Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)"

Transkript

1 Available: Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) BEK nr 660 af 24/09/1986 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/1999 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 139 af 23/03/1987 BEK Nr. 984 af 11/12/1992 BEK Nr. 288 af 17/05/1998 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område Kapitel 2 Forbud Kapitel 3 Almindelige bestemmelser Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) I henhold til 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, 39, 41, stk. 1, 43, 46, 49, 49a, 49b, 49c, 57, 59, stk.3, 63, 73, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, og i henhold til 6 og 83 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, samt under henvisning til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) og direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest), samt direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater, samt efter forhandling med miljøministeren, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, import, anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdigt materiale, ethvert arbejde hermed, samt ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med fare for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer. Også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver og arbejde nævnt i arbejdsmiljølovens 2, stk. 2, er omfattet. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer og bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse.

2 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at 18, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, 34, stk. 1, 37, stk. 1, 40, 41, 44 og 45 ikke kommer til anvendelse på nærmere angivne former for arbejde, og fastsætter betingelserne herfor. Det er en forudsætning, at udsættelsen vurderes til ikke at overskride et niveau på 15 fiberdage/cm3 over en 3 måneders periode.(* 1) Kapitel 2 Forbud 3. Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jfr. dog stk Stk. 2. Indtil 31. december 1986 er det til udvendigt brug tilladt at fremstille tagbeklædning og facadebeklædning af asbestcement. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 3. Indtil den 31. december 1987 er det tilladt at importere og anvende asbest, bortset fra crocidolit (blå asbest) og amosit (brun asbest) til de materialer, som er nævnt under pkt. 1 i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 4. Indtil den 31. december 1989 er det tilladt at importere eller anvende asbest, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under pkt. 5 i bilag 1. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil samme dato. Stk. 5. Indtil videre er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under punkterne 2, 3 og 4 i bilag 1. Anvendelse af disse materialer er tilladt indtil videre med de begrænsninger, der følger af stk. 6, 5 og 7, nr. 5. Stk. 6. Anvendelse af asbestholdige pakninger er forbudt til vandsystemer med en temperatur på under 110 grader C. Stk. 7. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt. Reparation og ombygning kan foretages med materialer, der lovligt kan anvendes efter stk Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke påføres ved sprøjtning eller bearbejdes med vinkelsliber. 5. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der fra fabrikantens side er forsynet med asbestfri friktionsbelægninger, skal genmonteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for andre tekniske hjælpemidler. Stk. 3. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal monteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 4. Andre tekniske hjælpemidler, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal efter den 30. juni 1988 være forsynet med sådanne. Stk. 5. Elevatorer må efter den 30. juni 1988 ikke være forsynet med asbestholdige friktionsbelægninger. For elevatorer, fremstillet efter 1. januar 1951, er fristen dog 30. juni Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke udføres i den ansattes hjem. Kapitel 3 Almindelige bestemmelser 7. Asbest og asbestholdige materialer anses for at være farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed, og de særlige bestemmelser om disse i bekendtgørelsen om stoffer og materialer finder herefter anvendelse. Det er: 1) 6-11 om anmeldelse, 2) 15 om tekniske datablade, 3) 16 og 20 om brugsanvisninger fra henholdsvis leverandører og arbejdsgivere,

3 4) 18 om eksport- og transitgods, og 5) 19 om erstatningsstoffer og -materialer. Sidstnævnte paragraf kommer dog ikke til anvendelse på materialer, som det ifølge 3, stk. 2-4, eller dispensation efter 47 er tilladt at anvende. 8. Råasbest skal leveres i støvtæt og holdbar emballage. Emballagen må ikke genanvendes. Emballagen er asbestaffald, jfr. 16. Stk. 2. Halvfabrikata og andre asbestholdige materialer til forarbejdning og montering skal være rengjorte, emballeret eller præpareret således, at oplagring, transport og håndtering kan ske, uden at der frigøres asbestholdigt støv. 9. Færdigmaterialer skal leveres tilpasset til den påtænkte anvendelse. Nødvendig tilpasning kan ske, men materialerne må ved almindelig brug ikke afgive asbestholdigt støv. 10. Leverandøren skal mærke asbest og asbestholdigt materiale om indholdet, samt forsyne det med et løbenummer eller produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af arbejdstilsynet. Stk. 2. Mærkningen skal foretages i overensstemmelse med reglerne i bilag Asbest og asbestholdigt materiale må ikke anvendes, medmindre det er mærket som fastsat i 10 og forsynet med brugsanvisning. Kapitel 4 Fællesregler for arbejde med asbest 12. Arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Stk. 2. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. 13. De ansatte skal ved ansættelsen have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. Før arbejdet skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage. 14. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger. 15. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal rengøring udføres ved hjælp af afvaskning eller støvsugning. Støvsugeren skal være forsynet med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Rengøring skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening. Kapitel 5 Særlige regler om asbestaffald 16. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse skal ske til en kommunal modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald. Stk. 3. Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, kan bortskaffes til fyldpladser. Stk. 4. På fyldpladser, som modtager asbestholdigt affald som nævnt i stk. 3, skal uvedkommende forhindres adgang, og der skal fortløbende ske overdækning med mineraljord. Stk. 5. Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen anviser hvor bortskaffelsen kan ske i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2.

4 Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bortskaffelsen af asbestaffald efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7. Kapitel 6 Særlige regler for fremstilling og bearbejdning 17. Dette kapitel gælder for fremstilling og bearbejdning af asbest og asbestholdigt materiale. For nedrivnings- og reparationsarbejder gælder reglerne i kapitel Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder asbestholdige materialer, skal give arbejdstilsynet meddelelse herom efter retningslinierne i bilag Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen er søgt fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af Opskæring og tømning af råasbestsække og anden emballage samt enhver klargøring af asbestmasse skal ske med lukket, automatisk arbejdende anlæg forsynet med effektiv ventilation, så spredning af asbeststøv ved åbninger m.v. undgås. Stk. 2. Intern transport af råasbestmasse skal ske i transportarrangementer, der sikrer, at der ikke afgives asbestholdigt støv. Stk. 3. Iblanding af tilsatsmateriale, presning, tørring, hærdning m.v. skal foregå i effektivt indkapslet apparatur, forsynet med effektiv ventilation. 21. Forarbejdning af pladematerialer, formgods m.v. og udskiftning af bremse- og andre friktionsbelægninger skal foretages ved særligt indrettede arbejdspladser, hvor der er foretaget foranstaltninger, der effektivt fjerner støv. 22. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. 23. Rengøring af maskindele, bremse- og friktionsbelægning m.v. for asbest må ikke udføres ved hjælp af trykluft, medmindre det finder sted i lukket apparatur med effektiv ventilation. 24. Til kontrol af arbejdsstedets arbejdshygiejniske standard skal der foretages asbeststøvmålinger i nødvendigt omfang, mindst hver 3. måned og hver gang, der er foretaget tekniske ændringer, som påvirker støvforholdene. Stk. 2. Hvis to på hinanden følgende målinger viser resultater, der er under halvdelen af den gældende grænseværdi, og hvis forholdene på arbejdsstedet i det væsentlige er uforandrede, kan antallet af målinger indskrænke sig til een om året. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til sikkerhedsorganisationen og skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere resultaterne. Stk. 4. Rapport over måleresultaterne skal indsendes til den stedlige arbejdstilsynskreds. 25. Prøveudtagning, analyse og vurdering skal ske efter metoder, der er fastlagt i bilag 3, eller anerkendt af direktøren for arbejdstilsynet. 26. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet. Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende. Arbejdstøj og personlige værnemidler 27. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Åndedrætsværn skal udleveres til de ansatte og skal anvendes i nødvendigt omfang, jfr. 19, stk. 2. Stk. 2. Det særlige arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det særlige arbejdstøj må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest foregår. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj. Stk. 3. Hvis der ikke benyttes personrenser, skal åndedrætsværn anvendes, når det særlige arbejdstøj tages af.

5 Stk. 4. Når særligt arbejdstøj kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jfr. 16. Stk. 5. Det særlige arbejdstøj skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv. Stk. 6. Defekt særligt arbejdstøj og defekte værnemidler skal repareres eller udskiftes. 28. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde. Stk. 2. Arbejdet med åndedrætsværn med luftforsyning må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer pr. dag, jfr. dog 39, stk. 3. Stk. 3. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ansatte ikke overstige 3 timer pr. dag. Indretning af faste arbejdssteder 29. Alle ventilationsanlæg skal være forsynet med en anordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Produktionsmaskineriet skal være indrettet således, at det kun kan fungere, når den ventilation, der er installeret af hensyn til arbejdet med asbest, fungerer tilfredsstillende. 30. Effektiviteten af ventilationsanlæg samt alle komponenter heri skal kontrolleres ved lufthastighedsmålinger i nødvendigt omfang og mindst 4 gange årligt. Målerapporten skal være tilgængelig for arbejdstilsynet. 31. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 32. Arbejdsstedet skal være indrettet således, at rengøring kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Inventar og tekniske hjælpemidler skal udformes således, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring. Stk. 3. Støvsugning skal ske til centralt støvsugeanlæg. 33. På arbejdsstedet må ikke andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Det skal markeres, at tobaksrygning i disse områder frarådes. 34. Der skal på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Der skal indrettes spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. Kapitel 7 Særlige regler om nedrivnings- og reparationsarbejde 35. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, strukturer, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde, medmindre det kan godtgøres, at der ikke indgår asbest eller asbestholdigt materiale i konstruktionen. Reglerne i dette kapitel, bortset fra 39, stk. 3, omfatter rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder. 36. Inden et nedrivningsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for de beskæftigede.

6 37. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal før arbejdet påbegyndes meddeles til arbejdstilsynet. Stk. 2. Meddelelsen skal være udarbejdet efter retningslinjerne i bilag 5. Stk. 3. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i stk. 1, skal have gennemgået en særlig uddannelse, udarbejdet af arbejdsmarkedets organisationer og godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 4. Indtil den 1. april 1987 kan personer, der ikke har gennemgået den i stk. 3 nævnte uddannelse, dog beskæftiges ved det i stk. 1 nævnte arbejde, såfremt de er tilmeldt uddannelsen. 38. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Stk. 2. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. Stk. 3. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. 39. Nedrivningsarbejde samt reparation og vedligeholdelsesarbejde må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af 28. Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med åndedrætsværn med luftforsyning dog ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde. 40. Der skal foretages forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet, således at uvedkommende ansatte eller andre ikke færdes her. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor asbest forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse. Stk. 3. Ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 41. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, om nødvendigt skal der endvidere anvendes åndedrætsværn, jfr. 39, stk. 2 og 3. Stk. 2. Alle beskæftigede skal have udleveret en egnet støvmaske, uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter 39, stk. 1. Stk. 3. For arbejdstøjets og værnemidlernes anvendelse gælder reglerne i 27, stk. 2-6, 28 samt 39, stk. 2 og Ved nedrivningsarbejde indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v. skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Ved andet nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. 43. Arbejdsstedet skal rengøres forsvarligt, såvel under arbejdet som efter dets ophør. Rengøring udføres ved hjælp af støvsuger med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Hvis det er nødvendigt for at undgå støvforurening, holdes gulve og lignende fugtige under arbejdets udførelse. Kapitel 8 Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

7 44. Ansatte, der beskæftiges ved arbejde, der omfattes af kapitel 6 og 7, skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet. Der skal desuden være adgang til en sådan undersøgelse mindst een gang hvert 3. år, så længe påvirkningen varer. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for lægeundersøgelserne. Stk. 3. Lægen skal sende sin erklæring om resultaterne af undersøgelserne til den stedlige arbejdstilsynskreds og skal orientere de undersøgte om resultatet. Resultatet af lægeundersøgelserne skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Stk. 4. Resultatet af undersøgelserne må ikke overlades til arbejdsgiveren. Stk. 5. Udgifterne ved de nævnte lægeundersøgelser påhviler arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden. 45. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning for asbest, der er forbundet hermed. Arbejdstilsynet og den læge, der har lægetilsynet iflg. 44, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen. Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Kapitel 9 Bemyndigelse, dispensation og klage 46. Direktøren for arbejdstilsynet kan efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet foretage ændringer i bilagene og fastsætte tidsfrister. 47. Direktøren for arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra 3, stk. 1, 5, stk. 2, 4 og 5, 18, 21, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, stk. 1, 34, 37, stk. 3, 38, stk. 3, 40, 41, stk. 1, 42, 44 og 45, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Stk. 2. For crocidolit kan afvigelse fra 3, stk. 1 dog kun tillades, for så vidt angår anvendelse til rør af asbestcement, pakninger, muffer og fleksible kompensatorer, der er syre- og temperaturbestandige, samt hydrauliske koblinger. 48. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens 81, jfr. dog 16, stk. 6. Kapitel 10 Straf og ikrafttræden 49. Med bøde eller hæfte straffes den, der 1) overtræder 3-16, og ) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen. Stk. 2. For overtrædelse af 3-7, 12, 16, 19-34, 37 og kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse m.v. af asbest, som ændret senest ved arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april Arbejdsministeriet, den 24. september 1986 Henning DYREMOSE /Henrik Grove Bilag 1

8 Liste over asbestholdige materialer, der er tilladt efter 3. 1.( BAsbestcementprodukter til udvendig brug) B(med maksimalt 10 vægtprocent asbest): Bølgeplader»B5«, bølgeprofil 130 x 30 mm. Bølgeplader»B9«, bølgeprofil 177 x 51 mm Håndgods til tagdækning 2. Bundne pakningsmaterialer (der samtidig skal kunne modstå høj temperatur og tryk): Lukkede metalasbestpakninger (eksempelvis kobberasbestpakninger). Gummiasbestpakninger o.l. (eksempelvis»it«pakninger). 3. Friktionsbelægninger Friktionsbelægninger (med maksimalt 70 vægtprocent asbest). 4. Lejeforinger. Phenolharpiks-baserede lejeforinger indeholdende maksimalt 50 vægtprocent asbest til anvendelse i skibe i henhold til klassifikationsselskabernes krav. 5. Kommutatorer. Kommutatorer (med maksimalt 60 vægtprocent asbest). Bilag 2 Regler for mærkning efter Mærkningsforpligtelsen og udformning af etiketten. Asbestholdige materialer eller deres emballage skal være forsynet med den nedenfor beskrevne etiket: a) etiketten skal være udformet efter nedenstående model og være mindst 5 cm høj (H) og 2,5 cm bred; b) den består af to dele: - den øverste del (hl=40 pct. H) består af bogstavet»a«i hvidt på sort bund, - den nederste del (h2=60 pct. H) indeholder en klart læselig tekst i sort og/eller hvidt på rød bund; c) hvis mærkningen sker ved trykning direkte på materialet, er det tilstrækkeligt, at een farve står i kontrast til bundfarven; 2. Etikettens anbringelse Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstående regler: a) på hver enkelt af de mindst leverede enheder; b) hvis et materiale omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstrækkeligt, at disse dele forsynes med etiketten. Mærkningen er ikke nødvendig, såfremt det på grund af små dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket på materialet. 3 Mærkning af emballerede, asbestholdige materialer 3.1. Emballerede, asbestholdige materialer skal forsynes med et klart læseligt, uforgængeligt mærke med følgende oplysninger: a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag; b) sikkerhedsvejledning, der skal udvælges i overensstemmelse med angivelserne i dette bilag, for så vidt som den er nødvendig for det pågældende materiale. Såfremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger på emballagen, må disse ikke afsvække eller være i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger Den under punkt 3.1. omhandlede mærkning skal - ske på en etiket, der påklæbes solidt på emballagen, eller - på en løs etiket, der er forsvaligt fastgjort til emballagen, eller - ske ved trykning dirkte på emballagen.

9 3.3. Asbestholdige materialer, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for at være emballerede og skal mærkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Når materialerne udtages særskilt fra sådanne emballager og markedsføres uemballerede, skal hver enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits mærket i overensstemmelse med punkt Mærkning af uemballerede, asbestholdige materialer For så vidt angår uemballerede, asbestholdige materialer, skal mærkningen i overensstemmelse med punkt 3.1. foregå ved hjælp af - en etiket, der påklæbes solidt på det asbestholdige materiale, eller - en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette materiale, eller - ved trykning direkte på materialet, eller, når ovennævnte fremgangsmåder ikke på rimelig vis kan anvendes, som for eksempel på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder, en medfølgende notits mærket i overensstemmelse med punkt Brugsanvisning Brugsanvisninger efter 7 skal udarbejdes for asbest og asbestholdige materialer. Som minimum skal følgende elementer tages i betragtning: - arbejdet skal så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale; - der skal fortrinsvis anvendes håndværktøj eller værktøj med lavt omdrejningstal, der om nøvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af støv; når der anvendes værktøj med høj omdrejningstal, skal det altid være udstyret med sådanne anordninger; - fugtes om muligt, inden der skæres eller bores; - støvet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Bilag 3 Metode for måling af luftens asbestindhold efter Der skal udtages prøver inden for åndingszonen for hver beskæftiget: dvs. inden for en halvkugle med en radius på 30 cm foran ansigtet og målt fra midtpunktet af en linie, der forbinder ørerne. 2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestørrelse på 0,8 til 1,2 micrometer, påtrykt net og med en diameter på 25 mm. 3. Der anvendes en åben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk rør med munding på mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette rør vende nedad. 4. Der anvendes en batteridrevet bærbar pumpe, som den beskæftigede bærer i bæltet eller i en lomme. Luftgennemtaget skal være jævnt og indledningsvis indstilles på 1 liter pr. minut +/- 5 pct. Luftgennemtaget under prøveudtagningen må ikke afvige mere end +/- 10 pct. fra luftgennemtaget ved målingens begyndelse. 5. Prøveudtagningstiden skal måles med en nøjagtighed på 2 pct. 6. Optimal fibertæthed i filtrene: 100 til 400 fibre/mm2. 7. Hele filteret eller, om ønsket, et udsnit af dette anbringes på objektglasset, gøres gennemsigtigt ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med dækglas. 8. Der anvendes et binokulært mikroskop til tællingen, som skal have følgende specifikationer: - Koehler-belysning; - anordningen under objektbordet består af en Abbe-kondensator eller en akromatisk kondensator med fasekontakt, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning; indstilling af fasekontrastens centrering er uafhængig af kondensatorens centreringsmekanisme; - et 40 x parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjekt med N.A. 0,65-0,70; faseringen bør have en absorption på 65 til 85 pct.; - 12,5 x kompensationsokular; der skal kunne indsættes en måleskala i mindst et okular, som skal kunne fokuseres på skalaen; - en Walton-Beckett cirkulær okularmålskala med en diameter i objektplanet på 100 mikrometer +/- 2 mikrometer ved brug af det foreskrevne objekt og okular, og kalibreret med et objektmikrometer. 9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og opløsningsevnen kontrolleres med et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 på HSE/NPL Mark 2-testobjekt skal være synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal gennemføres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes. 10. Prøver tælles efter reglerne i Dansk Standard 2169, 1. udgave, november Koncentrationen i luften beregnes i henhold til afsnit 7. i den i punkt 10. nævnte standard. Bilag 4

10 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn og skal indeholde følgende oplysninger: Generelt. 1. Virksomhedens navn og adresse. 2. Virksomhedens art. 3. Arbejdsstedets adresse. Arbejdsområder. 4. Afdeling(er), hvor der arbejdes med asbest og/eller asbestholdige materialer. 5. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v. Arbejdsmetoder m.v. 6. Anvendte arbejdsmetoder. 7. Maskiner/værktøj. 8. Antal personer. Materialer. 9. Anvendt type asbest eller asbestholdigt materiale. 10. PR-nr. Produktion 11. Årlig mængde. 12. Fremstillede asbestholdige materialer. 13. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Bilag 5 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn (hvor arbejdsstedet er beliggende) og indeholde følgende oplysninger: 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. 2. Arbejdsstedets adresse. 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt. 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder. 5. Anvendte arbejdsmetoder. 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler. 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Officielle noter (* 1) Antallet af fiberdage kan findes på grundlag af følgende oplysninger: 1) Asbestkoncentrationen i luften (fibre/cm3). 2) Antallet af perioder med faktisk udsættelse eller af perioder med mulighed for udsættelse. Fiberniveauet F er da: F=0.125 sigma Ci x Ti, hvor Ci er koncentrationen (f/cm3) i perioder med varigheden Ti (timer), inden for en 3 måneders (12 ugers) periode.

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering.

B I L A G 2. Alle afløb i bygningen skal tildækkes inden en sanering. HÅNDTERING AF FORURENET OG FARLIGT AFFALD Generelle retningslinjer Gældende for alt saneringsarbejde er, at det planlægges og udføres, så støvende arbejde i videst muligt omfang begrænses. Generelt gældende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø hp color LaserJet 4600dtn Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for Hewlett Packard, på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø

Vejledning vedrørende arbejdsmiljø Vejledning vedrørende arbejdsmiljø IBM Infoprint 12 Vejledningen er udarbejdet af Teknologisk Institut, Miljø for IBM på baggrund af Instituttets standardiserede emissionstest, DANAK akkrediteret prøvningsrapport

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd

EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011. Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer. Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd EPOXY konference Svendborg 23-24 Marts 2011 Gældende regler for arbejde med farlige stoffer og materialer Trine Seitzberg - tilsynsførende AT syd Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere