MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL"

Transkript

1 MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS

2 FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på GAPS byggepladsen. At sikre, at alle på byggepladsen tager de nødvendige sikkerhedsmæssige forbehold. At informere om, at bygherren har fokus på, og tager ansvar for, sikkerheden på pladsen. At sikre, at den enkelte tager hånd om sig selv og andre, og hjælper med at forbedre sikkerheden. Det er vigtigt, at tidsplanen overholdes, men også at arbejdet udføres uden at nogen kommer til skade og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

3 BYGHERRES PRIMÆRE INDSATSER PÅ GAPS KU-byg udviser åbenhed om arbejdsmiljøforhold i relation til myndigheder, offentligheden, ansatte og andre interessenter. De gældende regler for arbejdsmiljø betragtes af Region Sjælland som minimumskrav. Metode for håndtering af sikkerheden på GAPS er tilpasset projektets specifikke udfordringer. En effektiv sikkerhedskoordinering sker ved at tilføre projektet en række supplerende krav og indsatser. Det drejer sig bl.a. om: Daglige morgenrunderinger på pladsen med fokus på sikkerhed. Obligatoriske sikkerhedskurser for alle på byggepladsen. Overvågning af byggepladsen. Samarbejde med byggeriets parter. Sikkerhedskampagner i byggeperioden. Synlig bygherrerepræsentant på byggepladsen.

4 ARBEJDSVISION FOR BYGGERIET DGNB-præcertificeret - sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri. Bygning 3 er præcertificeret til sølvmedalje indenfor DGNBcertificering. Det betyder, at du som håndværker skal være opmærksom på sortering af affald og minimering af støj og støv. Find mere information ved oprydningsstationerne. Attraktivt arbejdsmiljø. Innovative processer. Indretning der understøtter moderne psykiatribehandling. Sociale klausuler, der indebærer at byggepladsen har mange elever og lærlinge ansat.

5 ADGANG TIL BYGGEPLADSEN Byggepladskontor Fælledvej Slagelse BYGGEPLADSEN ER ÅBEN DAGLIGT FRA KL TIL Byggepladsvagten forestår den daglige åbning og aflukning af byggepladsen. Han har pligt til at holde alle porte og låger til pladsen aflåst udenfor åbningstiden. Den enkelte entreprenør er ansvarlig for, at arbejdspladsen ved arbejdstids ophør efterlades i ryddelig stand, samt at der er lukket for vand og slukket for arbejdsbelysning. Ophold udenfor normal arbejdstid Ophold på byggepladsen udenfor normal arbejdstid må ikke finde sted uden forud indhentet godkendelse. Blanket om arbejde udenfor normal åbningstid (bilag 8) udfyldes og afleveres i byggeledelsens postkasse. Dette skal ske min. 2 arbejdsdage før arbejdet planlægges udført, så vagten ved besked om den tilstedeværende. Udenfor normal arbejdstid kan vagten bortvise personer, der ikke kan dokumentere deres gøren og væren.

6 BYGGEPLADSEN Flugtveje Hjertestarter Førstehjælpskasse Parkering Tunnel Fælledvej Projektkontor Forslagskasse Grønningen

7 Danmarkshistoriens største og mest moderne psykiatrisygehus Byggeområdet er på ca m² svarende til 25 fodboldbaner. Indhegningen er over 5 km lang. Der opføres i alt m². Der bygges i op til 5 etager. Der er placeret 3 km betonklodser på pladsen. Der benyttes 1,4 mio. mursten til hele byggeriet. Der vil være 757 nyplantede træer på det nye psykiatrisygehus. Der bygges en 175 m lang tunnel mellem det psykiatriske og somatiske sygehus. Der arbejdes i 2 byggespor samtidigt på hver sin side af Fælledvej. Den planlagte byggetakt vil medføre: At der er op mod 10 entreprenører i gang samtidigt. At der arbejder op til 300 håndværkere samtidigt. At der ankommer op til 100 leverancer af materialer pr. dag. At der fast sidder op til 60 medarbejdere på projektkontoret.

8 HVIS DER SKER EN ULYKKE 1 Stands ulykken! - giv førstehjælp hvis du kan, eller spørg én som kan. 2 Ved alvorlig ulykke: Ring 112 Hvem? Hvad? Hvor? Hvor mange? -dit navn -hvilken type ulykke drejer det sig om? -bygning 1-4; Fælledvej 6, Slagelse -bygning 5, Grønningen 15, Slagelse -byggepladskontor; Fælledvej 5, Slagelse -antal tilskadekomne 3 Send en person til porten som vejviser for redningskøretøj Ved alle former for uønskede hændelser: Kontakt straks arbejdsleder eller byggepladsledelsen. Opdaterede kontaktoplysninger findes på beredskabsplanen for GAPS.! Hospital og skadestue Slagelse Sygehus Akutafdelingen Ingemannsvej Slagelse Indgang 25 Tlf:

9 BYGHERREN UDTALER... Vi vil ikke være en del af den kedelige statistik for arbejdsulykker på byggepladser i Danmark. Medarbejdere hos bygherre, rådgiver, arbejdsgiver og entreprenør må ikke komme til skade under udførelse af arbejdet. Vi er særligt opmærksomme på sikkerheden, fordi byggepladsen er så stor og har så mange håndværkere tilknyttet. Det gør byggepladsen spændende, og man kan være stolt af at være en del af det her byggeri, som er det første store kvalitetsfondsprojekt i Region Sjælland. Det individuelle ansvar er altafgørende for, at sikkerhedsarbejdet resulterer i, at arbejdsulykker kan og skal undgås. Vi skal undgå arbejdsmiljømæssige hændelser og episoder, der kan påvirke medarbejdere og omgivelserne. Det betyder, at du som medarbejder skal: Sikre, at du har en APV for det arbejde som du skal udføre. Skal sikre at godkendt værktøj, materiel, personlige værnemidler og løftegrej er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Rapportere alle ulykker, nær ved ulykker og observationer af sikkerhedsmæssig karakter til sikkerhedskoordinatoren. Aldrig tilsidesætte sikkerheden.

10 NYE PÅ PLADSEN Byggepladsen har mange lærlinge og udenlandske håndværkere. Region Sjælland ønsker, at der tages særlige hensyn til dem, der er nye på byggepladsen, og at særlige krav til arbejds- og levevilkår er gældende for alle, som har en opgave at udføre på byggepladsen. Hvordan din virksomhed passer på de nyansatte: Sørg for at nyansatte får en god introduktion til virksomheden. Gør dem fortrolige med hvem der gør hvad og deres egen opgave. Fortæl dem, hvem deres kontakt person er. Fortæl dem, hvem der er sikkerhedsrepræsentant for virksomheden. Fortæl dem, hvem der er bygherrens sikkerhedskoordinator på GAPS. Sørg for, at de har læst PSS en og kender jeres APV. Sørg for grundig oplæring og instruktion gennemføres af mester eller af en dygtig kollega, som kender arbejdsmiljøloven. Sørg for, at gode arbejdsmetoder og vaner videregives. Sørg for, at opgaven kan udføres sikkert og forsvarligt. Sæt navn på den, der har ansvaret for de nyes introduktion. Skab tillid mellem den nyansatte og kollegaerne. Vær gode forbilleder for de nye medarbejdere.

11 DET ER ALTID ARBEJDSGIVEREN, DER HAR ANSVARET FOR DE NY- ANSATTES SIKKERHED OG SUNDHED OGSÅ SELVOM OPGAVEN ER UDDELEGERET. Færre fejl og ulykker en god investering: Hold derfor øje med, at de nyansatte følger instruktionen og udfører arbejdet forsvarligt. Ret evt. fejl med det samme, så arbejdsulykker og -skader forebygges bedst muligt. Til de nyansatte: Som nyansat kan du altid sige fra og stop, hvis du ikke kender opgaven eller det udstyr, du skal bruge. Tá aldrig chancer og udsæt ikke dig selv eller kollegaer for risici. Til løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer: kontakt bam-bus.dk Har du styr på det? - eller gør du bare som de gamle svende? Check lige videoen om Bent E her:

12 SIKKERHEDSRUNDERING På GAPS er der daglige morgenrunderinger. Runderingerne er delt op i 10 delafsnit (se kort), der sikrer, at pladsen kan nås rundt på en 14-dages periode. Sikkerhedsrunderinger bliver dokumenteret på et dagligt digitalt registreringsskema og opsamlingsskema efter princippet mønsterarbejdsplads. Derudover udførere sikkerhedskoodinatoren runderinger med sikkerhedsgruppen, umiddelbart inden det faste sikkerhedsmøde, hvor en udvalgt del af byggepladsen gennemgås sammen. Sikkerhedsarbejdet på pladsen udgøres ikke kun af runderinger, men i høj grad også af både fremadrettet planlægning samt reaktion på situationer, der opstår i dagligdagen i samarbejde med de entreprenører, der berøres af hændelserne. Med godt 250 pilfingrer fordelt på m 2 byggeplads, er der rigeligt at tage fat i. [Sikkerhedskoordinator] 2

13

14 SIKKERHEDSKOOR- DINATOREN UDTALER... Alle håndværkere på pladsen skal have gennemgået et sikkerhedskursus. Sikkerhedskoordinatoren skal have godkendt alle arbejdsmiljøvurderinger/apv er. Hvis der er problemer med arbejdsmiljøet, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant/ arbejdsmiljøleder. Minimer støv! Hold byggepladsen ryddelig og benyt bygherrens oprydningsstationer. Kontakt bygherrens sikkerhedskoordinator, hvis du har gode forslag til forbedring af arbejdsmiljøet.

15 OVERORDNEDE ARBEJDSMILJØMÅL Bygherren ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø på byggepladsen og tager udgangspunkt i, at et godt arbejdsmiljø vil øge kvaliteten i byggeriet og sikre, at byggeriet står færdigt til tiden. KU-byg og sikkerhedskoordinatoren har opstillet følgende centrale arbejdsmiljømål for GAPS: Ingen alvorlige arbejdsulykker og nedslidning i byggefasen. Forebygge arbejdsulykker, sundhedsskadelige belastninger og arbejdsmiljøgener. Ingen væsentlige gener for sygehusets drift, naboer og trafikanter. Tekniske hjælpemidler anvendes i nødvendigt omfang på byggepladsen. Sikre orden og ryddelighed på arbejdspladsen. Ingen uhensigtsmæssige manuelle løft af materialer og udstyr og minimering af uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Minimal støvbelastning. Minimal udsættelse for støj- og vibrationsbelastninger. Minimal udsættelse for faglige stoffer og materialer. Løbende effektiv og uvildig sikkerhedskoordinering. Overvågning og kontrol af at de fastsatte mål og arbejdsmiljøregler bliver opfyldt. Byggepladsen er en mønsterarbejdsplads.

16 REGLER Alle skal bære synligt firmalogo på byggepladsen. Køretøjer skal være påført tydeligt firmanavn og CVR nr., og der skal ligge visitkort synligt i forrude med kontaktoplysninger. Mandskabsvogne/skurvogne skal være påført tydeligt firmanavn og CVR nr. Ethvert indgreb i bygherrens anlæg, så som manøvrering af ventiler, pumper o. lign. kræver særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Rygning er kun tilladt uden for bygningerne. Rygning er ikke tilladt i mandskabs- og kontormoduler. Intet arbejde der kan medføre brandfare (brug af åben ild o. lign.), må iværksættes, før der er udstedt tilladelse. Arbejder du med slibning, skæring, lodning, tørring, svejsning, vinkelsliber og opvarmning, skal entreprenøren sørge for, at der er tilstrækkelig godkendt brandslukningsmateriel til rådighed i umiddelbar nærhed af de enkelte arbejdssteder samt, at entreprenørens personale er fuldt fortrolige med betjening af dette. Skurområdet skal holdes ryddeligt og der må ikke ophænges materialer mv. imellem skurerne. Alkohol- og rusmiddelforbud håndhæves i alle bygherrens områder, også på byggepladsen og i mandskabsvogne. Tilsidesættelse af dette medfører bortvisning. Den enkelte entreprenør skal foretage løbende oprydning. Anvisninger og henstillinger fra Byggeledelsen og byggepladsentreprenøren skal følges.

17 FORSLAGSKASSEN Forslagskassen er et nyt initiativ, som bygherren har sat i gang for, på bedst mulig vis, at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden på byggepladsen med udgangspunkt i netop dine oplevelser og erfaringer. Har du et godt forslag, der kan forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen? Du kan stille forslag om, hvordan vi bliver bedre til at passe på os selv og andre. Der er ingen begrænsninger for, hvad der kan stilles forslag om, og alle forslag vurderes og drøftes i samarbejde med bygherrens sikkerhedsrådgiver og sikkerhedskoordinator på GAPS. Alle forslag er velkomne! Læg dit forslag i postkassen ved byggepladskontoret eller send en mail til sikkerhedsrådgiveren på De bedste forslag præmieres, og alle gode forslag bliver sat i værk.

18 OPRYDNINGSSTATIONER Bygherren iværksætter et oprydningsprogram for at få et bedre arbejdsmiljø og sætter dermed fokus på: REN BYGGEPLADS ØGET EFFEKTIVITET NEDBRINGELSE AF ULYKKER BEDRE ARBEJDSGLÆDE Alle entrepriser skal sikre, at der er rent i eget arbejdsområde. Programmets effekt evalueres løbende på sikkerhedsmøderne. Der er opsat 45 oprydningsstationer rundt omkring på byggepladsen Her står din oprydningsstander.

19

20 PAS PÅ DIG SELV OG DINE KOLLEGAER SAMMEN TAGER VI ANSVAR FOR SIKKERHEDEN Mini PSS 9. april 2014 For yderligere oplysninger kontakt din sikkerhedsorganisation Dette hæfte er udarbejdet af Arbejdsmiljørådgiver for GAPS: Kuben Management A/S Kontaktperson: Charlotte Degn, Læs mere om projektet på GAPS hjemmeside, eller facebookprofil, Psykiatrisygehus.Slagelse

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION

APV - arbejdspladsvurdering. Mogens V. Zeltner A/S. Fris BYGGEDOKUMENTATION 1 APV - arbejdspladsvurdering Mogens V. Zeltner A/S Udarbejdet den: 17.09.2007 i samarbejde med Fris Byggedokumentation Senest revideret den: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning / politik / instruktioner

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere

- en vejledning om introduktion og instruktion af nye medarbejdere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Fællessekretariatet Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk E-mail: ibar@ibar.dk Telefon: 70 23 15 43 Introduktion til støberibranchen - en vejledning om introduktion

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere