EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062"

Transkript

1 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse: IBEDA-CHEMIE Klaus P. Christ GmbH Adresse/postboks: Am Eichelgärtchen 32 Land/postnummer/sted: D Halsenbach Relefonnr.: +49 (0) Faxnr.: +49 (0) Ansvarshavende for information: Herr Dohmann Relefonnr.: +49 (0) Alarmopkaldsnummer Beratungsstelle bei Vergiftung Relefonnr.: +49 (0) Farlige indholdsstoffer: 2. Oplysning om indhold (sammensætning) CAS-nr. EINECS/ELINCS kemisk betegnelse Indhold Faresymbol R-sætninger Sodium perborate % O, Xn 8, 22, 36/ Natriumcarbonat <= 35 % Xi Pentanatriumtriphosphat <= 30 % Citric acid <= 10 % Xi Farlige egenskaber klassificering Produktet er klassificeret og mærket efter EF-direktiver eller den respektive nationale lovgivning. Xi Lokalirriterende R 36/38 Irriterer øjnene og huden. 4. Første hjælp Ved innånding: Ved hudkontakt: Ved øjenkontakt: Ved indtagelse: Henvisning til lægen: Sorg for frisk luft. Hold offeret i ro. Ved urelmæssigt åndedræt eller åndenød, gives straks kunstigt åndedræt eller ilt. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern kontaktlinser. Søg derefter øjenlæge. Drik store mængder vand. Fremkald ikke opkastning. Tilkald læge. Symptomatisk behandling. Skyl munden med vand. Produktet reagerer alkalisk.

2 Side: 2 af 5 Egnede slukningsmidler: 5. Forholdsregler ved brand Produktet er ikke brandfarligt. Slukningsmidlet bestemmes efter omgivelsernes art. Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel: Om muligt, undgå at slukke med vand. Særlig fare ved selve tilberedningen, dens forbrændingsprodukter eller ved opståede gasarter: Over 60 C udskilning af ilt. Yderligere oplysninger: Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb. 6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip Personlige sikkerhedsforholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning. Brug personlig beskyttelsesudrustning. Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv. Ungå berøring med substansen. Miljøsikkerhedsforanstaltninger: Forurening af jorden, vandmiljøet eller i kloaksystemet bør forhindres. Rengøringsmetoder: Skal optages i tør tilstand og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Gulvet og tilsmudsede genstande renses med vand. 7. Håndtering og lagring Håndtering Henvisning til sikker omgang: Sørg for tilstrækkelig udluftning. Hvis muligt, anvend lukkede apparater. Undgå udvikling af støv. Ved støvudvikling: Benyt lokal udsugning. Lagring Krav om lagerrum og beholdere: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. Opbevares køligt. Information om fælleslagring: Ungå berøring med tungmetaller og med syrer. Lagerklasse: 13 Bestemt(e) anvendelse(r) 8. Begrænsning af påvirkning og personlig sikkerhedsudrustning Eksponeringsgrænseværdier CAS-nr. kemisk betegnelse type grænseværdi Sodium perborate AGW (Tyskland) 0,5 mg/m³ Begrænsning og overvågning af eksponeringen Se oplysninger i kap. 7 afsnitt lagering. begrænsning og overvågning af eksponeringen på arbejdspladsen Åndedrætsværn: Ved støvudvikling bør støvmaske bæres. (in overensstemmelse med EN 141) Beskyttelse af hænder: Kemikaliesikre beskyttelseshandsker in overensstemmelse med EN 374. Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om gennemtrængelighed og gennemtrængstider. Beskyttelse af øjne: Tætsluttende beskyttelsesbrille in overensstemmelse med EN 166.

3 Side: 3 af 5 Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne: Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes. Udseende Form: Farve: Lugt: 9. Fysiske og kemiske egenskaber fast, tablet hvid lugtfri Vigtige oplysninger mht. til beskyttelse af sundhed, miljø og sikkerhed. Smeltepunkt / Smelteområde >= 100 C ph-værdi: hos 20 C, 10 g/l: 9,6 Opløselighed i vand: hos 80 C: let opløselig Termisk nedbrydning: Over 60 C udskilning af ilt. 10. Stabilitet og reaktivitet Omstændigheder der bør omgås: Reagerer med syrer under dannelse af kuldioxid. Ved fugtighed udskiller produktet brintoverilte. Stoffer der bør undgås: Ungå berøring med tungmetaller og med syrer. Termisk nedbrydning: Over 60 C udskilning af ilt. 11. Oplysninger om toxikologi Toxikologiske prøver: Ved indtagelse: Efter optagelse af større mængder fosfater kan gastrointestinale reaktioner, opkastning og diarré forekomme. Ved hudkontakt: irriterende Ved øjenkontakt: irriterende Almene bemærkninger 12. Oplysning om økologi Økotoxiske virkninger Fareklasse for vand: 1 svagt skadeligt for vand Oplysning om eliminering Virkninger i spildevandsrensningsanlæg: I afløbsvand: natriumcarbonat og brintoverilte. Yderligere oplysninger om økologi Almene oplysninger: Forurening af jorden, vandmiljøet eller i kloaksystemet bør forhindres. 13. Oplysninger om bortskaffelse Produkt Affaldskode = Affald fra FTDA af fedtstoffer, smøremidler, sæber, vaskemidler, desinfektionsmidler og kropsplejemidler. FBDA = fremstilling, blanding, distribution og anvendelse Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser. Små mængder: Fortyndes med meget vand.

4 Side: 4 af 5 Embalering Anbefaling: Skylles med vand. Emballagen destrueres efter sit særlige materiale. Enkeltpakninger kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Større mængder: Affaldskode EU: = Indpakningner med skadeligt restinhold. Vejtransport Søfart 14. Oplysning om transport ADR: udelades RID: udelades not applicable Luftfart Yderligere oplysninger Not restricted Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser. Klassifikation Mærkning og farebetegnelse: Xi 15. Gældende bestemmelser Lokalirriterende R-sætninger: R 36/38 Irriterer øjnene og huden. S-sætninger: S 2 Opbevares utilgængeligt for børn. S 22 Undgå indånding af støv. S 26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Oplysningstekst for etiketter: indeholder fosfater, blegemiddel på iltbasis og natriumcarbonat Nationale bestemmelser Nationale bestemmelser - Tyskland Lagerklasse: 13 Fareklasse for vand: 1 svagt skadeligt for vand Fareklasse A, HB Beskyttelsesniveau 2 Nationale bestemmelser - USA NFPA Hazard Rating: - Health = 1 (Slight) - Fire = 0 (Minimal) - Reactivity = 0 (Minimal)

5 Side: 5 af Øvrige oplysninger Yderligere information R-sætninger: R 8 = Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer. R 22 = Farlig ved indtagelse. R 36 = Irriterer øjnene. R 36/38 = Irriterer øjnene og huden. Årsag til de sidste andringer: Ændring i afsnit 8: AGW (Tyskland) Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad Kontaktperson: se kap. 1, informationsafsnit. Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000

Contact VA 8312 (DK) Code-Nr. 122000 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 122000 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8.

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Trykkedato 06.06.2013 revision 06.05.2013 (DK) Version 8. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 133530 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014

Revision : 04.03.2014 Version (Revision) : 2.0.0 (1.0.0) Trykt : 04.03.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, 1.2 der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

215 Universalreiniger

215 Universalreiniger Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/ 2006 (REACH) Trykkedato 29.12.2010 Revision 27.08.2010 (DK) Version 1.0 CASSIDA GREASE HDS 2

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) nr. 1907/ 2006 (REACH) Trykkedato 29.12.2010 Revision 27.08.2010 (DK) Version 1.0 CASSIDA GREASE HDS 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Trykdato: 07.04.2009 Revisions nr. 1 Revision: 31.07.2007 1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Oplysninger om produktet Artikelnummer: 407, DK11504010, DK11504020, DK11504030, DK11504040, DK11520050, DK11520150, DK11520350, DK11520450,

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Producent / leverandør Oplysninger fås hos forretningsområde FUCHS LUBRITECH GMBH Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg.

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 CM 840 Håndspartel Byg. Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2008 01 17 Revideret den: 2015 05 22 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Artikelnr: 84001. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1 / 7 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: 100179 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelsesformål Tekniske aerosoler Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 116510 1.2. Relevante identificerede

Læs mere