Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune"

Transkript

1 Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter (med senere ændringer). Anvendelsesområde 1. Regulativet omhandler miljøgener fra bygge- og anlægsarbejder, f.eks. nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde, sporarbejde, gravearbejde og komprimering af materialer og lignende arbejder i Tønder Kommune. Stk.2. Regulativet stiller krav om begrænsning og forebyggelse af støj, støv, vibrationer og lignende miljøgener fra de arbejder, som er nævnt i stk. 1. Stk.3. Regulativet stiller endvidere krav om informering af naboer og andre berørte parter om mulige gener forud for udførelsen af de i stk. 1 nævnte arbejder. Stk. 4. Tønder Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en aktivitet er omfattet af dette regulativ. Anmeldelse 2. Anmeldelse om støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder skal være Tønder Kommune i hænde senest 14 dage, før aktiviteten agtes påbegyndt. Stk.2. Tønder Kommune kan forlænge 14 dages perioden én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Stk.3. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelsesskema (bilag 1), som også kan hentes på Tønder Kommunes hjemmeside. Stk.4. Hvis der sker væsentlig ændringer i den planlagte udførelse, som giver anledning til øgede gener for de omkringboende, skal ændringerne anmeldes til Tønder Kommune. Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning 3. Ved arbejdets udførelse skal der altid vælges arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støj-, støv- og vibrationsgener mest muligt, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk proportionalt. Stk.2. Endvidere skal arbejdspladsen indrettes så omgivelserne generes mindst muligt. Stk.3. Tønder Kommune kan forlange, at der benyttes andre maskiner og arbejdsmetoder eller at arbejdspladsen indrettes anderledes med henblik på at begrænse gener til omgivelserne. Stk.4. Den der udfører støvende aktiviteter skal altid sørge for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejning samt inddækning eller på anden måde foretage støvhæmmende foranstaltninger. Stk.5. Arbejdsområde og stilladser skal inddækkes tæt, før blæserensning påbegyndes. Når afstanden til nærmeste bolig, virksomhed eller institution er større end 200 meter kan inddækning af arbejdsstedet undlades. Stk.6. Sandblæsning må kun foretages med tilstrækkelig vandtilsætning til sandstrålen, så der ikke opstår væsentlige støvgener. Stk.7. Der skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af jord, såfremt der er fare for, at blæsemiddel og afblæst materiale lander på jorden. Stk.8. Alt brugt blæsemiddel og afblæst materiale skal fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet. Stk.9. Blæsemiddel og afblæst materiale må kun fejes eller skovles, mens det er fugtigt. Stk.10. Det brugte blæsemiddel skal håndteres og bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for håndtering og bortskaffelse af slagge- og sandblæsemidler, jf. Regulativ for erhvervsaffald i Tønder Kommune.

2 Stk.11. Kloak- og regnvandsbrønde i nærheden af arbejdsstedet skal afskærmes for at hindre, at der kommer sand, malingsrester og lignende i brøndene. I det omfang dette alligevel skulle ske, skal den der udfører arbejdet sørge for, at brøndene tømmes for egen regning. Stk. 12. Der må ikke ske afledning af f.eks. skyllevand fra højtryksrenser til kloak uden kommunens foregående tilladelse. Arbejdstider 4. Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder må kun udføres: mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Stk.2. Særligt støjende bygge- og anlægsarbejder må dog kun udføres: mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Stk.3. Støjende, samt særligt støjende arbejde uden for de tidsrum, der er nævnt i 4 stk. 1 og 2 må kun foretages udtagelsesvis, og kun efter forudgående dispensation fra Tønder Kommune, jf. 8. Stk.4. I tvivlstilfælde afgør Tønder Kommune, hvorvidt en aktivitet er støjende eller særligt støjende. Støj- og vibrationsgrænser 5. Ved opstilling af kompressorer skal der tages mest muligt hensyn til de omkringboende. Stk.2. Opstilling skal ske således, at støjrefleksioner i videst muligt omfang undgås. Stk.3. Kompressorens udstødning må ikke give anledning til væsentlige støjgener eller luftforurening. Stk.4. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter må ikke overstige 70 db(a) ved boligers udendørsopholdsarealer. Grænseværdien er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over 8 timer i dagperioden dog 6 timer på lørdage. Stk.5. Såfremt der er brugere/borgere i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder må bygningstransmitteret støj fra bygge- og anlægsaktiviteter i boliger ikke overstige 50 db(a). Stk.6. Såfremt der er brugere/borger i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder, og såfremt støv, støj eller vibrationer vil være til væsentlig gene for brugerne/borgerne, kan Tønder Kommune stille krav om etablering af særlige lokaliteter for brugerne/borgerne (genhusning) eller stille krav om begrænsning i aktivitet og driftstiden. Stk.7. Vibrationer må ikke overstige 80 db indendørs, gældende for det maksimale KBvægtede accelerationsniveau. Stk.8. Tønder Kommune kan kræve dokumentation for overholdelse af støj-, støv- og vibrationsgrænserne. Dokumentationen skal overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger om støj, støv og vibrationer og kravet til dokumentationen fastlægges af Tønder Kommune i hvert enkelt tilfælde. Naboorientering 6. Den der er ansvarlig for det anmeldte projekt er forpligtet til at informere omkringboende til byggepladsen og andre berørte parter, såfremt der er risiko for at de påføres væsentlige gener. Der skal informeres om de tidspunkter og perioder, hvor det generende arbejde udføres. Stk.2. Informationen skal være skriftlig og være alle berørte parter i hænde, senest 1 uge før arbejdet påbegyndes. Skriftlig information er f.eks. omdeling af informationsbreve til alle husstande, virksomheder m.fl. eller opsætning af opslag i opgange. Administrative afgørelser 7. Tønder Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder regulativets bestemmelser, eller afgørelser truffet i henhold til regulativet. 8. Tønder Kommune kan træffe afgørelse om dispensation fra kravene i dette regulativ. Stk.2. Anmodning om dispensation fra arbejdstider og/eller støjgrænser skal indsendes til

3 Tønder Kommune senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Ansøgning om dispensation skal ledsages af en særlig begrundelse. 9. Tønder Kommune kan, uanset overholdelse af dette regulativ eller andre særlige vilkår, efter Miljøbeskyttelsesloven 42 stk. 1-4 stille yderligere krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder meddele påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger, såfremt det skønnes, at der er uacceptable gener fra arbejdet. 10. Afgørelser efter dette regulativ træffes af Tønder Kommune som er tilsynsmyndighed. Stk.2. Afgørelser truffet efter regulativet kan jf. bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter 21 stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften jf. 23 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Miljøbeskyttelsesloven kap Straffebestemmelser 11. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning kan man jf. Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter 24 stk. 2 straffes med bøde hvis man - 1. Overskrider grænseværdier fastsat i dette regulativ jf. 5 stk. 4, 5 og 7 eller grænseværdier meddelt efter dispensation, jf Overskrider tidsbegrænsninger for støjende og særligt støjende arbejde fastsat i dette regulativ, jf. 4 stk. 1 og 2 eller tidsbegrænsninger meddelt efter dispensation, jf Undlader at informere omkringboende og andre parter, hvis kan opstå væsentlige gener ifm. bygge-/anlægsarbejder jf Undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener, jf. 3 og 5. Ikrafttrædelsesbestemmelser 12. Regulativet træder i kraft den? Stk.2. Alle bygge- og anlægsaktiviteter, der anmeldes efter 1.???? er omfattet af dette regulativ. Stk.3. Regulativet er annonceret i Digeposten den??? og på Tønder Kommunes hjemmeside (www.toender.dk) Vedtaget af udvalget for teknik og miljø den?????

4 FAKTABOKSE Støjende arbejder Eksempel på støjende bygge- og anlægsarbejder: Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner Anvendelse af tårnkran Anvendelse af elektriske lifte Anvendelse af trykluftsværktøj Opstilling og nedtagning af stillads Tilbagevendende af- og pålæsning af byggematerialer og affald Tagrensning Etc. Særligt støjende arbejder Eksempel på særligt støjende bygge- og anlægsarbejder: Nedramning af spunsvægge og pæle Etablering af jordankre Betonnedbrydning og betonskæring Sandblæsning Nedrivning af bygninger Entreprenørtank En entreprenørtank er en beholder på mere end 450 liter, som er beregnet til olieprodukter og bruges til midlertidig opstilling på f.eks. byggepladser. Entreprenørtanke skal enten være godkendte efter Olietanksbekendtgørelsens regler eller være ADRgodkendte. Asbest, PCB, Bly Husk der gælder særlige regler for arbejde med og bortskaffelse af asbest, PCB og bly. Asbest findes f.eks. i pladebeklædninger, tagplader, spartelmasser, fliseklæb og isolering af teknisk installationer. PCB findes i byggematerialerne fra 1950`erne- 1970`erne f.eks. i termovinduer, malinger, fugemasser, lim, skridsikre gulve. Bly findes bl.a. i malinger og inddækninger

5 Bilag 1 Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmelder Navn Adresse Tlf./ Beskrivelse af aktiviteten Adresse, hvor aktiviteten skal foregå Kontaktoplysninger. Kontaktpersonen skal kunne træffes i og udenfor normal arbejdstid. Beskrivelse af opgaven. Der skal bla. oplyses om støjende, særligt støjende, vibrerende, støvende aktiviteter. Endvidere skal det kort redegøres for, hvad der gøres for at begrænse generne og om der foretages naboorientering. Bygherre/ejer: Navn/Firmanavn: Adresse: Kontaktperson: Tlf.: Kort beskrivelse: Er omkringboende orienteret jf. 6? JA NEJ Startdato for aktivitet og dato for forventet Fra den / til den / afslutning Driftstid Hverdage: fra kl. til kl. Lørdage: fra kl. til kl. Skemaet sendes til: Tønder Kommune, Miljø & Natur, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster eller es til:

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt

MILJØGODKENDELSE. Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på Sønderhedevej 56, 6780 Skærbæk. Afgørelse om ikke VVM-pligt Miljø og Natur Rie J. Eilersen Direkte tlf.: +4574929241 Mail: rje@toender.dk Sags id.: 09.02.16-P19-8-14 Ks: HAL 8. januar 2015 MILJØGODKENDELSE Miljøgodkendelse til etablering af nedknusningsanlæg på

Læs mere

Forskrift restauranter

Forskrift restauranter Teknik og Miljøforvaltningen 2008 Forskrift restauranter Miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Grundlag og gyldighedsområde Begrænsning

Læs mere

Restaurationsforskriften

Restaurationsforskriften Restaurationsforskriften Juni 2010 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer Denne forskrift er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Esbjerg og Fanø Kommuner Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for miljøkrav i forbindelse med indretning og drift

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af restaurationer i Holbæk Kommune Vedtaget i Byrådet den 31. oktober 2007 Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning

Læs mere

Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m.

Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Vejledning om miljøforhold i forbindelse med indretning og drift af restaurationer m.m. Marts 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Definitioner... 3 Etablering af nye eller ændringer af eksisterende

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund

ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Miljøgodkendelse ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1 A, 7190 Billund Dato: 01.07.2010 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 09/16130 KSnr.: P8.5.1 Sagsbehandler: LTN Kvalitetssikring: GSK Billund Kommune, Jorden

Læs mere

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune

Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med. INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune Forskrift vedrørende miljøkrav i forbindelse med INDRETNING OG DRIFT AF RESTAURATIONER i Københavns Kommune 1 Sådan indretter jeg min restaurant En kort beskrivelse af Københavns Kommunes miljøkrav i forbindelse

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF SAND-, STEN- OG GRUSFOREKOMSTEN GÆLDENDE TIL DEN 20-04-2025 Stürup A/S v. Kristian Stürup Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-nr.: 15070544 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens A. Underbjerg E-mail: jens.underbjerg@rsyd.dk Direkte tlf.: 2460 3012 Dato: 20-04-2014

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst

Tillæg til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244, 9220 Aalborg Øst #BREVFLET# Click here to enter text. Udkast til tillæg 2014 til miljøgodkendelse af Jørgen Rasmussen Gruppen A/S, Rørdalsvej 244 Aalborg Kommune, IndustriMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa

Miljøgodkendelse af rugeægsproduktion Blansvej 22, 6200 Aabenraa Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 31-07-2015 Sagsnr.: 15/9646 Dok.løbenr.: 181868/15 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23

Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 Miljøgodkendelse Svineproduktion, Maglemosegård Strandvej 23 4573 Højby 23 Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Nyvej 22 4573 Højby Miljøgodkendelse udarbejdet af Odsherred Kommune med bistand fra

Læs mere

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro

Miljøgodkendelse af ejendommen Andholmvej 16, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 03-10-2014 Sagsnr.: 13/32659 Dok.nr.: 258358/14 Kontakt: Morten

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere