Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)"

Transkript

1 Available: Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) BEK nr 660 af 24/09/1986 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/1999 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 139 af 23/03/1987 BEK Nr. 984 af 11/12/1992 BEK Nr. 288 af 17/05/1998 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område Kapitel 2 Forbud Kapitel 3 Almindelige bestemmelser Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) I henhold til 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, 39, 41, stk. 1, 43, 46, 49, 49a, 49b, 49c, 57, 59, stk.3, 63, 73, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, og i henhold til 6 og 83 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, samt under henvisning til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) og direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest), samt direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater, samt efter forhandling med miljøministeren, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, import, anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdigt materiale, ethvert arbejde hermed, samt ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med fare for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer. Også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver og arbejde nævnt i arbejdsmiljølovens 2, stk. 2, er omfattet. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer og bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse.

2 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at 18, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, 34, stk. 1, 37, stk. 1, 40, 41, 44 og 45 ikke kommer til anvendelse på nærmere angivne former for arbejde, og fastsætter betingelserne herfor. Det er en forudsætning, at udsættelsen vurderes til ikke at overskride et niveau på 15 fiberdage/cm3 over en 3 måneders periode.(* 1) Kapitel 2 Forbud 3. Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jfr. dog stk Stk. 2. Indtil 31. december 1986 er det til udvendigt brug tilladt at fremstille tagbeklædning og facadebeklædning af asbestcement. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 3. Indtil den 31. december 1987 er det tilladt at importere og anvende asbest, bortset fra crocidolit (blå asbest) og amosit (brun asbest) til de materialer, som er nævnt under pkt. 1 i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 4. Indtil den 31. december 1989 er det tilladt at importere eller anvende asbest, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under pkt. 5 i bilag 1. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil samme dato. Stk. 5. Indtil videre er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under punkterne 2, 3 og 4 i bilag 1. Anvendelse af disse materialer er tilladt indtil videre med de begrænsninger, der følger af stk. 6, 5 og 7, nr. 5. Stk. 6. Anvendelse af asbestholdige pakninger er forbudt til vandsystemer med en temperatur på under 110 grader C. Stk. 7. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt. Reparation og ombygning kan foretages med materialer, der lovligt kan anvendes efter stk Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke påføres ved sprøjtning eller bearbejdes med vinkelsliber. 5. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der fra fabrikantens side er forsynet med asbestfri friktionsbelægninger, skal genmonteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for andre tekniske hjælpemidler. Stk. 3. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal monteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 4. Andre tekniske hjælpemidler, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal efter den 30. juni 1988 være forsynet med sådanne. Stk. 5. Elevatorer må efter den 30. juni 1988 ikke være forsynet med asbestholdige friktionsbelægninger. For elevatorer, fremstillet efter 1. januar 1951, er fristen dog 30. juni Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke udføres i den ansattes hjem. Kapitel 3 Almindelige bestemmelser 7. Asbest og asbestholdige materialer anses for at være farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed, og de særlige bestemmelser om disse i bekendtgørelsen om stoffer og materialer finder herefter anvendelse. Det er: 1) 6-11 om anmeldelse, 2) 15 om tekniske datablade, 3) 16 og 20 om brugsanvisninger fra henholdsvis leverandører og arbejdsgivere,

3 4) 18 om eksport- og transitgods, og 5) 19 om erstatningsstoffer og -materialer. Sidstnævnte paragraf kommer dog ikke til anvendelse på materialer, som det ifølge 3, stk. 2-4, eller dispensation efter 47 er tilladt at anvende. 8. Råasbest skal leveres i støvtæt og holdbar emballage. Emballagen må ikke genanvendes. Emballagen er asbestaffald, jfr. 16. Stk. 2. Halvfabrikata og andre asbestholdige materialer til forarbejdning og montering skal være rengjorte, emballeret eller præpareret således, at oplagring, transport og håndtering kan ske, uden at der frigøres asbestholdigt støv. 9. Færdigmaterialer skal leveres tilpasset til den påtænkte anvendelse. Nødvendig tilpasning kan ske, men materialerne må ved almindelig brug ikke afgive asbestholdigt støv. 10. Leverandøren skal mærke asbest og asbestholdigt materiale om indholdet, samt forsyne det med et løbenummer eller produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af arbejdstilsynet. Stk. 2. Mærkningen skal foretages i overensstemmelse med reglerne i bilag Asbest og asbestholdigt materiale må ikke anvendes, medmindre det er mærket som fastsat i 10 og forsynet med brugsanvisning. Kapitel 4 Fællesregler for arbejde med asbest 12. Arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Stk. 2. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. 13. De ansatte skal ved ansættelsen have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. Før arbejdet skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage. 14. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger. 15. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal rengøring udføres ved hjælp af afvaskning eller støvsugning. Støvsugeren skal være forsynet med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Rengøring skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening. Kapitel 5 Særlige regler om asbestaffald 16. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse skal ske til en kommunal modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald. Stk. 3. Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, kan bortskaffes til fyldpladser. Stk. 4. På fyldpladser, som modtager asbestholdigt affald som nævnt i stk. 3, skal uvedkommende forhindres adgang, og der skal fortløbende ske overdækning med mineraljord. Stk. 5. Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen anviser hvor bortskaffelsen kan ske i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2.

4 Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bortskaffelsen af asbestaffald efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7. Kapitel 6 Særlige regler for fremstilling og bearbejdning 17. Dette kapitel gælder for fremstilling og bearbejdning af asbest og asbestholdigt materiale. For nedrivnings- og reparationsarbejder gælder reglerne i kapitel Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder asbestholdige materialer, skal give arbejdstilsynet meddelelse herom efter retningslinierne i bilag Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen er søgt fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af Opskæring og tømning af råasbestsække og anden emballage samt enhver klargøring af asbestmasse skal ske med lukket, automatisk arbejdende anlæg forsynet med effektiv ventilation, så spredning af asbeststøv ved åbninger m.v. undgås. Stk. 2. Intern transport af råasbestmasse skal ske i transportarrangementer, der sikrer, at der ikke afgives asbestholdigt støv. Stk. 3. Iblanding af tilsatsmateriale, presning, tørring, hærdning m.v. skal foregå i effektivt indkapslet apparatur, forsynet med effektiv ventilation. 21. Forarbejdning af pladematerialer, formgods m.v. og udskiftning af bremse- og andre friktionsbelægninger skal foretages ved særligt indrettede arbejdspladser, hvor der er foretaget foranstaltninger, der effektivt fjerner støv. 22. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. 23. Rengøring af maskindele, bremse- og friktionsbelægning m.v. for asbest må ikke udføres ved hjælp af trykluft, medmindre det finder sted i lukket apparatur med effektiv ventilation. 24. Til kontrol af arbejdsstedets arbejdshygiejniske standard skal der foretages asbeststøvmålinger i nødvendigt omfang, mindst hver 3. måned og hver gang, der er foretaget tekniske ændringer, som påvirker støvforholdene. Stk. 2. Hvis to på hinanden følgende målinger viser resultater, der er under halvdelen af den gældende grænseværdi, og hvis forholdene på arbejdsstedet i det væsentlige er uforandrede, kan antallet af målinger indskrænke sig til een om året. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til sikkerhedsorganisationen og skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere resultaterne. Stk. 4. Rapport over måleresultaterne skal indsendes til den stedlige arbejdstilsynskreds. 25. Prøveudtagning, analyse og vurdering skal ske efter metoder, der er fastlagt i bilag 3, eller anerkendt af direktøren for arbejdstilsynet. 26. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet. Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende. Arbejdstøj og personlige værnemidler 27. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Åndedrætsværn skal udleveres til de ansatte og skal anvendes i nødvendigt omfang, jfr. 19, stk. 2. Stk. 2. Det særlige arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det særlige arbejdstøj må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest foregår. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj. Stk. 3. Hvis der ikke benyttes personrenser, skal åndedrætsværn anvendes, når det særlige arbejdstøj tages af.

5 Stk. 4. Når særligt arbejdstøj kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jfr. 16. Stk. 5. Det særlige arbejdstøj skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv. Stk. 6. Defekt særligt arbejdstøj og defekte værnemidler skal repareres eller udskiftes. 28. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde. Stk. 2. Arbejdet med åndedrætsværn med luftforsyning må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer pr. dag, jfr. dog 39, stk. 3. Stk. 3. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ansatte ikke overstige 3 timer pr. dag. Indretning af faste arbejdssteder 29. Alle ventilationsanlæg skal være forsynet med en anordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Produktionsmaskineriet skal være indrettet således, at det kun kan fungere, når den ventilation, der er installeret af hensyn til arbejdet med asbest, fungerer tilfredsstillende. 30. Effektiviteten af ventilationsanlæg samt alle komponenter heri skal kontrolleres ved lufthastighedsmålinger i nødvendigt omfang og mindst 4 gange årligt. Målerapporten skal være tilgængelig for arbejdstilsynet. 31. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 32. Arbejdsstedet skal være indrettet således, at rengøring kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Inventar og tekniske hjælpemidler skal udformes således, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring. Stk. 3. Støvsugning skal ske til centralt støvsugeanlæg. 33. På arbejdsstedet må ikke andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Det skal markeres, at tobaksrygning i disse områder frarådes. 34. Der skal på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Der skal indrettes spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. Kapitel 7 Særlige regler om nedrivnings- og reparationsarbejde 35. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, strukturer, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde, medmindre det kan godtgøres, at der ikke indgår asbest eller asbestholdigt materiale i konstruktionen. Reglerne i dette kapitel, bortset fra 39, stk. 3, omfatter rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder. 36. Inden et nedrivningsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for de beskæftigede.

6 37. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal før arbejdet påbegyndes meddeles til arbejdstilsynet. Stk. 2. Meddelelsen skal være udarbejdet efter retningslinjerne i bilag 5. Stk. 3. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i stk. 1, skal have gennemgået en særlig uddannelse, udarbejdet af arbejdsmarkedets organisationer og godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 4. Indtil den 1. april 1987 kan personer, der ikke har gennemgået den i stk. 3 nævnte uddannelse, dog beskæftiges ved det i stk. 1 nævnte arbejde, såfremt de er tilmeldt uddannelsen. 38. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Stk. 2. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. Stk. 3. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. 39. Nedrivningsarbejde samt reparation og vedligeholdelsesarbejde må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af 28. Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med åndedrætsværn med luftforsyning dog ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde. 40. Der skal foretages forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet, således at uvedkommende ansatte eller andre ikke færdes her. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor asbest forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse. Stk. 3. Ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 41. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, om nødvendigt skal der endvidere anvendes åndedrætsværn, jfr. 39, stk. 2 og 3. Stk. 2. Alle beskæftigede skal have udleveret en egnet støvmaske, uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter 39, stk. 1. Stk. 3. For arbejdstøjets og værnemidlernes anvendelse gælder reglerne i 27, stk. 2-6, 28 samt 39, stk. 2 og Ved nedrivningsarbejde indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v. skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Ved andet nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. 43. Arbejdsstedet skal rengøres forsvarligt, såvel under arbejdet som efter dets ophør. Rengøring udføres ved hjælp af støvsuger med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Hvis det er nødvendigt for at undgå støvforurening, holdes gulve og lignende fugtige under arbejdets udførelse. Kapitel 8 Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

7 44. Ansatte, der beskæftiges ved arbejde, der omfattes af kapitel 6 og 7, skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet. Der skal desuden være adgang til en sådan undersøgelse mindst een gang hvert 3. år, så længe påvirkningen varer. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for lægeundersøgelserne. Stk. 3. Lægen skal sende sin erklæring om resultaterne af undersøgelserne til den stedlige arbejdstilsynskreds og skal orientere de undersøgte om resultatet. Resultatet af lægeundersøgelserne skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Stk. 4. Resultatet af undersøgelserne må ikke overlades til arbejdsgiveren. Stk. 5. Udgifterne ved de nævnte lægeundersøgelser påhviler arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden. 45. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning for asbest, der er forbundet hermed. Arbejdstilsynet og den læge, der har lægetilsynet iflg. 44, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen. Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Kapitel 9 Bemyndigelse, dispensation og klage 46. Direktøren for arbejdstilsynet kan efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet foretage ændringer i bilagene og fastsætte tidsfrister. 47. Direktøren for arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra 3, stk. 1, 5, stk. 2, 4 og 5, 18, 21, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, stk. 1, 34, 37, stk. 3, 38, stk. 3, 40, 41, stk. 1, 42, 44 og 45, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Stk. 2. For crocidolit kan afvigelse fra 3, stk. 1 dog kun tillades, for så vidt angår anvendelse til rør af asbestcement, pakninger, muffer og fleksible kompensatorer, der er syre- og temperaturbestandige, samt hydrauliske koblinger. 48. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens 81, jfr. dog 16, stk. 6. Kapitel 10 Straf og ikrafttræden 49. Med bøde eller hæfte straffes den, der 1) overtræder 3-16, og ) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen. Stk. 2. For overtrædelse af 3-7, 12, 16, 19-34, 37 og kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse m.v. af asbest, som ændret senest ved arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april Arbejdsministeriet, den 24. september 1986 Henning DYREMOSE /Henrik Grove Bilag 1

8 Liste over asbestholdige materialer, der er tilladt efter 3. 1.( BAsbestcementprodukter til udvendig brug) B(med maksimalt 10 vægtprocent asbest): Bølgeplader»B5«, bølgeprofil 130 x 30 mm. Bølgeplader»B9«, bølgeprofil 177 x 51 mm Håndgods til tagdækning 2. Bundne pakningsmaterialer (der samtidig skal kunne modstå høj temperatur og tryk): Lukkede metalasbestpakninger (eksempelvis kobberasbestpakninger). Gummiasbestpakninger o.l. (eksempelvis»it«pakninger). 3. Friktionsbelægninger Friktionsbelægninger (med maksimalt 70 vægtprocent asbest). 4. Lejeforinger. Phenolharpiks-baserede lejeforinger indeholdende maksimalt 50 vægtprocent asbest til anvendelse i skibe i henhold til klassifikationsselskabernes krav. 5. Kommutatorer. Kommutatorer (med maksimalt 60 vægtprocent asbest). Bilag 2 Regler for mærkning efter Mærkningsforpligtelsen og udformning af etiketten. Asbestholdige materialer eller deres emballage skal være forsynet med den nedenfor beskrevne etiket: a) etiketten skal være udformet efter nedenstående model og være mindst 5 cm høj (H) og 2,5 cm bred; b) den består af to dele: - den øverste del (hl=40 pct. H) består af bogstavet»a«i hvidt på sort bund, - den nederste del (h2=60 pct. H) indeholder en klart læselig tekst i sort og/eller hvidt på rød bund; c) hvis mærkningen sker ved trykning direkte på materialet, er det tilstrækkeligt, at een farve står i kontrast til bundfarven; 2. Etikettens anbringelse Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstående regler: a) på hver enkelt af de mindst leverede enheder; b) hvis et materiale omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstrækkeligt, at disse dele forsynes med etiketten. Mærkningen er ikke nødvendig, såfremt det på grund af små dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket på materialet. 3 Mærkning af emballerede, asbestholdige materialer 3.1. Emballerede, asbestholdige materialer skal forsynes med et klart læseligt, uforgængeligt mærke med følgende oplysninger: a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag; b) sikkerhedsvejledning, der skal udvælges i overensstemmelse med angivelserne i dette bilag, for så vidt som den er nødvendig for det pågældende materiale. Såfremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger på emballagen, må disse ikke afsvække eller være i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger Den under punkt 3.1. omhandlede mærkning skal - ske på en etiket, der påklæbes solidt på emballagen, eller - på en løs etiket, der er forsvaligt fastgjort til emballagen, eller - ske ved trykning dirkte på emballagen.

9 3.3. Asbestholdige materialer, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for at være emballerede og skal mærkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Når materialerne udtages særskilt fra sådanne emballager og markedsføres uemballerede, skal hver enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits mærket i overensstemmelse med punkt Mærkning af uemballerede, asbestholdige materialer For så vidt angår uemballerede, asbestholdige materialer, skal mærkningen i overensstemmelse med punkt 3.1. foregå ved hjælp af - en etiket, der påklæbes solidt på det asbestholdige materiale, eller - en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette materiale, eller - ved trykning direkte på materialet, eller, når ovennævnte fremgangsmåder ikke på rimelig vis kan anvendes, som for eksempel på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder, en medfølgende notits mærket i overensstemmelse med punkt Brugsanvisning Brugsanvisninger efter 7 skal udarbejdes for asbest og asbestholdige materialer. Som minimum skal følgende elementer tages i betragtning: - arbejdet skal så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale; - der skal fortrinsvis anvendes håndværktøj eller værktøj med lavt omdrejningstal, der om nøvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af støv; når der anvendes værktøj med høj omdrejningstal, skal det altid være udstyret med sådanne anordninger; - fugtes om muligt, inden der skæres eller bores; - støvet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Bilag 3 Metode for måling af luftens asbestindhold efter Der skal udtages prøver inden for åndingszonen for hver beskæftiget: dvs. inden for en halvkugle med en radius på 30 cm foran ansigtet og målt fra midtpunktet af en linie, der forbinder ørerne. 2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestørrelse på 0,8 til 1,2 micrometer, påtrykt net og med en diameter på 25 mm. 3. Der anvendes en åben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk rør med munding på mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette rør vende nedad. 4. Der anvendes en batteridrevet bærbar pumpe, som den beskæftigede bærer i bæltet eller i en lomme. Luftgennemtaget skal være jævnt og indledningsvis indstilles på 1 liter pr. minut +/- 5 pct. Luftgennemtaget under prøveudtagningen må ikke afvige mere end +/- 10 pct. fra luftgennemtaget ved målingens begyndelse. 5. Prøveudtagningstiden skal måles med en nøjagtighed på 2 pct. 6. Optimal fibertæthed i filtrene: 100 til 400 fibre/mm2. 7. Hele filteret eller, om ønsket, et udsnit af dette anbringes på objektglasset, gøres gennemsigtigt ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med dækglas. 8. Der anvendes et binokulært mikroskop til tællingen, som skal have følgende specifikationer: - Koehler-belysning; - anordningen under objektbordet består af en Abbe-kondensator eller en akromatisk kondensator med fasekontakt, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning; indstilling af fasekontrastens centrering er uafhængig af kondensatorens centreringsmekanisme; - et 40 x parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjekt med N.A. 0,65-0,70; faseringen bør have en absorption på 65 til 85 pct.; - 12,5 x kompensationsokular; der skal kunne indsættes en måleskala i mindst et okular, som skal kunne fokuseres på skalaen; - en Walton-Beckett cirkulær okularmålskala med en diameter i objektplanet på 100 mikrometer +/- 2 mikrometer ved brug af det foreskrevne objekt og okular, og kalibreret med et objektmikrometer. 9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og opløsningsevnen kontrolleres med et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 på HSE/NPL Mark 2-testobjekt skal være synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal gennemføres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes. 10. Prøver tælles efter reglerne i Dansk Standard 2169, 1. udgave, november Koncentrationen i luften beregnes i henhold til afsnit 7. i den i punkt 10. nævnte standard. Bilag 4

10 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn og skal indeholde følgende oplysninger: Generelt. 1. Virksomhedens navn og adresse. 2. Virksomhedens art. 3. Arbejdsstedets adresse. Arbejdsområder. 4. Afdeling(er), hvor der arbejdes med asbest og/eller asbestholdige materialer. 5. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v. Arbejdsmetoder m.v. 6. Anvendte arbejdsmetoder. 7. Maskiner/værktøj. 8. Antal personer. Materialer. 9. Anvendt type asbest eller asbestholdigt materiale. 10. PR-nr. Produktion 11. Årlig mængde. 12. Fremstillede asbestholdige materialer. 13. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Bilag 5 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn (hvor arbejdsstedet er beliggende) og indeholde følgende oplysninger: 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. 2. Arbejdsstedets adresse. 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt. 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder. 5. Anvendte arbejdsmetoder. 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler. 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Officielle noter (* 1) Antallet af fiberdage kan findes på grundlag af følgende oplysninger: 1) Asbestkoncentrationen i luften (fibre/cm3). 2) Antallet af perioder med faktisk udsættelse eller af perioder med mulighed for udsættelse. Fiberniveauet F er da: F=0.125 sigma Ci x Ti, hvor Ci er koncentrationen (f/cm3) i perioder med varigheden Ti (timer), inden for en 3 måneders (12 ugers) periode.

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1) 1)

Bekendtgørelse om asbest 1) 1) 1 of 8 21/02/2011 10:23 BEK nr 1502 af 21/12/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 356 af 28/04/2009 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest 1

Bekendtgørelse om asbest 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om asbest 1 I medfør af 15a, stk. 4, 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, stk. 1, 39, 40, nr. 1, 41, nr. 1, 43, 46, 49, 49a, stk. 1 3, 49c, stk. 1, 57, 60, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om asbest i Grønland

Bekendtgørelse om asbest i Grønland BEK nr 133 af 05/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20070065985 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato

r for udstedelse 005 ato for underskrift ffentliggørelsesdato BEK nr 682 af 30/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2005 Beskæftigelsesministeriet Accession B20050068205 ntydig dokumentidentifikation BE001318 ato for førstegangsindlæggelse 5-07-2005 ato

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1

Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 Udkast til Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer 1 I medfør af 17, stk. 3, 22, stk. 1, 39, 41, nr. 1, 43 49, 49 c, 63, stk. 1 og 2, og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF L 330/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/148/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Gode råd - Om arbejde med mineraluld

Gode råd - Om arbejde med mineraluld Gode råd - Om arbejde med mineraluld Vejledningen er udarbejdet af Saint Gobain Isover, Paroc og Rockwool MBR - Gode råd Denne vejledning giver nogle få - men vigtige råd om arbejde med mineraluld. Følges

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2. Asbest At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.2.2 Asbest Juli 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.6 af oktober 1999, At-meddelelse nr. 4.02.2 af oktober 1987, At-cirkulæreskrivelse nr. 4/1987 og At-cirkulæreskrivelse

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual

ABS 13. Asbestsanering af plader under vindueskarme. # COWI PowerPoint design manual ABS 13 Asbestsanering af plader under vindueskarme Regler Bekendtgørelse om registrering m.m. af asbest Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 993 af 1. december 1986 En arbejdsgiver (også private der sætter

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 12. januar 2009. Nr. 20. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ændringer som følge af REACH-forordningen)

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen.

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt. Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen. Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 143 Offentligt Viden der bringer mennesker videre--- DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen Konklusion Januar 2007 DSB's efterlevelse af asbestlovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) Bilag 11 Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) I medfør af 17, 43, 50, stk. 4, 55, stk. 1 og 72, stk. 1, i offshoresikkerhedsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre?

Er loftbeklædningen hel? Er det sikret, at loftbeklædningen. mineralulds- eller asbestfibre? Arbejdsrum/kontor Opfylder lokalet Arbejdstilsynets almindelige krav til arbejdsrum (At-medd.nr. 1.01.1)? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig måde? Er loftbeklædningen hel? Er

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

Natur & Miljø. Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Natur & Miljø Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i form af støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune

Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder. i Lejre Kommune Regulativ for begrænsning af støj-, støv- og vibrationsgener fra erhvervsmæssige bygge- og anlægsarbejder i Lejre Kommune Baggrund og lovgrundlag: Bygge- og anlægsarbejder kan give anledning til gener

Læs mere

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter.

Stk. 3. Esbjerg Kommune, Miljø afgør i tvivlstilfælde, hvad der er støjende og støvende aktiviteter. 10. september 2015 Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder og overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner i Esbjerg

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler

At-VEJLEDNING. Recirkulation. A.1.7 Februar 2002. Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler At-VEJLEDNING A.1.7 Februar 2002 Recirkulation Vejledning om tilbageførsel af udsuget forurenet luft til arbejdsrum eller andre lokaler 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 I medfør af 17, stk. 3, 41, stk. 1, nr. 1, 46, 73, 74, 78, 84 og 86, i lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Lov om visse havanlæg

Lov om visse havanlæg Lov om visse havanlæg LOV nr 292 af 10/06/1981 (Gældende) LOV Nr. 331 af 16/05/2001 LOV Nr. 74 af 12/02/2002 3 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2. Høreværn. Vejledning om brug af høreværn At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.2 Høreværn Vejledning om brug af høreværn Juni 2009 Erstatter marts 2001 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne?

Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrensagens betydning for kompositvirksomhederne? Styrenreguleringen Ministerens initiativer Hvad kan vi lære Reguleringen af styren Styren koncentratio n 'rer tekst 0.1 24 og 25 Alle materialer, færdighærdet

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelsen af asbest til visse former for isolering.

Bekendtgørelse om forbud mod anvendelsen af asbest til visse former for isolering. Nr. 18. 24 14. januar 1972. Bekendtgørelse om forbud mod anvendelsen af asbest til visse former for isolering. I medfør af 29, stk. 1, jfr. 13, nr. 19, og 27, stk. 2, i lov om almindelig arbejderbeskyttelse,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995

At-VEJLEDNING. Kræftrisikable stoffer og materialer. C.2.1 Februar 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 At-VEJLEDNING C.2.1 Februar 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 3.02.6 af oktober 1995 Kræftrisikable stoffer og materialer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1502 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Metallisk bly og blyforbindelser. C.0.8 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991

At-VEJLEDNING. Metallisk bly og blyforbindelser. C.0.8 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991 At-VEJLEDNING C.0.8 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.4 af august 1991 Metallisk bly og blyforbindelser 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1 1 Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer (kemiske agenser) på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ekstern høring, november 2010 I medfør af 17, 43, 55, stk. 1 og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere