Rengøring og vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rengøring og vedligeholdelse"

Transkript

1 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr af april 1998 At-vejledningen oplyser om krav til rengøring, vedligeholdelse, orden og ryddelighed på faste arbejdssteder. Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene altid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og være fri for genstande, materialer, spild e.l., der kan være til fare for færdsel at tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer skal opbevares forsvarligt at der skal bruges forsvarlige rengøringsmidler og -metoder at spild og affald skal samles og bortskaffes i henhold til reglerne at der skal være forsvarlige forhold på arbejdsstedet, når man rydder op, gør rent og vedligeholder. Det skal sikres, at arbejdet kan ske uden fare for dem, der udfører arbejdet, og andre beskæftigede på virksomheden at vinduer, lysarmaturer o.l. skal vedligeholdes og rengøres. 1. Vedligeholdelse Mangelfuld vedligeholdelse af bygninger kan give alvorlige problemer af sundhedsmæssig karakter.dårlig vedligeholdelse af arbejdspladsen kan gøre rengøringsarbejdet vanskeligere og dermed resultere i et dårligere rengøringsniveau.

2 Der bør være en klar arbejdsfordeling i forbindelse med det nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Det gælder både med hensyn til det løbende arbejde og større, enkeltstående arbejder. Færdselsveje og -arealer skal altid være i forsvarlig stand. Det vil sige uden huller, fremspring o.l., så der ikke er risiko for fald. Ventilationsanlæg, filtre, malerkabiner, lysarmaturer o.l. skal løbende vedligeholdes. På den måde sikrer man, at deres effektivitet altid er størst. Man skal følge eventuelle anvisninger fra leverandøren. 2. Rengøring Arbejdsstedet skal holdes rent, så der ikke opstår alvorlige gener. Det vil sige, at støv og snavs skal holdes på et passende lavt niveau. Man skal tilrettelægge, hvor hyppigt der skal gøres rent. Det afhænger af aktiviteterne i arbejdsrummene, herunder de enkelte arbejdsprocesser og anvendte stoffer og materialer, hvor ofte der skal gøres rent. Virksomheden skal være opmærksom på, at arbejdspladsen skal kunne gøres ren på en sikker og forsvarlig måde. Det kan fx dreje sig om, at rengøringsarbejdet skal kunne udføres ergonomisk rigtigt. Det vil sige, at egnede tekniske hjælpemidler skal kunne bruges med hensigtmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. at stoffer og materialer skal være placeret, så der ikke opstår nogen sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. at maskiner så vidt muligt skal være taget ud af drift, mens der rengøres. Maskiner, der er i drift, mens der gøres rent, skal være afskærmede, så man kan opholde sig i nærheden af eller passere dem uden at komme til skade. Det er hensigtsmæssigt at udarbejde rengøringsprogrammer. Her beskriver man, hvad der skal gøres i forbindelse med løbende

3 rengøring og hovedrengøring. Man beskriver, hvor ofte der skal gøres rent, og hvilke metoder der skal bruges. Man bør gennemgå programmerne jævnligt med henblik på revision, fx fordi arbejdspladsen eller -processerne er ændret. Man skal være opmærksom på, at en række installationer på arbejdsstedet ikke bliver gjort rent ved den rengøring, som foretages løbende. Det kan medføre, at installationernes effektivitet bliver nedsat, og dette kan give problemer med indeklimaet. Det gælder bl.a. vinduer, lysarmaturer, ventilationskanaler, radiatorer og akustikplader. Her vil der samles en del støv og snavs, som selv ved meget små bevægelser efterhånden vil afgives til omgivelserne. Der er i de senere år udviklet metoder, der kan bruges som en hjælp ved vurdering af rengøringsniveauet: Dansk Standard har udgivet en standard DS/INSTA 800 om "Rengøringskvalitet. Målesystem til bedømmelse af rengøringskvalitet". Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) har udviklet to kvantitative målemetoder, der kan bruges som hjælp ved vurdering af rengøringsniveauet. Målemetoderne er brugt ved vurdering af rengøringen i udvalgte kontorer, skoler og daginstitutioner. AMI bruger en nyere målemetode for tæpper end Dansk Standard. (Se i øvrigt AMI dokumentationsrapport nr. 5 - Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner). Måleresultater fra de to metoder kan derfor ikke sammenlignes. 3. Rengøringsmetode Rengøringen skal udføres, så skadelig forurening ikke spredes. Rengøringsmidler og -metoder må ikke forværre de sikkerheds- eller sundhedsmæssige forhold for personer på arbejdsstedet. Rengøringsmetoderne må fx ikke være unødigt fysisk belastende. Man skal vælge en rengøringsmetode, der ikke

4 spreder forureningen på arbejdsstedet. Fx bør man normalt støvsuge i stedet for at feje. Der kan være forbud mod at feje, hvis man arbejder med sundhedsskadelige stoffer. Det gælder bl.a. i forbindelse med bly, blæsemidler (sandblæsning) og asbest (1). Man kan gøre meget for at nedsætte afgivelsen af støv. Man kan fx gøre overfladen fugtig, før man fejer, eller før man afmonterer installationer i forbindelse med rengøring, reparation, eftersyn og justering. Man må normalt aldrig gøre rent ved hjælp af trykluft, da det medfører, at forureningen spredes. Der vil altid dannes aerosoler, som kan indeholde sundhedsskadelige stoffer og materialer, når man gør rent med højtryksspuling. Den type rengøring skal derfor begrænses mest muligt, og arbejdstrykket skal være så lavt som muligt (2). Det er vigtigt, at virksomheden synliggør de opgaver, som virksomhedens ansatte og rengøringspersonalet hver især skal udføre. Det gælder både i forbindelse med løbende rengøring og hovedrengøring. Desuden skal virksomheden sikre, at alle er instrueret i eventuelle særlige risici ved arbejdet. Det kan være nødvendigt at træffe særlige foranstaltninger, så rengøringen kan udføres forsvarligt. Man kan fx bruge permanente gangbroer og hejseværker på steder, der ikke er lettilgængelige, som fx højtsiddende vinduer og vinduespartier. Det kan være nødvendigt at indstille hele eller dele af produktionen under rengøringen. 4. Orden og ryddelighed Arbejdsstedet skal holdes ryddeligt, så arbejdsforholdene er forsvarlige. Uorden kan indebære, at der er en sikkerhedsmæssig risiko under arbejdet at man ikke kan gøre ordentligt rent og

5 derfor får et dårligt indeklima at de ansatte og rengøringspersonalet udsættes for risiko for ulykker. Færdselsveje til transport af tekniske hjælpemidler skal have et hensigtsmæssigt, plant og fast underlag. Samtidig skal der være tilstrækkelig plads til, at transporten kan ske med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Færdselsveje og -arealer må ikke blokeres af genstande som fx hensatte redskaber, tom emballage, opmagasinerede materialer og varer. Spild o.l. på færdselsveje, -arealer og gulve kan medføre fare for fald og skal derfor fjernes straks. Nødvendig rengøring skal foretages med det samme. Der skal indrettes nødvendig plads til at opbevare tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. Tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer bør sættes på plads efter brug, da det øger overskueligheden. Opbevaringsstedet skal være forsvarligt og være placeret fornuftigt i forhold til det sted, hvor de tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer bruges. Giftige stoffer og materialer skal opbevares i særskilte rum i overensstemmelse med miljømyndighedernes regler. Stoffer og materialer som fx rengøringsmidler, der ikke længere bruges, bør kasseres og bortskaffes. Det øger overskueligheden og dermed sikkerheden. Den ansatte er den nærmeste til at sikre orden og ryddelighed på den enkelte arbejdsplads. Den ansatte skal derfor medvirke til, at der altid er almindelig orden og ryddeligt på arbejdspladsen. 5. Spild og affald Man skal opbevare og bortskaffe spild og affald i henhold til regler for området. Man skal især være opmærksom på kemikalieaffald. Det bør opbevares i specielle containere eller beholdere, der er indrettet til formålet.

6 Visse typer affald kræver, at man tager særlige forholdsregler, når man skal opbevare og bortskaffe dem. Det drejer sig fx om asbestholdige materialer, epoxy, særligt sygehusaffald og maling. De lokale miljømyndigheder kan give oplysninger om, hvordan man bortskaffer spild og affald. 6. Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsorganisationen skal inddrages, når man planlægger rengøring og vedligeholdelse. Sikkerhedsorganisationen skal være med til at behandle spørgsmål som rengøringsniveau, rengøringsprogrammer, vedligeholdelsesarbejder o.l. i det omfang, det berører sikkerhed og sundhed. Man kan i samarbejde med sikkerhedsorganisationen udarbejde checklister, der kan bruges til at planlægge rengøringen, til at vurdere rengøringskvaliteten og til at fastholde rengøringsniveauet. 7. Projekterende ansvar for rengøring og vedligeholdelse af bygninger Den, der projekterer en bygning, skal sikre, at den senere vedligeholdelse af bygningen, herunder rengøring, overholder de gældende arbejdsmiljøregler på projekteringstidspunktet. Det skal sikres med angivelser i projektmaterialet. Den projekterende skal tage hensyn til, hvad den færdige bygning skal bruges til, hvis han er bekendt hermed. Det skal fx ske ved valg af indvendige overfladebelægninger. Den projekterende skal med sine angivelser sikre sig, at man på forsvarlig vis kan pudse vinduer i den færdige bygning, i overensstemmelse med den arbejdsmiljøstandard, der gælder på projekteringstidspunktet. Den projekterende skal - som en del af projektmaterialet - levere en beskrivelse af bygningens karakteristika. Det gælder, hvis der er særlige forhold ved den færdige bygning, der

7 har betydning for sikkerhed og sundhed ved vedligeholdelse og rengøring af bygningen. Beskrivelsen skal indeholde en liste over de særlige arbejdsmiljøforhold, som man skal være opmærksom på i forbindelse med den fremtidige rengøring og vedligeholdelse. Dansk Standard har udgivet en DS-publikation, DS/INF 485:2000 "Anvisning for indvendig rengøring og vedligehold". Formålet er at give projekterende og rådgivere et værktøj, der gør det nemmere at udforme bygninger, der er lette at rengøre og vedligeholde. Jens Jensen Læs også Arbejdstilsynets vejledninger om: (1) Asbest (2) Sandblæsning (3) Bly Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv.: Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991. Sandblæsning At-VEJLEDNING D.2.1 Marts 2000 Erstatter At-anvisning nr. 4.2.1.1 af januar 1991 Sandblæsning Vejledning om sandblæsning med tør fristråle i kabine og hal samt udendørs sandblæsning, herunder byggeog anlægsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Check på rengøringsvogne og -maskiner

Check på rengøringsvogne og -maskiner 1 af 12 01-12-2014 15:33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om INDEKLIMA. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om INDEKLIMA på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed.

Ren dag god dag. Rengøring på skoler - Gode råd og regler. Hygiejne er læren om renlighed. Ren dag god dag Rengøring på skoler - Gode råd og regler Hygiejne er læren om renlighed. (af navnet på den oldgræske gudinde for sundhed: Hygieia) Ordet bruges også om beskæftigelsen med at gøre eller

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001

Indeklima. Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger. At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 Indeklima Vejledning om de hyppigste årsager til indeklimagener samt mulige løsninger At-vejledning A.1.2 Januar 2008 Erstatter maj 2001 1. Indeklimagener Årsagerne til dårligt indeklima på arbejdspladsen,

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere