Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31"

Transkript

1 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes ikke bestemt Stoffets/præparatets anvendelse Alkalisk rensningsmiddel Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent / Leverandør: Assindia Chemie GmbH Telefon: Wilhelm-Tenhagen-Straße 14 Telefax: Bottrop -adresse for den kompetente person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet For yderligere information: Salg Nødtelefon: Lige som ovenfor 2 Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til Rådets direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF C; Ætsende R35: Alvorlig ætsningsfare. Oplysning om særlige farer for menneske og miljø: Ætsninger skal behandles med det samme, da der ellers kan opstå sår, der vanskeligt heler. Mærkningselementer Mærkning efter EØF-direktiver: Bogstavkode og farebetegnelse for produktet: C Ætsende Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Natriumhydroxid dinatriummetasilicat, pentyhydrat R-sætninger: 35 Alvorlig ætsningsfare. S-sætninger: 22 Undgå indånding af støv. 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 27/28 Kommer stoffet i berøring med huden, tages det tilsmudsede og gennemvædede tøj straks af og huden vaskes straks med store mængder vand. 36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Andre farer Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke relevant. vpvb: Ikke relevant. (Fortsættes på side 2)

2 Side 2/8 (Fortsat fra side 1) 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer. Farlige indholdsstoffer: CAS: Natriumhydroxid C R % EINECS: Indeksnummer: CAS: natriumcarbonat Xi R36 2,5-10% EINECS: Indeksnummer: CAS: dinatriummetasilicat, pentyhydrat C R34; Xi R37 2,5-10% EINECS: Indeksnummer: Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle anvisninger: Tøj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme. Bring den tilskadekomne ud af fareområdet og læg vedkommende ned. Lad ikke den tilskadekomne uden opsyn. Selvbeskyttelse af den, der yder førstehjælp. Efter indånding: Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge. Efter hudkontakt: Vaskes af med rigeligt vand. Der kræves hurtig lægebehandling, da ætsninger, der ikke behandles kan medføre sår, der vanskeligt heler. Efter øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Beskyt det øje, der ikke er kommet til skade. Tilkald straks læge. Efter indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt vand. Opkastning skal ikke udløses - fare for perforation! Tilkald straks læge. 5 Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Product does not burn - take extinguishing measures according to fire conditions. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Røg av siliciumdioxyd Fosforoxider (f.eks. P205) Natriumoxid (Na₂O) Carbonmonoxid (CO) og carbondioxid (CO₂) Anvisninger for brandmandskab Særlige værnemidler: Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn. 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sørg for tilstrækkelig udluftning. Undgå støvdannelse. (Fortsættes på side 3)

3 Side 3/8 Indand ikke støv. Brug åndedrætsværn ved påvirkning af dampe/støv/serosol. Undgå kontakt med huden og øjnene. Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Slå støv ned med vandspraystråle. Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb. I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning: Sørg for tilstrækkelig udluftning. Opsamles mekanisk. Fyldes på egnede beholdere for genbrug eller bortskaffelse. Bortskaf det opsamlede material i henhold til forskrifterne. Henvisning til andre punkter Information om sikker håndtering se kapitel 7. Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8. Informationer om borskaffelse se kapitel 13. (Fortsat fra side 2) 7 Håndtering og opbevaring Håndtering: Forholdsregler for sikker håndtering Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen. Undgå absolut kontakt med huden og øjnene. Undgå støvdannelse. Støvdannelser, som ikke kan undgås skal jævnligt fjernes Indånd ikke støv. Bemærk grænseværdier. Beholdere skal åbnes og håndteres med forsigtighed. Ved fortynding hældes produktet altid i vand, ikke omvendt Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring: Krav til opbevaringsrum og beholdere: Bemærk forskrifter med hensyn til vand. Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Må ikke opbevares sammen med oxiderende og sure stoffer. Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne: Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere. Beskyttes mod luftfugtighed og vand Produktet er hygroskopisk 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7. Kontrolparametre Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges: Overhold alle arbejdspladsrelaterede grænseverdier for støv Natriumhydroxid GV () 2 mg/m³ L Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen. (Fortsættes på side 4)

4 Side 4/8 (Fortsat fra side 3) Eksponeringskontrol Personlige værnemidler: Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne: Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller bruges snustobak under arbejdet. Undgå indånding af støv. Undgå kontakt med øjne og hud. Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør. Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttende salve. Åndedrætsværn: Særlige forholdsregler kræves ikke om grænseværdierne er ikke overskridt. Håndbeskyttelse: Handsker som tåler lud Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning. Hver gang inden brug skal det kontrolleres, at beskyttelseshandskerne er helt i orden. Inden hver ny brug af handsken, skal det kontrolleres, at den er tæt. For at undgå hudproblemer skal man kun bære handsker i det omfang det måtte være nødvendigt. På grund af manglende tests kan der ikke anbefales noget handskemateriale til produktet/præparatet/ kemikalieblandingen. Handskemateriale: Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen. Handskematerialets gennemtrængningstid Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne. Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller Ansigtsbeskyttelse Kropsbeskyttelse: Beskyttelsesbeklædning, der tåler lud Støvler 9 Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Generelle oplysninger Udseende: Form: fast Farve: Ifølge produktbetegnelsen Lugt: karakteristisk ph-værdi ved 20 C: > 13 Tilstandsændring Smeltepunkt/smelteområde Kogepunkt/kogeområde ikke bestemt ikke bestemt Flammepunkt: ikke relevant Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt. Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt. Densitet: ikke bestemt Opløselighed i/blandbarhed med Vand: opløselig (Fortsættes på side 5)

5 Side 5/8 Tørstofindhold: 100,0 % (Fortsat fra side 4) 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt opbevaring og håndtering. Risiko for farlige reaktioner Kraftig eksoterm reaktion med syrer. Ved fortynding eller opløsning i vand indtræder altid en kraftig opvarmning Korroderer aluminium Materialer, der skal undgås: Stærke syrer Aluminium Farlige nedbrydningsprodukter: Phosphoroxider (fx P2O5) røg av siliciumdioxyd Carbonmonoxid (CO) og carbondioxid (CO₂) Natriumoxid (Na₂O) 11 Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet: Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier: Natriumhydroxid Oral LD mg/kg (rotte) dinatriummetasilicat, pentyhydrat Oral LD mg/kg (rotte) Primær irritationsvirkning: På huden: Virker stærkt ætsende på hud og slimhinder. på øjet: Virker stærkt ætsende. Sensibilisering: Der er ikke kendskab til nogen sensibiliserende virkning. Yderligere toksikologiske oplysninger: Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i EF s almindelige klassificeringsdirektiv for præparater i sidste gældende udgave har produktet følgende farer: Ætsende Virker ved indtagelse stærkt ætsende på mundhulen og svælget samt fare for perforation af spiserøret og maven. 12 Miljøoplysninger Toksicitet Toksicitet i vand: Natriumhydroxid EC50/48 h > 100 mg/l (Daphnia magna) LC50/48 h mg/l (leuciscus idus) LC50/96 h 99 mg/l (lepomis macrochirus) 45,4 mg/l (onchorhyncus mykiss) (Fortsættes på side 6)

6 Side 6/ dinatriummetasilicat, pentyhydrat EC50/48 h ~4857 mg/l (Daphnia magna) LC0/48 h > 1000 mg/l (bacteria) LC50/96 h ~3185 mg/l (danio rerio) Yderligere økologiske oplysninger: Generelle anvisninger: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT: Ikke relevant. vpvb: Ikke relevant. (Fortsat fra side 5) 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Anbefaling: Bortskaffelse ifølge myndighedernes forskrifter. Europæisk affaldskatalog Affaldskode i det europæiske affaldskatalog er afhængigt af oprindelse og procestrin. Urensede emballager: Anbefaling: Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter. Anbefalet rengøringsmiddel: Vand, eventuelt tilsat rengøringsmidler. 14 Transportoplysninger Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSEB (grænseoverskridende/indland): ADR/RID-GGVSEB klasse: 8 (C10) Ætsende stoffer Kemler-tal: 80 UN-nummer: 1759 Emballagegruppe: II UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Begrænsede mængder (LQ) LQ23 Transportkategori 2 Tunnelrestriktionskode E Søtransport IMDG/GGVSee: UN 1759 ÆTSENDE FAST STOF, N.O.S. (NATRIUMHYDROXID, DINATRIUMTRIOXOSILICAT) IMDG/GGVSee-klasse 8 UN-nummer: 1759 Mærkat 8 Emballagegruppe: II EMS-nummer: F-A,S-B Marine pollutant: NEJ (Fortsættes på side 7)

7 Side 7/8 (Fortsat fra side 6) Korrekt teknisk navn: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM TRIOXOSILICATE) Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR: ICAO/IATA-klasse: 8 UN/ID-nummer: 1759 Mærkat 8 Emballagegruppe: II Korrekt teknisk navn: CORROSIVE SOLID, N.O.S. (SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM TRIOXOSILICATE) Særlige forsigtighedsregler for brugeren Advarsel: Ætsende stoffer Transport/yderligere oplysninger: - 15 Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Mærkning efter EØF-direktiver: Bogstavkode og farebetegnelse for produktet: C Ætsende Farebestemmende komponent(er) til etikettering: Natriumhydroxid dinatriummetasilicat, pentyhydrat R-sætninger: 35 Alvorlig ætsningsfare. S-sætninger: 22 Undgå indånding af støv. 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 27/28 Kommer stoffet i berøring med huden, tages det tilsmudsede og gennemvædede tøj straks af og huden vaskes straks med store mængder vand. 36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. 45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt. Indholdsstoffer i henhold til forordning (EF) Nr. 648/2004: fosfater 5-15% Nationale forskrifter: Oplysninger vedrørende beskæftigelsesbegrænsning: Overhold arbejdsbegrænsningerne for unge. Fareklasse for vand: WGK 1 (Selvklassificering): svagt vandforurenende. Øvrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger: Bemærk begrænsninger af markedsføring og anvendelse i overensstemmelse med Bilag XVII af Forordning (EF) nr. 1907/2006. (Fortsættes på side 8)

8 Side 8/8 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering. (Fortsat fra side 7) 16 Andre oplysninger Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold. Risikoangivelser Denne/disse R-sætning(er) gælder for inholdsstoffen/rne, men er IKKE knyttet til selve præparatet. R34 Ætsningsfare. R35 Alvorlig ætsningsfare. R36 Irriterer øjnene. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. Datablad udstedt af: C.S.B. GmbH Phone: Parkstrasse 29 Fax: D Krefeld Germany

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Handelsnavn: BRUNOX Turbo-Spray Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 407, DK11504010, DK11504020, DK11504030, DK11504040, DK11520050, DK11520150, DK11520350, DK11520450,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 5 af selskab/virksomh1 Identifikation af stof/ 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 1801 Stoffets/præparatets anvendelse Gødningsmiddel

Læs mere

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden side: 1/7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator -nummer: 49PM20036 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 186764 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 821102 Betegnelse: Ammonium-standardopløsning 10 mg/l NH4-N Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere