LT Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper"

Transkript

1 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper

2

3 Indhold Indhold Indledning Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhed, signalord Personlige forholdsregler og kvalifikationer Personligt beskyttelsesudstyr Narkotika, alkohol eller medicin Drift, forholdsregler Transport, forholdsregler Vedligeholdelse, forholdsregler Opbevaring, forholdsregler Oversigt Konstruktion og funktion Hovedkomponenter Mærkater Typeskilt Støjniveau-mærkat Advarselsmærkat - Komprimeret fjederpakke Advarselsmærkat - Varme overflader Løftepunktmærkat Sikkerhedsmærkat og startmærkat Startmærkat på dækslet Motorstartspjældmærkat Transport Løftning Installation Brændstof Påfyldning Drift Start og stop Inden start Start af motoren Standsning af motor Drift Startmærkat Startmærkat på dækslet Når du holder pause Vedligeholdelse Rensning af maskinen Hver 10. driftstime (hver dag) Kontrol af maskinen Kontrol af olieniveauet i det fjederbelastede ben Kontrol og rensning af luftfilteret Kontrol af bolteforbindelse Efter de første 20 driftstimer Udskiftning af motorolie Udskiftning af olien i det fjederbelastede ben Hver 100. driftstime (hver uge) Kontrol af tændrøret

4 Indhold Hver 500. driftstime (hvert år) Kontrol af hovedlåsen Bortskaffelse Opbevaring Tekniske data Maskinens data Støj- og vibrationsdeklaration Støj- og vibrationsdata Usikkerheder, lydværdi Dimensioner EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF)

5 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Indledning Tak, fordi De har købt et Atlas Copco-produkt. Siden 1873 har det været vores mål at finde nye og bedre måder at dække vores kunders behov på. Gennem årene har vi udviklet innovative og ergonomiske produkter, der har hjulpet vores kunder med at forbedre og rationalisere den daglige drift. Atlas Copco har et stærkt globalt salgs- og servicenetværk med kundecentre og distributører i hele verden. Vores eksperter er veluddannede fagfolk med omfattende kendskab til produkterne og erfaring i brugen af dem. Overalt i verden kan vi tilbyde produktsupport og ekspertise, der sikrer, at vores kunder kan arbejde med maksimal effektivitet til enhver tid. Yderligere information findes på: Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm Sweden Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen Formålet med vejledningen er at give Dem viden om, hvordan maskinen anvendes effektivt og sikkert. Vejledningen indeholder desuden gode råd og giver anvisninger om regelmæssig vedligeholdelse af maskinen. Læs omhyggeligt alle instruktionerne, så De forstår dem, før De bruger maskinen for første gang. 5

6 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død for Dem selv eller andre skal De læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, inden De arbejder med, reparerer, vedligeholder eller udskifter tilbehør på maskinen. Slå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen op på de steder, hvor der arbejdes med maskinen, udlevér kopier til Deres ansatte, og sørg for, at alle læser sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, før de arbejder med eller vedligeholder maskinen. Desuden bør operatøren, eller dennes arbejdsgiver, vurdere de specifikke risici, som kunne forekomme i forbindelse med brug af maskinen. Yderligere instruktioner for maskinen kan findes i producentens maskinmanual. Sikkerhed, signalord Signalordene Fare, Advarsel og Forsigtig har følgende betydninger: FARE ADVARSEL FORSIGTIG Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre mindre eller moderat tilskadekomst. Personlige forholdsregler og kvalifikationer Kun kvalificeret og trænet personale må betjene og vedligeholde maskinen. De skal rent fysisk være i stand til at håndtere materialet, vægten og maskinens kraft. Brug altid Deres sunde fornuft og gode dømmekraft. Åndedrætsværn når påkrævet Beskyttelseshandsker Passende sikkerhedsstøvler Passende arbejdsdragt eller lignende beklædning (ikke løst siddende tøj), som dækker arme og ben. Narkotika, alkohol eller medicin ADVARSEL Narkotika, alkohol eller medicin Narkotika, alkohol eller medicin kan påvirke Deres dømmekraft og koncentrationsevne. Nedsat reaktionsevne og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald. Brug aldrig maskinen når De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Ingen personer, der er under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin, må betjene maskinen. Drift, forholdsregler FARE Eksplosionsfare Hvis en varm maskine eller udstødningsrør kommer i kontakt med sprængfarlige stoffer, kan der ske en eksplosion. Ved arbejde med visse materialer kan der dannes gnister og antænding. Eksplosioner kan føre til alvorlige skader eller død. Arbejd aldrig med maskinen i et eksplosionsfarligt miljø. Brug aldrig maskinen i nærheden af brændbare materialer, dampe eller støv. Forvis Dem om, at der ikke findes skjulte kilder af gas eller sprængstoffer. Undgå kontakt med det varme udstødningsrør eller maskinbunden. FARE Brandfare Hvis der opstår brand i maskinen, kan det forårsage tilskadekomst. Brug om muligt en ABE pulverildslukker, ellers en BE kulsyreildslukker. Personligt beskyttelsesudstyr Anvend altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal være iført beskyttelsesudstyr, herunder som et minimum: Beskyttelseshjelm Høreværn Slagfaste beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse 6

7 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning FARE Fare i forbindelse med brændstof Brændstoffet er ekstremt brændbart, og benzindampe kan eksplodere ved antænding og forårsage alvorlig personskade eller dødsfald. Beskyt huden mod kontakt med brændstoffet. Hvis brændstoffet er trængt igennem huden, skal du søge læge. Fjern aldrig påfyldningsdækslet, og foretag aldrig påfyldning af brændstofbeholderen, når maskinen er varm. Foretag blanding af brændstof og påfyldning af brændstofbeholderen udendørs eller på et rent og godt ventileret sted, hvor der ikke forekommer gnister og åben ild. Påfyld brændstofbeholderen i en afstand på mindst 10 meter (30 fod) fra det sted, hvor maskinen skal bruges. Løsn påfyldningsdækslet langsomt, så trykket går af beholderen. Påfyld aldrig for meget brændstof på brændstofbeholderen. Sørg for, at påfyldningsdækslet er skruet på, når maskinen bruges. Sørg for ikke at spilde brændstof på maskinen, og tør evt. spildt brændstof op. Kontroller med regelmæssige for udsivning af brændstof. Brug aldrig maskinen, hvis der forekommer udsivning af brændstof. Brug aldrig maskinen i nærheden af materialer, der kan generere gnister. Fjern alle varme anordninger og anordninger, der genererer gnister, inden du starter maskinen. Rygning er forbudt i forbindelse med påfyldning af brændstofbeholderen og ved arbejde med maskinen og udførelse af service på den. Brændstof må kun opbevares i en beholder, der er kontrueret specielt til det formål og godkendt hertil. Brugte benzin- og oliebeholdere skal bortskaffes og returneres til forhandleren på forsvarlig vis. Brug aldrig fingrene til at foretage kontrol af udsivning af brændstof og andre væsker. ADVARSEL Uventede bevægelser Maskinen er udsat for stærk belastning under driften og kan brække pga. materialetræthed efter en vis brug. Hvis maskinen brækker eller sætter sig fast, kan der opstå uventede bevægelser, som kan medføre tilskadekomst. Man kan endvidere komme til skade, hvis man mister balancen eller snubler. Sørg for altid at stå sikkert med en skulderbredde mellem fødderne og kropsvægten ligeligt fordelt. Efterse altid udstyret før brug. Anvend aldrig udstyret, hvis De har mistanke om, at det er beskadiget. Sørg for, at håndtagene er rene og fri for fedt og olie. Hold fødderne væk fra vibrationsstamperens fod. Stå fast, og hold altid fast i maskinen med begge hænder. Start aldrig maskinen, mens den ligger på jorden. Undlad at ride på maskinen med det ene ben over håndtaget. Slå eller misbrug aldrig udstyret. Kontrollér regelmæssigt maskinen for slid, og kontrollér, om der er tegn på beskadigelse eller synlige revner. Vær opmærksom og se på det, De laver. 7

8 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning ADVARSEL Støv- og damprisiko Støv og/eller damp, som opstår eller spredes ved brug af denne maskine kan forårsage alvorlig og permanent sygdom, lidelse eller anden legemlig skade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være livsfarlig, kræft, fødselsdefekter og/eller hudinflammationer). Nogle slags støv og damp, som opstår ved komprimeringsarbejder, indeholder substanser, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret ansvarlige for åndedrætssygdomme, kræft, fødselsdefekter eller anden forplantningsskade. Nogle eksempler på sådanne substanser er: Krystallinsk kvarts, cement og andre murværksmaterialer. Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi. Bly fra blybaseret maling. Stol ikke på, hvad De ser, når De vil afgøre, om der er støv eller damp i luften, for støv og damp i luften kan være usynlig for det blotte øje. Gør følgende for at reducere risikoen for at blive udsat for støv og damp: Foretag en arbejdspladsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen skal omfatte støv og damp, som opstår ved brug af maskinen, og eventuelt allerede eksisterende generende støv. Anvend passende teknikker til at minimere mængden af støv og damp i luften og en ophobning af det på udstyr, overflader, tøj og legemsdele. Eksempler på teknikker: udblæsningsventilation og støvopsamlingssystemer, vandforstøvere og vådboring. Kontrollér støv og damp, der hvor det opstår, hvis det er muligt. Sørg for, at de forskellige anordninger er monteret korrekt, vedligeholdes og bruges rigtigt. Bær, vedligehold og brug åndedrætsværn rigtigt som anvist af Deres arbejdsgiver og som det kræves af arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifterne. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type substanser, det drejer sig om (og om muligt godkendt af en kompetent offentlig myndighed). Arbejd i et godt ventileret område. Hvis maskinen har en udblæsning, skal den ledes således, at genen ved støv reduceres i den støvfyldte omgivelse. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag bad og skift til rent tøj, før arbejdspladsen forlades for derved at begrænse påvirkning fra støv og damp på Dem selv, andre mennesker, biler, hjem og andre områder. Undgå at spise, drikke og ryge på områder, hvor der er støv og damp. Vask Deres hænder og ansigt omhyggeligt så hurtigt som muligt, efter at de har forladt det eksponerede område, og altid inden De spiser, drikker, ryger eller har kontakt med andre mennesker. Overhold alle relevante love og bestemmelser, også arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter. Deltag i de luftovervågningsprogrammer, helbredsundersøgelser og sundheds- og sikkerhedstræningsprogrammer, som Deres arbejdsgiver eller erhvervsorganisationer tilbyder i henhold til arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter og anbefalinger. Søg en læge, som har erfaring med relevant arbejdsmedicin. Samarbejd med Deres arbejdsgiver og erhvervsorganisation på at reducere udsættelsen for støv og damp på arbejdspladsen og på at reducere risiciene. Effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, foranstaltninger og fremgangsmåder til beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og damp skal etableres og implementeres baserende på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør Dem med eksperter. FARE Fare ved udstødningsgas Udstødningsgas fra maskinens forbrændingsmotor indeholder kulilte, som er giftig, og kemikalier, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret for ansvarlig for kræft, medfødte misdannelser eller anden forplantningsskade. Indånding af udstødningsgas kan forårsage alvorlig tilskadekomst, sygdom eller død. Indånd aldrig udstødningsgasser. Sørg for god ventilation (luftudtrækning med ventilator er nødvendigt). 8

9 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning ADVARSEL Projektiler Fejl på arbejdsemnet, på tilbehør eller på selve maskinen kan frembringe projektiler med høj hastighed. Når der arbejdes, kan splinter eller andre partikler fra det komprimerede materiale blive til projektiler og forårsage personskade, hvis de rammer operatøren eller andre personer. Sådan reduceres risikoen: Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder stødresistent øjenværn med sidebeskyttelse. Sørg for, at uautoriserede personer ikke får adgang til arbejdsområdet. Hold arbejdsstedet rent og frit for fremmedlegemer. ADVARSEL Risiko ved manglende bevægelse Når De bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede opgaver, oplever De måske ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen. Indtag en komfortabel kropsstilling, bibehold et sikkert fodfæste og undgå akavede uafbalancerede kropsstillinger. Det hjælper med til at undgå ubehag og træthed, hvis man skifter stilling under lange arbejdsopgaver. I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, skal en kvalificeret specialist konsulteres. ADVARSEL Vibrationsrisiko Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Udsættes man regelmæssigt og hyppigt for vibrationer, kan det forårsage eller bidrage til at forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodtilførsel eller andre dele af kroppen, også svækkende og/eller permanente skader eller sygdomme, som kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller sygdomme kan også være kredsløbsskader, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer. Hvis der på noget tidspunkt optræder følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, snurren, smerter, klodsethed, svækket gribeevne, hvidfarvning af huden eller andre symptomer, uanset om det sker under arbejde med maskinen eller ikke, må der ikke længere arbejdes med maskinen, arbejdsgiveren skal informeres og der skal søges lægehjælp. Fortsat brug af maskinen efter, at der har været den slags symptomer, kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/eller permanente. Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning, så der undgås unødig forøgelse af vibrationer. Følgende kan være med til at reducere vibrationspåvirkningen for operatøren: Lad maskinen gøre arbejdet. Hold så let på maskinen, som behørig kontrol og sikker betjening tillader. Hvis maskinen har vibrationsabsorberende håndtag, skal de holdes i en midterposition og bør ikke presses til endestop. Når slagfunktionen er aktiveret, bør Deres eneste kontakt med maskinen være Deres hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, for eksempel at støtte nogen del af kroppen mod maskinen eller at læne Dem mod maskinen i et forsøg på at forstærke slagkraften. Det er også vigtigt, at start/stopanordningen ikke er indkoblet, når maskinen trækkes væk fra den flade, der er brudt. Sørg for, at vibrationsstamperens fod er godt vedligeholdt, ikke er slidt og har den rigtige størrelse. Hvis der anvendes vibrationsstamperfødder, som ikke er ordentligt vedligeholdt, eller som er slidte eller ikke har den rigtige størrelse, tager det længere tid at udføre arbejdet (og længere vibrationspåvirkning), som kan medføre eller bidrage til, at operatøren udsættes for højere vibrationsniveauer. 9

10 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Indstil straks arbejdet, hvis maskinen pludseligt begynder at vibrere kraftigt. Før arbejdet genoptages, skal årsagen til de forstærkede vibrationer findes og fjernes. Undlad altid at tage fat i, holde om eller røre ved vibrationsstamperfoden, når maskinen er i brug. Tag imod sundhedskontrol eller -overvågning, helbredsundersøgelser og træningsprogrammer, når det tilbydes af Deres arbejdsgiver, og når det er påbudt ved lov. Tag varmt tøj på og hold Deres hænder varme og tørre, når De arbejder i kulde. Se Støj- og vibrationsdeklarationen for maskinen, herunder også de deklarerede vibrationsværdier. Disse informationer findes sidst i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen. ADVARSEL Fare for indtrækning Der er fare for, at halstørklæder, hår, handsker og tøj kan blive trukket ind eller grebet fat i af roterende maskindele. Det kan forårsage strangulering, skalpering, tilskadekomst eller død. Sådan reduceres risikoen: Grib aldrig fat om eller rør ved en roterende maskindel. Undgå at bære tøj, halstørklæder eller handsker, som kan blive trukket ind. Dæk langt hår med et hårnet. FARE Elektrisk fare Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan det resultere i alvorlige skader eller død. Brug aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller anden elektrisk kilde. Kontrollér, at der ikke er skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet. ADVARSEL Fare pga. skjulte genstande Når der arbejdes, udgør skjulte ledninger og rør en fare, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst. Kontrollér materialernes sammensætning før arbejdsstart. Pas på skjulte kabler og rør, for eksempel til elektricitet, telefon, vand, gas og spildevand. Hvis det ser ud til, at maskinen har ramt en skjult genstand, skal der straks slukkes for den. Før der fortsættes, skal det sikres, at der ikke er fare på færde. ADVARSEL Utilsigtet start Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader. Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen. Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation. ADVARSEL Støjfare Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer, som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende eller brummende lyde i ørerne). For at reducere risiciene og forebygge unødvendig forøgelse af støjniveauer gælder følgende: Det er vigtigt med en risikovurdering af disse farer og implementering af passende kontrolforanstaltninger. Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning. Hvis maskinen har en lyddæmper, kontrolleres det, at den sidder rigtigt og er i god driftstilstand. Brug altid høreværn. ADVARSEL Fare pga. glat maskinoverflade Der er fare for, at maskinen (f.eks. håndtagene og andre flader) er glatte pga. fedt, olie eller andre substanser. Hvis maskinen er glat, er der fare for, at De kan miste taget i den, tabe maskinen og/eller komme i kontakt med vibrationsstamperfoden under driften af maskinen. Enhver sådan hændelse kan medføre tilskadekomst. Sådan reduceres risikoen: Sørg altid for, at håndtagene og andre gribeflader på maskinen ikke er glatte. Sørg også altid for, at håndtagene og andre gribeflader er fri for fedt og olie. Transport, forholdsregler ADVARSEL Fare ved læsning og aflæsning Når maskinen løftes med kran eller lignende, kan det medføre tilskadekomst. Brug de markerede løftepunkter. Forvis Dem om, at løftegrejet er dimensioneret til maskinens vægt. Ophold Dem aldrig under eller i umiddelbar nærhed af maskinen. 10

11 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vedligeholdelse, forholdsregler ADVARSEL Maskinmodifikation Enhver modifikation af maskinen kan medføre personskade. Modificér aldrig maskinen. Modificerede maskiner dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Anvend altid originale dele og tilbehør, der er godkendt af Atlas Copco. Udskift omgående beskadigede dele. Udskift slidte komponenter i god tid. FORSIGTIG Høj temperatur Maskinens udstødningsrør og bund bliver varm under driften. Berøring kan medføre forbrændinger. Rør aldrig ved en varm maskine. Rør aldrig ved maskinens bund, når den er varm. Vent til motoren, udstødningsrøret og maskinens bund er kølet af, inden De udfører vedligeholdelsesarbejder. Opbevaring, forholdsregler Opbevar maskinen på et sikkert sted, utilgængeligt for børn og låst inde. 11

12 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Oversigt Hovedkomponenter For at reducere risikoen for, at De selv eller andre bliver alvorligt skadet eller dræbt, skal De læse afsnittet med sikkerhedsinstruktioner på de foregående sider i denne håndbog, før De arbejder med maskinen. A E X Konstruktion og funktion LT vibrationsstampere er designet til komprimering af fyldjord, som indeholder ler. Anvendelsen omfatter også husfundamenter og bærelag til veje og parkeringsarealer etc. De kan med fordel anvendes i rørgrave og til at komprimere runde stolper etc. LT vibrationsstampere må lige som alle andre forbrændingsmotorer kun bruges i godt ventilerede områder. C Løft på ingen måde maskinen under driften og arbejd ikke på skråninger, som er stejlere end de i denne manual anbefalede. B D H Ingen anden anvendelse er tilladt. Det korrekte tilbehør vælges ved hjælp af reservedelslisten. F G I A. Brændstoftank B. Brændstoftank C. Luftfilter D. Kølesystem E. Hovedlås F. Olieprop G. Målepind H. Bælge I. Fjederbelastet ben, oliekontrolglas Mærkater Maskinen er forsynet med mærkater, som indeholder vigtige informationer om personlig sikkerhed og maskinens vedligeholdelse. Mærkaterne skal være i en sådan tilstand, at de nemt kan læses. Nye mærkater kan bestilles fra reservedelslisten. 12

13 Type Operating mass kg Rated power kw Year of Mfg Product Identification Number Made in Sweden Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Mærkaten angiver det garanterede støjniveau i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF. Se Tekniske data vedrørende det nøjagtige støjniveau. Advarselsmærkat - Komprimeret fjederpakke Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm, Sweden WA xxx db Læs servicemanualen. Advarselsmærkat - Varme overflader Typeskilt Rør aldrig ved lyddæmperen og udstødningssystemet. Løftepunktmærkat A. Maskintype B. Produktets identifikationsnummer C. CE-symbolet betyder, at maskinen er EF-godkendt. Yderligere information findes i den medfølgende EU-overensstemmelsesdeklaration. Støjniveau-mærkat WA xxx db 13

14 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsmærkat og startmærkat Transport ADVARSEL Transport Under transport kan maskinen vælte og forårsage alvorlig tilskadekomst. Spænd altid maskinen fast. Hold fødderne væk fra maskinen. 1. Læg maskinen ned, når den er slukket og ikke bruges. 2. Stil altid gasreguleringsgrebet i stopmodus (A), så at der ikke kan løbe brændstof ud. Startmærkat på dækslet 3. Sikr maskinen vha. løftekrogen (B) og det nedre løftegreb (C). 1) Fyld brændstof på. 2) Startgreb. 3) Udluftningsknap. Motorstartspjældmærkat 14

15 4. Når maskinen flyttes over korte afstande, kan den tippes fremad, så at den hviler på plasthjulene på håndtaget. Løft med det nedre løftegreb (D) og rul maskinen fremad eller bagud. Løftning ADVARSEL Fare ved løftning Ved løftning kan maskinen falde ned og forårsage alvorlig tilskadekomst. Gå eller stå aldrig inde under en løftet maskine. Hold fødderne væk fra maskinen. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Installation Brændstof Påfyldning ADVARSEL Brændstoffare Brændstoffet (benzin) er yderst brandfarligt, og benzindampe kan eksplodere ved antænding og medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Beskyt Deres hud mod kontakt med brændstoffet. Fjern aldrig påfyldningshætten, og påfyld aldrig brændstof, når maskinen er varm. Ryg aldrig når brændstoftanken fyldes op, eller mens der arbejdes med maskinen eller den serviceres. Undgå at spilde brændstof og aftør evt. brændstof, der er spildt på maskinen. Påfyldningsprocedure 1. Stop motoren, og lad den køle af, inden tanken påfyldes. 2. Maskinen skal stå i lodret stilling, når der påfyldes brændstof. 1. Brug altid maskinen løfteøje (A) til at løfte maskinen i. 2. Løftegrejet skal være dimensioneret, så det opfylder alle krav. Kontrollér, at gummielementerne (B) og løfteøjet (A) er korrekt fastgjort og ikke beskadiget, inden De løfter. 3. Løsn påfyldningshætten langsomt for at udligne evt. tryk. 4. Overfyld aldrig tanken. På grund af brændstoffets bevægelse inde i tanken, er det muligt at påfylde brændstof til et højere niveau end tankens hætte, hvilket kan medføre, at der spildes brændstof, hvis tankhætten åbnes. Dette kan undgås ved kun at åbne tankhætten, når maskinen er vippet og tankhætten befinder sig ved brændstoftankens højeste punkt. 5. Vær sikker på, at påfyldningshætten er skruet på, når maskinen bruges. 15

16 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Drift ADVARSEL Utilsigtet start Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader. Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen. Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation. 6. Kontrollér, at låsene (A) på dækslet er låst. Start af motoren 1. Sæt gasreguleringsgrebet (A) i startmodus. Start og stop Inden start Overhold de generelle forholdsregler, som følger med maskinen ved leveringen. Vi anbefaler, at De læser maskinmanualen, som følger med maskinen, omhyggeligt igennem. Kontrollér, at der er udført vedligeholdelsesarbejder. Vi anbefaler, at De også læser de detaljerede maskininstruktioner, som følger med maskinen. 1. Vibrationsstamperen skal stå lodret, når olieniveauet kontrolleres i maskinen. 2. Luk startspjældet, hvis motoren er kold; hvis motoren er varm eller den omgivende temperatur er høj, skal startspjældet skubbes halvt i eller forblive halvt åben. Se mærkaten på luftfilteret. 3. Tag fat i grebet (B) på rekylstarteren og træk ud over motoren, til der opstår modstand. Slip grebet og træk så stærkt, til motoren starter. 2. Fyld brændstoftanken med brændstof. 3. Udluft brændstofsystemet. 4. Kontrollér, at alle betjeningselementer fungerer. 5. Forvis Dem om, at der ikke findes olielæk og at alle bolteforbindelser er spændt. 4. Åbn lidt efter lidt startspjældet, til det er helt åbent. 5. Lad motoren gå i tomgang i et par minutter, inden De øger til fuld gas. 16

17 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Standsning af motor Sæt gasreguleringsgrebet (A) i stopposition. Startmærkat I denne position lukkes der for brændstoftilførslen til motoren og motorkontakten er i stopposition. Drift BEMÆRK Under driften skal motoren altid køre med fuld gas (driftsmodus). BEMÆRK Når De arbejder i snævre grave, er der fare for, at vibrationsstamperbenet kommer til at sidde fast mellem gravens sider. Vibrationsstamperen kan støde forkert og blive beskadiget. Især vibrationsstamperens fod kan blive alvorligt beskadiget. Når De arbejder i grøfter/grave, skal De forvisse Dem om, at de er brede nok, inden De starter. Anvend vibrationsstamperen på en jævn flade. Der må aldrig arbejdes på hårde flader (fast klippe, hærdet beton, etc.). Styr maskinen med håndtaget. A. Driftsmodus. B. Start og tomgang. C. Stop, transport og påfyldning af brændstof. Startmærkat på dækslet Stort tryk på håndtaget resulterer i dårlig komprimering, da det ødelægger vibrationsprocessen. Vibrationsstamperen må ikke presses ned i det materiale, som skal komprimeres. Hvis maskinen vælter under driften, skal De slukke for den, inden De løfter den op. 1) Fyld brændstof på. 2) Startgreb. 3) Udluftningsknap. 17

18 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Drift 1. Stil gasreguleringsgrebet (A) i driftsmodus og vibrationsstamperen begynder at bevæge sig fremad. Rens maskinen, inden vedligeholdelsesarbejderne udføres, så De ikke udsættes for farlige substanser. Se Støv- og damprisiko Brug kun godkendte dele. Skader eller fejl, som opstår på grund af ikke-godkendte reservedele, dækkes ikke af garanti eller produktansvar. Ved rensning af mekaniske dele med et opløsningsmiddel, skal gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser overholdes, og der skal være tilstrækkelig ventilation. Ved behov for et større eftersyn af maskinen, kontaktes nærmeste autoriserede værksted. 2. Styr vibrationsstamperen med håndtaget. 3. Forvis Dem om, at vibrationsstamperens fod (B) presser parallelt med jorden. Kontrollér efter hvert eftersyn, at maskinens vibrationsniveau er normalt. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes nærmeste autoriserede værksted BEMÆRK Ret aldrig en vandstråle direkte mod brændstofpåfyldningsdækslet. Det er især vigtigt, når der bruges højtryksrensere. Rensning af maskinen Sprøjt ikke vand direkte på elektriske komponenter eller instrumentpanelet. 4. Maskinen må aldrig overbelastes eller presses. Når du holder pause Stop maskinen under pauser. Når De holder pause, skal maskinen altid opbevares, så der ikke er risiko for, at den startes utilsigtet. Vedligeholdelse Regelmæssig vedligeholdelse er et grundlæggende krav til fortsat sikker og effektiv brug af maskinen. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt. Anbring en plastpose over brændstofpåfyldningsdækslet og fastgør den med en elastik. (Det forhindrer, at der kommer vand ind i udluftningshullet i påfyldningsdækslet. Ellers kan det forårsage driftsforstyrrelser som f.eks. tilstoppede filtre.) Hver 10. driftstime (hver dag) Daglige vedligeholdelsesrutiner inden start: Kontrollér, at læk eller andre fejl opdages og afhjælpes. Kontrollér jorden under maskinen. Læk er meget lettere at opdage på jorden end på selve maskinen. Kontrollér og fyld brændstof og motorolie på. Se maskinmanualen for flere informationer. Kontroller og rens luftfilteret. Kontrollér, at alle møtrikker og bolte er spændt fast. Kontrolér, at maskinen er ren. Kontrollér eller rens motorens køleflanger. Se maskinmanualen for flere informationer. 18

19 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Kontrollér, at betjeningselementerne ikke er beskadigede eller sidder fast. Kontrollér olieniveauet i det fjederbelastede ben. Niveauet skal ligge midt på kontrolglasset når maskinen står lodret. Kontrol og rensning af luftfilteret Kontrol af maskinen X Kontroller og rens luftfilteret (A). Kontrol af bolteforbindelse B C A A. Kontrollér olieniveauet på målepinden. B. Kontrollér brændstofniveauet. C. Kontrollér luftfilteret. Kontrol af olieniveauet i det fjederbelastede ben Kontrollér skruer og møtrikker, spænd fast om nødvendigt. Efter de første 20 driftstimer De følgende vedligeholdelsesarbejder skal udføres efter de første 20 driftstimer: Udskift smøreolien. Udskift luftfilterelementerne. Udskift olien i det fjederbelastede ben. Kontrollér motorhastigheden. Kontrollér olieniveauet i det fjederbelastede ben gennem kontrolglasset (A). 19

20 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Stram bolteforbindelserne på vibrationsstamperens fod. Udskiftning af olien i det fjederbelastede ben Udskiftning af motorolie 1. Skru olieudtømningsproppen (A) af. 2. Tøm olien ned i en beholder. 3. Montér proppen igen og spænd den fast, forvis Dem om, at tætningsskiven ikke er beskadiget. 4. Fjern kontrolglasset (B) og fyld ny olie på. 5. Montér kontrolglasset igen og spænd det fast. Olieniveauet skal ligge midt på kontrolglasset. A Hver 100. driftstime (hver uge) Vedligeholdelsesrutiner: Udskift luftfilteret. B Udskift motorolien. Se maskinmanualen for flere informationer. Kontrollér og rens tændrøret. Kontrollér vibrationsdæmperne. 1. Skru olieproppen (A) af. 2. Tøm olien ned i en beholder. 3. Montér olieproppen igen. Kontrollér motorhastigheden. Se maskinmanualen for flere informationer. Rens lyddæmperens gnistskærm. 4. Fyld op med ny olie (B). 5. Kontrollér motorhastigheden. 20

21 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Kontrol af tændrøret Bortskaffelse En brugt maskine skal behandles og bortskaffes således, at materialet kan genbruges i størst muligt omfang, så en negativ påvirkning af miljøet bliver så lav som muligt, og i henhold til de lokale forskrifter. Før en brændstofdrevet maskine bortskaffes, skal den tømmes og rengøres for al olie og brændstof. Resterende olie og brændstof skal håndteres på en måde, så det ikke har negativ indflydelse på miljøet. Aflevér altid brugte filtre, tømte olie- og brændstofrester til miljøvenlig bortskaffelse. Kontrollér og rens tændrøret (A), udskift det om nødvendigt. Hver 500. driftstime (hvert år) Vedligeholdelsesrutiner: Justér ventilhovedets spillerum på suge- og udstødsventilerne. Rens og kontrollér brændstoffilteret og tanken. Udskift olien i det fjederbelastede ben. Rens motorens køleflanger. Se maskinmanualen for flere informationer. Udskift olien i motoren. Se maskinmanualen for flere informationer. Opbevaring Tøm tanken, inden maskinen skal opbevares. Rens maskinen. Fjern ler og sand fra foden. Rens luftfilteret. Træk forsigtigt i starthåndtaget, til De mærker en let modstand. Tør al olie og støv af, som har hobet sig op på gummidelene. Påfør et let lag olie på foden for at forhindre, at den ruster. Dæk maskinen til og opbevar den på et tørt, støvfrit sted. Tøm brændstofsystemet for vand. Udskift brændstoffilteret. Kontrol af hovedlåsen Kontrollér, at gummistropperne (A) er i god stand. 21

22 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Tekniske data Maskinens data Motor Fabrikat/model Kraft, i kw (hk) Nominel hastighed, o/min Tomgang, o/min Komprimeringsdata Svingningstal, Hz (o/min) Udsving, mm (in.) Ydelse Arbejdshastighed, m/min (feet/min) Væskevolumen Brændstoftank, liter (qts) Krumtaphus oliekapacitet, liter (qts) Vibrationsstamperben oliekapacitet, liter (qts) Brændstofforbrug, liter/timer (qts/hours) Smøremidler Brændstoftype Motorolie Vibrationsstamperben olie Vægt Vægt, kg (lb) Driftsvægt, EN500, kg (lb) Vibrationsstamperben bredde 152 mm (6 in.) Honda GX 100, 4-takt, manuel start 2,2 (3) (720) (2,0-2,4) (49-59) 2,75 (2,9) 0,3 (0,31) 0,6 (0,63) 0,62 (0,65) Benzin Brug blyfri benzin af standardkvalitet. Shell Rimula R4 L 15W-40 Shell Rimula R4 L 15W-40 63,5 (140) 64,5 (142) Vibrationsstamperben bredde 230 mm (9 in.) Honda GX 100, 4-takt, manuel start 2,2 (3) 3,800-3, (720) (2,0-2,4) (49-59) 2,75 (2,9) 0,3 (0,31) 0,6 (0,63) 0,62 (0,65) Benzin Brug blyfri benzin af standardkvalitet. Shell Rimula R4 L 15W-40 Shell Rimula R4 L 15W-40 64,5 (142) 65,5 (144) Støj- og vibrationsdeklaration Garanteret lydeffektniveau Lw i henhold til ISO 3744 i overensstemmelse med Direktiv 2000/14/EF. Lydtryksniveau Lp iht. ISO 11201, EN500-4:2006+A1:2009. Vibrationsværdier fastlagt iht. ISO 20643, EN500-4:2006+A1:2009. Se tabel Støj- og vibrationsdata for værdier etc. Disse deklarerede værdier er fundet ved typeprøvning i laboratorium i overensstemmelse med det angivne direktiv eller de angivne standarder og er egnet til sammenligning med de deklarerede værdier for andre maskiner, som er testet i overensstemmelse med det samme direktiv eller de samme standarder. Disse deklarerede værdier er ikke egnede til at anvendes i risikovurderinger, og værdier målt på de enkelte arbejdssteder kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risici for overbelastning, der opleves af den enkelte bruger, er unikke og afhænger af, hvordan brugeren arbejder, hvilket materiale maskinen anvendes på, samt på eksponeringstiden og brugerens fysiske tilstand og maskinens tilstand. Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, kan ikke holdes ansvarlige for følgerne af at anvende de deklarerede værdier i stedet for værdier, der afspejler den faktiske eksponering i en individuel risikovurdering i en arbejdssituation, som vi ikke har nogen indflydelse på. Denne maskine kan give hånd-arm vibrationssyndrom, hvis dets anvendelse ikke administreres hensigtsmæssigt. En EU-vejledning til håndtering af hånd-armvibration kan findes på Vi anbefaler et sundhedsovervågningsprogram med det formål at detektere tidlige symptomer, som kan stå i forbindelse med vibrationseksponering, således at procedurerne kan modificeres med henblik på at forebygge fremtidig skade. 22

23 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Støj- og vibrationsdata Støj Vibration Deklarerede værdier Deklarerede værdier Lydtryk Lydeffekt Værdier for tre akser ISO /14/EF ISO Type Lp ved operatørens øre Lw garanteret db(a) rel 1pW Lw målt db(a) rel 1pW m/s 2 værdi tilladte driftstimer/dag ,4 1,2 Tilladte driftstimer pr. dag beregnes efter en aktionsværdi på 2,5 m/s 2 iht. 2002/44/EF. Usikkerheder, lydværdi Usikkerheder, lydværdi Type K wa db(a) K pa db(a) Usikkerhedsfaktor for grusunderlag. 23

24 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Dimensioner mm (in.) *Kontaktområde, m 2 (sq feet) 1093 (43) (0.36)*/ (0.57)* 330 (13) 730 (28.7) 153 (6)/ 230 (9) 395 (15.5) 24

25 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF) Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, erklærer hermed, at nedenstående maskiner er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektiv) og 2000/14/EF (Støjdirektiv), og nedenstående harmoniserede standarder. Vibrationsstamper Garanteret lydeffektniveau [db(a)] 106 Målt lydeffektniveau [db(a)] 102 Følgende harmoniserede standarder er anvendt: EN500-1:2006+A1:2009 EN500-4:2006+A1:2009 Følgende andre standarder er anvendt: 2000/14/EF, bilag VIII 2004/108/EF Lloyds Register Quality Assurance, NoBo nr.0088 Autoriseret repræsentant for teknisk dokumentation: Emil Alexandrov Atlas Copco Lifton EOOD 7000 Rousse Bulgaria Administrerende direktør: Nick Evans Producent: Atlas Copco Construction Tools AB Stockholm Sweden Sted og dato: Rousse,

26

27

28 Uautoriseret brug eller kopiering af indholdet, også uddrag af driftsvejledningen, er forbudt. Dette gælder særligt varemærker, modelnavne, delnumre og tegninger.

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner og en.....................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Bjælker og afstrygere www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner og.............................

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad og bagud plade MV 165, 170 www.cp.com MV 165, 170 2 MV 165, 170 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad plade MV 58 www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner og en.....................

Læs mere

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade

LF 75. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Fremad plade LF 75 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Fremad plade LF 75 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad plade www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner og en.....................

Læs mere

AME. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. 2015 Construction Tools PC AB No. 9800 1713 91 2015-04-07 Originalinstruktioner

AME. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. 2015 Construction Tools PC AB No. 9800 1713 91 2015-04-07 Originalinstruktioner AME 1600 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning AME 1600 Indhold Indhold Indledning... 5 Om sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen... 5 Sikkerhedsinstruktioner... 6 Sikkerhed, signalord...

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Stavvibratorer med fleksibel aksel VPM www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVCE 2,5 230V PVCE 2,5 400V ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING Dok: 101508-DK 1506 INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 EU

Læs mere

BG 375. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Glittemaskine. 2015 Construction Tools EOOD No. 9800 1705 91 2015-03-20 Originalinstruktioner

BG 375. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Glittemaskine. 2015 Construction Tools EOOD No. 9800 1705 91 2015-03-20 Originalinstruktioner BG 375 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Glittemaskine BG 375 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Vibrationsstamper www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner og en.....................

Læs mere

LT Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper LT 6005 Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper LT 6005 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVE ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER...3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVF ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...1 BETJENING, FORHOLDSREGLER...1;2;3 4 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...4 OPBEVARING, FORHOLDSREGLER...4 TEKNISKE DATA...5 SYMBOLER...6 BESKRIVELSE...7

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad plade www.cp.com 2 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner og en.....................

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LPD. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Hydraulisk Rammeværktøj T, RV

LPD. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Hydraulisk Rammeværktøj T, RV LPD T, RV Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Hydraulisk Rammeværktøj LPD T, RV Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse

Læs mere

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING

T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING T58 T64 T68 T84 BRUGERVEJLEDNING Dok: 101510-DK 1518 BRUG Swepac stampere er velegnede til komprimering af jord til forskellige anvendelser som f.eks. grøfter, tæt på kantsten, omkring pæle og generelt

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVEL ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER...3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER...6 TEKNISKE DATA...7 ANVENDELSESOMRÅDE...8 FORBEREDELSER OG BETJENING KRAV...9

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BV30 VIBRATIONSBJÆLKE TIL FINISH VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BV30 - IS - 10631 1 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING PVD 2000 PVS PVM ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 BETJENING, FORHOLDSREGLER... 3; 4; 5; 6 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SÅDAN FUNGERER DEN... 7; 8 ANVENDELSESOMRÅDE...

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings

Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings Helbred og Sikkerhed oculus.com/warnings * Disse advarsler om helbred og sikkerhed opdateres jævnligt for at sikre, at de er nøjagtige og fuldstændige. Du kan se den nyeste version på oculus.com/warnings.

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING SVM 25E SVM 25P ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 3 DRIFT, FORHOLDSREGLER... 3 TRANSPORT, FORHOLDSREGLER... 6 TEKNISKE DATA... 7 SYMBOLER... 8 BESKRIVELSE SVM25E... 9 BESKRIVELSE

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Sikkerhedsinstruktioner og Fremad plade MV 135, 140 www.cp.com MV 135, 140 2 MV 135, 140 Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning

Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning BV 20E, 20G Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Bjælker og afstrygere BV 20E, 20G Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Vibratorstampere MS 620/680. Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002

Vibratorstampere MS 620/680. Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002 Vibratorstampere MS 620/680 Drift og vedligeholdelse MS 620DK2, September 2002 Benzinmotor: Honda GX100 (MS 620) Honda GX120 (MS 680) Instruktionen gælder fra: MS 620 PIN (S/N) *76000001* MS 680 PIN (S/N)

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020

GCV135 GCV160 BETJENINGSVEJLEDNING MOTORNUMMER HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 GCV135 GCV160 MOTORNUMMER BETJENINGSVEJLEDNING HONDA EUROPE N.V. (EEC) 3DZM0602 10000.2001.12 00X3D-ZM0-6020 1 Tak fordi De købte en HONDA benzinmotor. Denne betjeningsvejledning omhandler brugen og vedligeholdelsen

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL

F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F 50 F 75 BRUGSANVISNING I ORIGINAL F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 ANVENDELSE SWEPAC F 50 / F75 anvendes til pakning af grus og sand ved mindre anlægsarbejde som f.eks. underlag for betonsten eller teglsten

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere