1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes"

Transkript

1 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Identifikation af produktet : Kiselsyre; kalciumsalt (krystallinsk) Synonym : Krystallinsk kalciumsilikat hydrat CAS nr. : EC nummer : Produkttype : Fast, tør pulver Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse Fraradede anvendelser : Anvendes til friktion fyldstof i bremseklodser, forringer, thixotropiske præparater i maling og belægninger, tørre væske systemer, "parting" stof til granulater og som flammehæmmende og dråbe mindskende i termoplast og andre applikationer. : Ingen tilgængelige data Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmaets identifikation : Promat International NV Bormstraat Tisselt BELGIUM Tel : + 32 (0) Fax : +32 (0) Nødtelefon Nødtelefon : (Kun i arbejdstiden) PUNKT 2 Fareidentifikation * Angivelse af farer : Ved bearbejdning af produktet kan luftbåren støv afgives. - Som med de fleste typer af irriterende støv, kan gentagen eller langvarig indånding af støv forårsage irritation av luftvejene. - Øjenkontakt med støv kan forårsage forbigående irritation eller betændelse. - Langvarig hudkontakt kan forårsage hudirritation Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 Ikke klassificeret som farlige ifølge 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP) Sundhedsfarer : Øjenirritation - Kategori 2A - Advarsel (CLP : Eye Irrit. 2) 2.2. Mærkningselementer Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45 Ikke reguleret. Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP) Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 1

2 PUNKT 2 Fareidentifikation /... Farepiktogrammer Farepiktogrammer Signalord Risikosætningerne Piktogrammer ( Sikkerhedssætninger) MÄ : SGH07 : Advarsel : H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 8 êö Sikkerhedssætninger - Forebyggelse : P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse. P265 - Vask hænderne grundigt efter brug. - Reaktion : P305+P351+P338+P337+P313 - VED KONTAKT MED ØJNENE : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation : Søg lægehjælp Andre farer PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Komponenter Indholdsstoffers Indhold CAS-nr. EF-nr. Indeksnr. REACH Klassificering Kalciumsilikat hydrat : > Ikke klassificeret. (DSD/DPD) Eye irrit 2 (H319) Indeholder ikke andre stoffer eller urenheder, som vil påvirke klassifikationen af produktet. PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Førstehjælp - Indånding : Sørg for frisk luft og drik vand. Ved ildebefindende kontakt læge. - Hudkontakt : Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Skaf lægehjælp, hvis åndedrætsbesvær vedvarer. - Øjenkontakt : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. - Indtagelse : Skylle mund. Indrømme vand hen til drik 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Kløe Rødne Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Giv symptomatisk behandling. Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 2

3 PUNKT 5 Brandbekæmpelse 5.1. Brandslukningsmidler - Egnede slukningsmedier : Brug medier, der er egnede til at omkredse ilden. - Uegnede slukningsmedier 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige risici 5.3. Anvisninger for brandmandskab Brandklasse Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Ikke brændbart. : Brug særligt arbedstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. Bær røgdykkerapparat. PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige modforholdsregler : Undgå indånding af støv. Undgå øjen og hudkontakt. Bær anbefalet personligt beskyttelsesudstyr. Se punkt 7 og Miljøforholdsregler Miljøforholdsregler : Må ikke udledes i miljøet 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Oprensningsmetoder : Brug støvsuger. Er dette ikke muligt, fugt støvet med vand før det opsamles med skovl 6.4. Henvisning til andre punkter Se punkt 7 og 8 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering : Instruktion for håndtering og bearbejdning: - Støv frembragt under håndtering og bearbejdning skal udsuges, og lovmæssige gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for total-og respirabelt støv skal respekteres. - Sørg for tilstrækkeligt ventilation af arbejdsområdet. - Anvend værktøj med passende udsugning. - Anvend altid åndedrætsværn når der er risko for, eller det forventes, at de erhversmæssige grænseværdier overstiges. (referer til lokal lovgivning). - Opsaml støv med en støvsuger, eller opfugt støvet før det fejes op. - Må ikke opbevares sammen med nærings-og nydelsesmidler samt foderstoffer Vask hænderne og andre udsatte steder med sæbevand inden der spises, drikkes eller ryges samt ved arbejdets ophør. Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 3

4 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring /... Personlige værnemidler Tekn.beskyttelelsesforanstaltn. : Undgå al unødvendig optagelse. Sikre sig lynhurtig afsked af øjne, med hud og hår beklædning. : Der kræves normalt både lokal udblæsning og generel rumventilation Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring : Opbevares tørt, overdækket og frostfrit område. Luk tasker korrekt efter brug Særlige anvendelser Ingen tilgængelige data. PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Grænseværdier for eksponering på : - Partikler ellers ikke klassificeret eller lovgivet. (generende støv) arbejdsstedet - Inhalerbart: 10 mg/m3 - Respirabelt: 5 mg/m3 Afledt niveau uden effekt : Erhvervsmaessig langtidseksponering: systemiske lokale effekter. Forventede koncentration uden : Ikke relevant, akvatisk toksicitet usandsynligt. effekt (PNEC) 8.2 Kontrol af erhvervsmæssig eksponering Generelle beskyttelses kontrol Generelt : Sørg for tilstrækkelig udluftning Personlige beskyttelses kontrol - Åndedrætsværn : Der kræves ikke noges usædvanlig beskyttelse, hvor tilstrækkelig ventilation opretholdes. Ellers benyt personlig åndedrætsværn, når eksponering er sandsynlig eller kan forventes at overstige de gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering ( f.eks for eksponering op til 10 gange den gældende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering, brug mindst en maske type P2. For højere eksponeringer benyt en type P3. - Hudbeskyttelses : Bær lange ærmer. - Øjenbeskyttelse : Der kræves ikke noges usædvanlig beskyttelse, hvor tilstrækkelig ventilation opretholdes. Brug tætsluttende sikerhedsbriller eller ansigtsskærm. Øje rensning skal være tilgængelig på arbejdspladsen. - Haendernebeskyttelse : Gentagen eller langvarig hudkontakt : brug hansker. - Indtagelse : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende : Tør pulver. Lugt : Lugtfri. ph : 9-10 Smeltepunkt / Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data. Begyndelseskogepunkt - kogepunktsinterval Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 4

5 PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber /... Flammepunkt Fordampningshastighed Brannbarhet Eksplosionsgrænser (Nedre - Øvre) Damptryk Damptæthed Relativ massefylde Opløselighed Fordelingskoefficienten : n- oktylalkohol / vand Antændelsestemperatur Termisk dekomponering Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber : 37 mg/l C) 9.2. Øvrige oplysninger Vægtfylde [kg/m3] : Ca Massefylde [kg/m3] : PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Stabil under normale vilkår Bestandighed Risiko for farlige reaktioner Ikke anvendelig, finder ikke anvendelse Forhold der bør undgås Stoffer der bør undgås Ingen kendt. : Stabil under normale vilkår. : Ingen kendt Farlige dekomponeringsprodukter Ingen kendt. PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Overfølsomhed : Har ikke forårsage hudoverfølsomhed på forsøgsdyr. Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 5

6 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger /... Kronisk toksicitet - LC50 / inhalering [mg/l] : > 4.9 Reproduktionstoksicitet : Ikke kendt for at påvirke reproduktive funktioner og organer. Mutagene virkninger : Ikke kendt for at forårsage arvelige genetiske skader. Teratogenicitet : Ikke kendt for at forårsage fosterskader eller have en skadelig virkning på et foster under udvikling. Målorganvirkninger : Ingen information er tilgængelig. - Indånding : Udførte test. - På huden : Udførte test. - Øjne : Irriterer øjnene. - Indtagelse : Produktet har ikke foranlediget kendte tilfælde af forgiftning. PUNKT 12 Miljøoplysninger Toksicitet Produktet har ikke foranlediget kendte tilfælde af forgiftning Persistens - nedbrydelighed Hydrolyse halveringstid: <6 dage. Stoffet er uorganisk og derfor ikke udsat for bionedbrydning Bioakkumulationspotentiel Stoffet er uorganisk og derfor ikke udsat for bioakkumulering Mobilitet i jord Stoffet har ringe potentiale for adsorption Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ikke relevant Andre negative virkninger Ingen information er tilgængelig. PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Alment Bortskaffelse af produktet Bortskaffelse af emballage : Bortskaffelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. : Bortskaffelse i overensstemmelse med lokal lovgivning. PUNKT 14 Transportoplysninger UN nr. FN's modelbestemmelser Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 6

7 PUNKT 14 Transportoplysninger / Officiel godsbetegnelse Officiel godsbetegnelse Klassificeringsfare Oplysninger generelt Vejtransport Lufttransport Indlandsskibsfart transport Søtransport : Ikke klassificeret. : Produktet er ikke klassificeret som farligt. : Produktet er ikke klassificeret som farligt. : Produktet er ikke klassificeret som farligt. : Produktet er ikke klassificeret som farligt Emballage gruppe Emballage gruppe Fare for milieuet Ifølge kriterierne i FN's modelbestemmelser (UN Model Regulations) PUNKT 15 Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundh Overhold alle nationale/lokale forskrifter. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december EF-Klassificering : Kalciumsilikat hydrat 67/548/EC & 1999/45/EC CAS-nr. : EF-nr. : Indeksnr. :--- Symbol(er) R-Sætning(er) S-Sætning(er) Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen tilgængelige data. PUNKT 16 Andre oplysninger Flere oplysninger ANSVARSFRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevars, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis opså unden for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke værre gældende. Indholdt og udformningen af dette sikkerhedsdatablad opfylder EF Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006. Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 7

8 Slut på dokumentet Revideret udgave nr. : P - SDS REACH II - (PI DOC T1) - Danish 12 / 9 / 2014 Side : 8

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Vermlandsgade 55 2300 Copenhagen S Denmark Side : 1 o { 2.3 : Giftige gasser 8 : Ætsende stoffer 9E : Miljøfarlige stoffer Fare PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere