SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet. 2. Fareidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet. 2. Fareidentifikation"

Transkript

1 Udarbejdet: SIKKERHEDSDATABLAD Erstatter: Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Produktnavn Artikelnummer Anvendelse Producent/importør Mercalin twin dry solution Som tørhjælpemiddel ved påføring af vejmaling Cleanosol AB Adresse Industrigatan 33 Box Kristianstad Telefonnummer Fax Kontaktperson Björn Johansson Nødtelefonnummer (døgnvagt) Giftinformationscentralen Bispebjerg Hospital Udarbejdet af Simon Bruun, Rambøll Danmark A/S Telefon Fareidentifikation Lokalirriterende Klassificering: Xi; 36/38 Irriterer øjnene og huden. Vigtigste farer ved produktet: Produktet virker irriterende ved hudkontakt med rødmen og svie som følge. Også indånding af dampe virker irriterende i luftvejene og langtidseksponering kan give luftrørskatar og tandskader. 3. Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer EU-nr CAS-nr Komponent-navn Indhold/ Konc. Vægt/vægt Klassificering Bem ærk ning Eddikesyre 20 R10 - C; R35 GV Vand Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 1(6)

2 Forklaring til forkortelser: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European LIst of Notified Chemical Substances. Indhold angivet i enten; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m 3, ppb, ppm. Indehold angivet i enten; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m 3, ppb, ppm, vikt%, vol%; T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = Lokalirriterende, E = Eksplosiv, O = Brandnærende, F+ = Yderst brandfarlig, F = Meget brandfarlig, N = Miljøfarlig, Canc. = Kræftfremkaldende, Mut. = Mutagen, Rep. = Reproduktionstoksisk GV = Stoffet findes på Grænseværdilisten, PBT = Produktet er deklareret som PBT- eller vpvb-stof. For fuld tekstforklaring til faresætninger, se punkt Førstehjælpsforanstaltninger Indånding Hudkontakt Ved kontakt med øjnene Ved indtagelse Særligt førstehjælpsudstyr Information til sygehuspersonale/læge Undgå indånding af gas/røg/dampe/støv. Ved indånding: Flyt den tilskadekomne til frisk luft og lad vedkommende hvile. Vask med sæbe og vand. Fjern forurenede klæder. Behandles som et fremmed objekt i øjnene. Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl øjet under øjenlåget med rigeligt vand. Kontakt øjenlæge. Drik mindst 2 glas vand eller mælk. Søg læge. Fremkald ikke opkast. Adgang til øjenskylleflasker på arbejdspladsen. Fremkald ikke opkast da skaderne kan forværres ved dette, og risiko for ventrikel- og/eller esofagusruptur foreligger. Indlægning af en tynd sonde i ventriklen kan foretages op til 90 minutter efter indtagelse af syre for at dræne ventriklen hvis mere end få slurke er indtaget. 5. Brandbekæmpelse Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brand- og eksplosionsfarer Værnemidler ved brandslukning * Self Contained Breathing Apparatus Produktet er ikke brandfarligt på grund af højt vandindhold. Egnede slukningsmidler er spredt vandstråle, kuldioxid, pulver og alkoholresistent skum for omgivende brand og brændende dampe fra eddikesyren. Kraftig vandstråle eller skum med miljøfarlige stoffer som f.eks. fluortensider, nonylfenoletoxilater eller PFOS. Produktet er ikke brandfarligt. Beholdere i nærheden af branden flyttes eller køles med vand. Brug selvforsynende åndedrætsapparat (SCBA*), øjenbeskyttelse og heldækkende beskyttelsesklæder. 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personbeskyttende forholdsregler Miljøbeskyttende forholdsregler Opsamlingsmetoder Uegnede opsamlingsmetoder Normal industripraksis. Se punkt 8. Ved større udslip skal myndighederne kontaktes. Opsamles mekanisk ved hjælp af opsugning med sand, jord eller lignende. Skyl efter med vand. Udled ikke produktet til jord, vandløb eller afløb. Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 2(6)

3 7. Håndtering og opbevaring Håndtering Opbevaring Sørg for god ventilation ved håndtering og lagring. Opbevares på tørt, temperet sted i godt tillukket originalemballage. Undgå direkte sollys. Opbevaringstid 12 måneder ved håndtering ifølge forskrifterne. Egnede beholdere er glas, rustfrit stål eller polyeten. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Nationale hygiejniske grænseværdier, At-vejledning stoffer og materialer C.0.1 (2007) EU-nr. CAS-nr. Navn At-vejledning 8 timer Eddikesyre 25 mg/m 3, 10 ppm Anbefalede overvågningsmetoder Begrænsning af eksponeringen på arbejdspladsen Åndedrætsværn Håndværn Materiale/gennembrudstid Øjenværn Hudværn Almen information om beskyttelse og hygiejne Der behøves normalt ingen overvågningsprocedurer. Sørg for god ventilation for at undgå indånding af gas/røg/dampe/støv. Gasfilter kombination B og E (til uorganiske stoffer og sure gasser) kan anvendes hvis der er risiko for, at den hygiejniske grænseværdi overskrides, eller man oplever irritation fra produktet. Eksempelvis butylhandsker, gennembrudstid > 8 timer. Behøves ikke ved normal håndtering, men for at undgå stænk kan beskyttelsesbriller anvendes. Normal arbejdspladshygiejne og arbejdsbeklædning. Undgå hudkontakt med produktet og indånding af gas/røg/dampe/støv 9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende Viskøs væske Farve Farveløs Lugt Svag, stikkende Opløselig i vand Ja Relativ densitet 1025 kg/m 3 ph Ca. 2 Kogepunkt Ca. 100 C Antændelsestemperatur > 500 C Damptryk 11,8 mm Hg (20 C) logkow (koncentreret syre) -0,31 VOC-indhold 20 vægt-% 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal undgås Angriber mange metaller. Undgå kontakt med stærke Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 3(6)

4 Materialer som skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter Stabilitet oxidations- og reduktionsmidler. Bør opbevares i originalemballage af polyeten. Andre plastmaterialer kan forandres med tiden. Produktet kan skade pakninger, lakerede/malede flader, fedtbehandlinger, naturgummi og visse syntetiske materialer. Ved normal håndtering dannes ingen farlige nedbrydningsprodukter. Produktet er stabilt ved normal håndtering men reagerer kraftigt med stærke oxidationsmidler. 11. Toksikologiske oplysninger Alment: Nedenstående værdier gælder for koncentreret produkt. Indånding: LC50 rotte (eddikesyre, 4h): 11,4 mg/l. Irriterende for luftvejene. Kan give svie i næse og hals, hoste og hæshed. Hudkontakt: LD50 kanin (eddikesyre): 1060 mg/kg kropsvægt. Kontakt med produktet giver rødmen og svie. Langvarig kontakt kan give ætsningsskader. Indtagelse: LD50 rotte (eddikesyre): 3310 mg/kg kropsvægt. Indtagelse af produktet giver svie i mund og svælg samt mavesmerter. Risiko for nyreskader. Øjenkontakt: Stænk i øjnene fører til irritation og kraftig svie. Langvarig kontakt kan eventuelt skade øjet. Sensibilisering: Ingen kendte effekter. Kræftfremkaldende egenskaber og kroniske effekter: Ingen kendte. Reproduktionstoksiske egenskaber: Ingen kendte. Arvelighedsskader: Ingen kendte. Symptom på eksponering (også tidlige symptomer): Irritation af hud eller luftvejene. 12. Miljøoplysninger Almen information: Eftersom produktet er en syre leder udslip til vand til ph-sænkning hvilket ændrer forudsætningerne for vandlevende organismer. Nedenstående data er for koncentreret syre - fortyndet opblanding i vand i mindre skala giver mindre påvirkninger af miljøet. Akuttoksicitet for vandlevende organismer (forsøgsmetoder ifølge OECD): LC50 Fisk (eddikesyre) 96h: 79 mg/l, art: Pimephales promelas EC50 Daphnia (eddieksyre) 24h: 47mg/l, art: D. magna EC100 Alg (eddikesyre) 5 min: 16,8 mg/l, art: Clamydomonas dysosmos Persistens og nedbrydelighed: 95 % bryts ned på 5 dygn (OECD 302B). 74 % bryts ned på 14 dygn (OECD 301C). >60% bryts ned på 28 dygn (OECD 301D). BOD5 51% av ThOD (Closed bottle test). Biologiskt relativt lättnedbrytbar. Bioakkumuleringspotentiale: BCF er beregnet til <10. Produktet bioakkumuleres PBT vurdering: Produktet bedømmes ikke at indeholde PBT- eller vpvb-stoffer. 13. Forhold vedrørende bortskaffelse Affaldskode EAK Afhænger af i hvilken branche affaldet opstår, men produktet kan regnes som Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 4(6)

5 Klassificeret som farligt affald Emballagehåndtering Passende metode til bortskaffelse affald fra uorganisk-kemiske processer, (Andre syrer). Se BEK nr 1634 af 13/12/2006: Bekendtgørelse om affald. Ja. Rengjort emballage kan frasorteres som polyeten og afleveres til genanvendelse på lokal genbrugsstation. Neutraliseres med natriumkarbonatopløsning (Na 2 CO 3 eller NaHCO 3 ). OBS: Varmeudvikling. 14. Transportinformation Generelt Produktnavn/Proper Shipping Name UN-nummer 2790 ADR/RID Klasse 8 Emballagegruppe Klassificeret som farligt gods. Eddikesyreopløsning med mere end 10 vægt-% men højst 50 vægt-% syre. III Farlighedsnummer 80 Begrænset mængde IMDG Proper Shipping Name Marine Pollutant Klasse 8 EmS Emballagegruppe IATA/DGR Klasse 8 Emballagegruppe LQ7 Acetic acid solution (more than 10% but less than 50% acid, by weight) Nej F-A, S-B III III 15. Oplysninger om regulering Faremærkning: Lokalirriterende R-sætninger: R36/38 Irriterer øjnene og huden S-sætninger: S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 5(6)

6 EU-mærkning: EU-nr Andre oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er omarbejdet på følgende punkter: Dette sikkerhedsdatablad er omarbejdet på flere punkter og erstatter eventuelle tidligere udgaver. R-sætninger fra punkt 3 i fuld tekst: R10 Brandfarlig R35 Alvorlig ætsningsfare Kilder til udarbejdelse af MSDS: Sikkerhedsdatablade for indgående komponenter. Prevent database for kemiske stoffer (http://kemi.prevent.se/) IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) Chemical Data Sheets, Database fra EU-kommissionen. ESIS (European chemical Substances Information System) At-vejledning stoffer og materialer C.0.1 (2007). Grænseværdier for stoffer og materialer. KIFS (1998) Kemikalieinspektionens foreskrifter. Øvrig information: Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i henhold til Kommissionens direktiv 2001/59/EF om tilpasning til den tekniske udvikling, Rådets direktiv 67/548/EØF og Kommissionens direktiv 1999/45/EC. BEK nr 559 af 04/07/2002: Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. Tilpasset til REACH forordningen EF/1907/2006 bilag II. Dette sikkerhedsdatablad omfatter kun produktet som sådan og gælder derfor ikke hvis produktet blandes med andre produkter og/eller indgår i en proces som ikke beskrives i teksten. Ifølge Cleanosol AB s nuværende kendskab og erfaringer er denne information korrekt, men der er ikke garanti for, at denne information er fuldstændig. Det er derfor i brugerens egen interesse at gøre sig klart om denne information er tilstrækkelig til at udføre det arbejde hvortil produktet skal anvendes. Sikkerhedsdatablad for Mercalin twin dry solution sida 6(6)

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE

SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE SIKKERHEDSDATABLAD KINESISK OLIE PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 3 Udgivet dato 4/24/2015 2:23:00 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn KINESISK OLIE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. EL-K80 Kontaktrens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer PRnr: 1159153 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN

Nilfisk-ALTO SUPER PLUS / ALTRADAN SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: PR-nr.: 1303071 SUPER PLUS / ALTRADAN Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere