Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune"

Transkript

1 Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter (med senere ændringer). Anvendelsesområde 1. Regulativet omhandler miljøgener fra bygge- og anlægsarbejder, f.eks. nybyggeri, nedrivning og renovering af bygninger, vejarbejde, sporarbejde, gravearbejde og komprimering af materialer og lignende arbejder i Tønder Kommune. Stk.2. Regulativet stiller krav om begrænsning og forebyggelse af støj, støv, vibrationer og lignende miljøgener fra de arbejder, som er nævnt i stk. 1. Stk.3. Regulativet stiller endvidere krav om informering af naboer og andre berørte parter om mulige gener forud for udførelsen af de i stk. 1 nævnte arbejder. Stk. 4. Tønder Kommune afgør i tvivlstilfælde, om en aktivitet er omfattet af dette regulativ. Anmeldelse 2. Anmeldelse om støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder skal være Tønder Kommune i hænde senest 14 dage, før aktiviteten agtes påbegyndt. Stk.2. Tønder Kommune kan forlænge 14 dages perioden én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Stk.3. Anmeldelse skal ske på et særligt anmeldelsesskema (bilag 1), som også kan hentes på Tønder Kommunes hjemmeside. Stk.4. Hvis der sker væsentlig ændringer i den planlagte udførelse, som giver anledning til øgede gener for de omkringboende, skal ændringerne anmeldes til Tønder Kommune. Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning 3. Ved arbejdets udførelse skal der altid vælges arbejdsmetoder og maskiner, der begrænser støj-, støv- og vibrationsgener mest muligt, såfremt det er teknisk muligt og økonomisk proportionalt. Stk.2. Endvidere skal arbejdspladsen indrettes så omgivelserne generes mindst muligt. Stk.3. Tønder Kommune kan forlange, at der benyttes andre maskiner og arbejdsmetoder eller at arbejdspladsen indrettes anderledes med henblik på at begrænse gener til omgivelserne. Stk.4. Den der udfører støvende aktiviteter skal altid sørge for regelmæssig og tilstrækkelig vanding, vådfejning samt inddækning eller på anden måde foretage støvhæmmende foranstaltninger. Stk.5. Arbejdsområde og stilladser skal inddækkes tæt, før blæserensning påbegyndes. Når afstanden til nærmeste bolig, virksomhed eller institution er større end 200 meter kan inddækning af arbejdsstedet undlades. Stk.6. Sandblæsning må kun foretages med tilstrækkelig vandtilsætning til sandstrålen, så der ikke opstår væsentlige støvgener. Stk.7. Der skal træffes foranstaltninger til beskyttelse af jord, såfremt der er fare for, at blæsemiddel og afblæst materiale lander på jorden. Stk.8. Alt brugt blæsemiddel og afblæst materiale skal fjernes umiddelbart efter, at arbejdet er afsluttet. Stk.9. Blæsemiddel og afblæst materiale må kun fejes eller skovles, mens det er fugtigt. Stk.10. Det brugte blæsemiddel skal håndteres og bortskaffes i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser for håndtering og bortskaffelse af slagge- og sandblæsemidler, jf. Regulativ for erhvervsaffald i Tønder Kommune.

2 Stk.11. Kloak- og regnvandsbrønde i nærheden af arbejdsstedet skal afskærmes for at hindre, at der kommer sand, malingsrester og lignende i brøndene. I det omfang dette alligevel skulle ske, skal den der udfører arbejdet sørge for, at brøndene tømmes for egen regning. Stk. 12. Der må ikke ske afledning af f.eks. skyllevand fra højtryksrenser til kloak uden kommunens foregående tilladelse. Arbejdstider 4. Støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder må kun udføres: mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Stk.2. Særligt støjende bygge- og anlægsarbejder må dog kun udføres: mandag til fredag (hverdage) i tidsrummet kl og lørdage i tidsrummet kl Stk.3. Støjende, samt særligt støjende arbejde uden for de tidsrum, der er nævnt i 4 stk. 1 og 2 må kun foretages udtagelsesvis, og kun efter forudgående dispensation fra Tønder Kommune, jf. 8. Stk.4. I tvivlstilfælde afgør Tønder Kommune, hvorvidt en aktivitet er støjende eller særligt støjende. Støj- og vibrationsgrænser 5. Ved opstilling af kompressorer skal der tages mest muligt hensyn til de omkringboende. Stk.2. Opstilling skal ske således, at støjrefleksioner i videst muligt omfang undgås. Stk.3. Kompressorens udstødning må ikke give anledning til væsentlige støjgener eller luftforurening. Stk.4. Støj fra bygge- og anlægsaktiviteter må ikke overstige 70 db(a) ved boligers udendørsopholdsarealer. Grænseværdien er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over 8 timer i dagperioden dog 6 timer på lørdage. Stk.5. Såfremt der er brugere/borgere i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder må bygningstransmitteret støj fra bygge- og anlægsaktiviteter i boliger ikke overstige 50 db(a). Stk.6. Såfremt der er brugere/borger i en bygning, hvor der foretages bygge- og anlægsarbejder, og såfremt støv, støj eller vibrationer vil være til væsentlig gene for brugerne/borgerne, kan Tønder Kommune stille krav om etablering af særlige lokaliteter for brugerne/borgerne (genhusning) eller stille krav om begrænsning i aktivitet og driftstiden. Stk.7. Vibrationer må ikke overstige 80 db indendørs, gældende for det maksimale KBvægtede accelerationsniveau. Stk.8. Tønder Kommune kan kræve dokumentation for overholdelse af støj-, støv- og vibrationsgrænserne. Dokumentationen skal overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledninger om støj, støv og vibrationer og kravet til dokumentationen fastlægges af Tønder Kommune i hvert enkelt tilfælde. Naboorientering 6. Den der er ansvarlig for det anmeldte projekt er forpligtet til at informere omkringboende til byggepladsen og andre berørte parter, såfremt der er risiko for at de påføres væsentlige gener. Der skal informeres om de tidspunkter og perioder, hvor det generende arbejde udføres. Stk.2. Informationen skal være skriftlig og være alle berørte parter i hænde, senest 1 uge før arbejdet påbegyndes. Skriftlig information er f.eks. omdeling af informationsbreve til alle husstande, virksomheder m.fl. eller opsætning af opslag i opgange. Administrative afgørelser 7. Tønder Kommune kan stoppe bygge- og anlægsaktiviteter, som ikke overholder regulativets bestemmelser, eller afgørelser truffet i henhold til regulativet. 8. Tønder Kommune kan træffe afgørelse om dispensation fra kravene i dette regulativ. Stk.2. Anmodning om dispensation fra arbejdstider og/eller støjgrænser skal indsendes til

3 Tønder Kommune senest 4 uger før arbejdets begyndelse. Ansøgning om dispensation skal ledsages af en særlig begrundelse. 9. Tønder Kommune kan, uanset overholdelse af dette regulativ eller andre særlige vilkår, efter Miljøbeskyttelsesloven 42 stk. 1-4 stille yderligere krav om forureningsbegrænsende foranstaltninger, herunder meddele påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger, såfremt det skønnes, at der er uacceptable gener fra arbejdet. 10. Afgørelser efter dette regulativ træffes af Tønder Kommune som er tilsynsmyndighed. Stk.2. Afgørelser truffet efter regulativet kan jf. bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter 21 stk. 1 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften jf. 23 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. Miljøbeskyttelsesloven kap Straffebestemmelser 11. Med mindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning kan man jf. Bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter 24 stk. 2 straffes med bøde hvis man - 1. Overskrider grænseværdier fastsat i dette regulativ jf. 5 stk. 4, 5 og 7 eller grænseværdier meddelt efter dispensation, jf Overskrider tidsbegrænsninger for støjende og særligt støjende arbejde fastsat i dette regulativ, jf. 4 stk. 1 og 2 eller tidsbegrænsninger meddelt efter dispensation, jf Undlader at informere omkringboende og andre parter, hvis kan opstå væsentlige gener ifm. bygge-/anlægsarbejder jf Undlader at foretage foranstaltninger til begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener, jf. 3 og 5. Ikrafttrædelsesbestemmelser 12. Regulativet træder i kraft den? Stk.2. Alle bygge- og anlægsaktiviteter, der anmeldes efter 1.???? er omfattet af dette regulativ. Stk.3. Regulativet er annonceret i Digeposten den??? og på Tønder Kommunes hjemmeside ( Vedtaget af udvalget for teknik og miljø den?????

4 FAKTABOKSE Støjende arbejder Eksempel på støjende bygge- og anlægsarbejder: Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner Anvendelse af tårnkran Anvendelse af elektriske lifte Anvendelse af trykluftsværktøj Opstilling og nedtagning af stillads Tilbagevendende af- og pålæsning af byggematerialer og affald Tagrensning Etc. Særligt støjende arbejder Eksempel på særligt støjende bygge- og anlægsarbejder: Nedramning af spunsvægge og pæle Etablering af jordankre Betonnedbrydning og betonskæring Sandblæsning Nedrivning af bygninger Entreprenørtank En entreprenørtank er en beholder på mere end 450 liter, som er beregnet til olieprodukter og bruges til midlertidig opstilling på f.eks. byggepladser. Entreprenørtanke skal enten være godkendte efter Olietanksbekendtgørelsens regler eller være ADRgodkendte. Asbest, PCB, Bly Husk der gælder særlige regler for arbejde med og bortskaffelse af asbest, PCB og bly. Asbest findes f.eks. i pladebeklædninger, tagplader, spartelmasser, fliseklæb og isolering af teknisk installationer. PCB findes i byggematerialerne fra 1950`erne- 1970`erne f.eks. i termovinduer, malinger, fugemasser, lim, skridsikre gulve. Bly findes bl.a. i malinger og inddækninger

5 Bilag 1 Anmeldelse af midlertidig aktivitet Anmelder Navn Adresse Tlf./ Beskrivelse af aktiviteten Adresse, hvor aktiviteten skal foregå Kontaktoplysninger. Kontaktpersonen skal kunne træffes i og udenfor normal arbejdstid. Beskrivelse af opgaven. Der skal bla. oplyses om støjende, særligt støjende, vibrerende, støvende aktiviteter. Endvidere skal det kort redegøres for, hvad der gøres for at begrænse generne og om der foretages naboorientering. Bygherre/ejer: Navn/Firmanavn: Adresse: Kontaktperson: Tlf.: Kort beskrivelse: Er omkringboende orienteret jf. 6? JA NEJ Startdato for aktivitet og dato for forventet Fra den / til den / afslutning Driftstid Hverdage: fra kl. til kl. Lørdage: fra kl. til kl. Skemaet sendes til: Tønder Kommune, Miljø & Natur, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster eller es til:

Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende byggeog anlægsarbejder i Silkeborg Kommune 1 Forskrift for begrænsning af gener fra støjende,

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter Baggrund og lovgivning Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune

Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune Vedtaget af byrådet i Fredensborg Kommune d. 30. oktober 2017. Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse

Læs mere

Forskrift for. Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration

Forskrift for. Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration Forskrift for Bygge- og anlægsaktiviteter Støj, støv og vibration Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter støj, støv og vibration Baggrund og lovgivning Bygge- og anlægsaktiviteter, herunder nedrivninger,

Læs mere

Gældende fra 1. maj 2013 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER

Gældende fra 1. maj 2013 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER Gældende fra 1. maj 201 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER RØDOVRE KOMMUNE Indhold Formål Anvendelsesområde Definitioner Arbejdstider Støj- og vibrationsgrænser Støj-, støv-

Læs mere

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune

MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN DECEMBER 2016 1 2 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter støj, støv og vibration

Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter støj, støv og vibration Forskrift for bygge- og anlægsaktiviteter støj, støv og vibration Kommenterede [HB1]: Forskriften har fået ny titel, Den hed tidligere: Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

FORSKRIFT 10. SEPTEMBER 2018 FOR BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER

FORSKRIFT 10. SEPTEMBER 2018 FOR BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT 10. SEPTEMBER 2018 FOR BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2017 Offentlig høring af revideret: Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj og støv i forbindelse

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet

Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet Forskrift for midlertidig bygge- og anlægsaktivitet Indhold Bestemmelser... 2 Formål... 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 3 Arbejdstider... 3 Forureningsbegrænsende foranstaltninger... 3 Naboorientering...

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune - 1 - Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde og nedrivningsarbejde

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune

Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune 2018 Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune Side 1 / 7 Formål Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle midlertidige

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Forskriften har til formål at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Glostrup Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Glostrup Kommune Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Glostrup Kommune Dato 27/1 2017 1. Formål Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med anlæg af letbanen i Glostrup

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Herlev Kommune Forskrift for miljøhensyn ved anlæg af Letbanen i Herlev Kommune April 2017 Letbanen er et omfattende anlægsarbejde, der foregår i tæt bebyggede dele af byen, og skaber mange og komplekse nabogener. Miljølovgivningen

Læs mere

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering af visse aktiviteter. Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter Baggrund og lovgivning Bygge- og anlægsarbejder giver ofte anledning til gener for de omkringboende i

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg og Fanø Kommune

Læs mere

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010

Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Den 3. november 2010 Forskrift for støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 27-02-2015 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

Byg og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter

Byg og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter Byg og Miljø Forskrift for støj og vibrationer samt miljøregulering af visse aktiviteter Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Gyldighedsområde... 3 5 Begrænsning i gyldighedsområde...

Læs mere

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden

Nordic Design Village. VVM-tilladelse til Holmstaden Nordic Design Village By- og Udviklingsforvaltningen Plan VVM-tilladelse til Holmstaden Kolding Kommune meddeler hermed Nordic Design Village tilladelse til etablering af et blandet byområde med butikker,

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

bygningsfacadebehandling, hhv. sandblæsning hhv. renovering og pudsning på adressen Jyllandsgade 3, 7600 Struer.

bygningsfacadebehandling, hhv. sandblæsning hhv. renovering og pudsning på adressen Jyllandsgade 3, 7600 Struer. POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Anne Morell Casper Ellegaard Lystbæk Jyllandsgade 3 7600 Struer DATO: 03-07-2018 JOURNALNUMMER 09.18.14-K08-3-18

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

1. Kvittering for modtagelse af anmeldelse i hht. miljøaktivitetsbekendtgørelsen 1 af støv- og/eller støjfrembringende nedbrydningsaktiviteter

1. Kvittering for modtagelse af anmeldelse i hht. miljøaktivitetsbekendtgørelsen 1 af støv- og/eller støjfrembringende nedbrydningsaktiviteter POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 03-07-2018 HVIDBERG A/S Industrivej 18 7600 Struer Att. Henrik Gravgaard Vase JOURNALNUMMER

Læs mere

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV.

Tilladelse til at foretage midlertidige forurenende aktiviteter på Nørrevangsskolen, beliggende på Glentevej 15, 8930 Randers NV. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Udvikling, Miljø og Teknik Miljø Natur og Landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure.

1) Daghaverne beliggende på matrikel nr. 554 a Randers Markjorder, Gørrilds Alle 21, 8920 Randers NV. Hvor der skal fjernes skure. Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Att. Lars Ole Markvardsen Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 1687 jonna.ploug@randers.dk www.randers.dk

Læs mere

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE

Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af. køle- og ventilationsanlæg. i KØBENHAVNS KOMMUNE Forskrift om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af køle- og ventilationsanlæg i KØBENHAVNS KOMMUNE Miljøkontrollen Københavns Kommune Kalvebod Brygge 45 Postboks 259 DK-1502 København V Design

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015.

Entreprise 2: Renovering af Albanibroen i tidsrummet 18. maj september 2015. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Letbane Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Lars Scheuer By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 24. maj 2016 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af støjende kultur-

Læs mere

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder

Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Vejledning om midlertidige aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejder Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 November 2013 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: /

Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: / Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Orbicon A/S Att.: Britt Tang Pedersen Claus Juul Nielsen Projektleder hos DCM Øst Aps Tlf: 31 90 75 31 / cjn@dcm.dk Dato

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer i Mariagerfjord Kommune

Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer i Mariagerfjord Kommune Forskrift for afholdelse af udendørsarrangementer i Mariagerfjord Kommune Oktober 2018 Grundlag I Mariagerfjord Kommunes turismestrategi er der udpeget perioder og områder hvori der ønskes arrangementer

Læs mere

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014

Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt. Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling. Oktober 2014 Regulativ for ikkeerhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune Oktober 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Regulativ for ikke-erhvervsmæssigt fuglehold i Halsnæs Kommune... 2 1 Lovgivningsgrundlag...

Læs mere

nedbrydningsaktiviteter på Oddesundbroen, Hovedvejen 1A, 7790 Thyholm.

nedbrydningsaktiviteter på Oddesundbroen, Hovedvejen 1A, 7790 Thyholm. POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 27-03-2019 JORTON A/S Korsvej 13 6000 Kolding JOURNALNUMMER 09.18.14-P19-1-19 RÅDHUSET, PLAN

Læs mere

Miljøforskrift for udendørs arrangementer

Miljøforskrift for udendørs arrangementer Miljøforskrift for udendørs arrangementer Indledning Hvert år afvikles der en række udendørs arrangementer i Ringsted Kommune, f.eks. i forbindelse med Lions Byfest, Ringsted Festival, Ringstednatten m.v.

Læs mere

ORIENTERING OM. Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter

ORIENTERING OM. Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter ORIENTERING OM Miljømæssige forholdsregler ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter ANMELDELSE AF MIDLERTIDIGE AKTIVITETER Visse aktiviteter skal lovmæssigt anmeldes til Center for

Læs mere

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold

Regulativ for hønsehold. og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold December 2009 Regulativ for hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold Inden du etablerer et hold af fjerkræ eller fugle bør du tænke

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx

Stk. 2 Forskriften er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den xx KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 07-11-2016 Sagsnr. 2014-0229370 UDKAST til forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Hovedformålet med denne forskrift

Læs mere

FORSKRIFT FOR OPBEVARING AF OLIER OG KEMIKALIER

FORSKRIFT FOR OPBEVARING AF OLIER OG KEMIKALIER Gældende fra 1. april 201 FORSKRIFT FOR OPBEVARING AF OLIER OG KEMIKALIER Motorolie Motorolie Smøreolie Smøreolie RØDOVRE KOMMUNE Indhold Formål Anvendelsesområde Opbevaring Tilsyn Dispensation Klage Straf

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Letbanen, forstærkning af midlertidig vejbane på Rismarksvej i forbindelse med ombygning af bro over Langesøstien.

Letbanen, forstærkning af midlertidig vejbane på Rismarksvej i forbindelse med ombygning af bro over Langesøstien. Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C Odense Letbane P/S Thomas B. Thriges Gade 32 5000 Odense C Att.: Claus Nielsen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri & Klima Nørregade

Læs mere

IB G. JENSEN A/S Venusvej Lemvig

IB G. JENSEN A/S Venusvej Lemvig POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2017 IB G. JENSEN A/S Venusvej 10 7620 Lemvig JOURNALNUMMER 09.18.14-K08-6-17 RÅDHUSET,

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Omlægning af ledning på strækningen Stadionvej fra Middelfartvej til RMP Plads i tidsrummet 4. maj 2015 til 1. januar CVR-nr.

Omlægning af ledning på strækningen Stadionvej fra Middelfartvej til RMP Plads i tidsrummet 4. maj 2015 til 1. januar CVR-nr. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV Att.: Jesper H. Hansen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri

Læs mere

ENERGI FYN BREDBÅND A/S Sanderumvej Odense SV Att.: Poul Erik Pedersen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag

ENERGI FYN BREDBÅND A/S Sanderumvej Odense SV Att.: Poul Erik Pedersen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C ENERGI FYN BREDBÅND A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV Att.: Poul Erik Pedersen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000

Læs mere

VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag

VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen. Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C VANDCENTER SYD A/S (vand) Vandværksvej 7 5000 Odense C Att.: Carsten Hammer Jørgensen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade

Læs mere

Mads Johansen Byggeleder SWECO Danmark A/S Banedanmark: Bjørn Lykke Jensen; Kristian Hoffmann

Mads Johansen Byggeleder SWECO Danmark A/S Banedanmark: Bjørn Lykke Jensen; Kristian Hoffmann Returadresse: Køge Kommune, Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Mads Johansen Byggeleder SWECO Danmark A/S Banedanmark: Bjørn Lykke Jensen; TP49-KhRg@BANE.dk; Kristian Hoffmann Dato Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser. Indholdsfortegnelse

Kommunal forskrift om regulering af støjforhold ved afholdelse af udendørs musikarrangementer på kommunalejede pladser. Indholdsfortegnelse #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Aalborg Byråd Kopi til Fra Miljø- og Energiudvalget Sagsnr./Dok.nr. 2015-020154 / 2015-020154-7 BorgerMiljø, MEF Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1)

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 1) BEK nr 467 af 23/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST- 1220-00012 Senere ændringer

Læs mere

Omlægning af ledning på delstrækningen Middelfartvej-Vesterbro fra Hauges Plads til Vestre Stationsvej, 5000 Odense C i perioden 1.

Omlægning af ledning på delstrækningen Middelfartvej-Vesterbro fra Hauges Plads til Vestre Stationsvej, 5000 Odense C i perioden 1. Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C TDC A/S Telehøjen 1 5220 Odense SØ Att.: Jonna Gittschalk Lassesen By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER

FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER FORSKRIFT FOR UDENDØRS MUSIK ARRANGEMENTER 1 Forskrift for udendørs musikarrangementer Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer, som holdes i parker, på

Læs mere

Omlægning af ledning på delstrækningen Benediktsgade og Benedikts Plads, 5000 Odense C i perioden 4. januar 1. august CVR-nr.

Omlægning af ledning på delstrækningen Benediktsgade og Benedikts Plads, 5000 Odense C i perioden 4. januar 1. august CVR-nr. Odense Kommune, Nørregade 36, 5000 Odense C NGF NATURE ENERGY A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Att.: Tove Duch Myrup By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Byggesag Nørregade 36 5000 Odense

Læs mere

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift)

By, Land og Kultur. Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) By, Land og Kultur Assens Kommunes regelsæt for opbevaring af flydende farligt affald og flydende kemikalier (forskrift) S i d e 1 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Gyldighedsområde... 2 Opbevaring... 2

Læs mere

Bilag 4 Kommenterede ændringer til forskrift for udendørs musikarrangementer

Bilag 4 Kommenterede ændringer til forskrift for udendørs musikarrangementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 4 Kommenterede ændringer til forskrift for udendørs musikarrangementer 10. oktober 2018 Sagsnr. 2018-0258279 Dokumentnr. 2018-0258279-6

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

FORSKRIFT MILJØREGULERING AF VISSE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 7. februar 2019

FORSKRIFT MILJØREGULERING AF VISSE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 7. februar 2019 FORSKRIFT MILJØREGULERING AF VISSE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER 7. februar 2019 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt... 5 Formål...5 Lovgrundlag...5 Gyldighedsområde...5 Definitioner...5 Anmeldelse...6

Læs mere

Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima. Påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Sagens baggrund

Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima. Påbud efter miljøbeskyttelsesloven. Sagens baggrund Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner

Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner 1. marts 2017 Forskrift for udendørs støjende kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fanø kommuner Indledning Forskriftens formål er at fastsætte generelle retningslinjer for afholdelse af udendørs støjende

Læs mere

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Forskrift for Sorø Kommune. Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder Frskrift fr Srø Kmmune Om visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder Frskrift fr visse miljøfrhld ved midlertidige bygge- g anlægsarbejder i Srø Kmmune Vedtaget af Teknik g Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 2 Høringsudkast til Forskrift for udendørs musikarrangementer

Bilag 2 Høringsudkast til Forskrift for udendørs musikarrangementer Bilag 2 Høringsudkast til Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse støjgener ved udendørs musikarrangementer,

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald.

Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald. Miljøgodkendelse af anlæg til nedknusning af uforurenet byggeog anlægsaffald. Teknik & Miljø - 2007 Side 2/21 Udgiver: Bornholms Regionskommune Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere