FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup"

Transkript

1 FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR

2 1. ALMEN ORIENTERING Byggeriets parter Projekt UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG Omfang Generelt Udbudsmaterialet Referencer Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tilbudsliste Orientering om forsikringer Betalingsbetingelser Tidsplan KVALITETSSIKRING Generelt Bygherrens tilsyn Kvalitetsplan Entreprenørens procesgranskning Entreprenørens kvalitetskontrol AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE Aflevering Afleveringsprocedure Garanti Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GENERELLE RETNINGSLINIER Hensyn til Hospitalet Regler af hensyn til træer og planter Skader på vej og fortov Materialer Anmeldelser mv Specifikation af fakturaer UDFØRELSE Byggepladsen/arbejdspladsen Sikkerhedsbestemmelser Brandveje Side 2 af 20 sider

3 6.4. Støjende arbejder Hygiejne, forholdsregler Varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Vandinstallationer i byggeperioden Byggepladsstrøm Materialeoplag Affald Måltagning Diverse ydelser Skurby (større projekter) Mandskabs- og sanitetsvogne Side 3 af 20 sider

4 1. ALMEN ORIENTERING 1.1. Byggeriets parter Bygherre Kontaktperson : : Tlf.: Nordre Ringvej Indgang 9 Byggeteknisk Chef: 2600 Glostrup Mie Rasmussen Tlf.: Projektleder: XXXX Tlf.: 3863 XXXX Rådgivere : 1.2. Projekt Beliggenhed Nordre Ringvej Glostrup Bygning: XXX Etage: XXX Omfang : Side 4 af 20 sider

5 2. UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG 2.1. Omfang Nærværende Fællesbetingelser er gældende for byggearbejder udført på i såvel hoved- som fagentreprise indenfor følgende fagområder: Jord/Beton Nedrivning Murer Tømrer/snedker Gulv Maler VVS Ventilation El-anlæg CTS-anlæg Svagstrøm Inventarleverancer Apparaturleverancer, og tilslutninger 2.2. Generelt Tilbuddet skal omfatte fuldt færdigt arbejde klar til ibrugtagning, som beskrevet i udbudsmaterialet. Koordinering og planlægning i sammenhæng med delarbejder og øvrige entrepriser er entreprenørens ansvar og forpligtigelse. Udgangspunkt for alle bydende er de eksisterende forhold, som disse forefindes på udbudsstidspunktet. Det påhviler derfor de bydende at en besigtigelse af de stedlige betingelser og fysiske omgivelser danner grundlag for tilbuddet.. Eventuelle efterkrav på grund af manglende kendskab til forholdene på vil ikke blive anerkendt. Entreprenøren skal levere alle for arbejdets udførelse nødvendige ydelser og materialer Udbudsmaterialet Omfang af udbudsmaterialet vil fremgå af tilhørende udbudsbrev, heraf fremhæves: 1. Fællesbetingelser, 2. AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger, maj Instruktion til fremmede håndværkere på Side 5 af 20 sider

6 4. Tegninger iht. udbudsbrev el. tegningsliste 5. Tilbudsliste (evt.) 6. Hovedtidsplan (evt.) 7. Evt. senere fremsendte tillæg til udbudsmaterialet. De bydende skal kontrollere, at udbudsmaterialet indeholder, hvad der er angivet i udbudsbrevet, ligesom de bydende skal sikre sig, at eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklares før tilbud afgives. Af tegningslisten fremgår, hvilke tegninger der ligger til grund for arbejdet. Supplerende tegninger vil kunne forekomme, eftersendt som tillæg til udbudsgrundlaget Referencer Følgende almengyldige dokumenter gælder, i den udstrækning de finder anvendelse for den pågældende entreprise. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier Danske Standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd Forsyningsselskabernes bestemmelser og regulativer Byggeloven, Bygningsreglementet og byggevedtægter Alle relevante cirkulærer og bekendtgørelser, herunder Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø, håndtering af byggematerialer mv. Fabrikantens eller producentens vejledninger for materialeleverancer, arbejdsudførelser, monteringer mv. af de i projektet anvendte materialer, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. BIPS B2.010, Basisbeskrivelse Byggesag BIPS, Basisbeskrivelse efter B1.000 for respektive fagentreprise. ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Erhvervs-, Bygge- og Boligstyrelsens fastpriscirkulære - nr. 174 og nr Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således at ydelser der blot er anført et af stederne skal være indeholdt i tilbuddet. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem tegninger vil målsatte tegninger være gældende frem for ikke målsatte tegninger. Side 6 af 20 sider

7 2.6. Tilbudsliste De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister, skal udfyldes i sin helhed. Tilbud, der er mangelfulde på dette punkt, kan kasseres af bygherren. Tilbudslisterne skal være dateret og underskrevne, uanset om tilbuddet tillige afgives på organisations-blanket eller på anden måde. Tilbud skal afleveres som anført i udbudsbrevet. Alle i tilbudslister forlangte enheds- og delpriser skal være angivet. De afgivne tilbud skal inkludere kørepenge, evt. skurpenge og lign. Der ydes intet vederlag for tilbudsgivning Orientering om forsikringer Jævnfør AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Betalingsbetingelser Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Tidsplan Hovedtidspunkter omkring tilbudsgivningen fremgår af udbudsbrevet og evt. tilhørende hovedtidsplan. Entreprenøren skal på forlangende, fremlægge detaljerede arbejdsplaner for udførelsen, indenfor de i udbudstidsplanen fastsatte rammer. Såfremt tilbudsgiverne i forbindelse med afgivelse af tilbud har forbehold over for den medfølgende tidsplan, skal disse anføres på tilbudsblanketten. Side 7 af 20 sider

8 3. KVALITETSSIKRING 3.1. Generelt Byggeriet er underkastet Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med egne arbejder, herunder leverancer, og eventuelle underentreprenører, for at sikre at kvalitetskrav er opfyldt. Ligeledes er det entreprenørens ansvar, at arbejdet udføres konditionsmæssigt, korrekt og i overensstemmelse med de tilsigtede resultater som bygherren berettiget kan forvente. Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdende svarende til den registrerede mangel Bygherrens tilsyn Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn og kvalitetskontrol. Bygherren skal således på forlangende have adgang til entreprenørens lagre, underentreprenører- og leverandørers produktionssteder, samt have lejlighed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. Dimensioneringsgrundlag og beregninger som entreprenøren selv lader udføre skal på forhånd godkendes og udleveres til bygherren Kvalitetsplan Til sikring af kontraktmæssige ydelsers kvalitet skal entreprenøren før arbejdet påbegyndes skriftligt redegøre for sin kvalitetssikring, herunder sin kontrol af sine ydelser. Redegørelsen for entreprenørens kvalitetssikring skal mindst omfatte: Kort beskrivelse af entreprenørens organisation med angivelse af ansvarsfordeling og kompetence. Herunder navn på den person, som - jf. AB 92, par. 18 stk. 1 - leder arbejdet, samt oplysning om hvorledes den pågældende kan tilkaldes, såfremt han ikke er til stede på arbejdspladsen. Side 8 af 20 sider

9 Beskrivelse af den kontrol, entreprenøren vil foretage af egne ydelser og af leverancer i relation til denne sag. Fx. i form af checklister med angivelse af, hvad der kontrolleres, hvem hos entreprenøren der foretager kontrollen, og hvilken dokumentation af kontrollen, der udfærdiges. Af projektet, kan der stilles krav ud over de normale krav i branchernes kvalitetssikringshåndbøger Entreprenørens procesgranskning Procesgranskning skal være en forud planlagt og systematisk gennemgang af arbejdsprocesser sammenholdt med projektmaterialet. Procesgranskningen skal som minimum omfatte: Gennemgang og ajourførelse af projektmateriale, inkl. alle revisioner Gennemgang af projektmaterialet for indhold af alle nødvendige oplysninger til arbejdets udførelse, mål, materialeangivelser, udførelsesanvisninger m.v. Gennemgang af projektmateriale for forslag om ændringer. Inden et arbejde påbegyndes, skal den/de pågældende arbejdsprocesser og hertil hørende kvalitetskrav gennemgås med bygherrens tilsyn Entreprenørens kvalitetskontrol Hvor ikke andet er nævnt, skal entreprenørens kvalitetskontrol min. omfatte følgende hovedaktiviteter: Materialekontrol Produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Dokumentation skal arkiveres af entreprenøren og være tilgængelig for tilsynet på byggepladsen i hele byggeperioden. Slutkontrol skal foreligge ved afleveringen og skal omfatte færdigmeldinger og entreprenørens egne mangellister med angivelse af, at mangler er afhjulpet. Side 9 af 20 sider

10 Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf, vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdelse svarende til det registrerede. 4. AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE 4.1. Aflevering Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Afleveringsprocedure Indkalder entreprenøren til aflevering, uden først at have sikret sig, at der ikke er væsentlige eller mange fejl og mangler, eller overholder entreprenøren ikke førnævnte afleveringsprocedurer, er bygherren berettiget til godtgørelser for medgået merforbrug af tid, jfr. AB Garanti Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger. For bygningsdele og komponenter, hvor leverandøren normalt giver mere end afhjælpningsperiodens garanti, erstatter denne garanti afhjælpningsperiodens. Entreprenøren kan således ikke levere komponenter med kortere garanti end den maksimale garanti, der kan ydes fra leverandøren Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Entreprenøren leverer senest ved afleveringen driftsinstruktioner på indbyggede bygningsdele og komponenter. For alle bygningsdele, komponenter og delkomponenter skal entreprenøren levere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Ved mindre delarbejder på eksisterende anlæg eller bygningsdele, skal materiale leveres efteraftale med bygherrens tilsyn. Udseende og layout af mapper for drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal inden aflevering være godkendt af bygherrens tilsyn og skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse. Adresseliste/kontaktpersoner Brochureblade Side 10 af 20 sider

11 Datablade Vedligeholdelsesanvisninger på forståeligt dansk Betjeningsanvisninger Funktionsbeskrivelser Leverandørfortegnelse 5. GENERELLE RETNINGSLINIER 5.1. Hensyn til Hospitalet Entreprenøren skal indskærpe overfor samtlige medarbejdere, der færdes på byggepladsen, at arbejdet udføres på et hospital i drift, hvorfor der skal udvises størst muligt hensyn til patienter, ansatte, besøgende og den daglige tekniske drift, herunder at: anvisninger i pjecen Instruktion til fremmede håndværkere ubetinget følges og overholdes døre der forlanges låste ALDRIG forlades åbne eller ulåste der gives god og klar orientering / information om arbejdets varighed og omfang der ikke frembringes unødig støj (herunder åben radio) hverken på eller udenfor byggepladsen der kun foretages støjende arbejder efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn - senest 3 dage før arbejdets udførelse der successivt foretages oprydning og rengøring under- og efter endt arbejde der løbende sikres mod spredning af støv, vand mv. til områder uden for byggepladsen der sikres mod uvedkommende adgang / trafik i berørte rum, gange og trapper etc. der ikke afbrydes for tekniske anlæg eller forsyninger uden forudgående aftale med bygherrens tilsyn der kun udføres arbejde uden for normal arbejdstid efter forudgående aftale Overtrædelse af ovenstående anvisninger kan medføre bortvisning. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren acceptere, at fremmede entreprenører arbejder på ejendommen. Herunder hospitalets tekniske personale og sædvanlige drifts- eller vedligeholdelsesentreprenører/leverandører. Side 11 af 20 sider

12 5.2. Regler af hensyn til træer og planter For at beskytte hospitalets træer, beplantning og belagte arealer i forbindelse med diverse byggearbejder er følgende regler gældende for entrepriser i forbindelse med byggeri (ikke for anlægsarbejder i terræn): Beplantning og belægning må ikke beskadiges. Al trafik og parkering af køretøjer, gælder både personbiler og tungere køretøjer, skal foregå på veje og p-pladser, der er beregnet og anlagt til dette formål. Personbiler og tungere køretøjer må ikke køre eller parkeres på gang- og cykelstier, i bede og på græsplæner. På stier må der ikke benyttes maskiner med totalvægt større end 4 tons, akseltryk større end 3 tons. På græsarealer må der ikke anvendes maskiner, ladvogne og lignende udstyr af sådan størrelse, at der dannes varige hjulspor i græstæppet eller som bevirker at jorden pakker. Entreprenøren skal udbedre evt. skader på belægninger, i bede og græsarealer forvoldt af entreprenøren. Inden for trækroners ydre drypzone må der ikke arbejdes og der må ikke parkeres køretøjer, lifte eller deponeres materialer eller jord. Store og gamle træer skal skærmes med byggepladshegn placeret i en afstand fra stammen svarende til kronens dryplinje Skader på vej og fortov Det påhviler entreprenøren at indhente tilladelser til opgravninger i vej, fortov og stier, søge oplysninger om ledninger og kabler i terræn, samt i henhold til gældende regulativer og aftaler etc. afklare stedlige forhold. Herunder parkeringsforhold. Reparationer af skader på befæstede- og grønne arealer skal betales af entreprenøren, eller ved dennes foranledning af den underentreprenør, som er årsag hertil Materialer Der gælder for valg af særlige byggevarer, komponenter, materialer, armaturer etc. at s komponentliste er gældende. Hvor der foruden er foreskrevet bestemte fabrikater og typenumre o.lign., skal disse være indregnet i tilbuddet. Side 12 af 20 sider

13 Hvor der i udbudsmaterialet er anført, at materialer skal være "som" eller "svarende til", kan tilbudsgiveren vælge fabrikatet, man det skal dokumenteres, at de tilbudte materialer svarer til de beskrevne. Krav til materialer, angivet i de enkelte fagområders bestemmelser og forskrifter, skal overholdes i det omfang, de kan finde anvendelse på nærværende projekt. Alle materialer skal leveres i fabriksny stand Anmeldelser mv. Nødvendige anmeldelser til myndigheder og forsyningsselskaber samt rekvirering af tilsyn fra disse, påhviler entreprenøren. Dispensationer af enhver art, må kun søges med hospitalets tilladelse Specifikation af fakturaer Entreprenøren er pligtig til at redegøre for firmaets udgifter anvendt til arbejdsløn og materialer. Fakturaer skal endvidere indeholde oplysninger om arbejdets art, tidspunkt for udførelse, firmaets SE-nummer og momsnummer. Faktureringsprocedure aftales i øvrigt med bygherrens tilsyn. 6. UDFØRELSE 6.1. Byggepladsen/arbejdspladsen Arbejdet skal ledes af en fagligt velkvalificeret person, der nøje skal følge arbejdet og deltage i byggemøder fra der tidspunkt, hvor byggeledelsen kræver dette. Entreprenøren skal koordinere alle sine fagområder med øvrige fagområder, således at arbejderne udføres i en hensigtsmæssig rækkefølge. Entreprenøren er pligtig til at instruere sine- og eventuelle underentreprenørers folk om gensidige hensyn, således at folk på byggepladsen tager vare på hinandens arbejder og ansvar for at andres arbejder og leverancer ikke beskadiges, skrammes eller på anden måde efterlades i en stand som ikke oprindeligt er tiltænkt. Indtil arbejdets aflevering har entreprenøren det fulde ansvar for de under fagområderne leverede materialer, også de materialer Side 13 af 20 sider

14 og komponenter som entreprenøren evt. har modtaget af bygherren. Entreprenøren skal, hvor det under et fagområde er krævet, medregne og udføre prøvemontering af typiske bygningsdele / komponenter til brug for tilsynets godkendelse. Sådanne godkendte prøver indgår efter godkendelsen som norm for det efterfølgende arbejde Sikkerhedsbestemmelser Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iagttages, herunder i henhold til lov om arbejdsmiljø 37 og bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, kap. 11. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at interimistiske afspærringer eller andre sikkerhedsforanstaltninger er anbragt i henhold til gældende bestemmelser og Arbejdstilsynets anvisninger. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes, senest når arbejdsstedet forlades. Entreprenøren sørger, ved påkrævning, for opsætning af advarselsskilte med nødvendig afskærmet (blændfri) belysning. Bygherren varetager eller udpeger sikkerhedskoordinator. Sikkerhedsmøder afholdes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Samtlige udgifter til sikkerhedsforanstaltninger og deltagelse i sikkerhedsmøder skal være indregnet i tilbuddet Brandveje Det påhviler entreprenøren at indhente nødvendige oplysninger for at overholde hospitalets og myndighedernes krav til friholdelse af transportveje, brand- og redningsarealer Støjende arbejder Gener fra støjende arbejde skal minimeres ved valg af støjsvage tekniske hjælpemidler og arbejdsprocesser og isoleres til begrænsede områder. Meget støjende, støvende eller pladskrævende arbejder skal ske under størst mulig hensyntagen til hospitalets daglige drift og må kun udføres efter forudgående aftale med bygherren senest 3 arbejdsdage forud. Side 14 af 20 sider

15 Bygherren forbeholder sig ret til at standse ikke aftalte støjende arbejder uden vederlag for tabt arbejdstid Hygiejne, forholdsregler Under udførelsen skal der overalt på hospitalet tages behørigt hensyn til spredning af støv, vand mv. fra byggepladsen og iværksættes foranstaltninger til forhindring. Alle foranstaltninger skal aftales med bygherrens tilsyn. Ved udførelse på afsnit i samtidig drift skal tilbuddet indeholde alle omkostninger samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger iht. følgende klassificering, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt: Lav risikoklasse Kontorer, værksteder, arkiver, venteområder mv. Støvvægge Inddækning af ventilationsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Rengøring efter afsluttet arbejde Mellem risikoklasse Køkken, ambulatorier, sengeafsnit, mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Daglig rengøring Rengøring efter afsluttet arbejde Høj risikoklasse Operationsgange, laboratorier, skadestue, intensivafsnit mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Forsegling af alle huller og rørgennemføringer til tilstødende lokaler Daglig rengøring Sterilrengøring efter afsluttet arbejde 6.6. Varmt arbejde Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI Side 15 af 20 sider

16 Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejdet anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Udførende entreprenør skal: Anmelde arbejdet til Teknisk Afdeling, Indgang 10 Udfylde aftaleblanket, der anvendes for ikke certificerede håndværkere. Håndværkere, der er certificerede kan udføre varmt arbejde uden aftaleblanket. Certificeringsbevis skal forevises Teknisk Afdeling og brandrunderinger og dokumentation herfor skal aftales. Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet. Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale. Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand. Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis. Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte runderinger. Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person. Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde. Side 16 af 20 sider

17 Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Entreprenøren er pligtig til løbende og dagligt at sørge for oprydning og rengøring på byggepladsen samt på tilstødende afsnit, trapper, gange, stier, veje mv. udenfor byggepladsen i det omfang, at behovet kan henføres til entreprenørens arbejder. Udgifter til oprydning og rengøring skal være indeholdt i tilbuddet. Ved registrering af mangelfuld oprydning og rengøring skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren. Entreprenøren skal inden aflevering foretage rengøring af alle arbejder og leverancer. Udgifter til denne rengøring skal være indeholdt i tilbuddet Vandinstallationer i byggeperioden Eksisterende installationer kan anvendes efter aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for vand til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Vandforbrug i byggeperioden betales af bygherren Byggepladsstrøm Entreprenør, hovedentreprenør eller pladsansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder byggepladsstrøm. Etablering af forsyninger fra hospitalets eksisterende tavler og installationer må kun ske efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for el til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Strømforbrug i byggeperioden betales af bygherren. Side 17 af 20 sider

18 6.10. Materialeoplag Entreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring i bygning og på byggeplads og skal selv sørge for materialeskure/containere. Placering af oplagspladser, lager og værksted skal aftales med bygherrens tilsyn. Materialerne skal beskyttes mod nedbør og forurening med jord, sand m.v., herunder også beskyttelse mod overlast, hærværk og tyveri. Entreprenøren skal dokumentere at have tegnet forsikring mod tyveri og eventuelle følger af disse Affald Entreprenøren er ansvarlig for dagligt at fjerne og bortskaffe sine underentreprenørers og eget affald og emballage. Entreprenøren leverer, placerer og tømmer containere efter myndigheders og tilsynets anvisninger. Byggeaffald fjernes og bortskaffes i henhold til kommunale krav og miljømæssige forholdsregler. Yderligere information kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside: Ved registrering af mangelfuld fjernelse af affald skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren Måltagning Bygherren etablerer ikke nogen form for afsætning. Entreprenøren er ansvarlig og sørger for afsætning og måltagning, herunder kontrol af forhold der kan påvirke udførelse af egne fagarbejder. Hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddels bygherrens fagtilsyn Diverse ydelser Entreprenørens tilbud skal indbefatte alt nødvendigt beskyttelsesmateriale, afspærring, skiltning på fortove m.v., samt alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige afstivninger m.m. for arbejdernes gennemførelse. Side 18 af 20 sider

19 6.14. Skurby (større projekter) Skurbyens indretning og drift skal foregå i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 sammenskrevet med nr af 27. december De ved overenskomst med organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til skurplaceringer, indretning og opvarmning m.v. skal i hvert enkelt tilfælde følges, og udgifterne i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet. Etablering og flytning af byggepladsen, foretages efter forudgående aftaler med Bygherren (). Entreprenørerne er pligtige til inden arbejdets opstart at fremkomme med forslag til byggepladsens detailindretning for egne arbejder. Byggeledelsen koordinerer de fremkomne forslag og udarbejder endelig byggepladsplan. Parkering må kun foretages indenfor opmærkningerne. Der anvises ikke separate parkeringspladser. Der må kun foretages afog pålæsning på hospitalets område. Tilbuddet skal indeholde alle omkostninger ved etablering af byggestrøm og vand, samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger vedr. el- og vandforbrug. Strøm- og vandforbrug betales af bygherren. Entreprenøren har pligt til at sikre sig, at tilstrækkelig elkapacitet er til stede. De anviste arealer til etablering af skurby kræves rømmet i takt med arbejdets afslutning således, at oplag af materialer og materiel, som ikke benyttes mere, skal fjernes Mandskabs- og sanitetsvogne Mandskabsskure og evt. sanitetsvogn m.v. skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren, at sørge for nødvendige myndigheds- og arbejdstilsynsgodkendelser. Indretning af skurvogne skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende lovgivning og bekendtgørelser. Udgifter til renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenøren. Side 19 af 20 sider

20 Mandskabsvogne indeholdende spise-, bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter til samtlige på byggepladsen beskæftigede. Genopretning efter nedtagning af byggeplads. Side 20 af 20 sider

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune

TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune TIL HÅNDVÆRKEREN Regler og instrukser når du arbejder for Hillerød Kommune SIDE 2 AF 8 VELKOMMEN SOM HÅNDVÆRKER I HILLERØD KOMMUNE Hillerød Kommune tilstræber et højt niveau for arbejdsmiljø, miljø, risikostyring,

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S

Varmt Arbejde. Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Udarbejdet af Bjarne Graversen Illit Forsikringit Agentur A/S Varmt Arbejde Hvorfor? Hvordan? Hvornår? Hvorfor fokus på området? Hvorfor fokus på området? Forsikringsselskaberne udbetaler

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens

Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens Retningslinjer for eksterne entreprenører og håndværkere på Regionshospitalet Horsens I denne folder er angivet, hvordan Regionshospitalet Horsens ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS

Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS Sygehus Lillebælt Forholdsregler for håndværkere, leverandører m.m. der arbejder på FKS www.sygehuslillebaelt.dk Generelle forholdsregler 1. Intet arbejde må udføres/ingen ydelser leveres medmindre sygehuset

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Kvalitetssikringshåndbog Dato: 29-10-2013 13:53 1 af 9 Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Skolen i bymidten Ordre nr.: E2013-001 Entreprise: Udførelsesperiode: Underentreprise xx-xx-2012 - xx-xx-2012 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Sagsidentifikation

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kvalitetssikringshåndbog for

Kvalitetssikringshåndbog for Virksomhed: Mikaellauridsen.dk Kloak Aps Kvalitetssikringshåndbog for Byggesag: Havneholmen Ordre nr.: 123456789 Entreprise: Kloak Udførelsesperiode: 24.01.14 31.01.14 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA F O R B R U G E R A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Forbrugeraftale udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet til brug for aftaler om mindre

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

SAMHANDEL med CP ApS

SAMHANDEL med CP ApS Blanket AM04 Guide til god SAMHANDEL med CP ApS Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Revideret 01.01.2015 Guide til god SAMHANDEL med CP Aps Medarbejdere, Leverandører og Underleverandører Indhold

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører

Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Sikkerhedsinstruks til Håndværkere og entreprenører Gældende for Regionshospitalet Randers Grenaa Sundhedhus Formål At sikre samarbejde og koordination af sikkerhedsarbejdet ved ombygninger, renovering

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes.

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune. TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. 04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Projekt: Renovering af Ulrikskollegiet Bygherre Tønder Kommune TØMRER - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune

04. Tilbudsliste: Tilbudsliste: Etablering af SFO i Digeskolen Højer, Nørrevej 80, 6280 Højer Bygherre Tønder Kommune 04. 1. VVS - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2

18. august 2015. Sagsnr.: 2015-0161277. Dokument: 2015-0161277-7. Sagsbehandler Ilonka Domela. Svarskrivelse nr. 2 Teknik- og Miljøforvaltningen 18. august 2015 Sagsnr.: 2015-0161277 Dokument: 2015-0161277-7 Sagsbehandler Ilonka Domela Svarskrivelse nr. 2 Udbud af indsamling af husholdningsaffald i Indre By i Københavns

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere