SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal (CASnummer) Produktkvaliteter dækket af dette sikkerhedsdatablad se nedenfor: BL 16 SDSnummer Udstedelsesdato 15oktober2014 Version nummer 02 Revisionsdato 15oktober2014 Erstatter dato 15oktober Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Kun til industriel anvendelse. Additiv/bindemiddel til primer. Coatings, belægningsmaterialer. Lak. Trykfarve. Anvendelser, der frarådes Ingen kendte Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør: Kuraray Europe GmbH PhilippReisStr. 4 D65795 Hattersheim Teknisk kontakt: Nødtelefon: adresse: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Stoffet er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder. Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF med senere ændringer Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF med senere ændringer. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med senere ændringer. Fareresumé Fysiske farer Ikke klassificeret for fysiske farer. Sundhedsfarer Miljøfarer Specifikke farer Ikke klassificeret for sundhedsmæssige farer. Erhvervsmæssig eksponering for blandingen eller stoffet/stofferne kan dog forårsage uønskede sundhedsmæssige virkninger. Ikke klassificeret for miljøfarer. Støv kan irritere åndedrætsorganerne, huden og øjnene. Hos udsatte personer kan der forekomme rindende øjne, rødme og ubehag. Frigjort støv kan irritere hals og luftveje og forårsage hoste. Langvarig kontakt kan udtørre huden. Findelte partikler kan danne eksplosive blandinger med luft. Vigtigste symptomer Hoste Mærkningselementer Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer Indeholder: Polyvinylacetal Farepiktogrammer Ingen. Signalord Ingen. Faresætninger Stoffet opfylder ikke kriterierne for klassificering. Sikkerhedssætninger Forebyggelse P281 Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Reaktion Der er ikke angivet særlige førstehjælpsforanstaltninger Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

2 Opbevaring P402 + P404 Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Bortskaffelse Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger. Yderligere oplysninger på Ingen. etiketten 2.3. Andre farer Tillægsinformation er givet i sikkerhedsdatabladet. Stof(fer) dannet under anvendelsesbetingelser PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Almen information Kemisk navn % CASnr. / EFnr. REACHregistreringsnr. Indeksnr. Noter Polyvinylacetal >97 Klassificering: DSD: CLP: Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor CLP: Forordning nr. 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EØF. Bemærkninger vedrørende sammensætning PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Alle koncentrationer i procent/vægt medmindre det er en gas. Gaskoncentrationer er i procent/volume. Den fulde ordlyd af alle R og Hsætninger findes under punkt 16. Almen information Ved ildebefindende, søg læge ( vis etiketten, hvis muligt) Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Hvis støv indåndes, flyt omgående personen ud i frisk luft. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen. Hudkontakt Skyl huden med vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Øjenkontakt Gnid ikke i øjet. Skyl med vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Indtagelse Skyl munden. ved indtagelse af større mængder, skal man øjeblikkeligt ringe til en giftinformation Vigtigste symptomer og Kontakt med støv: Irritation af øjne og slimhinder. Hoste. virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Generelle brandfarer Produktet kan danne støv og akkumulere elektrostatiske ladninger. Herved kan der dannes en elektrisk gnist (antændelseskilde). Foretag korrekt jordtilslutning Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang Særlige farer i forbindelse Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser. med stoffet eller blandingen 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab Særlige brandbekæmpelsesforanst altninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Valg af åndedrætsværn ved brandbekæmpelse: Følg virksomhedens generelle forholdsregler. Ved brand skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikkeindsatspersonel Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Anvend egnede personlige værnemidler. For indsatspersonel Brug personlig beskyttelse anbefalet i Afsnit 8 af sikkerhedsdatabladet Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

3 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltning er 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4. Henvisning til andre punkter Miljømyndighederne skal underrettes om alle større spild. Undgå støvdannelse. Opsug støv eller partikler med en støvsuger der er forsynet med et mikrofilter. Brug ikke trykluft ved rengøring. Se punkt 13 vedr. bortskaffelse. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Se punkt 13 vedr. bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Anvend egnede personlige værnemidler. Vask hænder efter brug. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Undgå dannelse og spredning af støv. Rengør periodevis arbejdspladser og oplagringsområder for at undgå støv ophobning. Må kun bruges på steder med god ventilation. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet ved risiko for støveksplosion. Opbevares i originalemballagen. Opbevares et koldt, tørt, velventileret sted. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Læs og følg producentens anvisninger Særlige anvendelser Additiv/bindemiddel til primer. Coatings, belægningsmaterialer. Lak. Trykfarve. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Biologiske grænseværdier Anbefalede målemetoder Afledt nuleffektniveau (DNEL) Der er ikke angivet grænseværdier for indholdsstofferne. Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne. Beregnede nuleffektkoncentrationer (PNEC) 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ved støvende arbejdsprocesser skal der sørges for god ventilation. Følg de ovenfor angivne eksponeringsgrænseværdier for støv i arbejdsområder. Udluft efter behov for at begrænse støvkoncentrationen i luften. Brug eksplosionssikkert elektrisk udstyr, hvis støvkoncentrationen i luften er høj. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Almen information Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelse af øjne/ansigt Hvis der er risiko for kontakt: Brug godkendte beskyttelsesbriller. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Det er en god industriel hygiejnepraksis at minimere hudkontakten. Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Andet Brug særligt arbejdstøj. Det er en god industriel hygiejnepraksis at minimere hudkontakten. Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Farer ved opvarmning Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt. Hygiejniske foranstaltninger Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask rutinemæssigt arbejdstøj og beskyttelsesudstyr for at få fjernet forurenende stoffer. Foranstaltninger til Inddæm spild og begræns udslip og overhold gældende regler for udledning til luften. begrænsning af eksponering af miljøet PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Pulver. Tilstandsform Fast stof. Tilstandsform Pulver. Farve Farveløs. Lugt Lugtfri. Lugttærskel phværdi Smeltepunkt/frysepunkt Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

4 Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke relevant Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser Antændelsesgrænse nedre (%) Antændelsesgrænse øvre (%) Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde 1,1 (20 C) Omtrentlig. Opløselighed Fordelingskoefficient (noktanol/vand) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Bulk massefylde Støveksplosionsegenskaber St klasse 1 Procent flygtighed < 2,5 % w/w PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabil under normale betingelser Kemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale betingelser Risiko for farlige Farlig polymerisering forekommer ikke. reaktioner Forhold, der skal undgås Kontakt med uforenelige materialer. Undgå støvdannelse i nærheden af antændelseskilder Materialer, der skal Stærkt oxiderende stoffer. Stærke syrer. undgås Farlige Kulilter. nedbrydningsprodukter PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Almen information Støv eller pulver kan irritere åndedrætsorganerne, huden og øjnene. Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding Støv irriterer luftvejene og kan medføre hoste og åndedrætsbesvær. Hudkontakt Støv kan irritere huden. Øjenkontakt Støv kan irritere øjnene. Indtagelse Kan fremkalde ubehag ved indtagelse. Symptomer Støv kan irritere hals og luftveje og forårsage hoste. Direkte kontakt med øjnene kan forårsage midlertidig irritation Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Hudætsning/irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Støv kan irritere åndedrætsorganerne, huden og øjnene. Støv kan irritere huden. Støv kan irritere øjnene. Hos udsatte personer kan der forekomme rindende øjne, rødme og ubehag. Ikke klassificeret. Ikke hudsensibiliserende. Forventes ikke at være mutagent Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

5 Carcunogenicitet Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet gentagen eksponering Aspirationsfare Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen Andre oplysninger Ikke klassificeret. Ikke klassificeret. På grund af dets fysiske tilstandsform udgør produktet ikke en aspirationsfare. Eksisterende hud og åndedrætsproblemer, herunder dermatitis, astma og kronisk lungesygdom, kan muligvis forværres i tilfælde af eksponering. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan forårsage skadelig eller ødelæggende virkning på miljøet Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale Fordelingskoefficient (noctanol/vand) (log Kow) Biokoncentreringsfaktor (BCF) Mobilitet i jord Resultater af Ikke et PBT eller vpvbstof eller blanding. PBT og vpvbvurdering Andre negative virkninger PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Resterende affald Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Forurenet emballage Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Europæisk affaldskode Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. Bortskaffelsesmetoder / Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. information PUNKT 14: Transportoplysninger ADR RID ADN IATA IMDG Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBCkoden PUNKT 15: Oplysninger om regulering Det er ikke hensigten at gennemføre bulktransport for dette stof/denne blanding Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EUbestemmelser Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag I Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

6 Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag II Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 1 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 2 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 3 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag V med ændringer Forordning (EF) Nr. 166/2006 Bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA Tilladelser Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer Begrænsninger for anvendelse Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener Direktiv 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer Andre EUbestemmelser Direktiv 96/82/EF (Seveso II) om kontol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen Andre reguleringer Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med kravene i Bestemmelse (EF) Nr. 1907/2006 Nationale bestemmelser Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering. Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over forkortelser Referencer Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen Fuldstændig ordlyd af alle Rsætninger, faresætninger og/eller sikkerhedssætninger i punkt 2 til 15 Oplysninger om uddannelse Yderligere oplysninger DSD (Direktivet om farlige kemikalier): Direktiv 67/548/EEF. CLP: Forordning nr. 1272/2008. DNEL: Derived NoEffect Level Niveau, hvor ingen effekt observeres. PNEC: Predicted NoEffect Concentration Forventet koncentration, ved hvilken ingen virkning observeres. Ingen. Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale. Stoffet er klassificeret ud fra testdata for fysiske farer. Klassifikation med hensyn til helbreds og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige. Se detaljer i afsnit 9, 11 og Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

7 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne heri anses for at være korrekte, men gives uden garanti. Der bør ud fra oplysningerne foretages en uafhængig vurdering af hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes for at beskytte dem, der arbejder med produktet, og miljøet Version nr.: 02 Revisionsdato: 15oktober2014 Udstedelsesdato: 15oktober / 7

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere