Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen)"

Transkript

1 Available: Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) BEK nr 660 af 24/09/1986 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 784 af 11/10/1999 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 139 af 23/03/1987 BEK Nr. 984 af 11/12/1992 BEK Nr. 288 af 17/05/1998 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område Kapitel 2 Forbud Kapitel 3 Almindelige bestemmelser Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om asbest (Asbestbekendtgørelsen) I henhold til 17, stk. 3, 22, stk. 1, 35, 39, 41, stk. 1, 43, 46, 49, 49a, 49b, 49c, 57, 59, stk.3, 63, 73, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jfr. lovbekendtgørelse nr. 646 af 18. december 1985, og i henhold til 6 og 83 i lov nr. 372 af 13. juni 1973 om miljøbeskyttelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 85 af 8. marts 1985, samt under henvisning til De Europæiske Fællesskabers Råds direktiv 83/477/EØF af 19. september 1983 om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (andet særdirektiv i henhold til artikel 8 i direktiv 80/1107/EØF) og direktiv 83/478/EØF af 19. september 1983 om femte ændring (asbest), samt direktiv 85/610/EØF af 20. december 1985 om syvende ændring (asbest) af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføringen og anvendelsen af visse farlige stoffer og præparater, samt efter forhandling med miljøministeren, fastsættes: Kapitel 1 Område 1. Bekendtgørelsen omfatter fremstilling, import, anvendelse og bortskaffelse af asbest eller asbestholdigt materiale, ethvert arbejde hermed, samt ethvert arbejde i øvrigt, der kan være forbundet med fare for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer. Også arbejde, der ikke udføres for en arbejdsgiver og arbejde nævnt i arbejdsmiljølovens 2, stk. 2, er omfattet. Stk. 2. Bekendtgørelsen indeholder supplerende detailregler i forhold til bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer og bekendtgørelse nr. 323 af 7. juli 1983 om arbejdets udførelse.

2 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at 18, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, 34, stk. 1, 37, stk. 1, 40, 41, 44 og 45 ikke kommer til anvendelse på nærmere angivne former for arbejde, og fastsætter betingelserne herfor. Det er en forudsætning, at udsættelsen vurderes til ikke at overskride et niveau på 15 fiberdage/cm3 over en 3 måneders periode.(* 1) Kapitel 2 Forbud 3. Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale under enhver form, jfr. dog stk Stk. 2. Indtil 31. december 1986 er det til udvendigt brug tilladt at fremstille tagbeklædning og facadebeklædning af asbestcement. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 3. Indtil den 31. december 1987 er det tilladt at importere og anvende asbest, bortset fra crocidolit (blå asbest) og amosit (brun asbest) til de materialer, som er nævnt under pkt. 1 i bilag 1 til denne bekendtgørelse. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil den 30. juni Stk. 4. Indtil den 31. december 1989 er det tilladt at importere eller anvende asbest, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under pkt. 5 i bilag 1. Anvendelsen af disse materialer er tilladt indtil samme dato. Stk. 5. Indtil videre er det tilladt at fremstille, importere eller anvende asbest eller asbestholdigt materiale, bortset fra crocidolit og amosit, til de materialer, som er nævnt under punkterne 2, 3 og 4 i bilag 1. Anvendelse af disse materialer er tilladt indtil videre med de begrænsninger, der følger af stk. 6, 5 og 7, nr. 5. Stk. 6. Anvendelse af asbestholdige pakninger er forbudt til vandsystemer med en temperatur på under 110 grader C. Stk. 7. Nedrivningsarbejde samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og tekniske hjælpemidler, hvortil der er anvendt asbestholdigt materiale, er tilladt. Reparation og ombygning kan foretages med materialer, der lovligt kan anvendes efter stk Asbest eller asbestholdigt materiale må ikke påføres ved sprøjtning eller bearbejdes med vinkelsliber. 5. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der fra fabrikantens side er forsynet med asbestfri friktionsbelægninger, skal genmonteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for andre tekniske hjælpemidler. Stk. 3. Motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal monteres med sådanne ved udskiftning af belægningerne. Stk. 4. Andre tekniske hjælpemidler, der ifølge erklæring fra fabrikanten eller ifølge prøvningsrapport fra anerkendt prøvningslaboratorium, kan forsynes med asbestfri friktionsbelægninger, skal efter den 30. juni 1988 være forsynet med sådanne. Stk. 5. Elevatorer må efter den 30. juni 1988 ikke være forsynet med asbestholdige friktionsbelægninger. For elevatorer, fremstillet efter 1. januar 1951, er fristen dog 30. juni Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke udføres i den ansattes hjem. Kapitel 3 Almindelige bestemmelser 7. Asbest og asbestholdige materialer anses for at være farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed, og de særlige bestemmelser om disse i bekendtgørelsen om stoffer og materialer finder herefter anvendelse. Det er: 1) 6-11 om anmeldelse, 2) 15 om tekniske datablade, 3) 16 og 20 om brugsanvisninger fra henholdsvis leverandører og arbejdsgivere,

3 4) 18 om eksport- og transitgods, og 5) 19 om erstatningsstoffer og -materialer. Sidstnævnte paragraf kommer dog ikke til anvendelse på materialer, som det ifølge 3, stk. 2-4, eller dispensation efter 47 er tilladt at anvende. 8. Råasbest skal leveres i støvtæt og holdbar emballage. Emballagen må ikke genanvendes. Emballagen er asbestaffald, jfr. 16. Stk. 2. Halvfabrikata og andre asbestholdige materialer til forarbejdning og montering skal være rengjorte, emballeret eller præpareret således, at oplagring, transport og håndtering kan ske, uden at der frigøres asbestholdigt støv. 9. Færdigmaterialer skal leveres tilpasset til den påtænkte anvendelse. Nødvendig tilpasning kan ske, men materialerne må ved almindelig brug ikke afgive asbestholdigt støv. 10. Leverandøren skal mærke asbest og asbestholdigt materiale om indholdet, samt forsyne det med et løbenummer eller produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af arbejdstilsynet. Stk. 2. Mærkningen skal foretages i overensstemmelse med reglerne i bilag Asbest og asbestholdigt materiale må ikke anvendes, medmindre det er mærket som fastsat i 10 og forsynet med brugsanvisning. Kapitel 4 Fællesregler for arbejde med asbest 12. Arbejde omfattet af denne bekendtgørelse skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at det i videst muligt omfang sikres, at personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke udsættes for eller kan blive udsat for støv fra asbest eller asbestholdige materialer. Stk. 2. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. 13. De ansatte skal ved ansættelsen have en grundig information om de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med arbejdet. Før arbejdet skal de ansatte instrueres omhyggeligt i, hvorledes dette kan udføres på farefri måde, herunder om hvilke tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler der skal anvendes, og om reglerne for bortskaffelse af asbestaffald, herunder emballage. 14. Unge under 18 år, herunder også unge af arbejdsgiverens familie, som hører til hans husstand, må ikke beskæftiges ved arbejde med asbest eller ved arbejde, hvor de kan udsættes for asbeststøvpåvirkninger. 15. På arbejdssteder, hvor der kan være risiko for påvirkning fra asbest eller asbestholdige materialer, skal rengøring udføres ved hjælp af afvaskning eller støvsugning. Støvsugeren skal være forsynet med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Rengøring skal foretages regelmæssigt og så ofte, at der ikke opstår risiko for støvforurening. Kapitel 5 Særlige regler om asbestaffald 16. Asbeststøv samt stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest. Bortskaffelse skal ske til en kommunal modtagestation for olie- og kemikalieaffald. Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Bortskaffelse skal ske til specialdepot, der er godkendt i henhold til miljøbeskyttelsesloven til at modtage asbestholdigt affald. Stk. 3. Ikke støvende asbestholdigt affald, hvor asbesten er fast bundet, kan bortskaffes til fyldpladser. Stk. 4. På fyldpladser, som modtager asbestholdigt affald som nævnt i stk. 3, skal uvedkommende forhindres adgang, og der skal fortløbende ske overdækning med mineraljord. Stk. 5. Asbestholdigt affald skal anmeldes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen anviser hvor bortskaffelsen kan ske i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 og 2.

4 Stk. 6. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med bortskaffelsen af asbestaffald efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 7. Kapitel 6 Særlige regler for fremstilling og bearbejdning 17. Dette kapitel gælder for fremstilling og bearbejdning af asbest og asbestholdigt materiale. For nedrivnings- og reparationsarbejder gælder reglerne i kapitel Virksomheder, der fremstiller eller bearbejder asbestholdige materialer, skal give arbejdstilsynet meddelelse herom efter retningslinierne i bilag Arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale må ikke finde sted, medmindre forureningen er søgt fjernet på det sted, hvor den opstår, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af Opskæring og tømning af råasbestsække og anden emballage samt enhver klargøring af asbestmasse skal ske med lukket, automatisk arbejdende anlæg forsynet med effektiv ventilation, så spredning af asbeststøv ved åbninger m.v. undgås. Stk. 2. Intern transport af råasbestmasse skal ske i transportarrangementer, der sikrer, at der ikke afgives asbestholdigt støv. Stk. 3. Iblanding af tilsatsmateriale, presning, tørring, hærdning m.v. skal foregå i effektivt indkapslet apparatur, forsynet med effektiv ventilation. 21. Forarbejdning af pladematerialer, formgods m.v. og udskiftning af bremse- og andre friktionsbelægninger skal foretages ved særligt indrettede arbejdspladser, hvor der er foretaget foranstaltninger, der effektivt fjerner støv. 22. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. 23. Rengøring af maskindele, bremse- og friktionsbelægning m.v. for asbest må ikke udføres ved hjælp af trykluft, medmindre det finder sted i lukket apparatur med effektiv ventilation. 24. Til kontrol af arbejdsstedets arbejdshygiejniske standard skal der foretages asbeststøvmålinger i nødvendigt omfang, mindst hver 3. måned og hver gang, der er foretaget tekniske ændringer, som påvirker støvforholdene. Stk. 2. Hvis to på hinanden følgende målinger viser resultater, der er under halvdelen af den gældende grænseværdi, og hvis forholdene på arbejdsstedet i det væsentlige er uforandrede, kan antallet af målinger indskrænke sig til een om året. Stk. 3. Arbejdsgiveren skal udlevere kopi af prøveresultater m.v. til sikkerhedsorganisationen og skal i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vurdere resultaterne. Stk. 4. Rapport over måleresultaterne skal indsendes til den stedlige arbejdstilsynskreds. 25. Prøveudtagning, analyse og vurdering skal ske efter metoder, der er fastlagt i bilag 3, eller anerkendt af direktøren for arbejdstilsynet. 26. Såfremt asbeststøvmålinger viser, at gældende grænseværdier overskrides, skal årsagen til overskridelsen påvises. Der skal hurtigst muligt træffes foranstaltninger til afhjælpning af situationen og foretages en ny asbeststøvmåling til kontrol af foranstaltningernes effektivitet. Stk. 2. Arbejdet i det berørte område må kun fortsætte, hvis der træffes egnede foranstaltninger til beskyttelse af de pågældende. Arbejdstøj og personlige værnemidler 27. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning. Åndedrætsværn skal udleveres til de ansatte og skal anvendes i nødvendigt omfang, jfr. 19, stk. 2. Stk. 2. Det særlige arbejdstøj skal skiftes hyppigt og må ikke bæres under spisepauser. Det særlige arbejdstøj må ikke bæres uden for det sted, hvor arbejdet med asbest foregår. Før arbejdstøjet tages af, skal det rengøres for støv. Det skal opbevares adskilt fra dagligt tøj. Stk. 3. Hvis der ikke benyttes personrenser, skal åndedrætsværn anvendes, når det særlige arbejdstøj tages af.

5 Stk. 4. Når særligt arbejdstøj kasseres, skal det samles i støvtæt emballage og bortskaffes som asbestholdigt affald, jfr. 16. Stk. 5. Det særlige arbejdstøj skal vaskes adskilt fra andet tøj. Det skal ved transport til vask være pakket i støvtæt emballage, der er tydeligt mærket om, at indholdet kan afgive asbestholdigt støv. Stk. 6. Defekt særligt arbejdstøj og defekte værnemidler skal repareres eller udskiftes. 28. Hvis anvendelsen af særligt arbejdstøj eller personlige værnemidler medfører fysiske eller psykiske belastninger som følge af arbejdets art, temperaturforhold eller lignende, skal beskæftigelsen ved det omhandlede arbejde begrænses, f.eks. ved særlige hvilepauser i det daglige arbejde. Stk. 2. Arbejdet med åndedrætsværn med luftforsyning må for den enkelte ansatte ikke overstige 6 timer pr. dag, jfr. dog 39, stk. 3. Stk. 3. Arbejde med filtrerende åndedrætsværn (støvmaske) må for den enkelte ansatte ikke overstige 3 timer pr. dag. Indretning af faste arbejdssteder 29. Alle ventilationsanlæg skal være forsynet med en anordning, der reagerer ved nedsat effektivitet og driftsstop. Produktionsmaskineriet skal være indrettet således, at det kun kan fungere, når den ventilation, der er installeret af hensyn til arbejdet med asbest, fungerer tilfredsstillende. 30. Effektiviteten af ventilationsanlæg samt alle komponenter heri skal kontrolleres ved lufthastighedsmålinger i nødvendigt omfang og mindst 4 gange årligt. Målerapporten skal være tilgængelig for arbejdstilsynet. 31. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 32. Arbejdsstedet skal være indrettet således, at rengøring kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Stk. 2. Inventar og tekniske hjælpemidler skal udformes således, at der ikke findes unødvendige flader, revner, lister og lignende, der kan vanskeliggøre rengøring. Stk. 3. Støvsugning skal ske til centralt støvsugeanlæg. 33. På arbejdsstedet må ikke andre personer end de, der udfører arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, opholde sig så nær arbejdet, at de udsættes for sundhedsfarlig påvirkning. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Det skal markeres, at tobaksrygning i disse områder frarådes. 34. Der skal på arbejdsstedet i umiddelbar nærhed af, hvor arbejdet med asbest eller asbestholdigt materiale foregår, indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Der skal indrettes spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. Kapitel 7 Særlige regler om nedrivnings- og reparationsarbejde 35. Dette kapitel gælder for nedrivningsarbejde på samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger, strukturer, apparater og installationer samt skibe under værftsarbejde, medmindre det kan godtgøres, at der ikke indgår asbest eller asbestholdigt materiale i konstruktionen. Reglerne i dette kapitel, bortset fra 39, stk. 3, omfatter rengøringsarbejde i forbindelse med nævnte arbejder. 36. Inden et nedrivningsarbejde påbegyndes, skal der udarbejdes en arbejdsplan, der kan sikre, at arbejdet, herunder rengøringsarbejdet, udføres i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Arbejdsplanen skal angive, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for de beskæftigedes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, herunder navnlig angive, hvorledes asbest eller asbestholdige materialer i rimeligt omfang skal fjernes, inden nedrivningsteknikken bringes i anvendelse, og hvilke personlige værnemidler der skal stilles til rådighed for de beskæftigede.

6 37. Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v., hvor dette materiale har været anvendt som isolering mod varme, kulde, støj, fugt og brand, skal før arbejdet påbegyndes meddeles til arbejdstilsynet. Stk. 2. Meddelelsen skal være udarbejdet efter retningslinjerne i bilag 5. Stk. 3. Personer, beskæftiget med arbejde nævnt i stk. 1, skal have gennemgået en særlig uddannelse, udarbejdet af arbejdsmarkedets organisationer og godkendt af direktoratet for arbejdstilsynet. Stk. 4. Indtil den 1. april 1987 kan personer, der ikke har gennemgået den i stk. 3 nævnte uddannelse, dog beskæftiges ved det i stk. 1 nævnte arbejde, såfremt de er tilmeldt uddannelsen. 38. Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Stk. 2. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. Stk. 3. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt. 39. Nedrivningsarbejde samt reparation og vedligeholdelsesarbejde må ikke finde sted, medmindre luftforureningen i indåndingszonen er søgt fjernet, normalt ved hjælp af mekanisk ventilation. Stk. 2. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at fjerne luftforureningen efter stk. 1, skal egnet åndedrætsværn anvendes under iagttagelse af 28. Stk. 3. Ved nedrivningsarbejde må arbejde med åndedrætsværn med luftforsyning dog ikke overstige 4 timer pr. dag. Der skal holdes passende hvilepause senest efter 2 timers uafbrudt arbejde. 40. Der skal foretages forsvarlig afgrænsning af arbejdsstedet, således at uvedkommende ansatte eller andre ikke færdes her. Der skal opsættes advarselsskilte med teksten»pas PÅ. ASBESTARBEJDE. INGEN ADGANG FOR UVEDKOMMENDE«. Der henvises til reglerne om sikkerhedsskiltning. Stk. 2. Ved nedrivningsarbejder, hvor asbest forekommer i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdssted afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et telt eller lignende, der er uigennemtrængeligt for støv. Adgang til teltet skal ske gennem en luftsluse. Stk. 3. Ventilation af teltet skal foretages således, at et undertryk hindrer spredning af støv til andre områder. Recirkulation af udsuget luft må ikke finde sted. 41. Under arbejdet skal de beskæftigede være iført særligt støvafvisende arbejdstøj og hovedbeklædning, om nødvendigt skal der endvidere anvendes åndedrætsværn, jfr. 39, stk. 2 og 3. Stk. 2. Alle beskæftigede skal have udleveret en egnet støvmaske, uanset om luftforureningen er søgt fjernet efter 39, stk. 1. Stk. 3. For arbejdstøjets og værnemidlernes anvendelse gælder reglerne i 27, stk. 2-6, 28 samt 39, stk. 2 og Ved nedrivningsarbejde indvendigt i bygninger og i skibe, tog, maskiner m.v. skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet indrettes 2 omklædningsrum, et til arbejdstøj og et til dagligt tøj, samt et baderum med bruser. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem baderummet. Stk. 2. Ved andet nedrivningsarbejde og ved reparationsarbejde skal der i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til lokaler til opbevaring af arbejdstøj adskilt fra dagligt tøj samt håndvask med varmt og koldt vand. Der skal herudover være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. Stk. 3. Der skal være adgang til spiserum, der ikke må anvendes til arbejdsmæssige formål. 43. Arbejdsstedet skal rengøres forsvarligt, såvel under arbejdet som efter dets ophør. Rengøring udføres ved hjælp af støvsuger med et særligt filter beregnet til at tilbageholde asbeststøv. Hvis det er nødvendigt for at undgå støvforurening, holdes gulve og lignende fugtige under arbejdets udførelse. Kapitel 8 Helbredsundersøgelser og registrering af asbesteksponerede

7 44. Ansatte, der beskæftiges ved arbejde, der omfattes af kapitel 6 og 7, skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder arbejdet. Der skal desuden være adgang til en sådan undersøgelse mindst een gang hvert 3. år, så længe påvirkningen varer. Stk. 2. Arbejdsgiveren skal meddele lægen alle nødvendige oplysninger til brug for lægeundersøgelserne. Stk. 3. Lægen skal sende sin erklæring om resultaterne af undersøgelserne til den stedlige arbejdstilsynskreds og skal orientere de undersøgte om resultatet. Resultatet af lægeundersøgelserne skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Stk. 4. Resultatet af undersøgelserne må ikke overlades til arbejdsgiveren. Stk. 5. Udgifterne ved de nævnte lægeundersøgelser påhviler arbejdsgiveren. Stk. 6. Arbejdsgiveren skal sørge for, at undersøgelserne kan foregå uden tab af indtægt for de ansatte og normalt i arbejdstiden. 45. Arbejdsgiveren skal registrere de ansatte i en protokol med angivelse af arten og varigheden af deres arbejde samt den påvirkning for asbest, der er forbundet hermed. Arbejdstilsynet og den læge, der har lægetilsynet iflg. 44, har adgang til denne protokol. De ansatte har adgang til de oplysninger, der for deres egen person er indført i protokollen. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til de kollektive og anonyme oplysninger i protokollen. Stk. 2. Protokollen skal opbevares i mindst 30 år, efter at asbestpåvirkningen er ophørt. Kapitel 9 Bemyndigelse, dispensation og klage 46. Direktøren for arbejdstilsynet kan efter indhentet udtalelse fra arbejdsmiljørådet foretage ændringer i bilagene og fastsætte tidsfrister. 47. Direktøren for arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde tillade afvigelser fra 3, stk. 1, 5, stk. 2, 4 og 5, 18, 21, 24, 27, 30, 32, stk. 3, 33, stk. 1, 34, 37, stk. 3, 38, stk. 3, 40, 41, stk. 1, 42, 44 og 45, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt. Stk. 2. For crocidolit kan afvigelse fra 3, stk. 1 dog kun tillades, for så vidt angår anvendelse til rør af asbestcement, pakninger, muffer og fleksible kompensatorer, der er syre- og temperaturbestandige, samt hydrauliske koblinger. 48. Afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter arbejdsmiljølovens 81, jfr. dog 16, stk. 6. Kapitel 10 Straf og ikrafttræden 49. Med bøde eller hæfte straffes den, der 1) overtræder 3-16, og ) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsen 3) tilsidesætter vilkår for tilladelser i henhold til bekendtgørelsen. Stk. 2. For overtrædelse af 3-7, 12, 16, 19-34, 37 og kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf. Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar. 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 468 af 13. november 1979 om anvendelse m.v. af asbest, som ændret senest ved arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 188 af 4. april Arbejdsministeriet, den 24. september 1986 Henning DYREMOSE /Henrik Grove Bilag 1

8 Liste over asbestholdige materialer, der er tilladt efter 3. 1.( BAsbestcementprodukter til udvendig brug) B(med maksimalt 10 vægtprocent asbest): Bølgeplader»B5«, bølgeprofil 130 x 30 mm. Bølgeplader»B9«, bølgeprofil 177 x 51 mm Håndgods til tagdækning 2. Bundne pakningsmaterialer (der samtidig skal kunne modstå høj temperatur og tryk): Lukkede metalasbestpakninger (eksempelvis kobberasbestpakninger). Gummiasbestpakninger o.l. (eksempelvis»it«pakninger). 3. Friktionsbelægninger Friktionsbelægninger (med maksimalt 70 vægtprocent asbest). 4. Lejeforinger. Phenolharpiks-baserede lejeforinger indeholdende maksimalt 50 vægtprocent asbest til anvendelse i skibe i henhold til klassifikationsselskabernes krav. 5. Kommutatorer. Kommutatorer (med maksimalt 60 vægtprocent asbest). Bilag 2 Regler for mærkning efter Mærkningsforpligtelsen og udformning af etiketten. Asbestholdige materialer eller deres emballage skal være forsynet med den nedenfor beskrevne etiket: a) etiketten skal være udformet efter nedenstående model og være mindst 5 cm høj (H) og 2,5 cm bred; b) den består af to dele: - den øverste del (hl=40 pct. H) består af bogstavet»a«i hvidt på sort bund, - den nederste del (h2=60 pct. H) indeholder en klart læselig tekst i sort og/eller hvidt på rød bund; c) hvis mærkningen sker ved trykning direkte på materialet, er det tilstrækkeligt, at een farve står i kontrast til bundfarven; 2. Etikettens anbringelse Etiketten skal anbringes i overensstemmelse med nedenstående regler: a) på hver enkelt af de mindst leverede enheder; b) hvis et materiale omfatter dele fremstillet af asbest, er det tilstrækkeligt, at disse dele forsynes med etiketten. Mærkningen er ikke nødvendig, såfremt det på grund af små dimensioner eller uegnet emballage ikke er muligt at anbringe en etiket på materialet. 3 Mærkning af emballerede, asbestholdige materialer 3.1. Emballerede, asbestholdige materialer skal forsynes med et klart læseligt, uforgængeligt mærke med følgende oplysninger: a) symbolet for farerne og angivelse af disse i overensstemmelse med dette bilag; b) sikkerhedsvejledning, der skal udvælges i overensstemmelse med angivelserne i dette bilag, for så vidt som den er nødvendig for det pågældende materiale. Såfremt der gives yderligere sikkerhedsoplysninger på emballagen, må disse ikke afsvække eller være i modstrid med de under litra a) og b) omhandlede anvisninger Den under punkt 3.1. omhandlede mærkning skal - ske på en etiket, der påklæbes solidt på emballagen, eller - på en løs etiket, der er forsvaligt fastgjort til emballagen, eller - ske ved trykning dirkte på emballagen.

9 3.3. Asbestholdige materialer, der kun er emballeret i plast eller lignende, anses for at være emballerede og skal mærkes i overensstemmelse med punkt 3.2. Når materialerne udtages særskilt fra sådanne emballager og markedsføres uemballerede, skal hver enkelt af de mindste leverede enheder ledsages af en notits mærket i overensstemmelse med punkt Mærkning af uemballerede, asbestholdige materialer For så vidt angår uemballerede, asbestholdige materialer, skal mærkningen i overensstemmelse med punkt 3.1. foregå ved hjælp af - en etiket, der påklæbes solidt på det asbestholdige materiale, eller - en løs etiket, der er forsvarligt fastgjort til dette materiale, eller - ved trykning direkte på materialet, eller, når ovennævnte fremgangsmåder ikke på rimelig vis kan anvendes, som for eksempel på grund af begrænsede dimensioner, almindelig uegnethed eller visse tekniske vanskeligheder, en medfølgende notits mærket i overensstemmelse med punkt Brugsanvisning Brugsanvisninger efter 7 skal udarbejdes for asbest og asbestholdige materialer. Som minimum skal følgende elementer tages i betragtning: - arbejdet skal så vidt muligt foregå i fri luft eller i et godt ventileret lokale; - der skal fortrinsvis anvendes håndværktøj eller værktøj med lavt omdrejningstal, der om nøvendigt er udstyret med en anordning til opsamling af støv; når der anvendes værktøj med høj omdrejningstal, skal det altid være udstyret med sådanne anordninger; - fugtes om muligt, inden der skæres eller bores; - støvet fugtes og opsamles i en beholder, der lukkes omhyggeligt og bortskaffes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Bilag 3 Metode for måling af luftens asbestindhold efter Der skal udtages prøver inden for åndingszonen for hver beskæftiget: dvs. inden for en halvkugle med en radius på 30 cm foran ansigtet og målt fra midtpunktet af en linie, der forbinder ørerne. 2. Der anvendes membranfiltre (blandede estere af cellulose eller cellulosenitrat) med en porestørrelse på 0,8 til 1,2 micrometer, påtrykt net og med en diameter på 25 mm. 3. Der anvendes en åben filterholder med et mellem 33 og 44 mm langt cylindrisk rør med munding på mindst 20 mm diameter. Under brugen skal dette rør vende nedad. 4. Der anvendes en batteridrevet bærbar pumpe, som den beskæftigede bærer i bæltet eller i en lomme. Luftgennemtaget skal være jævnt og indledningsvis indstilles på 1 liter pr. minut +/- 5 pct. Luftgennemtaget under prøveudtagningen må ikke afvige mere end +/- 10 pct. fra luftgennemtaget ved målingens begyndelse. 5. Prøveudtagningstiden skal måles med en nøjagtighed på 2 pct. 6. Optimal fibertæthed i filtrene: 100 til 400 fibre/mm2. 7. Hele filteret eller, om ønsket, et udsnit af dette anbringes på objektglasset, gøres gennemsigtigt ved anvendelse af acetone-triacetin-metoden og forsynes med dækglas. 8. Der anvendes et binokulært mikroskop til tællingen, som skal have følgende specifikationer: - Koehler-belysning; - anordningen under objektbordet består af en Abbe-kondensator eller en akromatisk kondensator med fasekontakt, som er anbragt i en fokuserings- og centreringsanordning; indstilling af fasekontrastens centrering er uafhængig af kondensatorens centreringsmekanisme; - et 40 x parfocalt akromatisk positiv fasekontrastobjekt med N.A. 0,65-0,70; faseringen bør have en absorption på 65 til 85 pct.; - 12,5 x kompensationsokular; der skal kunne indsættes en måleskala i mindst et okular, som skal kunne fokuseres på skalaen; - en Walton-Beckett cirkulær okularmålskala med en diameter i objektplanet på 100 mikrometer +/- 2 mikrometer ved brug af det foreskrevne objekt og okular, og kalibreret med et objektmikrometer. 9. Mikroskopet opstilles i henhold til fabrikantens forskrifter, og opløsningsevnen kontrolleres med et standardfasekontrastobjekt. Kode 5 AIA-test-objekter eller op til blok 5 på HSE/NPL Mark 2-testobjekt skal være synlig ved anvendelse som foreskrevet af fabrikanten. Denne procedure skal gennemføres ved begyndelsen af den dag, hvor mikroskopet skal anvendes. 10. Prøver tælles efter reglerne i Dansk Standard 2169, 1. udgave, november Koncentrationen i luften beregnes i henhold til afsnit 7. i den i punkt 10. nævnte standard. Bilag 4

10 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 Meddelelse af arbejdspladser efter 18 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn og skal indeholde følgende oplysninger: Generelt. 1. Virksomhedens navn og adresse. 2. Virksomhedens art. 3. Arbejdsstedets adresse. Arbejdsområder. 4. Afdeling(er), hvor der arbejdes med asbest og/eller asbestholdige materialer. 5. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger herunder personlige værnemidler, afskærmning af arbejdssted, sluser m.v. Arbejdsmetoder m.v. 6. Anvendte arbejdsmetoder. 7. Maskiner/værktøj. 8. Antal personer. Materialer. 9. Anvendt type asbest eller asbestholdigt materiale. 10. PR-nr. Produktion 11. Årlig mængde. 12. Fremstillede asbestholdige materialer. 13. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Bilag 5 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 Meddelelse af nedrivningsarbejde efter 37 skal indsendes til det stedlige arbejdstilsyn (hvor arbejdsstedet er beliggende) og indeholde følgende oplysninger: 1. Virksomhedens navn, adresse og telefonnummer. 2. Arbejdsstedets adresse. 3. Arbejdsstedets forventede begyndelsestidspunkt og slutningstidspunkt. 4. Beskrivelse af arbejdets omfang, arbejdsmetoder. 5. Anvendte arbejdsmetoder. 6. Antal personer beskæftiget med arbejdet, herunder oplysning om uddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale. 7. Kortfattet beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger, herunder personlige værnemidler. 8. Beskrivelse af rengøringsarbejdet, herunder hvem der udfører dette. 9. Angivelse af asbesttype (hvis kendt). 10. Dato og underskrift for henholdsvis virksomheden og sikkerhedsorganisationen. Officielle noter (* 1) Antallet af fiberdage kan findes på grundlag af følgende oplysninger: 1) Asbestkoncentrationen i luften (fibre/cm3). 2) Antallet af perioder med faktisk udsættelse eller af perioder med mulighed for udsættelse. Fiberniveauet F er da: F=0.125 sigma Ci x Ti, hvor Ci er koncentrationen (f/cm3) i perioder med varigheden Ti (timer), inden for en 3 måneders (12 ugers) periode.

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1

Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bekendtgørelse om faste offshoreanlægs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr 1 Bek. nr. 1480 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) Side 1 af 23 Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gemmenfører Rådets direktiv nr. 94/9/EF, EF-tidende

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr BEK nr 100 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v.

Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m. v. BEK nr 386 af 21/08/1980 (Historisk) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 698 af 22/09/1998 Senere ændringer til forskriften BEK Nr. 614 af 27/06/1994

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 23. december 2008 15. december 2008. Nr. 1375. Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v. 1) I medfør af

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Redegørelse om arbejde med træimprægnering på Collstrop-virksomheder i perioden 1970-2010

Redegørelse om arbejde med træimprægnering på Collstrop-virksomheder i perioden 1970-2010 Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 33 Offentligt 7. oktober 2011 Redegørelse om arbejde med træimprægnering på Collstrop-virksomheder i perioden 1970-2010 Arbejdstilsynet Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1)

Bekendtgørelse om visse krav til emballager 1) 1) Bekendtgørelse om visse krav til emballager BEK nr. 477 af 28/05/2006 (Gældende) LBK Nr. 21 af 16/01/1996 LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Lovgivning som

Læs mere