FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej Glostrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLES- BETINGELSER. For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed. GLOSTRUP HOSPITAL Byggeafdelingen Nordre Ringvej 29-57 2600 Glostrup"

Transkript

1 FÆLLES- BETINGELSER For arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed GLOSTRUP HOSPITAL Nordre Ringvej Glostrup Udarbejdet dec. 2010/MR Revideret: juni 2013/MR

2 1. ALMEN ORIENTERING Byggeriets parter Projekt UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG Omfang Generelt Udbudsmaterialet Referencer Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tilbudsliste Orientering om forsikringer Betalingsbetingelser Tidsplan KVALITETSSIKRING Generelt Bygherrens tilsyn Kvalitetsplan Entreprenørens procesgranskning Entreprenørens kvalitetskontrol AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE Aflevering Afleveringsprocedure Garanti Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GENERELLE RETNINGSLINIER Hensyn til Hospitalet Regler af hensyn til træer og planter Skader på vej og fortov Materialer Anmeldelser mv Specifikation af fakturaer UDFØRELSE Byggepladsen/arbejdspladsen Sikkerhedsbestemmelser Brandveje Side 2 af 20 sider

3 6.4. Støjende arbejder Hygiejne, forholdsregler Varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Vandinstallationer i byggeperioden Byggepladsstrøm Materialeoplag Affald Måltagning Diverse ydelser Skurby (større projekter) Mandskabs- og sanitetsvogne Side 3 af 20 sider

4 1. ALMEN ORIENTERING 1.1. Byggeriets parter Bygherre Kontaktperson : : Tlf.: Nordre Ringvej Indgang 9 Byggeteknisk Chef: 2600 Glostrup Mie Rasmussen Tlf.: Projektleder: XXXX Tlf.: 3863 XXXX Rådgivere : 1.2. Projekt Beliggenhed Nordre Ringvej Glostrup Bygning: XXX Etage: XXX Omfang : Side 4 af 20 sider

5 2. UDBUDS- OG KONTRAKTGRUNDLAG 2.1. Omfang Nærværende Fællesbetingelser er gældende for byggearbejder udført på i såvel hoved- som fagentreprise indenfor følgende fagområder: Jord/Beton Nedrivning Murer Tømrer/snedker Gulv Maler VVS Ventilation El-anlæg CTS-anlæg Svagstrøm Inventarleverancer Apparaturleverancer, og tilslutninger 2.2. Generelt Tilbuddet skal omfatte fuldt færdigt arbejde klar til ibrugtagning, som beskrevet i udbudsmaterialet. Koordinering og planlægning i sammenhæng med delarbejder og øvrige entrepriser er entreprenørens ansvar og forpligtigelse. Udgangspunkt for alle bydende er de eksisterende forhold, som disse forefindes på udbudsstidspunktet. Det påhviler derfor de bydende at en besigtigelse af de stedlige betingelser og fysiske omgivelser danner grundlag for tilbuddet.. Eventuelle efterkrav på grund af manglende kendskab til forholdene på vil ikke blive anerkendt. Entreprenøren skal levere alle for arbejdets udførelse nødvendige ydelser og materialer Udbudsmaterialet Omfang af udbudsmaterialet vil fremgå af tilhørende udbudsbrev, heraf fremhæves: 1. Fællesbetingelser, 2. AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger, maj Instruktion til fremmede håndværkere på Side 5 af 20 sider

6 4. Tegninger iht. udbudsbrev el. tegningsliste 5. Tilbudsliste (evt.) 6. Hovedtidsplan (evt.) 7. Evt. senere fremsendte tillæg til udbudsmaterialet. De bydende skal kontrollere, at udbudsmaterialet indeholder, hvad der er angivet i udbudsbrevet, ligesom de bydende skal sikre sig, at eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet afklares før tilbud afgives. Af tegningslisten fremgår, hvilke tegninger der ligger til grund for arbejdet. Supplerende tegninger vil kunne forekomme, eftersendt som tillæg til udbudsgrundlaget Referencer Følgende almengyldige dokumenter gælder, i den udstrækning de finder anvendelse for den pågældende entreprise. Dansk Ingeniørforenings normer, forskrifter og retningslinier Danske Standarder, udgivet af Dansk Standardiseringsråd Forsyningsselskabernes bestemmelser og regulativer Byggeloven, Bygningsreglementet og byggevedtægter Alle relevante cirkulærer og bekendtgørelser, herunder Arbejdstilsynets krav til arbejdsmiljø, håndtering af byggematerialer mv. Fabrikantens eller producentens vejledninger for materialeleverancer, arbejdsudførelser, monteringer mv. af de i projektet anvendte materialer, med mindre andet udtrykkeligt er angivet. BIPS B2.010, Basisbeskrivelse Byggesag BIPS, Basisbeskrivelse efter B1.000 for respektive fagentreprise. ILO-konvention nr. 94 vedrørende arbejdsvilkår Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Erhvervs-, Bygge- og Boligstyrelsens fastpriscirkulære - nr. 174 og nr Tegninger iht. tegningsliste og beskrivelser Tegninger og beskrivelse supplerer hinanden således at ydelser der blot er anført et af stederne skal være indeholdt i tilbuddet. I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem tegninger vil målsatte tegninger være gældende frem for ikke målsatte tegninger. Side 6 af 20 sider

7 2.6. Tilbudsliste De i udbudsmaterialet vedlagte tilbudslister, skal udfyldes i sin helhed. Tilbud, der er mangelfulde på dette punkt, kan kasseres af bygherren. Tilbudslisterne skal være dateret og underskrevne, uanset om tilbuddet tillige afgives på organisations-blanket eller på anden måde. Tilbud skal afleveres som anført i udbudsbrevet. Alle i tilbudslister forlangte enheds- og delpriser skal være angivet. De afgivne tilbud skal inkludere kørepenge, evt. skurpenge og lign. Der ydes intet vederlag for tilbudsgivning Orientering om forsikringer Jævnfør AB92, med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Betalingsbetingelser Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Tidsplan Hovedtidspunkter omkring tilbudsgivningen fremgår af udbudsbrevet og evt. tilhørende hovedtidsplan. Entreprenøren skal på forlangende, fremlægge detaljerede arbejdsplaner for udførelsen, indenfor de i udbudstidsplanen fastsatte rammer. Såfremt tilbudsgiverne i forbindelse med afgivelse af tilbud har forbehold over for den medfølgende tidsplan, skal disse anføres på tilbudsblanketten. Side 7 af 20 sider

8 3. KVALITETSSIKRING 3.1. Generelt Byggeriet er underkastet Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169, af om kvalitetssikring af byggearbejder. Det påhviler entreprenøren at udføre og dokumentere kvalitetskontrollen med egne arbejder, herunder leverancer, og eventuelle underentreprenører, for at sikre at kvalitetskrav er opfyldt. Ligeledes er det entreprenørens ansvar, at arbejdet udføres konditionsmæssigt, korrekt og i overensstemmelse med de tilsigtede resultater som bygherren berettiget kan forvente. Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdende svarende til den registrerede mangel Bygherrens tilsyn Uafhængigt af entreprenørens kontrol vil bygherren lade udføre tilsyn og kvalitetskontrol. Bygherren skal således på forlangende have adgang til entreprenørens lagre, underentreprenører- og leverandørers produktionssteder, samt have lejlighed til at foretage det ønskede tilsyn og gennemgang af entreprenørens kontroldokumentation. Dimensioneringsgrundlag og beregninger som entreprenøren selv lader udføre skal på forhånd godkendes og udleveres til bygherren Kvalitetsplan Til sikring af kontraktmæssige ydelsers kvalitet skal entreprenøren før arbejdet påbegyndes skriftligt redegøre for sin kvalitetssikring, herunder sin kontrol af sine ydelser. Redegørelsen for entreprenørens kvalitetssikring skal mindst omfatte: Kort beskrivelse af entreprenørens organisation med angivelse af ansvarsfordeling og kompetence. Herunder navn på den person, som - jf. AB 92, par. 18 stk. 1 - leder arbejdet, samt oplysning om hvorledes den pågældende kan tilkaldes, såfremt han ikke er til stede på arbejdspladsen. Side 8 af 20 sider

9 Beskrivelse af den kontrol, entreprenøren vil foretage af egne ydelser og af leverancer i relation til denne sag. Fx. i form af checklister med angivelse af, hvad der kontrolleres, hvem hos entreprenøren der foretager kontrollen, og hvilken dokumentation af kontrollen, der udfærdiges. Af projektet, kan der stilles krav ud over de normale krav i branchernes kvalitetssikringshåndbøger Entreprenørens procesgranskning Procesgranskning skal være en forud planlagt og systematisk gennemgang af arbejdsprocesser sammenholdt med projektmaterialet. Procesgranskningen skal som minimum omfatte: Gennemgang og ajourførelse af projektmateriale, inkl. alle revisioner Gennemgang af projektmaterialet for indhold af alle nødvendige oplysninger til arbejdets udførelse, mål, materialeangivelser, udførelsesanvisninger m.v. Gennemgang af projektmateriale for forslag om ændringer. Inden et arbejde påbegyndes, skal den/de pågældende arbejdsprocesser og hertil hørende kvalitetskrav gennemgås med bygherrens tilsyn Entreprenørens kvalitetskontrol Hvor ikke andet er nævnt, skal entreprenørens kvalitetskontrol min. omfatte følgende hovedaktiviteter: Materialekontrol Produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Dokumentation skal arkiveres af entreprenøren og være tilgængelig for tilsynet på byggepladsen i hele byggeperioden. Slutkontrol skal foreligge ved afleveringen og skal omfatte færdigmeldinger og entreprenørens egne mangellister med angivelse af, at mangler er afhjulpet. Side 9 af 20 sider

10 Manglende kvalitetskontrol og dokumentation heraf, vil blive betragtet som en mangel ved det pågældende arbejde, og der vil blive foretaget tilbageholdelse svarende til det registrerede. 4. AFLEVERING OG AFHJÆLPNINGSPROCEDURE 4.1. Aflevering Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger Afleveringsprocedure Indkalder entreprenøren til aflevering, uden først at have sikret sig, at der ikke er væsentlige eller mange fejl og mangler, eller overholder entreprenøren ikke førnævnte afleveringsprocedurer, er bygherren berettiget til godtgørelser for medgået merforbrug af tid, jfr. AB Garanti Jævnfør AB92 med Region Hovedstadens fravigelser og udfyldninger. For bygningsdele og komponenter, hvor leverandøren normalt giver mere end afhjælpningsperiodens garanti, erstatter denne garanti afhjælpningsperiodens. Entreprenøren kan således ikke levere komponenter med kortere garanti end den maksimale garanti, der kan ydes fra leverandøren Drifts- og vedligeholdelsesvejledning Entreprenøren leverer senest ved afleveringen driftsinstruktioner på indbyggede bygningsdele og komponenter. For alle bygningsdele, komponenter og delkomponenter skal entreprenøren levere drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Ved mindre delarbejder på eksisterende anlæg eller bygningsdele, skal materiale leveres efteraftale med bygherrens tilsyn. Udseende og layout af mapper for drifts- og vedligeholdelsesvejledninger skal inden aflevering være godkendt af bygherrens tilsyn og skal som minimum indeholde: Indholdsfortegnelse. Adresseliste/kontaktpersoner Brochureblade Side 10 af 20 sider

11 Datablade Vedligeholdelsesanvisninger på forståeligt dansk Betjeningsanvisninger Funktionsbeskrivelser Leverandørfortegnelse 5. GENERELLE RETNINGSLINIER 5.1. Hensyn til Hospitalet Entreprenøren skal indskærpe overfor samtlige medarbejdere, der færdes på byggepladsen, at arbejdet udføres på et hospital i drift, hvorfor der skal udvises størst muligt hensyn til patienter, ansatte, besøgende og den daglige tekniske drift, herunder at: anvisninger i pjecen Instruktion til fremmede håndværkere ubetinget følges og overholdes døre der forlanges låste ALDRIG forlades åbne eller ulåste der gives god og klar orientering / information om arbejdets varighed og omfang der ikke frembringes unødig støj (herunder åben radio) hverken på eller udenfor byggepladsen der kun foretages støjende arbejder efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn - senest 3 dage før arbejdets udførelse der successivt foretages oprydning og rengøring under- og efter endt arbejde der løbende sikres mod spredning af støv, vand mv. til områder uden for byggepladsen der sikres mod uvedkommende adgang / trafik i berørte rum, gange og trapper etc. der ikke afbrydes for tekniske anlæg eller forsyninger uden forudgående aftale med bygherrens tilsyn der kun udføres arbejde uden for normal arbejdstid efter forudgående aftale Overtrædelse af ovenstående anvisninger kan medføre bortvisning. I løbet af byggeperioden skal entreprenøren acceptere, at fremmede entreprenører arbejder på ejendommen. Herunder hospitalets tekniske personale og sædvanlige drifts- eller vedligeholdelsesentreprenører/leverandører. Side 11 af 20 sider

12 5.2. Regler af hensyn til træer og planter For at beskytte hospitalets træer, beplantning og belagte arealer i forbindelse med diverse byggearbejder er følgende regler gældende for entrepriser i forbindelse med byggeri (ikke for anlægsarbejder i terræn): Beplantning og belægning må ikke beskadiges. Al trafik og parkering af køretøjer, gælder både personbiler og tungere køretøjer, skal foregå på veje og p-pladser, der er beregnet og anlagt til dette formål. Personbiler og tungere køretøjer må ikke køre eller parkeres på gang- og cykelstier, i bede og på græsplæner. På stier må der ikke benyttes maskiner med totalvægt større end 4 tons, akseltryk større end 3 tons. På græsarealer må der ikke anvendes maskiner, ladvogne og lignende udstyr af sådan størrelse, at der dannes varige hjulspor i græstæppet eller som bevirker at jorden pakker. Entreprenøren skal udbedre evt. skader på belægninger, i bede og græsarealer forvoldt af entreprenøren. Inden for trækroners ydre drypzone må der ikke arbejdes og der må ikke parkeres køretøjer, lifte eller deponeres materialer eller jord. Store og gamle træer skal skærmes med byggepladshegn placeret i en afstand fra stammen svarende til kronens dryplinje Skader på vej og fortov Det påhviler entreprenøren at indhente tilladelser til opgravninger i vej, fortov og stier, søge oplysninger om ledninger og kabler i terræn, samt i henhold til gældende regulativer og aftaler etc. afklare stedlige forhold. Herunder parkeringsforhold. Reparationer af skader på befæstede- og grønne arealer skal betales af entreprenøren, eller ved dennes foranledning af den underentreprenør, som er årsag hertil Materialer Der gælder for valg af særlige byggevarer, komponenter, materialer, armaturer etc. at s komponentliste er gældende. Hvor der foruden er foreskrevet bestemte fabrikater og typenumre o.lign., skal disse være indregnet i tilbuddet. Side 12 af 20 sider

13 Hvor der i udbudsmaterialet er anført, at materialer skal være "som" eller "svarende til", kan tilbudsgiveren vælge fabrikatet, man det skal dokumenteres, at de tilbudte materialer svarer til de beskrevne. Krav til materialer, angivet i de enkelte fagområders bestemmelser og forskrifter, skal overholdes i det omfang, de kan finde anvendelse på nærværende projekt. Alle materialer skal leveres i fabriksny stand Anmeldelser mv. Nødvendige anmeldelser til myndigheder og forsyningsselskaber samt rekvirering af tilsyn fra disse, påhviler entreprenøren. Dispensationer af enhver art, må kun søges med hospitalets tilladelse Specifikation af fakturaer Entreprenøren er pligtig til at redegøre for firmaets udgifter anvendt til arbejdsløn og materialer. Fakturaer skal endvidere indeholde oplysninger om arbejdets art, tidspunkt for udførelse, firmaets SE-nummer og momsnummer. Faktureringsprocedure aftales i øvrigt med bygherrens tilsyn. 6. UDFØRELSE 6.1. Byggepladsen/arbejdspladsen Arbejdet skal ledes af en fagligt velkvalificeret person, der nøje skal følge arbejdet og deltage i byggemøder fra der tidspunkt, hvor byggeledelsen kræver dette. Entreprenøren skal koordinere alle sine fagområder med øvrige fagområder, således at arbejderne udføres i en hensigtsmæssig rækkefølge. Entreprenøren er pligtig til at instruere sine- og eventuelle underentreprenørers folk om gensidige hensyn, således at folk på byggepladsen tager vare på hinandens arbejder og ansvar for at andres arbejder og leverancer ikke beskadiges, skrammes eller på anden måde efterlades i en stand som ikke oprindeligt er tiltænkt. Indtil arbejdets aflevering har entreprenøren det fulde ansvar for de under fagområderne leverede materialer, også de materialer Side 13 af 20 sider

14 og komponenter som entreprenøren evt. har modtaget af bygherren. Entreprenøren skal, hvor det under et fagområde er krævet, medregne og udføre prøvemontering af typiske bygningsdele / komponenter til brug for tilsynets godkendelse. Sådanne godkendte prøver indgår efter godkendelsen som norm for det efterfølgende arbejde Sikkerhedsbestemmelser Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iagttages, herunder i henhold til lov om arbejdsmiljø 37 og bekendtgørelsen om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, kap. 11. Entreprenøren bærer det fulde ansvar for, at interimistiske afspærringer eller andre sikkerhedsforanstaltninger er anbragt i henhold til gældende bestemmelser og Arbejdstilsynets anvisninger. Hvis de af hensyn til arbejdet midlertidigt må fjernes, skal de snarest genopsættes, senest når arbejdsstedet forlades. Entreprenøren sørger, ved påkrævning, for opsætning af advarselsskilte med nødvendig afskærmet (blændfri) belysning. Bygherren varetager eller udpeger sikkerhedskoordinator. Sikkerhedsmøder afholdes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Samtlige udgifter til sikkerhedsforanstaltninger og deltagelse i sikkerhedsmøder skal være indregnet i tilbuddet Brandveje Det påhviler entreprenøren at indhente nødvendige oplysninger for at overholde hospitalets og myndighedernes krav til friholdelse af transportveje, brand- og redningsarealer Støjende arbejder Gener fra støjende arbejde skal minimeres ved valg af støjsvage tekniske hjælpemidler og arbejdsprocesser og isoleres til begrænsede områder. Meget støjende, støvende eller pladskrævende arbejder skal ske under størst mulig hensyntagen til hospitalets daglige drift og må kun udføres efter forudgående aftale med bygherren senest 3 arbejdsdage forud. Side 14 af 20 sider

15 Bygherren forbeholder sig ret til at standse ikke aftalte støjende arbejder uden vederlag for tabt arbejdstid Hygiejne, forholdsregler Under udførelsen skal der overalt på hospitalet tages behørigt hensyn til spredning af støv, vand mv. fra byggepladsen og iværksættes foranstaltninger til forhindring. Alle foranstaltninger skal aftales med bygherrens tilsyn. Ved udførelse på afsnit i samtidig drift skal tilbuddet indeholde alle omkostninger samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger iht. følgende klassificering, med mindre andet udtrykkeligt er nævnt: Lav risikoklasse Kontorer, værksteder, arkiver, venteområder mv. Støvvægge Inddækning af ventilationsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Rengøring efter afsluttet arbejde Mellem risikoklasse Køkken, ambulatorier, sengeafsnit, mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Daglig rengøring Rengøring efter afsluttet arbejde Høj risikoklasse Operationsgange, laboratorier, skadestue, intensivafsnit mv. Støvvægge Forsegling af ventilations- og belysningsarmaturer Forsegling af tilstødende døre Overdækket transport af byggematerialer og affald Al færdsel på arealer udenfor byggepladsen skal ske med blå overtrækssko Forsegling af alle huller og rørgennemføringer til tilstødende lokaler Daglig rengøring Sterilrengøring efter afsluttet arbejde 6.6. Varmt arbejde Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3, udgivet af DBI Side 15 af 20 sider

16 Varmt arbejde er en betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med varmeudviklende værktøj, eller hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Varmt arbejdet anvendes for eksempel i forbindelse med tagdækning, svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og ukrudtbrænding. Varmt arbejde kan dog forekomme i flere andre arbejdsprocesser og situationer, hvorfor førnævnte opremsning ikke er udtømmende. Udførende entreprenør skal: Anmelde arbejdet til Teknisk Afdeling, Indgang 10 Udfylde aftaleblanket, der anvendes for ikke certificerede håndværkere. Håndværkere, der er certificerede kan udføre varmt arbejde uden aftaleblanket. Certificeringsbevis skal forevises Teknisk Afdeling og brandrunderinger og dokumentation herfor skal aftales. Kontrollere, at revner og huller er tætnet / beskyttet. Kontrollere om der er hulrum under tag eller bag vægge, der indeholder brændbart materiale. Kontrollere, at brandvagt har klargjort og opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre sig, at adgangsvej til og flugtveje fra arbejdsstedet ikke er blokeret og umiddelbart kan anvendes i tilfælde af brand. Meddele brandvagt om tidspunkt for endt varmt arbejde, hvis arbejdet er underlagt brandvagt. Være bekendt med gældende sikkerhedskrav, herunder DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Kontrollere, at arbejdsstedet er rengjort, og at brandbart materiale er flyttet eller sikret på anden vis. Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet, som fx slangevinde og/eller egnet håndslukningsmateriel, som foreskrevet i DBI vejledning 10, del 1, del 2 og del 3. Sikre alarmeringsmulighed i nærheden af arbejdsstedet uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser. Være til stede og holde opsyn med arbejdet fra arbejdets begyndelse og foretage planlagte runderinger. Modtage meddelelse om tilendebragt arbejde fra den udførende person. Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindst 1 time efter endt varmt arbejde. Side 16 af 20 sider

17 Udføre mindst 2 runderinger med aftalt interval efter endt varmt arbejde Renholdelse af byggeplads Entreprenøren er pligtig til løbende og dagligt at sørge for oprydning og rengøring på byggepladsen samt på tilstødende afsnit, trapper, gange, stier, veje mv. udenfor byggepladsen i det omfang, at behovet kan henføres til entreprenørens arbejder. Udgifter til oprydning og rengøring skal være indeholdt i tilbuddet. Ved registrering af mangelfuld oprydning og rengøring skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren. Entreprenøren skal inden aflevering foretage rengøring af alle arbejder og leverancer. Udgifter til denne rengøring skal være indeholdt i tilbuddet Vandinstallationer i byggeperioden Eksisterende installationer kan anvendes efter aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for vand til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Vandforbrug i byggeperioden betales af bygherren Byggepladsstrøm Entreprenør, hovedentreprenør eller pladsansvarlig entreprenør etablerer og vedligeholder byggepladsstrøm. Etablering af forsyninger fra hospitalets eksisterende tavler og installationer må kun ske efter forudgående aftale med bygherrens tilsyn. Under større byggesager skal der monteres målere for el til byggeplads og evt. skurby. Dokumentation for måleraflæsninger ved byggepladsens etablering og afrigning skal afleveres til bygherrens tilsyn. Strømforbrug i byggeperioden betales af bygherren. Side 17 af 20 sider

18 6.10. Materialeoplag Entreprenøren er ansvarlig for materialernes forsvarlige oplagring i bygning og på byggeplads og skal selv sørge for materialeskure/containere. Placering af oplagspladser, lager og værksted skal aftales med bygherrens tilsyn. Materialerne skal beskyttes mod nedbør og forurening med jord, sand m.v., herunder også beskyttelse mod overlast, hærværk og tyveri. Entreprenøren skal dokumentere at have tegnet forsikring mod tyveri og eventuelle følger af disse Affald Entreprenøren er ansvarlig for dagligt at fjerne og bortskaffe sine underentreprenørers og eget affald og emballage. Entreprenøren leverer, placerer og tømmer containere efter myndigheders og tilsynets anvisninger. Byggeaffald fjernes og bortskaffes i henhold til kommunale krav og miljømæssige forholdsregler. Yderligere information kan findes på Glostrup Kommunes hjemmeside: Ved registrering af mangelfuld fjernelse af affald skal entreprenøren straks sørge for afhjælpning af disse forhold. I modsat fald vil afhjælpningen uden yderligere varsel blive iværksat på byggeledelsens foranledning og alle udgifter hertil vil blive pålagt entreprenøren Måltagning Bygherren etablerer ikke nogen form for afsætning. Entreprenøren er ansvarlig og sørger for afsætning og måltagning, herunder kontrol af forhold der kan påvirke udførelse af egne fagarbejder. Hvis foreskrevne tolerancer eller andre målangivelser ikke er overholdt, skal dette straks meddels bygherrens fagtilsyn Diverse ydelser Entreprenørens tilbud skal indbefatte alt nødvendigt beskyttelsesmateriale, afspærring, skiltning på fortove m.v., samt alle fornødne hjælpemidler til transport, ophejsning og midlertidige afstivninger m.m. for arbejdernes gennemførelse. Side 18 af 20 sider

19 6.14. Skurby (større projekter) Skurbyens indretning og drift skal foregå i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 sammenskrevet med nr af 27. december De ved overenskomst med organisationerne fastlagte eller af offentlig myndighed stillede krav til skurplaceringer, indretning og opvarmning m.v. skal i hvert enkelt tilfælde følges, og udgifterne i forbindelse hermed skal være indeholdt i tilbuddet. Etablering og flytning af byggepladsen, foretages efter forudgående aftaler med Bygherren (). Entreprenørerne er pligtige til inden arbejdets opstart at fremkomme med forslag til byggepladsens detailindretning for egne arbejder. Byggeledelsen koordinerer de fremkomne forslag og udarbejder endelig byggepladsplan. Parkering må kun foretages indenfor opmærkningerne. Der anvises ikke separate parkeringspladser. Der må kun foretages afog pålæsning på hospitalets område. Tilbuddet skal indeholde alle omkostninger ved etablering af byggestrøm og vand, samt alle nødvendige interimistiske foranstaltninger vedr. el- og vandforbrug. Strøm- og vandforbrug betales af bygherren. Entreprenøren har pligt til at sikre sig, at tilstrækkelig elkapacitet er til stede. De anviste arealer til etablering af skurby kræves rømmet i takt med arbejdets afslutning således, at oplag af materialer og materiel, som ikke benyttes mere, skal fjernes Mandskabs- og sanitetsvogne Mandskabsskure og evt. sanitetsvogn m.v. skal være indeholdt i tilbuddet. Det påhviler entreprenøren, at sørge for nødvendige myndigheds- og arbejdstilsynsgodkendelser. Indretning af skurvogne skal opfylde kravene i den til enhver tid gældende lovgivning og bekendtgørelser. Udgifter til renholdelse i og omkring skurene påhviler entreprenøren. Side 19 af 20 sider

20 Mandskabsvogne indeholdende spise-, bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter til samtlige på byggepladsen beskæftigede. Genopretning efter nedtagning af byggeplads. Side 20 af 20 sider

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape 1. 2006-07 Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 26.09.2013 Version: 1 Projekt nr.: 4789-018 MOE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere