FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej Glostrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup"

Transkript

1 FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR

2 1. ALMEN ORIENTERING Byggeriets parter Projekt UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG Omfang Generelt Udbudsmaterialet Referencer Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tilbudsliste Orientering om forsikringer Betalingsbetingelser Tidsplan KVALITETSSIKRING Generelt Bygherrens tilsyn Kvalitetsplan Entreprenørens procesgranskning Entreprenørens kvalitetskontrol AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE Aflevering Afleveringsprocedure Garanti Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GENERELLE RETNINGSLINIER Hensyn til Hospitalet Regler af hensyn til træer og planter Skader på vej og fortov Materialer Anmeldelser mv Specifikation af fakturaer UDFØRELSE Byggepladsen/arbejdspladsen Sikkerhedsbestemmelser Brandveje Side 2 af 20 sider

3 6.4. Støjende arbejder Hygiejne, forholdsregler Varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Vandinstallationer i byggeperioden Byggepladsstrøm Materialeoplag Affald Måltagning Diverse ydelser Skurby (større projekter) Mandskabs- og sanitetsvogne Side 3 af 20 sider

4 1. ALMEN ORIENTERING 1.1. Byggeriets parter Bygherre Kontaktperson : : Tlf.: Nordre Ringvej Indgang 9 Byggeteknisk Chef: 2600 Glostrup Mie Rasmussen Tlf.: Projektleder: XXXX Tlf.: 3863 XXXX Rådgivere : 1.2. Projekt Beliggenhed Nordre Ringvej Glostrup Bygning: XXX Etage: XXX Omfang : Side 4 af 20 sider

5 2. UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG 2.1. Omfang Nærværende Fællesbetingelser er gældende for byggearbejder udført på i såvel hoved- som fagentreprise indenfor følgende fagområder: Jord/Beton Nedrivning Murer Tømrer/snedker Gulv Maler VVS Ventilation El-anlæg CTS-anlæg Svagstrøm Inventarleverancer Apparaturleverancer, og tilslutninger 2.2. Generelt Tilbuddet skal omfatte fuldt færdigt arbejde klar til ibrugtagning, som beskrevet i udbudsmaterialet. Koordinering og planlægning i sammenhæng med delarbejder og øvrige entrepriser er entreprenørens ansvar og forpligtigelse. Udgangspunkt for alle bydende er de eksisterende forhold, som disse forefindes på udbudsstidspunktet. Det påhviler derfor de bydende at en besigtigelse af de stedlige betingelser og fysiske omgivelser danner grundlag for tilbuddet.. Eventuelle efterkrav på grund af manglende kendskab til forholdene på vil ikke blive anerkendt. Entreprenøren skal levere alle for arbejdets udførelse nødvendige ydelser og materialer Udbudsmaterialet Omfang af udbudsmaterialet vil fremgå af tilhørende udbudsbrev, heraf fremhæves: 1. Fællesbetingelser, 2. AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger, maj Instruktion til fremmede håndværkere på Side 5 af 20 sider

6 4. Tegninger iht. udbudsbrev el. tegningsliste 5. Tilbudsliste (evt.) 6. Hovedtidsplan (evt.) 7. Evt. senere fremsendte tillæg til udbudsmaterialet. De bydende skal kontrollere, at udbudsmaterialet indeholder, hvad der er angivet i udbudsbrevet, ligesom de bydende skal sikre sig, at eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklares før tilbud afgives. Af tegningslisten fremgår, hvilke tegninger der ligger til grund for arbejdet. Supplerende tegninger vil kunne forekomme, eftersendt som tillæg til udbudsgrundlaget Referencer Følgende almengyldige dokumenter gælder, i den udstrækning de finder anvendelse for den pågældende entreprise. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier Danske Standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd Forsyningsselskabernes bestemmelser og regulativer Byggeloven, Bygningsreglementet og byggevedtægter Alle relevante cirkulærer og bekendtgørelser, herunder Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø, håndtering af byggematerialer mv. Fabrikantens eller producentens vejledninger for materialeleverancer, arbejdsudførelser, monteringer mv. af de i projektet anvendte materialer, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. BIPS B2.010, Basisbeskrivelse Byggesag BIPS, Basisbeskrivelse efter B1.000 for respektive fagentreprise. ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Erhvervs-, Bygge- og Boligstyrelsens fastpriscirkulære - nr. 174 og nr Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således at ydelser der blot er anført et af stederne skal være indeholdt i tilbuddet. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem tegninger vil målsatte tegninger være gældende frem for ikke målsatte tegninger. Side 6 af 20 sider

7 2.6. Tilbudsliste De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister, skal udfyldes i sin helhed. Tilbud, der er mangelfulde på dette punkt, kan kasseres af bygherren. Tilbudslisterne skal være dateret og underskrevne, uanset om tilbuddet tillige afgives på organisations-blanket eller på anden måde. Tilbud skal afleveres som anført i udbudsbrevet. Alle i tilbudslister forlangte enheds- og delpriser skal være angivet. De afgivne tilbud skal inkludere kørepenge, evt. skurpenge og lign. Der ydes intet vederlag for tilbudsgivning Orientering om forsikringer Jævnfør AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Betalingsbetingelser Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Tidsplan Hovedtidspunkter omkring tilbudsgivningen fremgår af udbudsbrevet og evt. tilhørende hovedtidsplan. Entreprenøren skal på forlangende, fremlægge detaljerede arbejdsplaner for udførelsen, indenfor de i udbudstidsplanen fastsatte rammer. Såfremt tilbudsgiverne i forbindelse med afgivelse af tilbud har forbehold over for den medfølgende tidsplan, skal disse anføres på tilbudsblanketten. Side 7 af 20 sider

8 3. KVALITETSSIKRING 3.1. Generelt Byggeriet er underkastet Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med egne arbejder, herunder leverancer, og eventuelle underentreprenører, for at sikre at kvalitetskrav er opfyldt. Ligeledes er det entreprenørens ansvar, at arbejdet udføres konditionsmæssigt, korrekt og i overensstemmelse med de tilsigtede resultater som bygherren berettiget kan forvente. Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdende svarende til den registrerede mangel Bygherrens tilsyn Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn og kvalitetskontrol. Bygherren skal således på forlangende have adgang til entreprenørens lagre, underentreprenører- og leverandørers produktionssteder, samt have lejlighed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. Dimensioneringsgrundlag og beregninger som entreprenøren selv lader udføre skal på forhånd godkendes og udleveres til bygherren Kvalitetsplan Til sikring af kontraktmæssige ydelsers kvalitet skal entreprenøren før arbejdet påbegyndes skriftligt redegøre for sin kvalitetssikring, herunder sin kontrol af sine ydelser. Redegørelsen for entreprenørens kvalitetssikring skal mindst omfatte: Kort beskrivelse af entreprenørens organisation med angivelse af ansvarsfordeling og kompetence. Herunder navn på den person, som - jf. AB 92, par. 18 stk. 1 - leder arbejdet, samt oplysning om hvorledes den pågældende kan tilkaldes, såfremt han ikke er til stede på arbejdspladsen. Side 8 af 20 sider

9 Beskrivelse af den kontrol, entreprenøren vil foretage af egne ydelser og af leverancer i relation til denne sag. Fx. i form af checklister med angivelse af, hvad der kontrolleres, hvem hos entreprenøren der foretager kontrollen, og hvilken dokumentation af kontrollen, der udfærdiges. Af projektet, kan der stilles krav ud over de normale krav i branchernes kvalitetssikringshåndbøger Entreprenørens procesgranskning Procesgranskning skal være en forud planlagt og systematisk gennemgang af arbejdsprocesser sammenholdt med projektmaterialet. Procesgranskningen skal som minimum omfatte: Gennemgang og ajourførelse af projektmateriale, inkl. alle revisioner Gennemgang af projektmaterialet for indhold af alle nødvendige oplysninger til arbejdets udførelse, mål, materialeangivelser, udførelsesanvisninger m.v. Gennemgang af projektmateriale for forslag om ændringer. Inden et arbejde påbegyndes, skal den/de pågældende arbejdsprocesser og hertil hørende kvalitetskrav gennemgås med bygherrens tilsyn Entreprenørens kvalitetskontrol Hvor ikke andet er nævnt, skal entreprenørens kvalitetskontrol min. omfatte følgende hovedaktiviteter: Materialekontrol Produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Dokumentation skal arkiveres af entreprenøren og være tilgængelig for tilsynet på byggepladsen i hele byggeperioden. Slutkontrol skal foreligge ved afleveringen og skal omfatte færdigmeldinger og entreprenørens egne mangellister med angivelse af, at mangler er afhjulpet. Side 9 af 20 sider

10 Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf, vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdelse svarende til det registrerede. 4. AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE 4.1. Aflevering Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Afleveringsprocedure Indkalder entreprenøren til aflevering, uden først at have sikret sig, at der ikke er væsentlige eller mange fejl og mangler, eller overholder entreprenøren ikke førnævnte afleveringsprocedurer, er bygherren berettiget til godtgørelser for medgået merforbrug af tid, jfr. AB Garanti Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger. For bygningsdele og komponenter, hvor leverandøren normalt giver mere end afhjælpningsperiodens garanti, erstatter denne garanti afhjælpningsperiodens. Entreprenøren kan således ikke levere komponenter med kortere garanti end den maksimale garanti, der kan ydes fra leverandøren Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Entreprenøren leverer senest ved afleveringen driftsinstruktioner på indbyggede bygningsdele og komponenter. For alle bygningsdele, komponenter og delkomponenter skal entreprenøren levere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Ved mindre delarbejder på eksisterende anlæg eller bygningsdele, skal materiale leveres efteraftale med bygherrens tilsyn. Udseende og layout af mapper for drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal inden aflevering være godkendt af bygherrens tilsyn og skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse. Adresseliste/kontaktpersoner Brochureblade Side 10 af 20 sider

11 Datablade Vedligeholdelsesanvisninger på forståeligt dansk Betjeningsanvisninger Funktionsbeskrivelser Leverandørfortegnelse 5. GENERELLE RETNINGSLINIER 5.1. Hensyn til Hospitalet Entreprenøren skal indskærpe overfor samtlige medarbejdere, der færdes på byggepladsen, at arbejdet udføres på et hospital i drift, hvorfor der skal udvises størst muligt hensyn til patienter, ansatte, besøgende og den daglige tekniske drift, herunder at: anvisninger i pjecen Instruktion til fremmede håndværkere ubetinget følges og overholdes døre der forlanges låste ALDRIG forlades åbne eller ulåste der gives god og klar orientering / information om arbejdets varighed og omfang der ikke frembringes unødig støj (herunder åben radio) hverken på eller udenfor byggepladsen der kun foretages støjende arbejder efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn - senest 3 dage før arbejdets udførelse der successivt foretages oprydning og rengøring under- og efter endt arbejde der løbende sikres mod spredning af støv, vand mv. til områder uden for byggepladsen der sikres mod uvedkommende adgang / trafik i berørte rum, gange og trapper etc. der ikke afbrydes for tekniske anlæg eller forsyninger uden forudgående aftale med bygherrens tilsyn der kun udføres arbejde uden for normal arbejdstid efter forudgående aftale Overtrædelse af ovenstående anvisninger kan medføre bortvisning. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren acceptere, at fremmede entreprenører arbejder på ejendommen. Herunder hospitalets tekniske personale og sædvanlige drifts- eller vedligeholdelsesentreprenører/leverandører. Side 11 af 20 sider

12 5.2. Regler af hensyn til træer og planter For at beskytte hospitalets træer, beplantning og belagte arealer i forbindelse med diverse byggearbejder er følgende regler gældende for entrepriser i forbindelse med byggeri (ikke for anlægsarbejder i terræn): Beplantning og belægning må ikke beskadiges. Al trafik og parkering af køretøjer, gælder både personbiler og tungere køretøjer, skal foregå på veje og p-pladser, der er beregnet og anlagt til dette formål. Personbiler og tungere køretøjer må ikke køre eller parkeres på gang- og cykelstier, i bede og på græsplæner. På stier må der ikke benyttes maskiner med totalvægt større end 4 tons, akseltryk større end 3 tons. På græsarealer må der ikke anvendes maskiner, ladvogne og lignende udstyr af sådan størrelse, at der dannes varige hjulspor i græstæppet eller som bevirker at jorden pakker. Entreprenøren skal udbedre evt. skader på belægninger, i bede og græsarealer forvoldt af entreprenøren. Inden for trækroners ydre drypzone må der ikke arbejdes og der må ikke parkeres køretøjer, lifte eller deponeres materialer eller jord. Store og gamle træer skal skærmes med byggepladshegn placeret i en afstand fra stammen svarende til kronens dryplinje Skader på vej og fortov Det påhviler entreprenøren at indhente tilladelser til opgravninger i vej, fortov og stier, søge oplysninger om ledninger og kabler i terræn, samt i henhold til gældende regulativer og aftaler etc. afklare stedlige forhold. Herunder parkeringsforhold. Reparationer af skader på befæstede- og grønne arealer skal betales af entreprenøren, eller ved dennes foranledning af den underentreprenør, som er årsag hertil Materialer Der gælder for valg af særlige byggevarer, komponenter, materialer, armaturer etc. at s komponentliste er gældende. Hvor der foruden er foreskrevet bestemte fabrikater og typenumre o.lign., skal disse være indregnet i tilbuddet. Side 12 af 20 sider

13 Hvor der i udbudsmaterialet er anført, at materialer skal være "som" eller "svarende til", kan tilbudsgiveren vælge fabrikatet, man det skal dokumenteres, at de tilbudte materialer svarer til de beskrevne. Krav til materialer, angivet i de enkelte fagområders bestemmelser og forskrifter, skal overholdes i det omfang, de kan finde anvendelse på nærværende projekt. Alle materialer skal leveres i fabriksny stand Anmeldelser mv. Nødvendige anmeldelser til myndigheder og forsyningsselskaber samt rekvirering af tilsyn fra disse, påhviler entreprenøren. Dispensationer af enhver art, må kun søges med hospitalets tilladelse Specifikation af fakturaer Entreprenøren er pligtig til at redegøre for firmaets udgifter anvendt til arbejdsløn og materialer. Fakturaer skal endvidere indeholde oplysninger om arbejdets art, tidspunkt for udførelse, firmaets SE-nummer og momsnummer. Faktureringsprocedure aftales i øvrigt med bygherrens tilsyn. 6. UDFØRELSE 6.1. Byggepladsen/arbejdspladsen Arbejdet skal ledes af en fagligt velkvalificeret person, der nøje skal følge arbejdet og deltage i byggemøder fra der tidspunkt, hvor byggeledelsen kræver dette. Entreprenøren skal koordinere alle sine fagområder med øvrige fagområder, således at arbejderne udføres i en hensigtsmæssig rækkefølge. Entreprenøren er pligtig til at instruere sine- og eventuelle underentreprenørers folk om gensidige hensyn, således at folk på byggepladsen tager vare på hinandens arbejder og ansvar for at andres arbejder og leverancer ikke beskadiges, skrammes eller på anden måde efterlades i en stand som ikke oprindeligt er tiltænkt. Indtil arbejdets aflevering har entreprenøren det fulde ansvar for de under fagområderne leverede materialer, også de materialer Side 13 af 20 sider

14 og komponenter som entreprenøren evt. har modtaget af bygherren. Entreprenøren skal, hvor det under et fagområde er krævet, medregne og udføre prøvemontering af typiske bygningsdele / komponenter til brug for tilsynets godkendelse. Sådanne godkendte prøver indgår efter godkendelsen som norm for det efterfølgende arbejde Sikkerhedsbestemmelser Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iagttages, herunder i henhold til lov om arbejdsmiljø 37 og bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, kap. 11. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at interimistiske afspærringer eller andre sikkerhedsforanstaltninger er anbragt i henhold til gældende bestemmelser og Arbejdstilsynets anvisninger. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes, senest når arbejdsstedet forlades. Entreprenøren sørger, ved påkrævning, for opsætning af advarselsskilte med nødvendig afskærmet (blændfri) belysning. Bygherren varetager eller udpeger sikkerhedskoordinator. Sikkerhedsmøder afholdes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Samtlige udgifter til sikkerhedsforanstaltninger og deltagelse i sikkerhedsmøder skal være indregnet i tilbuddet Brandveje Det påhviler entreprenøren at indhente nødvendige oplysninger for at overholde hospitalets og myndighedernes krav til friholdelse af transportveje, brand- og redningsarealer Støjende arbejder Gener fra støjende arbejde skal minimeres ved valg af støjsvage tekniske hjælpemidler og arbejdsprocesser og isoleres til begrænsede områder. Meget støjende, støvende eller pladskrævende arbejder skal ske under størst mulig hensyntagen til hospitalets daglige drift og må kun udføres efter forudgående aftale med bygherren senest 3 arbejdsdage forud. Side 14 af 20 sider

15 Bygherren forbeholder sig ret til at standse ikke aftalte støjende arbejder uden vederlag for tabt arbejdstid Hygiejne, forholdsregler Under udførelsen skal der overalt på hospitalet tages behørigt hensyn til spredning af støv, vand mv. fra byggepladsen og iværksættes foranstaltninger til forhindring. Alle foranstaltninger skal aftales med bygherrens tilsyn. Ved udførelse på afsnit i samtidig drift skal tilbuddet indeholde alle omkostninger samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger iht. følgende klassificering, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt: Lav risikoklasse Kontorer, værksteder, arkiver, venteområder mv. Støvvægge Inddækning af ventilationsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Rengøring efter afsluttet arbejde Mellem risikoklasse Køkken, ambulatorier, sengeafsnit, mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Daglig rengøring Rengøring efter afsluttet arbejde Høj risikoklasse Operationsgange, laboratorier, skadestue, intensivafsnit mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Forsegling af alle huller og rørgennemføringer til tilstødende lokaler Daglig rengøring Sterilrengøring efter afsluttet arbejde 6.6. Varmt arbejde Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI Side 15 af 20 sider

16 Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejdet anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Udførende entreprenør skal: Anmelde arbejdet til Teknisk Afdeling, Indgang 10 Udfylde aftaleblanket, der anvendes for ikke certificerede håndværkere. Håndværkere, der er certificerede kan udføre varmt arbejde uden aftaleblanket. Certificeringsbevis skal forevises Teknisk Afdeling og brandrunderinger og dokumentation herfor skal aftales. Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet. Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale. Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand. Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis. Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte runderinger. Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person. Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde. Side 16 af 20 sider

17 Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Entreprenøren er pligtig til løbende og dagligt at sørge for oprydning og rengøring på byggepladsen samt på tilstødende afsnit, trapper, gange, stier, veje mv. udenfor byggepladsen i det omfang, at behovet kan henføres til entreprenørens arbejder. Udgifter til oprydning og rengøring skal være indeholdt i tilbuddet. Ved registrering af mangelfuld oprydning og rengøring skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren. Entreprenøren skal inden aflevering foretage rengøring af alle arbejder og leverancer. Udgifter til denne rengøring skal være indeholdt i tilbuddet Vandinstallationer i byggeperioden Eksisterende installationer kan anvendes efter aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for vand til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Vandforbrug i byggeperioden betales af bygherren Byggepladsstrøm Entreprenør, hovedentreprenør eller pladsansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder byggepladsstrøm. Etablering af forsyninger fra hospitalets eksisterende tavler og installationer må kun ske efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for el til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Strømforbrug i byggeperioden betales af bygherren. Side 17 af 20 sider

18 6.10. Materialeoplag Entreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring i bygning og på byggeplads og skal selv sørge for materialeskure/containere. Placering af oplagspladser, lager og værksted skal aftales med bygherrens tilsyn. Materialerne skal beskyttes mod nedbør og forurening med jord, sand m.v., herunder også beskyttelse mod overlast, hærværk og tyveri. Entreprenøren skal dokumentere at have tegnet forsikring mod tyveri og eventuelle følger af disse Affald Entreprenøren er ansvarlig for dagligt at fjerne og bortskaffe sine underentreprenørers og eget affald og emballage. Entreprenøren leverer, placerer og tømmer containere efter myndigheders og tilsynets anvisninger. Byggeaffald fjernes og bortskaffes i henhold til kommunale krav og miljømæssige forholdsregler. Yderligere information kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside: Ved registrering af mangelfuld fjernelse af affald skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren Måltagning Bygherren etablerer ikke nogen form for afsætning. Entreprenøren er ansvarlig og sørger for afsætning og måltagning, herunder kontrol af forhold der kan påvirke udførelse af egne fagarbejder. Hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddels bygherrens fagtilsyn Diverse ydelser Entreprenørens tilbud skal indbefatte alt nødvendigt beskyttelsesmateriale, afspærring, skiltning på fortove m.v., samt alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige afstivninger m.m. for arbejdernes gennemførelse. Side 18 af 20 sider

19 6.14. Skurby (større projekter) Skurbyens indretning og drift skal foregå i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 sammenskrevet med nr af 27. december De ved overenskomst med organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til skurplaceringer, indretning og opvarmning m.v. skal i hvert enkelt tilfælde følges, og udgifterne i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet. Etablering og flytning af byggepladsen, foretages efter forudgående aftaler med Bygherren (). Entreprenørerne er pligtige til inden arbejdets opstart at fremkomme med forslag til byggepladsens detailindretning for egne arbejder. Byggeledelsen koordinerer de fremkomne forslag og udarbejder endelig byggepladsplan. Parkering må kun foretages indenfor opmærkningerne. Der anvises ikke separate parkeringspladser. Der må kun foretages afog pålæsning på hospitalets område. Tilbuddet skal indeholde alle omkostninger ved etablering af byggestrøm og vand, samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger vedr. el- og vandforbrug. Strøm- og vandforbrug betales af bygherren. Entreprenøren har pligt til at sikre sig, at tilstrækkelig elkapacitet er til stede. De anviste arealer til etablering af skurby kræves rømmet i takt med arbejdets afslutning således, at oplag af materialer og materiel, som ikke benyttes mere, skal fjernes Mandskabs- og sanitetsvogne Mandskabsskure og evt. sanitetsvogn m.v. skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren, at sørge for nødvendige myndigheds- og arbejdstilsynsgodkendelser. Indretning af skurvogne skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende lovgivning og bekendtgørelser. Udgifter til renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenøren. Side 19 af 20 sider

20 Mandskabsvogne indeholdende spise-, bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter til samtlige på byggepladsen beskæftigede. Genopretning efter nedtagning af byggeplads. Side 20 af 20 sider

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges.

Entreprenører skal sikre, at alle nødvendige myndighedsforskrifter i forhold til nedrivning, deponering samt nye byggearbejder følges. Arbejdsbeskrivelse Side : 1/6 Dato : 11.12.2015 FÆLLESBETINGELSER BYGGEPLADS Generelt Samtlige ydelser i forbindelse med indretning, drift og afvikling af byggeplads skal være indeholdt i entreprisen,

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3

Udbud af rammeaftaler for Bygningsvedligehold ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE. Aftalebilag 3 Udbud af rammeaftaler for ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE Aftalebilag 3 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Orientering...3 1.1 Generelt...3 1.2 Udbudsmaterialet...3 1.2.1 Grundlag for udbud...3 1.2.2 Almengyldige

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER

Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 Desinfektionsvaskere til præparationen THG - udbud FÆLLESBESTEMMELSER Århus Sygehus Tage Hansensgade, Bygning 2 C.1 C FÆLLESBESTEMMELSER C.01 Byggeplads og samarbejde med øvrige entreprenører/leverandører Desinfektionsvaskere indgår som en del-leverance vedrørende mindre

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.

Boligselskabet Strandparken, Dragør Dato: 22. juni 2012 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 2 10. SIKKERHEDSORGANISATION...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC

Bygge- og anlægsentreprise Dato : 06.06.2012 Byggesagsbeskrivelse Rev.dato : Side 1 af 6. Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Side 1 af 6 Udarbejdet: ESC Kontrolleret: BML Godkendt: ESC Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Byggesagen... 2 1.3 Projektorganisation... 2 1.4 Projektmaterialet... 2 1.4.1

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. :

KAP. 7. KVALITETSSTYRING. Byggesagsbeskrivelse Kapitel : 7. Kvalitetsstyring Kap.-side : af 6 Dato : Rev. : Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 1 af 6 KAP. 7. KVALITETSSTYRING Kvalitetsstyring Kap.side : 7. 2 af 6 7.1 Generelt Entreprenøren skal kvalitetssikre sit arbejde, jf By og Boligstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Information til eksterne leverandører og håndværkere på Kolding Sygehus Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Der må ikke udføres arbejde / leveres ydelser med mindre sygehuset har rekvireret dette.

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger

Dragør Kommune. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Dragør Kommune Vedligeholdelse af kommunale bygninger Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Totalentreprise Version: 1 Dragør Kommune Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.:

E/F Kallerupgård Dato: 6. februar 2013 Udskiftning af vinduer mv. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Sags nr.: INDHOLDSFORTEGNELSE 9. SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSPLAN 2 9.1 BYGGEPLADS... 2 9.2 BYGHERRE... 2 9.3 PROJEKTERENDE... 2 9.4 ARBEJDSTILSYNET... 2 9.5 BYGGELEDELSE... 2 9.6 ENTREPRENØRER... 3 10. SIKKERHEDSORGANISATION

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege.

Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Til tilbudsgiver 21.09.2016 Udbud på udskiftning af belysning i bl.a. Samlingssal og Bibliotek, Møn Skole Stege, Birketvænget 2, 4780 Stege. Hermed fremsendes udbudsmateriale vedr. udskiftning af belysning,

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2

Afd. 3041 Remisevænget Nord Dato 9. marts 2012. Indholdsfortegnelse. 1.0 Sagens parter Side 1. 2.0 Orientering om sagen Side 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Sagens parter Side 1 2.0 Orientering om sagen Side 2 3.0 Grundlag for tilbud og arbejdets udførelse Side 3 4.0 Administrative bestemmelser Side 6 5.0 Særlige byggepladsbestemmelser

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

Særlige betingelser (SB)

Særlige betingelser (SB) QEQQANI ILINIARNERTUUNNGORNIARFIK side 1 Køber og Bygherre: Dato: 20.05.2011 Grønlands Selvstyre Sag nr.: 07240 (SB) Vedr. Løst inventar til Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik, GU i Nuuk. tnt nuuk a/s postbox

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse

Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Information til eksterne leverandører og håndværkere på Vejle, Middelfart og Give Sygehuse Retningslinjer Krav for arbejdets udførelse Intet arbejde må udføres og ingen ydelser leveres med mindre sygehuset

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Hospitalsenheden Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere Velkommen Velkommen til Hospitalsenheden Horsens. Vi vil med denne information sikre et godt samarbejde ved at oplyse dig

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR.

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. SA SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR SAMTILGE ENTREPRISER VEDR. Nyt tag på B-10 Aron Mathiessenip Aqq. 7 3952 Ilulissat 1 Indholdsfortegnelse side 1. Arbejdet omfang 2. Projekt 3. Arbejdsgrundlag 4. Materialer

Læs mere

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser

Holbæk Kommune Ombygning af Holbæk Værft. Generelle bestemmelser Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Projektmaterialet 3 1.1 Generelt 3 1.2 IKT-anvendelse 3 2 Udførelse og koordinering 4 3 Byggepladsforhold 4 3.1 Byggepladsindretning 4 3.2 Byggepladsens område 4 3.3

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2

Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. for udførelsen af. Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 PSS Af 24. februar 2016 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED for udførelsen af Nedrivning af Minngortuunnguup Atuarfia Etape 2 Nedrivning af bygningerne: B-115a, 115b, 115c, 115d, 115e og 115f undtaget fyrrum

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

[w] ESTISKE AMBASSADE Frederiksgade 19, 4.sal Ombygning og renovering. Fællesbetingelser. Bilag for sikkerhedsstillelse. Dato

[w] ESTISKE AMBASSADE Frederiksgade 19, 4.sal Ombygning og renovering. Fællesbetingelser. Bilag for sikkerhedsstillelse. Dato [w] ESTISKE AMBASSADE Frederiksgade 19, 4.sal Ombygning og renovering Fællesbetingelser Bilag for sikkerhedsstillelse Dato 19.12.2011 Rev dato - WILLERARKITEKTER Sønderegnen 80 2870 Dyssegård T: +45 22

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne retningslinje er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014

Projekt journal. Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 2014 Pr jo Skole i bymidten Helsingør kommune 22-07-2014 1 af 4 Prjo Stamdata Sag Bygherre Entreprise Skolen i bymidten K.E.A Totalentreprise A/S Underentreprise Kontaktperson Jørgen juul jj@keatotal.dk

Læs mere

Udarb.: Kontrol: Godk.:

Udarb.: Kontrol: Godk.: Kapitel : 1. Plan for Sikkerhed og Sundhed Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : Udarb.: Kontrol: Godk.: 0. Indholdsfortegnelse...1 1. Orientering om byggesagen...3 1.1. en...3 1.2. Oversigt over

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web:

Indholdsfortegnelse. ARKKON arkitekter ApS Brorsonsvej 2a 6270 Tønder tlf.: mail: web: Indholdsfortegnelse 39.0.00 SOLAFSKÆRMNING / MØRKLÆGNING... 2 39.1.00 ALMENT... 2 39.2.00 KRAV TIL PRODUKTER... 3 39.3.00 ARBEJDETS UDFØRELSE... 4 39.4.00 KVALITETSSIKRING... 5 39.5.00 SPECIFIKATION...

Læs mere

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908

Dato: 10.02.2009 Sag: Thuresensgade 33 A-D Sag nr. S 180908 I N D H O L D: Afsnit Side 1. Kort opgavebeskrivelse...2 2. Oversigt over kontaktpersoner...2 3. Forudsætninger vedrørende udbudsmateriale mv....3 3.1 Bygherrens Udbudsmateriale...3 3.1.1 Udbudsmaterialets

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Af 11. marts 2016 for udførelsen af Renovering af Nalunnguarfiup Atuarfia - Udvendig malerarbejde del 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 01. DE GRUNDLÆGGENDE REGLER... 2 02. BESKRIVELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18.

Kvalitetssikring. Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser. Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder. 18. Kvalitetssikring Dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser Tønder Grundskole, Holmevej 2,6270 Tønder 18. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K

BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Kravspecifikation Indhold 1. Indledning...2 2. Arbejdernes omfang...2 3. Dokumentation...2

Læs mere