PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tørmørtel til coating. Disse oplysninger foreligger ikke.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tørmørtel til coating. Disse oplysninger foreligger ikke."

Transkript

1 Ref. MA /E Rev. nr. 1.1 Behandlet den Trykdato PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede begrænsninger i brugen Tørmørtel til coating Disse oplysninger foreligger ikke. 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet -addresse på den person, som er ansvarlig for SDS Denmark Sto Danmark A/S Avedøreholmen 48 DK Hvidovre Telefon: Telefax: MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB 1.4 Nødtelefon Denmark Telefon: +44 (0) Læge kan rette henvendelse til Giftlinien: Ved ulykke kontakt alarmcentralen 112. PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen Vurdering ( FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Alvorlig øjenskade, Kategori 1 Hudirritation, Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H315: Forårsager hudirritation. H335: Kan forårsage irritation af luftvejene. Vurdering (67/548/EØF, 1999/45/EF 1999/45/EF: Fareklasse Lokalirriterende Farebetegnelse Lokalirriterende R-Sætning(er) R41, R37/38 Risiko for alvorlig øjenskade. Irriterer åndedrætsorganerne og huden. 2.2 Mærkningselementer Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) 1/15

2 Farepiktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Fare H315Forårsager hudirritation. H318Forårsager alvorlig øjenskade. H335Kan forårsage irritation af luftvejene. P102Opbevares utilgængeligt for børn.p261undgå indånding af pulver.p271brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.forebyggelse: P280Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Reaktion: P305 + P351 + P338VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P315Søg omgående lægehjælp. P302 + P352VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. P332 + P313Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P362 + P364Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. P304 + P340VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Tillægsmærkning: Farebestemmende komponent(er) for etikettering: cement, portland 2.3 Andre farer Lavt chromatindhold i mindst 9 måneder efter produktionsdato når det opbevares korrekt under tørre forhold. Mørtel/puds reagere alklisk med vand, hvorfor hud og øjne skal beskyttes. Ved hudkontakt skylles med rigeligt vand. Ved stof i øjnene opsøges omgående læge. Risiko for infektion af lungen efter længerevarende indånding af støvpartikler. Blandingen har et lavt chromatindholdet, da niveauet af sensibiliserende chrom (VI) er reduceret til under 2 ppm med anvendelsen af additiver i cement-delen af klar-til-brug mørtelen. Det er derfor ikke klassificeret som sensibiliserende i henhold til Art. 6 og bilag 1 til EF-direktiv 1272/2008. For at sikre den reducerede chromat s effektivitet, skal cementen opbevares korrekt, og sidste anvendelsesdato skal overholdes. Ved lagring af produktet efter udløb af holdbarhedsdatoen, øges risikoen for eksem ved overfølsomhed overfor krom (VI). Kraftig påvirkning eller længere tids indånding af alveol- penetrerende fint kvartsstøv kan medføre en 2/15

3 lungesygdom, kendt som asbestose. De kendte symptoner på asbestose er hoste og åndenød. Asbestose-ramte løber en stor risiko for at få lungecanser. Støveksponeringen skal måles og overvåges. Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Ikke anvendelig PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2 Blandinger Kemisk karakterisering Cementholdig tørmørtel Farlige komponenter Kemisk betegnelse CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnum mer cement, portland Klassificering (67/548/EØF) Xi; R37/38-R41- R43 Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering : Kvarts ( sand, finandel < um mindre end 1 % ) GV stof Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. IARC: (International Agency for Research on Cancer) Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008) Eye Dam.1; H318 STOT SE3; H335 Skin Irrit.2; H315 Skin Sens.1; H317 GV stof, Ikke et farligt stof iht. GHS.Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer., IARC: (International Agency for Research on Cancer) Koncentration (%) 30 - < < 70 Til forklaring af forkortelser se punkt 16. PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 3/15

4 Indånding Hudkontakt Øjenkontakt Indtagelse Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende symptomer. Fjern øjeblikkeligt forurenet tøj og sko. Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende symptomer. Vask forurenet tøj før genbrug. I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter. Hvis muligt, anvend fysiologisk saltvand som øjenskyllevæske (f.eks. 0,9% NaCl). Gnid ikke angrebne områder. Søg omgående læge. Skyl munden. Drik rigeligt med vand, hvis ved bevidsthed. Fremprovoker IKKE opkastning. Søg lægehjælp. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer Behandling Kontakt med huden kan fremprovokere følgende symptomer: Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Indånding kan fremprovokere følgende symptomer: Hoste Irriterer åndedrætsorganerne. Behandles symptomatisk. Ingen information tilgængelig. PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Anvisninger for brandmandskab Produktet er ikke brandfarligt. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Ikke anvendelig Produktet er hverken eksplosivt eller brændbart og virker ikke brandnærende sammen med andre materialer. Særlige forholdsregler kræves ikke. PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og Undgå støvdannelse. Brug åndedrætsværn ved påvirkning af støv. 4/15

5 nødprocedurer 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltni nger 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 6.4 Henvisning til andre punkter Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. Brug mekanisk håndteringsudstyr. Fugtes og fjernes. Undgå støvdannelse, rummet bør kun støvsuges. Skær med kniv, hvis muligt undgå anvendelse af sav. Brug ikke trykluft til rengøringsformål. Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13. Rens den forurenede overflade omhyggeligt. Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om sikker håndtering Undgå støvdannelse. Ved anvendelse af sækkevarer og åben blander påfyldes først vand, derefter den tørre mørtel langsomt. Brug en lav faldhøjde. Start blanderen langsomt. Undgå at presse tomme sække ned i f. eks. en større sæk. Større last end 25 kg skal ikke løftes manuelt men kun med hjælp af mekanisk udstyr. Alt efter medarbejderens alder og fysik samt hvor ofte lasterne bliver løftet og båret, kan selv lettere vægt forårsage stor belastning. Undlad at knæle ned i det våde produkt under arbejdet. Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum. Tomme beholdere må ikke genbruges. Hygiejniske foranstaltninger Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Undgå kontakt med huden og øjnene. Fjern forurenet tøj og vask før genbrug. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Krav til lager og beholdere Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse Yderligere information om opbevaringsforhold Anvisninger ved samlagring Opbevar i original beholder. Opbevares på et tørt sted. Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter som f.eks. Carbonoxider, røg. Beskyttes mod luftfugtighed og vand. Følg producentens anvisninger, gældende lagringsforhold og holdbarhed. Ingen materialer skal nævnes særskilt. 5/15

6 7.3 Særlige anvendelser For yderligere produktinformation, se tillige teknisk faktablad. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Kontrolparametre Grænseværdi(er) Komponenter CAS-Nr. Basis Type: Kontrolparametre Kvarts ( sand, finandel < 12 um mindre end 1 % ) grænseværdier Gennemsnitværdier Respirabelt støv /Silicium 0,1 mg/m³ Øvrige råd: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Liste over grænseværdier for støv. Grænseværdier for støv er fastsat for koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv (DS/EN 481 om inhalerbart støv). grænseværdier Gennemsnitværdier Totalt støv /Silicium 0,3 mg/m³ Øvrige råd: Liste over grænseværdier for støv. Grænseværdier for støv er fastsat for koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv (DS/EN 481 om inhalerbart støv). Øvrige råd: Kraftig påvirkning eller længere tids indånding af alveol- penetrerende fint kvartsstøv kan medføre en lungesygdom, kendt som asbestose. Effekten af kvartsstøv (inklusiv kristobalit, tridymit) opstår efter en længere periode og afhænger af exponeringsmængden, hvilket igen kommer an på midlets koncentration (respirabel fraktion) som individet er exponeret for under en længere periode. siliciumdioxid grænseværdier Gennemsnitværdier Respirabelt støv /Silicium 0,1 mg/m³ Øvrige råd: Betyder, at stoffet er optaget på listen over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Liste over grænseværdier for støv. Grænseværdier for støv er fastsat for koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv (DS/EN 481 om inhalerbart støv). grænseværdier Gennemsnitværdier Totalt støv /Silicium 0,3 mg/m³ Øvrige råd: Liste over grænseværdier for støv. Grænseværdier for støv er fastsat for koncentrationen af totalstøv og for koncentrationen af respirabelt støv. Bortset fra træstøv har Arbejdstilsynet ikke fastsat grænseværdier for indhalerbart støv (DS/EN 481 om 6/15

7 inhalerbart støv). Som grundlag tjente de ved opstillingstidspunktet gyldige lister. 8.2 Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol For at undgå støvdannelse anvendes lukkede systemer (såsom silo med automatisk dosering), punktudsug eller andre tekniske kontrolforanstaltninger, f.eks. udstyr med specielt udsug til støvopsamling. Vand til øje-og hudskylning skal være tilgængelig. Hold luftkoncentrationerne under erhvervsmæssige eksponeringsstandarder. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler a) Beskyttelse af øjne / ansigt Sikkerhedsbriller med sideskærme i overensstemmelse med EN166 b) Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Kropsbeskyttelse Nitrilbeklædte bomuldshandsker gennemtrængningstid: 480 min Minimum tykkelse: 0,8 mm Beskyttelseshandsker opfylder EN 388. f. eks. KCL 102 Sahara Top (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Kemikaliehandsker (kategori III) er ikke nødvendige. Ved spild på handsken skiftes denne straks. Nye handsker skal være tilgængelige. Indsmør hænderne med fedtholdig hudsalve efter håndvask for at erstatte tabt hudfedt. Vær opmærksom på informationen givet af producenten omkring permeabilitet og gennemtrængningstider og om specielle arbejdspladsforhold (mekanisk belastning, varighed af kontakt). Valget af den korrekte handske afhænger ikke alene af dets materiale men også af andre kvalitetsegenskaber og er forskellige fra én producent til en anden. Langærmet beklædning c) Åndedrætsværn undgå indånding af partikler Blanding og omhældning af mørtel i åbne systemer: Overholdelse af grænseværdier på arbejdspladsen skal sikres ved effektive foranstaltninger til eksponeringskontrol, f.eks. lokal ventilation. Hvis effektiv udsugning ikke er mulig anvendes godkendt halvmaske med partikelfilter FFP2 (testet iht. EN 149). Ved manuel håndtering af brugsklar mørtel: Åndedrætsværn normalt ikke nødvendigt. Maskinel bearbejdning af mørtel: Åndedrætsværn normalt ikke nødvendigt. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet Generelle anvisninger Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder. 7/15

8 PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugttærskel ph-værdi Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Laveste eksplosionsgrænse Højeste eksplosionsgrænse Damptryk Dampmassefylde Massefylde Opløselighed (Vand) Fordelingskoefficient: n- oktanol/vand Selvantændelsestemperatur Antændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet, dynamisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2 Andre oplysninger Flow tid pulver I overensstemmelse med produktbetegnelse ingen > 11,5, 20 C, (vandig suspension) Ikke anvendelig Produktet er ikke brandfarligt. tungt opløselig ikke bestemt ikke selvantændelig Ikke eksplosiv Ikke anvendelig PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold Kemisk stabilitet 8/15

9 Stabil under normale forhold Risiko for farlige reaktioner Farlige reaktioner 10.4 Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås 10.5 Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Disse oplysninger foreligger ikke. Undgå kontakt med fugt og vand under opbevaring (fugt igangsætter en basisk reaktion hvilket medfører hærdning). Reagerer eksotermt med syrer; det våde produkt er basisk og reagerer med syrer, ammoniumsalte og letmetaller (f.eks. Aluminium, zink og messing) under dannelse af brint Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Dekomponeringstemperatur Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akut oral toksicitet Akut toksicitet ved indånding Akut dermal toksicitet Hudætsning/-irritation Forårsager hudirritation. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenskade. Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Hvis produktets holdbarhedstid overholdes og den angivne personlige sikkerhedsbeskyttelse overholdes, forventes ingen sensibiliserende effekt at opstå. 9/15

10 Ved lagring af produktet efter udløb af holdbarhedsdatoen, øges risikoen for eksem ved overfølsomhed overfor krom (VI). Kimcellemutagenicitet Genotoksicitet in vitro Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet Virkninger på fertilitet Udviklingstoksicitet Enkel STOT-eksponering Gentagne STOT-eksponeringer Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. Aspirationsfare Menneskelig erfaring Yderligere oplysninger Cement kan forværre eksisterende hudsygdomme samt øjen-og luftvejsirritation, f.eks. med emfysem eller astma. Selve produktet er ikke blevet testet. Blandingen er klassificeret i overensstemmelse med bilag I i EF-direktiv 1272/2008. (Se afsnit 2 og 3 for detaljer). Komponenter: cement, portland : Hudætsning/-irritation Forårsager hudirritation. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Forårsager alvorlig øjenskade. 10/15

11 Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Kan forårsage allergisk hudreaktion. Enkel STOT-eksponering Eksponeringsvej: Indånding Kan forårsage irritation af luftvejene. Kvarts ( sand, finandel < 12 um mindre end 1 % ) : Kræftfremkaldende egenskaber Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer. PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER 12.1 Toksicitet Produkt: Toksicitet overfor fisk 12.2 Persistens og nedbrydelighed Produkt: Biologisk nedbrydelighed 12.3 Bioakkumuleringspotentiale Produkt: Bioakkumulering 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet 12.5 Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering 12.6 Andre negative virkninger Produkt: Ikke anvendelig Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) ved niveauer på 0,1% eller højere. 11/15

12 Yderligere økologisk information Må ikke tømmes i kloakafløb. Øko-toksiske effekter, især akvatisk toksicitet, er kun mulige ved udledning af større mængder til vand med ph-ændring til følge. PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE 13.1 Metoder til affaldsbehandling Produkt Brugeren er ansvarlig for korrekt kodning og mærkning af affald. Ved anbefalet brug, kan affaldskoder vælges i henhold til koderne i det Europæiske Affaldskatalog (EAK) Spild og rester kan genanvendes. Rester der ikkekan genbruges blandes med vand og lades hærde. Hærdet produkt kan deponeres som industri- eller byggeaffald med affaldskode eller Uhærdet produkt behandles i henhold til affaldskoden. Rester af produktet opsamles i egnede beholdere der mærkes: "Indeholder stof, der er omfattet af dansk miljøregulering med hensyn til kræftrisiko". Forurenet emballage Affaldskort nr. for uanvendt produkt Tom emballage genindvindes hvis muligt i henholdtil genindvindingssystemet *: Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder bl andet affald) indeholdende farlige stoffer : (*) farligt affald i henhold til direktivet 91/689/EØF PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 UN-nummer Ikke reguleret som farligt gods 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Ikke reguleret som farligt gods 14.3 Transportfareklasse(r) Ikke reguleret som farligt gods 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret som farligt gods 14.5 Miljøfarer Ikke reguleret som farligt gods 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 12/15

13 Bemærkninger Disse oplysninger foreligger ikke Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Bemærkninger Ikke anvendelig PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Direktiv 1999/13/EF 0 % Direktiv 2004/42/EF falder ikke under direktiv 2004/42/EF Angivelses status PR-nr.: Kodenummer 00-4 (1993 ) Andre regulativer Må ikke anvendes af unge under 18 år, jf. Arbejdsmininsteriets bekendtgørelse om unges arbejde. Må ikke anvendes af gravide og ammende. Cementen i produktet er kromreduceret. Personer med kromallergi bør ikkehåndtere cementholdige produktet. Arbejde med produktet må kun udføres af personer der har fået vejledning om sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer og foranstaltninger i forbindelse med arbejdet. Følg beskyttelses- og sikkerhedsforskrifterne i henhold til bestemmelserne Kemikaliesikkerhedsvurdering Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3: R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3. 13/15

14 H315 H317 H318 H335 Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Afdelingen for udfærdigelsen af sikkerhedsdatablade: Kontaktperson Denmark Abteilung TIQS Sto SE & Co. KGaA Stühlingen MIljøafdelingen, Sto Scandinavia AB Yderligere oplysninger Klassificeringen er foretaget iht. artikel 6 (5) og bilag 1 i Forordning 1272/2008 (analogivurdering og beregningsmetoden). Det er muligt, at etiket-mærkningen i en midlertidig periode er forskellig fra vareinformationsbladet, indtil lageret er opbrugt.vi beder om deres forståelse. Ændringer fra den foregående version er vist med markeringer i venstre spalt Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores aktuelle vidensniveau og opfylder national og EU-lovgivning. Vi har imidlertid intet kendskab til og fører ingen kontrol over brugerens arbejdsbetingelser. Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nødvendige lovmæssige bestemmelser. Angivelserne i dette sikkerhedsdatablad beskriver sikkerhedskravene til vores produkt og udgør ikke en garanti for produktegenskaberne. 14/15

15 15/15

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden

Udgave 1. Revisionsdato 07.02.2011 Trykdato 12.08.2011. 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 71245 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 701 Addista; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168 L1009843 DENM/05T PPE 4052168 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 LCK 300 Alkohol/Alcohol/Alcool, Analysenkuvetten; 1/3 Trykt dato: 29.07.2013 Katalog-nr.: LCK300-1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCA 390 Standard Solution AOX; 1/1 Side 1 af 8 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD ONE SUPER TECH PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SALTSYRE 30% / DK 23 KG

SALTSYRE 30% / DK 23 KG SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SALTSYRE 30% / DK 23 KG Udgave 5.1 Printdato 07.05.2014 Revisionsdato / gyldig fra 06.05.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere