Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Disc råemne FINOFRAME ZR HT"

Transkript

1 Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator FINOFRAME ZR HT Artikelnummern: Stof-Gruppe: Disc råemne / / / / / / / / / / / Metalloxide Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anvendelse af stoffet eller blandingen Oxidkeramisk præparat til produktion af tandproteser Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firma: Gade: By: Mangelsfeld 18 D Bad Bocklet Anvendelser som frarådes Yderligere oplysninger findes ikke. Telefon: Telefax: Kontaktperson: Joachim Mahlmeister Telefon: Internet: PUNKT 2: Fareidentifikation Klassificering af stoffet eller blandingen Mærkningselementer Forbindelsen er ikke klassificeret som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF. S-Sætninger 29 Må ikke tømmes i kloakafløb. Øvrige råd Andre farer Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. Undgå indånding af støv. Ingen særligt nævneværdige farer. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Blandinger Kemisk karakterisering beskrivelse: For-sintret, porøs ZrO2 -blok

2 Side 2 af 7 Farlige komponenter EF-nr. CAS-nr. Indeksnr. REACH-nr Kemisk betegnelse Klassifikation GHS-klassificering Zirconium oxide Mængde % Yttrium oxide 1-5 % Aluminium oxide 0,5-1 % R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16. Fare- og sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4-8 og 12 vedrører ikke produktet selv, men det støv, der frigives under forarbejdningen. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Hvis det indåndes Sorg for frisk luft. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. I tilfælde af hudkontakt Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. I tilfælde af øjenkontakt I tilfalde af at produktet lander i øjnene skylles omgående med rigeligt vand i mindst 5 minutter. Konsulter derefter øjenlæge. Ved indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Ingen kendte virkninger. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Ikke kendt. PUNKT 5: Brandbekæmpelse Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Afstem slukningsmidler efter omgivelserne. Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes Ingen kendte.

3 Side 3 af 7 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Falder bort Anvisninger for brandmandskab Produktet selv kan ikke brænde. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Brug personlig beskyttelsesudrustning. Undgå udvikling af støv. Støv bør udsuges umiddelbart der, hvor det opstår. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Skal optages mekanisk. Brug tilladt industristøvsuger til fjernelsen. Henvisning til andre punkter Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8. Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse. Ingen særlige foranstaltninger for materialet i kompakt form. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring Forholdsregler for sikker håndtering Sikkerhedsinformation Sørg for god udluftning / udsugning på arbejdspladsen. Undgå indånding af støv. Beskyttes mod fugt. Støvudvikling. Brug personlig beskyttelsesudrustning. Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning. Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser Samlagringshenvisninger Ingen kendte. Yderligere information om opbevaringsforhold Ingen særlige krav. Særlige anvendelser Oplagringsklasse: De tyske arbejdssikkerhedsbestemmelser (BetrSichV). --- Ingen yderligere specifikationer til rådighed. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

4 Side 4 af 7 Kontrolparametre Grænseværdier for luftforurening CAS-nr. Stof/materiale ml/m³ mg/m³ f/cm³ Anm. Bem Zirconium oxide 4 1 DFG Yttrium oxide Aluminiumoxid, beregnet som Al, respirabel - 2 Øvrige råd-kontrolparametre Eksponeringskontrol Eksponeringsgrænseværdier: Overskridelsesfaktor: TRGS 900 (tyske tekniske regler for farlige stoffer) Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering Sørg for god udluftning / udsugning på arbejdspladsen. Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning. Hygiejniske foranstaltninger Overhold de gængse sikkerhedsforanstaltninger i omgangen med kemikalier. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Undgå kontakt med huden og øjnene. Åndedrætsværn Håndværn Øjenværn Hudværn Undgå indånding af støv. Hvis tekniske udsugnings- og udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn. Grundig rengøring af huden straks efter håndtering af produktet. Anvend fedtholdige hudplejemidler efter rensning. Tætsluttende beskyttelsesbrille. Let beskyttelsesdragt. PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Farve: Lugt: ph-værdien: Tilstand-ændringer Smeltepunkt: Kogepunkt: Blødgørelsespunkt: Flammepunkt: Antændelighed fast stof: fast hvid lugtfri 2680 C 5500 C ikke antændelig ikke anvendelig Metode

5 Side 5 af 7 Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosivt. Laveste Eksplosionsgrænser: Højeste Eksplosionsgrænser: Antændelsestemperatur: Selvantændelsestemperatur fast stof: Damptryk: Relativ massefylde: Vandopløselighed: Viskositet/dynamisk: Dampmassefylde: Fordampningshastighed: Andre oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Ingen data disponible Ingen yderligere specifikationer til rådighed. Risiko for farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner. Forhold som skal undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug. Materialer, der skal undgås Ingen ved formålsbestemt brug. Farlige nedbrydningsprodukter Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter. Yderligere information Ingen PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger ikke antændelig Produktet er ikke selvantændeligt. Akut toksicitet Ved sagkyndig håndtering kan der ikke forventes toksiske effekter. Specifikke virkninger i dyreforsøg Der foreligger ingen toksikologiske undersøgelser. 3 g/cm³ uopl selig ikke anvendelig ikke anvendelig Irriterende og ætsende virkninger De i produktet indeholdte andele af meget fint pulver kan føre til mekanisk irritation af hud, øjne og slimhinder. Sensibiliserende virkninger Ingen sensibiliserende virkning kendt. Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering Ved korrekt håndtering og bestemmelsesmæssig anvendelse har produktet i følge vores erfaringer og de foreliggende oplysninger ingen sundsskadelige virkninger.

6 Side 6 af 7 Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger Ingen yderligere oplysninger om indhold, der kan have kræftfremkaldende, mutagen og reproduktionstoksisk effekt. til godkendelser Ingen Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker Ingen andre kendte observationer. Ingen andre kendte betingelser. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Persistens og nedbrydelighed Ingen kendt indplacering. Bioakkumulationspotentiale Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale. Mobilitet i jord Der foreligger ingen oplysninger herom. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof opfylder ikke kriterierne for klassificering som PBT eller vpvb. Andre negative virkninger Ved formålsbestemt håndtering er der ingen kendte eller forventelige skadevirkninger på miljøet. Ved sagkyndig håndtering og brug kan der ikke forventes miljøproblemer. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Overvejelser ved bortskaffelse Destrueres efter gældende bestemmelser. Bortskaffelse af forurenet emballage Destrueres efter gældende bestemmelser. Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed. PUNKT 14: Transportoplysninger Landtransport UN-nummer: Andre relevante oplysninger (Landtransport) Not restricted Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Indenrigsskibstransport UN-nummer: Skibstransport Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser.

7 Side 7 af 7 UN-nummer: Fly transport UN/ID-nr.: Not a hazardous material with respect to these transportation regulations. Andre relevante oplysninger (Fly transport ) Not restricted Miljøfarer Miljøfarlig: Not a hazardous material with respect to these transportation regulations. nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen andre kendte betingelser. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU oplysninger om regulering 1999/13/EF (VOC): Ingen Produktet er ikke mærkningspligtigt efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. National regulativ information Vandforurenende-klasse (D): De tyske arbejdssikkerhedsbestemmelser (BetrSichV). --- Ingen yderligere oplysninger. Kemikaliesikkerhedsvurdering Stofsikkerhedsvurdering er ikke nødvendig for dette stof. PUNKT 16: Andre oplysninger Yderligere information Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 108 Intensiv-Shampoo ph-neutral

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 108 Intensiv-Shampoo ph-neutral Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere