SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED"

Transkript

1 SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED TOTALRÅDGIVER COWI

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C. Denmark TEL FAX WWW cowi.com SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. B VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KISI (COWI)/KTM(Niras) KONTROLLERET INMO/NHHA GODKENDT NIJA

4

5 5 INDHOLD 1 Beskrivelse af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) 7 2 Beskrivelse af byggeriet 8 3 AVA Arbejdsmiljøpolitik 9 4 Byggepladsens sikkerhedsorganisation 10 5 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Hjelm og sikkerhedsfodtøj Sikkerhedsforanstaltninger Arbejdssproget Rygning Alkohol Parkering Støv Støj Kemiske stoffer og materialer Affald Brugsanvisninger, tekniske hjælpemidler Arbejdstilladelse Anmeldelse af arbejds- og nærved ulykker Opstartsmøde 14

6 6 6 Vurdering af særligt farligt arbejde 15 7 Byggepladsplan 17 8 Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde 18 9 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Beredskabsplan Myndigheder Løbende opfølgning Sanktioner Bilagsoversigt 24

7 7 1 Beskrivelse af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) Denne Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) beskriver grundlaget for arbejdet med sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen. Bygherrens Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for at ajourføre planen løbende under hele byggeriet. Entreprenørerne og underentreprenører er, i hele udførelsesperioden, forpligtiget til løbende at holde bygherrens Arbejdsmiljøkoordinator informeret om alle forhold med betydning for ajourføring og vedligeholdelse af PSS. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på byggepladsen og beskrivelsen i PSS. Arbejdsmiljøkoordinatoren sikrer, at PSS fordeles til relevante parter på sagen herunder bygherren, dennes rådgivere, entreprenører og underentreprenører. Fordelingen foretages elektronisk. Entreprenørerne og underentreprenører er ansvarlig for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Ajourført papir-eksemplar af PSS er placeret i byggeledelsens skurvogn.

8 8 2 Beskrivelse af byggeriet Byggepladsens adresse er: Beskrivelse af byggeriet: Biomassefyret Kraftvarmeværk (COWI): Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Aarhus Kommune har som vision, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Visionen, der er beskrevet i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, som er vedtaget af Aarhus Byråd i april 2011, indebærer, at produktionen af el og varme i kommunen skal omlægges, således der ikke bruges fossile brændsler som olie, kul og naturgas. AffaldVarme Aarhus (AVA) planlægger på den baggrund at udbygge den eksisterende kraftvarme-produktion i Aarhus området med et biomassefyret kraftvarmeværk ved Affaldscenter Aarhus i Lisbjerg. Anlægget skal udover halm kunne tilsatsfyre andre biobrændsler som flis. Det er planlagt, at det nye halmfyrede kraftvarmeværk skal idriftsættes i Lisbjergskinnen (Niras): Lisbjergskinnen herefter kaldet Skinnen dækker over fjernvarmeledning i jord fra indføring i pumperummet på forbrændingsanlægget, affalds Center Aarhus (ACA) frem til indføring i den nye kedelbygning på BKVV og herfra rørføringen (maskininstallationen) inde i bygningen frem til og med de nye hovedpumper, der skal forsyne den nye DN 800 transmissionsledning.

9 9 3 AVA Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik Sikkerheden på arbejdspladsen anses som værende af væsentlig betydning og prioriteres derfor højt. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. AffaldVarme Aarhus bruger arbejdsmiljø-ledelsessystemer i videst muligt omfang. Vi har særligt fokus på: At sikre ressourcer til sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet At arbejde med risikoanalyser og nærved ulykker for at undgå ulykker og skader på medarbejdernes helbred At sikre alle medarbejderne har den rette træning/oplæring og nødvendige information

10 10 4 Byggepladsens sikkerhedsorganisation Byggepladsens sikkerhedsorganisation fremgår af Bilag 1. Navne på arbejdslederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fremgår af sikkerhedsmødereferaterne. Bygherren har udpeget COWI A/S til at varetage rollen, som Arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen. Entreprenørernes arbejdsleder- og arbejdsmiljørepræsentanter har pligt til at deltage i ordinære sikkerhedsmøder hver 14. dag og i eventuelle ekstraordinære sikkerhedsmøder. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Såfremt AVA's underentreprenører har egne underentreprenører, har disse pligt til at deltage i sikkerhedsmøderne jf. ovenstående. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder og leder sikkerhedsmøderne. Projektets gældende adresseliste indsættes som Bilag 6.

11 11 5 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen 5.1 Hjelm og sikkerhedsfodtøj Der er påbud om hjelm og sikkerhedsfodtøj på byggepladsen. Alle eksterne medarbejdere skal være let identificerbare med firmanavn på hjelm eller arbejdstøj. Det er sikkerhedskoordinatoren der afgør, om og i givet fald hvornår, det er forsvarligt af lempe hjelmpåbuddet. Dette aftales på sikkerhedsmøde og føres til referat. Med hensyn til øvrige værnemidler, er det den enkelte underentreprenørs ansvar, at eventuelle krav til personlige værnemidler overholdes. 5.2 Sikkerhedsforanstaltninger Ophold på det eksisterende anlæg kræver registrering/ arbejdstilladelse, som udstedes i kontrolrummet. Eksterne håndværkere må kun færdes i bygninger hvortil deres arbejdstilladelse er udstedt. Alle arbejder skal udføres på en sådan måde, at anlæggets drift kan fortsættes uhindret. Forud for afbrydelser, som påvirker driften, skal driftsledelsen og kontrolrummet godkende afbrydelsen og tidspunktet for denne. Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades af den pågældende entreprenør, der har ændret på sikkerhedsforanstaltningerne. Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ryddeligt på og omkring arbejdsområdet. Desuden ryddes der helt op hver dag og rengøres om nødvendigt. Flugtveje og døre skal hele tiden holdes fri. 5.3 Arbejdssproget Som udgangspunkt er arbejdssproget på byggepladsen dansk.

12 12 Entreprenører, der benytter ikke-dansktalende personale eller underentreprenører med ikke-dansktalende personale, har pligt til at sikre, at dette personale er gjort bekendt med sikkerhedsreglerne. Det påhviler den, der har ansat ikke-dansktalende personale eller antaget underentreprenører med ikke-dansktalende personale at sikre, at enhver skriftlig og mundtlig meddelelse fra AVA bliver viderekommunikeret til det ikke-dansktalende personale. Det er endvidere et krav, at entreprenøren altid har mindst én dansktalende medarbejder på arbejdsstedet. 5.4 Rygning Rygning er forbudt på hele forbrændingsanlæggets område jf. Aarhus Kommunes rygepolitik. 5.5 Alkohol Alkohol og andre rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises. 5.6 Parkering Parkering af private biler må kun forekomme på de anviste pladser (se byggepladsplan). 5.7 Støv Støvgener skal begrænses mest muligt. Der skal være støvsuger på alt borende/skærende/slibende værktøj, der anvendes i bygning. Støv på gulvarealer skal fjernes jævnligt ved støvsugning kun støvsuger med absolutfilter må anvendes. Brug gummiskraber og skovl til det grove affald. Tørfejning er ikke er tilladt. Ved arbejdsprocesser, der udvikler sundhedsskadeligt støv/ aerosoler/røg/dampe, skal der etableres nødvendig udsugning eller ventilation - ellers skal arbejdet udføres på tidspunkter, hvor der ikke er andre entreprenører tilstede i arbejdsområdet. Advarselsskiltning jf. gældende regler. Drøftes og koordineres på et sikkerhedsmøde. 5.8 Støj Tilskæring og andre støjende arbejdsprocesser skal ske i separat rum for at begrænse støjpåvirkningen. Materialer kan med fordel leveres tilpasset/tildannet.

13 13 Planlagte, støjende processer skal tilrettelægges, så færrest mulige personer påvirkes af støjen. Koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder. Høreværn skal tilbydes ved 80 db(a) og skal bruges ved 85 db(a) og derover. Høreværnet skal være egnet til opgaven og have tilstrækkelig dæmpning. 5.9 Kemiske stoffer og materialer Der skal foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk for alle faremærkede produkter, der forefindes på byggepladsen kopi afleveres til arbejdsmiljøkoordinator. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal fremlægges på sikkerhedsmøder, for de produkter der kan være til gene for byggepladsens øvrige entreprenører Affald Affald bortskaffes korrekt og forsvarligt ifølge gældende regler om korrekt sortering af affald. Der laves en fælles affalds station, som indtegnes på byggepladsplan. Det er den enkelte entreprenørs ansvar at sortere og aflevere affaldet på affalds stationen i de mærkede kontainere Brugsanvisninger, tekniske hjælpemidler Der skal foreligge brugsanvisninger på dansk for maskiner, værktøj og tekniske hjælpemidler, der forefindes på byggepladsen. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere Arbejdstilladelse Ved arbejde på eksisterende anlæg skal arbejdslederen (ledende håndværker/formand) indhente arbejdstilladelse/tilladelse for varmt arbejde i kontrolrummet. Her anføres antal medarbejdere, kontaktperson, telefonnummer og hvor arbejdet udføres se bilag 7. Når arbejdet er udført skal man melde dette i kontrolrummet, hvor arbejdstilladelsen skrives af, og først herefter er arbejdet afsluttet og værket kan forlades. Ved holdskifte skal der indhentes en ny tilladelse, da arbejdstilladelsen kun gælder det hold den er skrevet ud til.

14 Anmeldelse af arbejds- og nærved ulykker Entreprenørerne skal anmelde samtlige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Kopi af anmeldelse afleveres til Arbejdsmiljøkoordinator. Ikke-anmelde-pligtige ulykker og nærved ulykker/farlige situationer indberettes på sikkerhedsmøderne. I forbindelse med ulykker, nærved ulykker og registrering af farlige situationer skal der foretages en årsags- eller hændelsesanalyse denne foretages af entreprenøren, afleveres til arbejdsmiljøkoordinator og tages op på efterfølgende sikkerhedsmøde Opstartsmøde Der afholdes opstartsmøde med alle entreprenørens medarbejdere, der skal befinde sig på pladsen, inden arbejdet igangsættes. På møderne vil arbejdsmiljøkoordinator informere om byggepladsens forhold, herunder: Bygherrens MEA politik Aftaler i forhold til fællesområder Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Deltagelse i sikkerhedsmøder og runderinger Opstartsmøderne afholdes 2 gange pr uge det er entreprenørens ansvar at melde ind til byggeledelsen hvilke medarbejdere møder ind hvornår, sådan at disse kan deltage i et opstartsmøde, inden de går i gang med arbejdet.

15 15 6 Vurdering af særligt farligt arbejde Vurdering af risikoområder og særligt farligt arbejde fremgår af Bilag 2. Arbejdsprocedurer Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af bygge- og anlægsarbejder skal entreprenøren udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt risikofyldte arbejder. Ved alle særligt farlige arbejdsopgaver, der er nævnt i PSS, skal der udføres en arbejdsprocedure, inden opgaven udføres i praksis særligt farligt arbejde identificeret I projekteringsfasen er indsat under bilag 2 Alle andre arbejdsopgaver, der på arbejdsmiljømødet er identificeret som et arbejde, der kræver udarbejdelse af en arbejdsprocedure er ligeledes omfattet af kravet. Entreprenøren skal herudover sikre, at de respektive ledningsejeres betingelser for arbejde med og i nærheden af ledninger overholdes. Hvor entreprenøren afviger fra disse krav, udarbejder entreprenøren en procedure for arbejdets udførelse, hvor alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Proceduren skal desuden indeholde en beredskabsplan for uforudsete hændelser. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af de risici, som skal nedbringes eller fjernes, samt angive hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af værnemidler eller særlige tekniske hjælpemidler Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet

16 16 Proceduren skal desuden redegøre for, hvordan de etablerede foranstaltninger kontrolleres samt hensyn til tilstødende arbejder og foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed i fællesområder. Arbejdsprocedurer for risikofyldte arbejder skal fremsendes til byggeledelsen og sikkerhedskoordinator for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage, før de pågældende arbejder planlægges udført. For akut opståede situationer, hvor der skal udføres risikofyldt arbejde, skal der laves en risikovurdering og afholdes et toolbox-talk med de involverede. Risikovurdering afleveres til arbejdsmiljøkoordinator ved førstkommende arbejdsmiljømøde.

17 17 7 Byggepladsplan Byggepladsens indretning fremgår af Bilag 3. Byggepladsplanen hænges op et synligt sted på byggepladsen.

18 18 8 Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Særligt farligt arbejde (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 115) identificeres og beskrives i Bilag 2. Særligt farligt arbejde mv. er indarbejdet i tidsplanen Bilag 5. Tidsplanen hænges op et synligt sted på byggepladsen. Tidsplanen gennemgås på arbejdsmiljømøderne og det er entreprenørens pligt at melde ind, hvilke arbejder, der er planlagt for den kommende periode, sådan at tidsplanen kan opdateres i forhold til dette. Gældende tidsplan er til enhver tid tilgængelig på byggepladsen og fremsendes løbende til underentreprenører.

19 19 9 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Den enkelte underentreprenørs aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i Bilag 4, som ajourføres løbende. Den enkelte underentreprenør er selv ansvarlig for sikkerheden for egne folk og arbejder, hvilket bl.a. omfatter personlige værnemidler, planlægning, instruktion og arbejdsstedets indretning i henhold til forebyggelsesprincipper og et effektivt tilsyn med egne medarbejdere og arbejdsopgaver.

20 20 10 Beredskabsplan Beredskabsplan for arbejdsmiljø findes i Bilag 8. Beredskabsplanen hænges op samme sted som byggepladsplanen. Ved arbejdsulykker og uønskede hændelser skal AVA's sikkerhedskoordinator straks orienteres. Førstehjælps- og brandslukningsudstyr. Placering af dette fremgår af Bilag 3, Byggepladsplan. Placering af flugtveje fremgår ligeledes af Bilag 3, Byggepladsplan.

21 21 11 Myndigheder Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinatoren straks orienteres.

22 22 12 Løbende opfølgning Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold sker ved anvendelse af checkskemaet Sikkerhedsrundering og på sikkerhedsmøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages. Underentreprenørerne er pligtige til at deltage i sikkerhedsrunderingerne og at afhjælpe manglende/aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Resultatet af sikkerhedsrunderingerne drøftes på sikkerhedsmøderne og skemaerne vedlægges sikkerhedsmødereferatet.

23 23 13 Sanktioner Såfremt gældende lovgivning og indgåede aftaler ikke overholdes, vil det medføre en mundtlig advarsel til den pågældende medarbejders firma. Ved fortsat overtrædelse og ved groft uforsvarlig adfærd vil pågældende medarbejders arbejdsgiver blive anmodet om øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen. Yderste konsekvens er at kontrakten opsiges med henvisning til misligholdelse. Dersom en underentreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, vil AVA s byggeledelse lade forholdet bringe i orden for underentreprenørens regning.

24 24 14 Bilagsoversigt Bilag 1 Sikkerhedsorganisationen Bilag 2 Vurdering af særligt farligt arbejde Bilag 3 Byggepladsplan Bilag 4 Fordeling af ansvarsområder Bilag 5 Tidsplan Bilag 6 Projektets gældende adresseliste Bilag 7 Arbejdstilladelse Bilag 8 Beredskabsplan Bilag 9 Anmeldelse af sagen til Arbejdstilsynet

25 25 Bilag 1. Arbejdsmiljøorganisation Bygherre AffaldVarme Aarhus Projektleder Erik Vilstrup Sørensen Rådgiver/Tilsyn COWI / Navn Arbejdsmiljøkoordinator Udførelse (B) COWI / Kirsten Sinding og Siamak Rahin Byggeleder Klaus Krebs Christensen Stålkonstruktioner Formand: Navn Betonkornstrutioner Underentreprenør xxxx Underentreprenør xxxx Arbejdsmiljøgruppe Se sikkerhedsmødereferat Arbejdsmiljøgrupper Se sikkerhedsmødereferat Note: Status for arbejdsmiljøgrupper fremgår/vedligeholdes i sikkerhedsmødereferat

26 26 Bilag 2. Vurdering af særligt farligt arbejde Note: Det er i projektet forudsat, at der skal udføres nedenstående særligt farlige arbejde jævnfør bekendtgørelsen om bygherrens pligter (nr. 117) og bekendtgørelse om Projekterendes og Rådgiveres pligter (nr. 110) Identificeres nye forhold under udførelsen af byggeriet skrives disse ind i skemaet Anfør IR hvis punktet er irrelevant for projektet. Arbejde med særlige risici skal fremgå af tidsplan, Bilag 5

27 27 Etablering af bygninger kedelhus, halmlager mv. (projekteret af COWI) Arbejde med særlige risici Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Kranarbejde Nedstyrtning i forbindelse med arbejde i højden på stillads eller galleri Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Opstilling af kraner (stabilt underlag), sikkerhedszone afmærket under arbejdet, løfteanvisninger og løfteøjer hvis muligt på tunge elementer, løfteinstruktioner tegninger Krancertifikat Riggercertifikat Benytte personlift, hejs, kran og stillads, hvor det er hensigtsmæssigt Ibrugtagningsgodkendelse af stillads inden arbejdet påbegyndes. Nedstyrtning i udgravninger i forbindelse med etablering af udendørs ledningsarbejde og tanke Sprinklertank 6 meter under terræn. Spildevandstank 8 meter under terræn Flis grube 10 meter under terræn Udgravning af eksisterende sø ny sø graves med anlæg 3 Opgravning med anlæg eller spuns og afspærring Arbejde i flere niveauer på gallerier og på/omkring stillads Sikkerhedszone afmærket under arbejdet. Montering og demontering af tunge elementer (f.eks. beton- og Komponenter til kedel, røggasanlæg, turbineanlæg, bygning mv. Opstilling af kraner, sikkerhedszone afmærket under arbejdet, løfteanvisninger og løfteøjer (hvis muligt) på tunge elementer,

28 28 Arbejde med særlige risici stålelementer, maskindele, facadepartier mv. på 500 kg og derover) Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) løfteinstruktioner tegninger, Krancertifikat Riggercertifikat Arbejde med højspænding EL, højspændingsområde Arbejdet må kun udføres af uddannet, certificeret personale. Krav om drift mester med særlig uddannelse til at lede højspændingsområdets arbejder. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning Arbejde, med kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol Transformerstationer Flytning af slaggetank konflikter med 3 styks 15 kv kabler Arbejde i lukkede rum Asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer fra nedrivning af skorsten Afstandskrav agtpågivenhed specielt ved brug af mobilkraner Pejling af strøm, inden opgravningen påbegyndes Håndgravning om nødvendigt. Der stilles krav om vagtpost og redningsudstyr ved arbejde i lukkede rum Der laves forundersøgelser, nedrivningen foretages efter foreskrevne procedurer i forhold til fundne stoffer.

29 29 Arbejde med særlige risici Produktionsanlæg, hvori der anvendes/udvikles stoffer /materialer, der er sundhedsfarlige Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter, stilladser gallerier m.v. Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Epoxy/isocyanater/PU-skum Malerarbejde, Flus syre til udsyring, Ammoniaktank Svejsninger indendørs og udendørs Opsætning og limning af glasfiber Glasfiberisolering Ramning af pæle Nedbringning af spuns Kørsel med materialer specielt jordkørsel Håndværktøj, slagværktøj Glidestøbning af skorsten på et tidspunkt kommer man op i røgfanen fra den eksisterende skorsten Arbejdsforhold på galleri, stillads mv. specielt i forhold til arbejde under trange forhold Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Al epoxyarbejde skal udføres af medarbejdere med epoxy/isocyanat-kursus Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Områder hvor der udføres epoxyarbejde skal afspærres Der foretages kemikalievurdering Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Udsugning og personlige værnemidler, mest muligt støjende og støvende arbejde udføres udenfor Vanding i tørre perioder OML beregninger giver højden hvorover der skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. Der må max arbejdes med åndedrætsværn i 2 X 3 timer pr dag AT regler følges Mest muligt præfabrikeres på gulvet Gode arbejdsplatforme

30 30 Arbejde med særlige risici Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Arbejdsforhold til fremtidig drift & vedligehold Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Sikring af gallerier Der opsættes galleri/arbejdsplatform med rækværk så sikkert arbejdsareal sikres Der etableres flugtveje i forhold til gældende regler. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold Kloakarbejde Krav til vaccinationer, krav til PE svejsecertifikat Vinterinddækning Den nye skorsten skal glidestøbes i jan/feb 2015 Fokus på inddækning og flugtvej Adskillelse af gående og kørende færdsel på byggepladsen Der vil i perioder være meget trange arbejdsforhold på byggepladsen i forhold til aktivitetsniveau og materialeoplag Der vil kontinuert blive fokuseret på byggepladsindretning og der etableres adskillelse af gående og kørende færdsel i det omfang, det er muligt der vil være krav om brug af synlighedstøj udendørs, krav om bakalarm og/eller flagmand når store køretøjer skal bakke.

31 31 Lisbjergskinnen (projekteret af Niras) Arbejde med særlige risici Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Personulykker i forbindelse med kranarbejde når tunge elementer mv. behandles Nedstyrtning i forbindelse med arbejde i højden på stillads eller galleri Nedstyrtning i udgravninger i forbindelse med etablering af udendørs ledningsarbejde Arbejde i flere niveauer på galleriet og omkring stillads Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Opstilling af kraner, sikkerhedszone afmærket under arbejdet, hjelmpåbud, øjenkontakt. Benytte personlift, hejs, kran og stillads, hvor det er hensigtsmæssigt Ibrugtagningsgodkendelse af stillads inden arbejdet begyndes Opgravning med anlæg eller spuns og afspærring Sikkerhedszone afmærket under arbejdet, hjelmpåbud Montering og demontering af tunge elementer (f.eks. beton- og stålelementer, facadepartier mv. på 500 kg og derover) Personskade i forbindelse med montering af rør, pumper, ventiler, mv. Der benyttes Traverskran eller andet mobilt krananlæg Arbejde med lavspændingsledninger Personskade i forbindelse med el-arbejder Arbejdet må kun udføres af uddannet, certificeret personale, LAUS-arbejde

32 32 Arbejde med særlige risici Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Kvælningsfaren ved arbejde i tank, installation af diffuser Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Der installeres ventilation ved svejsearbejdet Arbejde med varmt vand under tryk Personskade fra damp/varmt vand ved 110 C Der skal være svejset endebund på ventilerne fra eksisterende anlæg i anlægsfasen, så man sikrer at der ikke utilsigtet kommer tryk på anlægget Arbejde, med kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol Personskade fra damp/varmt vand ved 110 C Person påvirkning af evt. forurenet jord ved etablering af jordledning Sikre kvalitetsmaterialer (certificerede), der er beregnet til givne tryk og temperatur. Fotografering/certifikater vedr. udførelsen. Ved aftapninger lave beskrivelser på hvordan opgaven løses sikkert (MDI) Det vides ikke p.t. om der er forurenet jord i ledningstraceet. Personlige værnemidler benyttes, hvis det er aktuelt Produktionsanlæg, hvori der anvendes/udvikles stoffer /materialer, der er sundhedsfarlige Person påvirkning fra f.eks. malerarbejde i bygning Person påvirkning af svejserøg og risiko for svejseøjne både indendørs og udendørs Der foretages kemikalievurdering Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges

33 33 Arbejde med særlige risici Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter, stilladser gallerier m.v. Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Person påvirkning af støj og støv ved arbejde med slibning og skæring af rør Arbejdsforhold på galleri, stillads mv. specielt i forhold til opsætning af rør i trange forhold på ACA og til dels på BKVV Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Udsugning og personlige værnemidler, mest muligt rørarbejde udføres udenfor AT regler følges Mest muligt præfabrikeres på gulvet Gode arbejdsplatforme Skabe gode arbejdsforhold til fremtidig service f.eks. tilsyn/service af ventiler Der opsættes galleri/arbejdsplatform med rækværk så sikkert arbejdsareal sikres Utilstrækkelig belysning Øjenskader i hele anlægsfasen Der etableres overordnet byggepladsbelysning, supplerende detailbelysning medbringes af entreprenører selv. Skal følge AT regler Arbejde under særligt uhygiejniske forhold IR

34 34 Ergonomisk belastende arbejdsprocesser Ergonomisk belastende arbejdsprocesser skal udføres ved hjælp af egnet teknisk hjælpemiddel. Det er entreprenørens pligt at indarbejde brug af tekniske hjælpemidler i APV en for den aktuelle arbejdsproces. Det er ligeledes entreprenørens pligt at informere sikkerhedskoordinator om hvilke tekniske hjælpemidler entreprenøren forventer at bruge således, at sikkerhedskoordinator har mulighed for at koordinere og sikre plads til førnævnte. Ergonomisk belastende arbejdsprocesser kan f.eks. være: Løft og bæring af tunge stilladsdele Løft, bæring og montage af tunge materialer generelt.

35 35 Bilag 3. Byggepladsplan Byggepladstegning skal indeholde følgende punkter med indretning og placering Eksisterende risici på arealet og karakteren af dem Tilslutningssteder til vand, kloak og elektricitet Adgangs- og transportveje for kørende og gående færdsel Flugtveje Materialedepoter for de enkelte entreprenører Midlertidige værksteder, f.eks. bindeplads, savbord og blandestation Plads til værkstedscontainere Fælles kran, hejs, stillads mv. Affaldscontainer Orienteringsbelysning, lysmaster Installationer i jorden, herunder eksisterende installationer Områder med risiko, hvor særlige personlige værnemidler er påkrævet Alarmudstyr, brandmateriel, redningsudstyr, telefon og forbindingskasse. Følgende skal løbende beskrives under dette bilag Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici Udvikling af respirabelt støv som f.eks. kvarts- og mineraluldsstøv Lugt, der kræver særlig ventilation Støj Stråling Høje og lave temperaturer

36 36 ATEX arbejde. Områder, hvor flere typer arbejder udføres samtidig Koordinering af arbejdsopgaver, f.eks. arbejde i flere niveauer Sikring mod unødvendige risici fra andre arbejdsprocesser. Arbejde, der stiller særlige krav Områder, hvor der skal udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, f.eks. arbejde, der kræver brug af særlige personlige værnemidler som høre- og åndedrætsværn, skal så vidt muligt ikke samtidig være arbejds-, færdsels- eller opholdsområde for andre. Arbejde, der kræver særlig instruktion, vejledning eller særlig uddannelse, f.eks. asbest og epoxy, PCB. Arbejde, der skal udføres i en bestemt rækkefølge.

37 37 Bilag 4. Fordeling af ansvarsområder Note: Ansvarsområde: Teksten omformuleres såfremt den ikke er sagsrelevant. Er punktet irrelevant, anføres IR ud for punktet. Ansvarlig: Her anføres det firma, person eller entreprise, der kontraktligt har ansvaret for at udføre opgaven. Periode: Her anføres periode jf. tidsplan eller der henvises til tidsplanen. Ansvarsområde Ansvarlig Periode Skurby/container/parkering / markering af byggepladsen/ skiltning Byggepladsen afgrænses med et byggepladshegn. B14 Byggeperioden Informationstavle (Udhængsskab) opsættes ved skurby og vedligeholdes løbende. Skiltning ved porte til byggeplads opsættes og vedligeholdes. Mandskabsvogne placeres jf. Byggepladsplan Bilag 3 Etablere og vedligeholde installationer i skurby og i arbejdsområdet (El, vand og kloak) Passende antal toiletter med håndvask. (1 toilet pr. 15 personer) Installere, rengøre samt sørge for papir og håndklæde. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm-/boltepistol udføres jf. gældende regler. B14 B14 B14 B14 Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Hele byggeperioden

38 38 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Materielcontainere placeres iht. aftale med Arbejdsmiljøkoordinator jf. Byggepladsplan; Bilag 3 Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker Etablering og vedligeholdelse af førstehjælpskasse / øjenskyl. Skal forefindes ved skurby, og under byggeriet placeres udstyr strategiske steder på mobile enheder. Markering ved skiltning og på byggepladsplan, hvor udstyr er placeret. Etablering og vedligeholdelse af ildslukker. Skal forefindes i skurby og under byggeriet placeres udstyr strategiske steder på mobile enheder. Det markeres ved skiltning, hvor ildslukkeren er placeret Ved varmt arbejde skal der forefindes en ildslukker i arbejdsområdet (aftaleblanket udfyldes). Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer Den enkelte entreprenør B14 B14 Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden På byggepladsen skal der, på et hvilket som helst tidspunkt, være Den enkelte Byggeperioden

39 39 Ansvarsområde Ansvarlig Periode førstehjælpsuddannede personer, der kan yde førstehjælp ved akut sygdom eller ved en ulykke. Liste over personer med førstehjælpsuddannelse ligger sammen med PSS i kontor for byggeledelsen entreprenør Hjertestarter: der er placeret en hjertestarter i kontrolrummet på forbrændingsanlægget. Adgangs- og flugtveje Etablering af køre- og gangveje. Vejene skal have en opbygning og bredde, således at tung trafik, f.eks. elementvogne, betonbiler, mobilkraner og teleskoplæssere, kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget vedligeholdelses- og rengøringsvenligt og ikke opblødes af vejrlig. Vejenes overflade skal være i en sådan stand, at kørsel med tekniske hjælpemidler som f.eks. rullevogne, robotter o. lign. er mulig. Kørende og gående trafik adskilles hvor det kan lade sig gøre. Ved porte / døre, hvor der ikke er sikker passage for gående, skal der forefindes tydeligt afmærkede indgange, der ikke må blokeres. Adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Bredden kan reduceres til 60 cm, hvor der ikke skal transporteres materialer. Vedligehold og renholdelse af fælles adgangsveje. Vanding af køreveje efter behov i tørre perioder. B14 B14 Byggeperioden Byggeperioden

40 40 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Etablering og vedligeholdelse af flugtveje og nødudgange. Skal være hensigtsmæssigt placeret. B14 Byggeperioden Døre og porte, der er placeret i flugtvejene, skal være markeret / skiltet. Døre skal åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes uden besvær. Skydedøre og drejedøre må ikke anvendes som flugtvejsdøre. Elevatorer må ikke benyttes som flugtveje. Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede. Strittere og udragende/opragende ender skal sikres/fjernes, således at de ikke udgør en risiko for dem der færdes i nærheden af dem. Gangbroer over egne render/udgravninger. Afdækning af huller i dæk og lignende. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Etablering og vedligehold af trapper og ramper til / i bygning. B14 Byggeperioden Adgangs- og flugtveje til tag. B14 Byggeperioden Oplagspladser Etablering og vedligehold af oplagspladser. Pladserne skal have en opbygning, således at tung trafik kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget vedligeholdelses- og rengøringsvenligt. B14 Byggeperioden

41 41 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Pladserne skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Pladsernes overflade skal være i en sådan stand, at kørsel med f.eks. rullevogne er mulig.(byggeperioden) Oplagring af materialer på oplagspladser skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt og må kun ske iht. aftale med byggeledelsen. Oplagring af materialer i bygninger skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt og må kun ske iht. aftale med byggeledelsen. Materialerne skal flyttes, hvis de øvrige entreprenørers arbejde kræver dette. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Indvendige oplagspladser indtegnes så vidt muligt på byggepladsplanen B14 Byggeperioden Materialer skal leveres i takt med indbygning, således at større oplag undgås. Rækværker, afspærringer og afdækninger Etablere og vedligeholde rækværk (hånd-, knæ- og fodliste) i bygning ved alle frie kanter, hvor der er nedstyrtningsfare over 2 meter (mindre, hvor der er særlig fare) Rækværk kan erstattes af en holdbar markering/afspærring placeret 2 meter fra kanten (rød-hvide lægter eller nylonsnor m. refleksbrikker). Den enkelte entreprenør B14 Byggeperioden Byggeperioden Etablere og vedligeholde afspærring om/under eget arbejdsområde, hvor der Den enkelte Byggeperioden

42 42 Ansvarsområde Ansvarlig Periode er risiko for faldende/væltende genstande. entreprenør Afspærringen skal have et omfang der sikrer, at forbipasserende ikke kan rammes af faldende/væltende genstande. Orienteringslys, arbejdslys, flugtvejsbelysning, byggepladsinstallation samt kabler og ledninger Etablere hovedtavle for Elforsyning. B14 Byggeperioden Etablere og vedligeholde byggepladsens elinstallation. Kabler skal hænges op eller graves ned jf. gældende regler. Tavler skal være CE-mærket og mærket med EN B14 Byggeperioden Anmeldelse af elinstallationen til det lokale elforsyningsselskab. Kopi af anmeldelse skal tilgå sikkerhedskoordinator. Udføre dokumenteret eftersyn på byggepladsens elinstallation hver 3. måned samt ved væsentlige ændringer jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Dokumentation for gennemført eftersyn skal tilgå sikkerhedskoordinator. Etablere tilstrækkelig orienteringsbelysning (min. 25 lux) på udvendige og indvendige adgangs- og transportveje (inkl. adgangsveje på stillads samt trapper til skure mv.) B14 B14 B14 Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden

43 43 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Krav om orienteringsbelysning er uafhængig af vinterperioden. Etablere tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding og brandfare. Lavenergilamper bør erstatte halogenlamper. Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden Etablere og vedligeholde flugtvejs- og nødbelysning i nødvendigt omfang. B14 Byggeperioden Kabler og ledninger skal så vidt muligt hænges op eller graves ned. Ledninger til håndværktøj skal trækkes hensigtsmæssigt, således de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Kabelspaghetti på adgangsveje / trappereposer accepteres ikke. Kobling af kabeltromler er ikke tilladt. Stive installationskabler ikke må anvendes hvis de skal monteres med stikpropper eller forlængerled. Kopatter og lignende må ikke anvendes. Oprydning, rengøring og affaldsordning Løbende oprydning/renholdelse (inkl. fjernelse af affald) af alle arbejdsområder, adgangsveje og oplagspladser. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden Hele byggeperioden

44 44 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Såfremt entreprenørerne ikke aktivt medvirker til at holde byggepladsen ryddelig, forbeholder sikkerhedskoordinator sig ret til at iværksætte ekstern oprydning på entreprenørernes regning. Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste entreprenør. Arbejdsmiljøkoordinator forbeholder sig ret til at foranledige manglende oprydning samt evt. restaffald fjernet på entreprenørernes regning. Fælles stillads, person- og/eller godselevator, kran mv. Udfyldes før byggeperiode Fælles stillads opstilles og vedligeholdes af: Stilladset skal anvendes til: Stilladset skal være type: Såfremt stilladset ikke opstilles i standardopstilling efter den pågældende stilladstype, skal der foreligge en konstruktionsberegning, der indeholder en specifikation over den påtænkte opstilling, herunder en styrkeog stabilitetsberegning. Stilladshøjder aftales med de øvrige entreprenører på et projektgennemgangsmøde. Den enkelte entreprenør Sikkerhedskoordinator Hele byggeperioden Hele byggeperioden

45 45 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Fælles person- og/eller godselevator opstilles og vedligeholdes af: Elevatoren skal kunne klare en last på: Fælles kran /elevator opstilles og vedligeholdes af: Kranen skal have en rækkevidde på: Kranen skal have en lastevne på: Vinterinddækning, snerydning, saltning og grusning mv. Interimslukning af vindues- og dørhuller i vinterperioden. B14 Byggeperioden Vinter Opvarmning af bygning efter behov og i muligt omfang. B14 Byggeperioden Vinter Inddækning samt evt. overdækning af stillads. B14 Byggeperioden Vinter Saltning, grusning og snerydning af fælles adgangsveje i og omkring bygning skal så vidt muligt være udført i god tid før arbejdet startes om morgenen og efter behov i løbet af arbejdsdagen. Saltning, grusning og snerydning af egne arbejdsområder udendørs såvel som indendørs. Afdækning af egne materialer. B14 Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Vinter Byggeperioden Vinter Byggeperioden Vinter

46 46 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Trykflasker i byggepladsens fællesområder Flaskegas bør ikke opbevares indendørs. Der må max. opbevares 3 stk. 11 kg / 2 stk. 17 kg flasker i bygning eller i materielcontainer. Oplag på tag må ikke overskride 200 kg (6 stk. 33 kg flasker). Udendørs oplag over 200 kg skal ske jf. Beredskabsstyrelsens anvisninger. Der skal skiltes med Trykflasker Fjernes ved brand. Gasflasker skal opbevares stående, således af sikkerhedsventilen virker. Gasflasker skal placeres, således at de ikke kan vælte eller påkøres. Acetylenflasker skal påmonteres tilbageslagssikring ved reduktionsventilen. Oxygenflasker bør ligeledes monteres med tilbageslagssikring ved reduktionsventilen. Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden

47 47 Bilag 5. Tidsplan

48 48 Bilag 6. Projektets gældende adresseliste

49 49 Bilag 7. Arbejdstilladelse

50 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 50 af 54 Rev./dato: 1/ I tilfælde af en ulykke: Alarm Tryk 112 Kontrolrum: Arbejdsmiljøkoordinatorer (Kirsten) (Siamak) Byggeledelse: (Klaus Krebs Christensen) Tryk 112 og oplys: Hvem du er Hvor du ringer fra - Ølstedvej 20, Lisbjerg Hvad der er sket Hvor mange tilskadekomne Sørg for at nogen tager i mod den tilkaldte hjælp og viser vej - Kontakt kontrolrum: de vil hjælpe med at guide Trinvis førstehjælp: Stands ulykken (Overblik og sikring af skadessted) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp (Aftal mødested) Giv almindelig førstehjælp Hvis du selv kører til skadestuen: Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, Hospitalsgaden, indgang 7 kør direkte til skadestuen uden at ringe først

51 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 51 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Generelt skal følges ved alle hændelser Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser. Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer sikkerhedskoordinator Se Bilag 6, Adresseliste Sikkerhedskoordinatorer: Kirsten Sinding Siamak Rahin Arbejdsulykke I Tilfælde af en ulykke: ALARM 112 (ventetid 15 sek.) Stands ulykken (Overblik, sikring) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid Giv livreddende førstehjælp. telefonnummer. Tilkald den nødvendige Hvad der er sket. hjælp. Aftal mødested. Hvor ulykken er sket Giv almindelig hjælp. (adresse og kommune). Sørg for at nogen tager imod Hvor mange tilskadekomne. den tilkaldte hjælp / vis vej. Se til at kollegaer/ vidner ikke går i chok tal med dem Kontakt nærmeste arbejdsleder. om hændelsen eller sørg for, Kontakt AVA's sikkerhedsleder: at andre gør det. Ved epilepsi foruden ovenstående: Sørg for, at vedkommende ikkekommer til skade. Hold evt. vedkommendes hoved og arme. 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på byggepladsplanen. Ved lettere tilskadekomst Såfremt skadelidte transporteres til skadestuen af arbejdsleder / kollega, skal der følge en 3. person med i tilfælde af, at skadelidte går i chok. Skadestuen kontaktes på tlf. (Nummer)

52 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 52 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Uønsket hændelse Stands hændelsen så den ikke udvikler sig. Kontakt nærmeste arbejdsleder. Fotonotat for uønsket hændelse udfyldes og tiltag iværksættes. Afspær område ved risiko for yderligere hændelser. Se til at kolleger/vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen. Kontakt AVA sikkerhedskoordinator: Kirsten Sinding Siamak Rahin Brand Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp aftal mødested, og vis vej. Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer Hvad der er sket Hvor ulykken er sket (adresse og kommune) Hvor mange tilskadekomne 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. Uventet fremkomst af asbest Hvidt materiale. Kan se både fast og/ eller flosset (løst) ud. Består af hvide lange tråde. Asbest er oftest pakket ind/ surret fast om rør med bandager eller fritstående asbest i form af hvide plader kan også forekomme. Stop arbejdet. Forlad området. Hvis det er muligt lukkes døre og vinduer, og evt. ventilationsanlæg stoppes ind til rummet, hvor asbesten er fundet. Opsæt advarselsskilte. Det skal fastlægges, om det er asbest og i hvilket omfang. Der skal aftales en procedure for det videre arbejde. Brud på fjernvarmeledning Hovedledning kendetegnes ved en sort isoleringskappe (polethylen - Ø 315 mm), inden i er et jernrør. Mellem rørene ligger et SRO-kabel. Stikledning: PVC/jernrør med isolering af sort polethylen. Advarselsbånd VIOLET Røm udgravning der er risiko for dampudslip. Kommunal varmeforsyning AVA Evt. Politi

53 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 53 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Brud på højspændingskabler Over V Ligger minimum 0,70 m 1,50 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ) Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab NRGi Evt. politi/brandvæsen Brud på lavspændingskabler Under V Ligger minimum 0,35 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab NRGi Evt. politi/brandvæsen Kontrolrum - AVA (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Brud på svagstrømskabler 0V-50V Brud på lyslederkabler Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORANGE. Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer står ofte på kabel/rør. Ledningsejer AVA, kontrolrum Ledningsejer AVA, kontrolrum Brud på telekabler Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Er ikke strømførende, er ikke farlige. Kontakt AVA kontrolrum Brud på uidentificeret ledning Stop arbejdet. Kontakt byggeledelsen. Kontakt AVA kontrolrum Byggeledelse: Klaus Krebs Christensen Brud på vandledning Stop arbejdet Kontakt AVA kontrolrum

54 DATO: SAG: REV.: SIDE: xx-xx-200x 000/XX af 54 Bilag 9. Anmeldelse til Arbejdstilsynet Her indsættes kopi af anmeldelse.

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS

ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS ARBEJDSMILJØMAPPE for Århus Murer og Tømrer ApS Udarbejdet af: A-Z Bogføring, Østergade 14, DK-8740 Brædstrup 1. Arbejdspladsvurdering Formålet med at lave en arbejdspladsvurdering er at virksomhedens

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere