Plan for sikkerhed og sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Kapitel : 1 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Indholdsfortegnelse Dato : Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Oversigt over entrepriser/arbejder Projektmaterialet Projektorganisation Tids- og arbejdsplan Generelt Bilag Sikkerhed og sundhed Generelt Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø Forholdsregler ved farligt arbejde Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Generelt Beredskabsplan Byggepladstegninger Generelt Bilag... 1 Bilag Bilag 1: Adresseliste Bilag 2: Den gældende tidsplan Bilag 3: Beredskabsplan Bilag 4: Byggepladstegning, med angivelse af ansvarsområder Bilag 5: Kontrolskema (runderingsskema) Bilag 6: Fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag 7: 14 dages sikkerhedsplan

3 Kapitel : 2 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Orientering Dato : Orientering 2.1. Generelt BPS Basisbeskrivelse B201-byggesag, i gældende udgave og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen. De projektspecifikke bestemmelser gælder fremfor Basisbeskrivelsen Byggesagen Byggeopgavens betegnelse: Renovering af Grønningen Slagelse boligselskab Byggeopgavens beliggenhed: Skovvejen og Færøvej Slagelse Danmark Byggeopgavens omfang, indhold og funktion: Opgaven omfatter renovering af 7 etageejendomme opført i 1966, samt opførelse af nyt beboerhus på ca. 375m2. Renoveringssagen omhandler bl.a. udskiftning/ etablering af kloak, udlægning af tag, efterisolering af facader, vinduesudskiftning, isætning af nye vinduespartier, nedrivning og miljøsanering, udvidelse af altaner, opførelse af nye indgangspartier, landskab, samt ombygning af 16 lejligheder, herunder installation af 2 nye elevatorer. Byggeriet forventes igangsat i maj 2013 og foregå over en periode på to år Oversigt over arbejder Byggesagen er opdelt i nedenstående storentrepriser indeholdende de anførte arbejder: Entreprise 1 (E01): Stillads-, Facade-, Altan-, Tag-, Vindues-, Snedker- og Tømrerarbejde. Entreprise 2 (E02): Nedrivning-, Sanering-, Jord-, Kloak-, Beton- og Murerarbejde Entreprise 3 (E03): Teknik - VVS-, Ventilation-, El-, CTS- og Elevatorarbejde Entreprise 4 (E04): Anlæg og Landskab Entreprise 5 (E05): Maler- og Rengøringsarbejde Ovenstående beskrivelse af de enkelte storentrepriser er ikke udtømmende. Der henvises til øvrigt udbudsmateriale for hver enkelt storentreprise for en detaljeret beskrivelse Projektmaterialet Projektmaterialet er struktureret i overensstemmelse med BIPS Beskrivelses Struktur B1000. Såfremt afsnittene i de enkelte kapitler i byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser ikke er fortløbende nummereret, er de manglende afsnit udeladt, de mangler ikke.

4 Kapitel : 2 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Orientering Dato : Projektorganisation Bygherre: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Kontakt: Mogens R. Aaskov Tlf: Mail: Arkitektrådgiver: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé København K Kontakt: Søren W. Aagaard Tlf: Mob: Mail: Ingeniørrådgiver: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail:

5 Kapitel : 3 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Tids- og arbejdsplan Dato : Tids- og arbejdsplan 3.1. Generelt Hver enkelt entreprenør udarbejder aktivitets- og arbejdsplaner for egne arbejder inden for rammerne af tidsplanerne i udbuddet. Planerne sendes til byggeledelsen senest 10 dage efter kontrahering. Aktiviteter med særligt farligt arbejde skal fremgå af planen, så der kan foretages en risikovurdering under sikkerhedsarbejdet. Hver enkelt storentreprenør reviderer løbende aktivitets- og arbejdsplaner ved ændringer. Reviderede planer sendes til byggeledelsen. Detailtidsplaner udarbejdes og revideres af byggeledelsen med udgangspunkt i storentreprenørernes input Bilag Der henvises til de i udbudsmaterialet vedlagte tidsplaner. Henholdsvis: - Tidsplan af 03.10,2013

6 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Byggeplads 4.1 Generelt Byggepladsens indretning generelt. Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Byggepladsen defineres som byggeplads = arbejdsområde + skurby. Byggepladsen er angivet på følgende byggepladstegning: Aktuel byggepladsplan For så vidt angår forpligtelsen til at etablere adgangsvej til bygninger og skur og til at udlægge adgangsveje, henvises til eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for entreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiale end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning. Alt i øvrigt i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. 4.2 Bestemmelser Generelt Bygherres pådrage ansvaret for etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsen. Arbejdet omfatter følgende: Skurby. Køreplader(Jernplader) (Tilføjet den ) Entreprise 2 (E02) pådrages ansvaret for etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsen. Arbejdet omfatter følgende: Vand og kloak. Materialeplads, vedligehold, hegn, og overflader, + førstehjælp stationer. Parkeringsforhold Plads Værkstedsplads Affaldsområde Jorddepot (Når nuværende eks forhold er udbedret af bygherre pådrager E02 ansvaret for jorddepot igen). Køreveje, rengøring efter egne arbejder. Gangstier, men kun for beboerne(bygherre har ansvaret for etablering af gangstier til stilladset/trappetårnet) Gangbro, ved opgange. Afskærmning, ved bla. elevator. Indhegning Skiltning

7 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-2 Entreprise 1 (E01) pådrages ansvaret for etableringen, vedligeholdelse og afrigning af stillads iht. Jf. Arbejdsbeskrivelsen for stillads. Entreprise 3 (E03) pådrages ansvaret for etableringen, vedligeholdelse og demontering af følgende omfattede arbejdet: Byggestrøm Orienteringslys Myndighedsforskrifter og vejledninger Alle forhold på byggepladsen skal til enhver tid opfylde gældende love og regler samt overholde arbejdstilsynets vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Byggepladsens anmeldelse til arbejdstilsynet foretages af entreprise 2 Den 17 okt Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprise 2 s (E02) faste pris og tid er baseret på byggepladsen, som den henligger ved storentreprenørens egen besigtigelse. Entreprise 2 (E02) Har afholdt vejsyn og registrering af forholdene med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed, samt et syn af pladsarealer med deltagelse af byggeledelsen, der udarbejder referat af vejsyn mv. Entreprise 2 (E02) Har udarbejdet nødvendig dokumentation i form af fotos. Entreprise 2 (E02) Har afholdt syn af omkringliggende adgangsveje, det pladsareal samt arealer som grænser op til bbyggepladsen med deltagelse af byggeledelsen. Entreprise 2 (E02) Har ikke ansvaret for den del af byggepladsen, som bygherren har kørt i stykke omkring blok 4 i forbindelse med bortkørsel af jord. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Der skal dog ses bort fra det område/arbejde som indgår i entreprise 4 (E4). Vejsyn afholdt tilstede var: Erik Kamper Lars Bille Hansen Paw Appeldorff Hansen Ole Jepsen A/S C.F. Møller A/S Slagelse Kommune 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegningerne.

8 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-3 Entreprise 2 (E02) indhenter alle nødvendige ledningsoplysninger, der efter udførelse af entreprisen overdrages til byggelederen. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Der henvises til tegning; SB10_T_A_X_1_002 nedrivningsplan for terræn. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle 4 stk. hovedlinjer samt 7 stk. kote fikspunkter. Entreprise (E02) har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. Storentrepriserne afsætter, vedligeholder og fjerner hver især alt øvrig til brug for eget arbejde efter aftale med byggeledelsen. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på følgende tegning: SB10_T_A_X_1_200 (Tilføjet den ) Som det fremgår på overstående tegninger, er byggepladsen dynamisk. Dette gøres således, at der tages størst mulig hensyn til beboerne og det eksisterende landskab Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Ønsker en af storentrepriserne et byggepladsareal udover det, der er vist på byggepladstegningen, kan dette først ske efter byggeledelsens accept og vedkommende skal selv indhente de nødvendige tilladelser til dette og selv afholde alle udgifter i den forbindelse. Indhegning Entreprise 2 (E02) leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre jf. byggepladsplan. Byggepladshegnet har en højde på 2,2 m. Hegnet vil være udført af stålmaterialer og der udføres vindafstivning pr. 6 m. Porte og døre vil være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold til udbudstidsplanen. Det påhviler hver enkelt entreprenør, at opsætte eventuelle midlertidige hegn op, omkring egne arbejdssteder.

9 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-4 Afskærmning Entreprise 2 (E02) leverer, monterer, vedligeholder og fjerner afskærmning jf. gældende byggepladstegning Aflukning Interimslukning Entreprise 1 (E01) leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningerne. Vindueshuller afdækkes ved at der strakt monteres facadeisolering omkring vinduerne, samt med plastafdækning i toppen. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet. Aflåsning Entreprise 2 (E02) forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Tyverisikring Det er storentreprisernes eget ansvar at tyverisikrer eget materiel på pladsen. Bygherre kan på ingen måde erstatte entreprenørens omkostninger ved tyveri eller hærværk på pladsen Skiltning Forbuds- og påbudsskilte I forbindelse med de enkelte entreprisers udførelse skal nødvendige skiltning, afmærkning og afspærring for overholdelse af gældende Arbejdsmiljølovgivning være indeholdt i tilbuddene. Øvrig skiltning må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra byggeledelsen, dog er storentrepriserne inkl. eventuelle underentreprenører pligtige til tydeligt at skilte med firmaet på mandskabsskure, materialeskuer og materiel. Entreprise 2 (E02) skal endvidere dimensionere, levere og montere samt vedligeholde tømmerkonstruktion for 2 stk. fælles byggepladsskilte. Teksten og design aftales med byggeledelsen. Højde 2,5 meter skilt bredde 1 meter og høvlede 1,5 m, inkl. montage af skilte og fjernelse fra byggepladsen. Ingen entreprenører må opsætte reklameskilte. (Udgår) Skilte på skure Firmanavn + CVR nr. (+ CVR nr. tilføjet den ) Fælles byggepladsskilte Byggepladsskilt skal udformes/bestilles iht. vedhæftet manual "Byggepladsskiltning - manual til rådgiver". Entreprise 2 (E02) leverer og opsætter som minimum følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen. Nødvendigt antal skilte med teksten Hjelm påbudt.

10 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-5 Nødvendigt antal skilte med teksten Byggeplads uvedkommende ingen adgang. Skiltning i henhold til plan for sikkerhed og sundhed, samt skiltning i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. Nødvendigt antal påbudstavler med maksimum 15 km i timen på byggepladsen. Nødvendigt antal skilte som anviser gående på byggepladsen Nødvendigt antal skilte som anviser kørsels retning på byggepladsen (aftales med byggeledelsen inden etablering af byggeplads) Førstehjælpskasser Entreprise 2 (E02)leverer forbindingskasse til egne og bygherrens mandskabsskure samt på dertil indrettet nødhjælpsstationer i hvert arbejdsområde som indarbejdes i henhold til PSS. Beredskabsenhed (førstehjælp og brandslukker) bør placeres sådan: For hver bygning: Én i kælder, én centralt i stueetagen og én på 1. sal. Herudover skal storentreprenøren sørge for brandslukningsudstyr tæt på arbejdsstedet når der udføres varmt arbejde jf. Arbejdstilsynets krav hertil bilaget vedr. varmt arbejde. Entreprise 2 (E02) leverer og vedligeholder forbindingskasse til samtlige skurvogne (samt øvrige forhold jf. PSS). Der skal projekteres med ca. 30 beredskabsenheder Brandslukningsmateriel Entreprise (E02) levere brandslukningsmateriel til byggeledelsens skurfaciliteter samt på hver etage i alle bygninger. Storentreprise (E02) har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Bygherren stille ikke parkering til rådighed Udendørs færdselsarealer Til og frakørsel: Til og frakørsel til byggepladsen sker fra Skovvejen, Færøvej og Grønningen. På byggepladsvejene, skurbysareal og materielpladser kan forventes en belastning (overflade modul) på max. 40 MPa. På øvrige overflader en belastning (modul) på max. 20 MPa. Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje iht. udbudstidsplan og byggepladstegning Færdselsarealer i bygninger Entreprise 2 (E02) forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer og afskæringer mv. Blivende trapper i trapperum etableres enten sideløbende med entrepriserne, eller der etableres interimstrapper. Blivende trapper afdækkes og vedligeholdes med solidt afdækningsmateriale, så skader undgås. Skal fjernes ved aflevering. Inden afdækning foretager entreprise 2 (E02) fotoregistrering af samtlige trapper i/på byggepladsen, vægge og gulve i

11 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-6 ombygningsområderne skal afdækkes. Eksisterende skader skal kunne dokumenteres. Skader som ved fjernelse af afdækning ikke er dokumenteret vil bliver afholdt for entreprenørens (E02) regning. Alle niveauer i gangarealer med koteforskel på min. 15 cm skal forsynes med trappe/ trin inkl. afmærkning. Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m² Afdækning af huller i færdselsarealer Entreprise 2 (E02) sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres. Huller, såsom lyskasser, brønde mv., afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvar for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør der udfører hultagningen Etablering af rækværk i færdselsarealer Entreprise 2 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker og afskærmninger langs fælles færdselsarealer. Mod byggegrube og udgravninger skal der monteres Hoffman klodser hvorpå der monteres rækværk med knæ- og fodlister jf. AT's anvisninger. Ansvar for rækværk herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør der har udført arbejde, der kræver afskærmning Belysning af færdselsarealer Entreprise 3 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgnog ugeprogram samt gangreserve. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på byggepladsen færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Entreprise 1 (E01) renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Bygherre leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører:

12 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-7 Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Bygherre sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af Storentreprise (E04) Oplagsplads Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne, se beskrivelse på byggepladstegningen Teltværksteder Teltværksteder kan kun tillades i arbejdsområderne efter nærmere aftale med byggepladslederen Affaldshåndtering og affaldscontainer Entreprise 2 (E02) sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Jern og metal Beton og sten Glas Genanvendeligt PVC-affald, når det overstiger en vægtgrænse på 10 kg. pr. byggeprojekt Transportemballage af LDPE-plast Ren mineraluld Forbrændingsegnet affald, som ikke er genanvendeligt. Affald til deponering, f.eks. sanitetsporcelæn, gipsplader, uren mineraluld m.v. Tryk- og vakuumimprægneret træ, når mængden overstiger 10 kg. pr. byggeprojekt. Tagpap Giftaffald Der opstilles endvidere affaldspande til madaffald iht. Byggepladsplanen. Containerstørrelse, placering og interval for tømning aftales med byggeledelsen. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder leje af containere, transport, miljø- og affaldsafgifter afholdes af bygherren efter dokumentation. Alle udgifter til affaldshåndtering, ud over de udgifter som bygherren dækker, skal være indehold i Storentreprenør E02 s tilbud. Der kan således ikke pålægges dækningsbidrag på de udgifter som bygherren afholder. Alle entreprenører skal til stadighed medvirke til at holde byggepladsen ryddelig. Såfremt en entreprenørs egne arbejder medfører forurening af byggeplads eller omliggende vejarealer, skal entreprenøren sørge for rengøring, fejning m.v. Affald fra entreprisen anbringes af den enkelte storentreprenør i de opstillede affalds-containere.

13 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-8 De opstillede containere må ikke benyttes til bortskaffelse af jord, sand og grus samt betonrester og murbrokker. Det samme gælder olie- og kemikalieaffald. Disse affalds-fraktioner bortskaffes af de entreprenører, der leverer affaldet. Fejlleverancer, overskudsleverancer og selvforskyldt ødelagte materialer må ikke anbringes i containerne, men må bortskaffes af den pågældende entreprenør. Alt affald skal nedbrydes og placeres således, at det fylder mindst muligt i containerne. Der skal opsættes midlertidig affaldscontainer til rådighed for beboerne, tilsvarende eksisterende forhold. Placering aftales med byggeledelsen Belysning i skurby og på oplagsplads Entreprise 3 (E03) etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning. Der skal minimum være 25 lux på alle fælles færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på skurbyen og oplagspladsen. Til glatføre må ikke anvendes salt Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er storentreprise (E02) ansvarlig for oprydning og renhold. Oplagsplads for den enkelte entreprenør aftales med byggeledelsen. Den enkelte entreprenør skal uden beregning flytte oplagrede materialer m.v. såfremt disse står i vejen for andre entreprenørers planlagte arbejde. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) afdækker skakthuller og udsparinger. Storentreprise E02 forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. ved alle adgangsveje i forbindelse med gravearbejde for kloaker og terrænarbejde. Entreprise 2 (E02) afdækker hul i dæk i forbindelse med udførelse af ny elevatorer og badeværelser. Alle entreprenører afdækker hvor der tages hul. Entreprise (E02) afdækker udsparinger i tagdæk, indtil Entreprise 1 overtager arbejdsområdet, i hht. tidsplaner Etablering af rækværk i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) opsætter al sikkerhedsmæssigt rækværker i forbindelse med hultagning til ny elevatorskakt, omkring udgravninger mv. Alle entreprenører opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i egne arbejdsområder.

14 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner entreprise 3 (E03) orienteringsbelysningen jf. branchevejledningen for belysning og elforsyning på byggepladsen af aug Den enkelte entreprenør sørger selv for den nødvendige arbejdsbelysning i det nærområde hvor han arbejder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på arbejdsområderne. Der afklares bl.a. interimsopvarmning, udtørring af bygninger samt snerydning og grusning af arbejdsområder på vintermødet Oprydning og renhold i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske 2 gange om ugen Tekniske hjælpemidler Generelt Udgifter til tilvejebringelse, vedligeholdelse og nedtagning af nødvendige kraner, stilladser, lifte, arbejdsplatforme m.v. for arbejdets udførelse, skal medtages i det omfang det måtte være nødvendigt for opfyldelse af Arbejdstilsynets og byggeledelsens krav og vejledninger til materiel og sikkerhedsudstyr Kraner og materielle-hejse Hvis storentrepriserne vælger at benytte kran og/eller hejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet, skal storentrepriserne skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejsen efter byggeledelsens godkendelse tages i brug. Storentrepriserne stilles frit med hensyn til endeligt valg af kran/kraner og opstilling og nedtagning. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Opstilling og nedtagning af kraner og hejse må kun ske efter aftale og accept med byggeledelsen. Storentrepriserne opstiller, vedligeholder og fjerner materielhejse og kraner til udførelse af egne arbejder og dette skal være indeholdt i tilbuddet. Opstilling og brug af materialehejs skal aftales med byggeledelsen. Placering aftales med byggeledelsen. Opstilling af mobilkraner skal ligeledes aftales og godkendes af byggeledelsen i god tid inden disse skal benyttes. Alle entrepriser skal oplyse individuelle relevante data for mobilkraner og stationære kraner, således at fagtilsyn kan vurdere påvirkninger på terræn eller bygningsdele. Ekstraomkostninger til beskyttelse af terrænbelægninger og bygningsdele er bygherren uvedkommende.

15 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Personelevatorer Der etableres ikke personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Entreprise 1 (E01) tilvejebringer, opstiller, nedtager, ombygger, flytter mv. arbejdsplatforme, stilladser etc. til brug alle arbejder. På grund af bygningens form vil et fælles stillads for arbejdet på pladsen være tilstrækkeligt. Den enkelte entreprenør skal tillade, at andre entreprenører benytter hans adgangsveje, stilladser, materialehejs, kraner og gangbroer mv Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Entreprise 2 (E02) tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af bygherre selv. Bygherren afholder udgiften til vand og vandafledningsafgift El Bygherre etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Entreprise 3 (E03) etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Herunder etablering af hovedmålertavle og byggestrømstavler. Entreprise 3 (E03) leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af hver enkelt storentreprenør. Egne skure og materialecontainer skal udføres med en bimåler. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af Bygherre. Alle entreprenører er ansvarlige for lovpligtigt eftersyn af egne installationer på byggepladsen. Entreprenøren betaler for eget elforbrug til skurer ved anvendelse af bimåler. Slagelseboligselskab er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelse.

16 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Kommunikation Entreprise 2 (E02) sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefonlinie (fastnet) til brug for nødopkald. Ligeledes sørger entreprise 2 (E02) for, at der er en telefonlinje til telefon og fax, samt en bredbåndsforbindelse med min. 1 mbit/512 kbit/s, til anvendelse i byggelederskuret betaling af telefonabonnement, samtaler og flat-rate på bredbåndstilslutningen til byggelederskuret, betales af bygherren Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Der gælder særlige bestemmelser for entreprenørernes og håndværkernes færden på byggepladsen, i bygninger og på området. Arbejdstid: Storentreprenøren og dennes underentreprenører skal overholde følgende normal arbejdstid: Hverdage kl Entreprenøren skal til enhver tid planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennævnte tidsrum. Dette gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsinkelser. Arbejde uden for disse tidspunkter må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med byggeledelsen og bygherren. Arbejde i forbindelse med drift af interimistiske installationer og interimistiske toiletter skal dog udføres på alle kalenderdage, herunder også ferie og helligdage. ID-kort: Alle på pladsen beskæftigede skal udstyres med identitetskort med portrætfoto. ID-kortet skal bæres synligt på byggepladsen og skal på begæring forevises tilsynet, ejendommens funktionærer og ejendommes brugere. ID-kort kan og må kun udstedes til personer som har gennemført "Uddannelse i beboerhensyn" herunder orienteret om byggepladsens "Ordensregler" jfr. nedenstående. Udgifter i forbindelse med udstedelse af ID-kort for egen entreprisegruppe skal være indeholdt i storentrepre-nørens tilbud. ID-kort skal, foruden oplysning om kortholder, foto og firmanavn, være påtegnet af byggeledelsen. Storentreprenøren sikrer, at byggeledelsen løbende får ajourførte oplysninger over udstedte ID-kort med navn, fag, nr., mv. for de enkelte kortholdere. Ved bortkomst af kort skal entreprenøren omgående meddele dette. Entreprenøren afholder selv udgiften til erstatningskort. Kortet skal destrueres, når medarbejderen ikke længere er tilknyttet pladsen. Storentreprenøren leverer og koordinerer alt vedr. ID-kort for egen entreprisegruppe. Beboerhensyn: I kvalitetskontrol skal indgå, at entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, skal kunne dokumentere, at bemandingen består af håndværkere, som er vant til at

17 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-12 omgås og arbejde blandt beboere og har forståelse for beboernes situation fra byggesager af lignende karakter. Håndværkere i og i nærheden af boliger skal kunne kommunikere på dansk. Entreprenøren skal sørge for, at alle, som er tilknyttet byggepladsen, modtager "uddannelse i beboerhensyn", hvilket skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. "Uddannelse i beboerhensyn" skal eksempelvis omhandle bearbejdning af: at der tages størst muligt hensyn til beboere, almindelig hensyntagen, høflighed, omgangstone og tolerance overfor beboere, god og klar oplysning og orientering til beboere om arbejdets varighed, og om det er færdigt eller de kommer igen, størst mulig omtanke for nøgler og ulåste entredøre. En bolig må aldrig forlades åben eller ulåst, tilstræbe en kortvarig og flydende arbejdsgang i/ved den enkelte bolig, med sigte på mindst mulig belastning af den enkelte beboer, pauser afholdes ikke i boligerne! hensynsfuld færdsel i og ved boliger og ved byggeplads, oprydning i bolig, i arbejdsområde, på stillads, på vej og terræn! respekterer arbejdsdags start- og sluttidspunkter, sikre og farbare adgangsveje mv., ingen unødig støj råben der må ikke drikkes alkohol på byggepladsen eller i bebyggelsen, der må ikke ryges i boliger og opgange, der må ikke benyttes radioer, CD-afspillere mv. i boliger eller i opgange. Radio benyttet uden for bygningen skal spille så lavt, at det ikke virker generende for beboerne. etc. Såfremt håndværkerne viser sig ikke at have modtaget "uddannelse i beboerhensyn" eller ikke evner at efterleve det, kan byggeledelsen forlange de pågældende bortvist fra byggepladsen. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Storentreprenøren har ansvaret for og koordinerer alt vedrørende beboerhensyn. Ordensregler: Følgende almindelige ordensregler er gældende og skal være ophængt i mandskabsskure og lignende steder (ophænges af byggeledelse): De på byggepladsen beskæftigede må kun opholde sig på byggepladsen og i arbejdsskurene fra ½ time før arbejdstidens begyndelse til ½ time efter dens ophør. Sømmelig adfærd skal til enhver tid udvises. Nødtørft må kun forrettes på de anviste steder. Toiletter og håndvaske i lejligheder må ikke benyttes af entreprenørerne og deres håndværkere. Urenlighed eller beruselse på byggepladsen vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggepladsen.

18 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-13 Unødvendig støj skal undgås. Radioer, båndoptagere og lignende må ikke være til gene for beboere og andre naboer, og skal slukkes på forlangende. Storentreprenøren har ansvaret for alt vedr. overholdelse af gældende ordensregler. Nøglehåndtering generelt: Al administration og koordinering af nøgler til boliger varetages af storentreprenøren for egen entreprisegruppe og skal være indeholdt i entreprisen. Nøglehåndtering skal som minimum foregå efter nedestående anvisninger, men skal betragtes som et oplæg. Storentreprenøren skal fremkomme med et samlet forslag til nøglehåndtering for egen entreprisegruppe, gerne med erfaringsindhold fra lignede sager. Forslag fremlægges til godkendelse hos byggeledelsen og bygherren. Nøglehåndtering ved forregistrering: Forregistrering/arbejder i boliger kræver adgang til boligen 2 uger før opstart. Dette kræver at entreprenøren på forkant har truffet aftale med beboer om nøgleudlevering. Entreprenøren er gennem sin repræsentant ansvarlig for de boliger, hvortil han har fået udleveret nøglerne, herunder for enhver følge ved tab af nøglerne, såsom tyveri, indvendige skader og lignende. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at døre er lukkede og at boligen er aflåst forsvarligt, når denne forlades. Såfremt en bolig forlades ulåst, er dette bortvisningsgrund for den medarbejder som har ansvaret for adgangen. Entreprenørens ansvar for ovennævnte er gældende, indtil nøglerne er returneret. Nøglehåndtering ved renovering: Inden entreprenørens opstart i opgangen, har hovedentreprenøren udskiftet alle låsecylindre i opgangen til et byggepladssæt. Hovednøgler passende til alle opgangens boliger udleveres i 3 sæt til beboerne. Når der ikke arbejdes i en bolig, skal døren hertil være låst. Lejligheder må ikke på noget tidspunkt forlades ulåst. Uden for arbejdstid skal alle udleverede nøgler opbevares i et aflåst nøgleskab, forsvarligt fastgjort i storentreprenørens skur. Nøgleskab skal være godkendt af Ska-for. Nøgler skal forsynes med et kodenummer, så en eventuelt tabt nøgle ikke kan identificeres af uvedkommende. Storentreprenøren hæfter for nøgler, der måtte bortkomme. Entreprenøren skal ved bortkomne hovednøgler afholde udgifter til omlægning af cylindre og udskiftning af alle hovednøgler til opgangens låsesystem. Storentreprenøren skal straks meddele byggeledelsen, hvis det opdages at en nøgle er bortkommet. Hvis entreprenøren ikke kan få adgang til en bolig, meddeles dette straks til bygherretilsynet, der via bygherren vil skaffe adgang Information til tredjemand Storentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Beboerorientering:

19 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-14 Alle varslingsblanketter udfærdiges af storentreprenøren. Indledende i byggesagen udarbejder storentreprenøren paradigme for varslinger/skrivelser til beboerne som skal godkendes af byggeledelsen og bygherren. Datoer for uddeling af varslinger skal indarbejdes i detailtidsplanen. Forventet start slutdato for arbejder i boligen samt hvornår installationen igen kan benyttes. Midlertidig blokering af beboernes parkeringspladser. Udskiftning af låsecylindere. Uddeles af storentreprenøren. Færdigmelding. Indvendige arbejder: Fortæller at det håndværksmæssige arbejde i boligen er afsluttet. Orienterer om, hvornår nøgler skal tilbageleveres til byggeledelsen, så byggeplads-cylinder kan skiftes med beboerens låsecylinder. Mangelseddel til beboer vedlægges. Uddeles af hovedentreprenøren. 3 dages varsling. Mangelafhjælpning: Fortæller hvornår mangler vil blive afhjulpet. Uddeles af hovedentreprenøren Midlertidig drift Entreprise 2 (E02) og Entreprise 4 (E04) skal i samarbejde i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Håndteringen af forurenet jord. Retablering af arealer i forbindelse med byggeriets afslutning. Vedligeholdelse af kørearealer og adgangsveje. Storentrepriserne skal i samarbejde i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Koordineringen mellem entrepriserne. Præafleveringer. Sanktionsgivende datoer

20 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Sikkerhed og sundhed 5.1. Generelt Storentreprenøren har ansvaret for sikkerheden i forbindelse med de ydelser, han præsterer, og de hjælpemidler han medfører eller etablerer, hvad enten de benyttes af - eller beskytter hans egne - eller andre entreprenørers folk. Storentreprenøren har ansvaret for sikkerheden i forbindelse med de ydelser, han præsterer, og de hjælpemidler han medfører eller etablerer, hvad enten de benyttes af eller beskytter hans egne - eller andre entreprenørers folk. Storentreprenøren skal udføre sikkerhedsarbejde og er pligtig til at føre tilsyn med påbudte sikkerhedsforanstaltninger. Udgifter til sikkerhedsarbejde skal være indeholdt i tilbuddet. På byggepladsen er følgende aktiviteter risikobehæftede: Stilladsarbejde ifbm. og stålarbejder Sanering Afmontering af altanbrystninger samt nedbrydning af facadepartier i trappeopgange Nedbrydning af badekabiner Tagdækning, tagbrønde, Facadelukning, vinduesfacadepartier etc Montage af værn Indhejsning af ventilationsanlæg Generel indhejsning af materialer Nedhejsning af bygningsdele De risikobehæftede aktiviteter fremgår også af tidsplanen Organisation Bygherre: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Kontakt: Mogens R. Aaskov Tlf: Mail: Byggeplads: Skovvejen og Færøvej Slagelse Byggeleder og sikkerhedskoordinator: Arkitektfirmaet C.F. Møller Danneskiold-Samsøes Allé KBH K Kontakt: Lars B. Hansen Telefon: Mobil: Mail:

21 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Fagtilsyn, arkitektarbejder: Arkitektfirmaet C.F. Møller Danneskiold-Samsøes Allé KBH K Kontakt: Søren W. Aagaard Telefon: Mail: Fagtilsyn, ingeniørarbejder: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Fagtilsyn, tekniske installationer: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Fagtilsyn, elinstallationer: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Entreprenører: I h.t. entreprenørliste som udarbejdes ved byggeriets opstart Sikkerhedsmøder Sikkerhedskoordinatoren - indkalder til - og afholder sikkerhedsmøder. - udarbejder - og udsender referat af sikkerhedsmøder til alle implicerede senest 2 dage efter mødets afholdelse. Der afholdes sikkerhedsmøder hver 14 dag efter byggeriets opstart. Samtlige entreprenører på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig samt en medarbejdersikkerhedsrepræsentant, hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe Plan for sikkerhed og sundhed Rådgiver CF Møller har af bygherren fået overdraget dennes forpligtelse til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt koordineringspligten.

22 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed, som udarbejdes i renoveringen af grønningens opstart: 1) Plan for Sikkerhed og Sundhed (kopi af kapitel 5.1. og 5.2. fra BSB med entreprenørens supplementer) 2) Orientering (kopi af kapitel 2 fra BSB med entreprenørens supplementer) 3) Tids- og arbejdsplan (bilag: Den til enhver tid gældende tids- og arbejdsplan) 4) Byggeplads (kopi af kapitel 4 fra BSB med entreprenørens supplementer) 5) Arbejdsmiljø (kopi af kapitel 5.3. fra BSB med entreprenørens supplementer) 6) Forholdsregler ved farligt arbejde (kopi af kapitel 5.4. fra BSB med entreprenørens supplementer) 7) Omgivende miljø (kopi af kapitel 6 fra BSB med entreprenørens supplementer) 8) Beredskabsplan (Ophænges på de på byggepladstegningen angivet steder.) 9) Byggepladstegninger 5.3. Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Storentrepriserne skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 801 af den 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer - heller ikke i anden entreprise - må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) skal der stilles høreværn til rådighed Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Storentrepriserne skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130 db(ha), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode Begrænsning af støvgener Storentrepriserne skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt.

23 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Begrænsning af ergonomiske gener Storentrepriserne skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler der kan anvendes på fast underlag Forholdsregler ved farligt arbejde Storentrepriserne skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Storentrepriserne skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer. Storentrepriserne skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for byggeledelsen. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Projektet omfatter følgende arbejder, som er forbundet med særlige risici: Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkets omgivelser. - Arbejde, hvor faldhøjden er mere end 5 m. Arbejde, som udsætter arbejdstagerene for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. - Mineraluld: Varmeisoleringsmaterialet i alle konstruktioner består af mineraluld. - PCB: Der er bla. konstateret PCB i vindueskit i kældervinduer, som overstiger grænsen for farligt affald. Affald skal indsamles og håndteres efter Kommunens anvisning. For yderligere information om PCB holdige materialer, der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering Saneringsarbejdet skal udføres iht.: Vejledning baseret på branchevejledningen Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg - Asbest: Der er konstateret Asbest i: Fliseklæb bag vægflise i badeværelser, eternitplader i facade, eternit tagplader. Saneringsarbejdet skal udføres i h.t. Arbejdsministeriets asbestbekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986, samt øvrige relevante bekendtgørelser og cirkulæreskrivelser. Der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering - Bly: Der er konstateret Bly i: Sortmalet træværk på lette vinduespartier ved altan, Grå maling anvendt på gulv i bad langs kanter, Vægmaling bag komfur i køkken, Brystning af altaner malet på indvendige side. Saneringsarbejdet skal udføres i h.t. Arbejdstilsynets At-vejledning C.0.8. Der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering

24 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Se vedlagte bilag til udbudsmaterialet vedr. Asbest, bly og PCB : Miljøundersøgelse af dato 01 august 2012 Arbejdsmetoder. - Tunge løft: I forbindelse med udførelse af entrepriserne forekommer tunge løft, som skal udføres i h.t. At-meddelelse nr af okt Der skal anvendes tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang. ERSTATTES MED: AT-vejledning D.3.1 September 2005 erstatter 2. udgave oktober 2004 som erstatter ATmeddelselse nr af okt Montering og demontering af tunge elementer. - Elementer over 500 kg. Varmt arbejde. - Varmt arbejde skal udføres i h.t. Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B. Sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde i h.t. bilag bagerst i byggesagsbeskrivelsen. Kemikalier og brændstof. - Såfremt der spildes kemikalier, skal det spildte under iagttagen af de samme regler, der gælder ved anvendelsen af kemikaliet (se brugsanvisningen) inddæmmes og opsamles hurtigst muligt. Inddæmningen sker ved anvendelse af granulat, jord, klude og lignende. Såfremt der spildes dieselolie, hydraulikolie eller andre olieprodukter, opsamles det spildte ved anvendelse af granulat. Opsamlingen skal ske under hensyntagen til, at hudkontakt og indånding af dampe skal undgås. Når granulatet har suget det spildte, opsamles det i poser, hvori det blev leveret. Granulatet skal håndteres som kemikalieaffald og køres til modtagestation. Byggelederen orienteres hurtigst muligt om hændelsen, med oplysning om: Hvor der er spildt, hvad der er spildt, hvem der har spildt og at opsamling er iværksat. Arbejdet på tag. Der undersøges nøje tagets opbygning og bæreevne, før der igangsættes reparation og ny opbygning af taget. Arbejdsgangen kan sikres med tækkebroer med monteret rækværk i siden. Tækkerbroer kan forsynes med bøjle og hjul. Montering og brug af sikkerhedsnet skal ske i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Vær opmærksom på ikke at forveksle støvnet med sikkerhedsnet.

25 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen Kapitel : 6 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Omgivende miljø Dato : Omgivende miljø 6.1. Generelt Alle entreprenører skal ved udførelse af arbejdet vise hensyn til det omgivende miljø gennem bevidst og ansvarlig adfærd. Alle tvivlsspørgsmål skal komme miljøet til gode Støj Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse støjgener for det omgivende miljø. Det forudsættes at støjende arbejde holdes indenfor normal arbejdstid. Støjende arbejde udenfor normal arbejdstid skal godkendes på forhånd af bygherre. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i BEK om støj på arbejdspladsen overholdes. Det betyder, at ingen personer - heller ikke i anden entreprise - må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) skal der stilles høreværn til rådighed. Entreprenøren skal afmærke de områder, hvor der aktuelt er krav om brug af høreværn med et påbudsskilt med høreværnssymbolet Vibrationer Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse viberationsgener for det omgivende miljø. Arbejde der afstedkommer store vibrationer skal holdes indenfor normal arbejdstid Der henvises til At-vejledning om hånd/arm vibrationer og BEK om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer. Overstiger vibrationsbelastningen 3 m/s², skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret, begrænse arbejdstiden eller anvise anden arbejdsmetode Støv Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse støvgener for det omgivende miljø. Den daglige drift af omkringliggende lokaler SKAL respekteres. Støvdannelse skal minimeres ved kilden, f.eks. ved at vande bygningsdele forud for deres nedrivning. Ved anvendelse af punktudsugning skal det overvejes hvordan afkastet bedst placeres, så det generer omgivelserne mindst muligt, f.eks. ved afkast over tagryg. Vær altid opmærksom på om afkastet indeholder farlige stoffer som f.eks. asbest. I så fald skal afkastluften være filtreret Der henvises til BAR-publikation Støv på byggepladsen.

26 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen Kapitel : 7 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Beredskabsplan Dato : Beredskabsplan 7.1. Generelt 7.2. Beredskabsplan Der er ophængt beredskabsplan på byggepladsen. (Bilag 3)

27 Kapitel : 8 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Byggepladstegninger Dato : Byggepladstegninger 8.1. Generelt Byggepladsen skal indrettes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende byggepladstegninger. Evt. ændringer skal aftales med byggeledelsen. Der henvises til BSB kap. 4 vedr. byggeplads for nærmere beskrivelse Bilag Bilag 1: Adresseliste Bilag 2: Gældende tidsplaner (jf. PSS, kapitel 3 vedr. tids- og arbejdsplan, samt BSB kapitel 8 vedr. tidsstyring) Bilag 3:Beredskabsplan Bilag 4:De gældende byggepladstegninger. Bilag 5: Kontrolskema (runderingsskema) (udarbejdes i fbm. sikkerhedsmøder, udfærdiges af byggeledelse inden opstart af udførelse). Bilag 6: Fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag 7:14 dages sikkerhedsplan (udarbejdes løbende i samarbejde medbyggeledelse under udførelse).

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal

Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal RÅDGIVENDE INGENIØRER Københavns Kommune Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af svømmehal Storentreprise B1.010 Byggesagsbeskrivelsen 07.09.2015 Institut for Blinde og Svagsynede Renovering af

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse

Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Ibstrupparken III, renovering Byggesagsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Oticon høreapparater gennem tiden

Oticon høreapparater gennem tiden Oticon høreapparater gennem tiden 1 Mechanical hearing trumpets Multi Acousticon from 1910 Acousticon model 30 from 1933 Oticon T3 from 1953 Oticons Grundlægger William Demant 1904 Over 2000 højt uddannede

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66

Renovering -Afd. 24 Søndervangen. Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 Renovering -Afd. 24 Søndervangen Orienteringsmøde for beboerne i opgang 61, 64, 65 og 66 2014.08.25 Dagsorden: 1:

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.)

Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør, PNP-Byg Svend Larsen SRL ark. (ref.) Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 14 Mødedato 13.03.2012, 9.30 Sted Byggepladsen Til stede: Ole Quitzaul OQ Facade-entreprenør (delvis) Jørgen Hansen JOH Entreprenør,

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere