B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering."

Transkript

1 HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende regler for støvende arbejde på byggepladsen skal overholdes. Grænseværdien for støv er henholdsvis 10 mg/m 3 for mineralsk inert støv og 5 mg/m 3 for respirabelt mineralsk støv. Ved bearbejdning af beton- og teglvægge med puds udvikles der kvartsstøv, som har en grænseværdi på 0,3 mg/m 3 og 0,1 mg/m 3 for respirabelt kvartsstøv (jf. Arbejdstilsynets grænseværdier for luftforurening mv. af 17. maj 2011, bilag 2 til bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer). Arbejdsområderne ryddes for løst inventar inden renoveringsarbejdet påbegyndes. Rydning af områderne sker, for at inventar ikke udsættes for unødig kontaminering i forbindelse med sanering for PCB og tungmetaller (og dermed også skal håndteres som forurenet eller farligt affald). Gældende for hele sanerings- og renoveringsprocessen er, at hvis der under arbejdet træffes materialer, der er identisk med i forvejen analyserede materialer skal disse behandles på samme vis. På samme måde er det gældende, at hvis der træffes materialer, der ikke er beskrevet her eller i screeningsrapporten (maj 2014), men er af en type, der mistænkes for at være PCB-, tungmetal- eller asbestholdig skal dette undersøges og bygherre (Hjørring Kommune) kontaktes straks. Hvis der under sanerings- og renoveringsprocessen træffes materialer af samme type, som de beskrevne i screeningsrapporten (maj 2014), men f.eks. på en anden overflade, skal disse betragtes som værende i samme forureningskategori og dermed håndteres efter de opstillede forskrifter. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. Skærmvægge og sluser Når der i beskrivelserne længere nede bliver påkrævet, at der opsættes skærmvægge for at mindske forurenet støv til omgivelserne, skal der opsættes tætte skærmvægge, således det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Når der skal ske etablering af luftskifte i arbejdsområdet, skal der etableres undertryk ved hjælp af en eller flere luftrensere (fx miljøbokse), som forsynes med absolutfiltre (HEPA-filtre), der kan opfange støv og 1

2 kulfiltre, der kan tilbageholde gasser. Afkastluften fra luftrenserne føres til det fri via slanger eller rør. Udsugningen etableres således, at der sikres en god cirkulation af luften således at "døde zoner undgås. Der tilstræbes et luftskifte på 10 gange pr. time af saneringsområdets totale rumindhold. I særlige tilfælde (typisk aflange arbejdsområder) kan der blive behov for at etablere ventiler for tilgang af luft modsat luftrenserne, for at sikre et jævnt luftskifte i hele arbejdsområdet. Undertryk og filter i luftrensere kontrolleres løbende. Undertrykket i arbejdsområdet kontrolleres løbende. Hvor skærmvægge er udført i plastikfolie kontrolleres det, at folien buer ind mod arbejdsområdet. Tilsvarende kontrolleres det, at forhæng i sluser viser tydelige tegn på undertryk. I tilfælde, hvor der anvendes hårde skærmvægge, eller hvor der på anden måde er tvivl om undertrykket, anvendes særlig trykmåler. Luftrensernes filtre skiftes efter behov og i øvrigt i henhold til leverandørens forskrifter. Det anbefales, at der oprettes en logbog, hvori oplysninger omkring rensning og skift af filtre noteres. Sanering af PCB Følgende punkter følges ved alt arbejde med PCB (både > og < grænseværdien for farligt affald): Alt arbejde med sanering af PCB forurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdets afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i fugen/det PCB forurenede materiale. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale undgå slibning. Ved indendørs PCB-sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Ved koncentrationer < 50 mg/kg er der ikke krav om etablering af undertryksudsugning. Der henstilles til, at alt arbejde hvor der skæres eller slibes, udføres i afskærmede områder med sug tilkoblet, uanset koncentrationsniveau. Ved slibning eller andet meget støvfrembringende arbejde opsættes skærmvægge, og der tilsluttet sug til rummet, hvori saneringen udføres. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Ved fjernelse af fuger stiger mængden af løst affald (fuge) dette vil bevirke, at overfladen der har kontakt til luften vil blive meget større, end hvad fugematerialet oprindeligt havde. Dette betyder, at affaldet løbende skal opsamles og bortskaffes til lukkede beholdere for ikke at lave en spredning af PCB til indeluften. PCB holdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.) så udvaskning af PCB til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med PCB holdigt affald skal være tydeligt mærket med indhold, modtagersted samt koncentrationsmængden af PCB < / > 50 mg/kg. Efter endt arbejde stilles beholderen med PCB holdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 2

3 PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Hvis der sker læk af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lækker. Ved læk håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved læk af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som PCB holdigt affald. Sanering af tungmetal Følgende punkter følges ved alt arbejde med tungmetaller (både > og < grænseværdierne for farligt affald) : Ved alt støvende sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Der opsættes skærmvægge, og der tilsluttes sug til rummet/området, hvori saneringen udføres. Alt arbejde med sanering af tungmetalforurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i det tungmetalforurenede materiale. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. De der arbejder med skæringen skal bære åndedrætsværn med korrekte filtre. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Ved afrensning af maling og nedbrydning af klinker er det vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket. Tungmetalholdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.), så udvaskning til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med tungmetalholdigt affald skal være tydelig mærket med indhold, modtagersted samt koncentration. Efter endt arbejde stilles beholderen med tungmetalholdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som tungmetalholdigt affald. 3

4 Sanering af asbest Følgende punkter følges ved alt arbejde med asbest: Asbest opdeles: Mindre støvende opgaver - nedrivning af tagplader, facadeplader af asbestcement Støvende opgaver - nedrivning af skiffertagplader indeholdende asbest eller asbestcementplader, hvor en væsentlig del er knust. Ved arbejde med asbest skal følgende regler følges: Der udarbejdes en arbejdsplan for opgaven. Medarbejderne skal have gennemgået oplæring og særlig instruktion Arbejdsområdet afgrænses, så uvedkommende ikke får adgang og der opsættes advarselsskilte. Hvor stillads er nødvendigt, opsættes kasseskærme jf. stilladsreglerne, suppleret med plastik til opsamling af eventuelt nedfald. Vinduer og udvendige døre holdes lukkede. Riste, kanaler m.v. afdækkes. Evt. Ventilationsanlæg afbrydes. Under demontering som udvikler asbeststøv, bærer håndværkerne egnede dragter og masker. Arbejdet skal udføres så de asbestholdige materialer så vidt muligt ikke beskadiges. Ved støvende opgaver kan det være nødvendigt at befugte pladerne. Efter endt sanering foretages rengøring af underlag og afdækningsmaterialer. Rengøringen udføres på følgende måde: A. Støvsugning (absolutfilter påmonteret) B. Vådaftørring - hvis muligt. I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåselig container. Affaldet deponeres på specialdepot efter gældende regler. Såfremt der foretages montering af nye materialer ovenpå asbestholdige belægninger, skal ovenstående forholdsregler overholdes, idet der vil fremkomme frie asbestfibre ved boring eller anden bearbejdning af disse emner. 4

5 I de kommende afsnit står der beskrevet hvordan de forskellige materialetyper skal håndteres. Fugemateriale Fugemateriale, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, PCB > 50 PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. 5

6 Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Tætningslister i termoruder, PCB Tætningslister og limliste (forseglingslim) i vinduerne fjernes. Vinduerne udtages i hel tilstand, herefter smadres ruden i en dertil indrettet container, tætningsliste og limliste fjernes og deponeres i spændfad til PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Det er ligeledes vigtigt, at fjernelse af tætningsliste og limliste foregår på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Vær opmærksom på om det tilstødende materiale (træ i vinduesrammen) kan være sekundært forurenet med PCB. 4/5 dragt Fugemateriale, klorerede paraffiner 0, mg/kg Forurenet affald Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand 6

7 medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialer der indeholder klorerede paraffiner opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner < mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, Klorerede paraffiner > Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialet opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner > mg/kg Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på 7

8 byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling Maling på beton Maling på beton, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftigt klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj 8

9 Maling på beton, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som farligt affald (NORD, Nyborg). Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadelig støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Maling på træ Maling på træ, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtagested, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien forurenet affald. Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. 9

10 Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes, skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) Niveau: Forurenet eller PCB < 50 mg/kg. Vær opmærksom på om forbrændingsanlægget modtaget både tungmetalforurenet og PCB forurenet træ. En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttende vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Hvis der ikke anvendes mekanisk værktøj, og der ikke afrenses maling, er brug af arbejdshandsker det eneste der kræves. Ved brug af mekanisk værktøj der skærer gennem den forurenede maling eller ved afrensning skal følgende værnemidler anvendes: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på træ, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtageanlæg, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien farligt affald (NORD, Nyborg). Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) > grænseværdien eller PCB > 50 mg/kg. 10

11 En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttede vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal Maling på metal, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for forurenet affald, køres til godkendt skrothandler/omsmeltningssted. Skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdig maling, kategoriseret som forurenet affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af alle døre og karme opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: 11

12 Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for farligt affald, køres til godkendt skrothandler / omsmeltningssted. Det er vigtigt at skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdigt maling, kategoriseret som farligt affald. Skrotstedet skal være godkendt til at omsmelte metal med værdier over grænserne for farligt affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til større nedtagning i en længerevarende periode opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på tapet Maling på tapet, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes såvidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. 12

13 Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med forurenet affald (tungmetal) eller PCB<50 mg/kg. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde. Afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling på tapet, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes så vidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt, skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med farligt affald (tungmetal) eller PCB > 50 mg/kg (NORD, Nyborg). Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj der er støvgivende skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter 13

14 Klinker Klinker, tungmetalholdig < grænseværdien for farligt affald Forurenet affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen samt nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, forurenet affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Klinker, tungmetalholdig > grænseværdien for farligt affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som farligt affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved 14

15 regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, farligt affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker og vinyl/linoleum gulve Klæber under klinker eller bløde gulve PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker eller bløde gulve PCB > 50 mg/kg eller asbest Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Rummet, hvori klæberen er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser 15

16 for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen. Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber, skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Vinyl/linoleum gulve Bløde gulve, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere mærket PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Bløde gulve, PCB > 50 mg/kg eller asbest Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere til farligt affald. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. 16

17 Rummet, hvori gulvet er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under ned rensningen. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg eller asbest. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Lysarmaturer Lysarmaturer, PCB > 50 mg/kg PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Når lamperne er nedtaget, afmonteres kondensatoren. Kondensatorerne sorteres for sig som PCB-holdigt elektronikaffald. Hvis der sker lækage af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lægger. Ved lækage håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved lækage af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Ved bortskaffelse af kondensatorer fra lysstofarmaturer mærkes disse med EAK-Kode:

18 Kondensatorerne opsamles i lukkede beholdere og afleveres samlet som elektronikaffald. Beholderne skal være mærket med PCB mærkat og EAK-kode Godkendte handsker Asbestholdigt tag Bølgeeternittag, asbestholdigt Bølgeeternitplader med asbestfibre, nedtagning af disse materialer anses som udendørs ikke støvende arbejde, hvis såfremt pladerne nedtages hele og stables. Ved udendørs nedtagning af pladerne skal følgende overholdes: Medarbejderne der nedtager de asbestholdige materialer skal have gennemgået den godkendte uddannelse til håndtering af asbest jf. arbejdstilsynet Arbejdsområdet afgrænses så uvedkommende ikke har adgang Der opsættes skilte omkring arbejde med asbest Hvor stillads er nødvendig opsættes skærmvægge jf. stilladsreglerne, her suppleres med plastik til evt. nedfald Vinduer og udvendige døre holdes lukket Rister og afløb afdækkes Ventilationsanlægget afbrydes Efter endt sanering foretages rengøring af underlaget og afdækningsmaterialer I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåst container eller på paller der straks (samme dag) neddækkes i plast og tapes til. Her anvendes tape der synliggør, at der er tale om asbestholdigt materiale. Hvis pladerne nedtages i hel tilstand skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: (almindelige arbejdshandsker, der kasseres efter brug) P3 filtermaske Dragt/støvafvisende arbejdstøj, der forbliver i den beskidte del af skurvognen. 18

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Økonomisk beregning over PCB-sanering og reetablering af hovedbygning på Vinkelvej Kunde Viborg Kommune Notat nr. 4 Dato 2015-03-13 Til Viborg Kommune Fra Carsten Ammitzbøll Bjørn (CAB) Jacob

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr.

Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2. Grontmij A/S COWI A/S. Foto: Konsortiet Grontmij/Cowi. ISBN nr. Titel: Vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder Redaktion: Majbrith Langeland 1 Rune Haven 1 Carsten Lassen 2 Joan Maj Nielsen 2 1 Grontmij A/S 2 COWI A/S Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011

BLY i byggeri. Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter. Mie Rieberg, Kjær & Lassen. Oktober 2011 BLY i byggeri Jesper Møgelhøj, Kant Arkitekter Mie Rieberg, Kjær & Lassen Oktober 2011 Kort om BLY Hvor? / Hvornår Mest kendt er bly i vinduesmalinger, men bly optræder også ofte i ældre væg- og loftsmalinger

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER.

Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER. Introduktion TRIARC A/S ARKITEKTER. Triarc bygger nyt, renoverer det gamle, skaber boliger man har det godt i, og erhvervslokaler der inspirerer til tankevirksomhed. Brian Grundtvig Mobil: 20324131 Mail:

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-473-3 234-541-0 231-791-2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: MST Reg. nr. 17-2. Revision: 08-07-2008 / ABB Anvendelse: Behandling af træværk mod svampe- og

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted

Kortlægningsskema Tillæg til APV værksted. Arbejdspladsvurdering for Pladeværksted Kortlægningsskema Tillæg til AV værksted Arbejdspladsvurdering for ladeværksted Hvordan bruges AV skemaerne En AV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

Vejdirektoratet. Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Herningvej 115, 7500 Holstebro. 2. februar 2015

Vejdirektoratet. Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Herningvej 115, 7500 Holstebro. 2. februar 2015 Vejdirektoratet Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Herningvej 115, 7500 Holstebro 2. februar 2015 Vejdirektoratet Etape 6714/6717 Holstebro - Herning Undersøgelse af Herningvej 115, 7500

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 238-878-4 268-627-4 270-659-9 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 609925 Revideret den: 12-03-2003 / GPS Anvendelse: Spartelmasse på pulverform. Leverandør: Friedberg A/S Kinch alle

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere