Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S"

Transkript

1 Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S Rev. April 2013

2 VELKOMMEN I Frederikshavn Forsyning A/S står et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Det er vigtigt for os, at både vores egne medarbejdere og personer, der er ansat i virksomheder, som udfører arbejde for os, arbejder på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Arbejdsulykker kan have store omkostninger for den enkelte, for virksomheden og for samfundet. I Frederikshavn Forsyning arbejder vi derfor målrettet på at mindske risikoen for arbejdsulykker. I sidste ende skal de helt undgås. Få oplysninger om de lokale regler hos kontaktpersonen, inden din virksomhed begynder arbejdet. På forhånd tak. Frederikshavn Forsyning A/S Knivholtvej 15 Postboks Frederikshavn Tel: Vi forudsætter, at alle virksomheder og personer, som arbejder for os bidrager til et sundt og sikkert arbejdsmiljø ved at overholde Frederikshavn Forsynings sikkerhedsregler respekterer sikringsmæssige foranstaltninger, der er iværksat, for at beskytte såvel Frederikshavn Forsynings som kundernes ejendom. I denne folder kan du læse om Frederikshavn Forsynings generelle sikkerhedsregler. Herudover beder vi dig være opmærksom på de lokale regler, der gælder på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres. Alle virksomheder, som udfører arbejde for Frederikshavn Forsyning, har ansvaret for, at deres medarbejdere efterlever arbejdsmiljøloven, miljøbeskyttelsesloven og reglerne i denne folder Der er altid udpeget en kontaktperson i forbindelse med arbejde, der udføres for Frederikshavn Forsyning det vil typisk være rekvirenten af arbejdet, der samtidig er kontaktperson. 2 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

3 Overordnede forpligtelser Alle virksomheder og personer, som udfører arbejde for Frederikshavn Forsyning, er forpligtet til at overholde gældende love, herunder arbejdsmiljøloven og miljøbeskyttelsesloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger varetage sikkerhedsarbejdet inden for eget arbejdsområde overholde gældende regler for sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige og skiftende arbejdssteder overholde de lokale regler på den arbejdsplads, hvor arbejdet udføres samarbejde med eventuelle andre virksomheder på arbejdspladsen om sikkerhed og sundhed udarbejde skriftlig risikovurdering for egne aktiviteter på forlangende rette henvendelse til den udpegede kontaktperson, inden et arbejde sættes i gang eller afsluttes kunne legitimere sig Frederikshavn Forsyning foretager løbende sikkerhedsgennemgange for at kontrollere, at alle retningslinjer bliver overholdt. Alle, som færdes i Frederikshavn Forsyning, er omfattet af sikkerhedsgennemgangene. Miljø- og arbejdsmiljøpolitik Frederikshavn Forsyning pålægger alle at overholde miljø- og arbejdsmiljølovene samt lokale regler på disse områder arbejde forebyggende og målrettet på at reducere de påvirkninger som vores produktion har på miljøet, medarbejderne og det omgivende samfund arbejde målrettet på at forebygge skader og arbejdsrelaterede sygdomme inddrage, motivere og uddanne medarbejderne i det daglige miljøog arbejdsmiljøarbejde tilskynde og opmuntre leverandører til at inddrage miljø arbejdsmiljø i produktion og produkt kommunikere åbent med kunder, myndigheder og offentlighed om vores arbejde med miljø og arbejdsmiljørelaterede aktiviteter udnytte energi og materialer effektivt gennem driftsoptimering sikre bæredygtig brug af vedvarende ressourcer minimere skadelige miljøpåvirkninger fra affaldsproduktionen 3 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

4 sikre ansvarlig og sikker bortskaffelse af restaffald Inden arbejdspladsen forlades, skal I orientere den lokale kontaktperson. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere, leverandører, entreprenører m.fl. også efterlever tilsvarende intentioner om et sikkert og sundt arbejdsmiljø, samt at produkter og materialer, der leveres til Frederikshavn Forsyning, er udviklet, produceret og frembragt under forhold, der lever op til disse intentioner. Arbejdets begyndelse og afslutning Inden arbejdets begyndelse skal der tages stilling til, om der skal udarbejdes en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 27. dec Afspærring og skiltning Vejledning om afmærkning se: Håndbog for afmærkning af vejarbejder mv. eller få nærmere orientering hos kontaktpersonen En eventuel afspærringsplan laves og udleveres af Frederikshavn Forsynings entreprenør/rekvirent og skal følges. Afspærringsplanen skal forefindes på arbejdsstedet I skal endvidere informere kontaktpersonen om arbejdets art og omfang hvilken indflydelse arbejdet forventes at have på produktionen I de områder, hvor der er skærpede miljø- og sikkerhedscertificeringer, skal disse steders specielle regler følges. Der skal bruges synlig arbejdsbeklædning efter EN 471 klasse 3 under arbejde overalt på/ved vejene i Frederikshavn Kommune. Ved arbejde på og ved alle veje, såvel kommunale veje som statsveje, skal kurset Vejen som arbejdsplads være gennemført af alle medarbejdere og tilsynsførende. Svejsning, slibning og andet varmt arbejde Ved alle former for varmt arbejde, fx svejsning, skæring, slibning, lodning samt alle former for varmebearbejdning gælder følgende: Aftal arbejdet med kontaktpersonen Udfør arbejdet efter retningslinjerne i DBI Vejledning 10, del 1, 2 og 3. Vejledningen er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Enhver der udfører arbejde hvor der opstår åben ild og gnister skal have gyldigt certifikat i Varm Arbejde. 4 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

5 Har I ikke en aftale om arbejdet med kontaktpersonen og udløser en falsk alarm, har Frederikshavn Forsyning mulighed for at sende regningen for udrykningen til den ansvarlige virksomhed. MÅ IKKE TILSLUTTES. Skiltet skal være forsynet med firmanavn, person og dato Sundhedsskadelige og brandfarlige stoffer og materialer Forurenende arbejde Inden I påbegynder enhver form for forurenende arbejde, fx støjende og støvende arbejdsprocesser, skal I aftale arbejdet med kontaktpersonen tage hensyn til Frederikshavn Forsynings medarbejdere og produktion ved at tildække eller afskærme området Overhold de gældende love og regler, inden I arbejder med asbest, epoxy og andre farlige stoffer og materialer. Inden I begynder arbejdet, skal I aftale arbejdet med kontaktpersonen og informere de nærmeste arbejdsområder sørge for passende afdækning i forhold til støv og udsugning i forhold til dampe kontrollere, at der ikke er ventilationsindtag i nærheden, som kan bringe støv og dampe rundt i bygningen El-arbejde og eftersyn Aftal med kontaktpersonen, hvis det er nødvendigt at afbryde en elinstallation. Oplys, hvilke konsekvenser afbrydelsen vil medføre. Når der arbejdes på el-instal-la-tioner, skal I afbryde strømmen på gruppeafbryderen og fjerne sikringerne Åbninger i etagedæk og tage skal tildækkes og sikres med fastgjort rækværk. Materialedepoter m.m. skal afmærkes, så der ikke er fare for påkørsel. Materialedepoter m.m. skal afmærkes, så der ikke er fare for påkørsel. ophænge et advarselskilt efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med teksten 5 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

6 Rengøring og oprydning Mens arbejdet pågår, har I pligt til at feje og fjerne eget affald dagligt holde flugtveje frie for værktøj, overskydende materialer m.m. Personlig beskyttelse Alle, som færdes på Frederikshavn Forsynings arealer, har pligt til at anvende personlige værnemidler, hvis loven eller skiltningen påbyder dette. Når arbejdet afsluttes, har I pligt til at fjerne eget affald og overskydende materialer foretage almindelig rengøring Beredskabsplan og evakuering Der findes en beredskabsplan i dele af Frederikshavn Forsynings bygninger. Få konkret orientering på arbejdsstedet om plan for beredskab. Affaldshåndtering I har ansvaret for at bortskaffe eget affald, herunder miljøaffald på en sikker og miljøansvarlig måde i overensstemmelse med gældende love og regler. Bygningsaffald, herunder klude der kan selvantænde, må ikke smides i Frederikshavn Forsynings affaldscontainere. Når arbejdet er udført, må der ikke efterlades affald på Frederikshavn Forsynings område. Kontakt nærmeste arbejdsleder i Frederikshavn Forsyning eller en medarbejder for nærmere anvisning, hvis bygningen skal evakueres. Ulykker og nærved-ulykker Orienter kontaktpersonen omgående, hvis en person kommer til skade der sker en ulykke eller en nærvedulykke Kontaktpersonen vil umiddelbart herefter orientere Frederikshavn Forsynings sikkerhedsorganisation. 6 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

7 Alarmering og procedurer ved ulykker og brand Få konkret orientering på arbejdsstedet. Spørgsmål Du kan få mere at vide om arbejdsmiljøet hos Frederikshavn Forsyning. Kontakt: Daglig sikkerhedsleder Niels Johansen Mobil Anvendelse og fjernelse af materialer Frederikshavn Forsynings værktøj og lignende må kun anvendes, hvis det er aftalt med kontaktpersonen. Hvis der bliver fjernet materialer fra området uden tilladelse, betragtes det som tyveri og kan politianmeldes. Gaffeltrucks, palleløftere og andet selvkørende materiale, der tilhører Frederikshavn Forsyning, må kun betjenes af personer, der har de fornødne certifikater og er godkendt af kontaktpersonen. Ryge-, misbrugs- og alkoholpolitik Frederikshavn Forsyning har en overordnet ryge-, misbrugs- og alkoholpolitik for Forsyningens ansatte. Denne gælder også for fremmede håndværkere/entre-prenører. Få mere information herom hos kontaktpersonen. 7 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

8 8 Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning A/S

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab

Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab Forebyggelse af arbejdsulykker Beredskab 10 10.1 Planlægning af beredskab herunder beredskabsplan for krisehjælp NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere