Gipsplader. Produkter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gipsplader. Produkter:"

Transkript

1

2 Gipsplader Produkter: Lafarge GKB Scan Lafarge Plank Lafarge Kortplank Lafarge GKB Scan Handy Lafarge GKBi Scan Hydro Lafarge Vindgips Lafarge Dekoform Lafarge Scan TE Lafarge GKF 15 Lafarge Scan Heavy Lafarge GKB Standard Lafarge Vindgips-Extra Producent/leverandør: Lafarge Gips GmbH Frankfurter Landstraße 2-4 D Oberursel Tyskland 2/12

3 Indhold 1 Gipsplader Bestanddele Tilsætninger ved fremstilling Anvendelsesområde Materialer til gipsplader og miljøbalance Sammendrag af sikkerhedsrisici Førstehjælp Forholdsregler ved brand Forholdsregler ved lækage Håndtering og opbevaring Belysningsrestriktioner og personligt beskyttelsesudstyr Fysiske og kemiske egenskaber (færdigvare) Stabilitet og reaktivitet Toksikologiske informationer Økologisk information Bortskaffelse af affald Transportforskrifter Klassificering, mærkning osv. af farlige stoffer Øvrig information Produktion Produktionsproces Distribution Fakta om det færdige byggeprodukt (gipsplade) Byggefase Installation og montage Brugsfase Drift og vedligeholdelse Nedrivning Demontage Restprodukter Genbrug, genindvinding Affaldsstoffer Deponering Internt miljø Miljøforhold internt /12

4 1 Gipsplader 1.1 Bestanddele Gipspladerne består op til 95% af gips (CaSO 4 + 2H 2 O) og op til 5% af karton. Tabel 1 viser en oversigt. Alle anførte procenttal skal forstås som den procentvise andel af gipspladernes totalvægt. Tabel 1: Oversigt over gipspladernes sammensætning Stof Indhold i % Produkt Calciumsulfat ca % alle CaSO 4 + 2H 2 O (gips) Karton ca % alle Stivelse < 0,3 % alle Paraffinvoks ca. 1 % Scan Hydro, Vindgips, Vindgips-Extra Silikone < 0,3 % Scan Hydro, Vindgips, Vindgips-Extra Glasfiber < 0,2 % GKB Scan, GKB Scan Handy, Vindgips, Vindgips Extra, GKF 15 Ler eller vermiculit < 14 % GKB Scan Hydro, GKF 15, GKB Scan Heavy Andre enkeltstoffer < 0,1 % alle Gipsen, som pladerne fremstilles af, har følgende oprindelse: 1. Naturgips fra åbent brud eller miner 2. REA gips, fremstillet af kalksten, vand og svovldioxid 3. Genbrugte gipsplader Karton: Fremstillet udelukkende af genbrugspapir. 1.2 Tilsætninger ved fremstilling Dispergeringsmiddel < 0,3 % Calciumsalt, alternativt natriumsalt af lignosulfonat, alternativt polynaftalinmetylsulfonat, opløst i vand. Tilsættes, så gipsmassen flyder lettere. Størstedelen bindes kemisk under processen. Glasfiber 0-0,3 % 11 mm lange og 0,01 mm tykke fibre. Armering i gipskernen til binding og slagfasthed. Lim < 0,1 % Polyvinylalkohollim (PVA lim), limer forside- og bagsidekarton sammen. Inhibitor < 0,1 % eller accelerator < 0,2 % Inhibitor og caliumsulfat (accelerator) anvendes til at kontrollere gipsmassens bindetid. Skummiddel < 0,1 % Tensider tilsættes for at danne luftporer i gipsmassen. Bindes kemisk under processen. Stivelse op til 0,35 % Majs- og hvedestivelse tilsættes gipsmassen i tør tilstand for at forbedre bindingen mellem karton og gipskerne. 4/12

5 Imprægneringsmiddel Gipspladerne Vindgips, Vindgips Extra og Scan Hydro tilsættes op til 0,4 % silikone. I Vindgips Extra er der tilsat < 0,3 % hydrofoberingsmiddel til kartonmassen. Ler Kun i GKB Scan Heavy GKB Scan Hydro og GKF Anvendelsesområde Lafarge gipsplader findes til følgende anvendelsesområder: Lofter, vægge og gulve. Monteret på en metalunderkonstruktion eller på en ramme af træprofiler er de velegnede til indendørs brug som ruminddeler, som også tjener som lyd- og varmeisolering samt brandbeskyttelse. Lafarge GKB Scan er en plade med forsænkede langkanter og anvendes med udspartlede fuger som beklædning på vægge og lofter. Lafarge Vindgips anvendes som vindafskærmning og som rammeafstivning ved facadebeklædninger. Lafarge Vindgips Extra anvendes ligesom Lafarge Vindgips men yder dog en bedre beskyttelse mod nedbør i byggeperioden. Lafarge GKB Scan Heavy anvendes til vægge i rum, hvor der stilles større krav til slagfasthed, eksempelvis i korridorer på skoler og sygehuse. Lafarge ScanTE gulvplade anvendes på gulve som underlag for gulvbelægning. Lafarge Dekoform anvendes som support for yderlaget ved renoveringsarbejde og er desuden velegnet til buede konstruktioner. Lafarge Plank og Lafarge Kortplank er plader med rejfede kanter og anvendes på lofter med synlige samlinger. Lafarge GKF 15 er beregnet til vægge og lofter, hvor der stilles store krav til brandmodstand, så som brandbeskyttelse af bærende stolper og bærebjælker. Lafarge GKBi Scan Hydro er beregnet som montageplade bag vægbeklædninger i fugtige rum. 5/12

6 1.4 Materialer til gipsplader og miljøbalance REA gips Ler/ vermiculite se også sikkerhedsdatablad Brændstof til transport < 10% Fossilt brændsel, strøm, brændstof til transport Ved udvining og transport: Udslip i vandet Ved udvining og transport: Udslip i luften Påvirkning af jorden Råvarer Vægtandel Vægtprocent Energiform ved udvining og behandling (Natur-)gips Brændstof til nedrivning og transport Genanvendelse Oprindelse Nej Intet Ved transport Åbent brud (1) EU (Tyskland) Ja Intet Ved transport På grund af anvendelse som byggemateriale ingen deponering Nej Intet Ved forbrænding af fossilt brændsel, ved transport Ler udvindes af jorden EU (Tyskland) EU Vægtandel Energiform ved udvining og behandling Ved udvining og transport: Udslip i vandet Ved udvining og transport: Udslip i luften Påvirkning af jorden Tilsætningsstoffer Vægtprocent Genanvendelse Oprindelse Stivelse < 0,4% Brændstof til høst og transport Ja Intet Ved høst og transport Ingen (3) EU Paraffinvoks (kun Vindgips) Silikone (kun Vindgips og Vindgips Extra) Skummiddel < 0,1 - Nej EU Dispergeringsmiddel < 0,4 - Nej EU PVA lim < 0,1 - Nej EU Glasfiber 0-0,3 - Nej EU Hydrofoberingsmiddel (kun karton og Vindgips Extra) 1 - Nej EU < 0,3 - Nej EU < 0,3 - Nej Genindvundet gips Ved udvining og transport: Udslip i vandet Ved udvining og transport: Udslip i luften Påvirkning af jorden Intet Ved transport Deponeringsbehov elimineres (2) Genbrugsmateriale Vægtandel Energiform ved udvining og Vægtprocent behandling 0-10 Brændstof til transport Oprindelse EU (Tyskland) Karton 3-7 Fossilt brændsel, strøm, brændstof til transport (1) Vedrører påvirkning af jorden (landskabet) ved fjernelse af råstoffer. (2) Vedrører positiv og negativ påvirkning af affaldsdepoter. (3) Vedrører påvirkning af jorden ved deponering. Organisk materiale Ved forbrænding af fossilt brændsel, ved transport Ingen (2) EU (Sverige, Tyskland, Frankrig) 6/12

7 1.5 Sammendrag af sikkerhedsrisici Sundhedsrisiko: Ingen Brandfare: Produktet brænder ikke Fysiske/kemiske risici: Ingen Miljøforurening: Produktet er klassificeret som ikke miljøskadeligt Førstehjælp Generelle anvisninger: Ingen særlige forholdsregler påkrævet Forholdsregler ved brand Egnede brandslukningsmidler: Alle slukningsmidler kan anvendes. Selve produktet brænder ikke. Af sikkerhedsgrunde uegnede slukningsmidler: Ingen Særlige risici på grund af materialet, dets forbrændingsprodukter eller gasudslip: Ingen Særligt beskyttelsesudstyr: Intet Forholdsregler ved lækage Personbeskyttelse: Ikke påkrævet Miljøbeskyttelse: Ingen særlige forholdsregler påkrævet Genindvinding: Materialet kan genindvindes Håndtering: Mekanisk opsamling/tør opsamling Håndtering og opbevaring Håndtering: Ved faglig korrekt håndtering kræves ingen særlige forholdsregler. Opbevaring: Opbevares tørt på et plant underlag Belysningsrestriktioner og personligt beskyttelsesudstyr Forhold ved de grænseværdier, som skal respekteres på arbejdspladsen: Ved behandling af gipsplader kan der forekomme støv. CAS-nr maksimal koncentrationsværdi på arbejdspladsen 6 mg/m³ (gælder for fint fordelte stoffer). I mange europæiske lande angives for gips en maksimal koncentrationsværdi på arbejdspladsen på 6 mg/ m³. De aktuelle værdier for forskellige lande kan ses i de pågældende forskrifter. Åndedrætsbeskyttelse: Den generelle støvgrænseværdi (6 mg/m³) skal overholdes. Hygiejniske forholdsregler: De generelle beskyttelses- og hygiejneforskrifter skal overholdes. 7/12

8 1.5.6 Fysiske og kemiske egenskaber (færdigvare) Beskrivelse: Byggeplade af bundet gips og en skal af karton, gipskerne med minimal tilsætning af stivelse. Form: Plade Farve gipskerne: Hvid, hvid-beige Farve karton: Beige, grå, grøn Tilstandsændring: Uvæsentlig Lugt: Lugtfri Massefylde: 0,8-0,9 g/cm³ Opløselighed: CaSO 4 + 2H 2 O: T = 20 C ca. 2g/l. ph-værdi: Under levering uden betydning, i opslæmning 6-8. Vigtige oplysninger: Byggepladen kan ikke brænde, ifølge EN 520, A2-s1, d0. Termisk nedbrydning af gips: I CaSO 4 og H 2 O fra 140 C I CaO og SO 3 fra 1000 C Farlige bestanddele: Ingen Yderligere oplysninger: I henhold til EU direktivet og bestemmelsen om farlige stoffer behøver calciumsulfat ikke nogen mærkning Stabilitet og reaktivitet Stabilitet: Stabil Forhold, som skal undgås: Ingen kendte farlige reaktioner. Materialer, som skal undgås: Ingen kendte. Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen Toksikologiske informationer Akut toksicitet:: Ikke toksisk Økologisk information Miljøpåvirkning: Produktet giver ingen økologiske problemer Bortskaffelse af affald Produkt: Bortskaffes som byggemateriale på gipsbasis. Affaldshenvisning nr (europæisk affaldskatalog). Rent affald fra produktet kan genbruges. Emballage: PE folie kan genbruges. 8/12

9 Transportforskrifter Produktet gælder ikke som farligt gods i henhold til definitionerne i nationale og internationale transportforskrifter Klassificering, mærkning osv. af farlige stoffer Mærkning i henhold til EU direktiv: Produktet behøver ingen mærkning. Det calciumsulfat, som er indeholdt i produktet, behøver ingen mærkning i henhold til direktiv 67/548/EWG om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer (ændret ved direktiv 93/21/EWG). Nationale forskrifter: Calciumsulfat er i henhold til bestemmelsen om farlige stoffer ikke genstand for mærkningspåbud Øvrig information Angivelserne er baseret på vort kendskab på trykningstidspunktet. De beskriver produktet udelukkende med henblik på sikkerhedskrav og giver i øvrigt ingen garanti for produktets egenskaber, som her er beskrevet. 2 Produktion 2.1 Produktionsproces Energiform Udslip i vandet Udslip i luften Påvirkning på jorden Naturgas, strøm 24 MJ/m² (standardprodukt) GKF 15: 36 MJ/m² Intet Ved forbrænding af fossilt brændsel Ethvert spild genbruges. 9/12

10 3 Distribution 3.1 Fakta om det færdige byggeprodukt (gipsplade) Produktionssted/-land Transportmåde Leveringsmåder Emballering Tyskland og Holland Lastvogn, jernbane, skib 50 % direkte til byggepladsen, 50 % via forhandlerens lager 40 % på engangspaller 60 % på trastrøer med skrumpefolie 4 Byggefase 4.1 Installation og montage Energiform Materialetype (6) Udslip i vandet (7) Udslip i luften (7) Påvirkning af jorden Elektrisk strøm til elskruetrækker Ingen Intet Intet Materialerester deponeres. (6) Behov for forbrugsmateriale ved byggeri. (7) Vedrører påvirkning af vand og luft under byggefasen. 5 Brugsfase 5.1 Drift og vedligeholdelse Energiform Gipsplader behøver ingen energi til deres anvendelse. De er bl.a. bestanddel i konstruktioner til varmeisolering af bygninger Materialetype (8) Udslip i vandet (9) Udslip i luften (9) Levetid (bestandighed) Ingen Intet Intet Som bygningens levetid, > 50 år (8) Påkrævede produkter for at opretholde funktioner og egenskaber, når bygningen bruges. (9) Vedrører udslip eller udslipspåvirkning, når bygningen bruges. 6 Nedrivning 6.1 Demontage Energiform Elektrisk strøm til el-skruetrækker og elsave, specielt udstyr ikke påkrævet, let at adskille i håndterbare dele. Udslip i vandet Intet Udslip i luften Alt efter demonteringsmåde kan støv forekomme lokalt. Påvirkning af jorden Materialerester kan bortskaffes i et affaldsdepot. 10/12

11 7 Restprodukter 7.1 Genbrug, genindvinding Genbrug Genindvinding Energibehov ved genbrug Mulig, f.eks. som indvendig plade ved dobbelt pladelag Råprodukt til fremstilling af gipsplader, gødning til landbruget etc. Udslip i vandet Udslip i luften Energiindvinding Til transport Intet Fra transport Gipsplader er ikke brændbare 8 Affaldsstoffer 8.1 Deponering Udslip i vandet Udslip i luften Påvirkning af jorden Udvaskning. Gips er svagt vandopløseligt, og fra affaldsdepotet kan sulfat udvaskes. Blandet med organisk materiale kan gips i undtagelsestilfælde i surt og anaerobt miljø medvirke til dannelse af svovlbrinte. Gips er et uorganisk materiale. I små mængder kan gipsmel blandes i kompostjord, hvilket medfører en forbedring: - Jordens konsistens forbedres - Roddannelsen fremmes - Svovl er et næringsstof 9 Internt miljø 9.1 Miljøforhold internt Indeholdt allergifremkaldende stoffer Ingen Byggeproces Plan og tør opbevaring i.h.t. Lafarge instruktion Eget udslip TVOC efter 4 uger < 0,2 mg/m²h ingen flygtig organisk forbindelse Omgivende materiale Byggefugtighed skal tørres, og konstruktioner skal beskyttes mod indtrængende fugt. Grundlag for forrige spalte Erfaring, kendskab til de fysiske egenskaber Drift og vedligeholdelse Ingen vedligeholdelse påkrævet Støjniveau Medvirker i forskellig udførelse til lydisolering og byggeakustik. Elektriske og magnetiske felter Ikke relevant. Elektriske felter fra normale elinstallationer kan reduceres ved hjælp af en jordet stålprofilramme. 11/12

12 Moland byggevarer a/s Strandvejen Skive tlf fax

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad i henhold til 1907/2006 EC, Artikel 31 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Ingen yderligere relevante oplysninger tilgængelig Produktanvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark Side 1 af 9 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for Danmark PRODUKT Produktnavn: MOBIL DTE 24 Produktbeskrivelse:

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / MATERIALET OG FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Materialets navn : Brug : Brændstof til dieseldrevne motorer til landevejsbrug. Produktkode : 002C0935 Producent/leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES

SIKKERHEDSDATABLAD 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER DER FRARÅDES Sid. 1 /14 SIKKERHEDSDATABLAD 1. FORBEREDELSE OG FIRMAIDENTIFIKATION 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR VAREBETEGNELSE: BRAKE CLEAN PRODUKTKODE: 2413 1.2 IDENTIFICEREDE RELEVANTE ANVENDELSER AF STOFFET ELLER BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/7 * PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF

Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF Sikkerhedsdatablad - Leverandørbrugsanvisning efter EU direktiv 91/155/EF 1. Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Produktnavn Patroner til slagboltpistoler, 9 mm x 17 Varenr. 240215,

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere