Version Glasuldsprodukter. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 1.01. Glasuldsprodukter. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9"

Transkript

1 Version 1.01 Glasuldsprodukter Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 1 af 9

2 Glasuldsprodukter 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Generisk produktnavn : Knauf Insulation Glasuld 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalet anvendelse : Termisk og/eller lydisolering til brug i tekniske applikationer, industrielle applikationer og i bygningskonstruktioner Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent : Knauf Insulation Hovedkontor, Am Bahnhof Iphofen Germany Web: Region Kontakt Telefonnumner Danmark Hovedkontor +32 (0) Landekontakt Nødtelefon 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen EU-direktiv 67/548/EØF Forordning (EF) nr. 1272/2008 : Produktet er ikke klassificeret. : Produktet er ikke klassificeret Mærkningselementer Der er ingen Risikosætninger for dette produkt Andre farer Vigtigste skadelige effekter Særlige farer : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe.. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 2 af 9

3 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 3.2. Blandinger Glasuld (1) Stoffer CASnummer (2) Ingen vægt (%) % Klassificering og mærkning (Forordning (EF) nr.1272/2008) (3) Ikke klassificeret Klassificering og mærkning (EU-direktiv 67/548/EØF som ændret i 97/69/EF) Ikke klassificeret REACH Registreringsnummer EC-nummer Thermo sæt, inert polymer baseret på hærdet phenol formaldehydharpikser Ingen 0 13% Ikke klassificeret Ikke klassificeret (1): Mineraluld, syntetisk (maskinfremstillet) glasholdig fiber (mmvf), alkali og alkalisk jord (CaO + MgO + NaO + K2O) > 18% i vægt, der opfylder kravene i Note Q i direktiv 97/69/EØF (2) : CAS: Chemical Abstract Service (3) : Glasuldsisoleringsfibre er ikke klassificeret kræftfremkaldende i henhold til forordning nr. 1272/2008 (side 335 i JOCE L353 af 31. december 2008) Mulige belægningsmaterialer: Glasvæv eller polyestermåtte eller aluminium eller Kraftpapir. 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Eksponeringsvej: - Indånding : Fjernes fra eksponering. Skyl svælg og puds næse for at fjerne støv. - Hudkontakt : I tilfælde af mekanisk irritation fjernes forurenet tøj, og huden vaskes forsigtigt med koldt vand og sæbe. - Øjenkontakt : Skyl med rigeligt vand i mindst 15 minutter. - Indtagelse : Drik rigeligt vand, hvis indtaget ved et uheld. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. : Ved fortsatte bivirkninger eller ubehag i forbindelse med ovennævnte eksponeringer, søg professionel lægehjælp. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 3 af 9

4 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler : Vand, skum, kuldioxid (CO2) og tørt pulver Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Produkter udgør ikke nogen brandfare ved brug, men nogle emballage- eller belægningsmaterialer kan være brændbare. Forbrændingsprodukter fra produkt og emballage - kuldioxid, kulmonoxid og nogle sporgasser som ammoniak, kvælstofilter og flygtige organiske stoffer Anvisninger for brandmandskab : Ved store brande på dårligt ventilerede områder, eller hvis emballagematerialer er involveret, kan åndedrætsbeskyttelse / åndedrætsværn være påkrævet. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige sikkerhedsforanstaltninger : Ved forekomst af høje støvkoncentrationer bruges de samme personlige værnemidler som nævnt i punkt Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprydning : Brug støvsuger eller fugt med vandspray inden opsamling. Indendørs rengøring må ikke ske ved tørfejning Henvisning til andre punkter : Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Vedrørende bortskaffelse, se punkt HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering - Tekniske forholdsregler : Ingen særlige forholdsregler. Skær med kniv, brug ikke sav eller el-værktøj. - Foranstaltninger : Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdspladsen. -Håndtering : Undgå unødvendig håndtering af ikke indpakket produkt. Håndtering skal ske I henhold til Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed - Tekniske forholdsregler : Ingen særlige forholdsregler; palle-produkter bør opbevares i overensstemmelse med Knaufs Insulation's vejledning og stedsspecifik risikovurdering. -Opbevaringsbetingelser -Uforligelige materialer -Emballage : Produkter opbevares adskilt fra palle og emballage samt løse ikke palleterede produkter, på et tørt sted. : Ingen. : Leveres pakket i polyethylenfilm og/eller på træpaller Særlige anvendelser. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 4 af 9

5 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier 8.2. Eksponeringskontrol Proceskontrol : Ingen på europæisk niveau, der henvises til medlemsstaternes retningslinjer og lovgivning: Danmark - Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer Glasuldsfibre 1 fiber /cm 3 Mineralsk støv, inert 10 mg /m 3 Mineralsk støv, inert, respirabel 5 mg /m 3 : Ingen særlige krav. Personlige værnemidler: - Åndedrætsværn : Det anbefales at anvende ansigtsmaske i overensstemmelse med EN 149 FFP1 ved anvendelse af produkter på steder med begrænset luft og ved støvdannende processer. - Håndbeskyttelse : Anvend handsker for at undgå kløe, i overensstemmelse med EN Øjenbeskyttelse : Anvend beskyttelsesbriller, specielt ved arbejde over skulderhøjde. Øjenbeskyttelse i overensstemmelse med EN 166 anbefales. - Hudbeskyttelse : Eksponeret hud tildækkes. - Hygiejniske foranstaltninger : Der skal være adgang til håndvask eller lignende vaskemulighed. Efter kontakt vaskes hænderne med koldt vand og sæbe. Følgende sætninger og piktogrammer er trykt på emballagen: Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Eksponeret hud tildækkes. Ved arbejde i uventilerede områder anvendes engangsansigtsma ske Skylles i koldt vand før vask Rengøres med støvsuger Arbejdsområdet udluftes, hvis det er muligt Affald bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter Anvend beskyttelsesbriller ved arbejde over hovedhøjde Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 5 af 9

6 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Form Farve Lugt ph Kogepunkt Flammepunkt Antændelighed Eksplosive egenskaber : Fast : Rulle eller plade : Brun Densitet : fra 9 til 35 kg/m 3 Opløselighed i vand Opløselighed i fedt : Generelt kemisk inert og uopløseligt i vand Andre oplysninger Omtrentlig nominel fiber-diameter : 3 à 5 µm Længdevægtet geometrisk middeldiameter minus 2 standardafvigelser : < 6 µm Fiber-retning : Tilfældig 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet : Ingen Kemisk stabilitet : Bindemiddel nedbrydes over 200 C Risiko for farlige reaktioner : Ingen ved normal brug Forhold, der skal undgås : Opvarmning over 200 C Materialer, der skal undgås : Ingen Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen ved normal brug. Nedbrydning af bindemidlet over 200 C kan udvikle kuldioxid og nogle sporgasser. Varighed af udviklingen er afhængig af tykkelsen af isoleringen, bindemiddel-indhold og temperatur. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 6 af 9

7 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut virkning : Den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Kræftfremkaldende virkning : Ingen klassificering af dette produkt; i overensstemmelse med direktiv 97/69/EF og den europæiske forordning 1272/2008, Nota Q. Vægtet clearance halveringstid for fibre, med længde større end 20µm efter intratrakeal instillation, er mindre end 40 dage (resultat fra en test i overensstemmelse med den europæiske protokol). 12. MILJØOPLYSNINGER Toksicitet : Dette produkt er ikke økotoksisk for luft, vand eller jord, ved sammensætning Persistens og nedbrydelighed : Inert uorganisk produkt med Thermo sæt, inert polymer-bindemiddel med oprindelse i plantestivelse, 5 til 13% Bioakkumuleringspotentiale : Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord : Anses ikke for at være mobilt. Mindre end 1% udvaskeligt organisk kulstof, hvis det deponeres Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Andre negative virkninger : Ingen kendte. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Affald i form af rester Tom emballage EAK-kode : Bortskaffes i overensstemmelse med regler og procedurer gældende i det land, hvor det anvendes eller bortskaffes. : Bortskaffes i overensstemmelse med regler og procedurer gældende i det land, hvor det anvendes eller bortskaffes. : , ikke farligt. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER UN-nummer : Ikke transportklassificeret UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) : Ikke transportklassificeret Transportfareklasse(r) : Ikke transportklassificeret Emballagegruppe : Ikke transportklassificeret Miljøfarer : Ikke transportklassificeret Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ikke transportklassificeret Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden : Ikke transportklassificeret. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 7 af 9

8 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø Brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse, kende produktets farlige egenskaber og være bekendt med brugsanvisningen fra leverandøren. Den europæiske forordning om kemikalier nr. 1907/2006, registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) vedtaget den 1. juni 2007 kræver sikkerhedsdatablade (SDS) for farlige stoffer og blandinger / præparater. Knauf Insulation mineraluldsprodukter (plader, batts eller ruller), er defineret som artikler i henhold til REACH, og derfor er sikkerhedsdatablade for disse produkter ikke et lovkrav. I overensstemmelse med branchens praksis og frivillige aftaler har Knauf Insulation besluttet at fortsætte med at give sine kunder relevante oplysninger med henblik på at sikre sikker håndtering og anvendelse af mineraluld i hele produktets levetid. Dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med EU-direktiverne 67/548/EØF, 1999/45/EØF, 1907/2006, 1272/2008 og 453/ Kemikaliesikkerhedsvurdering. 16. ANDRE OPLYSNINGER Alle produkter produceret af Knauf Insulation er fremstillet af ikke-klassificerede fibre og er certificeret af EUCEB. EUCEB, European Certification Board of Mineral Wool Products - er et frivilligt initiativ fra mineraluldbranchen. Det er en uafhængig certificeringsmyndighed, der garanterer, at produkterne er lavet af fibre, som overholder fritagelseskriterierne for carcinogenicitet (Note Q) i direktiv 97/69/EF og forordning (EF) 1272/2008. For at sikre, at fibre overholder fritagelseskriterierne, gennemføres alle tests og tilsynsprocedurer af uafhængige, sagkyndige, kvalificerede institutioner. EUCEB sikrer, at producenterne af mineraluld har indført foranstaltninger til selvkontrol. Mineraluldsproducenterne forpligter sig overfor EUCEB til at: levere prøver og analyser udarbejdet af laboratorier, der er anerkendt af EUCEB, som beviser, at fibrene er i overensstemmelse med et af de fire kriterier for fritagelse, beskrevet i Note Q i direktiv 97/69/EC, blive kontrolleret, to gange om året for hver produktionsenhed, af en uafhængig tredjepart, anerkendt af EUCEB (prøveudtagning og overensstemmelse med den oprindelige kemiske sammensætning), indføre procedurer for intern selvkontrol i hver produktionsenhed. Produkter, der er i overensstemmelse med EUCEB-certificeringen, er forsynet med et EUCEB logo på emballagen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: - Desuden omklassificerede IARC i 2001 glasuldsfibre fra Group 2B (muligvis kræftfremkaldende) til Gruppe 3 «middel, der ikke kan klassificeres for kræftfremkaldende virkning i mennesker". (Se Monografi vol. 81, Version: 1.01 Document revideret: 26/08/2011 Dato for tidligere revision: 22/10/2009, 06/04/2010, 11/02/2011, 12/08/2011 Oplysningerne i dette dokument repræsenterer vores viden om dette produkt på datoen for udstedelsen af dokumentet. Vi henleder brugerens opmærksomhed på mulige risici, hvis produktet anvendes til andre formål end de beregnede. Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 8 af 9

9 Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 9 af 9 Udstedelsesdato: 26/08/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_107 Danmark (da) Side 9 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9

Version 1.01. Isolerings Granulat Glasuld. Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Version 1.01 Isolerings Granulat Glasuld Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad KI_DP_109 Danmark (da) Side 1 af 9 Udstedelsesdato: 01/09/2011 Sikkerhedsdatablad / Produktinformationsblad

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash

SIKKERHEDSDATABLAD Deb Clear Foam Wash 6/07/2013 Erstatter dato 30/05/2013 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CLR2LT, CLR250ML, CLR12LTF,

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy

SIKKERHEDSDATABLAD Swarfega Heavy Revision 20/04/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SHD1L 1.2. Relevante

Læs mere

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE

CIF PROFESSIONAL 2 IN 1 BADEVÆRELSE Side 1/6 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator PR.nr: 2225685 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures

SIKKERHEDSDATABLAD Freeze-dried SWING cultures PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: M ateriale nr.: FD-SWING 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care

SIKKERHEDSDATABLAD Leather Care Revision 11/01/2011 Revision 2 Erstatter dato 11/01/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. SIM32,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : Running In Oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Artikelnummer: 10007912 CAS-nummer: 11070-73-8 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Version 2.0 Revisionsdato 10.12.2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 4 Side : 1 / 7 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn : LHM Fluid 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. MIKO Pearl Hair & Body Shampoo MIKO Pearl Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD MIKO Pearl Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 21.01.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD. CleanLine Hair & Body Shampoo CleanLine Hair & Body Shampoo Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD CleanLine Hair & Body Shampoo PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 27.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2014 04 30 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 780 Hurtig Spartelmasse Fiber. Artikelnr:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish

SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish Borup Sten & Gulvpolish Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Sten & Gulvpolish SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Premium Line Shower Gel & Shampoo. Produktet er kun til professionelt brug SIKKERHEDSDATABLAD Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) Europa Premium Line Shower Gel & Shampoo Version 1 PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 Side 1/6 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Artikelnummer: A8211 CAS-nummer: 11061-68-0 EC-nummer: 234-279-7 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes

SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes 7/07/2011 Erstatter dato 08/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD Black Box Wipes PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. Black

Læs mere