PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden"

Transkript

1 1.1 Produktidentifikator Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden EF nummer REACH Registreringsnummer Registreringsnummer Ammoniumnitrat CAS nummer Produktkode ; Produktbeskrivelse Produkttype EF GØDNING 15,2% N Pilleform fast stof Stof 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede brugere Brug af arbejdstagere i industrielle miljøer 1 Prøveudtagning, læsning, påfyldning overførsel, lastning og pakning af stoffet på anlægget dedikeret / ikke indviet. 2 Opbevaring 3 Overførsel i beholdere lille (dedikeret fyldelinje, herunder en vægt). 4 Anvendelse ved fremstilling af formuleringer til bestemte anvendelser kemikalier Anvendes af professionelle 5 Den professionelle brug - fast gødning til markerne 6 Commercial - Udendørs blanding af gødning formuleringer 7 Professionel brug - indendørs blanding af gødning formuleringer 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Agrium Europe SA Avenue Louise 326/ Bruxelles Belgium Tel +32 (0) Fax +32 (0) adresse på person ansvarlig for dette SDS 1.4 Nødtelefon Nationalt rådgivende organ/giftinformationscentral Telefonnummer Østrig BELGIEN BULGARIEN TJEKKIET eller DANMARK FINLAND FRANKRIG ANGERS BORDEAUX LILLE /10/ /23

2 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Leverandør LYON MARSEILLE NANCY PARIS RENNES STRASBOURG TOULOUSE TYSKLAND Berlin Bonn Erfurt Freiburg Göttingen Homburg / Saar Mainz München Nurenberg GRÆKENLAND UNGARN ISLAND IRLAND (Republikken) ITALIEN Bologna Catania Cesena Chieti Firenze Genova Lecce Milan Napoli Pavia Pordenone Reggio Calabria Roma Torino Trieste LETLAND LITAUEN , HOLLAND POLEN Gdansk eller Krakow Lodz Lublin eller Poznan Rzeszów eller Sosnowiec Warszawa , Wroclaw eller PORTUGAL RUMÆNIEN SLOVAKIET SLOVENIEN SPANIEN Barcelona eller bippe 190 Madrid Sevilla SVERIGE (International) 112 (Nationale) SCHWEIZ (145 indefra Schweiz og Liechtenstein) TYRKIET (Tyrkiet) udelukkende, eller FORENEDE KONGERIGE +44 (0) /10/ /23

3 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Telefonnummer Virkomheden kan kontaktes i tidsrummet Agrium Europe Nødtelefon Transportoplysninger Sundhed / 7 / 365 PUNKT 2 Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Produktdefinition Stof med enkelt bestanddel Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER - Kategori 3 AKUT TOKSICITET ORAL - Kategori 4 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2 Ekspert bedømmelse Ekspert bedømmelse Ekspert bedømmelse Klassificering O; R8 Xn; R22 Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer. 2.2 Mærkningselementer Farepiktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Generelt Forebyggelse Reaktion Opbevaring Bortskaffelse Farebetegnelse Advarsel Kan forstærke brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra tøj, uforenelige og brændbare materialer. P221 Tag enhver forholdsregel for at undgå at blande med brændbare materialer. Vask hænderne grundigt efter brug. P270 P270 Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. P280 Bær beskyttelseshandsker eller beskyttelsestøj og øjne/ansigtsbeskyttelse. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P301 + P312 I TILFÆLDE AF INDTAGELSE I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Ved brand Anvend vandpray til brandslukning. Ikke relevant. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Brandnærende, Sundhedsskadelig 2.3 Andre farer Andre farer, som ikke indebærer klassificering Håndtering og/eller behandling af dette materiale kan danne støv, som kan forårsage mekanisk irritation af øjnene, huden, næsen og halsen. 6/10/ /23

4 PUNKT 3 Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Stof/præparat Produkt/ingrediens navn Europa REACH Reg.# EC-nr CAS Ammoniumnitrat REACH # EF CAS [A] Indholdsstof [B] Urenhed [C] Stabiliserende tilsætningsstof Stof med enkelt bestanddel Ikke klassificeret. Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige. Identifikatorer % 67/548/EØF Forordning (EF) nr. Type 1272/2008 [CLP] O; R8 Xi; R36 Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-sætninger vises i sektion 16. Klassificering Eye Irrit. 2, H319 Ox. Sol. 3, H272 Se den komplette tekst for H- faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16. Der er ingen ekstra ingredienser til stede, der udfra leverandørens nuværende viden er klassificeret og bidrager til klassificering af stoffet og som derfor kræver rapportering i dette punkt. Type [A] [B] PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Søg lægebehandling. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis der ingen vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører, så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. Søg læge hvis der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATOstilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. Overskyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Vask beklædning, før det genbruges. Rengør skoene grundigt, før de bruges igen. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, da opkastning kan være farlig. Forsøg ikke at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt så der ikke kommer opkast i lungerne. Søg lægebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller læge, hvis det er nødvendigt. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Er personen bevidstløs, lægges personen i NATO-stilling og der søges straks lægebehjælp. Oprethold åbne luftveje. Løsn stram beklædning som f.eks. krave, slips, bælte eller bukse-/nederdelslinning. 6/10/ /23

5 PUNKT 4 Førstehjælpsforanstaltninger Beskyttelse af førstehjælpere Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde mund-til-mund genoplivning. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Potentielle akutte helbredspåvirkninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Tegn/symptomer på overeksponering Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Udsættelse for luftbårne koncentrationer over lovbestemte eller anbefalede grænseværdier kan forårsage irritation af næsen, halsen og lungerne. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger. Kan medføre irritation af huden. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Irriterer mund, hals og mave. Alvorlige symptomer kan omfatte følgende smerte eller irritation løber i vand rødmen Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation i luftvejene hosten Ingen specifikke data. Ingen specifikke data. 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Anmærkninger til lægen. Særlige behandlinger Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være forsinkede. Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer. Ingen specifik behandling. PUNKT 5 Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand. Uegnede slukningsmidler Ingen kendte. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Risici ved stof eller blanding Farlige nedbrydningsprodukter ved opvarmning Oxiderende materiale. Kan forstærke branden. Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer nitrogenoxider metaloxid/-oxider 5.3 Anvisninger for brandmandskab Specielle beskyttelsesforanstaltninger for brandslukningspersonale Hvis der er ildebrand, så isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vandspray til at afkøle beholdere, der er udsat for brand. 6/10/ /23

6 PUNKT 5 Brandbekæmpelse Særlige personlige værnemidler, som skal bæres af brandmandskabet Yderligere oplysninger Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklædning for brandfolk (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker) i henhold til den europæiske standard EN 469 vil yde et grundlæggende beskyttelsesniveau ved kemiikalie uheld. Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende. Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. PUNKT 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikke-indsatspersonel For indsatspersonel Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringværende områder. Sørg for at unødvendige og ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rør ikke ved, eller gå ikke igennem det spildte materiale. Luk for alle antændelseskilder. Ingen nødblus, rygning eller ild inden for fareområdet. Undgå indånding af støv. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug egnet åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilationen. Anvend egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer. Se også informationen under "For ikke-akut personale". 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft). 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Lille udslip Stort udslip Flyt beholdere væk fra spildområdet. Støvsug, eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Gå udslippet imøde i medvind. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Støvsug, eller fej materialet op, og anbring det i en mærket affaldsbeholder udvalgt til dette formål. Undgå at skabe støvede forhold og vindspredning. Brug gnistfrit værktøj og eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bemærk se Punkt 1 for oplysninger i forbindelse med nødsituationer og Punkt 13 for bortskaffelse af affald. 6.4 Henvisning til andre punkter Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer. Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr. Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering. PUNKT 7 Håndtering og opbevaring Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Beskyttelsesforanstaltninger Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8). Må ikke indtages. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Undgå indånding af støv. Opbevares i den originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den tæt lukket, når den ikke bruges. Holdes væk fra tøj, uforenelige og brændbare materialer. Holdes væk fra varme. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor være farlige. Genbrug ikke beholderen. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt håndteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset tøj og beskyttelsesudstyr, før der gås ind på arealer til spisning. Se også punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger. 6/10/ /23

7 PUNKT 7 Håndtering og opbevaring 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt føde- og drikkevarer. Holdes væk fra reduktionsmidler og brandbare materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. 7.3 Særlige anvendelser Anbefalinger Specifikke løsninger til den industrielle sektor PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier. 8.1 Kontrolparametre Arbejdstilsynets grænseværdier Europa Ingen kendt grænseværdi. Anbefalede målingsprocedurer Afledte effektniveauer Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgrænser, kan det være nødvendigt at foretage personlig og biologisk overvågning samt overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden for at anvende åndedrætsværn. Der henvises til den Europæiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsætte farlige stoffer. Produkt/ingrediens navn Type Eksponering Værdi Befolkning Effekter calciumnitrat DNEL Langvarig Dermal 13.9 mg/ Arbejdere Systemisk kg bw/dag DNEL Langvarig 24.5 mg/m³ Arbejdere Systemisk Indånding DNEL Langvarig Oral 8.33 mg/ kg bw/dag Arbejdere Systemisk DEL sammendrag Forventede effekt koncentrationer Meget lav giftighed for mennesker og dyr. Produkt/ingrediens navn Type Beholderoplysninger Værdi Metodeoplysning calciumnitrat PNEC Ferskvand 0.45 mg/l Vurderingsfaktorer PNEC Hav mg/l Vurderingsfaktorer PEC sammendrag Meget lav akut toksicitet for fisk. 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Individuelle beskyttelsesforanstaltninger Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Hvis anvendelsen danner støv, røg, gas, dampe eller tåge, skal der bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering for luftbårne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier. 6/10/ /23

8 PUNKT 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Hygiejniske foranstaltninger Beskyttelse af øjne/ansigt Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Beskyttelse af krop Anden hudbeskyttelse Åndedrætsværn Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter, før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed. Der bør anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, når en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt for at undgå udsættelse for væskesprøjt, spraytåger, gasser eller støv. Hvis betjeningsforholdene forårsager dannelse af høje koncentrationer af støv, skal der bruges støvbriller. Når kemiske produkter håndteres, bør der på alle tidspunkter anvendes kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen bør vælges på grundlag af den opgave, der skal udføres, og de involverede risici og bør godkendes af en specialist, før dette produkt håndteres. Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af en specialist før håndtering af dette produkt. Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er nødvendigt. Valg af respirator skal være baseret på kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre funktionsgrænser for den valgte respirator. Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til acceptable niveauer. PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk tilstandsform Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Fordampningshastighed Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Opløselighed Fast stof. Hvid. Lugtfri. 561 C Flammepunkt [Produkt understøtter ikke forbrænding.] Antændelighed (fast stof, luftart) Forbrændingstid Forbrændingshastighed Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Fordelingskoefficient n- oktanol/vand Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende. 2.5 Opløses nemt i de følgende materialer koldt vand og varmt vand. 6/10/ /23

9 PUNKT 9 Fysisk-kemiske egenskaber Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Let eksplosiv ved tilstedeværelse af følgende materialer eller tilstande brandbare materialer og organiske materialer. Kan forårsage eller forstærke brand, brandnærende. Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning. Oxidationsmiddel. 9.2 Andre oplysninger Ingen yderligere oplysninger. PUNKT 10 Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller dets indholdsstoffer Kemisk stabilitet Produktet er stabilt Risiko for farlige reaktioner En farlig reaktion eller ustabilitet kan opstå under særlige opbevarings- eller anvendelsesforhold. Forhold kan omfatte følgende kontakt med brændbare materialer Reaktioner kan omfatte følgende fare for at forårsage eller forstærke brand 10.4 Forhold, der skal undgås Ingen specifikke data Materialer, der skal undgås Reaktiv eller inkompatibel med følgende materialer brandbare materialer Reducerende materialer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ved normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter. PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering calciumnitrat LD50 Oral Rotte 302 mg/kg - Konklusion/Sammendrag Irritation/ætsning Farlig ved indtagelse. Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering Observation calciumnitrat Hud - Primært dermal Rotte irritationsindeks (PDII) Øjne - Rødmen i conjunctivae Kanin Øjne - Mildt irriterende Kanin Hud - Mildt irriterende Kanin Ammoniumnitrat Hud - Ødem Kanin 0-72 timer Øjne - Ødem i conjunctivae Kanin 3-3 dage 6/10/ /23

10 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Konklusion/Sammendrag Hud Øjne Overfølsomhed Mutagenicitet Produkt/ingrediens navn Test Eksperiment Resultat calciumnitrat Ammoniumnitrat Konklusion/Sammendrag Kræftfremkaldende egenskaber Konklusion/Sammendrag Reproduktionstoksicitet Teratogenicitet Konklusion/Sammendrag Potentielle akutte helbredspåvirkninger Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse OECD 471Omvendt mutation test i bakterier OECD 471Omvendt mutation test i bakterier OECD 476 Genmutationsundersøgelse i pattedyrceller In vitro Udsættelse for luftbårne koncentrationer over lovbestemte eller anbefalede grænseværdier kan forårsage irritation af næsen, halsen og lungerne. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare. Der kan efter eksponering opstå forsinkede alvorlige virkninger. Kan medføre irritation af huden. Eksperiment In vitro Emne Bakterier Eksperiment In vitro Emne Bakterier Eksperiment In vitro Emne Pattedyr - dyr Ikke mutagen i en standardserie af genetisk toksikologiske tests. Produkt/ingrediens navn Modertoksicitet Frugtbarhed Udviklingsgift Arter Konklusion/Sammendrag Irriterer ikke huden. Irriterer øjnene. Produkt/ingrediens navn Eksponeringsmetode Arter Resultat calciumnitrat hud Mus Ikke sensibiliserende Ammoniumnitrat hud Mus Ikke sensibiliserende Konklusion/Sammendrag Hud calciumnitrat Negativ Negativ Negativ Rotte - Mand, Kvinde Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Ikke sensibiliserende ved hudkontakt. Ikke giftig. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Indånding (støv og tåger) Indtagelse H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Irriterer mund, hals og mave. Negativ Negativ Negativ Dosis Oral - Eksponering Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber Øjenkontakt Indånding Hudkontakt Indtagelse Alvorlige symptomer kan omfatte følgende smerte eller irritation løber i vand rødmen Alvorlige symptomer kan omfatte følgende irritation i luftvejene hosten Ingen specifikke data. Ingen specifikke data. 6/10/ /23

11 PUNKT 11 Toksikologiske oplysninger Potentielle kroniske sundhedseffekter Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering calciumnitrat Sub-akut NOAEL Oral Rotte - Mand, Kvinde Ammoniumnitrat Kronisk NOAEL Oral Rotte - Mand, Kvinde Konklusion/Sammendrag Generelt Kræftfremkaldende egenskaber Mutagenicitet Teratogenicitet Udviklingseffekter Fertilitets effekter Meget lav giftighed for mennesker og dyr. Gentagen eller langvarig indånding af støv kan medføre kronisk irritation i luftvejene. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. >1000 mg/kg mg/kg - Andre oplysninger PUNKT 12 Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Produkt/ingrediens navn calciumnitrat Akut LC ug/l Ferskvand Fisk - Lepomis macrochirus timer til 9 cm - 1 til 9 g Akut LC mg/l Ferskvand Fisk 96 timer Akut NOEC 1700 mg/l Alger 10 dage Akut NOEC 490 mg/l Dafnie 48 timer Konklusion/Sammendrag Resultat Arter Stortset ikke-giftig for organismer, som lever i vand. Eksponering 12.2 Persistens og nedbrydelighed Konklusion/Sammendrag Produkt/ingrediens navn Halveringstid i vand Fotolyse Bionedbrydelighed calciumnitrat - - let 12.3 Bioakkumuleringspotentiale 12.4 Mobilitet i jord Fordelingskoefficient for jord/vand (KOC) Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering PBT Nej. Uorganisk salt. Ikke vpvb. Nej. Uorganisk salt. 6/10/ /23

12 PUNKT 12 Miljøoplysninger 12.6 Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici. PUNKT 13 Forhold vedrørende bortskaffelse Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier Metoder til affaldsbehandling Produkt Metoder for bortskaffelse Farligt Affald Europæisk affaldskatalog (EWC) Emballage Affaldskode Metoder for bortskaffelse Særlige forholdsregler Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Betydelige mængder af rester af affaldsproduktet bør ikke bortskaffes via kloakken, men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand. Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald. Affaldsbetegnelse Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af kunstgødning Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Affaldsemballage bør genbruges. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Der skal udvises omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. PUNKT 14 Transportoplysninger ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 UN-nummer UNforsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Calcium nitrate (calciumnitrat) Calcium nitrate (calciumnitrat) Calcium nitrate (calciumnitrat) Calcium nitrate (calciumnitrat) 14.3 Transportfareklasse (r) Emballagegruppe III III III III 14.5 Miljøfarer Nej. Nej. Nej. Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren 6/10/ /23

13 PUNKT 14 Transportoplysninger Yderligere oplysninger PUNKT 15 Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH) Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse Særligt problematiske stoffer Ingen af bestanddelene er angivet. Bilag XVII - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler Andre EU regler Europa's register Sortlistede kemikalier Prioriterede kemikalier Integreret liste over forureningsbekæmpelse og -kontrol (IPPC) - luft Integreret liste over forureningsbekæmpelse og -kontrol (IPPC) - vand Nationale regler Listen over uønskede stoffer Frankrig Forstærket medicinsk overvågning Forordning angående farlige uheld Fareklasse for vand Teknisk vejledning til kontrol af luftkvalitet D.Lgs. 152/06 Holland Vandafledningspolitik (ABM) Internationale regelsæt Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del I Kemikalier Ikke relevant. Dette materiale er angivet eller undtaget. Ikke på listen Ikke på listen Ikke på listen Ikke på listen Ikke på listen Dekret af 11. juli 1977 om listen over aktiviteter, der kræver forstærket lægelig overvågning ikke relevant Anvendelig. Kategori 3 Brandnærende 1 Bilag nr. 2 TA-Luft Nummer Ikke klassificeret. {11} Lettere skadeligt for vandorganismer. Dæmpnings indsats B Ikke på listen Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del II Kemikalier Ikke på listen 6/10/ /23

14 PUNKT 15 Oplysninger om regulering Liste over Kemiske våbenbestemmelser, del III Kemikalier Ikke på listen 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16 Andre oplysninger Revisionskommentarer Komplet tekst af forkortede R-sætninger Komplet tekst af klassificeringer [DSD/DPD] Version Bemærkning til læseren Punkt 1 Firmaets nødtelefonnummer Punkt 2. Fareidentifikation Punkt 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Punkt 9. Fysisk-kemiske egenskaber Punkt 13. Bortskaffelse Forkortelser og initialord ATE = Vurdering af Akut Toksicitet CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008] DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level EUH sætning = CLP-specificeret faresætning PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration RRN = REACH Registreringsnummer Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS] Ox. Sol. 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319 Europa Komplet tekst af forkortede H-sætninger Fulde tekst af klassificeringer [CLP/GHS] Klassificering ANSVARSFRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR R8- Oxiderend; Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. R22- Farlig ved indtagelse. O - Brandnærende Xn - Sundhedsskadelig 6/10/ Ekspert bedømmelse Ekspert bedømmelse Ekspert bedømmelse Kan forstærke brand, brandnærende. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. Begrundelse Acute Tox. 4, H302 AKUT TOKSICITET ORAL - Kategori 4 Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori 2 Ox. Sol. 3, H272 BRANDNÆRENDE FASTE STOFFER - Kategori 3 De oplysninger og anbefalinger indeholdt i dette Safety Data Sheet ("SDS") vedrører kun det specifikke materiale, der er omhandlet heri (den "materiale") og vedrører ikke anvendelsen af sådant materiale i kombination med andre materialer eller proces. De oplysninger og anbefalinger heri menes at være aktuelle og korrekte på datoen for denne MSDS. Men de oplysninger og anbefalinger uden garanti, REPRÆSENTATION eller licens AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, med hensyn til deres, rigtige eller FULDSTÆNDIGHED, og sælgeren, leverandør og producent af materialet og DERES respektive tilknyttede (SAMLET "leverandør") FRASKRIVER ANSVAR FOR tillid til sådan information OG ANBEFALINGER. Dette SDS er ikke en garanti for sikkerhed. En køber eller bruger af materialet (en "Modtager") er ansvarlig for at sikre, at den har alle de nuværende nødvendige oplysninger til sikkert bruge materialet til sit specifikke formål. DESUDEN MODTAGEREN påtager sig al risiko I FORBINDELSE MED BRUGEN af materialet. MODTAGEREN påtager sig alle ansvar SIKRE materialet anvendes på en sikker måde i overensstemmelse med gældende 6/10/ /23

15 PUNKT 16 Andre oplysninger miljø, sundhed og sikkerhed love, politikker og retningslinjer. Leverandøren ikke GARANTERER SALGBARHED af det materiale eller egnethed af materialet til en bestemt anvendelse og tager intet ansvar for skader forårsaget direkte eller indirekte af eller FORBINDELSE MED brug af materialet. 6/10/ /23

16 Bilag til det udvidede sikkerhedsdataark (esds) Industriel Produktdefinition Stof med enkelt bestanddel Identifikation af stof eller blanding Kode ; Produktnavn Afsnit 1 - Titel Kort titel på scenarie for eksponering Liste over brugsbeskrivelser Medvirkende miljømæssige scenarier Sundhed Medvirkende scenarier Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Navn på identificeret anvendelse Industriel brug for formulering af præparater, mellemliggende brug, og slutbrug i industrielle miljøer. Process kategori PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Stof leveret til denne brug i form af Som sådan Slutanvendelsessektor SU03, SU10, SU01 Efterfølgende brugslevetid relevant for denne anvendelse Nej. Kategori for Frigivelse til Miljøet (ERC) ERC02, ERC07 Markedssektor efter type af kemisk produkt PC12 Artikelkategori relateret til efterfølgende brugslevetid Ikke relevant. Ikke relevant. Transport af massegods - PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Nedvaskning og vedligeholdelse af udstyr - PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC26 Arbejde med blandinger (åbne systemer) - PROC05, PROC08b Produkt emballage - PROC09 Opbevaring - PROC26 Nummer på ES 1 Processer og aktiviteter dækket af scenarie for eksponering Gældende for alle identificerede Kategorier af processer. En miljøvurdering er ikke blevet gjort da stoffet ikke opfylder kriterierne for at blive klassificeret som farlige for miljøet Afsnit 2 - Eksponeringskontrol Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer miljømæssig eksponering for 1 Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke klassificeret som farlig til miljøet. Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer eksponering af arbejdere for 1 Transport af massegods Karakteristika for produkt Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Frekvens og varighed af anvendelse Menneskelige faktorer som ikke påvirkes af risikohåndtering Andre arbejdsmæssige forhold som påvirker eksponering for arbejdere Område for brug Faste stoffer, lav støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Variabel, fra dag til dag. Brugsvarighed (t/d) >4 Ikke relevant. Indendørs/Udendørs brug. Anvendte mængder Indendørs og udendørs brug. 16/23

17 Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau (kilde) for at forhindre udslip Udfør tiltag for kontrol/ ændringer Tekniske forhold og foranstaltninger til kontrol af dispersion fra kilde til arbejder Tekniske kontrolforanstaltninger Kontrolforanstaltninger for ventilation Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre/begrænse udslip, dispersion og eksponering Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Personlig beskyttelse Åndedrætsværn Ikke relevant. Ikke relevant. Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Sørg for øget generel mekanisk ventilation. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Sørg for tilstrækkelig ventilation og hvis muligt, anvend eller installer interne udsugningssystemer. Ikke relevant. Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Facilitet med muligheden for at skylle øjne og vaske huden skal være til rådighed. Børst tilsmudset tøj af. Sørg for en god industriel hygiejne. Tilbyd øjenskylning og marker dets placering tydeligt. Hvis betjeningsforholdene forårsager dannelse af høje koncentrationer af støv, skal der bruges støvbriller. Hvis ventilationen er utilstrækkelig, anvendes et åndedrætsværn, som beskytter mod støv/spraytåge. Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer eksponering af arbejdere for 2 Nedvaskning og vedligeholdelse af udstyr Karakteristika for produkt Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Frekvens og varighed af anvendelse Menneskelige faktorer som ikke påvirkes af risikohåndtering Andre arbejdsmæssige forhold som påvirker eksponering for arbejdere Område for brug Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau (kilde) for at forhindre udslip Udfør tiltag for kontrol/ ændringer Faste stoffer, middel støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Ikke relevant. Brugsvarighed (t/d) >4 Ikke relevant. Indendørs/Udendørs brug. Indendørs og udendørs brug. Begræns adgang, mens enheden tømmes eller vedligeholdes. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Da de tømte beholdere indeholder rester af produktet, skal advarslerne på indlægssedlen følges, også efter at beholderen er tømt. Disse kontrolforanstaltninger kan omfatte Adskillelse af områder, adgang kun for autoriseret personale, tilladelse til arbejdssystemer, procedurer ved afgrænsede arbejdsområder, og uddannelse på jobbet farer anerkendelse. 17/23

18 Tekniske forhold og foranstaltninger til kontrol af dispersion fra kilde til arbejder Tekniske kontrolforanstaltninger Kontrolforanstaltninger for ventilation Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre/begrænse udslip, dispersion og eksponering Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Personlig beskyttelse Åndedrætsværn Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Sørg for tilstrækkelig ventilation og hvis muligt, anvend eller installer interne udsugningssystemer. Ikke relevant. Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Facilitet med muligheden for at skylle øjne og vaske huden skal være til rådighed. Børst tilsmudset tøj af. Vær opmærksom på god general hygiejne og husholdning. Tilbyd øjenskylning og marker dets placering tydeligt. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Hvis betjeningsforholdene forårsager dannelse af høje koncentrationer af støv, skal der bruges støvbriller. Hvis ventilationen er utilstrækkelig, anvendes et åndedrætsværn, som beskytter mod støv/spraytåge. Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer eksponering af arbejdere for 3 Arbejde med blandinger (åbne systemer) Karakteristika for produkt Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Frekvens og varighed af anvendelse Menneskelige faktorer som ikke påvirkes af risikohåndtering Andre arbejdsmæssige forhold som påvirker eksponering for arbejdere Område for brug Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau (kilde) for at forhindre udslip Udfør tiltag for kontrol/ ændringer Tekniske forhold og foranstaltninger til kontrol af dispersion fra kilde til arbejder Tekniske kontrolforanstaltninger Kontrolforanstaltninger for ventilation Faste stoffer, middel støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Ikke relevant. Ikke relevant. Indendørs brug. Indendørs. Ikke relevant. Ikke relevant. Brugsvarighed (t/d) >4 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Sørg for øget generel mekanisk ventilation. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Sørg for tilstrækkelig ventilation og hvis muligt, anvend eller installer interne udsugningssystemer. 18/23

19 Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre/begrænse udslip, dispersion og eksponering Ikke relevant. Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Personlig beskyttelse Der bør anvendes beskyttelsesbriller, ansigtsskjold eller anden beskyttelse til hele ansigtet, hvis der foreligger mulighed for direkte eksponering for støv. Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer eksponering af arbejdere for 4 Produkt emballage Karakteristika for produkt Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Frekvens og varighed af anvendelse Menneskelige faktorer som ikke påvirkes af risikohåndtering Andre arbejdsmæssige forhold som påvirker eksponering for arbejdere Område for brug Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau (kilde) for at forhindre udslip Udfør tiltag for kontrol/ ændringer Tekniske forhold og foranstaltninger til kontrol af dispersion fra kilde til arbejder Tekniske kontrolforanstaltninger Kontrolforanstaltninger for ventilation Faste stoffer, middel støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Ikke relevant. Ikke relevant. Indendørs brug. Indendørs. Ikke relevant. Ikke relevant. Brugsvarighed (t/d) >4 Sørg for, at området er organiseret, godt oplyst og ventileret med plads nok til nem håndtering af spild. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Sørg for tilstrækkelig ventilation, når ødelagte pakker ompakkes. Anvend kun produktet i et vel-ventileret område. Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre/begrænse udslip, dispersion og eksponering Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Personlig beskyttelse Ikke relevant. Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Facilitet med muligheden for at skylle øjne og vaske huden skal være til rådighed. Børst tilsmudset tøj af. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Hvis betjeningsforholdene forårsager dannelse af høje koncentrationer af støv, skal der bruges støvbriller. 19/23

20 Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Eventuelt scenarie for eksponering som kontrollerer eksponering af arbejdere for 5 Opbevaring Karakteristika for produkt Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Frekvens og varighed af anvendelse Menneskelige faktorer som ikke påvirkes af risikohåndtering Andre arbejdsmæssige forhold som påvirker eksponering for arbejdere Område for brug Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau (kilde) for at forhindre udslip Udfør tiltag for kontrol/ ændringer Tekniske forhold og foranstaltninger til kontrol af dispersion fra kilde til arbejder Tekniske kontrolforanstaltninger Kontrolforanstaltninger for ventilation Faste stoffer, middel støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Ikke relevant. Ikke relevant. Indendørs brug. Indendørs. Ikke relevant. Ikke relevant. Brugsvarighed (t/d) >4 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening. Sørg for øget generel mekanisk ventilation. Brug en god standard for general ventilation. Naturlig ventilation er via døre, vinduer osv. Kontrolleret ventilation betyder, at luft tilføres eller fjernes via en eldrevet ventilator. Sørg for tilstrækkelig ventilation og hvis muligt, anvend eller installer interne udsugningssystemer. Organisatoriske foranstaltninger for at forhindre/begrænse udslip, dispersion og eksponering Ikke relevant. Forhold og foranstaltninger relateret til personlig beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering Personlig beskyttelse Hvis betjeningsforholdene forårsager dannelse af høje koncentrationer af støv, skal der bruges støvbriller. Afsnit 3 - Beregning over eksponering og reference til dens kilder Hjemmeside Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Beregning over eksponering og reference til dens kilder - Miljø 2 Ikke relevant. Vurdering af eksponering (miljø) Forventet eksponering Vurdering af eksponering (menneskelig) Forventet eksponering Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil - Arbejdere1 Transport af massegods Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Estimerede eksponeringer på arbejdspladsen forventes ikke at overskride DNEL'er, når den identificerede risikohåndteringsforanstaltning tages i brug. 20/23

21 Vurdering af eksponering (menneskelig) Forventet eksponering Vurdering af eksponering (menneskelig) Forventet eksponering Vurdering af eksponering (menneskelig) Forventet eksponering Vurdering af eksponering (menneskelig) Forventet eksponering Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Kvalitativ metode brugt til at konkludere sikker brug. Agrium calciumnitrat eksponeringsscenarie for arbejdstagere Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil - Arbejdere3 Nedvaskning og vedligeholdelse af udstyr Estimerede eksponeringer på arbejdspladsen forventes ikke at overskride DNEL'er, når den identificerede risikohåndteringsforanstaltning tages i brug. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil - Arbejdere4 Arbejde med blandinger (åbne systemer) Estimerede eksponeringer på arbejdspladsen forventes ikke at overskride DNEL'er, når den identificerede risikohåndteringsforanstaltning tages i brug. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil - Arbejdere5 Produkt emballage Estimerede eksponeringer på arbejdspladsen forventes ikke at overskride DNEL'er, når den identificerede risikohåndteringsforanstaltning tages i brug. Eksponeringsberegning og henvisning til kilden dertil - Arbejdere6 Opbevaring Estimerede eksponeringer på arbejdspladsen forventes ikke at overskride DNEL'er, når den identificerede risikohåndteringsforanstaltning tages i brug. Afsnit 4 - Vejledning til bruger længere nede til evaluering om, hvordan denne arbejder inden for grænserne sat af ES Miljø Sundhed Ingen yderligere risikohåndteringsforanstaltninger er påkrævet. Retningslinjer er baseret på forventede arbejdsforhold, som måske ikke er relevante på alle steder. Derfor kan det være nødvendigt at skalere for at definere passende stedspecifikke risikohåndteringsforanstaltninger. Yderligere gode råd til praksis ud over REACH CSA Miljø Brug indeslutning er hensigtsmæssigt. Gode vaner og forholdsregler hygiejne og husholdning Sundhed 21/23

22 Bilag til det udvidede sikkerhedsdatablad (esds) Professionel Produktdefinition Stof med enkelt bestanddel Identifikation af stof eller blanding Kode ; Produktnavn Punkt 1 - Titel Kort titel på eksponeringsscenarie Liste over brugsbeskrivelser Medvirkende miljømæssige scenarier Sundhed Medvirkende scenarier Agrium eksponeringsscenarie calciumnitrat til professionelt brug. Navn på identificeret anvendelse Professionel brug i formuleringen af kemisk produkt og endelig anvendelse. Process kategori PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC19, PROC26 Stof leveret til denne brug i form af Som sådan Slutanvendelsessektor SU01, SU10 Efterfølgende brugslevetid relevant for denne anvendelse Nej. Kategori for Frigivelse til Miljøet (ERC) ERC02, ERC08c, ERC08f Markedssektor efter type af kemisk produkt PC12 En miljøvurdering er ikke blevet gjort da stoffet ikke opfylder kriterierne for at blive klassificeret som farlige for miljøet Alle proces kategorier er omfattet af dette bidrage scenario, da alle praktiske forhold og risikohåndteringsforanstaltninger er identiske. Nummer på ES 2 Processer og aktiviteter dækket af eksponeringsscenarie Gældende for alle identificerede Kategorier af processer. Punkt 2 - Eksponeringskontrol Bidragende scenarie, som regulerer eksponeringen af miljøet for 1 En miljøvurdering er ikke blevet gjort da stoffet ikke opfylder kriterierne for at blive klassificeret som farlige for miljøet Ikke relevant. Bidragende scenarie, som regulerer eksponeringen af arbejdstagere for 1 Alle proces kategorier er omfattet af dette bidrage scenario, da alle praktiske forhold og risikohåndteringsforanstaltninger er identiske. Produktkarakteristik Koncentration af stoffet i blanding eller artikel Fysisk tilstandsform Støv Anvendte mængder Anvendelsens hyppighed og varighed Menneskelige faktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Andre givne anvendelsesforhold, som har indflydelse på eksponeringen af arbejdstagere Anvendelsesområde Faste stoffer, middel støvafgivelse. Dækker en procentdel af stoffet i produktet op til 100% Perleformet fast stof. Faste stoffer, middel støvafgivelse. Variabel. >4 Timer pr. skift Ikke relevant. Indendørs/Udendørs brug. Indendørs og udendørs brug. 22/23

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD 6 PROTEINE MIXTURE. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 16/10/2012 Revision: 09/01/2013 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MEMBRANE POTENTIAL REAGENT A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD MEMBRANE POTENTIAL REAGENT A. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktets partnummer Produktbeskrivelse Produkttype Pulver. Andre former for identifikation/

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.

Sikkerhedsdatablad. Ler Selvhærdende Light Hvid 250 g. 82 12 12 12 (Giftlinien) Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01. Sikkerhedsdatablad Revision: 21-02-2011 Erstatter: 06-11-2007 Version: 01.00 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Ler Selvhærdende

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) Europa Premium Line Shower Gel & Shampoo Version 1 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt)

SIKKERHEDSDATABLAD. Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid, natriumchlorid med E535/E536, Vejsalt) SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 30062015 Version: 001CSDK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Salte (blødgøringssalt, natriumchlorid,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. w/w% Note EF-nummer. DSD-klassificering/ Sikkerhedsdatablad Revision: 08112010 Erstatter: Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Liquid Tempera 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 4 revision: 31.07.2012 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 MULTI-REP 2080 side 1 af 5 +1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: MULTI-REP 2080 PR-nr.: Relevante identificerede anvendelse af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen

- 9484 Sokkelmaling Grå Droppen - 9485 Sokkelmaling Sort Droppen DATABLAD 9484 Sokkelmaling Grå Droppen 9485 Sokkelmaling Sort Droppen Harald Nyborg A/S DK5220 Odense SØ Tlf. +45 63 95 95 00 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 23092012 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk)

SIKKERHEDSDATABLAD. Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Laundry Line Kalk-væk (Kalk-væk) Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Laundry Line Kalk-væk (Kalkvæk) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie

Sikkerhedsdatablad. 267 Køkkenbordsolie Sikkerhedsdatablad Revision: 08-12-2011 Erstatter: 02-09-2011 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 267 Køkkenbordsolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner

SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner Sæbespåner Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Sæbespåner SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. : GOJO SPA BATH Body & Hair Shampoo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. : GOJO SPA BATH Body & Hair Shampoo. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 15062015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan Spray 1.2. Relevante

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Sandspartel Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Kræves ikke Udarbejdet den: 02092014 / LGR Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 23072014 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: 2012-04-03 Produktnr.: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator PR-nr.: Emballage: Kræves ikke 25 kg 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Carulite Granular for LTCOR_1048483-1048484-1048485-1048486-1048487-1048488-1048489 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn CARULITE 200 4x8 mesh GranularCatalyst 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produkt kode : 115734E

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer

SIKKERHEDSDATABLAD Rapid Fixer Revision 09/04/2014 Revision 6 Erstatter dato 15/08/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 1984253,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: jalr Udarbejdelsesdato: 22-04-2015 Revisionsdato: 24-04-2015 Anvendelse:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

: TRUCKCLEANER SUPER

: TRUCKCLEANER SUPER Udarbejdet den: 24/07/2012 Erstatter: 13/07/2012 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTI-TEMP EP 00 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn MULTITEMP EP 00 Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Side 1 af 6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

MULTIREN 83 DESINFEKTION

MULTIREN 83 DESINFEKTION Side 1/5 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 1802188 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1 x 1 kg Cellulose MN 301 HR Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 816280.1 Handelsnavn Cellulosepulver MN 301 HR 1 x 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00 1 og 2 Varenr. 77100, 77103, 77105, 77118, 77150, 77155 og 77168 Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Food Grease Plus 00, 1 og 2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Food Grease Plus 00

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET

SIKKERHEDSDATABLAD PORCIVET PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NanoSi-SP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. NanoSi-SP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn REACH Registreringsnummer Produkttype Andre former for identifikation Kemisk formel EF nummer

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 14-08-2013 Erstatter: 20-12-2011 Version: 0200/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProtoxSkimmel

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015

SIKKERHEDSDATABLAD. LPS ThermaPlex Multi-Purpose Bearing Grease. - Ingen. M70614, M70606, M70635, M70655 04-marts-2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse Registreringsnummer Synonymer Delnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stoffets navn Handelsnavn Identifikationsnummer Registreringsnummer Synonymer Polyvinylacetal

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker

SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker Olie til Skifer & Klinker Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Olie til Skifer & Klinker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015

Sikkerhedsdatablad. Handy Plus. Erstatter dato: 10-10-2013 Revisionsdato: 04-02-2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Øvrig Information: Produktet er et kosmetisk produkt, som er omfatttet af Europa-Parlamentets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere