Sikkerhedsdatablad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: / ABB Erstatter den: Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør: UDDEHOLM A/S Kokmose Kolding Tlf.: Fax: Nødtelefonnr.: Fareidentifikation Produktet skal ikke faremærkes, da metallegering til fabrikation efter miljøministeriets regler ikke forsynes med fareetiket. Produktet udgør ikke nogen fare i den form, hvor i den markedsføres. Støv, røg og dampe er skadeligt for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Yderligere information Personer med erkendt allergi over for nikkel og cobalt kan reagere over for produktet. Støv, dampe og røg mistænkes for at være kræftfremkaldende. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Aluminiumpulver, ustabiliseret Jern Mangan Molybdæn Nikkel Wolfram Carbon Chrom Cobalt F;R1517 O;R7 F;R11 Xn;R0 N;R50/53 F;R11 N;R50 R67 Carc3;R40 R43 R67 F;R17 Xi;R36/37 R53 Xn; R4/43 R53 <0, < 010 <1 010 < 16 <0, Kobber Vanadium Xn;R0 N;R50/53 Xi;R36/37/38 <1 01 ) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffet og materialer. Se punkt 16 for ordlyd af Rsætninger 4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg frisk luft. Indtagelse Efter indånding af støv/røg/dampe skyl munden grundigt og drik 1 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag. Hud Fjern forurenet tøj. Ved udsættelse for støv vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne Ved udsættelse for støv skyl med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation. Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt Brandbekæmpelse Sluk med pulver, skum eller kulsyre. Brug ikke vand. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser søg frisk luft. ChemtoxTrotters A/S a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web: 1

2 Udarbejdet den: 07009/ABB Erstatter den: Forholdsregler over for udslip ved uheld Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Undgå fejning brug støvsuger til opsamling af støv. Støv må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Se punkt 13 for bortskaffelse. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Opbevaring Der er ingen særlige krav til opbevaring. 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug Bearbejdning af produktet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning), hvis der udvikles røg, støv eller dampe. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning. Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation skal der ved støvudvikling anvendes åndedrætsværn med filter P eller P3 og ved røgudvikling anvendes friskforsynet åndedrætsværn. Handsker og beskyttelsestøj Brug beskyttelseshandsker af nitril eller vinylgummi ved bearbejdning med støvudvikling Brug særligt arbejdstøj. Øjenværn Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene. Grænseværdier Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger Aluminiumpulver, ustabiliseret Mangan Molybdæn Nikkel Wolfram Chrom Cobalt Kobber 5 ppm 0, (Ber. som Mn) mg/m3 5 mg/m3 0,05 mg/m3 5, ber. som W mg/m3 0,5 mg/m3 0,01 mg/m3 1 mg/m3 K K Anmærkninger K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. Kontrolmetoder Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. 9. Fysiskkemiske egenskaber Tilstandsform: Fast Farve: Metallisk Smeltepunkt: C Massefylde: 7,8 g/ml 10. Stabilitet og reaktivitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke syrer. ChemtoxTrotters A/S a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web:

3 Udarbejdet den: 07009/ABB Erstatter den: Toksikologiske oplysninger Akut Indånding Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. Indtagelse Indtagelse af støv kan virke irriterende på slimhinderne, i mund og mavesæk. Hudkontakt Kan virke let irriterende. Øjenkontakt Støv/dampe irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. Risiko for overfølsomhed Produktet indeholder små mængder nikkel og cobalt. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet. Langtidsvirkninger Kræft Produktet indeholder nikkel og cobalt, som mistænkes for at fremkalde kræft. Risiko for skader på nervesystem Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. 1. Miljøoplysninger Undgå udslip af støv til kloak eller overfladevand. Økotoksicitet Støv fra produktet er skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Mobilitet Uopløseligt i vand. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. Affaldsbeholdere med støv skal mærkes med særlig etiket, med følgende tekst: "Indeholder stoffer, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko". Bogstaverne skal være sort på gul bund. Størrelsen på etiketten skal være,5 cm (h) x 5 cm (b), og den skal anbringes synligt på hver affaldsbeholder. Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 7.00 EAKkode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks Affald indeholdende andre tungmetaller 14. Transportoplysninger Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. ChemtoxTrotters A/S a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web: 3

4 Udarbejdet den: 07009/ABB Erstatter den: Oplysninger om regulering Farebetegnelse: Indeholder Produktet skal ikke faremærkes, da metallegering til fabrikation efter miljøministerets regler ikke forsynes med fareetiket. Produktet udgør ikke nogen fare i den form, hvor i den markedsføres. Støv, røg og dampe er skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Nedenstående etiket refererer til egenskaberne fra partikler (støv, røg, dampe) som kan opstå ved arbejde med produktet. Rsætninger Skadelig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R5/53) Anden mærkning Indeholder nikkel og cobalt. Kan udløse allergisk reaktion. Anvendelsesbegrænsning Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt bearbejde eller udsættes for støv, røg eller dampe fra produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Krav om uddannelse Brugere skal have gennemgået den særlige uddannelse om svejsning, skæring og slibning i metal. Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. ChemtoxTrotters A/S a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web: 4

5 Udarbejdet den: 07009/ABB Erstatter den: Andre oplysninger Branche Industri generelt. Anvendte kilder Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 39/00, senest ændret ved nr. 970/005. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 93/005. AtVejledning C.0.1, 005, Grænseværdier for stoffer og materialer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/000 senest ændret ved nr. 139/005. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/00 + Forordning 1907/006/EF. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 39/005. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer 908/005. Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet. Ordlyd af Rsætninger i punkt 3 R11 Meget brandfarlig. R15 Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser. R17 Selvantændelig i luft. R0 Farlig ved indånding. R36/37 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden. R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R4/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50 Meget giftig for organismer, der lever i vand. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. R7 Kan forårsage brand. Der er foretaget ændringer i følgende punkter 9 ChemtoxTrotters A/S a part of Bureau Veritas, Birkemosevej 7, DK6000 Kolding T: , F: , Web: (Udarbejdet i Toxido ) 5

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SERUM 1000 Kraftigt rengøringsmiddel/ oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger

SERUM 1000 Kraftigt rengøringsmiddel/ oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening f.eks. skimmelsvamp i huse og bygninger Hi-Speed Skimmelsanering Lift-Off Technology TM SERUM 1000 FRI KLOR Stachybotrys Kraftigt rengøringsmiddel/ oxidationsmiddel til fjernelse af svær organisk/biologisk forurening feks skimmelsvamp i huse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Hypercoat SB UV-Protect 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Hypercoat SB UVProtect Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere