SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED"

Transkript

1 SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED TOTALRÅDGIVER COWI

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C. Denmark TEL FAX WWW cowi.com SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. B VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KISI (COWI)/KTM(Niras) KONTROLLERET INMO/NHHA GODKENDT NIJA

4

5 5 INDHOLD 1 Beskrivelse af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) 7 2 Beskrivelse af byggeriet 8 3 AVA Arbejdsmiljøpolitik 9 4 Byggepladsens sikkerhedsorganisation 10 5 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen Hjelm og sikkerhedsfodtøj Sikkerhedsforanstaltninger Arbejdssproget Rygning Alkohol Parkering Støv Støj Kemiske stoffer og materialer Affald Brugsanvisninger, tekniske hjælpemidler Arbejdstilladelse Anmeldelse af arbejds- og nærved ulykker Opstartsmøde 14

6 6 6 Vurdering af særligt farligt arbejde 15 7 Byggepladsplan 17 8 Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde 18 9 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Beredskabsplan Myndigheder Løbende opfølgning Sanktioner Bilagsoversigt 24

7 7 1 Beskrivelse af Plan for Sikkerhed & Sundhed (PSS) Denne Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) beskriver grundlaget for arbejdet med sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen. Bygherrens Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for at ajourføre planen løbende under hele byggeriet. Entreprenørerne og underentreprenører er, i hele udførelsesperioden, forpligtiget til løbende at holde bygherrens Arbejdsmiljøkoordinator informeret om alle forhold med betydning for ajourføring og vedligeholdelse af PSS. Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på byggepladsen og beskrivelsen i PSS. Arbejdsmiljøkoordinatoren sikrer, at PSS fordeles til relevante parter på sagen herunder bygherren, dennes rådgivere, entreprenører og underentreprenører. Fordelingen foretages elektronisk. Entreprenørerne og underentreprenører er ansvarlig for fordeling inden for egen organisation, herunder fordeling til egne medarbejdere. Ajourført papir-eksemplar af PSS er placeret i byggeledelsens skurvogn.

8 8 2 Beskrivelse af byggeriet Byggepladsens adresse er: Beskrivelse af byggeriet: Biomassefyret Kraftvarmeværk (COWI): Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Aarhus Kommune har som vision, at kommunen skal være CO 2 -neutral i Visionen, der er beskrevet i Aarhus Kommunes Klimavarmeplan, som er vedtaget af Aarhus Byråd i april 2011, indebærer, at produktionen af el og varme i kommunen skal omlægges, således der ikke bruges fossile brændsler som olie, kul og naturgas. AffaldVarme Aarhus (AVA) planlægger på den baggrund at udbygge den eksisterende kraftvarme-produktion i Aarhus området med et biomassefyret kraftvarmeværk ved Affaldscenter Aarhus i Lisbjerg. Anlægget skal udover halm kunne tilsatsfyre andre biobrændsler som flis. Det er planlagt, at det nye halmfyrede kraftvarmeværk skal idriftsættes i Lisbjergskinnen (Niras): Lisbjergskinnen herefter kaldet Skinnen dækker over fjernvarmeledning i jord fra indføring i pumperummet på forbrændingsanlægget, affalds Center Aarhus (ACA) frem til indføring i den nye kedelbygning på BKVV og herfra rørføringen (maskininstallationen) inde i bygningen frem til og med de nye hovedpumper, der skal forsyne den nye DN 800 transmissionsledning.

9 9 3 AVA Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik Sikkerheden på arbejdspladsen anses som værende af væsentlig betydning og prioriteres derfor højt. Arbejdsmiljøorganisationen arbejder for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. AffaldVarme Aarhus bruger arbejdsmiljø-ledelsessystemer i videst muligt omfang. Vi har særligt fokus på: At sikre ressourcer til sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejdet At arbejde med risikoanalyser og nærved ulykker for at undgå ulykker og skader på medarbejdernes helbred At sikre alle medarbejderne har den rette træning/oplæring og nødvendige information

10 10 4 Byggepladsens sikkerhedsorganisation Byggepladsens sikkerhedsorganisation fremgår af Bilag 1. Navne på arbejdslederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fremgår af sikkerhedsmødereferaterne. Bygherren har udpeget COWI A/S til at varetage rollen, som Arbejdsmiljøkoordinator på byggepladsen. Entreprenørernes arbejdsleder- og arbejdsmiljørepræsentanter har pligt til at deltage i ordinære sikkerhedsmøder hver 14. dag og i eventuelle ekstraordinære sikkerhedsmøder. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående sikkerhedsarbejdet på byggepladsen. Såfremt AVA's underentreprenører har egne underentreprenører, har disse pligt til at deltage i sikkerhedsmøderne jf. ovenstående. Arbejdsmiljøkoordinatoren indkalder og leder sikkerhedsmøderne. Projektets gældende adresseliste indsættes som Bilag 6.

11 11 5 Generelle sikkerhedsbestemmelser på byggepladsen 5.1 Hjelm og sikkerhedsfodtøj Der er påbud om hjelm og sikkerhedsfodtøj på byggepladsen. Alle eksterne medarbejdere skal være let identificerbare med firmanavn på hjelm eller arbejdstøj. Det er sikkerhedskoordinatoren der afgør, om og i givet fald hvornår, det er forsvarligt af lempe hjelmpåbuddet. Dette aftales på sikkerhedsmøde og føres til referat. Med hensyn til øvrige værnemidler, er det den enkelte underentreprenørs ansvar, at eventuelle krav til personlige værnemidler overholdes. 5.2 Sikkerhedsforanstaltninger Ophold på det eksisterende anlæg kræver registrering/ arbejdstilladelse, som udstedes i kontrolrummet. Eksterne håndværkere må kun færdes i bygninger hvortil deres arbejdstilladelse er udstedt. Alle arbejder skal udføres på en sådan måde, at anlæggets drift kan fortsættes uhindret. Forud for afbrydelser, som påvirker driften, skal driftsledelsen og kontrolrummet godkende afbrydelsen og tidspunktet for denne. Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades af den pågældende entreprenør, der har ændret på sikkerhedsforanstaltningerne. Det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og ryddeligt på og omkring arbejdsområdet. Desuden ryddes der helt op hver dag og rengøres om nødvendigt. Flugtveje og døre skal hele tiden holdes fri. 5.3 Arbejdssproget Som udgangspunkt er arbejdssproget på byggepladsen dansk.

12 12 Entreprenører, der benytter ikke-dansktalende personale eller underentreprenører med ikke-dansktalende personale, har pligt til at sikre, at dette personale er gjort bekendt med sikkerhedsreglerne. Det påhviler den, der har ansat ikke-dansktalende personale eller antaget underentreprenører med ikke-dansktalende personale at sikre, at enhver skriftlig og mundtlig meddelelse fra AVA bliver viderekommunikeret til det ikke-dansktalende personale. Det er endvidere et krav, at entreprenøren altid har mindst én dansktalende medarbejder på arbejdsstedet. 5.4 Rygning Rygning er forbudt på hele forbrændingsanlæggets område jf. Aarhus Kommunes rygepolitik. 5.5 Alkohol Alkohol og andre rusmidler er forbudt på byggepladsen. Påvirkede personer bortvises. 5.6 Parkering Parkering af private biler må kun forekomme på de anviste pladser (se byggepladsplan). 5.7 Støv Støvgener skal begrænses mest muligt. Der skal være støvsuger på alt borende/skærende/slibende værktøj, der anvendes i bygning. Støv på gulvarealer skal fjernes jævnligt ved støvsugning kun støvsuger med absolutfilter må anvendes. Brug gummiskraber og skovl til det grove affald. Tørfejning er ikke er tilladt. Ved arbejdsprocesser, der udvikler sundhedsskadeligt støv/ aerosoler/røg/dampe, skal der etableres nødvendig udsugning eller ventilation - ellers skal arbejdet udføres på tidspunkter, hvor der ikke er andre entreprenører tilstede i arbejdsområdet. Advarselsskiltning jf. gældende regler. Drøftes og koordineres på et sikkerhedsmøde. 5.8 Støj Tilskæring og andre støjende arbejdsprocesser skal ske i separat rum for at begrænse støjpåvirkningen. Materialer kan med fordel leveres tilpasset/tildannet.

13 13 Planlagte, støjende processer skal tilrettelægges, så færrest mulige personer påvirkes af støjen. Koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder. Høreværn skal tilbydes ved 80 db(a) og skal bruges ved 85 db(a) og derover. Høreværnet skal være egnet til opgaven og have tilstrækkelig dæmpning. 5.9 Kemiske stoffer og materialer Der skal foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger på dansk for alle faremærkede produkter, der forefindes på byggepladsen kopi afleveres til arbejdsmiljøkoordinator. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere. Arbejdspladsbrugsanvisninger skal fremlægges på sikkerhedsmøder, for de produkter der kan være til gene for byggepladsens øvrige entreprenører Affald Affald bortskaffes korrekt og forsvarligt ifølge gældende regler om korrekt sortering af affald. Der laves en fælles affalds station, som indtegnes på byggepladsplan. Det er den enkelte entreprenørs ansvar at sortere og aflevere affaldet på affalds stationen i de mærkede kontainere Brugsanvisninger, tekniske hjælpemidler Der skal foreligge brugsanvisninger på dansk for maskiner, værktøj og tekniske hjælpemidler, der forefindes på byggepladsen. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for instruktion af egne medarbejdere Arbejdstilladelse Ved arbejde på eksisterende anlæg skal arbejdslederen (ledende håndværker/formand) indhente arbejdstilladelse/tilladelse for varmt arbejde i kontrolrummet. Her anføres antal medarbejdere, kontaktperson, telefonnummer og hvor arbejdet udføres se bilag 7. Når arbejdet er udført skal man melde dette i kontrolrummet, hvor arbejdstilladelsen skrives af, og først herefter er arbejdet afsluttet og værket kan forlades. Ved holdskifte skal der indhentes en ny tilladelse, da arbejdstilladelsen kun gælder det hold den er skrevet ud til.

14 Anmeldelse af arbejds- og nærved ulykker Entreprenørerne skal anmelde samtlige arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Kopi af anmeldelse afleveres til Arbejdsmiljøkoordinator. Ikke-anmelde-pligtige ulykker og nærved ulykker/farlige situationer indberettes på sikkerhedsmøderne. I forbindelse med ulykker, nærved ulykker og registrering af farlige situationer skal der foretages en årsags- eller hændelsesanalyse denne foretages af entreprenøren, afleveres til arbejdsmiljøkoordinator og tages op på efterfølgende sikkerhedsmøde Opstartsmøde Der afholdes opstartsmøde med alle entreprenørens medarbejdere, der skal befinde sig på pladsen, inden arbejdet igangsættes. På møderne vil arbejdsmiljøkoordinator informere om byggepladsens forhold, herunder: Bygherrens MEA politik Aftaler i forhold til fællesområder Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Deltagelse i sikkerhedsmøder og runderinger Opstartsmøderne afholdes 2 gange pr uge det er entreprenørens ansvar at melde ind til byggeledelsen hvilke medarbejdere møder ind hvornår, sådan at disse kan deltage i et opstartsmøde, inden de går i gang med arbejdet.

15 15 6 Vurdering af særligt farligt arbejde Vurdering af risikoområder og særligt farligt arbejde fremgår af Bilag 2. Arbejdsprocedurer Ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af bygge- og anlægsarbejder skal entreprenøren udarbejde specifikke arbejdsprocedurer for særligt risikofyldte arbejder. Ved alle særligt farlige arbejdsopgaver, der er nævnt i PSS, skal der udføres en arbejdsprocedure, inden opgaven udføres i praksis særligt farligt arbejde identificeret I projekteringsfasen er indsat under bilag 2 Alle andre arbejdsopgaver, der på arbejdsmiljømødet er identificeret som et arbejde, der kræver udarbejdelse af en arbejdsprocedure er ligeledes omfattet af kravet. Entreprenøren skal herudover sikre, at de respektive ledningsejeres betingelser for arbejde med og i nærheden af ledninger overholdes. Hvor entreprenøren afviger fra disse krav, udarbejder entreprenøren en procedure for arbejdets udførelse, hvor alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejdet er beskrevet. Proceduren skal desuden indeholde en beredskabsplan for uforudsete hændelser. Alle arbejdsprocedurer skal indeholde vurdering af de risici, som skal nedbringes eller fjernes, samt angive hvilke konkrete sikkerhedsforanstaltninger, der skal benyttes for arbejdets gennemførelse herunder: Brug af værnemidler eller særlige tekniske hjælpemidler Krav til uddannelse af udførende arbejdsstyrke Hvordan arbejdsstyrken instrueres angående sikkerhed og sundhed forud for udførelse af arbejdet

16 16 Proceduren skal desuden redegøre for, hvordan de etablerede foranstaltninger kontrolleres samt hensyn til tilstødende arbejder og foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed i fællesområder. Arbejdsprocedurer for risikofyldte arbejder skal fremsendes til byggeledelsen og sikkerhedskoordinator for accept og kommentering senest 10 arbejdsdage, før de pågældende arbejder planlægges udført. For akut opståede situationer, hvor der skal udføres risikofyldt arbejde, skal der laves en risikovurdering og afholdes et toolbox-talk med de involverede. Risikovurdering afleveres til arbejdsmiljøkoordinator ved førstkommende arbejdsmiljømøde.

17 17 7 Byggepladsplan Byggepladsens indretning fremgår af Bilag 3. Byggepladsplanen hænges op et synligt sted på byggepladsen.

18 18 8 Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Særligt farligt arbejde (jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 115) identificeres og beskrives i Bilag 2. Særligt farligt arbejde mv. er indarbejdet i tidsplanen Bilag 5. Tidsplanen hænges op et synligt sted på byggepladsen. Tidsplanen gennemgås på arbejdsmiljømøderne og det er entreprenørens pligt at melde ind, hvilke arbejder, der er planlagt for den kommende periode, sådan at tidsplanen kan opdateres i forhold til dette. Gældende tidsplan er til enhver tid tilgængelig på byggepladsen og fremsendes løbende til underentreprenører.

19 19 9 Sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder Den enkelte underentreprenørs aktuelle ansvarsområder vedrørende sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i Bilag 4, som ajourføres løbende. Den enkelte underentreprenør er selv ansvarlig for sikkerheden for egne folk og arbejder, hvilket bl.a. omfatter personlige værnemidler, planlægning, instruktion og arbejdsstedets indretning i henhold til forebyggelsesprincipper og et effektivt tilsyn med egne medarbejdere og arbejdsopgaver.

20 20 10 Beredskabsplan Beredskabsplan for arbejdsmiljø findes i Bilag 8. Beredskabsplanen hænges op samme sted som byggepladsplanen. Ved arbejdsulykker og uønskede hændelser skal AVA's sikkerhedskoordinator straks orienteres. Førstehjælps- og brandslukningsudstyr. Placering af dette fremgår af Bilag 3, Byggepladsplan. Placering af flugtveje fremgår ligeledes af Bilag 3, Byggepladsplan.

21 21 11 Myndigheder Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinatoren straks orienteres.

22 22 12 Løbende opfølgning Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold sker ved anvendelse af checkskemaet Sikkerhedsrundering og på sikkerhedsmøderne, hvor koordinering af kommende opgaver foretages. Underentreprenørerne er pligtige til at deltage i sikkerhedsrunderingerne og at afhjælpe manglende/aftalte sikkerhedsforanstaltninger. Resultatet af sikkerhedsrunderingerne drøftes på sikkerhedsmøderne og skemaerne vedlægges sikkerhedsmødereferatet.

23 23 13 Sanktioner Såfremt gældende lovgivning og indgåede aftaler ikke overholdes, vil det medføre en mundtlig advarsel til den pågældende medarbejders firma. Ved fortsat overtrædelse og ved groft uforsvarlig adfærd vil pågældende medarbejders arbejdsgiver blive anmodet om øjeblikkeligt at bortvise medarbejderen. Yderste konsekvens er at kontrakten opsiges med henvisning til misligholdelse. Dersom en underentreprenør ikke opfylder sine sikkerhedsmæssige forpligtelser, vil AVA s byggeledelse lade forholdet bringe i orden for underentreprenørens regning.

24 24 14 Bilagsoversigt Bilag 1 Sikkerhedsorganisationen Bilag 2 Vurdering af særligt farligt arbejde Bilag 3 Byggepladsplan Bilag 4 Fordeling af ansvarsområder Bilag 5 Tidsplan Bilag 6 Projektets gældende adresseliste Bilag 7 Arbejdstilladelse Bilag 8 Beredskabsplan Bilag 9 Anmeldelse af sagen til Arbejdstilsynet

25 25 Bilag 1. Arbejdsmiljøorganisation Bygherre AffaldVarme Aarhus Projektleder Erik Vilstrup Sørensen Rådgiver/Tilsyn COWI / Navn Arbejdsmiljøkoordinator Udførelse (B) COWI / Kirsten Sinding og Siamak Rahin Byggeleder Klaus Krebs Christensen Stålkonstruktioner Formand: Navn Betonkornstrutioner Underentreprenør xxxx Underentreprenør xxxx Arbejdsmiljøgruppe Se sikkerhedsmødereferat Arbejdsmiljøgrupper Se sikkerhedsmødereferat Note: Status for arbejdsmiljøgrupper fremgår/vedligeholdes i sikkerhedsmødereferat

26 26 Bilag 2. Vurdering af særligt farligt arbejde Note: Det er i projektet forudsat, at der skal udføres nedenstående særligt farlige arbejde jævnfør bekendtgørelsen om bygherrens pligter (nr. 117) og bekendtgørelse om Projekterendes og Rådgiveres pligter (nr. 110) Identificeres nye forhold under udførelsen af byggeriet skrives disse ind i skemaet Anfør IR hvis punktet er irrelevant for projektet. Arbejde med særlige risici skal fremgå af tidsplan, Bilag 5

27 27 Etablering af bygninger kedelhus, halmlager mv. (projekteret af COWI) Arbejde med særlige risici Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Kranarbejde Nedstyrtning i forbindelse med arbejde i højden på stillads eller galleri Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Opstilling af kraner (stabilt underlag), sikkerhedszone afmærket under arbejdet, løfteanvisninger og løfteøjer hvis muligt på tunge elementer, løfteinstruktioner tegninger Krancertifikat Riggercertifikat Benytte personlift, hejs, kran og stillads, hvor det er hensigtsmæssigt Ibrugtagningsgodkendelse af stillads inden arbejdet påbegyndes. Nedstyrtning i udgravninger i forbindelse med etablering af udendørs ledningsarbejde og tanke Sprinklertank 6 meter under terræn. Spildevandstank 8 meter under terræn Flis grube 10 meter under terræn Udgravning af eksisterende sø ny sø graves med anlæg 3 Opgravning med anlæg eller spuns og afspærring Arbejde i flere niveauer på gallerier og på/omkring stillads Sikkerhedszone afmærket under arbejdet. Montering og demontering af tunge elementer (f.eks. beton- og Komponenter til kedel, røggasanlæg, turbineanlæg, bygning mv. Opstilling af kraner, sikkerhedszone afmærket under arbejdet, løfteanvisninger og løfteøjer (hvis muligt) på tunge elementer,

28 28 Arbejde med særlige risici stålelementer, maskindele, facadepartier mv. på 500 kg og derover) Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) løfteinstruktioner tegninger, Krancertifikat Riggercertifikat Arbejde med højspænding EL, højspændingsområde Arbejdet må kun udføres af uddannet, certificeret personale. Krav om drift mester med særlig uddannelse til at lede højspændingsområdets arbejder. Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning Arbejde, med kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol Transformerstationer Flytning af slaggetank konflikter med 3 styks 15 kv kabler Arbejde i lukkede rum Asbest, PCB og andre miljøfremmede stoffer fra nedrivning af skorsten Afstandskrav agtpågivenhed specielt ved brug af mobilkraner Pejling af strøm, inden opgravningen påbegyndes Håndgravning om nødvendigt. Der stilles krav om vagtpost og redningsudstyr ved arbejde i lukkede rum Der laves forundersøgelser, nedrivningen foretages efter foreskrevne procedurer i forhold til fundne stoffer.

29 29 Arbejde med særlige risici Produktionsanlæg, hvori der anvendes/udvikles stoffer /materialer, der er sundhedsfarlige Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter, stilladser gallerier m.v. Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Epoxy/isocyanater/PU-skum Malerarbejde, Flus syre til udsyring, Ammoniaktank Svejsninger indendørs og udendørs Opsætning og limning af glasfiber Glasfiberisolering Ramning af pæle Nedbringning af spuns Kørsel med materialer specielt jordkørsel Håndværktøj, slagværktøj Glidestøbning af skorsten på et tidspunkt kommer man op i røgfanen fra den eksisterende skorsten Arbejdsforhold på galleri, stillads mv. specielt i forhold til arbejde under trange forhold Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Al epoxyarbejde skal udføres af medarbejdere med epoxy/isocyanat-kursus Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Områder hvor der udføres epoxyarbejde skal afspærres Der foretages kemikalievurdering Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Udsugning og personlige værnemidler, mest muligt støjende og støvende arbejde udføres udenfor Vanding i tørre perioder OML beregninger giver højden hvorover der skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. Der må max arbejdes med åndedrætsværn i 2 X 3 timer pr dag AT regler følges Mest muligt præfabrikeres på gulvet Gode arbejdsplatforme

30 30 Arbejde med særlige risici Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Arbejdsforhold til fremtidig drift & vedligehold Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Sikring af gallerier Der opsættes galleri/arbejdsplatform med rækværk så sikkert arbejdsareal sikres Der etableres flugtveje i forhold til gældende regler. Arbejde under særligt uhygiejniske forhold Kloakarbejde Krav til vaccinationer, krav til PE svejsecertifikat Vinterinddækning Den nye skorsten skal glidestøbes i jan/feb 2015 Fokus på inddækning og flugtvej Adskillelse af gående og kørende færdsel på byggepladsen Der vil i perioder være meget trange arbejdsforhold på byggepladsen i forhold til aktivitetsniveau og materialeoplag Der vil kontinuert blive fokuseret på byggepladsindretning og der etableres adskillelse af gående og kørende færdsel i det omfang, det er muligt der vil være krav om brug af synlighedstøj udendørs, krav om bakalarm og/eller flagmand når store køretøjer skal bakke.

31 31 Lisbjergskinnen (projekteret af Niras) Arbejde med særlige risici Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkers omgivelser Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Personulykker i forbindelse med kranarbejde når tunge elementer mv. behandles Nedstyrtning i forbindelse med arbejde i højden på stillads eller galleri Nedstyrtning i udgravninger i forbindelse med etablering af udendørs ledningsarbejde Arbejde i flere niveauer på galleriet og omkring stillads Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Opstilling af kraner, sikkerhedszone afmærket under arbejdet, hjelmpåbud, øjenkontakt. Benytte personlift, hejs, kran og stillads, hvor det er hensigtsmæssigt Ibrugtagningsgodkendelse af stillads inden arbejdet begyndes Opgravning med anlæg eller spuns og afspærring Sikkerhedszone afmærket under arbejdet, hjelmpåbud Montering og demontering af tunge elementer (f.eks. beton- og stålelementer, facadepartier mv. på 500 kg og derover) Personskade i forbindelse med montering af rør, pumper, ventiler, mv. Der benyttes Traverskran eller andet mobilt krananlæg Arbejde med lavspændingsledninger Personskade i forbindelse med el-arbejder Arbejdet må kun udføres af uddannet, certificeret personale, LAUS-arbejde

32 32 Arbejde med særlige risici Arbejde i øvrigt under forhold, hvor der er risiko for kvælning Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Kvælningsfaren ved arbejde i tank, installation af diffuser Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Der installeres ventilation ved svejsearbejdet Arbejde med varmt vand under tryk Personskade fra damp/varmt vand ved 110 C Der skal være svejset endebund på ventilerne fra eksisterende anlæg i anlægsfasen, så man sikrer at der ikke utilsigtet kommer tryk på anlægget Arbejde, med kemiske eller biologiske stoffer og materialer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, eller hvor der er risiko for udslip heraf eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol Personskade fra damp/varmt vand ved 110 C Person påvirkning af evt. forurenet jord ved etablering af jordledning Sikre kvalitetsmaterialer (certificerede), der er beregnet til givne tryk og temperatur. Fotografering/certifikater vedr. udførelsen. Ved aftapninger lave beskrivelser på hvordan opgaven løses sikkert (MDI) Det vides ikke p.t. om der er forurenet jord i ledningstraceet. Personlige værnemidler benyttes, hvis det er aktuelt Produktionsanlæg, hvori der anvendes/udvikles stoffer /materialer, der er sundhedsfarlige Person påvirkning fra f.eks. malerarbejde i bygning Person påvirkning af svejserøg og risiko for svejseøjne både indendørs og udendørs Der foretages kemikalievurdering Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges Der benyttes personlige hjælpemidler og AT regler følges

33 33 Arbejde med særlige risici Arbejde under forhold, der kan medføre særlig udsættelse for støv, støj eller vibrationer Arbejde i svært tilgængelige rum og lokaliteter, stilladser gallerier m.v. Beskrivelse af risikoområder eller særlige farlige aktiviteter på det aktuelle projekt Person påvirkning af støj og støv ved arbejde med slibning og skæring af rør Arbejdsforhold på galleri, stillads mv. specielt i forhold til opsætning af rør i trange forhold på ACA og til dels på BKVV Indsats (den enkelte entreprenør udarbejder sikkerhedsinstruks med nedenstående indhold som minimum) Udsugning og personlige værnemidler, mest muligt rørarbejde udføres udenfor AT regler følges Mest muligt præfabrikeres på gulvet Gode arbejdsplatforme Skabe gode arbejdsforhold til fremtidig service f.eks. tilsyn/service af ventiler Der opsættes galleri/arbejdsplatform med rækværk så sikkert arbejdsareal sikres Utilstrækkelig belysning Øjenskader i hele anlægsfasen Der etableres overordnet byggepladsbelysning, supplerende detailbelysning medbringes af entreprenører selv. Skal følge AT regler Arbejde under særligt uhygiejniske forhold IR

34 34 Ergonomisk belastende arbejdsprocesser Ergonomisk belastende arbejdsprocesser skal udføres ved hjælp af egnet teknisk hjælpemiddel. Det er entreprenørens pligt at indarbejde brug af tekniske hjælpemidler i APV en for den aktuelle arbejdsproces. Det er ligeledes entreprenørens pligt at informere sikkerhedskoordinator om hvilke tekniske hjælpemidler entreprenøren forventer at bruge således, at sikkerhedskoordinator har mulighed for at koordinere og sikre plads til førnævnte. Ergonomisk belastende arbejdsprocesser kan f.eks. være: Løft og bæring af tunge stilladsdele Løft, bæring og montage af tunge materialer generelt.

35 35 Bilag 3. Byggepladsplan Byggepladstegning skal indeholde følgende punkter med indretning og placering Eksisterende risici på arealet og karakteren af dem Tilslutningssteder til vand, kloak og elektricitet Adgangs- og transportveje for kørende og gående færdsel Flugtveje Materialedepoter for de enkelte entreprenører Midlertidige værksteder, f.eks. bindeplads, savbord og blandestation Plads til værkstedscontainere Fælles kran, hejs, stillads mv. Affaldscontainer Orienteringsbelysning, lysmaster Installationer i jorden, herunder eksisterende installationer Områder med risiko, hvor særlige personlige værnemidler er påkrævet Alarmudstyr, brandmateriel, redningsudstyr, telefon og forbindingskasse. Følgende skal løbende beskrives under dette bilag Områder, hvor arbejdet medfører særlige risici Udvikling af respirabelt støv som f.eks. kvarts- og mineraluldsstøv Lugt, der kræver særlig ventilation Støj Stråling Høje og lave temperaturer

36 36 ATEX arbejde. Områder, hvor flere typer arbejder udføres samtidig Koordinering af arbejdsopgaver, f.eks. arbejde i flere niveauer Sikring mod unødvendige risici fra andre arbejdsprocesser. Arbejde, der stiller særlige krav Områder, hvor der skal udføres arbejdsprocesser, der indebærer særlige risici, f.eks. arbejde, der kræver brug af særlige personlige værnemidler som høre- og åndedrætsværn, skal så vidt muligt ikke samtidig være arbejds-, færdsels- eller opholdsområde for andre. Arbejde, der kræver særlig instruktion, vejledning eller særlig uddannelse, f.eks. asbest og epoxy, PCB. Arbejde, der skal udføres i en bestemt rækkefølge.

37 37 Bilag 4. Fordeling af ansvarsområder Note: Ansvarsområde: Teksten omformuleres såfremt den ikke er sagsrelevant. Er punktet irrelevant, anføres IR ud for punktet. Ansvarlig: Her anføres det firma, person eller entreprise, der kontraktligt har ansvaret for at udføre opgaven. Periode: Her anføres periode jf. tidsplan eller der henvises til tidsplanen. Ansvarsområde Ansvarlig Periode Skurby/container/parkering / markering af byggepladsen/ skiltning Byggepladsen afgrænses med et byggepladshegn. B14 Byggeperioden Informationstavle (Udhængsskab) opsættes ved skurby og vedligeholdes løbende. Skiltning ved porte til byggeplads opsættes og vedligeholdes. Mandskabsvogne placeres jf. Byggepladsplan Bilag 3 Etablere og vedligeholde installationer i skurby og i arbejdsområdet (El, vand og kloak) Passende antal toiletter med håndvask. (1 toilet pr. 15 personer) Installere, rengøre samt sørge for papir og håndklæde. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm-/boltepistol udføres jf. gældende regler. B14 B14 B14 B14 Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Hele byggeperioden

38 38 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Materielcontainere placeres iht. aftale med Arbejdsmiljøkoordinator jf. Byggepladsplan; Bilag 3 Førstehjælpskasse, øjenskyl, ildslukker Etablering og vedligeholdelse af førstehjælpskasse / øjenskyl. Skal forefindes ved skurby, og under byggeriet placeres udstyr strategiske steder på mobile enheder. Markering ved skiltning og på byggepladsplan, hvor udstyr er placeret. Etablering og vedligeholdelse af ildslukker. Skal forefindes i skurby og under byggeriet placeres udstyr strategiske steder på mobile enheder. Det markeres ved skiltning, hvor ildslukkeren er placeret Ved varmt arbejde skal der forefindes en ildslukker i arbejdsområdet (aftaleblanket udfyldes). Varmt arbejde defineres som tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer Den enkelte entreprenør B14 B14 Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden På byggepladsen skal der, på et hvilket som helst tidspunkt, være Den enkelte Byggeperioden

39 39 Ansvarsområde Ansvarlig Periode førstehjælpsuddannede personer, der kan yde førstehjælp ved akut sygdom eller ved en ulykke. Liste over personer med førstehjælpsuddannelse ligger sammen med PSS i kontor for byggeledelsen entreprenør Hjertestarter: der er placeret en hjertestarter i kontrolrummet på forbrændingsanlægget. Adgangs- og flugtveje Etablering af køre- og gangveje. Vejene skal have en opbygning og bredde, således at tung trafik, f.eks. elementvogne, betonbiler, mobilkraner og teleskoplæssere, kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget vedligeholdelses- og rengøringsvenligt og ikke opblødes af vejrlig. Vejenes overflade skal være i en sådan stand, at kørsel med tekniske hjælpemidler som f.eks. rullevogne, robotter o. lign. er mulig. Kørende og gående trafik adskilles hvor det kan lade sig gøre. Ved porte / døre, hvor der ikke er sikker passage for gående, skal der forefindes tydeligt afmærkede indgange, der ikke må blokeres. Adgangsveje for gående skal have en bredde på mindst 80 cm. Bredden kan reduceres til 60 cm, hvor der ikke skal transporteres materialer. Vedligehold og renholdelse af fælles adgangsveje. Vanding af køreveje efter behov i tørre perioder. B14 B14 Byggeperioden Byggeperioden

40 40 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Etablering og vedligeholdelse af flugtveje og nødudgange. Skal være hensigtsmæssigt placeret. B14 Byggeperioden Døre og porte, der er placeret i flugtvejene, skal være markeret / skiltet. Døre skal åbne i flugtretningen og skal kunne åbnes uden besvær. Skydedøre og drejedøre må ikke anvendes som flugtvejsdøre. Elevatorer må ikke benyttes som flugtveje. Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede. Strittere og udragende/opragende ender skal sikres/fjernes, således at de ikke udgør en risiko for dem der færdes i nærheden af dem. Gangbroer over egne render/udgravninger. Afdækning af huller i dæk og lignende. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden Etablering og vedligehold af trapper og ramper til / i bygning. B14 Byggeperioden Adgangs- og flugtveje til tag. B14 Byggeperioden Oplagspladser Etablering og vedligehold af oplagspladser. Pladserne skal have en opbygning, således at tung trafik kan foregå uhindret og uafhængigt af vejrliget samt være opbygget vedligeholdelses- og rengøringsvenligt. B14 Byggeperioden

41 41 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Pladserne skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Pladsernes overflade skal være i en sådan stand, at kørsel med f.eks. rullevogne er mulig.(byggeperioden) Oplagring af materialer på oplagspladser skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt og må kun ske iht. aftale med byggeledelsen. Oplagring af materialer i bygninger skal ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt og må kun ske iht. aftale med byggeledelsen. Materialerne skal flyttes, hvis de øvrige entreprenørers arbejde kræver dette. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Byggeperioden Indvendige oplagspladser indtegnes så vidt muligt på byggepladsplanen B14 Byggeperioden Materialer skal leveres i takt med indbygning, således at større oplag undgås. Rækværker, afspærringer og afdækninger Etablere og vedligeholde rækværk (hånd-, knæ- og fodliste) i bygning ved alle frie kanter, hvor der er nedstyrtningsfare over 2 meter (mindre, hvor der er særlig fare) Rækværk kan erstattes af en holdbar markering/afspærring placeret 2 meter fra kanten (rød-hvide lægter eller nylonsnor m. refleksbrikker). Den enkelte entreprenør B14 Byggeperioden Byggeperioden Etablere og vedligeholde afspærring om/under eget arbejdsområde, hvor der Den enkelte Byggeperioden

42 42 Ansvarsområde Ansvarlig Periode er risiko for faldende/væltende genstande. entreprenør Afspærringen skal have et omfang der sikrer, at forbipasserende ikke kan rammes af faldende/væltende genstande. Orienteringslys, arbejdslys, flugtvejsbelysning, byggepladsinstallation samt kabler og ledninger Etablere hovedtavle for Elforsyning. B14 Byggeperioden Etablere og vedligeholde byggepladsens elinstallation. Kabler skal hænges op eller graves ned jf. gældende regler. Tavler skal være CE-mærket og mærket med EN B14 Byggeperioden Anmeldelse af elinstallationen til det lokale elforsyningsselskab. Kopi af anmeldelse skal tilgå sikkerhedskoordinator. Udføre dokumenteret eftersyn på byggepladsens elinstallation hver 3. måned samt ved væsentlige ændringer jf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Dokumentation for gennemført eftersyn skal tilgå sikkerhedskoordinator. Etablere tilstrækkelig orienteringsbelysning (min. 25 lux) på udvendige og indvendige adgangs- og transportveje (inkl. adgangsveje på stillads samt trapper til skure mv.) B14 B14 B14 Byggeperioden Byggeperioden Byggeperioden

43 43 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Krav om orienteringsbelysning er uafhængig af vinterperioden. Etablere tilstrækkelig arbejdsbelysning til eget brug. Ved brug af halogenlamper, skal disse placeres i højden, således at de ikke udgør en risiko for blænding og brandfare. Lavenergilamper bør erstatte halogenlamper. Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden Etablere og vedligeholde flugtvejs- og nødbelysning i nødvendigt omfang. B14 Byggeperioden Kabler og ledninger skal så vidt muligt hænges op eller graves ned. Ledninger til håndværktøj skal trækkes hensigtsmæssigt, således de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Kabelspaghetti på adgangsveje / trappereposer accepteres ikke. Kobling af kabeltromler er ikke tilladt. Stive installationskabler ikke må anvendes hvis de skal monteres med stikpropper eller forlængerled. Kopatter og lignende må ikke anvendes. Oprydning, rengøring og affaldsordning Løbende oprydning/renholdelse (inkl. fjernelse af affald) af alle arbejdsområder, adgangsveje og oplagspladser. Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden Hele byggeperioden

44 44 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Såfremt entreprenørerne ikke aktivt medvirker til at holde byggepladsen ryddelig, forbeholder sikkerhedskoordinator sig ret til at iværksætte ekstern oprydning på entreprenørernes regning. Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til næste entreprenør. Arbejdsmiljøkoordinator forbeholder sig ret til at foranledige manglende oprydning samt evt. restaffald fjernet på entreprenørernes regning. Fælles stillads, person- og/eller godselevator, kran mv. Udfyldes før byggeperiode Fælles stillads opstilles og vedligeholdes af: Stilladset skal anvendes til: Stilladset skal være type: Såfremt stilladset ikke opstilles i standardopstilling efter den pågældende stilladstype, skal der foreligge en konstruktionsberegning, der indeholder en specifikation over den påtænkte opstilling, herunder en styrkeog stabilitetsberegning. Stilladshøjder aftales med de øvrige entreprenører på et projektgennemgangsmøde. Den enkelte entreprenør Sikkerhedskoordinator Hele byggeperioden Hele byggeperioden

45 45 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Fælles person- og/eller godselevator opstilles og vedligeholdes af: Elevatoren skal kunne klare en last på: Fælles kran /elevator opstilles og vedligeholdes af: Kranen skal have en rækkevidde på: Kranen skal have en lastevne på: Vinterinddækning, snerydning, saltning og grusning mv. Interimslukning af vindues- og dørhuller i vinterperioden. B14 Byggeperioden Vinter Opvarmning af bygning efter behov og i muligt omfang. B14 Byggeperioden Vinter Inddækning samt evt. overdækning af stillads. B14 Byggeperioden Vinter Saltning, grusning og snerydning af fælles adgangsveje i og omkring bygning skal så vidt muligt være udført i god tid før arbejdet startes om morgenen og efter behov i løbet af arbejdsdagen. Saltning, grusning og snerydning af egne arbejdsområder udendørs såvel som indendørs. Afdækning af egne materialer. B14 Den enkelte entreprenør Den enkelte entreprenør Byggeperioden Vinter Byggeperioden Vinter Byggeperioden Vinter

46 46 Ansvarsområde Ansvarlig Periode Trykflasker i byggepladsens fællesområder Flaskegas bør ikke opbevares indendørs. Der må max. opbevares 3 stk. 11 kg / 2 stk. 17 kg flasker i bygning eller i materielcontainer. Oplag på tag må ikke overskride 200 kg (6 stk. 33 kg flasker). Udendørs oplag over 200 kg skal ske jf. Beredskabsstyrelsens anvisninger. Der skal skiltes med Trykflasker Fjernes ved brand. Gasflasker skal opbevares stående, således af sikkerhedsventilen virker. Gasflasker skal placeres, således at de ikke kan vælte eller påkøres. Acetylenflasker skal påmonteres tilbageslagssikring ved reduktionsventilen. Oxygenflasker bør ligeledes monteres med tilbageslagssikring ved reduktionsventilen. Den enkelte entreprenør Hele byggeperioden

47 47 Bilag 5. Tidsplan

48 48 Bilag 6. Projektets gældende adresseliste

49 49 Bilag 7. Arbejdstilladelse

50 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 50 af 54 Rev./dato: 1/ I tilfælde af en ulykke: Alarm Tryk 112 Kontrolrum: Arbejdsmiljøkoordinatorer (Kirsten) (Siamak) Byggeledelse: (Klaus Krebs Christensen) Tryk 112 og oplys: Hvem du er Hvor du ringer fra - Ølstedvej 20, Lisbjerg Hvad der er sket Hvor mange tilskadekomne Sørg for at nogen tager i mod den tilkaldte hjælp og viser vej - Kontakt kontrolrum: de vil hjælpe med at guide Trinvis førstehjælp: Stands ulykken (Overblik og sikring af skadessted) Giv livreddende førstehjælp Tilkald den nødvendige hjælp (Aftal mødested) Giv almindelig førstehjælp Hvis du selv kører til skadestuen: Aarhus Sygehus, Nørrebrogade 44, Hospitalsgaden, indgang 7 kør direkte til skadestuen uden at ringe først

51 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 51 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Generelt skal følges ved alle hændelser Nærmeste arbejdsleder kontaktes ved nedenstående hændelser. Arbejdsleder følger op på hændelsen og informerer opad i egen organisation samt informerer sikkerhedskoordinator Se Bilag 6, Adresseliste Sikkerhedskoordinatorer: Kirsten Sinding Siamak Rahin Arbejdsulykke I Tilfælde af en ulykke: ALARM 112 (ventetid 15 sek.) Stands ulykken (Overblik, sikring) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid Giv livreddende førstehjælp. telefonnummer. Tilkald den nødvendige Hvad der er sket. hjælp. Aftal mødested. Hvor ulykken er sket Giv almindelig hjælp. (adresse og kommune). Sørg for at nogen tager imod Hvor mange tilskadekomne. den tilkaldte hjælp / vis vej. Se til at kollegaer/ vidner ikke går i chok tal med dem Kontakt nærmeste arbejdsleder. om hændelsen eller sørg for, Kontakt AVA's sikkerhedsleder: at andre gør det. Ved epilepsi foruden ovenstående: Sørg for, at vedkommende ikkekommer til skade. Hold evt. vedkommendes hoved og arme. 112 Politi kommer, hvis der rekvireres ambulance. Arbejdstilsynet tilkaldes evt. af politiet. Førstehjælpsudstyr er angivet på byggepladsplanen. Ved lettere tilskadekomst Såfremt skadelidte transporteres til skadestuen af arbejdsleder / kollega, skal der følge en 3. person med i tilfælde af, at skadelidte går i chok. Skadestuen kontaktes på tlf. (Nummer)

52 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 52 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Uønsket hændelse Stands hændelsen så den ikke udvikler sig. Kontakt nærmeste arbejdsleder. Fotonotat for uønsket hændelse udfyldes og tiltag iværksættes. Afspær område ved risiko for yderligere hændelser. Se til at kolleger/vidner ikke går i chok tal med dem om hændelsen. Kontakt AVA sikkerhedskoordinator: Kirsten Sinding Siamak Rahin Brand Stands om muligt branden. Tilkald den nødvendige hjælp. Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp aftal mødested, og vis vej. Afspær område ved risiko for yderligere uheld samt ved risiko for eksplosion af gasflasker. ALARM 112 (ventetid 15 sek.) OPLYS ALTID: Hvor du ringer fra opgiv altid telefonnummer Hvad der er sket Hvor ulykken er sket (adresse og kommune) Hvor mange tilskadekomne 112 Brandmateriel er angivet på byggepladsplanen. Uventet fremkomst af asbest Hvidt materiale. Kan se både fast og/ eller flosset (løst) ud. Består af hvide lange tråde. Asbest er oftest pakket ind/ surret fast om rør med bandager eller fritstående asbest i form af hvide plader kan også forekomme. Stop arbejdet. Forlad området. Hvis det er muligt lukkes døre og vinduer, og evt. ventilationsanlæg stoppes ind til rummet, hvor asbesten er fundet. Opsæt advarselsskilte. Det skal fastlægges, om det er asbest og i hvilket omfang. Der skal aftales en procedure for det videre arbejde. Brud på fjernvarmeledning Hovedledning kendetegnes ved en sort isoleringskappe (polethylen - Ø 315 mm), inden i er et jernrør. Mellem rørene ligger et SRO-kabel. Stikledning: PVC/jernrør med isolering af sort polethylen. Advarselsbånd VIOLET Røm udgravning der er risiko for dampudslip. Kommunal varmeforsyning AVA Evt. Politi

53 Bilag 8. Beredskabsplan Sags navn: Biomassefyret kraftvarmeværk, Lisbjerg Side: 53 af 54 Rev./dato: 1/ Hvad sker der? Specielle kendetegn Hvad gør du? Hvem kontaktes Telefonnr. Bemærkninger Brud på højspændingskabler Over V Ligger minimum 0,70 m 1,50 m nede. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe RØD. (Ældre kabler: beskyttet med mursten eller lignende, udvendig kappe BLÅ/SORT/GRÅ) Stop arbejdet. Røm område, hvor der er brud. Hold afstand og undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab NRGi Evt. politi/brandvæsen Brud på lavspændingskabler Under V Ligger minimum 0,35 1,00 m nede. Ved dybde 0,35 m, så brug af kabelrør/ svært plastdækbånd. Advarselsbånd RØD, udvendig kappe GRÅ. Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Lad aldrig området være ubevogtet, hvis der er spænding på. Lokalt forsyningsselskab NRGi Evt. politi/brandvæsen Kontrolrum - AVA (Lidt ældre kabler: Advarselsbånd GUL evt. mærket Stærkstrøm, udvendige kappe SORT). Brud på svagstrømskabler 0V-50V Brud på lyslederkabler Advarselsbånd ORANGE, udvendige kappe HVID/GUL/ORANGE. Lysledere ligger i Ø40-70 trækrør eller alene (gule/sorte). Stop arbejdet. Undgå kontakt. Afbryd strøm, hvis muligt. Ledninger må ikke berøres. Ender frigraves og pakkes ind i plastic. Ledningsejer står ofte på kabel/rør. Ledningsejer AVA, kontrolrum Ledningsejer AVA, kontrolrum Brud på telekabler Telekabler er oftest orange/gule (evt. sorte). Er ikke strømførende, er ikke farlige. Kontakt AVA kontrolrum Brud på uidentificeret ledning Stop arbejdet. Kontakt byggeledelsen. Kontakt AVA kontrolrum Byggeledelse: Klaus Krebs Christensen Brud på vandledning Stop arbejdet Kontakt AVA kontrolrum

54 DATO: SAG: REV.: SIDE: xx-xx-200x 000/XX af 54 Bilag 9. Anmeldelse til Arbejdstilsynet Her indsættes kopi af anmeldelse.

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden

Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg. Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Her hjælper vi og passer på hinanden

Her hjælper vi og passer på hinanden Velkommen Til Biomassefyret kraftvarmeværk i Lisbjerg Her hjælper vi og passer på hinanden AVA's Arbejdsmiljø Politik AffaldVarme Aarhus anser sikkerheden på arbejdspladsen af væsentlig betydning og prioriterer

Læs mere

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg

Bilag 4. Beredskabsplan. Dato: Sag: Alabu afd. 10, Peder Freuchens Vej Side 1 af 5. Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Bilag 4 Beredskabsplan Adresse: Arbejdsmiljøkoordinator(B) på pladsen: Peter Freuchens Vej 1 39, 9000 Aalborg Kontaktperson på pladsen: Nærmeste skadestue: Kørevejledning- se sidste side Aalborg Sygehus

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed Plan for sikkerhed og sundhed Sikkerhed og sundhed på byggepladsen: Ombygning af Herlev Rådhus Dato 17. oktober 2014 Side 1 af 10 Indhold Plan for sikkerhed og sundhed... 1 Navne & adresseliste... 3 Beskrivelse

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Mikaellauridsen.dk - Entreprise Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Revisionsnummer 01 Dato: 30.04.2015 Udarb. af: Mikael D. Lauridsen MDL Byggeplads: Location Adresse Bygherre Århus

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed

Fynsværket. Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Fynsværket Vigtig information om miljø, arbejdsmiljø & sikkerhed Indhold Fjernvarme Fyn er en energivirksomhed, der producerer varme og el. På Fynsværket rummer produktionen potentielle risici. Det kan

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

Underleverandører til

Underleverandører til Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013 GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole BYGGESAG: Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole, om- og tilbygning elevværelser mv. 2013

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser

Arbejdsmiljø. - tillæg til standardbetingelser Arbejdsmiljø - tillæg til standardbetingelser Gældende for leverandører og underentreprenører November 2013 Generelt Nisgaard + Christoffersen A/S (N+C) vil have et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle

Læs mere

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG.

22. september Plan for sikkerhed og sundhed. ATP Ejendomme A/S. Dato: Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG. Plan for sikkerhed og sundhed ATP Ejendomme A/S Dato: 21-09-2011 Byggesag: Ryesgade 45, kælder Ansvarlig: JLG Side 1 af 9 1. Generelle forhold 1.1. Generel projektbeskrivelse Entrepriseform: Hovedentreprise

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen

GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN. Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen GENERELT OM SIKKERHED I FORSYNINGEN Instruktion til medarbejdere, håndværkere, konsulenter m.fl., som arbejder for Forsyningen 1 VELKOMMEN I Forsyningen står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen.

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Opførelse af Bella Hotel

Opførelse af Bella Hotel Opførelse af Bella Hotel I Bella Center har godt arbejdsmiljø en høj prioritet Det skal også gælde på vores byggeplads Projektchef Kjeld Schrøder Bella Centrets administrerende direktør Arne Bang Mikkelsen

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger Flere tilgange Arbejdstilsynet Vinterbekendtgørelsen Overenskomsterne Arbejdstilsynet Periode 1.10-31.3 Stationært arbejde under halvtag mm Inddækning af stilladser og råhuse Undgå

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital.

DNU. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav. Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S. Det Nye Universitetshospital. DNU Arbejdsmiljø- og Sikkerhedskrav Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Kurt Egmose Rådgivergruppen DNU I/S Det Nye Universitetshospital Det Nye i Aarhus Universitetshospital i Århus En stor byggeplads Byggeområdet

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer:

Arbejdsmiljøleder Initialer: Arbejdsmiljørepræsentant Initialer: Arbejdsleder Initialer: Arbejds- og sikkerhedsbeskrivelse (AOS) BIOFOS ønsker at opretholde et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For at sikre dette skal der før en arbejdsopgave påbegyndes udarbejdes et AOS-skema.

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem.

Vi kender regler og procedurer, og vi overholder dem. Forord Indhold 1 Ansvar... 5 2 Opmærksomhed på farer... 7 Oiltanking er forpligtet til at udføre alle aktiviteter på en sikker og effektiv måde. Vores mål er at forhindre alle ulykker, skader og erhvervssygdomme,

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv.

Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Bygherrens ansvar ved ombygning, renovering, nybygning mv. Arbejdsmiljøregler for de kommunale institutionsledere Revision 0 Sikkerhedsloven Denne pjece er et uddrag af lov nr. 1395 af 27 december 2008

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital

Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Arbejdsmiljøpolitik for Det Nye Universitetshospital Overordnede målsætninger Vi vil planlægge, projektere og opføre Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) under hensyntagen til hvad der er bæredygtigt,

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation

Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation BILAG 7 Den 8.12.2016 Arbejdsmiljø Ydelsesspecifikation Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", pålægger Slots- og Kulturstyrelsen (herefter

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere