SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 31 Ifølge artikel 31 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) skal der udleveres et sikkerhedsdatablad (SDS) for farlige stoffer eller blandinger. Dette produkt opfylder ikke klassificeringskriterierne i forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP). Et sådant dokument er derfor ikke omfattet af artikel 31 i REACH, og kravet om oplysninger i hvert enkelt punkt gælder ikke 1.1. Produktidentifikator 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produktkode: Produktnavn: M5P CAB-O-SIL Ò Untreated Fumed REACH-registreringsnummer: Synonymer: Dette SDS gælder for følgende grader: Ubehandlet pyrogen silica, Siliciumdioxid, syntetisk amorf silica, pyrogen amorf silica, Kolloid siliciumdioxid, kolloid vandfri silica, let vandfri kiselsyre CAB-O-SIL Untreated Fumed Silica: M5P, M5DP 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse: Anvendelser, der frarådes: Multifunktionelt hjælpestof til faste, halvfaste og flydende lægemiddelformer, Flydemiddel, Antiklumpningsmiddel, Sprayhjælpemiddel, Antiblokeringsmiddel, Antibundfældningsmiddel, Fortykningsmiddel, Stabiliseringsmiddel, Bærestof, Andet Ikke kendt ifølge REACH-fællesregistreringsdossier Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Cabot EMEA* Hovedkvarter CABOT SWITZERLAND GmbH Mühlentalstrasse Schaffhausen Schweiz Tlf.: +41 (0) FAX: +41 (0) Cabot EMEA* Forretningsservicecenter 101 Mukusalas Street LV-1004 Riga Letland Tlf.: * Europa, Mellemøsten og Afrika adresse: Side 1 / 13

2 1.4. Nødtelefon Nødtelefon: Døgnservice Tyskland: CHEMTREC Storbritannien: CHEMTREC: (+44) USA: CHEMTREC: eller CHEMTREC China: International CHEMTREC: eller FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv 67/548/EØF Mærkningselementer Piktogram: Ingen Signalord: Ingen Faresætninger: Ingen Sikkerhedssætninger Ingen 2.3. Andre farer Ingen. Primære eksponeringsveje: Kontakt med øjnene: Kontakt med huden: Indånding: Indtagelse: Indånding, Kontakt med huden, Kontakt med øjnene Kan forårsage mekanisk irritation. Undgå kontakt med øjnene. Kan forårsage mekanisk irritation og udtørring af huden. Undgå kontakt med huden. Der er ikke rapporteret tilfælde af sensibilisering hos mennesker. Støv kan irritere luftvejene. Sørg for egnet udsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Se også punkt 8. Der forventes ingen utilsigtede sundhedsvirkninger. Se punkt 11. Side 2 / 13

3 Kræftfremkaldende egenskaber: Indeholder ingen stoffer på over 0,1 %, der er registreret af IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) eller EU (Den Europæiske Union). Se også punkt 11. Målorganvirkninger: Lunger, Se punkt 11 Sygdomstilstande, der forværres af eksponering: Astma, Luftvejssygdom Potentielle miljøpåvirkninger: Ingen kendt. Se punkt Stoffer 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk navn EF-nr. CAS-nr. vægt-% Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF Syntetisk amorf, pyrogen silica Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] REACH-registrerin gsnummer * > Andre oplysninger: *Oplysninger om regulering findes under generel silica: CAS RN , EINECS RN Bindestregen(-)betyder ikkerelevant 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indånding Indtagelse: Vask grundigt med sæbe og vand. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Skyl omgående øjnene med store mængder vand i 15 minutter. Søg læge, hvis der opstår symptomer. Flyt personen til frisk luft, hvis der opstår hoste, åndenød eller andre vejrtrækningsproblemer. Søg læge, hvis symptomerne varer ved. Genopret om nødvendigt normal vejrtrækning ved hjælp af sædvanlige førstehjælpsforanstaltninger. Fremkald ikke opkastning. Giv adskillige glas vand, hvis personen er ved bevidsthed. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: De vigtigste kendte symptomer og virkninger er beskrevet i punkt 2 og/eller punkt Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Side 3 / 13

4 Information til læger: Behandles symptomatisk Slukningsmidler Egnede slukningsmidler: Uegnede slukningsmidler: 5. BRANDBEKÆMPELSE Silica er ikke brændbart, og det er derfor ikke nødvendigt at identificere et slukningsmiddel. Ingen Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige farer i forbindelse med kemikaliet: Farlige forbrændingsprodukter: Ingen. Ingen Anvisninger for brandmandskab Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet Brug passende beskyttelsesudstyr. I tilfælde af brand anvendes integreret åndedrætsudstyr. Risiko for støveksplosion:. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer: Undgå støvdannelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend personlige værnemidler. Se også punkt 8. Til indsatspersonel: Anvend personlige værnemidler som beskrevet i punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Inddæm så vidt muligt det spildte produkt på land. Lokale myndigheder skal underrettes, hvis betydelige udslip ikke kan inddæmmes Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til inddæmning: Metoder til oprydning: Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Oprens straks med støvsuger. Brug af støvsuger med højeffektivt partikelluftfilter (HEPA) anbefales. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Opsamles og overføres til korrekt mærkede beholdere. Se punkt Henvisning til andre punkter Henvisning til andre punkter Se punkt 8 for yderligere oplysninger. Se punkt 13 for yderligere oplysninger. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Side 4 / 13

5 Råd om sikker håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå støvdannelse. Indånd ikke støv. Sørg for egnet udsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Undgå at skabe en støvsky ved brug af en børste eller trykluft. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes. Fint støv kan trænge ind i elektrisk udstyr og kan forårsage kortslutning. Generelle hygiejneregler: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsbetingelser: Materialer, der skal undgås: Beholderne skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med flygtige kemikalier, da de kan adsorberes på produktet. Opbevares under omgivende forhold. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Ingen kendt Særlige anvendelser Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et eksponeringsscenarie, da stoffet ikke anses for at være farligt. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Retningslinjer for eksponering: Amorf silica, De regulatoriske eksponeringsgrænser findes under generel silica, CAS RN : Nedenstående tabel er et resume. Fuldstændige oplysninger findes i den specifikke lovgivning Australien:2 mg/m³, TWA, Respirabel Østrig MAK4 mg/m³, TWA, Inhalerbar fraktion Finland: 5 mg/m³ Tyskland TRGS 900: 4 mg/m³, TWA, Inhalerbar fraktion Indien:10 mg/m³, TWA Irland:2,4 mg/m³, TWA, Respirabelt støv Norge:1,5 mg/m³, TWA, Respirabelt støv Schweiz:4 mg/m³, TWA Storbritannien WEL: 6 mg/m³, TWA, Inhalerbar fraktion,4 mg/m³, TWA, Respirabel fraktion US OSHA PEL:6mg/m³ (54 FR2701) Side 5 / 13

6 Støv eller partikler, uspecificeret: Belgien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar 3 mg/m³ TWA, Respirabel Kina:8 mg/m³, TWA mg/m³, STEL Frankrig:10 mg/m³, TWA Inhalerbart støv mg/m³, TWA Respirabelt støv Italien:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Malaysia:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel Spanien:10 mg/m³, VLA, Inhalerbar 3 mg/m³, VLA, Respirabel USA ACGIH - PNOS:10 mg/m³, TWA, Inhalerbar mg/m³, TWA, Respirabel USA OSHA - PEL:15 mg/m³, TWA, Total støv mg/m³, TWA, Respirabel BEMÆRK: I sine verdensomspændende faciliteter håndterer Cabot Corporation silica til den tyske TRGS 900 erhvervsmæssige eksponeringsgrænse på 4 mg/m³, TWA, Inhalerbar fraktion MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration (maksimal arbejdspladskoncentration) PEL: Permissible Exposure Limit (tilladelig eksponeringsgrænse) PNOS: Partikler, uspecificeret STEL: Short Term Exposure Limit (korttidseksponeringsgrænse) TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (tekniske regler for farlige materialer) TWA: Time Weighted Average (tidsvægtet gennemsnit) US ACGIH: United States American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation) US OSHA: United States Occupational Safety and Health Administration (det amerikanske arbejdsmiljøtilsyn) VLA: Valore Límite Ambientales (miljøgrænseværdi) WEL: Workplace Exposure Limit (eksponeringsgrænse på arbejdspladsen) Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL): Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) Som detkrævesifølgeeu sforordningom registrering,vurderingoggodkendelseafsamt begrænsninger for kemikalier (REACH) har REACH-konsortiet for syntetisk amorf silica (som Cabot Corporation er medlem af) udviklet et udledt nuleffektniveau (DNEL) for syntetisk amorf silica på 4 mg/m 3 inhalerbar (Tyskland TRGS 900 grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering) Eksponeringskontrol Tekniske sikkerhedsforanstaltninger: Sørg for tilstrækkelig udluftning til at holde eksponeringen under de erhvervsmæssige grænser. Sørg for egnet punktudsugning ved maskinen og på steder, hvor der kan dannes støv. Personlige værnemidler [PV] Side 6 / 13

7 Åndedrætsværn: Beskyttelse af hænder: Beskyttelse af øjne/ansigt Godkendt åndedrætsværn kan være nødvendigt, hvis punktudsugningen ikke er tilstrækkelig. Anvend beskyttelseshandsker mod udtørring af huden. Brug beskyttelsesbarrierecreme før produktet håndteres. Vask hænder og anden eksponeret hud med mild sæbe og vand. Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille). Beskyttelse af huden og kroppen: Bær egnet beskyttelsesbeklædning. Vask tøjet dagligt. Arbejdstøj må ikke tages med ud af arbejdspladsen. Andet: Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Der skal være øjenskyllestation og nødbruser i nærheden. Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: med alle lokale love og krav om tilladelse for så vist angår støv. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform: Fast stof Lugt: Ingen Udseende: Pulver Lugttærskel: Farve: Hvid Egenskab Værdier Bemærkninger Metode ph: Intern testning Smeltepunkt/frysepunkt: 1700 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (lommevejledning for kemiske farer) Kogepunkt/kogepunktsinterval2230 C NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards (lommevejledning for : kemiske farer) Fordampningshastighed: Damptryk: Dampmassefylde: Massefylde: C Bulkdensitet: kg/m 3 DIN/ISO 787:11 Relativ massefylde 20 C: 2.2 Vandopløselighed: Lidt opløseligt Ifølge OECD 105 Opløselighed: Der foreligger ingen oplysninger Partitionkoefficient (n-oktanol/vand): Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Kinematisk viskositet: Dynamisk viskositet: Oxiderende egenskaber: Ingen oxiderende egenskaber Blødgøringspunkt: Side 7 / 13

8 VOC (flygtige organiske forbindelser) indhold (%): % flygtig (efter volumen): % flygtig (efter vægt): Overfladespænding: Eksplosive egenskaber: Flammepunkt: Antændelighed (fast stof, luftart): Antændelsesgrænse i luft: Eksplosionsgrænser i luft - øvre (g/m 3 ): Eksplosionsgrænser i luft - nedre (g/m 3 ): Selvantændelsestemperatur: Mindste selvantændelsestemperatur: Minimal antændelsesenergi: Antændelsesenergi: Maksimalt absolut eksplosionstryk: Maksimal trykstigningsrate: Udbrændingshastighed: Kst-værdi: Støveksplosionsklassificering: ikke-eksplosiv Ikke brændbar Ikke brandfarlig. Produktet modstår antændelse og fremmer ikke spredning af åben ild Ikke brændbar Endepunkt er angivet som "ikke relevant" på grund af stoffets iboende egenskaber Ingenoplysningertilgængelige angiver,atderikkeerudførttest 9.2. Andre oplysninger Ingen Reaktivitet 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet: Ikke reaktiv. Stoffet er et inaktivt uorganisk fast stof Kemisk stabilitet Stabilitet: Stabil under de anbefalede håndterings- og opbevaringsforhold. Eksplosionsdata Følsomhed over for mekaniske påvirkninger: Følsomhed over for statisk elektricitet: Ingen Materialet er uorganisk støv og vil ikke skabe eller understøtte forhold, der vil medføre en støveksplosion eller brand. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske udladninger. Undgå støvdannelse. Alle blande- og forarbejdningsudstyrets metaldele skal jordes/jordforbindes. Sørg for, at alt udstyr er elektrisk jordet/jordforbundet, før overførselsaktiviteter påbegyndes Risiko for farlige reaktioner Side 8 / 13

9 Farlig polymerisation: Risiko for farlige reaktioner: Farlig polymerisation forekommer ikke. Ingen under normal forarbejdning Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås: Ingen kendt Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås: Ingen kendt Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendt Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oral LD50: Indånding LC50: Dermal LD50: LD50/oral/rotte = > 5000 mg/kg. Der forekom ingen dødsfald, og der sås ingen tegn på toksicitet i observationsperioderne efter en enkelt oral administration af silica (OECD 401). På grund af produktets fysiske karakteristika foreligger der ikke en egnet testprocedure LD50/dermal/kanin = > 2000 mg/kg Meget let forbigående erytem hos ét dyr. Ingen tegn på systemisk toksicitet eller organtoksicitet (OECD 402) Hudætsning/-irritation: Primært irritationsindeks = 24 hr. Ikke klassificeret som irriterende (OECD 404). Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Sensibilisering: Mutagene egenskaber: Kræftfremkaldende egenskaber Reproduktionstoksicitet: STOT - enkelt eksponering: Draize-score 24 t. Ikke klassificeret som irriterende i forsøg med kaniner (OECD 405). Høje støvkoncentrationer kan forårsage mekanisk irritation. Der foreligger ingen data fra dyreforsøg. Der er ikke indberettet tilfælde af sensibilisering hos mennesker. Ikke mutagen i Ames-test. Negativ i unscheduled DNA-syntese-assay. Negativ i test for kromosomafvigelser i ovarieceller fra kinesiske hamstere (CHO-celler). Der sås ingen evidens for karcinogenicitet efter gentagen eksponering af flere dyrearter for amorf silica oralt eller ved indånding. Tilsvarende viste epidemiologiske studier inden evidens for karcinogenicitet hos arbejdstagere, der fremstiller amorf silica. Der er ikke indberettet virkninger på reproduktionsorganer eller fosterudvikling hos forsøgsdyr i toksicitetsforsøg. Baseret på tilgængelige data forventes specifik målorgantoksicitet ikke efter engangseksponering oralt, ved indånding eller dermalt. Side 9 / 13

10 STOT - gentagen eksponering: Toksicitet ved gentagen dosering: oral (rotte) 2 uger til 6 måneder, ingen væsentlige behandlingsrelaterede bivirkninger i doser på op til 8 % silica i foderet. Toksicitet ved gentagen dosering: indånding (rotte), 13 uger, niveau med laveste observerede effekt (LOEL) = 1,3 mg/m 3 baseret på milde reversible virkninger i lungerne. Toksicitet ved gentagen dosering: indånding (rotte), 90 dage, LOEL = 1 mg/m 3 baseret på reversible virkninger i lungerne og virkninger i næsehulen. Baseret på de foreliggende data er STOT-RE-klassificering ikke nødvendigt. Aspirationsfare: Baseret på industriel erfaring og tilgængelige data, forventes der ingen aspirationsfare. 12. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet Akvatisk toksicitet: Fisk (Brachydanio rerio) LC50 (96 t): > mg/l; (Metode: OECD 203). Ingen akut toksicitet for Daphnia med EL og EL50 i området fra >1000 til mg/l (OECD 202) Persistens og nedbrydelighed Metoderne til bestemmelse af bionedbrydelighed er ikke relevante for uorganiske stoffer Bioakkumulationspotentiale Forventes ikke på grund af stoffets fysisk-kemiske egenskaber Mobilitet i jord Mobilitet: Forventes ikke at migrere Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller toksisk (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vpvb) Andre negative virkninger Der foreligger ingen oplysninger. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne i dette punkt vedrører produktet, som det forsendes i sin tilsigtede sammensætning, som beskrevet i punkt 3 i dette sikkerhedsdatablad. Forurening eller forarbejdning kan ændre affaldsegenskaber og -krav. Bestemmelser kan også gælde tomme beholdere, foringer eller skyllevæske. Statslige/regionale eller lokale bestemmelser kan afvige fra forbundsstatslige bestemmelser. Side 10 / 13

11 Liste over affaldskoder: Metoder til affaldsbehandling Affald fra rester/ubrugte produkter Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER DOT 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IMDG 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret RID 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret ADR 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret ICAO (luft) 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret IATA 14.1 UN/ID-nr. Ikke reguleret 14.2 Forsendelsesbetegnelse Ikke reguleret 14.3 Fareklasse Ikke reguleret 14.4 Emballagegruppe Ikke reguleret 15. OPLYSNINGER OM REGULERING *Oplysninger om regulering findes under generel silica: CAS RN , EINECS RN Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Side 11 / 13

12 Den Europæiske Union Fareangivelse: Ikke et farligt stof ifølge forordning (EF) 1272/2008 (CLP), ændringer og tilpasninger deraf samt direktiv 67/548/EØF. Nationale bestemmelser Tyskland Vandfareklasse (WGK) nwg (ikke farligt for vandmiljøet) WGK ID Nr.: 849 (amorf silica, CASRN ) Schweizisk giftklasse: -- (testet og fundet ikke giftigt): G-8311 Internationale fortegnelser TSCA - United States Toxic Substances Control Act del 8(b) Inventory (amerikansk fortegnelse iflg. lov om kontrol med giftige stoffer) DSL/NDSL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/non-domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer) EINECS/ELINCS - Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) AICS - Australian Inventory of Chemical Substances (australsk fortegnelse over kemiske stoffer) NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand) TCSI Kemikaliesikkerhedsvurdering EU-kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering i henhold til artikel 14.1 i REACH-forordningen. EU-eksponeringsscenarier: I henhold til artikel 14.4 i REACH forordningerne er der ikke udarbejdet et eksponeringsscenarie, da stoffet ikke anses for at være farligt. 16. ANDRE OPLYSNINGER Farmaceutisk anvendelse: Se punkt 1 Anvendelse som fødevaretilsætning: Ikke tilladt Side 12 / 13

13 Referencer: NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, September "Silica, amorphous" (lommevejledning for kemiske farer,september2005. Silica,amorf ).DHHS(NIOSH)PublicationNo NationalTechnicalInformationService, Springfield, VA. p. 277 Kontakter: Cabot Corporation 157 Concord Road Billerica, MA USA Tlf.: Fax: Cabot Corporation 700 E U.S. Highway 36 Tuscola, IL USA Tlf.: Fax: Cabot GmbH Kronenstrasse Rheinfelden TYSKLAND Tlf. (+49) Fax: (+49) Cabot Bluestar Ltd. Xinghuo Industrial Garden Yongxiu County, Jiujiang City Jiangxi Province, KINA Tlf.: (86-792) Fax: (86-792) Cabot Carbon, Ltd. Sully Moors Road Sully, Vale of Glamorgan CF64 5RP Wales, STORBRITANNIEN Tlf.: (+44) Fax: (+44) Cabot Corporation 3603 South Saginaw Road Midland, MI USA Tlf.: Fax: Ansvarsfraskrivelse: De fremlagte oplysninger er baseret på information, som af Cabot Corporation menes at være nøjagtige. De har ikke til formål at stille nogen garanti, hverken udtrykkelig eller stiltiende. Oplysningerne gives udelukkende til information og overvejelse, og Cabot påtager sig intet juridisk ansvar for brugen deraf eller tilliden dertil. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem oplysningerne i det ikke-engelsksprogede dokument og det tilsvarende engelsksprogede dokument, har den engelsksprogede version forrang. Udarbejdet af: Revisionsdato: CabotCorporation Sikkerheds-,sundheds-ogmiljøanliggender 20-maj-2015 og 'TM' angiver varemærker, der tilhører Cabot Corporation. Sikkerhedsdatabladet ender her Side 13 / 13

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron

SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. HP LaserJet CC388A-AC-AD Printpatron SIKKERHEDSDATAARK 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet eller materialet Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Version nr. 06 Revisionsdato

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SEKTION PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Materialets navn : CAS-nr. : 848301-67-7 REACH Registreringsnr. : 01-0000020119-75 1.2 Relevante

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD. (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD (I henhold til EUROPA-KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 453/2010) Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktnavn Insulin-Transferrin-Selenium-X

Læs mere

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED

ALTEK PM 30/45 R PACKAGED Side 1 / 13 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Dato for tidligere version: 2013-09-10 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING

SIKKERHEDSDATABLAD. Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING SIKKERHEDSDATABLAD Gas/oil Sealing VVS-TÆTNING PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1

SIKKERHEDSDATABLAD. Bremsevæske DOT 5.1 SIKKERHEDSDATABLAD Bremsevæske DOT 5.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 1 Udgivet dato 5/19/2014 8:58:55 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Bremsevæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad

Brava Klæbefjerner Servietter. Sikkerhedsdatablad 24. februar 2014 Version 2.0 Sikkerhedsdatablad Baseret på skabelonversion 3.0 Punkt 1 Identifikation af stoffet/blandingen og fremstiller/virksomhed 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: Produktkode:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375

Gulf Classic 50 PRODUCT CODE 1375 Side : 1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Gulf Classic 50 Viskositetsklasse : SAE 50 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere