SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer Udstedelsesdato Version nummer 01 LPS Copper Anti-Seize - Ingen. 0208, 0210, M0208, M april Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Et slidforebyggende smøremiddel med lav friktion, som er beregnet til forebyggelse af adhæsivt slid, såvel som at maskindele sætter sig fast, og til at modstå sætning og hærdning forbundet med svejsearbejde. Anvendelser, der frarådes Ingen kendte Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør navn ITW Spraytec Nordic Adresse Priorsvej 36 By 8600 Silkeborg Land Danmark Tel: In Case of Emergency Producent Virksomhedens navn ITW Pro Brands Adresse 4647 Hugh Howell Rd., tucker, GA (U.S.A.) Website PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder. Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1/45/EF med senere ændringer Klassificering N;R50/53 Den fulde ordlyd af alle R-sætninger findes under punkt 16. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer Denne blanding opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med senere ændringer. Miljøfarer Farligt for vandmiljøet, akut fare for vandmiljøet Farligt for vandmiljøet, langtidsfare for vandmiljøet Fareresumé Fysiske farer Sundhedsfarer Miljøfarer Specifikke farer Vigtigste symptomer 2.2. Mærkningselementer Kategori 1 Kategori 1 Ikke klassificeret for fysiske farer. H400 - Meget giftig for vandlevende organismer. H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Ikke klassificeret for sundhedsmæssige farer. Erhvervsmæssig eksponering for blandingen eller stoffet/stofferne kan dog forårsage uønskede sundhedsmæssige virkninger. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Ingen kendte. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation. Hos udsatte personer kan der forekomme rindende øjne, rødme og ubehag. Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer Indeholder: Kobber 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

2 Farepiktogrammer Signalord Faresætninger H400 H410 Sikkerhedssætninger Forebyggelse P273 Reaktion P31 Opbevaring Bortskaffelse P501 Yderligere oplysninger på etiketten Advarsel Meget giftig for vandlevende organismer. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Undgå udledning til miljøet. Udslip opsamles. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Ingen Andre farer Ingen kendte. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Almen information Kemisk navn % CAS-nr. / EF-nr. REACH-registreringsnr. INDEKS-nr. Noter Kobber M= Klassificering: DSD: CLP: Xn;R20/22, N;R50/53 Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 4;H332, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor CLP: Forordning nr. 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EØF. M:M-faktor vpvb: meget persistent og meget bioakkumulerende stof. PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof. #: Der er EU-grænseværdi(er) for dette stof. Bemærkninger vedrørende sammensætning PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Almen information Den fulde ordlyd af alle R- og H-sætninger findes under punkt 16. Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg frisk luft. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen. Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse Generelle brandfarer Vask med sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Skyl med vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Skyl munden. Søg læge ved tegn på symptomer. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation. Behandles symptomatisk. Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

3 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Vandtåge. Skum. Tørkemikaliepulver. Carbondioxid (CO2). Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser Anvisninger for brandmandskab Særlige beskyttelsesmidler Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. for brandmandskab Særlige brandbekæmpelsesforanst altninger Specifikke fremgangsmåder Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel Hold al ikke nødvendigt personale væk. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. For indsatspersonel 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltning er 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4. Henvisning til andre punkter PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 7.3. Særlige anvendelser Hold al ikke nødvendigt personale væk. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø. Grav grøft i god afstand fra spild med henblik på senere opsamling. Undgå at materialet kommer i vandløb, kloakker, kældre eller ind på tillukkede områder. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale. Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet. Se punkt 13 vedr. bortskaffelse. Undgå vedvarende eksponering. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Opbevares i tætlukket originalemballage. Opbevares væk fra uforligelige materialer (se afsnit 10 i sikkerhedsdatabladet). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Østrig. MAK-liste, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgien. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser. MAK 1 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 0,1 mg/m3 Røg og respirabelt støv. 4 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 0,4 mg/m3 Røg og respirabelt støv. 1 mg/m3 Støv og tåge Bulgarien. OEL Forordning nr. 13 om beskyttelse af arbejdstagere mod risiko for eksponering for kemikalier på arbejdspladsen 0,1 mg/m3 Kroatien. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for farlige stoffer (ELV), bilag 1 og 2, Narodne Novine, 13/0 MAC 0,21 mg/m3 Støv og røg 2 mg/m3 Støv og røg 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

4 Cypern. OEL Kontrol af fabriksatmosfære og farlige stoffer på fabrikker, forordning PI 311/73 med ændringer. Tjekkiet. OEL. Regeringsdekret 361 Danmark. Grænseværdier for eksponering. 1 mg/m3 Støv. 0,1 mg/m3 Røg. Loft 2 mg/m3 Støv. 1 mg/m3 Støv. 0,1 mg/m3 Røg. Estland. OEL. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for farlige stoffer. (bilag til forordning nr. 23 af 18. september 2001) Finland. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 1 mg/m3 Totalt støv. 0,2 mg/m3 Respirabelt støv. 1 mg/m3 0,1 mg/m3 Respirabel(t) støv og/eller os. Frankrig. Grænseværdier (VLEP) for erhvervsmæssig eksponering for kemikalier i Frankrig, INRS ED 84 VLE 2 mg/m3 Støv. VME 1 mg/m3 Støv. Tyskland. DFG MAK-liste (vejledende erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL)). Kommissionen for undersøgelse af sundhedsfarer i forbindelse med kemiske forbindelser på arbejdspladsen (DFG) Grækenland. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (dekret nr. 0/1 med ændringer) 0,01 mg/m3 Respirabel fraktion. Ungarn. OEL. Fællesdekret om kemikaliesikkerhed på arbejdspladser 1 mg/m3 Støv. 2 mg/m3 Støv. 1 mg/m3 0,1 mg/m3 Smoke. 4 mg/m3 0,4 mg/m3 Smoke. Island. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL). Forordning nr. 154/1 om erhvervsmæssige eksponeringsgrænser 1 mg/m3 Totalt støv. 0,1 mg/m3 Respirabelt støv. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

5 Irland. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser 1 mg/m3 Støv og tåge 2 mg/m3 Støv og tåge Letland. OEL. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske stoffer i arbejdsmiljøet 0,5 mg/m3 1 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Holland. OEL (bindende) 1 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion. Norge. Administrative normer for forurenende stoffer på arbejdspladsen 0,1 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 1 mg/m3 Støv. 0,1 mg/m3 Røg. Polen. MACs. Minister for arbejds- og socialpolitik vedrørende maksimale tilladte koncentrationer og intensiteter i arbejdsmiljøet 0,2 mg/m3 Støv. 0,1 mg/m3 Røg. 0,3 mg/m3 Røg. Portugal. VLE. Norm vedrørende erhvervsmæssig eksponering for kemiske stoffer (NP 176) 1 mg/m3 Støv og tåge Rumænien. OEL. Beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for kemiske midler på arbejdspladsen 0,5 mg/m3 Støv. 1,5 mg/m3 Støv. Slovakiet. OEL Forordning nr. 300/2007 vedrørende beskyttelse af helbredet under arbejde med kemikalier 1 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 0,2 mg/m3 Respirabel os. Slovenien. Erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (OEL). Forordninger vedrørende beskyttelse af arbejdstagere mod risici som følge af eksponering for kemikalier på arbejdspladsen (bekendtgørelse fra den slovenske republik) 1 mg/m3 Inhalerbar fraktion. 0,1 mg/m3 Respirabel os. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

6 Spanien. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Sverige. Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Schweiz. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz Storbritannien. EH40 erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (WEL) 1 mg/m3 Støv og tåge 1 mg/m3 Totalt støv. 0,2 mg/m3 Respirabelt støv. 0,1 mg/m3 Inhalerbart støv. 0,2 mg/m3 Inhalerbart støv. Biologiske grænseværdier Anbefalede målemetoder Afledt nuleffektniveau (DNEL) Beregnede nuleffektkoncentrationer (PNEC) 1 mg/m3 Inhalable dusts and mists. 2 mg/m3 Inhalable dusts and mists. Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne. Følg gængse overvågningsprocedurer Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Der skal være god almen ventilation (normalt 10 luftskift pr. time). Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Almen information Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hud Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller). - Beskyttelse af hænder Brug passende kemiskbestandige handsker. - Andet Brug særligt arbejdstøj. Åndedrætsværn Farer ved opvarmning Hygiejniske foranstaltninger Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Ikke relevant. PUNKT : Fysisk-kemiske egenskaber Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Miljøchefen skal underrettes om alle større udslip..1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Lugt Farve Lugttærskel ph-værdi Fast stof. Pasta Kobber, Bronze Slight petroleum odor 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

7 Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) > 232 C (> 44,6 F) > 260 C (> 500 F) > 221,0 C (> 42,8 F) Open Cup Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Antændelsesgrænse - nedre (%) Antændelsesgrænse - øvre (%) Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde 1,0 Opløselighed Opløselighed (vand) Opløselighed (anden) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber.2. Andre oplysninger VOC (Vægt%) Uopløselig i vand Ingen PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport Kemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale betingelser Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Forhold, der skal undgås Varme, flammer og gnister. Kontakt med uforenelige materialer Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stærkt oxiderende stoffer. Vinylacetat. Ingen kendte. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Almen information Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger. Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding Der forventes ingen skadevirkninger som følge af inhalering. Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Symptomer Oplysninger om toksikologiske virkninger Hyppig eller langvarig kontakt kan affedte og udtørre huden med deraf følgende ubehag og hudbetændelse. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation. Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Indtagelse forventes dog ikke at være den primære vej for erhvervsmæssig eksponering. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation. Eksponering kan forårsage forbigående irritation, rødme eller ubehag. Akut toksicitet Forventes at have en lav risiko ved sædvanlig industriel eller kommerciel håndtering af uddannet personale. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

8 Akut Dermal LD50 Indånding LC50 Mundtlig LD50 Hudætsning/-irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Carcunogenicitet Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet gentagen eksponering Aspirationsfare Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen Andre oplysninger Art Rotte Rotte Rotte Testresultater > 2000 mg/kg, 24 Timer > 2,77 mg/l, 4 Timer 481 mg/kg Længerevarende hudkontakt kan forårsage forbigående irritation. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation. Ikke luftvejssensibiliserende. Dette produkt forventes ikke at forårsage hudoverfølsomhed. Der er ingen tilgængelige data, der indikerer at produktet eller nogen tilstedeværende bestanddele i højere koncentrationer end 0,1% er mutagene eller gentoksiske. Dette produkt anses af IARC, ACGIH, NTP og OSHA ikke for at være kræftfremkaldende. Dette produkt forventes ikke at have virkninger på reproduktion eller udvikling. Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. Er mindre sandsynlig på grund af produktets form. Ingen oplysninger tilgængelige. Dette produkt er ikke forbundet med nogen kendt negativ sundhedsvirkning for mennesker. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Akvatisk Fisk Skaldyr Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Fordelingskoefficient (n-octanol/vand) (log Kow) Biokoncentreringsfaktor (BCF) LC50 EC50 Art elritse (pimephales promelas) Dafnie (Daphnia magna) Der foreligger ikke data om produktets nedbrydelighed. Der foreligger ingen data Mobilitet i jord Der foreligger ingen data Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger Ingen kendte. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Resterende affald Forurenet emballage Testresultater 0,031-0,0544 mg/l, 6 timer 0,036 mg/l, 48 timer Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse). Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

9 Europæisk affaldskode Bortskaffelsesmetoder / information Særlige forholdsregler Affaldskoderne skal fastsættes i overensstemmelse mellem bruger, producent og affaldsbortskaffelsesfirma. Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation. Bortskaffes i henhold til alle gældende regler. PUNKT 14: Transportoplysninger ADR UN-nummer UN MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (Kobber) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Klasse Sekundære farer - Label(s) ADR farenr. 0 Tunnelrestriktionskode E Emballagegruppe III Miljøfarer Nej Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren RID UN-nummer UN MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (Kobber) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Klasse Sekundære farer - Label(s) Emballagegruppe III Miljøfarer Ja Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren ADN UN-nummer UN Miljøfarligt fast stof, n.o.s. (Kobber) UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Klasse Sekundære farer - Label(s) Emballagegruppe III Miljøfarer Nej Særlige Læs sikkerhedsanvisninger, sikkerhedsdatablad og nødprocedurer før håndtering. forsigtighedsregler for brugeren IATA UN number UN UN proper shipping Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper) name Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Yes ERG Code L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Other information Passenger and cargo Allowed. aircraft 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april-2015 / 11

10 Cargo aircraft only Allowed. IMDG UN number UN UN proper shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper), MARINE name POLLUTANT Transport hazard class(es) Class Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Marine pollutant Yes EmS F-A, S-F Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Bulktransport i henhold til Ikke relevant. bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden ADN; ADR; IATA; IMDG; RID Forurener havmiljøet (marine pollutant) PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-bestemmelser Regulation (EC) No. 1005/200 on substances that deplete the ozone layer, Annex I, as amended Forordning (EF) nr. 1005/200 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag II, med ændringer Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer Forordning (EF) Nr. 68/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 1 med ændringer Forordning (EF) Nr. 68/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 2 med ændringer Forordning (EF) Nr. 68/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 3 med ændringer Forordning (EF) Nr. 68/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag V med ændringer Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer Forordning (EF) Nr. 107/2006, REACH Artikel 5(1) Kandidatliste, som publiceret af ECHA Tilladelser 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

11 Forordning (EF) nr. 107/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer Begrænsninger for anvendelse Forordning (EF) Nr. 107/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, med ændringer Direktiv 2/85/EØF: om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer, med ændringer Andre EU-bestemmelser Direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Direktiv 8/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser, med ændringer Direktiv 4/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen, med ændringer Andre reguleringer Nationale bestemmelser Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over forkortelser Referencer Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen Fuldstændig ordlyd af alle R-sætninger, faresætninger og/eller sikkerhedssætninger i punkt 2 til 15 Oplysninger om revision Oplysninger om uddannelse Ansvarsfraskrivelse Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU-direktiver eller respektive nationale love. Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i Bestemmelse (EF) Nr. 107/2006 Følg de nationale regler for arbejde med kemiske stoffer. Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering. Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige. R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. H301 Giftig ved indtagelse. H332 Farlig ved indånding. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Produkt- og Firmaidentifikation: Andre Handelsnavne PUNKT 16: Andre oplysninger: Ansvarsfraskrivelse Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale. ITW Pro Brands kan ikke forudse alle de forhold, under hvilke disse informationer og dette produkt eller andre fabrikanters produkter, som bliver brugt sammen med dette produkt, kan blive anvendt. Det er brugerens ansvar at sørge for, at produktet håndteres, lagres og bortskaffes under sikre forhold, og ansvaret for tab, skade på personer og ting eller udgifter på grund af fejlagtig brug påhviler ligeledes brugeren. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte ifølge vores bedste viden, oplysninger og tro på datoen for dets offentliggørelse. De givne oplysninger er kun tiltænkt som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikt betegnede materiale og gælder ikke nødvendigvis for sådant materiale anvendt i kombination med et andet materiale eller i en proces, medmindre dette er angivet i teksten. 0208, 0210, M0208, M0210 Version nr.: 01 Udstedelsesdato: 14-april / 11

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere