Fællesbetingelser. Juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbetingelser. Juni 2013"

Transkript

1 Fællesbetingelser Juni 2013

2 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Lyngby Entreprise A/S s almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører og -leverandører. Dette gælder uanset hvilke betingelser, entrepriseform m.v. Lyngby Entreprise A/S selv måtte virke under i forhold til vores kunde (bygherren). Betingelserne består af: Generelle Bestemmelser AB 92-relaterede Supplerende Bestemmelser Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Bestemmelser... 4 Almene forhold... 4 Arbejdsmiljø og eksternt miljø... 4 Underentreprenørs ledelsesansvar:... 4 Sikkerhedsarbejde:... 4 Plan for sikkerhed og sundhed:... 5 Uheld og ulykker m.v Skiltning:... 5 Dokumenteret miljøledelse:... 5 Kemikalier:... 5 Støv, Støj mv.:... 6 Kvalitetsstyring... 6 Kvalitetsplan:... 6 Underentreprenørens kontrol og dokumentation:... 6 Materialeansvar mv.:... 7 Bygherreleverancer:... 7 Drift- og vedligehold:... 7 Byggepladsforhold... 7 Adgangsforhold:... 7 Hegn og vagt:... 7 Firmaskiltning:... 8 El og vand:... 8 Skurby mv.:... 8 Oprydning:... 8 Materialeoplag:... 9 Vejrligsforanstaltninger... 9 Udsparinger, huller m.v Præstation af nøgletal... 9 Supplerende Bestemmelser tilføjelser til AB Side 2 af 15

3 Udbudsforhold: Tilbudsgrundlag Ydelsesindhold Alternative ydelser Vedståelse af tilbud Aftalegrundlaget Overdragelse af udførelsesret Entreprisens udførelse: Projektgennemgang, kvalitetsstyring, prøver og kontrol m.m Risiko og vedligeholdelse Risiko m.m. ved leveranceaftaler Ændringsarbejder Ændringsaftalen Afregning ved ændringsarbejder m.v Byggemøder m.m Bygherrens betalingsforpligtelser: Overtagelsessyn Almindelige betalingsvilkår Modregning Tidsfristforlængelse og forsinkelse: Forcering ved misligholdelse Ret til forskydning af tidsplan Tidsforskydning uden kompensation Arbejdets aflevering Indkaldelse m.v. til afleveringsforretning Samlet aflevering Mangler ved arbejdet: Mangelfuld kvalitetsstyring m.v Afhjælpningsret og pligt Ansvarsophør ved byggeopdrag o.l Ansvarsophør efter almindelige regler og 5 års eftersyn: års gennemgang års gennemgang Særligt om ophævelse: Hovedentreprenørens afbestilling Gener for arbejds- eller eksternt miljø Illegal arbejdskraft, arbejdskonflikter m.m Side 3 af 15

4 Generelle Bestemmelser Almene forhold Underentreprenøren/leverandøren skal, hvor intet andet er angivet, tillade kontrol af dennes styringssystemer for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. Overdrager underentreprenøren/leverandøren helt eller delvist opdraget til anden side (se hertil ad AB 92 5 stk. 4) indestår han for, at der ikke derved eller ved senere heraf afledt videreoverdragelse sker en forringelse af Lyngby Entreprises rettigheder og forudsatte håndhævelsesmuligheder. Dette gælder ikke mindst i relation til de mellem parterne vedtagne vilkår for arbejdsforhold og adfærd m.m. på pladsen indledningsvist fremhæves bl.a.: At der aldrig må beskæftiges illegal arbejdskraft. At såfremt arbejdsforhold af den i nærværende udbud/kontrakt omhandlede art, enten ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst eller en sådan dog ikke positivt er tiltrådt, må løn- og arbejdsvilkår hos underentreprenøren eller dennes underentreprenører ikke være mindre gunstige end de kår, som i almindelighed bydes arbejdstagere, der på udførelsesstedet præsterer arbejder af tilsvarende art. At der er totalforbud for alle mod at være påvirket af eller indtage rusmidler på arbejdspladserne i arbejdstiden. At der skal bæres hjelm og sikkerhedssko (med sømværn) i hele byggeperioden (hjelmpåbud kan fraviges ved finisharbejder). At der altid skal bæres synlighedspåklædning (minimum synlighedsveste) ved arbejde udendørs. Arbejdsmiljø og eksternt miljø Såvel eksternt miljø som arbejdsmiljø prioriteres højt. Underentreprenørs ledelsesansvar: Det præciseres, at underentreprenøren fuldt og helt har det miljøretlige ledelsesansvar herunder tilsyn og instruktion af arbejdsmiljø over for egne ansatte, og at alene underentreprenøren er forpligtet til konsekvent at indskærpe, sikre og håndhæve de gældende miljøregler over for disse. Uden indskrænkning af omtalte ansvar/pligter og navnlig uden, at Lyngby Entreprise herved overtager underentreprenørens ledelsesansvar m.v., kan vi dog over for underentreprenøren og eventuelt på hans vegne påtale ethvert brud på reglerne om arbejdsmiljø og/eller eksternt miljø. Sikkerhedsarbejde: Underentreprenøren er pligtig at forvisse sig om pladsens specifikke regler og retningslinier. Ansattes overtrædelse kan medføre skriftlig advarsel og ved gentagen eller alvorlig overtrædelse heraf bortvisning fra pladsen. Brud på regler/aftaler om sikkerhed og arbejdsmiljø eller eksternt miljø ( miljøregler ) er altid at betragte som en væsentlig misligholdelse. Ved gentagen eller alvorlig påtale af sådanne misligholdelser på pladsen, forbeholder vi os derfor ret til straks at afbryde samarbejdet efter nærværende og principperne i AB og 44. Side 4 af 15

5 Sikkerhedsarbejdet på pladsen koordineres af bygherrens udpegede sikkerhedskoordinator, der indkalder til regelmæssige sikkerhedsmøder mindst én gang hver anden uge. Underentreprenøren er forpligtet til at være repræsenteret på disse møder. Hvor der skal etableres sikkerhedsgrupper, skal underentreprenøren stille med sikkerhedsrepræsentant samt arbejdsleder. Underentreprenøren skal kunne fremvise planlægning og dokumenteret egenkontrol af arbejdsmiljø, herunder kontrol af, at de gældende almene og sagsspecifikke arbejdsmiljøregler overholdes. Dokumentationen omfatter bl.a. ArbejdsProcesVurderinger (APV er) for egne arbejder, krancertifikater, påkrævede kursusbeviser, logbog for kontroller iht. stærkstrømsdirektivet o.l. Dersom en underentreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, kan koordinatoren såfremt omstændighederne tilsiger det - uden varsel lade forholdet ordne for underentreprenørens regning. Plan for sikkerhed og sundhed: Underentreprenøren er pligtig til at komme med input til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og ved sikkerhedsmøder bidrage med relevante rettelser og tilføjelser til ajourføring af PSS. Som en integreret del af PSS udarbejdes der en byggepladsplan. Af denne vil man kunne orientere sig om omfanget af P-pladser, veje, interimistiske køreveje, stier, flugtveje, placering af førstehjælpsudstyr, oplagspladser m.m. Uheld og ulykker m.v. Som del af sin aktive deltagelse i sikkerheds- og miljøarbejdet er underentreprenøren pligtig at rapportere alle uheld, ulykker, påbud, forbud, nær-vedulykker o.l. hændelser til byggeledelsen, også hvor skadelidte har haft mindre end én dags fravær. Rapporteringen skal omfatte underentreprenørens ulykkesfrekvens samt antal ulykker på byggesagen. Ved uheld eller ulykker, som har haft konsekvenser for det eksterne miljø skal underentreprenøren ligeledes rapportere dette til byggeledelsen. Det samme gælder ved identifikation af ikke-kortlagte forekomster af forurenet jord. Hvad enten der er tale om arbejdsmiljø- eller miljøuheld/-ulykker skal underentreprenøren uden tøven følge de anvisninger, der er angivet i nød- og beredskabsplan for byggesagen. Skiltning: Advarsels- og henvisningsskilte skal opsættes i henhold til gældende love af de underentreprenører, hvis arbejde betinger dette. Dokumenteret miljøledelse: Hvor det er aftalt, at underentreprenøren skal præstere og dokumentere miljøledelse, skal planen herfor fremsendes til godkendelse, inden underentreprisens iværksættelse. Dokumentation for gennemført egenkontrol af således planlagte kontrolaktiviteter, skal kunne fremvises på byggeledelsens anmodning. Kemikalier: Der må ikke forefindes kemikalier på byggepladsen, som ikke skal anvendes på byggesagen. Kemikalier på byggepladsen skal være ledsaget af tilhørende leverandør- og arbejdsgiverbrugsanvisninger, der på anmodning skal forevises byggeledelsen. Hvis der Side 5 af 15

6 anvendes særligt problematiske kemikalier, skal disse behandles i underentreprenørens APV er og sikker anvendelse skal beskrives i arbejdsinstruktion(er). Ved valg af kemikalier skal substitutionsprincippet efterleves, dvs. ingen stoffer der kan skade miljøet eller arbejdsmiljøet må benyttes på arbejdspladsen, hvis der på markedet findes et mindre miljø- eller arbejdsmiljøskadeligt stof, der kan erstatte det pågældendes funktion. Produkter der indeholder stofferne CFC, PCB, asbest, haloner eller acrylamider må under ingen omstændigheder forefindes på pladsen. Støv, Støj mv.: Underentreprenøren skal overholde myndighedskrav for støv, støj, vibrationer m.v. samt de eventuelle specielle krav af denne art, der måtte være stillet for projektet. Det påhviler underentreprenøren at foretage de nødvendige undersøgelser, forhåndsregistreringer og løbende registreringer, så myndighedskrav og særlige projektrelaterede krav kan overholdes. Kvalitetsstyring Kvalitetsplan: Hvis udbudsmaterialet ikke indeholder specielle krav til kvalitetsstyring, skal underentreprenøren/leverandøren som minimum aflevere kvalitetsdokumentation samt drifts- og vedligeholdelsesmateriale m.v. i henhold til Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts 2004 om kvalitetssikring af byggearbejder. Den samlede kvalitetsplan for en entreprise udarbejdes af underentreprenøren/leverandøren, og består af en generel del vedrørende organisation, styring og rutiner samt en specifik del vedrørende den for entreprisen planlagte kontrolindsats og dokumentation, hvor al kvalitetskontrol skal dokumenteres. Sagsspecifik kvalitetsplan skal afleveres til byggeledelsen til godkendelse inden arbejdet opstartes. Underentreprenørens kontrol og dokumentation: Al original kontroldokumentation - herunder følgesedler - skal indsættes i en kontrolmappe, som opbevares og vedligeholdes af underentreprenøren på byggepladsen i hele udførelsesperioden. Udover kontroldokumentationen skal kontrolmappen også indeholde al øvrig relevant kvalitetsdokumentation, som f.eks. dokumentation af kvalifikationer for personale, hvortil der er stillet særlige krav. Tilsynet skal have fuld adgang til kontrolmappen for at kunne kontrollere dennes tilstrækkelighed samt have mulighed for at auditere underentreprenørens kvalitetsstyringssystem. Underentreprenøren skal senest i forbindelse med færdigmelding (anmodning om afleveringsforretning) aflevere 2 kopier af den fulde dokumentation ekskl. følgesedler i kontrolmappen til byggeledelsen. Den originale dokumentation i kontrolmappen skal opbevares af underentreprenøren/leverandøren i mindst 5 år og 20 arbejdsdage efter afleveringen, medmindre omstændighederne (efter aftaleforholdet) fordrer en længere opbevaringstid, se hertil AB Side 6 af 15

7 Materialeansvar mv.: Underentreprenøren/leverandøren skal dokumentere, at hans leverandører i overensstemmelse med Supplerende Bestemmelser i nærværende FBS, har tiltrådt byggeleveranceklausulen i AB 92 10, stk. 4 om ansvar, springende regres og voldgift. Dokumentation for, at leverancer opfylder de stillede kvalitetskrav m.v., fremsendes - medmindre andet er aftalt - så dokumenterne er os i hænde senest samtidig med leveringen. Underentreprenøren skal så vidt muligt anvende produkter og materialer der er dokumenteret bæredygtigt fremstillet. Bygherreleverancer: Hvor der er tale om bygherreleverancer påhviler det underentreprenøren nærmere at rekvirere (dvs. afkalde) leverancen, at modtage, kontrollere og vedligeholde materialerne samt omgående at rykke for ikke rettidigt leverede materialer, så forsinkelse af opgaven undgås. Eventuel emballage fjernes af underentreprenøren. Eventuelle reklamationer over beskadigede varer, fejlleverancer m.v. skal omgående rettes til leverandøren og samtidig meddeles byggeledelsen. Drift- og vedligehold: Senest i forbindelse med underentreprisens færdigmelding/leverancens levering skal driftog vedligeholdelsesmateriale samt tegninger m.v. afleveres. Ovennævnte materiale skal leveres sorteret og struktureret i en form efter byggeledelsens anvisning (paradigma udarbejdet for projektet). Byggepladsforhold Adgangsforhold: Tilkørsel til byggepladsen vil foregå som angivet på byggepladsplan - og altid efter byggeledelsens anvisninger. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer vi interimsveje og anden vejinfrastruktur i sædvanligt omfang og kvalitet. Ydelses-omfanget præciseres konkret på forespørgsel. Udgiften ved reparation fra overlast, opgravninger m.v. vil blive pålagt den underentreprenør eller leverandør, som efter byggeledelsens begrundede vurdering er årsag dertil, medmindre denne påviser at være uden skyld i skaden. Det indskærpes, at adgangsstier udlagt for gående færdsel ikke må benyttes til transport med større materiel end håndtrækvogne. Såfremt de udlagte veje ikke er tilstrækkelige til udførelse af de enkelte entrepriser, må den pågældende underentreprenør selv tilvejebringe tilfredsstillende tilkørselsforhold. Hvis der således etableres midlertidige befæstigelser udover det beskrevne, skal dette ske i samråd med byggeledelsen, og det må påregnes at befæstigelsen skal fjernes igen for underentreprenørens egen regning. Sådanne etablerede befæstigelser skal vederlagsfrit kunne benyttes af andre entreprenører. Hegn og vagt: Hegn om byggeplads samt vagtordning vil normalt ikke blive etableret. Side 7 af 15

8 Firmaskiltning: Firmaskiltning udføres efter aftale med byggeledelsen om art og omfang m.v. El og vand: Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer Lyngby Entreprise sædvanlig strømforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Tilsvarende gælder etablering af orienteringsbelysning på pladsens fællesområder. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Al yderligere interimistisk elinstallation, herunder arbejdsbelysning og tilslutning af arbejdsskure, skal etableres på den enkelte underentreprenørs bekostning. Lyngby Entreprise A/S er ikke ansvarlig for strømafbrydelser. Hvis en underentreprenørs elværktøj kræver en større installation, skal det nærmere anføres i tilbudet med klar henvisning hertil. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget, etablerer Lyngby Entreprise AS/ sædvanlig vandforsyning til pladsen inkl. almindelig underfordeling. Ydelsesomfanget præciseres konkret på forespørgsel. Al yderligere forsyning eller videre fordeling må etableres/bekostes af de underentreprenører, der måtte have brug derfor. Elog vandforsyning vil først blive etableret i fuldt omfang efter udførelse af terrænregulering og hovedkloak. Lyngby Entreprise A/S foretager fremføring af forsyningsledninger til skurbyen. Skurby mv.: De enkelte underentreprenører skal selv levere egne skurfaciliteter. Herudover skal de enkelte underentreprenører selv betale opstilling, tilslutning, flytning, fjernelse og drift af egne skure. Skurene placeres efter aftale med byggeledelsen og skal fjernes i takt med de enkelte entreprisers afslutning. Skurfaciliteterne skal opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelser bl.a. nr. 589 om indretning af byggepladser o.l. af 22. juni 2001 samt nr. 775 om indretning af skurvogne o.l. af 17. september Faciliteterne skal sikres bedst muligt. Medmindre andet fremgår af udbuds-/aftalegrundlaget afholder underentreprenøren selv udgifter til el og vand i forbindelse med dennes skurfaciliteter, hvorfor disse - af underentreprenøren - skal forsynes med bimålere. Oprydning: Den enkelte underentreprenør er selv ansvarlig for oprydning, sortering og oplægning af affald i containere m.v. efter de gældende miljøregler og affaldsregulativer. Hvor der ikke er etableret fælles affaldsordning, betaler den enkelte underentreprenør selv alle omkostninger i forbindelse med bortskaffelse af affaldet. Den enkelte underentreprenør er pligtig at udarbejde en opgørelse over affaldsmængder og fraktioner, herunder genanvendelsesgrad, samt at aflevere denne til byggeledelsen ved entreprisens afslutning/færdigmelding. Såfremt oprydning og henlæggelse af eget affald i container efter byggeledelsens vurdering ikke er tilfredsstillende (dvs. bl.a. i overensstemmelse med AB stk. 5), foretages disse ydelser - efter forgæves påkrav til underentreprenøren - af Lyngby Entreprise A/S. Udgiften hertil fordeles efter byggeledelsens begrundede skøn på de implicerede underentreprenører. Side 8 af 15

9 Materialeoplag: Underentreprenørens/leverandørens placering af materialer og materiel på byggepladsen skal foretages i samråd med byggeledelsen og i overensstemmelse med byggepladsplanen. Intet rum i byggeriet må benyttes til lager uden byggeledelsens tilladelse. Ved arbejdstids ophør skal alle produkter, der er omfattet af bekendtgørelse om farlige stoffer og materialer sikres, så uvedkommende ikke har adgang til produkterne. Materialer skal generelt sikres mod værdiforringelse. Vejrligsforanstaltninger Byggeriet skal i vinterperioden gennemføres i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse herom. Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre de overenskomstmæssige vinterydelser og medregne udgiften hertil i tilbudssummen, idet udgifter til snerydning dog ikke skal medtages. Snerydning og grusning af fællesområder gennemføres af Lyngby Entreprise A/S. Underentreprenøren er forpligtet til at gennemføre særlige vejrligsforanstaltninger (dvs. de ikke-overenskomstmæssige foranstaltninger) samt eventuel snerydning på egne arbejdsområder. Medmindre andet konkret er bestemt, iværksættes sådanne foranstaltninger som ekstraarbejde efter forudgående aftale med byggeledelsen se hertil tilføjelsen ad AB stk. Udsparinger, huller m.v. Hvor andet ikke fremgår af den enkelte entreprises særbeskrivelse, påhviler opmærkning af udsparinger, huller m.v. alene den underentreprenør, hvis installationsgenstande m.m. skal gennemføres eller indbygges. Den enkelte underentreprenør skal selv bore for installationsgenstande i såvel beton og murværk som lettere konstruktioner. Ligeledes skal underentreprenøren tætne korrekt om gennemføringen. I nedhængte lofter etableres gennemføringer dog altid af loftentreprenøren. Gennemføringer skal ske under fagmæssig respekt for konstruktionens samlede integritet. Den udførende er ansvarlig for, at der efterfølgende etableres korrekt afdækning af huller og udsparinger m.m. Underentreprenøren for installationsgenstande er ansvarlig for fastholdelsen af sine bygningsdele i rette position under lukning af udsparinger, huller m.v. Præstation af nøgletal Dersom Lyngby Entreprise A/S pålægges - til egen kundes (bygherres) brug - at rekvirere nøgletal for underentreprenørens virke efter 4 og 5 i Erhvervs- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om OPP, partnering og nøgletal (bek. nr af ) - eller principperne heri - skal disse præsteres af underentreprenøren som en del af hans tilbudte ydelse. Medmindre andet følger af udbudet/ aftalen skal tallene i så fald beregnes og afleveres i en form og udstrækning, der modsvarer nævnte bekendtgørelses minimumskrav til bygherren. Underentreprenørens skal tilsvarende sikre, at nøgletal for hans eventuelle underentreprenørers virke uhindret kan rekvireres i påkrævet omfang. Side 9 af 15

10 Supplerende Bestemmelser tilføjelser til AB92 Supplerende bestemmeler knytter sig til "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, 1992" (AB 92). Ved modstrid eller anden fortolkningstvivl mellem AB 92 og de i nærværende anførte supplerende vilkår, gælder de supplerende vilkår forud for AB 92. I øvrigt er en henvisning til bestemmelser i AB 92 tillige en henvisning til de relaterede supplerende vilkår - og vice versa. Udbudsforhold: Hovedentreprenøren forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud, herunder at forhandle samtlige bud, at antage et alternativt tilbud eller eventuelt helt at aflyse udbudet. Hovedentreprenøren betaler ikke udregningsvederlag uden særskilt aftale. Der henvises endvidere til AB 92 3, stk. 4. Tilbudsgrundlag Hvor intet andet måtte være bestemt skal tilbudssummen gives som en fast pris for hele udførelsesperioden. Angivelser i beskrivelser, tegninger og tilbudslister m.v. supplerer hinanden. En ydelse skal således medregnes, selvom den kun er angivet ét sted. I tilfælde af uoverensstemmelser er største ydelse gældende. Hvor udbudsdokumenterne herudover måtte give anledning til fortolkningstvivl, kan tilbudsgiver regne med de ved tilføjelsen ad AB 92 4 stk. 1 rangordnede dokumentangivelser. Der henvises endvidere til tilføjelsen ad AB 92 3, stk. 4. Ydelsesindhold Tilbudssummen dækker den fulde ydelse i henhold til udbudsmaterialet - inkl. henvisninger m.m. heri medmindre det tydeligt fremgår af tilbudslistens/-brevets forside, på hvilke punkter tilbudet afviger derfra. Se endvidere ad AB 92 2 stk. 2 samt de Generelle Bestemmelser om miljøkrav, pladsforhold, m.m. Alternative ydelser Der kan i udbudsmaterialet være stillet krav om særlige metoder/materialer. Hvor der tilbydes en herfra afvigende ydelse, og hovedentreprenøren ikke (efter behørig forelæggelse) helt afviser benyttelsen, indestår underentreprenøren altid for, at den valgte løsning er ligeværdig med den i udbudsmaterialet anviste. Påvisning af jævnbyrdighed påhviler til enhver tid underentreprenøren. Tilsvarende gælder, hvor underentreprenøren ønsker anvendt et andet fabrikat/produkt end angivet i udbudsmaterialet som reference for art eller kvalitet m.m. dvs. som en som-ydelse e.l. Vedståelse af tilbud Tilbud skal vedstås i 60 arbejdsdage, medmindre andet er bestemt ved udbudet. Tilbudsgivere, hvis bud ikke antages, underrettes dog snarest muligt. Side 10 af 15

11 Aftalegrundlaget Hovedentreprenøren benytter almindeligvis følgende aftalegrundlag ved kontraktindgåelsen: 1. Underentreprisekontrakten (inklusiv tiltrådte tilbudsforbehold m.m.). 2. Nærværende fællesbetingelser, herunder AB Projektmateriale som er revideret eller forhandlet efter tilbudsdagen. 4. Evt. rettelsesblade. 5. Udbudsbrevet. 6. De for entreprisen i øvrigt gældende tegninger, beskrivelser, tidsplaner, m.v. 7. Evt. udvalgte vilkår i bygherrens udbudsmateriale, hvis der er henvist dertil ved underentrepriseudbudet. 8. Underentreprenørens tilbud. Ved uoverensstemmelser e.l. skal dokumenterne gælde i nævnte rækkefølge. Overdragelse af udførelsesret Det skal klart og specificeret fremgå af tilbudet, hvis underentreprenøren forudsætter, at udførelsen af ikke ubetydelige dele af opdraget eller ikke uvæsentlige ydelser på pladsen, kan overlades til andre. I den forbindelse skal tredjemands navn om muligt - angives. Entreprisens udførelse: Projektgennemgang, kvalitetsstyring, prøver og kontrol m.m. Underentreprenøren er pligtig at deltage i projektgennemgangsmøder sammen med hovedentreprenøren og de projekterende teknikere. I Generelle Bestemmelser gives nærmere forskrifter for bl.a. kvalitetsstyring, prøver, dokumentation og kontrolmålinger. Risiko og vedligeholdelse Underentreprenøren har vedligeholdelsespligten og bærer risikoen for sit arbejde i samme omfang og udstrækning som hovedentreprenøren tilsvarende hæfter herfor i forhold til bygherren. Dette gælder tilsvarende for ydelser der præsteres som regningsarbejde. Der henvises yderligere til tilføjelserne ad AB 92 25, sidste punktum samt 28. Risiko m.m. ved leveranceaftaler Ved kontrakter der udelukkende vedrører rene leverancer, overgår risikoen og vedligeholdelsespligten til hovedentreprenøren (køber), når leverancen er aflæsset på anvist sted i kontraktmæssig stand og hovedentreprenøren skriftligt har bekræftet besiddelsen. Ændringsarbejder Ændringsarbejder skal, medmindre andet aftales med byggeledelsen, udføres på samme vilkår, som er gældende for entreprisen i øvrigt, jf. hertil bl.a. AB stk. 3. Der henvises tillige til ad AB stk. 4. Om ændring af arbejdet i form af forceringstiltag (opmanding m.v), se tilføjelsen ad AB stk. 1. Side 11 af 15

12 Ændringsaftalen Ethvert ændringsarbejde - jf. dog AB stk. 3 skal være skriftligt aftalt i form af aftaleseddel, der er underskrevet af byggeledelsen. Det påhviler underentreprenøren i tide at tage initiativ hertil. En aftale, der fremgår af byggemødereferater med videre er ikke at sidestille med en aftaleseddel. Det fremhæves, at ovennævnte reklamations- og formkrav kan håndhæves uanset ydelsens karakter og selvom underentreprenøren finder, at ydelsen stiltiende/mundtligt er rekvireret eller at hovedentreprenøren burde have haft kendskab til selve præstationen. Klausulen kan derved indebære en afvigelse fra retspraksis. Afregning ved ændringsarbejder m.v. Hovedentreprenøren kan kræve ændringsarbejder udført som tilbudsarbejde, medmindre dette er usædvanligt for den pågældende type ydelser. Indeholder kontraktsgrundlaget ikke bestemmelser om ekstraydelsens afregning, kan hovedentreprenøren altid, som betingelse for overdragelse af opdraget kræve dokumentation for, at underentreprenørens pris eller afregningsgrundlag er sædvanlig for den pågældende ydelse og i øvrigt harmonerer nøje med kalkulationsgrundlaget for det øvrige arbejde. Byggemøder m.m. Såfremt der ikke senest på det næstfølgende byggemøde gøres indsigelse mod mødereferatets ordlyd/indhold eller opmærksomheden henledes på, at referatet ikke er modtaget, betragtes det som både modtaget og tiltrådt. Bygherrens betalingsforpligtelser: Overtagelsessyn Ved overgang fra en entreprise til en anden, er den overtagende underentreprenør pligtig - ved dokumenteret overtagelseskontrol - straks at påtale synlige svigt ved forudgående arbejder, som kan få indflydelse på hans egne ydelser. Tilsidesættes denne pligt, må underentreprenøren selv bære alle merudgifter, som følger af en eventuel senere afhjælpningsindsats. I øvrigt gælder reglerne i AB stk Almindelige betalingsvilkår Der ydes kun acontobetaling for materialer m.v., der er indbygget i bygværket. Aftalte interimsydelser (stilladser m.m.) anses for indbygget, når de tjener pladsaktiviteterne m.m. som forudsat. Ved rene leveranceaftaler betales dog for ydelser, der er leveret på pladsen som aftalt på anvist sted. Princippet for den nærmere opstilling af acontobegæringer aftales med hovedentreprenøren, der herefter kan afvise anden opstilling. Acontobegæringen skal være hovedentreprenøren i hænde senest den 25. i måneden, omfattende det i den pågældende måned eller fra sidste begæring udførte arbejde m.v. Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage. I rene leveranceforhold skal acontobegæringen dog senest være modtaget den 2. arbejdsdag i den til leveringen følgende måned. Ved fristoverskridelser henføres begæringen - uanset evt. afvigende datering af faktura - altid til modtagelsesmåneden. Side 12 af 15

13 Betalingsfristen er løbende måned plus 30 kalenderdage - med forfaldstid på periodens sidste dag. Sikkerhedsstillelse: Sikkerhedsstillelse skal være modtaget inden fremsendelse af a contobegæringer. Sikkerhedsstillelse udformes iht. AB92, dog med tilføjelse af følgende. Garantien frigives/ophører efter udbedring af eventuelle mangler konstateret ved 5 års gennemgangen. Garantien kan ikke frigives uden skriftlig tilsagn fra Lyngby Entreprise A/S. Modregning. Det præciseres, at hvor ufravigelige lovregler ikke er til hinder derfor, kan hovedentreprenøren foretage modregning eller tilbagehold i betalingerne til underentreprenøren for enhver skyld, som denne måtte have i forhold til hovedentreprenøren. Dette gælder uden hensyn til om skylden udspringer af nærværende eller andre retsforhold parterne imellem. Tidsfristforlængelse og forsinkelse: Underentreprenøren skal tåle den ved tilføjelsen ad AB stk. 1 omtalte (eventuelle) tidsforskydning, uden ændring af det til arbejdets udførelse forudsatte antal arbejdsdage. Forcering ved misligholdelse Ved underentreprenørens ansvarspådragende forsinkelse af en aftalt del- eller sluttermin - eller hvor der foreligger åbenbar fare for sådan misligholdelse er underentreprenøren forpligtet til omgående at præstere vederlagsfri forcering, ved mærkbar opmanding og/eller indsættelse af yderligere materiel m.v. Efterkommes et skriftligt påkrav herom fra hovedentreprenøren ikke eller skønnes underentreprenørens forcering trods påkrav ikke tilstrækkelig virksom - kan hovedentreprenøren, når terminen er overskredet, indsætte de påkrævede forceringsressourcer for underentreprenørens regning. Ovennævnte resulterer ikke i nogen ændring af underentreprenørens oprindeligt forudsatte vedligeholdelsespligt eller risiko for det pågældende arbejdes fulde konditionsmæssighed. Ret til forskydning af tidsplan Ved udarbejdelse af detailtidsplaner m.v. har hovedentreprenøren, indtil 10 arbejdsdage før den planlagte tid for aktiviteternes iværksættelse på pladsen, ret til at kræve at underentreprenøren affinder sig med op til 30 arbejdsdages parallel tidsforskydning af entreprisens start- og færdiggørelsestermin (tidsplanen). Se hertil ad AB stk. 1 samt ad 27 stk. 3. Tidsforskydning uden kompensation Den ad AB stk. 1 og 24 stk. 1 omtalte tidsforskydning i anledning af detailplanlægning m.v., giver ikke ret til erstatning eller godtgørelse. Dokumenterede merudgifter til snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales dog i samme omfang, som i øvrigt måtte være eller blive aftalt for arbejder i vinterperioden. Side 13 af 15

14 Arbejdets aflevering Indkaldelse m.v. til afleveringsforretning Hovedentreprenøren kan lade indkaldelsen til (endelig) afleveringsforretning afvente tidspunktet for arbejdets aflevering til bygherren. Eventuelle forudgående tekniske færdigsyn e.l. ændrer ikke herved. Fristen på 10 arbejdsdage i AB stk. 1 og stk. 3 regnes i så fald tidligst fra samme tidspunkt. Samlet aflevering Medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt foretages samlet aflevering til hovedentreprenøren. Mangler ved arbejdet: Mangelfuld kvalitetsstyring m.v. Det præciseres, at såfremt underentreprenøren ikke løbende præsterer og dokumenterer (aftalt) kvalitetsog/eller miljøstyring, drift- og vedligeholdelsesplaner, evt. nøgletal m.v. foreligger der efter AB 92 en mangel, der bl.a. berettiger til at foretage tilbagehold i betalingerne. Medmindre misligholdelsens væsentlighed eller konsekvenser for hovedentreprenøren kan begrunde andet, vil tilbageholdet kunne udgøre indtil 10 % af betalingskravet for samtlige de arbejder m.v. som svigtet knytter sig til. Se hertil også AB (afslag) samt 36 stk. 2, nr. 2 (forlænget ansvarsperiode). Afhjælpningsret og pligt Tidsrummet for underenterprenørens afhjælpningspligt og ret fastsættes til 5 år og 20 arbejdsdage fra arbejdets aflevering, jf. dog AB stk. 3. Ansvarsophør ved byggeopdrag o.l. Hovedentreprenøren kan reklamere mangelskrav mod underentreprenøren i yderligere 20 arbejdsdage udover de i AB stk. 1 anførte 5 år. Ansvarsophør efter almindelige regler Hvis mangelsansvaret ophører efter dansk rets almindelige regler ( 20 år fra kontrakt ) gælder bl.a. følgende: Der henvises til tilføjelsen ad AB 92 6 stk. 5 vedrørende ophør af underentreprenørens sikkerhed. Byggeleveranceklausulen i AB stk. 4 skal sikres opfyldt, jf. dog AB stk. 5. Tidsrummet for underentreprenørens afhjælpningspligt og ret fastsættes til 1 år og 20 arbejdsdage fra arbejdets aflevering. 1- og 5 års eftersyn: 1 års gennemgang Fristen for 1-års gennemgangen i AB forlænges med 20 arbejdsdage. Side 14 af 15

15 5 års gennemgang Fristen for 5 års gennemgangen i AB ændres til 5 år og 20 arbejdsdage efter afleveringen. Særligt om ophævelse: Hovedentreprenørens afbestilling Hæver hovedentreprenøren eller bygherren hovedentrepriseaftalen kan hovedentreprenøren straks afbestille underentreprisen mod fuldt ud at yde underentreprenøren godtgørelse i overensstemmelse med princippet i AB stk. 5, sidste punktum. Gener for arbejds- eller eksternt miljø Der henvises til Generelle Bestemmelser om den umiddelbare hæveadgang ved misligholdelse af regler/aftaler om sikkerhed, arbejds- eller eksternt miljø. Illegal arbejdskraft, arbejdskonflikter m.m. Underentrepriseaftalen kan ophæves uden varsel, hvis underentreprenøren benytter illegal arbejdskraft. Tilsvarende gælder, hvor arbejdsforhold hos underentreprenøren resulterer i krav fra faglige organisationer om at indgå en kollektiv overenskomst og dette medfører - eller må forventes at medføre - en lovlig konflikt, der standser eller forsinker arbejdet. Se hertil Generelle bestemmelser. Side 15 af 15

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS

Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS Fællesbetingelser CG Jensen A/S FBS 2. udgave Marts 2010 Fællesbetingelser - CG JENSEN A/S (FBS) Side 1 Forord Nærværende Fællesbetingelser (FBS, 2. udgave) udgør CG Jensen A/S almindelige juridiske vilkår

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS)

Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Fællesbetingelser for samhandel med (FBS) Indhold Kontaktinformation... 2 Præludium til samarbejde... 3 1. Generel adfærd og opførelse... 3 2. Kommunikation og information... 3 3. Autorisationer... 3 4.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017

GENERELLE BETINGELSER FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 GENERELLE BETINGELSER 323167 FSK/IVivLBLB/fs, 30. marts 2017 1 ANVENDELSE Nedenstående generelle betingelser er gældende mellem Tom Jakobsen A/S (herefter TJ) og underentreprenører/leverandører (herefter

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012

Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Slagelse Boligselskab Standardbetingelser Entrepriser og leverancer SBS12 maj 2012 Indhold: 1) Generelt 2) Dokumentrækkefølge 3) AB92 oversigt 4) Supplerende betingelser til AB92 5) Generelle betingelser

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER

UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER Side 1 af 23 BETINGELSER FOR UNDERENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER Side 2 af 23 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 4 2 DOKUMENTRÆKKEFØLGE... 4 3 AB 92/ABT 93... 4 4 JORTONS SUPPLERENDE BETINGELSER TIL AB 92...

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Marts 2015. Side 1 af 8

Marts 2015. Side 1 af 8 Marts 2015 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Generelt... 3 2. Byggepladsforhold... 3 2.1 Byggepladsens indretning generelt... 3 2.2 Adgangsforhold... 3 2.3 Stilladser m.v....

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt Mellem Syddjurs Kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft (herefter: bygherren) og [Entreprenør] [adr] Cvr. [cvr] (herefter: entreprenøren) er indgået nærværende entreprisekontrakt vedrørende:

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre

Oversigt. Indhold. Byggesag. Entreprenør. Bygherre Oversigt Byggesag Entreprenør Bygherre Indhold Indkaldelse til projektgennemgang Fund af fortidsminder Byggemødereferat Varsel om standsning Entreprenørens og dennes underentreprenørers anmodning om medtagelse

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Standard arbejdsklausul

Standard arbejdsklausul Arbejdsklausul - Bilag 3 Juridisk Kontor Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: FF Standard arbejdsklausul Principperne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal

Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal Side 1 af 5 Bekendtgørelse om anvendelse af offentlig-privat partnerskab (OPP), partnering og oplysninger svarende til nøgletal BEK nr 1394 af 17/12/2004 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere