B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering."

Transkript

1 HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende regler for støvende arbejde på byggepladsen skal overholdes. Grænseværdien for støv er henholdsvis 10 mg/m 3 for mineralsk inert støv og 5 mg/m 3 for respirabelt mineralsk støv. Ved bearbejdning af beton- og teglvægge med puds udvikles der kvartsstøv, som har en grænseværdi på 0,3 mg/m 3 og 0,1 mg/m 3 for respirabelt kvartsstøv (jf. Arbejdstilsynets grænseværdier for luftforurening mv. af 17. maj 2011, bilag 2 til bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer). Arbejdsområderne ryddes for løst inventar inden renoveringsarbejdet påbegyndes. Rydning af områderne sker, for at inventar ikke udsættes for unødig kontaminering i forbindelse med sanering for PCB og tungmetaller (og dermed også skal håndteres som forurenet eller farligt affald). Gældende for hele sanerings- og renoveringsprocessen er, at hvis der under arbejdet træffes materialer, der er identisk med i forvejen analyserede materialer skal disse behandles på samme vis. På samme måde er det gældende, at hvis der træffes materialer, der ikke er beskrevet her eller i screeningsrapporten (maj 2014), men er af en type, der mistænkes for at være PCB-, tungmetal- eller asbestholdig skal dette undersøges og bygherre (Hjørring Kommune) kontaktes straks. Hvis der under sanerings- og renoveringsprocessen træffes materialer af samme type, som de beskrevne i screeningsrapporten (maj 2014), men f.eks. på en anden overflade, skal disse betragtes som værende i samme forureningskategori og dermed håndteres efter de opstillede forskrifter. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. Skærmvægge og sluser Når der i beskrivelserne længere nede bliver påkrævet, at der opsættes skærmvægge for at mindske forurenet støv til omgivelserne, skal der opsættes tætte skærmvægge, således det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Når der skal ske etablering af luftskifte i arbejdsområdet, skal der etableres undertryk ved hjælp af en eller flere luftrensere (fx miljøbokse), som forsynes med absolutfiltre (HEPA-filtre), der kan opfange støv og 1

2 kulfiltre, der kan tilbageholde gasser. Afkastluften fra luftrenserne føres til det fri via slanger eller rør. Udsugningen etableres således, at der sikres en god cirkulation af luften således at "døde zoner undgås. Der tilstræbes et luftskifte på 10 gange pr. time af saneringsområdets totale rumindhold. I særlige tilfælde (typisk aflange arbejdsområder) kan der blive behov for at etablere ventiler for tilgang af luft modsat luftrenserne, for at sikre et jævnt luftskifte i hele arbejdsområdet. Undertryk og filter i luftrensere kontrolleres løbende. Undertrykket i arbejdsområdet kontrolleres løbende. Hvor skærmvægge er udført i plastikfolie kontrolleres det, at folien buer ind mod arbejdsområdet. Tilsvarende kontrolleres det, at forhæng i sluser viser tydelige tegn på undertryk. I tilfælde, hvor der anvendes hårde skærmvægge, eller hvor der på anden måde er tvivl om undertrykket, anvendes særlig trykmåler. Luftrensernes filtre skiftes efter behov og i øvrigt i henhold til leverandørens forskrifter. Det anbefales, at der oprettes en logbog, hvori oplysninger omkring rensning og skift af filtre noteres. Sanering af PCB Følgende punkter følges ved alt arbejde med PCB (både > og < grænseværdien for farligt affald): Alt arbejde med sanering af PCB forurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdets afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i fugen/det PCB forurenede materiale. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale undgå slibning. Ved indendørs PCB-sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Ved koncentrationer < 50 mg/kg er der ikke krav om etablering af undertryksudsugning. Der henstilles til, at alt arbejde hvor der skæres eller slibes, udføres i afskærmede områder med sug tilkoblet, uanset koncentrationsniveau. Ved slibning eller andet meget støvfrembringende arbejde opsættes skærmvægge, og der tilsluttet sug til rummet, hvori saneringen udføres. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Ved fjernelse af fuger stiger mængden af løst affald (fuge) dette vil bevirke, at overfladen der har kontakt til luften vil blive meget større, end hvad fugematerialet oprindeligt havde. Dette betyder, at affaldet løbende skal opsamles og bortskaffes til lukkede beholdere for ikke at lave en spredning af PCB til indeluften. PCB holdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.) så udvaskning af PCB til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med PCB holdigt affald skal være tydeligt mærket med indhold, modtagersted samt koncentrationsmængden af PCB < / > 50 mg/kg. Efter endt arbejde stilles beholderen med PCB holdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 2

3 PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Hvis der sker læk af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lækker. Ved læk håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved læk af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som PCB holdigt affald. Sanering af tungmetal Følgende punkter følges ved alt arbejde med tungmetaller (både > og < grænseværdierne for farligt affald) : Ved alt støvende sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Der opsættes skærmvægge, og der tilsluttes sug til rummet/området, hvori saneringen udføres. Alt arbejde med sanering af tungmetalforurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i det tungmetalforurenede materiale. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. De der arbejder med skæringen skal bære åndedrætsværn med korrekte filtre. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Ved afrensning af maling og nedbrydning af klinker er det vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket. Tungmetalholdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.), så udvaskning til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med tungmetalholdigt affald skal være tydelig mærket med indhold, modtagersted samt koncentration. Efter endt arbejde stilles beholderen med tungmetalholdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som tungmetalholdigt affald. 3

4 Sanering af asbest Følgende punkter følges ved alt arbejde med asbest: Asbest opdeles: Mindre støvende opgaver - nedrivning af tagplader, facadeplader af asbestcement Støvende opgaver - nedrivning af skiffertagplader indeholdende asbest eller asbestcementplader, hvor en væsentlig del er knust. Ved arbejde med asbest skal følgende regler følges: Der udarbejdes en arbejdsplan for opgaven. Medarbejderne skal have gennemgået oplæring og særlig instruktion Arbejdsområdet afgrænses, så uvedkommende ikke får adgang og der opsættes advarselsskilte. Hvor stillads er nødvendigt, opsættes kasseskærme jf. stilladsreglerne, suppleret med plastik til opsamling af eventuelt nedfald. Vinduer og udvendige døre holdes lukkede. Riste, kanaler m.v. afdækkes. Evt. Ventilationsanlæg afbrydes. Under demontering som udvikler asbeststøv, bærer håndværkerne egnede dragter og masker. Arbejdet skal udføres så de asbestholdige materialer så vidt muligt ikke beskadiges. Ved støvende opgaver kan det være nødvendigt at befugte pladerne. Efter endt sanering foretages rengøring af underlag og afdækningsmaterialer. Rengøringen udføres på følgende måde: A. Støvsugning (absolutfilter påmonteret) B. Vådaftørring - hvis muligt. I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåselig container. Affaldet deponeres på specialdepot efter gældende regler. Såfremt der foretages montering af nye materialer ovenpå asbestholdige belægninger, skal ovenstående forholdsregler overholdes, idet der vil fremkomme frie asbestfibre ved boring eller anden bearbejdning af disse emner. 4

5 I de kommende afsnit står der beskrevet hvordan de forskellige materialetyper skal håndteres. Fugemateriale Fugemateriale, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, PCB > 50 PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. 5

6 Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Tætningslister i termoruder, PCB Tætningslister og limliste (forseglingslim) i vinduerne fjernes. Vinduerne udtages i hel tilstand, herefter smadres ruden i en dertil indrettet container, tætningsliste og limliste fjernes og deponeres i spændfad til PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Det er ligeledes vigtigt, at fjernelse af tætningsliste og limliste foregår på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Vær opmærksom på om det tilstødende materiale (træ i vinduesrammen) kan være sekundært forurenet med PCB. 4/5 dragt Fugemateriale, klorerede paraffiner 0, mg/kg Forurenet affald Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand 6

7 medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialer der indeholder klorerede paraffiner opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner < mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, Klorerede paraffiner > Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialet opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner > mg/kg Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på 7

8 byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling Maling på beton Maling på beton, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftigt klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj 8

9 Maling på beton, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som farligt affald (NORD, Nyborg). Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadelig støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Maling på træ Maling på træ, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtagested, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien forurenet affald. Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. 9

10 Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes, skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) Niveau: Forurenet eller PCB < 50 mg/kg. Vær opmærksom på om forbrændingsanlægget modtaget både tungmetalforurenet og PCB forurenet træ. En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttende vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Hvis der ikke anvendes mekanisk værktøj, og der ikke afrenses maling, er brug af arbejdshandsker det eneste der kræves. Ved brug af mekanisk værktøj der skærer gennem den forurenede maling eller ved afrensning skal følgende værnemidler anvendes: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på træ, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtageanlæg, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien farligt affald (NORD, Nyborg). Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) > grænseværdien eller PCB > 50 mg/kg. 10

11 En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttede vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal Maling på metal, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for forurenet affald, køres til godkendt skrothandler/omsmeltningssted. Skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdig maling, kategoriseret som forurenet affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af alle døre og karme opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: 11

12 Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for farligt affald, køres til godkendt skrothandler / omsmeltningssted. Det er vigtigt at skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdigt maling, kategoriseret som farligt affald. Skrotstedet skal være godkendt til at omsmelte metal med værdier over grænserne for farligt affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til større nedtagning i en længerevarende periode opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på tapet Maling på tapet, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes såvidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. 12

13 Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med forurenet affald (tungmetal) eller PCB<50 mg/kg. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde. Afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling på tapet, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes så vidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt, skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med farligt affald (tungmetal) eller PCB > 50 mg/kg (NORD, Nyborg). Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj der er støvgivende skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter 13

14 Klinker Klinker, tungmetalholdig < grænseværdien for farligt affald Forurenet affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen samt nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, forurenet affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Klinker, tungmetalholdig > grænseværdien for farligt affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som farligt affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved 14

15 regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, farligt affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker og vinyl/linoleum gulve Klæber under klinker eller bløde gulve PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker eller bløde gulve PCB > 50 mg/kg eller asbest Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Rummet, hvori klæberen er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser 15

16 for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen. Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber, skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Vinyl/linoleum gulve Bløde gulve, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere mærket PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Bløde gulve, PCB > 50 mg/kg eller asbest Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere til farligt affald. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. 16

17 Rummet, hvori gulvet er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under ned rensningen. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg eller asbest. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Lysarmaturer Lysarmaturer, PCB > 50 mg/kg PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Når lamperne er nedtaget, afmonteres kondensatoren. Kondensatorerne sorteres for sig som PCB-holdigt elektronikaffald. Hvis der sker lækage af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lægger. Ved lækage håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved lækage af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Ved bortskaffelse af kondensatorer fra lysstofarmaturer mærkes disse med EAK-Kode:

18 Kondensatorerne opsamles i lukkede beholdere og afleveres samlet som elektronikaffald. Beholderne skal være mærket med PCB mærkat og EAK-kode Godkendte handsker Asbestholdigt tag Bølgeeternittag, asbestholdigt Bølgeeternitplader med asbestfibre, nedtagning af disse materialer anses som udendørs ikke støvende arbejde, hvis såfremt pladerne nedtages hele og stables. Ved udendørs nedtagning af pladerne skal følgende overholdes: Medarbejderne der nedtager de asbestholdige materialer skal have gennemgået den godkendte uddannelse til håndtering af asbest jf. arbejdstilsynet Arbejdsområdet afgrænses så uvedkommende ikke har adgang Der opsættes skilte omkring arbejde med asbest Hvor stillads er nødvendig opsættes skærmvægge jf. stilladsreglerne, her suppleres med plastik til evt. nedfald Vinduer og udvendige døre holdes lukket Rister og afløb afdækkes Ventilationsanlægget afbrydes Efter endt sanering foretages rengøring af underlaget og afdækningsmaterialer I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåst container eller på paller der straks (samme dag) neddækkes i plast og tapes til. Her anvendes tape der synliggør, at der er tale om asbestholdigt materiale. Hvis pladerne nedtages i hel tilstand skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: (almindelige arbejdshandsker, der kasseres efter brug) P3 filtermaske Dragt/støvafvisende arbejdstøj, der forbliver i den beskidte del af skurvognen. 18

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND

PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PILOTPROJEKT BRØNDBY STRAND PCB sanering Brøndby Strand Sendt til: Tranemosegård T13 v/ administrator Bo-Vest Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB) Afdeling 8 v/ administrator FA09 Brøndby Almennyttige

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Bygningsmaler Rensning af facader

Bygningsmaler Rensning af facader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Bygningsmaler Rensning af facader Undervisningsministeriet, december 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT

KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 28 Offentligt KORTLÆGNING AF PCB I MATERIALER OG INDELUFT SAMLET RAPPORT 10. DECEMBER 2013 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600

Læs mere