SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN PIPELINE GOLD ANVENDELSE Rengøring drikkesystem. F.eks øl, læskedrikke, vin og vandfaciliteter. Brugere: Micro Matic Leverandør: Chemisphere UK Ltd MM Service Center AB Unit 4, No 3, Richmond Road, Trafford Honungsgatan 2, Varberg Park Manchester M17 1RE Sverige England Tlf: Tlf: Fax: Fax: Webb: Mail: Mail: Telefon i en nødsituation: FAREIDENTIFIKATION GENERELT Stoffet er klassificeret som farligt efter direktiv 1999/45/EG. FAREKATEGORI Stærkt ætsende. SUNDHEDSFARE KONTAKT MED HUD Stoffet er stærkt ætsende og kan efterlade sår, som har svært ved at læge. INDTAGELSE Stærkt ætsende i mund, hals og mave-tarmkanalen. INÅNDNING Indånding af støv og aerosoler irriterer luftvejene. ØJNE Øjenkontakt / kontakt med øjne forårsager ætsende skader. MILJØFARE Meget giftig for organismer der lever i vand. Løsningen skal altid neutraliseres før udslip. RISIKO FOR BRAND OCH EKSPLOSION Ikke brand- eller eksplosionsfarligt. ANDRE FARLIGE EGENSKABER Ingen kendte. 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PRODUKT TYPE Produktet er et løsning. INDEHOLDER Stof Konc.% Einecs-nr CAS-nr Farekode Risikosætninger Kaliumhydroxid C R35 Natriumkarbonat Xi R36 Farekode: C= Ætsande, Xi= Irriterende Risikosætninger: R35 Alvorlig ætsningsfare, R36 Irriterer øjnene

2 Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 2 af 5 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER INÅNDNING Frisk luft. Skyl næse og mund med vand. Søg lægehjælp. KONTAKT MED HUD Skyl straks huden med store mængder vand. Hvis det er nødvendigt, selv inden for dit tøj. Tag forurenet tøj og sko af. Vask huden grundigt i flere minutter med vand og sæbe. Hvis produktet er kommet i kontakt med store dele af huden og / eller hvis irritation vedvarer, søg lægehjælp. ØJENKONTAKT Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover, spil øjet godt op og skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen. INDTAGELSE Skyl omgående munden grundigt med vand. Drik et par glas vand eller mælk. Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge. INFORMATION TIL LÆGER Behandles symptomatisk. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. 5. BRANDBEKÆMPELSE EGNEDE SLUKNINGSMIDLER Produktet er ikke brandbart. Vælg slukningsmidler afhængigt hvad der brænder i det omkringliggende område. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres. Inddæmmes hvis det er nødvendigt, indsaml og sørg for destruktion i henhold til gældende regler. Rester af affaldet skylles væk med rigeligt vand. Kontakt alarmcentral ved større udslip. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING HÅNDTERING Undgå indtagelse og kontakt med hud og øjne af både koncentreret og fortyndet produkt. Vær især forsigtig ved håndtering af koncentreret produkt, for at undgå sprøjt i øjnene og på hud. Brug aldrig sprayflaske. Brug altid det foreskrevne beskyttelsesudstyr og / eller tilbehør, hvis det findes. (Se punkt 8 nedenfor). Sørg for tilstrækkelig ventilation. Bland ikke produktet med syrer, kemikalier eller andre rengøringsmidler end vand. Forsegl altid container efter brug. OPBEVARING Opbevares utilgængeligt for børn. Dunke må ikke stables ovenpå hinanden. Kartonerne kan stables fire på højden hvis de er tørre, hele og korrekt placeret på en palle. Opbevares ved stuetemperatur. Må ikke lagres på en sådan måde, at der er risiko for at emballagen knuses, vælter eller falder ned. Opbevares langt væk fra syrer. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER ÅNDEDRÆTSVÆRN I dårligt ventilerede rum eller hved dannelse at aerosol, skal åndedrætsværn bruges med et partikelfilter P3. HANDSKER OG BESKYTTELSESTØJ Brug beskyttelseshandsker af naturgummi (latex), PVC eller butyl.

3 ØJENVÆRN Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. HUD Bær beskyttende overalls eller PVC forklæde. KONTROL AF EKSPONERINGEN PÅ ARBEJDSPLADSEN Version: Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 3 af 5 FOREBYGGELSE Arbejdsplads og praksis skal ha til formål at forhindre direkte kontakt med produktet. Der skal være adgang til rindende vand, øjenskyller og nødbruser. GENERELLE SUNDHED BEMÆRKNINGER Lad vare med at spise, drikke eller ryge mens præparatet håndteres. Normal rengøring af udstyr, arbejdsplads og tøj. BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING Sørg for, at produktet ikke forurener grundvandet. De lokale myndigheder skal informeres om en betydende del af affaldet ikke kan begrænses. Undgå at produktet kommer ud i kloaksystemet. NATIONAL EKSPONERINGSGRÆNSER Kaliumhydroxid, L:2mg/m3. ANMÆRKNINGER: L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi som på intet tidspunkt må overskrides. 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER DATA INDEHOLDER DET SAMLEDE BLANDING Udseende: Gullig væske Lugt: Netral svag duft ph koncentrat: 12,7 Vægtfylde (kg/m³): 1.19 ved 20ºC Blandbar med vand: Helt opløselig 10. STABILITET OG REAKTIVITET FORHOLD DER SKAL UNDGÅS Produktet må ikke udsættes for høje temperaturer, da dette fremskynder produktets nedbrydning. Materiale og kemiske produkter for at undgå. MATERIALER OG KEMISKE PRODUKTER DER SKAL UNDGÅS Stabil under normale forhold. Kan reagere voldsomt med syrer og syre-produkter. Angriber de fleste metaller (f.eks., aluminium, magnesium, tin og zink) i underdannelse at eksplosive gasser. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indagelse: Indånding af støv eller aerosoler kan irritere luftvejene. Kan resultere i alvorlig irritation og ætsende skader. Kan forårsage irritation og ætsende skader, kan forårsage permanent øjenskade. Kan forårsage skader på mund, hals og mave. TOKSIKOLOGISKE DATA Kemiske navn LD50 Mundtligt Note Kaliumhydroxid Rotte: 273 mg/kg kropsvægt (farlig ved indtagelse) 50 mg/24h er meget irriterende på kaninhud (mod. Draize) Natriumkarbonat Rotte: 4090 mg/kg kropsvægt (ikke sundhedsfarlig) 50 mg/72h er meget irriterende i øjet for kaniner (mod. Draize). Mand LDL0 = 4 g/kg

4 12. MILJØOPLYSNINGER Version: Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 4 af 5 Økotoksikologiske eksperimentelle data findes kun for de stoffer der indgår, ikke for denne væske. ØKOTOKSIKOLOGISKE DATA Kemiske navn LC 50 Ackumulerbarhet Note Kaliumhydroxid Fisk 96h: 80 mg/l Art: Gambusia affinis Log P ow : <0 Synes ph-sænkende og derfor skadeligt på vandorganismer (Plankton er særligt følsomme). Natriumcarbonat Fisk 96h: 300 mg/l Art: Lepomis macrochirus. Log P ow : 0 Dødelige for fisk fra 28,6 mg/h 96h Diatom, Navicula seminulum, 242 mg/l 96h YDERLIGERE OPLYSNINGER Produktet indeholder Kaliumhydroxid som er ph-sænkende, og derfor skadeligt for vandlevende organismer. Produktet er fuldstændig opløseligt i vand. Produkten skal altid neutraliseres før udslip. 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Flydende rester af produktet er klassificeret som farligt affald. Tomme emballager bortskaffes efter kommunale regler. Emballager som skal genanvendes skal tømmes og rengøres. BORTSKAFFELSE AF TOMME EMBALLAGER Tomme urensede emballager skal håndteres på samme måde som selve produktet. Tom og ren emballage håndteres som hård plast. EUROPÆEISKE AVFFALDS KODE EAK-kode: (basisk affald). 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Klassificeret som farligt gods under ADR/RID/IMDG/DGR ADR/RID (vej och jernbane) UN-Nummer: UN 3266 Varer navn: Klasse: 8 Emballagegruppe: IMDG (sø) Proper shipping name: UN-number: UN 3266 Class: 8 Packing group: EmS: F-A, S-B Marine Pollutant: Not Applicable ICAO/IATA (fly) Proper shipping name: UN-number: UN 3266 Class: 8 Packing group: ÆTSENDE BASISK UORGANISK VÆSKE, NO.S. (KALIUMHYDROXIDOPLØSNING) CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION) CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION)

5 Sikkerhedsdatablad 1907/2006 (EG) Side 5 af OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING Ætsende R-SÆTNINGER R35 - Alvorlig ætsningsfare. S-SÆTNINGER S26 - Kommer i stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. S28 - Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder vand. S36/37/39 - Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. S45 - Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt. Indeholder: Kaliumhydroxid og Natriumkarbonat. 16. ANDRE OPLYSNINGER Yderligere information Sikkerhedsdatabladet skal være til rådighed for arbejdstagerne. Yderligere eksemplarer kan bestilles ved Micro Matic. Denne information er et supplement til andre oplysninger. Brugeren skal selv afgøre om information er tilstrækkelig. Ansvarlig for sikkerhed og fakta er Micro Matic. Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet med deltagelse af FGL HB, Varberg. Uddannelserådet Da produktets effektivitet er meget afhængig af korrekt håndtering i rensningsprocessen, så anbefales det at alle brugere af produktet er specielt uddannet. Rådgivning om metoder ved brug gives af Micro Matic. Anvendte kilder Se efterforskningsmæssige oversigt over kilder. Version Datumn Udskiftning til version Udskiftning dato Betydelige ændringer i afsnit

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. Antibak Cleaner. Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 13-08-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Antibak Cleaner Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo

SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo Turtle Wax Extreme Shampoo Side 1 af 7 SIKKERHEDSDATABLAD Turtle Wax Extreme Shampoo SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-12-2014 SDS version: 1.1. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: 2415876 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15122014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: 2415876 Handelsnavn: Bencon AlSten og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD SILIKATBINDER PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Kaustisk Soda Produkt nr.: 945.005/-025 PR-nr.: 33 77 04 Anvendelse: Til produktioner og produkter,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175

SIKKERHEDSDATABLAD. Arsinol EXTRA 0175 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

PUNKT 2: Fareidentifikation

PUNKT 2: Fareidentifikation SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere