B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering."

Transkript

1 HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende regler for støvende arbejde på byggepladsen skal overholdes. Grænseværdien for støv er henholdsvis 10 mg/m 3 for mineralsk inert støv og 5 mg/m 3 for respirabelt mineralsk støv. Ved bearbejdning af beton- og teglvægge med puds udvikles der kvartsstøv, som har en grænseværdi på 0,3 mg/m 3 og 0,1 mg/m 3 for respirabelt kvartsstøv (jf. Arbejdstilsynets grænseværdier for luftforurening mv. af 17. maj 2011, bilag 2 til bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer). Arbejdsområderne ryddes for løst inventar inden renoveringsarbejdet påbegyndes. Rydning af områderne sker, for at inventar ikke udsættes for unødig kontaminering i forbindelse med sanering for PCB og tungmetaller (og dermed også skal håndteres som forurenet eller farligt affald). Gældende for hele sanerings- og renoveringsprocessen er, at hvis der under arbejdet træffes materialer, der er identisk med i forvejen analyserede materialer skal disse behandles på samme vis. På samme måde er det gældende, at hvis der træffes materialer, der ikke er beskrevet her eller i screeningsrapporten (maj 2014), men er af en type, der mistænkes for at være PCB-, tungmetal- eller asbestholdig skal dette undersøges og bygherre (Hjørring Kommune) kontaktes straks. Hvis der under sanerings- og renoveringsprocessen træffes materialer af samme type, som de beskrevne i screeningsrapporten (maj 2014), men f.eks. på en anden overflade, skal disse betragtes som værende i samme forureningskategori og dermed håndteres efter de opstillede forskrifter. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. Skærmvægge og sluser Når der i beskrivelserne længere nede bliver påkrævet, at der opsættes skærmvægge for at mindske forurenet støv til omgivelserne, skal der opsættes tætte skærmvægge, således det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Når der skal ske etablering af luftskifte i arbejdsområdet, skal der etableres undertryk ved hjælp af en eller flere luftrensere (fx miljøbokse), som forsynes med absolutfiltre (HEPA-filtre), der kan opfange støv og 1

2 kulfiltre, der kan tilbageholde gasser. Afkastluften fra luftrenserne føres til det fri via slanger eller rør. Udsugningen etableres således, at der sikres en god cirkulation af luften således at "døde zoner undgås. Der tilstræbes et luftskifte på 10 gange pr. time af saneringsområdets totale rumindhold. I særlige tilfælde (typisk aflange arbejdsområder) kan der blive behov for at etablere ventiler for tilgang af luft modsat luftrenserne, for at sikre et jævnt luftskifte i hele arbejdsområdet. Undertryk og filter i luftrensere kontrolleres løbende. Undertrykket i arbejdsområdet kontrolleres løbende. Hvor skærmvægge er udført i plastikfolie kontrolleres det, at folien buer ind mod arbejdsområdet. Tilsvarende kontrolleres det, at forhæng i sluser viser tydelige tegn på undertryk. I tilfælde, hvor der anvendes hårde skærmvægge, eller hvor der på anden måde er tvivl om undertrykket, anvendes særlig trykmåler. Luftrensernes filtre skiftes efter behov og i øvrigt i henhold til leverandørens forskrifter. Det anbefales, at der oprettes en logbog, hvori oplysninger omkring rensning og skift af filtre noteres. Sanering af PCB Følgende punkter følges ved alt arbejde med PCB (både > og < grænseværdien for farligt affald): Alt arbejde med sanering af PCB forurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdets afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i fugen/det PCB forurenede materiale. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale undgå slibning. Ved indendørs PCB-sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Ved koncentrationer < 50 mg/kg er der ikke krav om etablering af undertryksudsugning. Der henstilles til, at alt arbejde hvor der skæres eller slibes, udføres i afskærmede områder med sug tilkoblet, uanset koncentrationsniveau. Ved slibning eller andet meget støvfrembringende arbejde opsættes skærmvægge, og der tilsluttet sug til rummet, hvori saneringen udføres. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Ved fjernelse af fuger stiger mængden af løst affald (fuge) dette vil bevirke, at overfladen der har kontakt til luften vil blive meget større, end hvad fugematerialet oprindeligt havde. Dette betyder, at affaldet løbende skal opsamles og bortskaffes til lukkede beholdere for ikke at lave en spredning af PCB til indeluften. PCB holdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.) så udvaskning af PCB til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med PCB holdigt affald skal være tydeligt mærket med indhold, modtagersted samt koncentrationsmængden af PCB < / > 50 mg/kg. Efter endt arbejde stilles beholderen med PCB holdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 2

3 PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Hvis der sker læk af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lækker. Ved læk håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved læk af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som PCB holdigt affald. Sanering af tungmetal Følgende punkter følges ved alt arbejde med tungmetaller (både > og < grænseværdierne for farligt affald) : Ved alt støvende sanering skal arbejdsstedet afskærmes og sug (med korrekte filtre tilkoblet) påmonteres arbejdsområdet. Der opsættes skærmvægge, og der tilsluttes sug til rummet/området, hvori saneringen udføres. Alt arbejde med sanering af tungmetalforurenet materiale skal foregå på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Al sanering skal foregå med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Undgå at skære i det tungmetalforurenede materiale. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. De der arbejder med skæringen skal bære åndedrætsværn med korrekte filtre. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Ved afrensning af maling og nedbrydning af klinker er det vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket. Tungmetalholdigt affald opbevares i lukkede beholdere (spændfade ex.), så udvaskning til miljøet ikke kan finde sted. Alle beholdere med tungmetalholdigt affald skal være tydelig mærket med indhold, modtagersted samt koncentration. Efter endt arbejde stilles beholderen med tungmetalholdigt affald straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Støvsugerposer/filtre og afdækningsplast bortskaffes som tungmetalholdigt affald. 3

4 Sanering af asbest Følgende punkter følges ved alt arbejde med asbest: Asbest opdeles: Mindre støvende opgaver - nedrivning af tagplader, facadeplader af asbestcement Støvende opgaver - nedrivning af skiffertagplader indeholdende asbest eller asbestcementplader, hvor en væsentlig del er knust. Ved arbejde med asbest skal følgende regler følges: Der udarbejdes en arbejdsplan for opgaven. Medarbejderne skal have gennemgået oplæring og særlig instruktion Arbejdsområdet afgrænses, så uvedkommende ikke får adgang og der opsættes advarselsskilte. Hvor stillads er nødvendigt, opsættes kasseskærme jf. stilladsreglerne, suppleret med plastik til opsamling af eventuelt nedfald. Vinduer og udvendige døre holdes lukkede. Riste, kanaler m.v. afdækkes. Evt. Ventilationsanlæg afbrydes. Under demontering som udvikler asbeststøv, bærer håndværkerne egnede dragter og masker. Arbejdet skal udføres så de asbestholdige materialer så vidt muligt ikke beskadiges. Ved støvende opgaver kan det være nødvendigt at befugte pladerne. Efter endt sanering foretages rengøring af underlag og afdækningsmaterialer. Rengøringen udføres på følgende måde: A. Støvsugning (absolutfilter påmonteret) B. Vådaftørring - hvis muligt. I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåselig container. Affaldet deponeres på specialdepot efter gældende regler. Såfremt der foretages montering af nye materialer ovenpå asbestholdige belægninger, skal ovenstående forholdsregler overholdes, idet der vil fremkomme frie asbestfibre ved boring eller anden bearbejdning af disse emner. 4

5 I de kommende afsnit står der beskrevet hvordan de forskellige materialetyper skal håndteres. Fugemateriale Fugemateriale, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, PCB > 50 PCB holdige fuger fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. 5

6 Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Tætningslister i termoruder, PCB Tætningslister og limliste (forseglingslim) i vinduerne fjernes. Vinduerne udtages i hel tilstand, herefter smadres ruden i en dertil indrettet container, tætningsliste og limliste fjernes og deponeres i spændfad til PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Det er vigtigt, at PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Det er ligeledes vigtigt, at fjernelse af tætningsliste og limliste foregår på et anbragt underlag (f.eks. plast), således at evt. spild kan opsamles ved arbejdes afslutning. Vær opmærksom på om det tilstødende materiale (træ i vinduesrammen) kan være sekundært forurenet med PCB. 4/5 dragt Fugemateriale, klorerede paraffiner 0, mg/kg Forurenet affald Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand 6

7 medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialer der indeholder klorerede paraffiner opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt af affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner < mg/kg. Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på byggepladsen. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Fugemateriale, Klorerede paraffiner > Fuger med et indhold af Klorerede paraffiner fjernes med minimal brug af mekanisk/elektrisk værktøj. Det er væsentligt at skæreværktøj er mindst mulig støvgivende. Fuger skæres fri med en skarp kniv. Undgå at skære i fugen. Fugerester på træ og murværk skæres også væk slibning undgås hvis muligt. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med PCB skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af forureningen. Området under afdækkes med plast, således at fugerester kan opsamles i plasten og sorteres til rette affaldsbeholder. Materialet opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, at affaldet opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker afdampning eller udvaskning. Beholderen til opsamling skal være mærket med Klorerede paraffiner > mg/kg Alle synlige rester af fugen skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Efter endt arbejde stilles beholderen med fugematerialet straks på den dertil indrettede plads på 7

8 byggepladsen. 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling Maling på beton Maling på beton, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftigt klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj 8

9 Maling på beton, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Den forurenede vægmaling afrenses fra betonen, inden væggene væltes. Vær opmærksom på at det affald der genereres ekstra (f.eks. sand fra sandblæsning) også vil indgå i den samlede mængde forurenet affald. Malingen opsamles og køres til deponi som farligt affald (NORD, Nyborg). Der tages et konstant hensyn til alle arbejdende på pladsen. Under arbejde med fjernelse af maling fra beton skal alle bære værnemidler, ikke kun den/de personer der arbejder med det. Der etableres afspærring til markering af arbejdszone, inden for hvilken der kræves brug af værnemidler. Afspærring af arbejdsområdet etableres i en respektafstand på mindst 10 meter. Hvor det ikke er muligt at opnå en respektafstand på 10 meter opsættes skærmvægge, og der etableres undertryk i arbejdsområdet. Under processen med afrensning af maling afskærmes rummet/ejendommen. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadelig støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen. Den afrensede maling skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Maling på træ Maling på træ, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtagested, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien forurenet affald. Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. 9

10 Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes, skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) Niveau: Forurenet eller PCB < 50 mg/kg. Vær opmærksom på om forbrændingsanlægget modtaget både tungmetalforurenet og PCB forurenet træ. En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttende vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Hvis der ikke anvendes mekanisk værktøj, og der ikke afrenses maling, er brug af arbejdshandsker det eneste der kræves. Ved brug af mekanisk værktøj der skærer gennem den forurenede maling eller ved afrensning skal følgende værnemidler anvendes: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på træ, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affal Det anbefales, at materialer i træ malet med PCB eller tungmetalholdig maling udtages i hel tilstand fra ejendommen. Træet sorteres i særskilt container og køres til forbrænding på godkendt modtageanlæg, hvor de kan forbrænde materialer med tungmetalholdig eller PCB holdig maling i kategorien farligt affald (NORD, Nyborg). Hvis vindue køres til forbrænding, smadres ruden i en dertil indrettet container, inden vinduesrammen køres til forbrænding. Afmonteringen af træet bør foregå uden brug af mekanisk værktøj, pga. indholdet af tungmetal eller PCB i malingen. Containeren, hvori træet anbringes skal være mærket, tungmetalholdig affald (træ) > grænseværdien eller PCB > 50 mg/kg. 10

11 En anden mulighed vil være at afrense malingen, for derefter at kunne aflevere rent træ og forurenet affald i form af afrenset maling. Vær opmærksom på, at der ved PCB forurening kan forekomme en sekundær forurening af træet, idet PCB diffunderer ind i tilstødende materiale. Den forurenede maling kan fjernes ved afrensning (f.eks. sandblæsning). Det er vigtigt, at arbejdspladsen til afrensning af tungmetal eller PCB er indrettet med fast bund, og tætsluttede vægge i f.eks. plast, så det er muligt at danne undertryk. Alt arbejde med afrensning af maling skal foregå i et rum, hvortil der er sug. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal Maling på metal, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for forurenet affald, køres til godkendt skrothandler/omsmeltningssted. Skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdig maling, kategoriseret som forurenet affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af alle døre og karme opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: 11

12 Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på metal, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Metal, hvorpå der er malet med PCB eller tungmetalholdig maling over værdien for farligt affald, køres til godkendt skrothandler / omsmeltningssted. Det er vigtigt at skrotstedet gøres opmærksom på, at metallet er malet med PCB eller tungmetalholdigt maling, kategoriseret som farligt affald. Skrotstedet skal være godkendt til at omsmelte metal med værdier over grænserne for farligt affald. Ved nedtagningen bør der ikke anvendes mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Hvis det udelukkende er nødvendigt at skære i døre eller karme i enkelte tilfælde opsættes ingen skærmvægge. Omkringværende arbejde bør dog standses, mens det udføres, og folk uden åndedrætsværn bør ikke opholde sig i nærheden. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til større nedtagning i en længerevarende periode opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Containeren til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Ved manuel nedtagning af emnerne anvendes arbejdshandsker. Ved brug af mekanisk værktøj skal der anvendes følgende værnemidler: Friskluftforsynet åndedrætsværn, hel maske eller hætte type Overtræksdragt (type 4/5) Maling på tapet Maling på tapet, PCB < 50 mg/kg eller/og tungmetal under grænseværdierne for farligt affald Forurenet affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes såvidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. 12

13 Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med forurenet affald (tungmetal) eller PCB<50 mg/kg. Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde. Afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj, der er støvgivende, skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter Maling på tapet, PCB > 50 mg/kg eller/og tungmetaller over grænseværdierne for farligt affald Tapet fjernes (alle lag). Tapet fjernes så vidt muligt uden brug af mekanisk værktøj. Hvis dette bliver nødvendigt, skal dette gøres i mindst muligt omfang. Alt tapet opsamles således, at der ikke ligger rester tilbage på andre overflader. Det nedtagne tapet anbringes i containere mærket med farligt affald (tungmetal) eller PCB > 50 mg/kg (NORD, Nyborg). Hvis det bliver nødvendigt at benytte mekanisk værktøj til nedtagning af tapet opsættes afskærmning til arbejdsområde, afskærmningen tilkobles mekanisk sug. Hvis der anvendes damp til fjernelse af tapet, skal evt. vand fra dampningen opsamles og håndteres som forurenet affald. Ved udførelse af arbejdet uden brug af mekanisk værktøj skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: Hvis det vælges at anvende mekanisk værktøj der er støvgivende skal følgende anvendes: 4/5 dragt Godkendt støvsuger med egnet filter 13

14 Klinker Klinker, tungmetalholdig < grænseværdien for farligt affald Forurenet affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som forurenet affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen af malingen samt nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, forurenet affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filter til støvsuger og mekanisk værktøj Klinker, tungmetalholdig > grænseværdien for farligt affald Vægklinker nedtages, inden væggene væltes. Klinkerne opsamles og køres til deponi som farligt affald. Rummet, hvori klinkerne er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedbrydning af klinkerne. Klinkerne skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved 14

15 regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen mærkes, farligt affald (tungmetal). Der skal ved støvende arbejde bruges følgende sikkerhedsudstyr: Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker og vinyl/linoleum gulve Klæber under klinker eller bløde gulve PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. PCB holdigt materiale opbevares i spændfade med låg. Det er vigtigt, af PCB affald opbevares i lukkede beholdere, så der ikke sker udvaskning af PCB i tilfælde af regnvejr. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Klæber under klinker eller bløde gulve PCB > 50 mg/kg eller asbest Klæber bag klinker eller bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj, skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. Rummet, hvori klæberen er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser 15

16 for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under nedrensningen. Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg. Alle synlige rester af klæber, skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Vinyl/linoleum gulve Bløde gulve, PCB < 50 mg/kg Forurenet affald Bløde gulve fjernes. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere mærket PCB holdigt affald < 50 mg/kg. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Bløde gulve, PCB > 50 mg/kg eller asbest Gulvene fjernes og deponeres i særskilte containere til farligt affald. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Der bør som udgangspunkt ikke anvendes vandkøling til skæreværktøjet, da vand medvirker til spredning af PCB forureningen. 16

17 Rummet, hvori gulvet er placeret, afskærmes. Der opsættes tætte skærmvægge således, at det er muligt at etablere undertryk i arbejdsområdet. Skærmvæggene skal begrænse spredning af sundhedsskadeligt støv og gasser. Skærmvægge udført i kraftig klar plastik giver god fleksibilitet og gode lysforhold. Der opsættes sluser ved indgang til arbejdsområdet, således at det er muligt at opretholde undertryk og hindre spredning af støv og gasser. Sluserne skal som minimum udføres som 2-kammersluser for at sikre et konstant kontrolleret undertryk. Det er vigtigt, at alle afløb i rummet er tildækket under ned rensningen. Hvis det anses som nødvendigt at anvende mekanisk/elektrisk værktøj skal dette forsynes med sug (med korrekte filtre tilkoblet). Affaldet skal opbevares i beholder med fast bund, så der ikke sker en udvaskning til omgivelserne ved regnvejr, når affaldet står på byggepladsen. Beholderen til opsamling skal være mærket med PCB holdigt affald > 50 mg/kg eller asbest. Vær opmærksom på særskilte regler og uddannelse for arbejde med asbestholdigt materiale, se afsnit 3.7 asbestholdigt tag. Alle synlige rester af gulvet skal være fjernet, og den tilbageværende overflade skal fremstå ren og fri for støv og andet løst materiale. Godkendte handsker A2P3 maske med luftforsynet åndedrætsværn 3/4 dragt Godkendt filtre til støvsuger og mekanisk værktøj Lysarmaturer Lysarmaturer, PCB > 50 mg/kg PCB i kondensatorer karakteriseres som en såkaldt lukket anvendelse/system, dvs. at PCB-olien er indkapslet i et lukket system. Såfremt kondensatoren forbliver intakt og ikke skades under nedtagningen af lamperne, vil håndtering af PCB-holdige kondensatorer ikke indebære nogen sundhedsmæssig risiko. Når lamperne er nedtaget, afmonteres kondensatoren. Kondensatorerne sorteres for sig som PCB-holdigt elektronikaffald. Hvis der sker lækage af en kondensator under nedtagningen, er det vigtigt ikke at komme i direkte berøring med olie der lægger. Ved lækage håndteres kondensatoren med handsker, der straks efter opsamling af kondensator og olie smides ud. Ved lækage af en kondensator skal området, hvor der er sket spild straks rengøres i acetone. Ved bortskaffelse af kondensatorer fra lysstofarmaturer mærkes disse med EAK-Kode:

18 Kondensatorerne opsamles i lukkede beholdere og afleveres samlet som elektronikaffald. Beholderne skal være mærket med PCB mærkat og EAK-kode Godkendte handsker Asbestholdigt tag Bølgeeternittag, asbestholdigt Bølgeeternitplader med asbestfibre, nedtagning af disse materialer anses som udendørs ikke støvende arbejde, hvis såfremt pladerne nedtages hele og stables. Ved udendørs nedtagning af pladerne skal følgende overholdes: Medarbejderne der nedtager de asbestholdige materialer skal have gennemgået den godkendte uddannelse til håndtering af asbest jf. arbejdstilsynet Arbejdsområdet afgrænses så uvedkommende ikke har adgang Der opsættes skilte omkring arbejde med asbest Hvor stillads er nødvendig opsættes skærmvægge jf. stilladsreglerne, her suppleres med plastik til evt. nedfald Vinduer og udvendige døre holdes lukket Rister og afløb afdækkes Ventilationsanlægget afbrydes Efter endt sanering foretages rengøring af underlaget og afdækningsmaterialer I umiddelbar nærhed af saneringsområdet skal der etableres bade- og opholdsfaciliteter. Alt asbestholdigt affald opsamles og anbringes i lukket, aflåst container eller på paller der straks (samme dag) neddækkes i plast og tapes til. Her anvendes tape der synliggør, at der er tale om asbestholdigt materiale. Hvis pladerne nedtages i hel tilstand skal følgende sikkerhedsudstyr anvendes: (almindelige arbejdshandsker, der kasseres efter brug) P3 filtermaske Dragt/støvafvisende arbejdstøj, der forbliver i den beskidte del af skurvognen. 18

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev

Meddelelse om tilladelse til nedrivning af bygning på ejendommen Skolevej 11, 9881 Bindslev Hjørring Kommune Hjørring Kommune - Kommunale Bygninger Springvandspladsen 5 9800 Afgørelsesdato 31-07-2014 Sagsnr. 02.34.04-G01-269-14 Matr.nr. 2A, TVERSTED BY, TVERSTED Via e-mail: walther.nyholm.hartmann@hjoerring.dk

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB

Vejledende retningslinjer for sanering af PCB Dansk Asbestforening Vejledende retningslinjer for sanering af PCB November 2009 Golder Associates A/S 1 Forord Det miljø- og sundhedsskadelige stof PCB har vist sig at være et udbredt problem i danske

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Branchevejledning om PCB i bygninger

Branchevejledning om PCB i bygninger Branchevejledning om PCB i bygninger 1 Disposition Indledning Om PCB - Hvad er det? - Hvor finder man det? - Hvor farligt er det? - Hvordan virker det? Regler Hvordan beskytter du dig? Ansvar: - Bygherre

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com

Nedrivning, Kokkedal Danmark. j-jensen.com j-jensen.com PCB Nedrivning, Kokkedal Danmark j-jensen.com EDA Konference, Rom 29.5.2008 Nedrivningen i billeder Processen Delvis nedrivning af 2 boligblokke Rydning og Stripning PCB i Dilatationsfuger?

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Hvordan sanerer man for asbest

Hvordan sanerer man for asbest Hvordan sanerer man for asbest Temadag Teknologisk Institut 3. juni 2008 ABVAC Steen knudsen ABVAC er entreprenør Asbestsanering Afrensning af skimmelsvamp Nedrivning Andre specialopgaver Dagsorden Myndigheder

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg

Tømrerfaglærernes Lærebogsudvalg Denne PowerPoint er udgivet i håbet om, at alle faglærere vil medvirke til at vi kan få knækket den fortsat stigende kurve i Danmark af asbest relaterede sygdomme Alle billeder af bygninger er taget af

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER

Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Retningslinjer for opbevaring af FARLIGE STOFFER Baggrund for retningslinjer For at undgå forureninger med farlige stoffer, bør man opbevare dunke, tromler, palletanke og lignende emballager, så der ikke

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling

Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bekendtgørelser Forside» Regler» Bekendtgørelser» Bekendtgørelse om arbejde kodenummererede produkter Bilag 7 - Industriel overfladebehandling Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj

Læs mere

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Retningslinjer. Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Retningslinjer Erhvervsmæssig opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 2 1. Formål med retningslinjen Formålet med retningslinjen er, at olie og kemikalier til erhvervsmæssig brug opbevares og håndteres

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald

Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Vejledning om opbevaring og håndtering af kemikalier, olie og farligt affald Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2012 Forord Denne vejledning henvender

Læs mere

Jordforurening med PCB

Jordforurening med PCB 1 Jordforurening med PCB Kilde til foto: nyu.edu Rune Østergaard Haven ATV Jord og Grundvand, 12. oktober 2011 Jordforurening med PCB 2 PCB er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. Stor fokus

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode

Plastaffald (undtagen emballager) Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode Positivliste På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til de nævnte EAK-koder.

Læs mere

BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012

BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 BLY VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

PERSONALEHÅNDBOG. Peder Skrams Vej 18, 5220 Odense SØ Tlf. 66 10 99 28 CVR. 36019689

PERSONALEHÅNDBOG. Peder Skrams Vej 18, 5220 Odense SØ Tlf. 66 10 99 28 CVR. 36019689 2016 PERSONALEHÅNDBOG Peder Skrams Vej 18, 5220 Odense SØ Tlf. 66 10 99 28 CVR. 36019689 Indhold Personalepolitik & Generelt... 3 Formål... 3 Omfang og Anvendelse... 3 Virksomhedens opbygning... 3 Vision...

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus Byggeriets Arbejdsmiljøbus 3F - Blik- og Rørarbejderforbundet - Dansk Metal - El - Forbundet - BJMF i København - Dansk Byggeri Dansk Håndværk- Danske Isoleringsforeningers Brancheforening-

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder 1.6 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Ventilation på faste arbejdssteder Krav om ventilation 1 Har arbejdsrum tilstrækkelig tilførsel

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

»Sådan får I styr på kemikalierne

»Sådan får I styr på kemikalierne »Sådan får I styr på kemikalierne regler og best practice ved håndtering af stoffer og materialer i industrien I-BAR Inspirationsmøde, 25. august 2015. Seniorkonsulent Gitte Lindhard, Alectia. »Program

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013

Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Sag: Døstrup Skole & Nygade og Toldgade i Højer Bygherre: Tønder Kommune Dato: 02.08.2013 Rettelsesblad nr. 1 Alle entreprenører skal gennemlæse samtlige punkter i rettelsesbladet, da de kan have indflydelse

Læs mere

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort.

Besvarelsen markeres med ok eller ia (ikke aktuelt). Hvis punktet ikke er opfyldt noteres problemets art kort. Risikovurdering i relation til ombygningsprocessen: En ugentlig gennemgang foretages af Sikkerhedsrepræsentanten på de områder hvor der er ombygning i gang ud fra følgende checkliste. Det er vigtigt at

Læs mere