LT Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper

2

3 Indhold Indhold Indledning Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhed, signalord Personlige forholdsregler og kvalifikationer Personligt beskyttelsesudstyr Narkotika, alkohol eller medicin Drift, forholdsregler Transport, forholdsregler Vedligeholdelse, forholdsregler Opbevaring, forholdsregler Oversigt Konstruktion og funktion Hovedkomponenter Mærkater Typeskilt Støjniveau-mærkat Advarselsmærkat - Komprimeret fjederpakke Advarselsmærkat - Varme overflader Løftepunktmærkat Sikkerhedsmærkat og startmærkat Startmærkat på dækslet Motorstartspjældmærkat Transport Løftning Installation Brændstof Påfyldning Drift Start og stop Inden start Start af motoren Standsning af motor Drift Startmærkat Startmærkat på dækslet Når du holder pause Vedligeholdelse Rensning af maskinen Hver 10. driftstime (hver dag) Kontrol af maskinen Kontrol af olieniveauet i det fjederbelastede ben Kontrol og rensning af luftfilteret Kontrol af bolteforbindelse Efter de første 20 driftstimer Udskiftning af motorolie Udskiftning af olien i det fjederbelastede ben Hver 100. driftstime (hver uge) Kontrol af tændrøret

4 Indhold Hver 500. driftstime (hvert år) Kontrol af hovedlåsen Bortskaffelse Opbevaring Tekniske data Maskinens data Støj- og vibrationsdeklaration Støj- og vibrationsdata Usikkerheder, lydværdi Dimensioner EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF)

5 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Indledning Tak, fordi De har købt et Atlas Copco-produkt. Siden 1873 har det været vores mål at finde nye og bedre måder at dække vores kunders behov på. Gennem årene har vi udviklet innovative og ergonomiske produkter, der har hjulpet vores kunder med at forbedre og rationalisere den daglige drift. Atlas Copco har et stærkt globalt salgs- og servicenetværk med kundecentre og distributører i hele verden. Vores eksperter er veluddannede fagfolk med omfattende kendskab til produkterne og erfaring i brugen af dem. Overalt i verden kan vi tilbyde produktsupport og ekspertise, der sikrer, at vores kunder kan arbejde med maksimal effektivitet til enhver tid. Yderligere information findes på: Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm Sweden Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen Formålet med vejledningen er at give Dem viden om, hvordan maskinen anvendes effektivt og sikkert. Vejledningen indeholder desuden gode råd og giver anvisninger om regelmæssig vedligeholdelse af maskinen. Læs omhyggeligt alle instruktionerne, så De forstår dem, før De bruger maskinen for første gang. 5

6 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død for Dem selv eller andre skal De læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, inden De arbejder med, reparerer, vedligeholder eller udskifter tilbehør på maskinen. Slå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen op på de steder, hvor der arbejdes med maskinen, udlevér kopier til Deres ansatte, og sørg for, at alle læser sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, før de arbejder med eller vedligeholder maskinen. Desuden bør operatøren, eller dennes arbejdsgiver, vurdere de specifikke risici, som kunne forekomme i forbindelse med brug af maskinen. Yderligere instruktioner for maskinen kan findes i producentens maskinmanual. Sikkerhed, signalord Signalordene Fare, Advarsel og Forsigtig har følgende betydninger: FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre mindre eller moderat tilskadekomst. Personlige forholdsregler og kvalifikationer Kun kvalificeret og trænet personale må betjene og vedligeholde maskinen. De skal rent fysisk være i stand til at håndtere materialet, vægten og maskinens kraft. Brug altid Deres sunde fornuft og gode dømmekraft. Åndedrætsværn når påkrævet Beskyttelseshandsker Passende sikkerhedsstøvler Passende arbejdsdragt eller lignende beklædning (ikke løst siddende tøj), som dækker arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin ADVARSEL Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan påvirke Deres dømmekraft og koncentrationsevne. Nedsat reaktionsevne og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Brug aldrig maskinen når De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, der er under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin, må betjene maskinen. Drift, forholdsregler FARE Eksplosionsfare Hvis en varm maskine eller udstødningsrør kommer i kontakt med sprængfarlige stoffer, kan der ske en eksplosion. Ved arbejde med visse materialer kan der dannes gnister og antænding. Eksplosioner kan føre til alvorlige skader eller død. Arbejd aldrig med maskinen i et eksplosionsfarligt miljø. Brug aldrig maskinen i nærheden af brændbare materialer, dampe eller støv. Forvis Dem om, at der ikke findes skjulte kilder af gas eller sprængstoffer. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller maskinbunden. FARE Brandfare Hvis der opstår brand i maskinen, kan det forårsage tilskadekomst. Brug om muligt en ABE pulverildslukker, ellers en BE kulsyreildslukker. Personligt beskyttelsesudstyr Anvend altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal være iført beskyttelsesudstyr, herunder som et minimum: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfaste beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse 6

7 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning FARE Fare i forbindelse med brændstof Brændstoffet er ekstremt brændbart, og benzindampe kan eksplodere ved antænding og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Beskyt huden mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstoffet er trængt igennem huden, skal du søge læge. Fjern aldrig påfyldningsdækslet, og foretag aldrig påfyldning af brændstofbeholderen, når maskinen er varm. Foretag blanding af brændstof og påfyldning af brændstofbeholderen udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, hvor der ikke forekommer gnister og åben ild. Påfyld brændstofbeholderen i en afstand på mindst 10 meter (30 fod) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Løsn påfyldningsdækslet langsomt, så trykket går af beholderen. Påfyld aldrig for meget brændstof på brændstofbeholderen. Sørg for, at påfyldningsdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Sørg for ikke at spilde brændstof på maskinen, og tør evt. spildt brændstof op. Kontroller med regelmæssige for udsivning af brændstof. Brug aldrig maskinen, hvis der forekommer udsivning af brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materialer, der kan generere gnister. Fjern alle varme anordninger og anordninger, der genererer gnister, inden du starter maskinen. Rygning er forbudt i forbindelse med påfyldning af brændstofbeholderen og ved arbejde med maskinen og udførelse af service på den. Brændstof må kun opbevares i en beholder, der er kontrueret specielt til det formål og godkendt hertil. Brugte benzin- og oliebeholdere skal bortskaffes og returneres til forhandleren på forsvarlig vis. Brug aldrig fingrene til at foretage kontrol af udsivning af brændstof og andre væsker. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for stærk belastning under driften og kan brække pga. materialetræthed efter en vis brug. Hvis maskinen brækker eller sætter sig fast, kan der opstå uventede bevægelser, som kan medføre tilskadekomst. Man kan endvidere komme til skade, hvis man mister balancen eller snubler. Sørg for altid at stå sikkert med en skulderbredde mellem fødderne og kropsvægten ligeligt fordelt. Efterse altid udstyret før brug. Anvend aldrig udstyret, hvis De har mistanke om, at det er beskadiget. Sørg for, at håndtagene er rene og fri for fedt og olie. Hold fødderne væk fra vibrationsstamperens fod. Stå fast, og hold altid fast i maskinen med begge hænder. Start aldrig maskinen, mens den ligger på jorden. Undlad at ride på maskinen med det ene ben over håndtaget. Slå eller misbrug aldrig udstyret. Kontrollér regelmæssigt maskinen for slid, og kontrollér, om der er tegn på beskadigelse eller synlige revner. Vær opmærksom og se på det, De laver. 7

8 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning ADVARSEL Støv- og damprisiko Støv og/eller damp, som opstår eller spredes ved brug af denne maskine kan forårsage alvorlig og permanent sygdom, lidelse eller anden legemlig skade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være livsfarlig, kræft, fødselsdefekter og/eller hudinflammationer). Nogle slags støv og damp, som opstår ved komprimeringsarbejder, indeholder substanser, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret ansvarlige for åndedrætssygdomme, kræft, fødselsdefekter eller anden forplantningsskade. Nogle eksempler på sådanne substanser er: Krystallinsk kvarts, cement og andre murværksmaterialer. Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi. Bly fra blybaseret maling. Stol ikke på, hvad De ser, når De vil afgøre, om der er støv eller damp i luften, for støv og damp i luften kan være usynlig for det blotte øje. Gør følgende for at reducere risikoen for at blive udsat for støv og damp: Foretag en arbejdspladsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen skal omfatte støv og damp, som opstår ved brug af maskinen, og eventuelt allerede eksisterende generende støv. Anvend passende teknikker til at minimere mængden af støv og damp i luften og en ophobning af det på udstyr, overflader, tøj og legemsdele. Eksempler på teknikker: udblæsningsventilation og støvopsamlingssystemer, vandforstøvere og vådboring. Kontrollér støv og damp, der hvor det opstår, hvis det er muligt. Sørg for, at de forskellige anordninger er monteret korrekt, vedligeholdes og bruges rigtigt. Bær, vedligehold og brug åndedrætsværn rigtigt som anvist af Deres arbejdsgiver og som det kræves af arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifterne. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type substanser, det drejer sig om (og om muligt godkendt af en kompetent offentlig myndighed). Arbejd i et godt ventileret område. Hvis maskinen har en udblæsning, skal den ledes således, at genen ved støv reduceres i den støvfyldte omgivelse. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag bad og skift til rent tøj, før arbejdspladsen forlades for derved at begrænse påvirkning fra støv og damp på Dem selv, andre mennesker, biler, hjem og andre områder. Undgå at spise, drikke og ryge på områder, hvor der er støv og damp. Vask Deres hænder og ansigt omhyggeligt så hurtigt som muligt, efter at de har forladt det eksponerede område, og altid inden De spiser, drikker, ryger eller har kontakt med andre mennesker. Overhold alle relevante love og bestemmelser, også arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter. Deltag i de luftovervågningsprogrammer, helbredsundersøgelser og sundheds- og sikkerhedstræningsprogrammer, som Deres arbejdsgiver eller erhvervsorganisationer tilbyder i henhold til arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter og anbefalinger. Søg en læge, som har erfaring med relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med Deres arbejdsgiver og erhvervsorganisation på at reducere udsættelsen for støv og damp på arbejdspladsen og på at reducere risiciene. Effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, foranstaltninger og fremgangsmåder til beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og damp skal etableres og implementeres baserende på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør Dem med eksperter. FARE Fare ved udstødningsgas Udstødningsgas fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret for ansvarlig for kræft, medfødte misdannelser eller anden forplantningsskade. Indånding af udstødningsgas kan forårsage alvorlig tilskadekomst, sygdom eller død. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (luftudtrækning med ventilator er nødvendigt). 8

9 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning ADVARSEL Projektiler Fejl på arbejdsemnet, på tilbehør eller på selve maskinen kan frembringe projektiler med høj hastighed. Når der arbejdes, kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og forårsage personskade, hvis de rammer operatøren eller andre personer. Sådan reduceres risikoen: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder stødresistent øjenværn med sidebeskyttelse. Sørg for, at uautoriserede personer ikke får adgang til arbejdsområdet. Hold arbejdsstedet rent og frit for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko ved manglende bevægelse Når De bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede opgaver, oplever De måske ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en komfortabel kropsstilling, bibehold et sikkert fodfæste og undgå akavede uafbalancerede kropsstillinger. Det hjælper med til at undgå ubehag og træthed, hvis man skifter stilling under lange arbejdsopgaver. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, skal en kvalificeret specialist konsulteres. ADVARSEL Vibrationsrisiko Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Udsættes man regelmæssigt og hyppigt for vibrationer, kan det forårsage eller bidrage til at forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodtilførsel eller andre dele af kroppen, også svækkende og/eller permanente skader eller sygdomme, som kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller sygdomme kan også være kredsløbsskader, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis der på noget tidspunkt optræder følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, snurren, smerter, klodsethed, svækket gribeevne, hvidfarvning af huden eller andre symptomer, uanset om det sker under arbejde med maskinen eller ikke, må der ikke længere arbejdes med maskinen, arbejdsgiveren skal informeres og der skal søges lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter, at der har været den slags symptomer, kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/eller permanente. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning, så der undgås unødig forøgelse af vibrationer. Følgende kan være med til at reducere vibrationspåvirkningen for operatøren: Lad maskinen gøre arbejdet. Hold så let på maskinen, som behørig kontrol og sikker betjening tillader. Hvis maskinen har vibrationsabsorberende håndtag, skal de holdes i en midterposition og bør ikke presses til endestop. Når slagfunktionen er aktiveret, bør Deres eneste kontakt med maskinen være Deres hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, for eksempel at støtte nogen del af kroppen mod maskinen eller at læne Dem mod maskinen i et forsøg på at forstærke slagkraften. Det er også vigtigt, at start/stopanordningen ikke er indkoblet, når maskinen trækkes væk fra den flade, der er brudt. Sørg for, at vibrationsstamperens fod er godt vedligeholdt, ikke er slidt og har den rigtige størrelse. Hvis der anvendes vibrationsstamperfødder, som ikke er ordentligt vedligeholdt, eller som er slidte eller ikke har den rigtige størrelse, tager det længere tid at udføre arbejdet (og længere vibrationspåvirkning), som kan medføre eller bidrage til, at operatøren udsættes for højere vibrationsniveauer. 9

10 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Indstil straks arbejdet, hvis maskinen pludseligt begynder at vibrere kraftigt. Før arbejdet genoptages, skal årsagen til de forstærkede vibrationer findes og fjernes. Undlad altid at tage fat i, holde om eller røre ved vibrationsstamperfoden, når maskinen er i brug. Tag imod sundhedskontrol eller -overvågning, helbredsundersøgelser og træningsprogrammer, når det tilbydes af Deres arbejdsgiver, og når det er påbudt ved lov. Tag varmt tøj på og hold Deres hænder varme og tørre, når De arbejder i kulde. Se Støj- og vibrationsdeklarationen for maskinen, herunder også de deklarerede vibrationsværdier. Disse informationer findes sidst i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen. ADVARSEL Fare for indtrækning Der er fare for, at halstørklæder, hår, handsker og tøj kan blive trukket ind eller grebet fat i af roterende maskindele. Det kan forårsage strangulering, skalpering, tilskadekomst eller død. Sådan reduceres risikoen: Grib aldrig fat om eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære tøj, halstørklæder eller handsker, som kan blive trukket ind. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk fare Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan det resultere i alvorlige skader eller død. Brug aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller anden elektrisk kilde. Kontrollér, at der ikke er skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. ADVARSEL Fare pga. skjulte genstande Når der arbejdes, udgør skjulte ledninger og rør en fare, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst. Kontrollér materialernes sammensætning før arbejdsstart. Pas på skjulte kabler og rør, for eksempel til elektricitet, telefon, vand, gas og spildevand. Hvis det ser ud til, at maskinen har ramt en skjult genstand, skal der straks slukkes for den. Før der fortsættes, skal det sikres, at der ikke er fare på færde. ADVARSEL Utilsigtet start Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader. Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen. Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation. ADVARSEL Støjfare Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer, som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende eller brummende lyde i ørerne). For at reducere risiciene og forebygge unødvendig forøgelse af støjniveauer gælder følgende: Det er vigtigt med en risikovurdering af disse farer og implementering af passende kontrolforanstaltninger. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrolleres det, at den sidder rigtigt og er i god driftstilstand. Brug altid høreværn. ADVARSEL Fare pga. glat maskinoverflade Der er fare for, at maskinen (f.eks. håndtagene og andre flader) er glatte pga. fedt, olie eller andre substanser. Hvis maskinen er glat, er der fare for, at De kan miste taget i den, tabe maskinen og/eller komme i kontakt med vibrationsstamperfoden under driften af maskinen. Enhver sådan hændelse kan medføre tilskadekomst. Sådan reduceres risikoen: Sørg altid for, at håndtagene og andre gribeflader på maskinen ikke er glatte. Sørg også altid for, at håndtagene og andre gribeflader er fri for fedt og olie. Transport, forholdsregler ADVARSEL Fare ved læsning og aflæsning Når maskinen løftes med kran eller lignende, kan det medføre tilskadekomst. Brug de markerede løftepunkter. Forvis Dem om, at løftegrejet er dimensioneret til maskinens vægt. Ophold Dem aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. 10

11 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vedligeholdelse, forholdsregler ADVARSEL Maskinmodifikation Enhver modifikation af maskinen kan medføre personskade. Modificér aldrig maskinen. Modificerede maskiner dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Anvend altid originale dele og tilbehør, der er godkendt af Atlas Copco. Udskift omgående beskadigede dele. Udskift slidte komponenter i god tid. FORSIGTIG Høj temperatur Maskinens udstødningsrør og bund bliver varm under driften. Berøring kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved maskinens bund, når den er varm. Vent til motoren, udstødningsrøret og maskinens bund er kølet af, inden De udfører vedligeholdelsesarbejder. Opbevaring, forholdsregler Opbevar maskinen på et sikkert sted, utilgængeligt for børn og låst inde. 11

12 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Oversigt Hovedkomponenter For at reducere risikoen for, at De selv eller andre bliver alvorligt skadet eller dræbt, skal De læse afsnittet med sikkerhedsinstruktioner på de foregående sider i denne håndbog, før De arbejder med maskinen. A E X Konstruktion og funktion LT vibrationsstampere er designet til komprimering af fyldjord, som indeholder ler. Anvendelsen omfatter også husfundamenter og bærelag til veje og parkeringsarealer etc. De kan med fordel anvendes i rørgrave og til at komprimere runde stolper etc. LT vibrationsstampere må lige som alle andre forbrændingsmotorer kun bruges i godt ventilerede områder. C Løft på ingen måde maskinen under driften og arbejd ikke på skråninger, som er stejlere end de i denne manual anbefalede. B D H Ingen anden anvendelse er tilladt. Det korrekte tilbehør vælges ved hjælp af reservedelslisten. F G I A. Brændstoftank B. Brændstoftank C. Luftfilter D. Kølesystem E. Hovedlås F. Olieprop G. Målepind H. Bælge I. Fjederbelastet ben, oliekontrolglas Mærkater Maskinen er forsynet med mærkater, som indeholder vigtige informationer om personlig sikkerhed og maskinens vedligeholdelse. Mærkaterne skal være i en sådan tilstand, at de nemt kan læses. Nye mærkater kan bestilles fra reservedelslisten. 12

13 Type Operating mass kg Rated power kw Year of Mfg Product Identification Number Made in Sweden Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Mærkaten angiver det garanterede støjniveau i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF. Se Tekniske data vedrørende det nøjagtige støjniveau. Advarselsmærkat - Komprimeret fjederpakke Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm, Sweden WA xxx db Læs servicemanualen. Advarselsmærkat - Varme overflader Typeskilt Rør aldrig ved lyddæmperen og udstødningssystemet. Løftepunktmærkat A. Maskintype B. Produktets identifikationsnummer C. CE-symbolet betyder, at maskinen er EF-godkendt. Yderligere information findes i den medfølgende EU-overensstemmelsesdeklaration. Støjniveau-mærkat WA xxx db 13

14 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsmærkat og startmærkat Transport ADVARSEL Transport Under transport kan maskinen vælte og forårsage alvorlig tilskadekomst. Spænd altid maskinen fast. Hold fødderne væk fra maskinen. 1. Læg maskinen ned, når den er slukket og ikke bruges. 2. Stil altid gasreguleringsgrebet i stopmodus (A), så at der ikke kan løbe brændstof ud. Startmærkat på dækslet 3. Sikr maskinen vha. løftekrogen (B) og det nedre løftegreb (C). 1) Fyld brændstof på. 2) Startgreb. 3) Udluftningsknap. Motorstartspjældmærkat 14

15 4. Når maskinen flyttes over korte afstande, kan den tippes fremad, så at den hviler på plasthjulene på håndtaget. Løft med det nedre løftegreb (D) og rul maskinen fremad eller bagud. Løftning ADVARSEL Fare ved løftning Ved løftning kan maskinen falde ned og forårsage alvorlig tilskadekomst. Gå eller stå aldrig inde under en løftet maskine. Hold fødderne væk fra maskinen. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Installation Brændstof Påfyldning ADVARSEL Brændstoffare Brændstoffet (benzin) er yderst brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere ved antænding og medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Beskyt Deres hud mod kontakt med brændstoffet. Fjern aldrig påfyldningshætten, og påfyld aldrig brændstof, når maskinen er varm. Ryg aldrig når brændstoftanken fyldes op, eller mens der arbejdes med maskinen eller den serviceres. Undgå at spilde brændstof og aftør evt. brændstof, der er spildt på maskinen. Påfyldningsprocedure 1. Stop motoren, og lad den køle af, inden tanken påfyldes. 2. Maskinen skal stå i lodret stilling, når der påfyldes brændstof. 1. Brug altid maskinen løfteøje (A) til at løfte maskinen i. 2. Løftegrejet skal være dimensioneret, så det opfylder alle krav. Kontrollér, at gummielementerne (B) og løfteøjet (A) er korrekt fastgjort og ikke beskadiget, inden De løfter. 3. Løsn påfyldningshætten langsomt for at udligne evt. tryk. 4. Overfyld aldrig tanken. På grund af brændstoffets bevægelse inde i tanken, er det muligt at påfylde brændstof til et højere niveau end tankens hætte, hvilket kan medføre, at der spildes brændstof, hvis tankhætten åbnes. Dette kan undgås ved kun at åbne tankhætten, når maskinen er vippet og tankhætten befinder sig ved brændstoftankens højeste punkt. 5. Vær sikker på, at påfyldningshætten er skruet på, når maskinen bruges. 15

16 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Drift ADVARSEL Utilsigtet start Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader. Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen. Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation. 6. Kontrollér, at låsene (A) på dækslet er låst. Start af motoren 1. Sæt gasreguleringsgrebet (A) i startmodus. Start og stop Inden start Overhold de generelle forholdsregler, som følger med maskinen ved leveringen. Vi anbefaler, at De læser maskinmanualen, som følger med maskinen, omhyggeligt igennem. Kontrollér, at der er udført vedligeholdelsesarbejder. Vi anbefaler, at De også læser de detaljerede maskininstruktioner, som følger med maskinen. 1. Vibrationsstamperen skal stå lodret, når olieniveauet kontrolleres i maskinen. 2. Luk startspjældet, hvis motoren er kold; hvis motoren er varm eller den omgivende temperatur er høj, skal startspjældet skubbes halvt i eller forblive halvt åben. Se mærkaten på luftfilteret. 3. Tag fat i grebet (B) på rekylstarteren og træk ud over motoren, til der opstår modstand. Slip grebet og træk så stærkt, til motoren starter. 2. Fyld brændstoftanken med brændstof. 3. Udluft brændstofsystemet. 4. Kontrollér, at alle betjeningselementer fungerer. 5. Forvis Dem om, at der ikke findes olielæk og at alle bolteforbindelser er spændt. 4. Åbn lidt efter lidt startspjældet, til det er helt åbent. 5. Lad motoren gå i tomgang i et par minutter, inden De øger til fuld gas. 16

17 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Standsning af motor Sæt gasreguleringsgrebet (A) i stopposition. Startmærkat I denne position lukkes der for brændstoftilførslen til motoren og motorkontakten er i stopposition. Drift BEMÆRK Under driften skal motoren altid køre med fuld gas (driftsmodus). BEMÆRK Når De arbejder i snævre grave, er der fare for, at vibrationsstamperbenet kommer til at sidde fast mellem gravens sider. Vibrationsstamperen kan støde forkert og blive beskadiget. Især vibrationsstamperens fod kan blive alvorligt beskadiget. Når De arbejder i grøfter/grave, skal De forvisse Dem om, at de er brede nok, inden De starter. Anvend vibrationsstamperen på en jævn flade. Der må aldrig arbejdes på hårde flader (fast klippe, hærdet beton, etc.). Styr maskinen med håndtaget. A. Driftsmodus. B. Start og tomgang. C. Stop, transport og påfyldning af brændstof. Startmærkat på dækslet Stort tryk på håndtaget resulterer i dårlig komprimering, da det ødelægger vibrationsprocessen. Vibrationsstamperen må ikke presses ned i det materiale, som skal komprimeres. Hvis maskinen vælter under driften, skal De slukke for den, inden De løfter den op. 1) Fyld brændstof på. 2) Startgreb. 3) Udluftningsknap. 17

18 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Drift 1. Stil gasreguleringsgrebet (A) i driftsmodus og vibrationsstamperen begynder at bevæge sig fremad. Rens maskinen, inden vedligeholdelsesarbejderne udføres, så De ikke udsættes for farlige substanser. Se Støv- og damprisiko Brug kun godkendte dele. Skader eller fejl, som opstår på grund af ikke-godkendte reservedele, dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Ved rensning af mekaniske dele med et opløsningsmiddel, skal gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser overholdes, og der skal være tilstrækkelig ventilation. Ved behov for et større eftersyn af maskinen, kontaktes nærmeste autoriserede værksted. 2. Styr vibrationsstamperen med håndtaget. 3. Forvis Dem om, at vibrationsstamperens fod (B) presser parallelt med jorden. Kontrollér efter hvert eftersyn, at maskinens vibrationsniveau er normalt. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes nærmeste autoriserede værksted BEMÆRK Ret aldrig en vandstråle direkte mod brændstofpåfyldningsdækslet. Det er især vigtigt, når der bruges højtryksrensere. Rensning af maskinen Sprøjt ikke vand direkte på elektriske komponenter eller instrumentpanelet. 4. Maskinen må aldrig overbelastes eller presses. Når du holder pause Stop maskinen under pauser. Når De holder pause, skal maskinen altid opbevares, så der ikke er risiko for, at den startes utilsigtet. Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelse er et grundlæggende krav til fortsat sikker og effektiv brug af maskinen. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt. Anbring en plastpose over brændstofpåfyldningsdækslet og fastgør den med en elastik. (Det forhindrer, at der kommer vand ind i udluftningshullet i påfyldningsdækslet. Ellers kan det forårsage driftsforstyrrelser som f.eks. tilstoppede filtre.) Hver 10. driftstime (hver dag) Daglige vedligeholdelsesrutiner inden start: Kontrollér, at læk eller andre fejl opdages og afhjælpes. Kontrollér jorden under maskinen. Læk er meget lettere at opdage på jorden end på selve maskinen. Kontrollér og fyld brændstof og motorolie på. Se maskinmanualen for flere informationer. Kontroller og rens luftfilteret. Kontrollér, at alle møtrikker og bolte er spændt fast. Kontrolér, at maskinen er ren. Kontrollér eller rens motorens køleflanger. Se maskinmanualen for flere informationer. 18

19 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Kontrollér, at betjeningselementerne ikke er beskadigede eller sidder fast. Kontrollér olieniveauet i det fjederbelastede ben. Niveauet skal ligge midt på kontrolglasset når maskinen står lodret. Kontrol og rensning af luftfilteret Kontrol af maskinen X Kontroller og rens luftfilteret (A). Kontrol af bolteforbindelse B C A A. Kontrollér olieniveauet på målepinden. B. Kontrollér brændstofniveauet. C. Kontrollér luftfilteret. Kontrol af olieniveauet i det fjederbelastede ben Kontrollér skruer og møtrikker, spænd fast om nødvendigt. Efter de første 20 driftstimer De følgende vedligeholdelsesarbejder skal udføres efter de første 20 driftstimer: Udskift smøreolien. Udskift luftfilterelementerne. Udskift olien i det fjederbelastede ben. Kontrollér motorhastigheden. Kontrollér olieniveauet i det fjederbelastede ben gennem kontrolglasset (A). 19

20 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Stram bolteforbindelserne på vibrationsstamperens fod. Udskiftning af olien i det fjederbelastede ben Udskiftning af motorolie 1. Skru olieudtømningsproppen (A) af. 2. Tøm olien ned i en beholder. 3. Montér proppen igen og spænd den fast, forvis Dem om, at tætningsskiven ikke er beskadiget. 4. Fjern kontrolglasset (B) og fyld ny olie på. 5. Montér kontrolglasset igen og spænd det fast. Olieniveauet skal ligge midt på kontrolglasset. A Hver 100. driftstime (hver uge) Vedligeholdelsesrutiner: Udskift luftfilteret. B Udskift motorolien. Se maskinmanualen for flere informationer. Kontrollér og rens tændrøret. Kontrollér vibrationsdæmperne. 1. Skru olieproppen (A) af. 2. Tøm olien ned i en beholder. 3. Montér olieproppen igen. Kontrollér motorhastigheden. Se maskinmanualen for flere informationer. Rens lyddæmperens gnistskærm. 4. Fyld op med ny olie (B). 5. Kontrollér motorhastigheden. 20

21 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Kontrol af tændrøret Bortskaffelse En brugt maskine skal behandles og bortskaffes således, at materialet kan genbruges i størst muligt omfang, så en negativ påvirkning af miljøet bliver så lav som muligt, og i henhold til de lokale forskrifter. Før en brændstofdrevet maskine bortskaffes, skal den tømmes og rengøres for al olie og brændstof. Resterende olie og brændstof skal håndteres på en måde, så det ikke har negativ indflydelse på miljøet. Aflevér altid brugte filtre, tømte olie- og brændstofrester til miljøvenlig bortskaffelse. Kontrollér og rens tændrøret (A), udskift det om nødvendigt. Hver 500. driftstime (hvert år) Vedligeholdelsesrutiner: Justér ventilhovedets spillerum på suge- og udstødsventilerne. Rens og kontrollér brændstoffilteret og tanken. Udskift olien i det fjederbelastede ben. Rens motorens køleflanger. Se maskinmanualen for flere informationer. Udskift olien i motoren. Se maskinmanualen for flere informationer. Opbevaring Tøm tanken, inden maskinen skal opbevares. Rens maskinen. Fjern ler og sand fra foden. Rens luftfilteret. Træk forsigtigt i starthåndtaget, til De mærker en let modstand. Tør al olie og støv af, som har hobet sig op på gummidelene. Påfør et let lag olie på foden for at forhindre, at den ruster. Dæk maskinen til og opbevar den på et tørt, støvfrit sted. Tøm brændstofsystemet for vand. Udskift brændstoffilteret. Kontrol af hovedlåsen Kontrollér, at gummistropperne (A) er i god stand. 21

22 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Tekniske data Maskinens data Motor Fabrikat/model Kraft, i kw (hk) Nominel hastighed, o/min Tomgang, o/min Komprimeringsdata Svingningstal, Hz (o/min) Udsving, mm (in.) Ydelse Arbejdshastighed, m/min (feet/min) Væskevolumen Brændstoftank, liter (qts) Krumtaphus oliekapacitet, liter (qts) Vibrationsstamperben oliekapacitet, liter (qts) Brændstofforbrug, liter/timer (qts/hours) Smøremidler Brændstoftype Motorolie Vibrationsstamperben olie Vægt Vægt, kg (lb) Driftsvægt, EN500, kg (lb) Vibrationsstamperben bredde 152 mm (6 in.) Honda GX 100, 4-takt, manuel start 2,2 (3) (720) (2,0-2,4) (49-59) 2,75 (2,9) 0,3 (0,31) 0,6 (0,63) 0,62 (0,65) Benzin Brug blyfri benzin af standardkvalitet. Shell Rimula R4 L 15W-40 Shell Rimula R4 L 15W-40 63,5 (140) 64,5 (142) Vibrationsstamperben bredde 230 mm (9 in.) Honda GX 100, 4-takt, manuel start 2,2 (3) 3,800-3, (720) (2,0-2,4) (49-59) 2,75 (2,9) 0,3 (0,31) 0,6 (0,63) 0,62 (0,65) Benzin Brug blyfri benzin af standardkvalitet. Shell Rimula R4 L 15W-40 Shell Rimula R4 L 15W-40 64,5 (142) 65,5 (144) Støj- og vibrationsdeklaration Garanteret lydeffektniveau Lw i henhold til ISO 3744 i overensstemmelse med Direktiv 2000/14/EF. Lydtryksniveau Lp iht. ISO 11201, EN500-4:2006+A1:2009. Vibrationsværdier fastlagt iht. ISO 20643, EN500-4:2006+A1:2009. Se tabel Støj- og vibrationsdata for værdier etc. Disse deklarerede værdier er fundet ved typeprøvning i laboratorium i overensstemmelse med det angivne direktiv eller de angivne standarder og er egnet til sammenligning med de deklarerede værdier for andre maskiner, som er testet i overensstemmelse med det samme direktiv eller de samme standarder. Disse deklarerede værdier er ikke egnede til at anvendes i risikovurderinger, og værdier målt på de enkelte arbejdssteder kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risici for overbelastning, der opleves af den enkelte bruger, er unikke og afhænger af, hvordan brugeren arbejder, hvilket materiale maskinen anvendes på, samt på eksponeringstiden og brugerens fysiske tilstand og maskinens tilstand. Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, kan ikke holdes ansvarlige for følgerne af at anvende de deklarerede værdier i stedet for værdier, der afspejler den faktiske eksponering i en individuel risikovurdering i en arbejdssituation, som vi ikke har nogen indflydelse på. Denne maskine kan give hånd-arm vibrationssyndrom, hvis dets anvendelse ikke administreres hensigtsmæssigt. En EU-vejledning til håndtering af hånd-armvibration kan findes på Vi anbefaler et sundhedsovervågningsprogram med det formål at detektere tidlige symptomer, som kan stå i forbindelse med vibrationseksponering, således at procedurerne kan modificeres med henblik på at forebygge fremtidig skade. 22

23 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Støj- og vibrationsdata Støj Vibration Deklarerede værdier Deklarerede værdier Lydtryk Lydeffekt Værdier for tre akser ISO /14/EF ISO Type Lp ved operatørens øre Lw garanteret db(a) rel 1pW Lw målt db(a) rel 1pW m/s 2 værdi tilladte driftstimer/dag ,4 1,2 Tilladte driftstimer pr. dag beregnes efter en aktionsværdi på 2,5 m/s 2 iht. 2002/44/EF. Usikkerheder, lydværdi Usikkerheder, lydværdi Type K wa db(a) K pa db(a) Usikkerhedsfaktor for grusunderlag. 23

24 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Dimensioner mm (in.) *Kontaktområde, m 2 (sq feet) 1093 (43) (0.36)*/ (0.57)* 330 (13) 730 (28.7) 153 (6)/ 230 (9) 395 (15.5) 24

25 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF) Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, erklærer hermed, at nedenstående maskiner er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektiv) og 2000/14/EF (Støjdirektiv), og nedenstående harmoniserede standarder. Vibrationsstamper Garanteret lydeffektniveau [db(a)] 106 Målt lydeffektniveau [db(a)] 102 Følgende harmoniserede standarder er anvendt: EN500-1:2006+A1:2009 EN500-4:2006+A1:2009 Følgende andre standarder er anvendt: 2000/14/EF, bilag VIII 2004/108/EF Lloyds Register Quality Assurance, NoBo nr.0088 Autoriseret repræsentant for teknisk dokumentation: Emil Alexandrov Atlas Copco Lifton EOOD 7000 Rousse Bulgaria Administrerende direktør: Nick Evans Producent: Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm Sweden Sted og dato: Rousse,

26

27

28 Uautoriseret brug eller kopiering af indholdet, også uddrag af driftsvejledningen, er forbudt. Dette gælder særligt varemærker, modelnavne, delnumre og tegninger.

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade LF 75 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Fremad plade LF 75 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BG33/42 Glittemaskiner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BG33/42 - IS - 10518-5 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16

2004/1 DK. Betjeningsvejledning. Hækkeklipper TE 450-16 2004/1 DK Betjeningsvejledning Hækkeklipper TE 450-16 18 Indhold Generelle sikkerhedsoplysninger 2 Sikkerhedsoplysninger 7 Beskrivelse af hækkeklipperen 10 Montering af håndbeskyttelsen 11 Nettilslutning

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500

Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Betjeningsvejledning BAIER Murrillefræser BMF 500 Indhold: Sikkerhedsbeskrivelse "For Deres sikkerheds skyld" Konformitetserklæring Garantibestemmelser Betjeningsvejledning Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere