SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation"

Transkript

1 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Blandingens handelsnavn eller betegnelse AGROTAIN DRIMAXX Registreringsnummer Synonymer Ingen. Sikkerhedsdatabladsnummer KFT_DRI_MAXX_EU_DK Udstedelsesdato 14januar2015 Version nummer 01 Revisionsdato Erstatter dato 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede anvendelser Tilsætningsstof til gødning. Anvendelser, der frarådes Brug i henhold til leverandørens anbefalinger Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Producent/leverandør Koch Fertilizer Trading Sarl 20, route de PreBois Case Postale 1843 Geneva, Schweiz eller Producent/leverandør Koch Fertilizer Trading Sàrl Sucursal Uruguay Luis Alberto de Herrera 1248, World Trade Center Tower 2, Office 710, Postal Code , Montevideo, Uruguay 1.4. Nødtelefon I kemiske akutsituationer Ring til CHEMTREC døgnet rundt Uden for USA/Canada (modtager betaler accepteres) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder. Klassificering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller direktiv 1999/45/EF med senere ændringer Klassificering Repr. Cat. 3;R62, Xi;R41 Den fulde ordlyd af alle Rsætninger findes under punkt 16. Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer Sundhedsfarer Alvorlig øjenskade/øjenirritation Reproduktionstoksicitet Kategori 1 Kategori 2 H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Fareresumé Fysiske farer Sundhedsfarer Miljøfarer Specifikke farer Vigtigste symptomer 2.2. Mærkningselementer Ikke klassificeret for fysiske farer. Risiko for alvorlig øjenskade. Mulighed for skade på forplantningsevnen. Ikke klassificeret for miljøfarer. Irriterer øjnene. Kan skade forplantningsevnen. Kontakt med øjnene kan forårsage irritation med rødme, ridsedannelse, smerte og/eller sløret syn. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

2 Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer Indeholder: N(nbutyl)thiophosphortriamid Farepiktogrammer Signalord Faresætninger H318 H361f Sikkerhedssætninger Forebyggelse P201 P202 P280 Reaktion P305 + P351 + P338 P310 P308 + P313 Opbevaring P405 P403 + P233 Bortskaffelse P501 Fare Forårsager alvorlig øjenskade. Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. Yderligere oplysninger på Ingen. etiketten 2.3. Andre farer Ikke et/en PBT eller vpvbstof eller blanding. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Almen information Kemisk navn % CASnr. / EFnr. REACHregistreringsnr. INDEKSnr. Noter N(nbutyl)thiophosphortriamid Klassificering: DSD: CLP: Repr. Cat. 3;R62, Xi;R41 Eye Dam. 1;H318, Repr. 2;H361f Ufarlige komponenter Klassificering: DSD: Patenteret CLP: Ikkefarligt farvestof < 3 Klassificering: DSD: Patenteret CLP: Bemærkninger vedrørende sammensætning Den fulde tekst for alle Rsætninger er vist i punkt 16. Alle koncentrationer i procent/vægt medmindre det er en gas. Gaskoncentrationer er i procent/volume. Dette sikkerhedsdatablad er ikke en garanti for produktspecifikation eller NPKværdi(er). NPKindholdet står på de angivne ordresedler, kundefakturaer eller produktspecifikationer fra leverandøren. PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger Almen information Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

3 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Indånding Fjern fra eksponeringsområdet. Ved åndedrætsbesvær kan ilttilførsel være påkrævet. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen. Hudkontakt Skyl huden omgående med rigeligt vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Øjenkontakt Støv i øjnene: Gnid ikke i øjet. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Skyl øjeblikkeligt øjnene med store mængder vand. Søg læge ved vedvarende irritation. Indtagelse Skyl munden grundigt. Fremkald ikke opkastninger uden først at rådføre sig med et forgiftningscenter. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Kontakt læge Vigtigste symptomer og Risiko for alvorlig øjenskade. Irritation af åndedrætsorganerne. virkninger, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig PUNKT 5: Brandbekæmpelse Behandles symptomatisk. Virkningen kan optræde forsinket. Generelle brandfarer Produktet er ikke brandfarligt Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Vandtåge. Forstøvet vand. Carbondioxid (CO2). Skum. Uegnede slukningsmidler Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden Særlige farer i forbindelse Ildebrand kan danne irriterende, ætsende og/eller giftige gasser. med stoffet eller blandingen 5.3. Anvisninger for brandmandskab Særlige beskyttelsesmidler Ved brandslukning af kemikaliebrand skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn og heldragt. for brandmandskab Særlige brandbekæmpelsesforanst altninger PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Benyt almindelige brandslukningsprocedurer og tag risikoen ved andre involverede materialer i betragtning Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer For ikkeindsatspersonel Holdes i medvind. Undgå indånding af støv og kontakt med hud og øjne. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt. For indsatspersonel Hold al ikke nødvendigt personale væk Miljøbeskyttelsesforanstaltning er 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Forhindre yderligere lækage eller udslip hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Undgå forurening af vand. Må ikke udledes til afløb, kloakker eller vandløb. Undgå støvdannelse. Fejes op og anbringes i en egnet beholder til bortskaffelse. Hvis det er nødvendigt at feje et kontamineret område, brug et støvhæmmende middel der ikke reagerer sammen med produktet. Efter bortskaffelse, vask det forurenede område grundigt med vand Henvisning til andre punkter Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere. Vedrørende personlige værnemidler, se punkt 8. Se punkt 13 vedr. bortskaffelse. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 7.3. Særlige anvendelser Gødningsbelægning Undgå støvdannelse og spredning af støv. Undgå indånding af støv og kontakt med øjnene. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares et koldt, tørt, velventileret sted. Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer. Langtidsopbevaring ved temperaturer over 36 C (100 F) og langtidsopbevaring af åbnede beholdere vil medføre, at produktet nedbrydes. Idet produktet nedbrydes, kan det frigive skadelige gasser. Opbevares under 36 C (100 F). Åbnede beholdere skal anvendes inden for 30 dage. Brug altid den ældste lagerbeholdning først. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering Biologiske grænseværdier Anbefalede målemetoder Der er ikke angivet grænseværdier for indholdsstofferne. Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne. Følg gængse overvågningsprocedurer. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

4 Afledt nuleffektniveau (DNEL) Beregnede nuleffektkoncentrationer (PNEC) Retningslinier for eksponering 8.2. Eksponeringskontrol Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Følg gængse overvågningsprocedurer. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Grænseværdier skal overholdes, og risikoen for indånding af støv skal gøres mindst mulig. Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler Almen information Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. Beskyttelse af øjne/ansigt Kemiske sikkerhedsbriller anbefales. Beskyttelse af hud Beskyttelse af hænder Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren. Andet Kemikaliebestandigt tøj anbefales. Vask rutinemæssigt arbejdstøj og beskyttelsesudstyr for at få fjernet forurenende stoffer. Åndedrætsværn Hvis teknisk styring ikke kan sikre, at luftbårne koncentrationer holdes under de anbefalede eksponeringsgrænser eller på et acceptabelt niveau (i lande hvor der ikke er fastsat eksponeringsgrænser), skal der bæres godkendt åndedrætsværn. Anvend luftforsynet åndedrætsværn, hvis eksponeringskoncentrationerne er ukendte. Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af støv kan egnet åndedrætsværn med partikelfilter (type P2) anvendes. Farer ved opvarmning Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt. Hygiejniske foranstaltninger Vask hænder efter brug. Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. Foranstaltninger til Den miljøansvarlige skal informeres om alle alvorlige udslip. begrænsning af eksponering af miljøet PUNKT 9: Fysiskkemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Grønt pulver. Tilstandsform Fast stof. Tilstandsform Pulver. Farve Grøn. Lugt Let aminagtig lugt. Lugttærskel phværdi 7,5 8,2 10% Vandopløsning Smeltepunkt/frysepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Ikke relevant. Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, Ikke relevant. luftart) Øvre/nedre antændelses eller eksplosionsgrænser Antændelsesgrænse Ikke relevant. nedre (%) Antændelsesgrænse øvre Ikke relevant. (%) Damptryk Dampmassefylde Relativ massefylde Opløselighed Synligt/mærkbart Fordelingskoefficient (noktanol/vand) AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

5 Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber 9.2. Andre oplysninger Vægtfylde 32,00 34,00 20 C PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport Kemisk stabilitet Stabilt ved normale temperaturforhold Risiko for farlige Farlig polymerisering forekommer ikke. reaktioner Forhold, der skal undgås Ekstreme temperaturer Materialer, der skal Syrer. Stærke reduktionsmidler. Stærkt oxiderende stoffer. undgås Farlige nedbrydningsprodukter PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Ammoniak. Formaldehyd. Hydrogensulfid. Under forbrænding: Kulilter. Nitrogenoxider. Svovloxider. Almen information Erhvervsmæssig eksponering til stoffet eller blandingen kan forårsage bivirkninger. Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding Dette produkts støv kan forårsage irritation af næsen, halsen og luftvejene. Hudkontakt Kan forårsage irritation ved mekanisk afskrabning. Øjenkontakt Forårsager alvorlig øjenskade. Indtagelse Indtagelse kan medføre irritation og ubehag. Symptomer Kontakt kan forårsage øjenirritation med rødme, ridsedannelse, smerte og/eller sløret syn Oplysninger om toksikologiske virkninger Indholdsstoffer Art N(nbutyl)thiophosphortriamid (CAS ) Akut Dermal LD50 Mundtlig LD50 Hudætsning/irritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Carcunogenicitet Reproduktionstoksicitet Specifik målorgantoksicitet enkelt eksponering Specifik målorgantoksicitet gentagen eksponering Aspirationsfare Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen Andre oplysninger Rotte Rotte Kan forårsage irritation ved mekanisk afskrabning. Forårsager alvorlig øjenskade. Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Ikke relevant. Symptomerne kan optræde forsinket. Testresultater > 2000 mg/kg > 2823 mg/kg PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan forårsage skadelig eller ødelæggende virkning på miljøet. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

6 Indholdsstoffer N(nbutyl)thiophosphortriamid (CAS ) Akvatisk Fisk LC50 Skaldyr EC50 Art Fisk Daphnia magna Testresultater 1140 mg/l, 96 timer 290 mg/l, 48 timer Persistens og Ingen oplysninger. nedbrydelighed Ingen oplysninger. Bioakkumulationspotentiale Fordelingskoefficient (noctanol/vand) (log Kow) Biokoncentreringsfaktor (BCF) Mobilitet i jord Ingen oplysninger. Mobilitet generelt For det meste opløselig i vand Resultater af Ikke et PBT eller vpvbstof eller blanding. PBT og vpvbvurdering Andre negative virkninger Ingen oplysninger. PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Resterende affald Anbefalingerne vedr. bortskaffelse er baseret på materialet i leveret tilstand. Bortskaffelse skal ske iht. gældende love og bestemmelser samt under hensyntagen til materialets egenskaber på bortskaffelsestidspunktet. Forurenet emballage Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. Europæisk affaldskode Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet. Bortskaffelsesmetoder / information Særlige forholdsregler PUNKT 14: Transportoplysninger Tillad ikke dette stof at løbe ud i kloakker/vandforsyninger. Bortskaffes i henhold til alle gældende regler. Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. ADR RID ADN IATA IMDG Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBCkoden Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EUbestemmelser Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag I Forordning (EF) Nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, Bilag II Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte, Bilag I med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 1 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 2 med ændringer AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

7 Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag I, Del 3 med ændringer Forordning (EF) Nr. 689/2008 om eksport og import af farlige kemikalier, Bilag V med ændringer Forordning (EF) Nr. 166/2006 Bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA Tilladelser Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer Begrænsninger for anvendelse Forordning (EF) Nr. 1907/2006, REACH Bilag XVII Stoffer underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse med ændringer Direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener Direktiv 92/85/EØF om sikkerhed og sundhed for arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer Andre EUbestemmelser Direktiv 96/82/EF (Seveso II) om kontol med risikoen for større uheld med farlige stoffer Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser Direktiv 94/33/EF om beskyttelse af unge på arbejdspladsen Nationale bestemmelser Produktet er klassificeret i henhold til gældende lovgivning Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering. Kemikaliesikkerhedsvurdering PUNKT 16: Andre oplysninger Liste over forkortelser DNEL: Derived NoEffect Level Niveau, hvor ingen effekt observeres. Referencer Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen Fuldstændig ordlyd af alle Rsætninger, faresætninger og/eller sikkerhedssætninger i punkt 2 til 15 Oplysninger om uddannelse PNEC: Predicted NoEffect Concentration Forventet koncentration, ved hvilken ingen virkning observeres. PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Meget persistent og meget bioakkumulerende. LD50: Dødelig Dosis, 50%. LC50: Dødelig koncentration, 50%. Klassificering med hensyn til helbreds og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R62 Mulighed for skade på forplantningsevnen. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen. Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

8 Ansvarsfraskrivelse BEMÆRK: De oplysninger, der fremlægges heri, er baseret på data, der betragtes som nøjagtige på datoen for dette sikkerhedsdatablads udfærdigelse, og er blevet udarbejdet i henhold til statslige forskrifter, der identificerer specifikke informationstyper, der skal opgives. Dette sikkerhedsdatablad må ikke anvendes som en kommerciel produktspecifikation af fremstilleren eller sælgeren, og der fremsættes ingen garantier eller påstande, hverken udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til de foregående datas og sikkerhedsoplysningers nøjagtighed eller fuldstændighed, ligesom der heller ikke gives eller underforstås nogen bemyndigelse til at praktisere en eventuel patenteret opfindelse uden licens. Der kan være behov for yderligere oplysninger for at evaluere andre anvendelser af produktet, herunder anvendelse af produktet i kombination med nogen andre materialer eller processer end dem, der specifikt henvises til. De heri fremlagte oplysninger med hensyn til eventuelle farer, der kan være forbundet med produktet, er ikke ment som en antydning af, at anvendelse af produktet til en given applikation nødvendigvis vil medføre nogen eksponering eller risiko for arbejdstagere eller befolkningen i almindelighed. Sælger kan intet ansvar påtage sig for eventuelle skader eller tilskadekomst som følge af unormal anvendelse, eventuel manglende overholdelse af anbefalet praksis eller eventuelle iboende farer ved produktet. Købere og brugere påtager sig enhver risiko i forbindelse med anvendelse, opbevaring og håndtering af produktet i overensstemmelse med gældende føderale, statslige og lokale love og forordninger. Købere og brugere af produktet skal specifikt gøre alle deres ansatte, agenter, kontrahenter og kunder, der vil anvende produktet, opmærksomme på dette sikkerhedsdatablad. AGROTAIN DRIMAXX Version nr.: 01 REVIDERET DATO: Udstedelsesdato: 14januar / 8

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificerede SIKKERHEDSDATABLAD Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Identifikationsnummer - Registreringsnummer Produktregistreringsnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Fective 7/09/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus

SIKKERHEDSDATABLAD Janitol Plus Revision 23/01/2013 Erstatter dato 0/01/2013 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper

SIKKERHEDSDATABLAD. Shampoo til campingvogn/autocamper SIKKERHEDSDATABLAD Shampoo til campingvogn/autocamper PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Version 2 Udgivet dato 2/18/2015 10:22:42 AM 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD. ScanLater Protein Ladder 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produkttype Andre former for identifikation/ Synonym SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktets partnummer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOOR-SOAP. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II Danmark SIKKERHEDSDATABLAD TRÆGULVSÆBE NATUR/ WOOD FLOORSOAP PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.

Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Europa Produktnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Q8 Formula V Long Life 5W-30 Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010 Danmark SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende

Sikkerhedsdatablad. 273 Panelhvid Hvid, Ekstra Hvid, Dækkende Sikkerhedsdatablad Revision: 02-11-2011 Erstatter: 11-02-2011 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 273 Panelhvid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 21-10-2014 Erstatter: 16-12-2011 Version: 02.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Protox

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: fib-tem 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK

Sikkerhedsdatablad. AbScent Lugtfjerner. Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 01.00/DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 28-05-2013 Version: 0100/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: AbScent Lugtfjerner 12 Relevante

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 07-05-2012 Erstatter: 01-03-2010 Version: 11 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: 259 Plejepasta

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH)

SIKKERHEDSDATABLAD. Udarbejdet på baggrund af EU forordningen 1907/2006 (REACH) SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig 1.2. Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Coatingmateriale. Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug. Ref. MA10002435/E Rev. nr. 1.1 Behandlet den 12.06.2015 Trykdato 26.06.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn 1.2 Relevante

Læs mere

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Udgivelsesdato: 27/06/2013 Revideret den: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Læs mere