Plan for sikkerhed og sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed"

Transkript

1 SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Plan for sikkerhed og sundhed Udgave 4 Totalrådgiver: Dato: Danneskiold-Samsøes Allé København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj Kalundborg

2 Kapitel : 1 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Indholdsfortegnelse Dato : Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Byggesagen Oversigt over entrepriser/arbejder Projektmaterialet Projektorganisation Tids- og arbejdsplan Generelt Bilag Sikkerhed og sundhed Generelt Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø Forholdsregler ved farligt arbejde Omgivende miljø Generelt Støj Vibrationer Støv Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan Generelt Beredskabsplan Byggepladstegninger Generelt Bilag... 1 Bilag Bilag 1: Adresseliste Bilag 2: Den gældende tidsplan Bilag 3: Beredskabsplan Bilag 4: Byggepladstegning, med angivelse af ansvarsområder Bilag 5: Kontrolskema (runderingsskema) Bilag 6: Fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag 7: 14 dages sikkerhedsplan

3 Kapitel : 2 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Orientering Dato : Orientering 2.1. Generelt BPS Basisbeskrivelse B201-byggesag, i gældende udgave og med eventuelle opdateringer, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen. De projektspecifikke bestemmelser gælder fremfor Basisbeskrivelsen Byggesagen Byggeopgavens betegnelse: Renovering af Grønningen Slagelse boligselskab Byggeopgavens beliggenhed: Skovvejen og Færøvej Slagelse Danmark Byggeopgavens omfang, indhold og funktion: Opgaven omfatter renovering af 7 etageejendomme opført i 1966, samt opførelse af nyt beboerhus på ca. 375m2. Renoveringssagen omhandler bl.a. udskiftning/ etablering af kloak, udlægning af tag, efterisolering af facader, vinduesudskiftning, isætning af nye vinduespartier, nedrivning og miljøsanering, udvidelse af altaner, opførelse af nye indgangspartier, landskab, samt ombygning af 16 lejligheder, herunder installation af 2 nye elevatorer. Byggeriet forventes igangsat i maj 2013 og foregå over en periode på to år Oversigt over arbejder Byggesagen er opdelt i nedenstående storentrepriser indeholdende de anførte arbejder: Entreprise 1 (E01): Stillads-, Facade-, Altan-, Tag-, Vindues-, Snedker- og Tømrerarbejde. Entreprise 2 (E02): Nedrivning-, Sanering-, Jord-, Kloak-, Beton- og Murerarbejde Entreprise 3 (E03): Teknik - VVS-, Ventilation-, El-, CTS- og Elevatorarbejde Entreprise 4 (E04): Anlæg og Landskab Entreprise 5 (E05): Maler- og Rengøringsarbejde Ovenstående beskrivelse af de enkelte storentrepriser er ikke udtømmende. Der henvises til øvrigt udbudsmateriale for hver enkelt storentreprise for en detaljeret beskrivelse Projektmaterialet Projektmaterialet er struktureret i overensstemmelse med BIPS Beskrivelses Struktur B1000. Såfremt afsnittene i de enkelte kapitler i byggesagsbeskrivelse og arbejdsbeskrivelser ikke er fortløbende nummereret, er de manglende afsnit udeladt, de mangler ikke.

4 Kapitel : 2 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Orientering Dato : Projektorganisation Bygherre: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Kontakt: Mogens R. Aaskov Tlf: Mail: Arkitektrådgiver: Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé København K Kontakt: Søren W. Aagaard Tlf: Mob: Mail: Ingeniørrådgiver: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail:

5 Kapitel : 3 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Tids- og arbejdsplan Dato : Tids- og arbejdsplan 3.1. Generelt Hver enkelt entreprenør udarbejder aktivitets- og arbejdsplaner for egne arbejder inden for rammerne af tidsplanerne i udbuddet. Planerne sendes til byggeledelsen senest 10 dage efter kontrahering. Aktiviteter med særligt farligt arbejde skal fremgå af planen, så der kan foretages en risikovurdering under sikkerhedsarbejdet. Hver enkelt storentreprenør reviderer løbende aktivitets- og arbejdsplaner ved ændringer. Reviderede planer sendes til byggeledelsen. Detailtidsplaner udarbejdes og revideres af byggeledelsen med udgangspunkt i storentreprenørernes input Bilag Der henvises til de i udbudsmaterialet vedlagte tidsplaner. Henholdsvis: - Tidsplan af 03.10,2013

6 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Byggeplads 4.1 Generelt Byggepladsens indretning generelt. Alle parter skal medvirke til, at byggepladsen indrettes og drives i overensstemmelse med Arbejdsministeriets seneste Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø. Byggepladsen defineres som byggeplads = arbejdsområde + skurby. Byggepladsen er angivet på følgende byggepladstegning: Aktuel byggepladsplan For så vidt angår forpligtelsen til at etablere adgangsvej til bygninger og skur og til at udlægge adgangsveje, henvises til eventuel byggepladsplan. Hvis de viste veje eller stier ikke er tilstrækkelige for entreprenørens behov, må han selv tilvejebringe, vedligeholde og efterfølgende fjerne de nødvendige tilkørselsveje. Adgangs stier, der er udlagt for gående færdsel, må ikke benyttes til transport med større materiale end håndtrækvogne. Såfremt en entreprenør benytter materiel, der beskadiger veje, stier eller øvrige arealer, vil disse blive retableret for hans regning. Alt i øvrigt i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. 4.2 Bestemmelser Generelt Bygherres pådrage ansvaret for etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsen. Arbejdet omfatter følgende: Skurby. Køreplader(Jernplader) (Tilføjet den ) Entreprise 2 (E02) pådrages ansvaret for etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsen. Arbejdet omfatter følgende: Vand og kloak. Materialeplads, vedligehold, hegn, og overflader, + førstehjælp stationer. Parkeringsforhold Plads Værkstedsplads Affaldsområde Jorddepot (Når nuværende eks forhold er udbedret af bygherre pådrager E02 ansvaret for jorddepot igen). Køreveje, rengøring efter egne arbejder. Gangstier, men kun for beboerne(bygherre har ansvaret for etablering af gangstier til stilladset/trappetårnet) Gangbro, ved opgange. Afskærmning, ved bla. elevator. Indhegning Skiltning

7 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-2 Entreprise 1 (E01) pådrages ansvaret for etableringen, vedligeholdelse og afrigning af stillads iht. Jf. Arbejdsbeskrivelsen for stillads. Entreprise 3 (E03) pådrages ansvaret for etableringen, vedligeholdelse og demontering af følgende omfattede arbejdet: Byggestrøm Orienteringslys Myndighedsforskrifter og vejledninger Alle forhold på byggepladsen skal til enhver tid opfylde gældende love og regler samt overholde arbejdstilsynets vejledninger Myndighedstilladelser og anmeldelser Byggepladsens anmeldelse til arbejdstilsynet foretages af entreprise 2 Den 17 okt Håndtering af materialer og produkter 4.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen Entreprise 2 s (E02) faste pris og tid er baseret på byggepladsen, som den henligger ved storentreprenørens egen besigtigelse. Entreprise 2 (E02) Har afholdt vejsyn og registrering af forholdene med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed, samt et syn af pladsarealer med deltagelse af byggeledelsen, der udarbejder referat af vejsyn mv. Entreprise 2 (E02) Har udarbejdet nødvendig dokumentation i form af fotos. Entreprise 2 (E02) Har afholdt syn af omkringliggende adgangsveje, det pladsareal samt arealer som grænser op til bbyggepladsen med deltagelse af byggeledelsen. Entreprise 2 (E02) Har ikke ansvaret for den del af byggepladsen, som bygherren har kørt i stykke omkring blok 4 i forbindelse med bortkørsel af jord. Ad Stk. 2. udgår og erstattes med: Entreprenøren skal retablere de arealer og bygningsdele, der ikke indgår i det færdige arbejde, men som entreprenøren anvender/skader i forbindelse med udførelsen af arbejdet, således at de fremstår som ved overtagelsen dog kun i det omfang, det ikke strider mod dansk rets almindelige erstatningsregler. Der skal dog ses bort fra det område/arbejde som indgår i entreprise 4 (E4). Vejsyn afholdt tilstede var: Erik Kamper Lars Bille Hansen Paw Appeldorff Hansen Ole Jepsen A/S C.F. Møller A/S Slagelse Kommune 4.4 Eksisterende forhold De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegningerne.

8 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-3 Entreprise 2 (E02) indhenter alle nødvendige ledningsoplysninger, der efter udførelse af entreprisen overdrages til byggelederen. Ad Stk. 1. udgår og erstattes med: Eksisterende bygningsdele, udearealer og vejanlæg inkl. udstyr, ledninger samt beplantning, der ikke er omfattet af byggesagen, må ikke beskadiges. Der skal foretages de nødvendige beskyttende foranstaltninger til at sikre eksisterende forhold. Midlertidige flytninger eller demonteringer af udstyr eller lignende samt beskæring af træer og buske må ikke foretages uden byggeledelsens godkendelse. Der henvises til tegning; SB10_T_A_X_1_002 nedrivningsplan for terræn. 4.5 Bygherrens afsætninger Bygherren afsætter én gang for alle 4 stk. hovedlinjer samt 7 stk. kote fikspunkter. Entreprise (E02) har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne. Storentrepriserne afsætter, vedligeholder og fjerner hver især alt øvrig til brug for eget arbejde efter aftale med byggeledelsen. 4.6 Byggepladsens indretning Byggepladstegning Byggepladsforhold er vist på følgende tegning: SB10_T_A_X_1_200 (Tilføjet den ) Som det fremgår på overstående tegninger, er byggepladsen dynamisk. Dette gøres således, at der tages størst mulig hensyn til beboerne og det eksisterende landskab Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning Afgrænsning Ønsker en af storentrepriserne et byggepladsareal udover det, der er vist på byggepladstegningen, kan dette først ske efter byggeledelsens accept og vedkommende skal selv indhente de nødvendige tilladelser til dette og selv afholde alle udgifter i den forbindelse. Indhegning Entreprise 2 (E02) leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre jf. byggepladsplan. Byggepladshegnet har en højde på 2,2 m. Hegnet vil være udført af stålmaterialer og der udføres vindafstivning pr. 6 m. Porte og døre vil være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet finder sted i henhold til udbudstidsplanen. Det påhviler hver enkelt entreprenør, at opsætte eventuelle midlertidige hegn op, omkring egne arbejdssteder.

9 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-4 Afskærmning Entreprise 2 (E02) leverer, monterer, vedligeholder og fjerner afskærmning jf. gældende byggepladstegning Aflukning Interimslukning Entreprise 1 (E01) leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningerne. Vindueshuller afdækkes ved at der strakt monteres facadeisolering omkring vinduerne, samt med plastafdækning i toppen. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet. Aflåsning Entreprise 2 (E02) forestår den daglige åbning kl og aflukning kl af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte Vagtordning Tyverisikring Det er storentreprisernes eget ansvar at tyverisikrer eget materiel på pladsen. Bygherre kan på ingen måde erstatte entreprenørens omkostninger ved tyveri eller hærværk på pladsen Skiltning Forbuds- og påbudsskilte I forbindelse med de enkelte entreprisers udførelse skal nødvendige skiltning, afmærkning og afspærring for overholdelse af gældende Arbejdsmiljølovgivning være indeholdt i tilbuddene. Øvrig skiltning må kun foretages efter skriftlig tilladelse fra byggeledelsen, dog er storentrepriserne inkl. eventuelle underentreprenører pligtige til tydeligt at skilte med firmaet på mandskabsskure, materialeskuer og materiel. Entreprise 2 (E02) skal endvidere dimensionere, levere og montere samt vedligeholde tømmerkonstruktion for 2 stk. fælles byggepladsskilte. Teksten og design aftales med byggeledelsen. Højde 2,5 meter skilt bredde 1 meter og høvlede 1,5 m, inkl. montage af skilte og fjernelse fra byggepladsen. Ingen entreprenører må opsætte reklameskilte. (Udgår) Skilte på skure Firmanavn + CVR nr. (+ CVR nr. tilføjet den ) Fælles byggepladsskilte Byggepladsskilt skal udformes/bestilles iht. vedhæftet manual "Byggepladsskiltning - manual til rådgiver". Entreprise 2 (E02) leverer og opsætter som minimum følgende skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen. Nødvendigt antal skilte med teksten Hjelm påbudt.

10 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-5 Nødvendigt antal skilte med teksten Byggeplads uvedkommende ingen adgang. Skiltning i henhold til plan for sikkerhed og sundhed, samt skiltning i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. Nødvendigt antal påbudstavler med maksimum 15 km i timen på byggepladsen. Nødvendigt antal skilte som anviser gående på byggepladsen Nødvendigt antal skilte som anviser kørsels retning på byggepladsen (aftales med byggeledelsen inden etablering af byggeplads) Førstehjælpskasser Entreprise 2 (E02)leverer forbindingskasse til egne og bygherrens mandskabsskure samt på dertil indrettet nødhjælpsstationer i hvert arbejdsområde som indarbejdes i henhold til PSS. Beredskabsenhed (førstehjælp og brandslukker) bør placeres sådan: For hver bygning: Én i kælder, én centralt i stueetagen og én på 1. sal. Herudover skal storentreprenøren sørge for brandslukningsudstyr tæt på arbejdsstedet når der udføres varmt arbejde jf. Arbejdstilsynets krav hertil bilaget vedr. varmt arbejde. Entreprise 2 (E02) leverer og vedligeholder forbindingskasse til samtlige skurvogne (samt øvrige forhold jf. PSS). Der skal projekteres med ca. 30 beredskabsenheder Brandslukningsmateriel Entreprise (E02) levere brandslukningsmateriel til byggeledelsens skurfaciliteter samt på hver etage i alle bygninger. Storentreprise (E02) har ansvaret for, at den til enhver tid indeholder de nødvendige rekvisitter jf. Arbejdstilsynets krav hertil. 4.7 Byggepladsens færdselsarealer Parkering Bygherren stille ikke parkering til rådighed Udendørs færdselsarealer Til og frakørsel: Til og frakørsel til byggepladsen sker fra Skovvejen, Færøvej og Grønningen. På byggepladsvejene, skurbysareal og materielpladser kan forventes en belastning (overflade modul) på max. 40 MPa. På øvrige overflader en belastning (modul) på max. 20 MPa. Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje iht. udbudstidsplan og byggepladstegning Færdselsarealer i bygninger Entreprise 2 (E02) forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer og afskæringer mv. Blivende trapper i trapperum etableres enten sideløbende med entrepriserne, eller der etableres interimstrapper. Blivende trapper afdækkes og vedligeholdes med solidt afdækningsmateriale, så skader undgås. Skal fjernes ved aflevering. Inden afdækning foretager entreprise 2 (E02) fotoregistrering af samtlige trapper i/på byggepladsen, vægge og gulve i

11 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-6 ombygningsområderne skal afdækkes. Eksisterende skader skal kunne dokumenteres. Skader som ved fjernelse af afdækning ikke er dokumenteret vil bliver afholdt for entreprenørens (E02) regning. Alle niveauer i gangarealer med koteforskel på min. 15 cm skal forsynes med trappe/ trin inkl. afmærkning. Færdselsarealer vil kunne belastes med op til 300 kg/m² Afdækning af huller i færdselsarealer Entreprise 2 (E02) sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres. Huller, såsom lyskasser, brønde mv., afdækkes med dæksler og plader, der er fastholdt. Ansvar for afdækning herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør der udfører hultagningen Etablering af rækværk i færdselsarealer Entreprise 2 leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker og afskærmninger langs fælles færdselsarealer. Mod byggegrube og udgravninger skal der monteres Hoffman klodser hvorpå der monteres rækværk med knæ- og fodlister jf. AT's anvisninger. Ansvar for rækværk herunder vedligeholdelse påhviler den entreprenør der har udført arbejde, der kræver afskærmning Belysning af færdselsarealer Entreprise 3 leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgnog ugeprogram samt gangreserve. Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på byggepladsen færdselsarealer Oprydning og renhold af færdselsarealer Entreprise 1 (E01) renholder færdselsarealer i bygningen for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette vil ske minimum en gang om ugen. 4.8 Skurby og oplagsplads Skurforhold Bygherre leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører:

12 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-7 Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. Bygherre sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder. Retablering af terræn efter skurby foretages af Storentreprise (E04) Oplagsplads Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser. Belægningen på oplagspladserne, se beskrivelse på byggepladstegningen Teltværksteder Teltværksteder kan kun tillades i arbejdsområderne efter nærmere aftale med byggepladslederen Affaldshåndtering og affaldscontainer Entreprise 2 (E02) sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, for tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner: Jern og metal Beton og sten Glas Genanvendeligt PVC-affald, når det overstiger en vægtgrænse på 10 kg. pr. byggeprojekt Transportemballage af LDPE-plast Ren mineraluld Forbrændingsegnet affald, som ikke er genanvendeligt. Affald til deponering, f.eks. sanitetsporcelæn, gipsplader, uren mineraluld m.v. Tryk- og vakuumimprægneret træ, når mængden overstiger 10 kg. pr. byggeprojekt. Tagpap Giftaffald Der opstilles endvidere affaldspande til madaffald iht. Byggepladsplanen. Containerstørrelse, placering og interval for tømning aftales med byggeledelsen. Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere herunder leje af containere, transport, miljø- og affaldsafgifter afholdes af bygherren efter dokumentation. Alle udgifter til affaldshåndtering, ud over de udgifter som bygherren dækker, skal være indehold i Storentreprenør E02 s tilbud. Der kan således ikke pålægges dækningsbidrag på de udgifter som bygherren afholder. Alle entreprenører skal til stadighed medvirke til at holde byggepladsen ryddelig. Såfremt en entreprenørs egne arbejder medfører forurening af byggeplads eller omliggende vejarealer, skal entreprenøren sørge for rengøring, fejning m.v. Affald fra entreprisen anbringes af den enkelte storentreprenør i de opstillede affalds-containere.

13 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-8 De opstillede containere må ikke benyttes til bortskaffelse af jord, sand og grus samt betonrester og murbrokker. Det samme gælder olie- og kemikalieaffald. Disse affalds-fraktioner bortskaffes af de entreprenører, der leverer affaldet. Fejlleverancer, overskudsleverancer og selvforskyldt ødelagte materialer må ikke anbringes i containerne, men må bortskaffes af den pågældende entreprenør. Alt affald skal nedbrydes og placeres således, at det fylder mindst muligt i containerne. Der skal opsættes midlertidig affaldscontainer til rådighed for beboerne, tilsvarende eksisterende forhold. Placering aftales med byggeledelsen Belysning i skurby og på oplagsplads Entreprise 3 (E03) etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning. Der skal minimum være 25 lux på alle fælles færdselsarealer Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på skurbyen og oplagspladsen. Til glatføre må ikke anvendes salt Oprydning i skurby og på oplagsplads I fællesområder er storentreprise (E02) ansvarlig for oprydning og renhold. Oplagsplads for den enkelte entreprenør aftales med byggeledelsen. Den enkelte entreprenør skal uden beregning flytte oplagrede materialer m.v. såfremt disse står i vejen for andre entreprenørers planlagte arbejde. Oplagring af materialer på færdselsarealer må ikke finde sted. 4.9 Arbejdsområder Afdækning af huller i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) afdækker skakthuller og udsparinger. Storentreprise E02 forestår levering, opsætning, vedligeholdelse, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. ved alle adgangsveje i forbindelse med gravearbejde for kloaker og terrænarbejde. Entreprise 2 (E02) afdækker hul i dæk i forbindelse med udførelse af ny elevatorer og badeværelser. Alle entreprenører afdækker hvor der tages hul. Entreprise (E02) afdækker udsparinger i tagdæk, indtil Entreprise 1 overtager arbejdsområdet, i hht. tidsplaner Etablering af rækværk i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) opsætter al sikkerhedsmæssigt rækværker i forbindelse med hultagning til ny elevatorskakt, omkring udgravninger mv. Alle entreprenører opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i egne arbejdsområder.

14 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Belysning i fælles arbejdsområder I fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner entreprise 3 (E03) orienteringsbelysningen jf. branchevejledningen for belysning og elforsyning på byggepladsen af aug Den enkelte entreprenør sørger selv for den nødvendige arbejdsbelysning i det nærområde hvor han arbejder Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder Der afklares på et vintermøde hvilken entreprenør der har ansvar for hvilke vejrligsforanstaltninger, som forekommer på arbejdsområderne. Der afklares bl.a. interimsopvarmning, udtørring af bygninger samt snerydning og grusning af arbejdsområder på vintermødet Oprydning og renhold i arbejdsområder Entreprise 2 (E02) renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske 2 gange om ugen Tekniske hjælpemidler Generelt Udgifter til tilvejebringelse, vedligeholdelse og nedtagning af nødvendige kraner, stilladser, lifte, arbejdsplatforme m.v. for arbejdets udførelse, skal medtages i det omfang det måtte være nødvendigt for opfyldelse af Arbejdstilsynets og byggeledelsens krav og vejledninger til materiel og sikkerhedsudstyr Kraner og materielle-hejse Hvis storentrepriserne vælger at benytte kran og/eller hejse udover det, der er angivet i udbudsmaterialet, skal storentrepriserne skriftligt redegøre for opstilling, strømforsyning, brug og vedligeholdelse, før kranen eller hejsen efter byggeledelsens godkendelse tages i brug. Storentrepriserne stilles frit med hensyn til endeligt valg af kran/kraner og opstilling og nedtagning. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet. Opstilling og nedtagning af kraner og hejse må kun ske efter aftale og accept med byggeledelsen. Storentrepriserne opstiller, vedligeholder og fjerner materielhejse og kraner til udførelse af egne arbejder og dette skal være indeholdt i tilbuddet. Opstilling og brug af materialehejs skal aftales med byggeledelsen. Placering aftales med byggeledelsen. Opstilling af mobilkraner skal ligeledes aftales og godkendes af byggeledelsen i god tid inden disse skal benyttes. Alle entrepriser skal oplyse individuelle relevante data for mobilkraner og stationære kraner, således at fagtilsyn kan vurdere påvirkninger på terræn eller bygningsdele. Ekstraomkostninger til beskyttelse af terrænbelægninger og bygningsdele er bygherren uvedkommende.

15 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Personelevatorer Der etableres ikke personelevatorer Stillads og arbejdsplatform Entreprise 1 (E01) tilvejebringer, opstiller, nedtager, ombygger, flytter mv. arbejdsplatforme, stilladser etc. til brug alle arbejder. På grund af bygningens form vil et fælles stillads for arbejdet på pladsen være tilstrækkeligt. Den enkelte entreprenør skal tillade, at andre entreprenører benytter hans adgangsveje, stilladser, materialehejs, kraner og gangbroer mv Forsyning til byggeplads Vand og afløb Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører. Entreprise 2 (E02) etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører. Entreprise 2 (E02) tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskur. Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af bygherre selv. Bygherren afholder udgiften til vand og vandafledningsafgift El Bygherre etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure. Entreprise 3 (E03) etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører. Herunder etablering af hovedmålertavle og byggestrømstavler. Entreprise 3 (E03) leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle. Elforbruget til egne skure og materialecontainere betales af hver enkelt storentreprenør. Egne skure og materialecontainer skal udføres med en bimåler. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales af Bygherre. Alle entreprenører er ansvarlige for lovpligtigt eftersyn af egne installationer på byggepladsen. Entreprenøren betaler for eget elforbrug til skurer ved anvendelse af bimåler. Slagelseboligselskab er ikke ansvarlig for eventuelle strømafbrydelse.

16 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Kommunikation Entreprise 2 (E02) sørger for at der i hele byggeperioden er adgang til en telefonlinie (fastnet) til brug for nødopkald. Ligeledes sørger entreprise 2 (E02) for, at der er en telefonlinje til telefon og fax, samt en bredbåndsforbindelse med min. 1 mbit/512 kbit/s, til anvendelse i byggelederskuret betaling af telefonabonnement, samtaler og flat-rate på bredbåndstilslutningen til byggelederskuret, betales af bygherren Særlige forhold ved bygninger i brug Generelt Der gælder særlige bestemmelser for entreprenørernes og håndværkernes færden på byggepladsen, i bygninger og på området. Arbejdstid: Storentreprenøren og dennes underentreprenører skal overholde følgende normal arbejdstid: Hverdage kl Entreprenøren skal til enhver tid planlægge og tilrettelægge arbejdet således, at opgivne tidsfrister kan overholdes ved arbejde inden for ovennævnte tidsrum. Dette gælder også i tilfælde, hvor det drejer sig om at indhente eventuelle forsinkelser. Arbejde uden for disse tidspunkter må kun finde sted efter udtrykkelig aftale med byggeledelsen og bygherren. Arbejde i forbindelse med drift af interimistiske installationer og interimistiske toiletter skal dog udføres på alle kalenderdage, herunder også ferie og helligdage. ID-kort: Alle på pladsen beskæftigede skal udstyres med identitetskort med portrætfoto. ID-kortet skal bæres synligt på byggepladsen og skal på begæring forevises tilsynet, ejendommens funktionærer og ejendommes brugere. ID-kort kan og må kun udstedes til personer som har gennemført "Uddannelse i beboerhensyn" herunder orienteret om byggepladsens "Ordensregler" jfr. nedenstående. Udgifter i forbindelse med udstedelse af ID-kort for egen entreprisegruppe skal være indeholdt i storentrepre-nørens tilbud. ID-kort skal, foruden oplysning om kortholder, foto og firmanavn, være påtegnet af byggeledelsen. Storentreprenøren sikrer, at byggeledelsen løbende får ajourførte oplysninger over udstedte ID-kort med navn, fag, nr., mv. for de enkelte kortholdere. Ved bortkomst af kort skal entreprenøren omgående meddele dette. Entreprenøren afholder selv udgiften til erstatningskort. Kortet skal destrueres, når medarbejderen ikke længere er tilknyttet pladsen. Storentreprenøren leverer og koordinerer alt vedr. ID-kort for egen entreprisegruppe. Beboerhensyn: I kvalitetskontrol skal indgå, at entreprenøren, inden arbejdet påbegyndes, skal kunne dokumentere, at bemandingen består af håndværkere, som er vant til at

17 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-12 omgås og arbejde blandt beboere og har forståelse for beboernes situation fra byggesager af lignende karakter. Håndværkere i og i nærheden af boliger skal kunne kommunikere på dansk. Entreprenøren skal sørge for, at alle, som er tilknyttet byggepladsen, modtager "uddannelse i beboerhensyn", hvilket skal være indeholdt i entreprenørens tilbud. "Uddannelse i beboerhensyn" skal eksempelvis omhandle bearbejdning af: at der tages størst muligt hensyn til beboere, almindelig hensyntagen, høflighed, omgangstone og tolerance overfor beboere, god og klar oplysning og orientering til beboere om arbejdets varighed, og om det er færdigt eller de kommer igen, størst mulig omtanke for nøgler og ulåste entredøre. En bolig må aldrig forlades åben eller ulåst, tilstræbe en kortvarig og flydende arbejdsgang i/ved den enkelte bolig, med sigte på mindst mulig belastning af den enkelte beboer, pauser afholdes ikke i boligerne! hensynsfuld færdsel i og ved boliger og ved byggeplads, oprydning i bolig, i arbejdsområde, på stillads, på vej og terræn! respekterer arbejdsdags start- og sluttidspunkter, sikre og farbare adgangsveje mv., ingen unødig støj råben der må ikke drikkes alkohol på byggepladsen eller i bebyggelsen, der må ikke ryges i boliger og opgange, der må ikke benyttes radioer, CD-afspillere mv. i boliger eller i opgange. Radio benyttet uden for bygningen skal spille så lavt, at det ikke virker generende for beboerne. etc. Såfremt håndværkerne viser sig ikke at have modtaget "uddannelse i beboerhensyn" eller ikke evner at efterleve det, kan byggeledelsen forlange de pågældende bortvist fra byggepladsen. Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere/ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner. Storentreprenøren har ansvaret for og koordinerer alt vedrørende beboerhensyn. Ordensregler: Følgende almindelige ordensregler er gældende og skal være ophængt i mandskabsskure og lignende steder (ophænges af byggeledelse): De på byggepladsen beskæftigede må kun opholde sig på byggepladsen og i arbejdsskurene fra ½ time før arbejdstidens begyndelse til ½ time efter dens ophør. Sømmelig adfærd skal til enhver tid udvises. Nødtørft må kun forrettes på de anviste steder. Toiletter og håndvaske i lejligheder må ikke benyttes af entreprenørerne og deres håndværkere. Urenlighed eller beruselse på byggepladsen vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra byggepladsen.

18 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-13 Unødvendig støj skal undgås. Radioer, båndoptagere og lignende må ikke være til gene for beboere og andre naboer, og skal slukkes på forlangende. Storentreprenøren har ansvaret for alt vedr. overholdelse af gældende ordensregler. Nøglehåndtering generelt: Al administration og koordinering af nøgler til boliger varetages af storentreprenøren for egen entreprisegruppe og skal være indeholdt i entreprisen. Nøglehåndtering skal som minimum foregå efter nedestående anvisninger, men skal betragtes som et oplæg. Storentreprenøren skal fremkomme med et samlet forslag til nøglehåndtering for egen entreprisegruppe, gerne med erfaringsindhold fra lignede sager. Forslag fremlægges til godkendelse hos byggeledelsen og bygherren. Nøglehåndtering ved forregistrering: Forregistrering/arbejder i boliger kræver adgang til boligen 2 uger før opstart. Dette kræver at entreprenøren på forkant har truffet aftale med beboer om nøgleudlevering. Entreprenøren er gennem sin repræsentant ansvarlig for de boliger, hvortil han har fået udleveret nøglerne, herunder for enhver følge ved tab af nøglerne, såsom tyveri, indvendige skader og lignende. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at døre er lukkede og at boligen er aflåst forsvarligt, når denne forlades. Såfremt en bolig forlades ulåst, er dette bortvisningsgrund for den medarbejder som har ansvaret for adgangen. Entreprenørens ansvar for ovennævnte er gældende, indtil nøglerne er returneret. Nøglehåndtering ved renovering: Inden entreprenørens opstart i opgangen, har hovedentreprenøren udskiftet alle låsecylindre i opgangen til et byggepladssæt. Hovednøgler passende til alle opgangens boliger udleveres i 3 sæt til beboerne. Når der ikke arbejdes i en bolig, skal døren hertil være låst. Lejligheder må ikke på noget tidspunkt forlades ulåst. Uden for arbejdstid skal alle udleverede nøgler opbevares i et aflåst nøgleskab, forsvarligt fastgjort i storentreprenørens skur. Nøgleskab skal være godkendt af Ska-for. Nøgler skal forsynes med et kodenummer, så en eventuelt tabt nøgle ikke kan identificeres af uvedkommende. Storentreprenøren hæfter for nøgler, der måtte bortkomme. Entreprenøren skal ved bortkomne hovednøgler afholde udgifter til omlægning af cylindre og udskiftning af alle hovednøgler til opgangens låsesystem. Storentreprenøren skal straks meddele byggeledelsen, hvis det opdages at en nøgle er bortkommet. Hvis entreprenøren ikke kan få adgang til en bolig, meddeles dette straks til bygherretilsynet, der via bygherren vil skaffe adgang Information til tredjemand Storentreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten ifm. de forestående arbejder. Beboerorientering:

19 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : 4-14 Alle varslingsblanketter udfærdiges af storentreprenøren. Indledende i byggesagen udarbejder storentreprenøren paradigme for varslinger/skrivelser til beboerne som skal godkendes af byggeledelsen og bygherren. Datoer for uddeling af varslinger skal indarbejdes i detailtidsplanen. Forventet start slutdato for arbejder i boligen samt hvornår installationen igen kan benyttes. Midlertidig blokering af beboernes parkeringspladser. Udskiftning af låsecylindere. Uddeles af storentreprenøren. Færdigmelding. Indvendige arbejder: Fortæller at det håndværksmæssige arbejde i boligen er afsluttet. Orienterer om, hvornår nøgler skal tilbageleveres til byggeledelsen, så byggeplads-cylinder kan skiftes med beboerens låsecylinder. Mangelseddel til beboer vedlægges. Uddeles af hovedentreprenøren. 3 dages varsling. Mangelafhjælpning: Fortæller hvornår mangler vil blive afhjulpet. Uddeles af hovedentreprenøren Midlertidig drift Entreprise 2 (E02) og Entreprise 4 (E04) skal i samarbejde i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til: Håndteringen af forurenet jord. Retablering af arealer i forbindelse med byggeriets afslutning. Vedligeholdelse af kørearealer og adgangsveje. Storentrepriserne skal i samarbejde i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til: Koordineringen mellem entrepriserne. Præafleveringer. Sanktionsgivende datoer

20 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Sikkerhed og sundhed 5.1. Generelt Storentreprenøren har ansvaret for sikkerheden i forbindelse med de ydelser, han præsterer, og de hjælpemidler han medfører eller etablerer, hvad enten de benyttes af - eller beskytter hans egne - eller andre entreprenørers folk. Storentreprenøren har ansvaret for sikkerheden i forbindelse med de ydelser, han præsterer, og de hjælpemidler han medfører eller etablerer, hvad enten de benyttes af eller beskytter hans egne - eller andre entreprenørers folk. Storentreprenøren skal udføre sikkerhedsarbejde og er pligtig til at føre tilsyn med påbudte sikkerhedsforanstaltninger. Udgifter til sikkerhedsarbejde skal være indeholdt i tilbuddet. På byggepladsen er følgende aktiviteter risikobehæftede: Stilladsarbejde ifbm. og stålarbejder Sanering Afmontering af altanbrystninger samt nedbrydning af facadepartier i trappeopgange Nedbrydning af badekabiner Tagdækning, tagbrønde, Facadelukning, vinduesfacadepartier etc Montage af værn Indhejsning af ventilationsanlæg Generel indhejsning af materialer Nedhejsning af bygningsdele De risikobehæftede aktiviteter fremgår også af tidsplanen Organisation Bygherre: Slagelse Boligselskab Fruegade Slagelse Kontakt: Mogens R. Aaskov Tlf: Mail: Byggeplads: Skovvejen og Færøvej Slagelse Byggeleder og sikkerhedskoordinator: Arkitektfirmaet C.F. Møller Danneskiold-Samsøes Allé KBH K Kontakt: Lars B. Hansen Telefon: Mobil: Mail:

21 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Fagtilsyn, arkitektarbejder: Arkitektfirmaet C.F. Møller Danneskiold-Samsøes Allé KBH K Kontakt: Søren W. Aagaard Telefon: Mail: Fagtilsyn, ingeniørarbejder: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Fagtilsyn, tekniske installationer: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Fagtilsyn, elinstallationer: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Stejlhøj Kalundborg Kontakt: Rene A. Hansen Tlf: Mail: Entreprenører: I h.t. entreprenørliste som udarbejdes ved byggeriets opstart Sikkerhedsmøder Sikkerhedskoordinatoren - indkalder til - og afholder sikkerhedsmøder. - udarbejder - og udsender referat af sikkerhedsmøder til alle implicerede senest 2 dage efter mødets afholdelse. Der afholdes sikkerhedsmøder hver 14 dag efter byggeriets opstart. Samtlige entreprenører på pladsen skal være repræsenteret ved møderne ved en ledelsesansvarlig samt en medarbejdersikkerhedsrepræsentant, hvis der er krav om en sikkerhedsgruppe Plan for sikkerhed og sundhed Rådgiver CF Møller har af bygherren fået overdraget dennes forpligtelse til at færdiggøre og ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed samt koordineringspligten.

22 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed, som udarbejdes i renoveringen af grønningens opstart: 1) Plan for Sikkerhed og Sundhed (kopi af kapitel 5.1. og 5.2. fra BSB med entreprenørens supplementer) 2) Orientering (kopi af kapitel 2 fra BSB med entreprenørens supplementer) 3) Tids- og arbejdsplan (bilag: Den til enhver tid gældende tids- og arbejdsplan) 4) Byggeplads (kopi af kapitel 4 fra BSB med entreprenørens supplementer) 5) Arbejdsmiljø (kopi af kapitel 5.3. fra BSB med entreprenørens supplementer) 6) Forholdsregler ved farligt arbejde (kopi af kapitel 5.4. fra BSB med entreprenørens supplementer) 7) Omgivende miljø (kopi af kapitel 6 fra BSB med entreprenørens supplementer) 8) Beredskabsplan (Ophænges på de på byggepladstegningen angivet steder.) 9) Byggepladstegninger 5.3. Arbejdsmiljø Generelt Begrænsning af støjgener Storentrepriserne skal vælge materiel, som giver mindst mulig støj til brugeren af materiellet samt til øvrige personer på arbejdspladsen. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 801 af den 4. oktober 1993 overholdes. Det betyder, at ingen personer - heller ikke i anden entreprise - må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) skal der stilles høreværn til rådighed Begrænsning af skader og gener fra vibrationer Storentrepriserne skal vælge værktøjer, som giver mindst mulige hånd-/armvibrationer, eller anvende metoder til at ophæng værktøjet, så det ikke håndholdes. Overstiger vibrationsbelastningen 130 db(ha), skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret eller anvise anden arbejdsmetode Begrænsning af støvgener Storentrepriserne skal sørge for, at der udføres effektiv støvbegrænsning ved kilden. Der skal anvendes lokalsug på værktøj, hvor det er teknisk muligt.

23 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Begrænsning af ergonomiske gener Storentrepriserne skal sørge for, at manuel transport, såsom løft, bæring, skub, træk og lignende af tunge byrder begrænses mest muligt ved anvendelse af tekniske hjælpemidler der kan anvendes på fast underlag Forholdsregler ved farligt arbejde Storentrepriserne skal udarbejde specifikke arbejdsprocedurer som beskriver de sikkerhedsmæssige forhold. Storentrepriserne skal planlægge arbejde med produkter, som indeholder farlige kemiske stoffer. Storentrepriserne skal samle og ajourføre oplysninger om de kemiske stoffer, der anvendes ved entreprisen og sørge for, at de behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets gældende regler. Der skal udarbejdes en liste over de stoffer og materialer, der under hensyntagen til de tekniske krav giver mindst belastning af arbejdsmiljøet (substitution), og overvejelserne om substitutionsmuligheder skal kunne dokumenteres over for byggeledelsen. Brugsanvisninger for produkter skal være tilgængelige på arbejdspladsen. Der skal være de personlige værnemidler til rådighed som foreskrives i arbejdsgiverbrugsanvisningerne. Projektet omfatter følgende arbejder, som er forbundet med særlige risici: Arbejde, der indebærer særlig alvorlig risiko for at blive begravet, at synke ned eller at styrte ned på grund af aktiviteternes eller de anvendte arbejdsprocessers art eller på grund af arbejdspladsens eller bygværkets omgivelser. - Arbejde, hvor faldhøjden er mere end 5 m. Arbejde, som udsætter arbejdstagerene for kemiske eller biologiske stoffer, som enten udgør en særlig fare for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed eller indebærer lovkrav om sundhedskontrol. - Mineraluld: Varmeisoleringsmaterialet i alle konstruktioner består af mineraluld. - PCB: Der er bla. konstateret PCB i vindueskit i kældervinduer, som overstiger grænsen for farligt affald. Affald skal indsamles og håndteres efter Kommunens anvisning. For yderligere information om PCB holdige materialer, der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering Saneringsarbejdet skal udføres iht.: Vejledning baseret på branchevejledningen Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg - Asbest: Der er konstateret Asbest i: Fliseklæb bag vægflise i badeværelser, eternitplader i facade, eternit tagplader. Saneringsarbejdet skal udføres i h.t. Arbejdsministeriets asbestbekendtgørelse nr. 660 af 24. september 1986, samt øvrige relevante bekendtgørelser og cirkulæreskrivelser. Der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering - Bly: Der er konstateret Bly i: Sortmalet træværk på lette vinduespartier ved altan, Grå maling anvendt på gulv i bad langs kanter, Vægmaling bag komfur i køkken, Brystning af altaner malet på indvendige side. Saneringsarbejdet skal udføres i h.t. Arbejdstilsynets At-vejledning C.0.8. Der henvises til arbejdsbeskrivelser vedrørende sanering

24 Kapitel : 5 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Sikkerhed og sundhed Dato : Se vedlagte bilag til udbudsmaterialet vedr. Asbest, bly og PCB : Miljøundersøgelse af dato 01 august 2012 Arbejdsmetoder. - Tunge løft: I forbindelse med udførelse af entrepriserne forekommer tunge løft, som skal udføres i h.t. At-meddelelse nr af okt Der skal anvendes tekniske hjælpemidler i nødvendigt omfang. ERSTATTES MED: AT-vejledning D.3.1 September 2005 erstatter 2. udgave oktober 2004 som erstatter ATmeddelselse nr af okt Montering og demontering af tunge elementer. - Elementer over 500 kg. Varmt arbejde. - Varmt arbejde skal udføres i h.t. Brandteknisk vejledning nr. 10, 10A og 10B. Sikkerhedsforanstaltninger ved varmt arbejde i h.t. bilag bagerst i byggesagsbeskrivelsen. Kemikalier og brændstof. - Såfremt der spildes kemikalier, skal det spildte under iagttagen af de samme regler, der gælder ved anvendelsen af kemikaliet (se brugsanvisningen) inddæmmes og opsamles hurtigst muligt. Inddæmningen sker ved anvendelse af granulat, jord, klude og lignende. Såfremt der spildes dieselolie, hydraulikolie eller andre olieprodukter, opsamles det spildte ved anvendelse af granulat. Opsamlingen skal ske under hensyntagen til, at hudkontakt og indånding af dampe skal undgås. Når granulatet har suget det spildte, opsamles det i poser, hvori det blev leveret. Granulatet skal håndteres som kemikalieaffald og køres til modtagestation. Byggelederen orienteres hurtigst muligt om hændelsen, med oplysning om: Hvor der er spildt, hvad der er spildt, hvem der har spildt og at opsamling er iværksat. Arbejdet på tag. Der undersøges nøje tagets opbygning og bæreevne, før der igangsættes reparation og ny opbygning af taget. Arbejdsgangen kan sikres med tækkebroer med monteret rækværk i siden. Tækkerbroer kan forsynes med bøjle og hjul. Montering og brug af sikkerhedsnet skal ske i overensstemmelse med leverandørens brugsanvisning. Vær opmærksom på ikke at forveksle støvnet med sikkerhedsnet.

25 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen Kapitel : 6 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Omgivende miljø Dato : Omgivende miljø 6.1. Generelt Alle entreprenører skal ved udførelse af arbejdet vise hensyn til det omgivende miljø gennem bevidst og ansvarlig adfærd. Alle tvivlsspørgsmål skal komme miljøet til gode Støj Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse støjgener for det omgivende miljø. Det forudsættes at støjende arbejde holdes indenfor normal arbejdstid. Støjende arbejde udenfor normal arbejdstid skal godkendes på forhånd af bygherre. For de personer, som anvender støjende udstyr, skal reglerne i BEK om støj på arbejdspladsen overholdes. Det betyder, at ingen personer - heller ikke i anden entreprise - må udsættes for en støjbelastning over 85 db(a) uden brug af høreværn. Ved støjniveauer over 80 db(a) skal der stilles høreværn til rådighed. Entreprenøren skal afmærke de områder, hvor der aktuelt er krav om brug af høreværn med et påbudsskilt med høreværnssymbolet Vibrationer Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse viberationsgener for det omgivende miljø. Arbejde der afstedkommer store vibrationer skal holdes indenfor normal arbejdstid Der henvises til At-vejledning om hånd/arm vibrationer og BEK om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer. Overstiger vibrationsbelastningen 3 m/s², skal entreprenøren vibrationsdæmpe udstyret, begrænse arbejdstiden eller anvise anden arbejdsmetode Støv Storentreprenørerne skal medvirke til at begrænse støvgener for det omgivende miljø. Den daglige drift af omkringliggende lokaler SKAL respekteres. Støvdannelse skal minimeres ved kilden, f.eks. ved at vande bygningsdele forud for deres nedrivning. Ved anvendelse af punktudsugning skal det overvejes hvordan afkastet bedst placeres, så det generer omgivelserne mindst muligt, f.eks. ved afkast over tagryg. Vær altid opmærksom på om afkastet indeholder farlige stoffer som f.eks. asbest. I så fald skal afkastluften være filtreret Der henvises til BAR-publikation Støv på byggepladsen.

26 Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen Kapitel : 7 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Beredskabsplan Dato : Beredskabsplan 7.1. Generelt 7.2. Beredskabsplan Der er ophængt beredskabsplan på byggepladsen. (Bilag 3)

27 Kapitel : 8 Plan for sikkerhed og sundhed Kap.-side : Byggepladstegninger Dato : Byggepladstegninger 8.1. Generelt Byggepladsen skal indrettes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende byggepladstegninger. Evt. ændringer skal aftales med byggeledelsen. Der henvises til BSB kap. 4 vedr. byggeplads for nærmere beskrivelse Bilag Bilag 1: Adresseliste Bilag 2: Gældende tidsplaner (jf. PSS, kapitel 3 vedr. tids- og arbejdsplan, samt BSB kapitel 8 vedr. tidsstyring) Bilag 3:Beredskabsplan Bilag 4:De gældende byggepladstegninger. Bilag 5: Kontrolskema (runderingsskema) (udarbejdes i fbm. sikkerhedsmøder, udfærdiges af byggeledelse inden opstart af udførelse). Bilag 6: Fælles sikkerhedsforanstaltninger Bilag 7:14 dages sikkerhedsplan (udarbejdes løbende i samarbejde medbyggeledelse under udførelse).

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6

Bygherre KARA/NOVEREN, Ovn 6 Plan for Sikkerhed og Sundhed, Ny ovnlinie 6 Health & safety Plan Rev.dato : 2012-10-23 Side/Page: 1/28 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen, General

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere