Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen

2 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Roms Hule 4, 4. sal Vejle Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: B2.010 Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: BRP LFP BRP

3 Indholdsfortegnelse Side : 2/32 Udarbejdet: BRP Kontrolleret: LFP Godkendt: BRP Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Projektorganisation Projektmaterialet Fælles værktøjer Pålæg Referencer Generelt Bekendtgørelser Cirkulærer Danske standarder Øvrige referencer AB Byggeplads Generelt Bestemmelser Overdragelse og aflevering af byggepladsen Eksisterende forhold Bygherrens afsætninger Byggepladsens indretning Byggepladsens færdselsarealer Skurby og oplagsplads Arbejdsområder Tekniske hjælpemidler Forsyning til byggeplads Særlige forhold ved bygninger i brug Sikkerhed og sundhed Generelt Plan for Sikkerhed og Sundhed Arbejdsmiljø Forholdsregler ved farlige arbejder Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer... 23

4 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Støv Emissioner til atmosfæren Spild af olie og kemiske produkter Kvalitetsstyring Generelt Byggeledelsen Byggemøder Kvalitetsplan Projektgennemgangsmøde Opstartsmøder for arbejder Entreprenørens kontrol og dokumentation Aflevering Kvalitetssikring efter aflevering Tidsstyring Generelt Tidsplan Vejrligsdage Teknisk mangelgennemgang Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed... 32

5 1. Orientering Side : 4/32 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Byggesagen Generelt Byggesagens betegnelse: Instituttet for Blinde og Svagsynede Renovering svømmehal Byggesagens art, omfang og funktion: Byggesagen omhandler: - Nyt vandbehandlingsteknik til svømmebadet incl. nedbrydning og bortskaffelse af eksist. vandbehandlingsteknik - Ombygninger af selve svømmebadet incl. nye overløbsrender, ny beklædning i bassin og diverse tilpasninger i og omkring bassinet. Byggesagens beliggenhed: - Adresse: Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Entrepriser/arbejder Storentreprisen omfatter følgende arbejder: 0. Byggeplads B1.010 Byggesag B1.100 Byggeplads 1. Nedbrydningsarbejde B Nedbrydningsarbejde 2. Beton- og jernbetonarbejder B Beton, generelt og pladsstøbt 3 Diverse apteringsarbejder 4. Arbejder i bassin (fliser/klinker) B1.395 Beklædninger, påmurede 5. Koordinering af vandbehandlingsentreprisen Vandbehandlingsentreprisen omfatter følgende arbejder: A. Vandbehandlingsteknik Vandbehandlingsentreprisen udføres af selvstændigt vandbehandlingsfirma, men Storentreprenøren skal koordinere og styre denne entreprise ift. fremdrift / tidsplan Bygherreleverancer Bygherreleverancer er følgende:

6 1. Orientering Side : 5/ Projektorganisation Bygherre: Københavns Kommune, Kommune Ejendomme Bruger: Instituttet for Blinde og Svagsynede, Hellerup Projekteringsleder: Hundsbæk & Henriksen A/S Projekterende: Hundsbæk & Henriksen A/S og Teknologisk Institut Byggeleder: Hundsbæk & Henriksen A/S Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen: Hundsbæk & Henriksen A/S Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen: Hundsbæk & Henriksen A/S Fagtilsyn: Hundsbæk & Henriksen A/S og Teknologisk Institut 1.4 Projektmaterialet Beskrivelser Hvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende: bips B2.010, Basisbeskrivelse byggesag/november 2012 bips B2.100, Basisbeskrivelse byggeplads/januar 2012 bips B2.110, Basisbeskrivelse nedbrydning bips B2.220, Basisbeskrivelse beton, generel og pladsstøbt/maj 2012 bips B2.395, Basisbeskrivelse beklædninger, påmurede/marts Tegninger/bygningsmodeller Dokumenter iht. dokumentlister fra hhv. Hundsbæk & Henriksen A/S og Teknologisk Institut, dateret Udbudsmaterialet vil blive lagt på Byggeweb i filformatet PDF. Udgifter i forbindelse med mangfoldiggørelse af materiale afholdes af entreprenøren. Det er tilbudsgivers ansvar at lade materialet trykke eller ændre til andre formater. Såfremt der forekommer afvigelser i arbejder angivet i beskrivelser samt arbejder angivet på tegninger, skal den mest vidtgående løsning indeholdes i tilbuddet. Såfremt der forekommer afvigelser mellem arbejder angivet i tegninger af forskellig detaljeringsgrad, skal den mest vidtgående løsning indeholdes i tilbuddet. Ingeniør og vandbehandlingsarbejder skal til enhver tid koordineres. 1.5 Fælles værktøjer Bygherreformularer Der skal anvendes følgende formularer: Jf. bilagsliste til udbudsbrev Digital kommunikation Projektweb Bygherre etablerer projektweb Byggeweb hvor tegninger mødereferater m.v. uploades til fælles brug. Adgang til Byggeweb administreres af Københavns Kommune iht. ovenstående.

7 1. Orientering Side : 6/ Pålæg Udgifter til drift af Byggeweb afholdes af bygherren. standard Arbejdsklausul ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår er gældende. Bygherren er i medfør af denne forpligtiget til at sikre, at entreprenører og deres eventuelle underentreprenører tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren forpligtiger sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtiget til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at sikre de ansatte de nævnte ansættelsesvilkår. De ansatte skal være påtaleberettigede overfor entreprenøren i henhold til denne bestemmelse Evaluering Det er et krav, at entreprenøren i forbindelse med afleveringen og 1-års eftersyn af byggeriet afleverer nøgletal som beskrevet i BEK om OPP. Entreprenør er forpligtet til sammen med sit tilbud at vedlægge: En erklæring om, at virksomheden vil lade entreprisen evaluere, hvis virksomheden vinder licitationen. Entreprenøren forpligter sig til samtidig med indgåelse af kontrakt med bygherren at indgå aftale med et evalueringsfirma om evaluering af den pågældende entreprise. Entreprenøren betaler honorar til et evalueringsfirma, og modtager ikke kompensation fra bygherren til dækning heraf. Udgiften til honorar og tidsforbrug ved udfyldelse af spørgeskemaer mv. er en del af entreprenørens arbejde. Entreprenøren skal i sit kontraktmateriale med eventuelle underentreprenører og rådgivere, som han selv har kontrakt med, stille krav om, at disse deltager i evalueringen med alle nødvendige oplysninger.

8 1. Orientering Side : 7/32 Entreprenøren er forpligtet til senest 8 uger efter afleveringsforretningen at aflevere et faktablad med byggeriets nøgletal til bygherren Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2 Den/de vindende tilbudsgivere er forpligtet til på bygherrens anmodning at dokumentere, at de ikke befinder sig i en situation omfattet af udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og/eller 2. (Tro og lover erklæring om ubetalt forfalden gæld).

9 2. Referencer Side : 8/32 2. Referencer 2.1 Generelt Ad stk. 1. Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende. 2.2 Bekendtgørelser ILO-Konvention nr. 94: Bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1957 om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter Udenrigsministeriet. Ad stk. 1. Erstattes af KS-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr af 23. september 2010 om kvalitetssikring af byggearbejder Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ad stk. 2. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr af 27. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Ad stk. 3. Erstattet af: Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde Beskæftigelsesministeriet. Ad stk. 4. Erstattet af: Bekendtgørelse nr. 477 af 18. april 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts Erhvervs- og Byggestyrelsen Ad stk. 10. med senere ændringer: Bekendtgørelse nr. 20 af 20. januar 2009 om ændring af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) 2.3 Cirkulærer Fastpriscirkulæret Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid påbygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. samt cirkulære nr af 28. november 2003 om ændring af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen. Prisen er fast i hele udførelsesperioden.

10 2. Referencer Side : 9/ Danske standarder 2.5 Øvrige referencer Ad stk. 2: Rettelsesblad til s. 61, sept Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. At-vejledning om hånd/arm vibrationer: At-vejledning nr. D6.2 af november 2002, Arbejdstilsynet. Belysning og elforsyning på byggepladsen, august 2001, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og vinterkonsulenterne for bygge og anlæg. Støv på byggepladsen, 2001, Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & An-læg. Katalog og gode tekniske hjælpemidler, juli 2002, Branchearbejdsmiljørå-det for Bygge & Anlæg. BAH-vejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer Dansk Asbestforening 2010, PCB vejledning Dansk Asbestforening 2010, Bly vejledning Dansk Asbestforening 2010, Asbest vejledning At-vejledning om arbejdets udførelse, nedrivning At-vejledning nr. D.2.15 af februar 2005, Arbejdstilsynet SBI-anvisning 242, renovering af bygninger med PCB.

11 3. AB 92 Side : 10/32 3. AB 92 Aftalegrundlaget er AB 92 med de tilføjelser og afvigelser, der fremgår af vedlagte bilag 1 Byggeri Københavns tilføjelser og fravigelser.

12 4. Byggeplads Side : 11/32 4. Byggeplads 4.1 Generelt Bips basisbeskrivelser er gældende for arbejdet, og der er kun i nedenstående, medtaget de supplerende tilvalg eller fravalg til basisbeskrivelsen. Entreprenøren er således selv ansvarlig for at rekvirere gældende basisbeskrivelser fra bips. Følgende bips Basisbeskrivelser er gældende for arbejdet. bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads Byggepladsen defineres som byggeplads = arbejdsområde + skurby med tilhørende P- pladser, materialedepoter mv. Entreprenøren anstiller, driver og afrigger hele byggepladsen under byggearbejdet, som angivet på byggepladstegning K1-010, inkl. byggeledelsens skurfaciliteter. I øvrigt i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. Alle arbejder som anført i nærværende kapitel skal - med mindre andet er anført - medtages i entreprenørens tilbud og udføres uden ekstraomkostninger for bygherren, selvom der i tilbudslisten (TBL) ikke måtte være angivet en specifik post for de nævnte arbejder. Ved entreprisens begyndelse overtages alle byggeplads/entrepriseområder, som de foreligger på overtagelsestidspunktet. Som arbejdsområde kan disponeres over arealer jf. byggepladstegninger og i øvrigt efter aftale med byggeledelsen. Det påhviler entreprenøren at vælge bl.a. arbejdsmetoder, værktøj, maskiner og køretøjer, der ikke beskadiger eksisterende konstruktioner, veje og andre anlæg. Entreprenøren har ansvaret for egen anstilling af lagerfaciliteter, drift, tilslutning og afrigning af de dele af byggepladsen, der ikke er fælles byggeplads. Areal tildeles af byggeledelsen. Udgifter i forbindelse med anstilling og drift af entreprenørens del af byggeplads skal være medregnet i tilbuddet. Entreprenøren skal således ved tilbudsafgivning medregne omkostninger til egen byggeplads - alle arbejder som anført i nærværende kapitel herunder faciliteter til mandskab, oplag, affald, arbejdsområder og tekniske hjælpemidler. Egen byggeplads skal overholde bestemmelserne i nærværende kapitel. Årstidsbestemte vinterforanstaltninger og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal prissættes særskilt fra Storentreprenørens side. Når prisen er kendt vil bygherren afgøre om han selv vil løbe risikoen og tage vinterforanstaltninger og særlige vinterforanstaltninger ud af kontrakten, eller om den fastholdes under Storentreprisen.

13 4. Byggeplads Side : 12/32 Samarbejde. Entreprenøren er forpligtiget til at deltage i ugentlige koordinerende planlægningsmøder, som afholdes af byggeledelsen for drøftelse og koordinering af kommende opgaver, disponering af byggeplads. Ordensregler. Ophold på byggepladsen ud over en halv time før og efter arbejdstid er kun tilladt med byggeledelsens samtykke. Normal arbejdstid forudsættes at være i tidsrummet mellem kl og kl , men der kan arbejdes ud over dette tidsrum samt i weekender, når blot bygherren orienteres herom. Støjende arbejder bør udføres mellem kl og 17.00, men også her der ønskes en generel orientering og dialog herom aht. naboer, skolen osv. Materiale- og affaldstransport må påregnes udført udenfor dette tidspunkt. Normal arbejdstid gælder ikke for funktionærer. Der forventes at byggepladsen er bemandet med funktionærer/ledelse i det omfang der er nødvendigt. Afholdelse af ferie/helligdage m.m. skal afstemmes med byggeledelsen. Se også pkt Aflukning og Vagtordning. Det er intetsteds indenfor byggepladsens indhegning tilladt at overnatte. Der er forbudt at være påvirket eller indtage alkohol og rusmidler på byggepladsen og i skurbyen med mindre anden aftale (dispensation) er indgået med byggeledelsen. Overtrædelse af alkohol og rusmiddel forbuddet medfører øjeblikkelig bortvisning. Rygning på byggepladsen er kun tilladt på de dertil indrettede rygeområder. Der er rygeforbud i skurbyen og i bygninger. Gentagne overtrædelser medfører bortvisning. Der er hastighedsbegrænsning for motorkøretøjer på 30 km/t på byggepladsen og på vejen umiddelbart før byggepladsen aht. børnehave mv. i området. Det er strengt forbudt at forrette nødtørft i de under opførelse værende bygninger herunder toiletter. Overtrædelse medfører øjeblikkelig bortvisning. Entreprenøren skal medvirke til, at mandskabet respekterer dette forbud. Oprydning Nærværende generelle anvisninger for oprydning, rengøring og affaldshåndtering er gældende for det ikke-miljøfarlige affald. Håndtering af farligt affald er anvist i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). Oprydning og rengøring på byggepladsens fælles områder, herunder adgangsveje m.v., skal foretages som beskrevet i afsnit Ansvaret herfor påhviler Storentreprenøren. Entreprenøren skal dagligt udføre en rengøring af arbejdsområder, herunder sammenrulning af forlængerledninger som ikke er ophængt jf. Branchevejledningen om belysning og el-forsyning på byggepladser: 2001, idet entreprenøren selv skal sørge for

14 4. Byggeplads Side : 13/32 nødvendig oprydning og bortskaffelse af affald og emballage til de til formålet på byggepladsen opstillede affaldscontainere, samt rengøring efter egne arbejder. Såfremt byggepladsen ikke rengøres og holdes fri for affald, står det byggeledelsen frit for, efter ikke imødekommet varsel, til enhver tid at lade eksternt rengøringsselskab stå for rengøring og oprydning for entreprenørens regning. Alle ovennævnte omkostninger modregnes løbende i á contobegæringer/slutregningen. 4.2 Bestemmelser Generelt Myndighedsforskrifter og vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprenørens faste pris er baseret på byggepladsen, som den henligger ved besigtigelsesmøde den 10. september 2015, kl Entreprenøren skal foretage en registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret før arbejdets påbegyndelse. Lokaliteterne overtages ryddede for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne. Storentreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af byggepladsplan K1-010 Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg incl udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse.

15 4. Byggeplads Side : 14/ Bygherrens afsætninger Afsætning og vedligehold af afsætning foretages af under Storentreprenøren. Fixpunkt på sokkel anvises ifm. hermed inden opstart. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på byggepladsplan K Ad Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Indhegning Storentreprenøren leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre. Byggepladshegnet har en højde på 2 m. Hegnet vil være udført af stålmaterialer. Porte og døre vil være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold til udbudstidsplanen. Afskærmning Storentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner afskærmning i teknikkælderen iht. angivelsen i projektmaterialet Aflukning Afskærmningen udføres som en tæt pladevæg i vandfast krydsfiner i fra gulv til loft. Interimslukning Storentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Aflåsning Storentreprenøren forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen, hvis der ikke arbejdes udover disse tidsrum iht. aftale herom. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Evt. vagtordningen varetages af Storentreprenøren Tyverisikring Tyverisikringen varetages af Storentreprenøren.

16 4. Byggeplads Side : 15/ Skiltning Forbuds- og påbudsskilte Storentreprenøren leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen. Skilte på skure Fælles byggepladsskilte Førstehjælpskasser Storentreprenøren skal levere og vedligeholde 3 førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører Brandslukningsmateriel Storentreprenøren skal levere og vedligeholde 3 fælles brandslukningsmateriel. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Privatparkering skal ske på byggepladsen iht. byggepladsplan K Udendørs færdselsarealer Storentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegningen. Ad stk. 2. Byggepladsveje inklusive aflæsningssteder er dimensioneret til et maksimalt akseltryk på 15 ton Færdselsarealer i bygninger Storentreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m² Afdækning af huller i færdselsarealer Ad stk. 2. Storentreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres Etablering af rækværk i færdselsarealer Ad stk. 1. Storentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning Belysning af færdselsarealer Storentreprenøren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram samt gangreserve.

17 4. Byggeplads Side : 16/32 Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Storentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Storentreprenøren renholder færdselsarealer i bygninger for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske minimum en gang om ugen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Storentreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører: Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Velfærdsfaciliteter, møde- og kontorskur skal være til rådighed i hele byggeperioden. Storentreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Afløb fra skurby tilsluttes eksist. afløbssystem. Retablering af terræn efter skurby foretages af Storentreprenøren Oplagsplads Storentreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne er jernplader Teltværksteder Affaldshåndtering og affaldscontainer Storentreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Beton Metal Pap og papir Glas Plast Plastfolie Brandbart restaffald

18 4. Byggeplads Side : 17/32 Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder miljø- og affaldsafgifter afholdes af Storentreprenøren Belysning i skurby og på oplagsplads Storentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning. Belysningen flyttes efter behov Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Storentreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er Storentreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Storentreprenøren afdækker skakthuller og udsparinger i dæk Etablering af rækværk i arbejdsområder Storentreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder, herunder også omkring bassin Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner Storentreprenøren arbejdsbelysningen Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Storentreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning. Storentreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder Oprydning og renhold i arbejdsområder Storentreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen Tekniske hjælpemidler Kraner og materialehejse Storentreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner eventuelle kraner og materialehejs Personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Storentreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner nødvendigt stillads og arbejdsplatforme samt totaloverdækning over bassin og dæk over teknikrum. Stillads og arbejdsplatforme skal være egnet til arbejde, det skal anvendes til.

19 4. Byggeplads Side : 18/ Forsyning til byggeplads Vand og afløb Storentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Anvisning af tilslutning ved den stedlige tekniske serviceleder. Storentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Anvisning af tilslutning ved den stedlige tekniske serviceleder Storentreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af Storentreprenøren. Vandforbruget til egne skure og materialecontainere betales af bygherren. Vandforbruget måles via bi-måler. Øvrigt vandforbrug på byggepladsen betales af bygherren El Storentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Anvisning af tilslutning ved den stedlige tekniske serviceleder Storentreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Storentreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af bygherren. Elforbruget måles via bi-måler. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af bygherren Kommunikation Storentreprenøren sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefon/mobiltelefon til brug for nødopkald Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Arbejde må tidligst påbegyndes kl. 6.30, og det skal afsluttes senest kl , men tidsrum kan udvides efter aftale, hvis dette er nødvendigt.

20 4. Byggeplads Side : 19/32 Ud over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan arbejdes: Ingen Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter følgende regler: Storentreprenøren forestår administration af nøgler. Håndværkernøgler udleveres af bygherren ved byggestart Information til tredjemand Storentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 14 dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen Midlertidig drift Storentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Eksist. forsyningsinstallationer Storentreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Eksist. bygninger ved instituttet ifm. svømmebadet. Eksist. bygninger ved instituttet er vist på byggepladsplan K1-010.

21 5. Sikkerhed og sundhed Side : 20/32 5. Sikkerhed og sundhed 5.1 Generelt Arbejdsmiljøkoordinator (p) i projekteringsfasen er benævnt arbejdsmiljøkoordinator (p). Arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen benævnt arbejdsmiljøkoordinator (b) Organisation Bygherren har udpeget Hundsbæk & Henriksen A/S til at varetage rollen som arbejdsmiljøkoordinator (b). Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation. Ad Stk. 1. & Stk. 2.: Sikkerhedskoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b) i udførelsesfasen Byggepladskoordinering Ad Stk. 1. og Stk. 2.: Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøskoordinator (b) Sikkerhedsmøder Ad Stk. 1.: Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b). Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøder min. hver 14. dag ifm. byggemøder. Sikkerhedskoordinator eller dennes stedfortræder er mødeleder. Der er mødepligt til sikkerhedsmøderne for alle arbejdsgivere. Alle referater udarbejdes og sendes senest dagen efter sikkerhedsmøderne til alle deltagere, sikkerhedskoordinator, bygherren og tilsyn. Koordinator skal afholde ekstraordinære sikkerhedsmøder, hvis der indtræffer ulykker eller tilløb hertil, samt når der i øvrigt er behov herfor. Møderne afholdes gerne i forbindelse med byggemøderne. Det koordinerende sikkerhedsmøde bruges til fremadrettet at koordinere sikkerhedsarbejdet på byggepladsen, herunder nye fællesområder, støjende og vibrerende aktiviteter, farlige aktiviteter mv. Ved ulykke eller tilløb hertil skal underretning ske til sikkerhedskoordinatoren, som herefter indkalder til ekstraordinært sikkerhedsmøde. Alle Entreprenører eller/og underentreprenører deltager i sikkerhedsmøderne med arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentant. Entreprenør og/eller underentreprenør med under 5 ansatte møder med arbejdsleder eller lignende repræsentant til sikkerhedsmøderne. Væsentlige leverandører eller kontaktpersoner fra bygherren (byggeledelsen) på byggepladsen kan også deltage i sikkerhedsmøderne efter behov. Det gælder også eksterne ledningsejere eller entreprenører, der i længere eller kortere tid har sin gang på byggepladsen.

22 5. Sikkerhed og sundhed Side : 21/ Plan for Sikkerhed og Sundhed Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og sundhed fremgår af bilag 1 bagerst i Byggesagsbeskrivelsen. 5.3 Arbejdsmiljø Generelt Ad Stk. 1.: Sikkerhedsoordinatorens erstattes med arbejdsmiljøkoordinatorens (b) Begrænsning af støjgener Entreprenører skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materialet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. Ligeledes bør entreprenørens folk anvende høreværn ved støjende arbejder. Alle støjende aktiviteter koordineres overordnet på sikkerhedsmøder 2 uger frem. Særligt støjende aktiviteter planlægges gennemført efter nærmere aftale med sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren vil løbende foretage en overordnet tidsplanskoordinering, således at særligt støjende aktiviteter gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter på byggepladsen. Der henvises til At-vejledning om støj. Forskrift for Støjende bygge- og anlægsarbejder i Glostrup Kommune skal overholdes. Heri fremgår bl.a. støjkrav i forskellige tidsintervaller som skal overholdes af hovedentreprenøren Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Entreprenører skal vælge materiel, som giver færrest mulige vibrationer til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. Alle vibrerende aktiviteter koordineres overordnet på sikkerhedsmøder 2 uger frem. Særligt vibrerende aktiviteter planlægges gennemført efter nærmere aftale med sikkerhedskoordinator. Arbejdsmiljøkoordinatoren vil løbende foretage en overordnet tidsplanskoordinering, således at særligt vibrerende aktiviteter gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter på byggepladsen. Der henvises til At-vejledningen om hånd/arm vibrationer og BEK om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer Begrænsning af støvgener Entreprenører skal vælge materiel, som giver mindst mulig støvgener til brugeren

23 5. Sikkerhed og sundhed Side : 22/32 af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. Ligeledes bør entreprenørens folk anvende åndedrætsværn ved støvende arbejder. Alle støvende aktiviteter koordineres overordnet på sikkerhedsmøder 2 uger frem. Særligt støvende aktiviteter planlægges gennemført efter nærmere aftale med sikkerhedskoordinator. Sikkerhedskoordinatoren vil løbende foretage en overordnet tidsplanskoordinering, således at særligt støvende aktiviteter gennemføres hensigtsmæssigt i forhold til andre aktiviteter på byggepladsen. Entreprenøren skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Støvbegrænsende foranstaltninger koordineres af sikkerhedskoordinatoren. Entreprenøren sørger for generel støvbekæmpelse og foretager jævnlig kontrol og minimum én gang ugentligt af støvende processer, samt af behovet for støvsugning og rengøring i fælles områderne. Kontrollen dokumenteres i PSS. Der henvises til BAR-publikation Støv på byggepladsen Begrænsning af ergonomiske gener Entreprenørerne skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler. Entreprenøren skal også sikre, at Arbejdstilsynets krav og retningslinjer er overholdt. Der henvises endvidere til BEK om manuel håndtering og BAR-publikation Gode tekniske hjælpemidler. Entreprenøren skal ved sikkerhedsrundering på byggepladsen hver uge kontrollere, at de gældende arbejdsmiljøforskrifter følges. Kontrollen dokumenteres i PSS. Tunge løft og transport af materialer Entreprenøren skal sikre, at der er egnede tekniske hjælpemidler til at afhjælpe tunge løft. Der foregår en del materialetransport internt i bebyggelsen. 5.4 Forholdsregler ved farlige arbejder Ad Stk. 2.: Sikkerhedsoordinator erstattes med arbejdsmiljøkoordinator (b).

24 6. Omgivende miljø Side : 23/32 6. Omgivende miljø 6.1 Generelt 6.2 Støj Ved særligt støjende arbejde har entreprenøren pligt til at lade arbejdet udføre i god afstand fra øvrige håndværkere. 6.3 Vibrationer Der henvises til punkt Støv Skæring med vinkelsliber skal begrænses, og så vidt mulig benyttes vådskærer. Der må ikke skæres med vinkelsliber på tag eller stillads. 6.5 Emissioner til atmosfæren Entreprenøren skal undgå unødvendige emissioner til atmosfæren, herunder undgå tomgang fra maskiner samt materiel og transport, som ikke er påkrævet for udførelse af arbejdet. Tomgangskørsel af maskiner og lastbiler begrænses derfor på byggepladsen. 6.6 Spild af olie og kemiske produkter Entreprenøren skal straks opsamle spild af olie og kemiske produkter. Entreprenøren skal hurtigst muligt anmelde spildet til miljøkontrollen og byggeledelsen, så det kan vurderes, om spildet er håndteret korrekt.

25 7. Kvalitetsstyring Side : 24/32 7. Kvalitetsstyring 7.1 Generelt Bygherren lægger afgørende vægt på, at der for alle ydelser, leverancer og arbejder i forbindelse med udførelsen af arbejdet gennemføres en effektiv kvalitetsstyring med det formål, at sikre overholdelse af projektets kvalitetsmæssige intensioner. Projektet foreligger på hovedprojektniveau. Al yderligere projektering, som måtte være nødvendig for arbejdets udførelse, påhviler hovedentreprenøren, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af arbejdsbeskrivelser. Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige beregninger, værksteds- og arbejdstegninger for udførelse af de i projektet viste bygningsdele. Materialet forelægges bygherrens tilsyn til gennemsyn. Ved fremsendelse af projekt- og dokumentations- materiale (f.eks. kvalitetssikringshåndbog, ordrebekræftelser, beregninger, værksteds- og arbejdstegninger mv.), er det entreprenørens opgave og ansvar at kontrollere at det fremsendte er i overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tegningsmateriale skal udarbejdes digitalt og fremsendes i PDF eller DWG format efter aftale. Indenfor 12 uger efter indgåelse af entreprisekontrakt skal entreprenøren udarbejde en oversigt over samtlige produkter der vil blive anvendt til byggeriet. Oversigten skal indeholde oplysning om producent og produktnavn. Oversigten forelægges byggeledelsen til gennemsyn og godkendelse. Ved fremlæggelse af oversigten skal hovedentreprenøren samtidigt og skriftligt erklære, at de valgte produkter ikke afviger fra udbudsmaterialet. På opfordring fra byggeledelsen skal hovedentreprenøren, indenfor 8 arbejdsdage, fremlægge dokumentation for produkternes egenskaber, i form af datablade, godkendelser, prøvninger, materialeprøver mv. Foreligger der ikke anerkendte godkendelser for et produkt, påhviler det hovedentreprenøren at iværksætte prøvning og godkendelse. Evt. udgifter hertil er bygherren uvedkommende. Forsinkelser som følge heraf vil ikke blive accepteret. Er der i udbudsmaterialet, for et givent produkt, ikke henvist til standarder, normer mv., fastlægger bygherrens tilsyn art og omfang af den prøvning og godkendelse tilsynet måtte anse for nødvendig. For at sikre mål overholdt, skal hovedentreprenøren, udover egne kontrolopmålinger, lade foretage kontrolopmålinger, ved autoriseret landinspektør, af betonelementer. Opmålingen forelægges (sammen med øvrige opmålinger) for byggeledelsen, som fastlægger hvorledes evt. afvigelser skal korrigeres.

26 7. Kvalitetsstyring Side : 25/32 Opmålingerne skal foretages før og under montage og således at korrektion kan foretages inden fast-støbning / fastgørelse og udførelse af efterfølgende arbejder. Udgift til opmålinger skal være indeholdt i tilbuddet. 7.2 Byggeledelsen Bygherrens tilsyn vil ske iht. tilsynsplaner for de enkelte rådgivningsfag. I den periode, hvor der pågår aktiviteter på pladsen for det enkelte fag, vil tilsyn finde sted cirka en gang ugentligt, og så vidt muligt samme dag som byggemødet. Byggeledelsens gennemsyn af hovedentreprenørens projekt- og dokumentationsmateriale vil være en stikprøvekontrol af dokumenternes overensstemmelse med udbudsmaterialet. Entreprenøren skal tydelig gøre opmærksom, såfremt der forekommer afvigelser fra udbudsmaterialet. Tilsynets gennemsyn fritager ikke hovedentreprenøren for at levere kontraktmæssig ydelse og ændringer af udbudsmaterialets specifikationer er alene accepteret, når der foreligger skriftlig godkendelse fra byggeledelsen 7.3 Byggemøder Inden byggemødet registrerer byggeledelsen arbejdets stade i forhold til de gældende detailtidsplaner. Ved afvigelse fra det planlagte forløb registreres omfanget af afvigelsen og årsagen hertil. Byggeledelsens registrering forelægges på byggemødet og refereres i byggemødereferaterne. For at en aktivitet kan regnes afsluttet skal alle foranliggende aktiviteter, der knytter sig til den pågældende aktivitet, være afsluttede inkl. fornødne biydelser såsom oprydning og rømning. Bygherrens modtagelse af mødeindkaldelser og byggemødereferater kan ikke begrunde ansvarsnedsættelse for hovedentreprenøren eller bruges som begrundelse for, at bygherren stiltiende skulle have overtaget risici eller ansvar, som påhviler entreprenøren. 7.4 Kvalitetsplan Ad stk. 1. Senest 10 arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest 10 arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse. 7.5 Projektgennemgangsmøde Der afholdes tidligt i forløbet et projektgennemgangsmøde for de enkelte fag /delarbejder. Bygherre og koordinator (b) skal deltage i dette møde. Ad stk. 1. Projektgennemgangsmøder afholdes i direkte tilknytning til byggemøder

27 7. Kvalitetsstyring Side : 26/32 Ad stk. 2. Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest 5 arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse. 7.6 Opstartsmøder for arbejder Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen. 7.7 Entreprenørens kontrol og dokumentation Generelt Bygherrens krav til kontrol og dokumentation fremgår af udbudskontrolplanen for det enkelte arbejde. Det anførte omfang skal betragtes som minimumskrav, der ikke begrænser entreprenørens generelle kvalitetssikringsforpligtelse, og som tilsynet er berettiget til at kræve forøget, såfremt kvalitetskravene ikke kan dokumenteres opfyldt. Entreprenøren skal indarbejde udbudskontrolplanen i sin egen kontrolplan samt udarbejde egne checklisteskemaer (registreringsskemaer, journalformularer og checklister), til brug for kontrol og dokumentation. Endvidere foretager entreprenøren en planlægning af, hvilke supplerende projektmateriale, han selv skal udføre. Hvis ikke andet er angivet i udbudsmaterialet, skal entreprenøren, før arbejdet påbegyndes, fastlægge størrelsen og antallet af kontrolafsnit i samarbejde med tilsynet. Antallet af kontrolafsnit kan godt variere fra aktivitet til aktivitet, hvis dette er mest operationelt. Ud over gældende krav til dokumenteret kontrol for underentreprenører, stilles krav om dokumenteret kontrol om samme udført af Storentreprenøren Styring af udførelsesdokumenter Arkivering af dokumentation Entreprenøren skal etablere en kvalitets- og kontroljournal og vedligeholde denne i hele udførelsesperioden. Journalen skal indeholde al relevant kvalitetssikringsdokumentation, herunder entreprenørens kvalitetsplan, kontrolplan, produktinformation samt alle løbende kontroldokumenter i form af prøveattester, følgesedler, kontrolskemaer, fejl- og mangellister m.v., foruden dokumentation for kvalifikationer af personale, i tilfælde af at der er stillet specifikke krav herom. Journalen skal, så vidt muligt, være i A4 format og opdelt bygningsdelsorienteret. Journalen skal til enhver tid under udførelsen dokumentere, at de stillede kvalitetssikringskrav er opfyldt, samt være tilgængelig for bygherrens tilsyn, der løbende har krav på at få udleveret kopi af materialet. Entreprenøren skal opbevare sin kvalitetssikringsdokumentation i eget sagsarkiv indtil udløbet af ansvarsperioden, det vil sige minimum 5 år efter aflevering.

28 7. Kvalitetsstyring Side : 27/ Kontroldokumentation Kontroldokumentation skal afleveres i 2 stk. samlede sæt senest 10 dage før afleveringsforretningen. Kontroldokumentation skal minimum indeholde følgende: Dato for kontrol Hvem der har gennemført kontrollen Hvad kontrollen har omfattet Resultatet af kontrollen D&V-dokumentation D&V-dokumentation skal afleveres i 2 sæt senest 5 arbejdsdage inden afleveringsforretningen. 7.8 Aflevering Forinden den egentlige afleveringsforretning afholdes en teknisk mangelgennemgang for at sikre, at eventuelle fejl og mangler er afhjulpet inden bygherrens overtagelse. Den tekniske mangelgennemgang foregår som følger: 0. Som udgangspunkt skal de respektive entreprisearbejder være afsluttet og entreprenørens færdigmelding foreligge mindst 15 arbejdsdage før aflevering. 1. På grundlag af entreprenørens færdigmelding i henhold til AB 92 28, stk. 1 og i henhold til gældende tidsplan, indkalder bygherren via sin rådgiver herefter til teknisk mangelgennemgang. Dette skal ske senest 5 arbejdsdage efter entreprenørens færdigmelding. 2. Såfremt der ved bygherrens tilsyn ved den tekniske mangelgennemgang påvises fejl eller mangler, meddeles entreprenøren normalt 10 arbejdsdage til afhjælpning og aflevering af dokumentation for den af entreprenøren udførte og kontrollerede afhjælpning. Bygherrens rådgiver udarbejder referat/mangelliste med fejl og mangler ved den tekniske gennemgang. 3. Den 10. arbejdsdag påbegyndes bygherrens tilsynskontrol af den af entreprenøren udførte fejl og mangelafhjælpning. Der påregnes 1-3 arbejdsdage til bygherrens gennemgang/kontrol og afmelding til entreprenøren. Såfremt der ved bygherrens kontrol af fejl og mangelafhjælpningen fortsat påvises fejl eller mangler, meddeles entreprenøren yderligere 2 arbejdsdage til den afsluttende fejl og mangelafhjælpning. Note vedrørende 1):

29 7. Kvalitetsstyring Side : 28/32 Forud for entreprenørens færdigmelding og den tekniske mangelgennemgang skal entreprenøren have kontrolleret det færdige arbejde som følger: Entreprenøren skal kontrollere at egne og eventuelle underentreprenørers/ leverandørers arbejde er kontraktligt færdigt og mangelfrit. Entreprenøren skal dokumentere sin kontrol med checkliste over kontrollens omfang og eventuel forekomst af fejl og mangler. Checklisten afleveres til tilsynet umiddelbart efter entreprenørens kontrol. Efter afhjælpning af konstaterede fejl og mangler kontrollerer entreprenøren på ny egne arbejder og leverancer og iværksætter om nødvendigt resterende afhjælpning. Der afleveres på ny checkliste til tilsynet umiddelbart efter entreprenørens kontrol. Tidligst når entreprenøren herefter har konstateret, at arbejdet er kontraktlige fejl- og mangelfrie, kan arbejdet færdigmeldes. Såfremt entreprenøren ikke har gennemført ovenanførte kontrol- og dokumentationsprocedure, og bygherrens tilsyn ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer fejl og mangler i entreprenørens kontraktlige arbejder, vil samtlige af bygherrens udgifter til tilsyn og byggeledelse af entreprenørens arbejder i forbindelse med den tekniske mangelgennemgang blive modregnet i entreprenørens tilgodehavende mod dokumentation. I forbindelse med aflevering gennemgås den samlede dokumentation for den af entreprenøren udførte kvalitetssikring. Afholdelse af afleveringsforretning forudsætter at den forlangte kvalitetssikringsdokumentation rettidigt er afleveret til tilsynet. Arbejdet vil kun kunne overdrages såfremt der alene kan påvises bagatelagtige mangler. Mangler af generel karakter vil blive anset for væsentlige. Kvalitets- og kontroldokumentation afleveres i 3 eksemplarer. 7.9 Kvalitetssikring efter aflevering

30 8. Tidsstyring Side : 29/32 8. Tidsstyring 8.1 Generelt Samlet aflevering inkl. modtaget ibrugtagningstilladelse den Tidsplan Ad stk. 4. Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse fremsende en arbejdsplan til byggeledelsen. Storentreprenøren skal i den forbindelse sikre de nødvendige input fra vandbehandlingsentreprenøren. 8.3 Vejrligsdage Der gives tidsfristsforlængelse for usædvanligt vejrlig, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: Vejrliget skal have medført, at arbejdet har ligget stille eller at der været nedsat drift svarende til minimum en halv dag. Arbejdet skal ligge på den kritiske vej i tidsplanen for det pågældende sanktionsbærende tidspunkt. Det samlede antal spilddage for det pågældende arbejde skal inden for en måned overstige det påregnelige antal spilddage. Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger: Januar 5 Februar 5 Marts 4 April 3 Maj 2 Juni 2 Juli 2 August 2 September 3 Oktober 4 November 4 December 5 I entreprenørens arbejdsplan, som er en del af den accepterede tidsplan, skal der være indregnet et antal spilddage, udregnet på basis af Meteorologisk Årbog og som det fremgår af ovenstående skema. Såfremt entreprenøren ønsker at gøre krav om spilddage gældende, skal dette ske ved det første byggemøde efter disses konstatering, og det skal præciseres, hvilke aktiviteter der berøres heraf. Spilddage accepteres som sådan, når det ved almindelig, fornuftig og objektiv vurdering kan påvises, at vejrlig eller andre forhold har hindret ar-

31 8. Tidsstyring Side : 30/32 bejdet, forudsat at entreprenøren har opfyldt sin pligt til at søge forsinkelser undgået eller begrænset. Indstilles arbejdet på grund af dårligt vejr, skal dette umiddelbart oplyses byggeledelsen. Accepterede spilddage registreres i byggemødereferaterne, og tidsfristforlængelse vil først blive indrømmet, når det akkumulerede antal accepterede spilddage for en sammenhængende aktivitetskæde overstiger tallet for de indregnede spilddage. 8.4 Teknisk mangelgennemgang Forinden ibrugtagning og afleveringsforretning, afholdes teknisk mangelgennemgang for at sikre, at samtlige fejl og mangler er afhjulpet inden brugeren flytter ind. Datoer for teknisk mangelgennemgang er sanktionsbærende i h.t. AB med tilføjelser. Sanktionsbærende datoer fremgår af hovedtidsplanen. Den tekniske mangelgennemgang gennemføres som følger: Forud for hovedentreprenørens færdigmelding og den tekniske mangelgennemgang skal hovedentreprenøren have kontrolleret egne og evt. underentreprenørers / leverandørers arbejder, så disse fremstår kontraktligt færdige og mangelfrie. Entreprenøren skal dokumentere sin kontrol ved checklister over kontrollens omfang og evt. forekomst af fejl og mangler. Checklisten afleveres til bygherren v/byggeleder. Tidligst når entreprenøren har kontrolleret og dokumenteret, at samtlige hans arbejder er kontraktligt fejl- og mangelfrie, kan entreprisen færdigmeldes. Såfremt entreprenøren ikke har gennemført ovenfor anførte kontrol- og dokumentationsprocedure, og bygherrens tilsyn ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer fejl og mangler i entreprenørens kontraktlige arbejder, vil samtlige af bygherrens udgifter til tilsyn og byggeledelse af entreprenørens arbejder i forbindelse med den tekniske mangelgennemgang blive modregnet i entreprenørens tilgodehavende mod dokumentation. På baggrund af entreprenørens færdigmelding indkalder byggelederen med et varsel på 2 arbejdsdage til teknisk mangelgennemgang, der afholdes 6 arbejdsdage før ibrugtagning og/eller afleveringsforretning. Såfremt byggeledelsen ved den tekniske mangelgennemgang konstaterer, at entreprenøren ikke har gennemført den angivne kontrolgennemgang og byggeledelsen konstaterer fejl og mangler i de kontraktlige arbejder, vil entreprenøren ifalde ansvar som angivet ovenfor.

32 8. Tidsstyring Side : 31/32 Der påregnes 1 arbejdsdage for byggeledelsens gennemgang/kontrol og tilbagemelding til entreprenøren. Påvises der fejl og mangler ved den tekniske mangelgennemgang, har entreprenøren 5 arbejdsdage til afhjælpning og aflevering af dokumentation for den af entreprenøren nu udførte, kontrollerede og dokumenterede afhjælpning. Afleveringsforretningen sker som angivet i hovedtidsplanen. Byggelederen indkalder særskilt til afleveringsforretningen.

33 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Side : 32/32 Bilag 1, Grundlag for Plan for sikkerhed og sundhed Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelse i Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed 1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2) 2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1) 3. Sikkerhed og sundhed 3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2) 3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3) 3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2) 3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3) 3.5 Farlige arbejder (byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13) 3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6) 4. Byggeplads 4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1) 4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2) 4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4) 4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6) 4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7) 4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8) 4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9) 4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10) 4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11) 5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan 5.1 Tidsplan 5.2 Byggepladstegning

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere