Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion LOGIK & CO. TRIARC A/S ARKITEKTER."

Transkript

1 Introduktion TRIARC A/S ARKITEKTER. Triarc bygger nyt, renoverer det gamle, skaber boliger man har det godt i, og erhvervslokaler der inspirerer til tankevirksomhed. Brian Grundtvig Mobil: Mail: LOGIK & CO. Byggevirksomheden Logik & Co fra Nørrebro, er et prisbelønnet københavnsk byggefirma. Udfører alt fra ophængning af hylder til totalrenoveringer. Niels Salling Mobil: Mail:

2 kræver viden og respekt. Eller er det, hvad siger I?

3 Blymaling er det nye miljøproblem Det sundhedsskadelige bly er pludselig blevet et dyrt og miljømæssigt problemstof i forbindelse med nedrivninger og renoveringer. Først asbest og epoxy, så PCB og klorerede paraffiner og nu også bly, alle sundhedsskadelige stoffer. Vi finder bly i stort set alle ældre byggerier. I dag vil vi med helikopter hatten på gennemgå Hvordan man håndterer blyet. Hvornår håndterer man blyet. Arbejdsmiljø og økonomi skal være ansvarligt. Eksempler fra det virkelige liv.

4 Bly & blyforurening Hvad er det? Grundstof Stof Atommasse Densitet nr. Bly er et grundstof. 6 Carbon 12,01 3,3 Atomnummer Barium 137,33 3,59 50 Næsthøjeste Tin 118,71 7, Uran 238,03 18,05 82atomnummer, Bly 207,2 af alle 11,35 78 stabile Platin grundstoffer. 105,08 21,45 76 Osmium 196,23 22,5 74 Wolfram ,3 79 Guld 196,97 19,3 Bly anvendes til hagl og projektiler, PVC, vandrør, kapper i jordkabler, tage, taginddækninger og man kan finde det i loddetin. BLY Et menneske med 4-5 l/blod har ca. 40 mg bly i sig. Bly er også anvendt som pigment og rusthæmmende middel i maling. Over halvdelen af verdensproduktionens bly kører rundt på landevejene; størstedelen findes nemlig i bilernes akkumulatorer. Bly er et blødt og giftigt metal med en blå-hvid farve (frisk overskåret). Med tiden bliver farven matgrå, da metallet reagerer med luften.

5 Bly & blyforurening I dag? 1. november Efter denne dato kom der et totalt forbud mod at bruge bly i byggeri. Danmark har, som det første land i verden, fået et forbud mod salg af blyholdige produkter. bekendtgørelse nr. 856 af Bly er blevet brugt igennem tusindvis af år. Blyforgiftning blev første gang dokumenteret i det gamle Rom. BLYFORURENING I det 20. århundrede er brugen af maling med bly reduceret til næsten ingenting på grund af faren for blyforgiftning. Bly er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer fra Bly er en meget farlig miljøgift. Bly er nervegift, som gennem tiden ophobes i blødt væv og knogler. Bly er skadeligt ved meget små koncentrationer, det nedbrydes ikke, og det kan ophobes i levende organismer.

6 Bly & blyforurening I dag Blykoncentrationen i blod i den almindelige befolkning er i Danmark faldet markant efter indførelse af blyfri benzin og senere forbud mod bly i motorbenzin. Koncentrationen af bly i Københavns luft er faldet til under 1/10 i løbet af de sidste 20 år. Bly For Livet. Fremskridt på afveje

7 Bly & blyforurening Mennesket Sundhedsskader bly eksponering Indånding blyholdigt støv røg eller damp Gennem huden i begrænset omfang via sved usund hud sår og rifter Munden Blyberøring via hånd. Indtages via mad eller drikkevarer. Der stilles tvivl om hvorvidt uorganiske blyforbindelser optages gennem sund hud

8 Bly i byggeriet Hvornår og hvor forefindes det? Indeklima og miljø Bly i maling udgør sjældent et egentligt indeklimaproblem, da malingen oftest er indkapslet af de adskillige lag maling, som overfladerne er påført igennem årene. De gamle blyforekomster bliver midlertidigt et miljø- og sundhedsmæssigt problem under renovering og nedrivning af ældre bygninger. Under nedbrydning kan blypartiklerne frigives igennem det støvende arbejde, og såfremt de udførende håndværkere ikke har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr, udsættes de for en alvorlig sundhedsmæssig belastning. Behandles de nedrevne byggematerialer ikke efter forskrifterne, udsættes miljøet ligeledes for en betragtelig belastning.

9 Bly i byggeriet Hvor forefindes det? Tagdækninger glasur og bly Wc og håndvask glasur Faldstammer pakninger bly og maling Baluster og håndlister maling (jern og træ) Termoruder kantforsegler Vinduer maling (jern og træ) Kloakrør pakninger bly Taginddækning bly Rør og rad. maling Baluster og håndlister maling (jern og træ) Lofter maling Vægge maling Rækværk maling (jern og træ) El-ledninger bly Elektriske jordkabler blykapper

10 Bly i byggeriet Hvor forefindes det? Blyundersøgelser Ved mistanke om blyforekomster i nedrivningsprocessen gennemgås bygningen typisk af en sagkyndig. Blyundersøgelser udføres oftest som en screening i flere etaper, hvor der: - kortlægges bygningens historik og konstruktionsprincipper. - opførelses- og eventuelt ombygningstidspunkt. - vurderes om der er risiko for bly i byggeriet. - fastlægges prøvningsmetode, prøveplaceringer, efterfølgende analyse. - udarbejdes en slutrapport, indeholdende udførte undersøgelser/resultater, og evt. forslag til nødvendige udbedringer eller foranstaltninger. Eventuel blymængde i materialet vurderes efter gældende grænseværdier fra Miljøstyrelsen og Teknisk Forvaltning i den pågældende kommune.

11 Blyhåndtering og sanering Ansvar? Generelt Det er bygherrens pligt at oplyse entreprenøren om de særlige risici (herunder forekomster af bly). Rådgivere/projekterende skal sikre, at alle særlige risici vurderes (herunder forekomster af bly). Entreprenøren skal sikre et sikkert arbejdsmiljø for håndværkere under udførelsen. Bygherre har ansvar for, at farligt affald (herunder bly) bortskaffes korrekt. Det er kommunens opgave at anvise, hvordan affald skal håndteres.

12 Blyhåndtering og sanering Blyundersøgelser Generelt Blysanering kan være omkostningsfuldt på grund af: - specialudstyr. - værnemidler. - kontrolforanstaltninger. - kvalitetssikring. - kontrolanalyser m.m. Da der kan være store forskelle på, hvor den blyholdige maling er brugt i et byggeri, er det derfor vigtigt at gå systematisk til værks allerede i de indledende faser. Der er ingen grund til at bekoste sanering af ikke-blyholdige vægge, hvorfor en grundig forundersøgelse og kortlægning kan give væsentlige besparelser. Dryptestmetoden --- analysemetoden --- XRF-metode

13 Loven Generelt Blyhåndtering og sanering Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med arbejde med blyholdige bygningsmaterialer er nogenlunde de samme som ved asbestsanering. Arbejde med bly (også på byggepladser) er omfattet af Bekendtgørelse 292 Arbejde med stoffer og materialer. Blyhåndtering/sanering skal foretages iht. Arbejdstilsynets vejledning C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser. Ved arbejder med blyholdige materialer må der ikke være mere end 50 μg bly/m3 luft. Bly i luften måles kvartalsvis, Er blyindholdet højere end 75μg bly/m³, skal helbredsundersøgelser foretages. Personale, der arbejder med bly, skal løbende kontrolleres igennem blodprøver. Blodet må maksimalt indeholde 20 μg (mikrogram) bly/100 ml blod (1μmol/l). Er blyindholdet højere end 60μg Pb/100 ml blod, skal helbredsundersøgelse straks finde sted.

14 Blyhåndtering og sanering affalds håndtering Rent affald Københavns Kommunes grænseværdier for bly i affald Forbrænding eller deponering (forurenet affald) Farligt affald < 40 ppm < ppm > ppm Københavns Kommune Anmeldelsespligt anviser til AV Miljø og Kommunekemi Amagerforbrænding Spildevand som industrien dvs. den er 100 µg/l. Forklaring på ppm & µg/m3 : Er der tale om faste prøver, som eksempelvis beton, vil resultatet blive opgivet som mg/kg TS, hvilket betyder mg pr. kg tørt stof. Omregning mellem mg/kg og ppm. 1 mg/kg svarer til 1 ppm. (mg/kg = 0,001/1.000 = 0, = 1/ = ppm). Koncentration af bly i luft angives typisk som µg/m3 svare til: mikrogram bly per kubikmeter (40 µg/m3 = 0,04 mg/m3)

15 Blyhåndtering og sanering affalds håndtering Deponering ppm, fraktionen skal anvises af Center for Miljø til f.eks. forbrænding eller deponering på AV Miljø. > ppm, fraktionen betragtes som farligt affald og skal bortskaffes til Kommunekemi. Farligt affald må ikke blandes med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne. Andre kommuner kan have andre grænseværdier. (Er værdien over 5000 mg/kg, skal byggeaffaldet under alle omstændigheder bortskaffes som farligt affald, typisk til Kommunekemi). I øvrigt reguleres byggeaffald over Miljøstyrelsens BEK nr. 20 af 11/01/2010.

16 Blyhåndtering og sanering affalds håndtering Affaldsfraktioner Blyaffald kan deles op i følgende affaldsfraktioner: Malingslag der er påført direkte på en beton eller murstensvæg, og som ved afslibning eller sandblæsning resulterer i en malingsfri vægoverflade. Malingslag inklusive den puds som malingen sidder på, og som ved afbankning, afraspning eller afskrabning resulterer i en malingsfri vægoverflade. Malingslag der er påført på en flade hvorfra det ikke er teknisk/økonomisk muligt at fjerne malingen fra overfladen, og hvor affaldsfraktionen udgøres af malinglag inklusiv bagvedliggende flade. Et eksempel herpå er en malet gipsplade. Retningslinierne tager udgangspunkt i metodikker der er indarbejdet i forbindelse med sanering af asbest og PCB. Metodikker kan ses på Dansk Asbestforenings hjemmeside (www.asbest.dk).

17 Blyhåndtering og sanering Værnemidler &hygiejne Personlige værnemidler Hvis der er risiko for kontakt med huden, skal medarbejderne bruge personlige værnemidler som fx handsker og arbejdstøj. Dette tøj skal man opbevare adskilt fra gangtøj. Afrensning af blyholdig maling må kun foregå iført personlige værnemidler, som kunne være: - åndedrætsværn med P2/P3 filter. (power-packs med P2/P3 filter hvis arbejdet overstiger 3 timer om dagen). - nitrilhansker (100% tæt og resistent over for en lang række kemikalier). - støvdragt inkl. skoovertræk (skal være type 5 godkendt, partikeltæt). - øjenværn (briller eller ansigtsskærm). På byggepladsen er det en god ide at der kun er én type nitrilhandsker, støvdragt osv. til rådighed, så det ikke er muligt for håndværkeren at tage en fra hylden, som ikke er godkendt.

18 Blyhåndtering og sanering Værnemidler & hygiejne Velfærdsforanstaltninger & hygiejne Der skal være baderum med håndvask og brusebad med varmt og koldt vand i forbindelse med omklædningsrum. Der skal være to skabe pr. mand til opdeling af arbejdstøj og privat tøj. Arbejdsgiveren skal sikre, at spiserummene ikke forurenes med bly fra de personlige værnemidler, og skal sørge for, at arbejdssteder, omklædningsrum, baderum og spiserum dagligt rengøres effektivt. Bygherrens Plan for Sikkerhed og Sundhed skal beskrive, hvordan man undgår spredning af støv til omgivelserne, og at andre på byggepladsen ikke udsættes unødigt for dampe eller støv. De ansatte er forpligtet til før spisepauser og ved arbejdstids ophør at benytte de særligt indrettede baderum. Der må ikke ryges eller indtages mad eller drikkevarer, hvor der arbejdes med metallisk bly eller blyforbindelser.

19 Blyhåndtering og sanering Hvordan gøres dette? Udførsel - Generelt Blyet er et stort arbejdsmiljøproblem: - kan være støvende proces at fjerne, og her er bly farligst. - foranstaltninger til at forhindre blystøv og blyholdige dampe. - ved blysanering vil der som regel blive spærret en zone af hvor ingen andre end saneringsfolk har adgang, dette skal man indregne i tidsplanen. - obligatorisk arbejdspladsvurdering, som udbygges med en særlig vurdering. Et overslag på omkostninger til blysanering ligger på kr./m2 for at banke eller slibe det yderste pudslag af. Prisen afhænger dog helt af opgavens karakter, små eller komplicerede opgaver kan være dyrere, mens store let tilgængelige flader kan være billigere.

20 Blyhåndtering og sanering Hvordan gøres dette? Udførelse - indendørsarbejder Ved indendørs arbejder skal arbejdsområdet afgrænses og skærmes som ved arbejde med asbest (zone opdeling). Dette foretages ved opsætning af tætsluttende skærmvægge, etablering af adgangssluser, etablering af undertryk i arbejdsområder med konstant luftskifte (10 gange/time), og brug af HEPA-filtre på støvsugere og luftrensere. Afkast til det fri og mekanisk værktøj forsynes med lokalt sug og filtre. Hvor man kan undgå støvende arbejde, kan man nedjustere sikkerhedsforanstaltningerne. Eksempelvis ved fjernelse af maling udført på tapet, her kan følgende fremgangsmåde være: - Der lægges plast ud på gulvet, til opsamling af små enheder. - Affald lægges i plastposer. - Anvendelse af beskyttelseshandsker og dragt (type 4/5). - Tapet dampes af på normal vis herefter. - Håndværkerne under blodkontrol.

21 Blyhåndtering og sanering Hvordan gøres dette? Udførsel - udendørsarbejder Der her hovedsageligt tale om vinduer, malet med blyholdig maling. Her kan forekomme 3 typer opgaver: - vinduer der skal udskiftes til nye. - vinduer der skal renoveres, på stedet. - vinduer der tages ud, og renoveres på værksted.

22 Blyhåndtering og sanering Hvordan gøres dette? Udførsel udendørsarbejder - vinduer der skal udskiftes til nye Ved vinduer der udskiftes, kan man undlade den store blysanering: det kan som udgangspunkt ikke betale sig at afrense den blyholdige maling i forhold til at deponere det som farligt affald. Så ved vinduesudskiftning er det største problem deponering. Det vigtigste er at man ikke frigiver støv fra malingen, dette kan udgås ved at tage karmene ud hele, og ikke skære i dem. For at spare på vægten er det en god ide at vinduesglas slås ud af rammer, og det er også i ånd med kravene om affaldssortering. Dette kan med fordel gøres i vandkar, så man kan styre glas og støv. Det blyforurenede træ (hele vinduet excl. glas) transporteres til forbrænding. Træ med over 5000 mg/kg skal på Kommune Kemi (Smoka og Amager Vestforbrænding modtager mindre partier). Træ med under 2500 mg/kg skal på AV miljø.

23 Blyhåndtering og sanering Hvordan gøres dette? Udførsel udendørsarbejder - vinduer der skal renoveres Inden man begynder at rense malingen bør man nøje overveje, om den ikke kan blive siddende. Blyholdig maling gør mindst skade og størst gavn hvis den bliver, hvor den er. Skal den afrenses, skal man følge forholdsreglerne: - slibende værktøjer skal helst undgås, og anvendes de, skal der være tilsluttet sug. - der bør benyttes helmaske med tilførsel af frisk luft ved slibning. - ved anvendelse af varmluftblæser medfører dette giftige dampe, og større krav til værnemidler. - der skal vaskes ansigt, hænder og underarme, munden bør skylles før der spises, drikkes eller ryges. - der skal bades og skiftes tøj efter arbejdstids ophør. - blyholdigt malingsaffald skal som regel bortskaffes som farligt kemikalie.

24 Eksempel fra det virkelige liv Projekt, undersøgelse Blyhåndtering og sanering Undersøgelse - oversigtsplan 4 sal

25 Eksempel fra det virkelige liv Projekt Arbejdsplan oversigt stueplan Blyhåndtering og sanering

26 Eksempel fra det virkelige liv AAB afd Arbejdsmetoder Blyhåndtering og sanering Gennemboring i etageadskillelse/ toiletkerne Gennemboring i væg, når installationer skal føres fra toilet til skakt Nedrivning af grat mellem mørtelkant ved fliser og maling

27 Fremgangsmåde ved blyhåndtering 2 metoder ved støvende arbejde. LOGIK & CO. - Telefonboksen - Totalinddækning

28 Eksempel fra det virkelige liv LOGIK & CO. Blyhåndtering og sanering Telefonboksen

29 Eksempel fra det virkelige liv LOGIK & CO. Blyhåndtering og sanering Totalinddækning af stillads

30 Eksempel fra det virkelige liv LOGIK & CO. Blyhåndtering og sanering Den 3. metode Vinduerne udtages og transporteres til værksted

31

32

33

34

35

36

37

38 Henvisninger Miljøstyrelsen & retsinformation: Bekendtgørelse nr. 856 af Om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly. Bekendtgørelse nr af Bygherrens pligter. Bekendtgørelse nr. 574 af Projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 507 af Om grænseværdier for stoffer og materialer. Bekendtgørelse nr. 292 af Arbejde med stoffer og materialer. Vejledninger fra Arbejdstilsynet: Arbejdstilsynet.dk Arbejdstilsynet hjemmeside. At vejledning C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser. At vejledning C.1.3 Arbejde med stoffer og materialer. At vejledning D.2.1 Sandblæsning. At vejledning D.3.1 Løft, træk og skub. At vejledning D.5.2 Høreværn. At vejledning D.5.4 Åndedrætsværn. At vejledning D.6.1 Støj. At vejledning D.6.2 Hånd arm vibrationer. At vejledning F.1.2 Bygherrens ansvar og pligter. Andre links: Københavns Kommune, Bly i affald. Københavns Kommune, anmelde farligt erhvervsaffald. ba.dk Dansk Asbestforening har udarbejdet en vejledning om praksis ved arbejde med bly og blyholdige materialer Triarc Arkitekter har udarbejdet et notat omkring bly, blyhåndtering og sanering. Åben debat forum på Linkedin omkring håndtering af bly i det danske byggeri. Bly i byggeriet Bly i byggeriet

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK

PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 18/03/10 10:16 Side 1 PCB VEJLEDNING VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF PCB-SANERING DANSK ASBESTFORENING 2010 WWW.PCB-ASBEST.DK pcb brochure:layout 1 2 18/03/10 10:16 Side

Læs mere

Forord. // Center for Miljø

Forord. // Center for Miljø PCBvejledning Center for Miljø har observeret, at det miljøproblematiske stof PCB (polychloreret biphenyl) er hyppigt forekommende i affaldsstrømmen i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald

Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald Sådan håndterer du bygge- og anlægsaffald O R I E N T E R I N G F R A S O L R Ø D K O M M U N E 4 trin når du håndterer byggeog anlægsaffald 1 2 3 4 Gennemgå bygningen og identificer, hvilke typer affald

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND!

BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! BRANCHEVEJLEDNING OM NÅR DU STØDER PÅ ASBEST REGLER OG BAGGRUND! Indhold 5 Forord 6 Indledning Hvad er asbest? Sundhedsfaren Hvor findes asbest? Registrering af asbest og tvivl om asbest Asbest støver

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag

Program 08.00-11.30. Generel vurdering af risiko. Risici fra forskellige syndere. Hvor møder vi dem. Skimmelsvampe. Viden på området i dag Program 08.00-11.30 Generel vurdering af risiko Risici fra forskellige syndere Hvor møder vi dem Skimmelsvampe Viden på området i dag Hvor findes oplysninger Valg og brug af værnemidler og andre foranstaltninger

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer

Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Forsøg med alternative legeringer til erstatning af blyholdige bronzer Industriens branchearbejdsmiljøråd Maj 2001 Lektor Niels Tiedje Institut for Produktion og Ledelse, DTU Lektor Ole Broberg Institut

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal

Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010. Byggeriets egen jobportal Det aktuelle byggemagasin for projekterende og udførende mestre 27. Årgang Nr. 12 10. December 2010 ID: 42447 Producenter hægtes af uden miljøcertificering Skal man være med i konkurrencen på eksportmarkederne,

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Produkter og forebyggelse

Produkter og forebyggelse Produkter og forebyggelse Forord Denne pjece handler om regler og retningslinier ved håndtering af kemiske produkter. Er der oplysninger du mangler eller er i tvivl om kontakt os. Indholdet i denne pjece

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen

[SKIMMELSVAMP] Ricko Berthin Olsen 2011 Ricko Berthin Olsen [SKIMMELSVAMP] Hvad er årsagen til, at der forekommer skimmelsvamp i nye enfamiliehuse, og hvad kan man dernæst gøre ved problemet? Indhold Indledning:...3 Hvad er skimmelsvamp?...4

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Bygningsmaler Rensning af facader

Bygningsmaler Rensning af facader Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Bygningsmaler Rensning af facader Undervisningsministeriet, december 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri

Læs mere