IW 35 PRO V2/0413

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IW 35 PRO 105833 V2/0413"

Transkript

1 IW 35 PRO V2/0413

2 IW 35 PRO V2/0413

3 DK Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning 1. Generelle oplysninger Generelt om denne vejledning Symbolerklæring Producentens ansvar og garanti Ophavsret Overensstemmelseserklæring Sikkerhed Generelle oplysninger Sikkerhedstip for enheden ansøgninger Anvendelse i overensstemmelse med formålet Transport, emballage og opbevaring Kontrol ved levering Emballage Opbevaring Tekniske parametre Tekniske data Komponentoversigt Installation og betjening Induktionsprincippet Sikkerhedshenvisninger De passende køkkentøj til kogning Installation og tilslutning Betjening Rengøring og vedligeholdelse Sikkerhedshenvisninger Rengøring Sikkerhedshenvisninger for vedligeholdelse Mulige fejl Bortskaffelse Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

4 1. Generelle oplysninger 1.1 Generelt om denne vejledning Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af udstyret og udgør en vigtig kilde til information og vejledning. Kendskab til og overholdelse af de i vejledningen anførte retningslinier vedrørende sikkerhed og betjening er en betingelse for, at udstyret er sikkert og fungerer korrekt. Derudover skal de lokale forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ligeledes overholdes. Betjeningsvejledningen udgør en integreret del af udstyret og bør opbevares i nærheden af udstyret, således at den altid er let tilgængelig for installatører, vedligeholdelsespersonale og brugere. 1.2 Symbolerklæring Vigtige anvisninger til sikkerhed og drift er indført i betjeningsvejledningen sammen med passende symboler. For at undgå eventuelle ulykker, personlige skader og beskadigelse af inventar bør disse anvisninger altid følges nøje. OBS! Dette symbol angiver fare for personskade. Anvisninger vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal overholdes nøje og forsigtighed bør udvises hvor den er påkrævet. FARE! Risiko for elektrisk stød! Dette symbol indikerer, at der er risiko for elektrisk stød. Manglende overholdelse af sikkerhedsanvisningerne medfører fare for liv og helbred. ADVARSEL! Dette symbol advarer mod fare for personskade og beskadigelse af udstyret som følge af manglende overholdelse af anvisningerne. ANVISNING! Dette symbol står ved tips og informationer, som er relevant for effektivt og fejlfrit arbejde med udstyret. ADVARSEL! Magnetisk felt! Man må ikke åbne det nederste dæ!

5 1.3 Producentens ansvar og garanti Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, som er blevet indsamlet med hensyntagen til gældende forskrifter, aktuel konstruktions- og ingeniørkunst samt vores egen viden og mangeårige erfaringer. Oversættelser af brugsvejledninger blev udført så pålideligt som muligt. Vi kan dog ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl i oversættelsen og der er derfor den vedlagte tyske version som er gældende, og den har fortrinsret over for denne oversættelse. Ved bestilling af specielle modeller eller ekstra tilbehør samt i situationer, hvor der anvendes de nyeste tekniske opfindelser, kan det leverede produkt afvige fra beskrivelser og tegninger i denne vejledning. Ved tvivl kontakt venligst producenten. ANVISNING! Før ethvert arbejde påbegyndes eller udstyret tages i brug, bør denne betjeningsvejledning læses grundigt igennem. Producenten hæfter ikke for skader opstået som følge af manglende overholdelse af de i vejledningen anførte anvisninger. Betjeningsvejledningen skal opbevares i nærheden af udstyret og være let tilgængelig for alle personer, der arbejder med udstyret. Der tages forbehold for tekniske ændringer på produktet, der tjener forbedring af dets egenskaber og tekniske fremskridt. 1.4 Ophavsret Denne vejledning indeholder informationer, tegninger, billeder m.m. der er ophavsretsbeskyttet. Vejledningens indhold må ikke mangfoldiggøres i nogen form og på nogen måde, bruges og/eller videreformidles, helt eller delvis, til tredjepart uden forudgående skriftlige samtykke fra producenten. Krænkelse af det ovennævnte vil medføre pligt til at betale erstatning. Der forbeholdes ret til at fremsætte yderligere krav. ANVISNING! Data, tekster, tegninger, billeder og andre beskrivelser i denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsret og industriel ejendomsret. Ethvert misbrug af vejledningen er strafbart. 1.5 Overensstemmelseserklæring Udstyret er i overensstemmelse med alle gældende standarder og EU-direktiver. Dette bekræfter vi i EF-overensstemmelseserklæringen. Om nødvendig fremsender vi gerne en tilsvarende overensstemmelseserklæring

6 2. Sikkerhed Dette kapitel indeholder en oversigt over alle væsentlige sikkerhedsaspekter. Individuelle kapitler indeholder derudover specifikke oplysninger (mærkede med symboler) vedrørende sikkerheden og som har til formål at forebygge risici. Der skal ligeledes følges anvisninger på piktogrammer, skilte og overskrifter på udstyret, ligesom at der skal sørges for at disse er læselige. Overholdelse af alle sikkerhedsanvisninger garanterer optimal beskyttelse samt sikker og fejlfri betjening af udstyret. 2.1 Generelle oplysninger Apparatet er fremstillet efter de nuværende gældende regler for teknik. Der kan dog udgå farer fra dette apparat, hvis det anvendes ufagmæssigt eller ukorrekt. Kendskab til indholdet af håndbogen er en af forudsætningerne for at beskytte Dem mod farer, og for at undgå fejl og dermed drive apparatet sikkert og problemfrit. For at undgå farer og sikre optimal ydeevne på apparatet må der ikke foretages ændringer eller ombyggelser der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten. Apparatet må kun anvendes i teknisk perfekt og driftssikker tilstand. 2.2 Sikkerhedstip for enheden ansøgninger Sikkerhedsanvisninger stemmer overens med de på fremstillingstidspunktet gældende EU-forskrifter. Såfremt udstyret anvendes i industrielt miljø, er brugeren i hele anvendelsesperioden forpligtet til at tjekke overenstemmelse af de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger med den aktuelt gældende lovgivning, ligesom at sørge for at ny lovgivning overholdes. Ved anvendelse af udstyret uden for Den Europæiske Union gælder den lokale lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Udover de i denne betjeningsvejledning angivne sikkerhedsanvisninger skal der ligeledes overholdes de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter, der er specifikke for og gælder på det sted udstyret anvendes

7 ADVARSEL! o Apparatet kan betjenes af børn fra 8 år og personer med begrænsede fysiske, psykiske og sensoriske evner samt personer med lidt erfaring/viden hvis de overvåges eller instrueres med hensyn til den korrekte anvendelse og mulige farer, der kan opstår i forbindelse med brugen af apparatet. o Børn bør ikke lege med med apparatet. o Rengøringer og vedligeholdelse af apparatet må ikke udføres af børn, medmindre de har udfyldt 8 år og overvåges af voksne. o Børn under 8 år må ikke befinde sig i nærheden af apparatet og el-kablet. o Bevar venligst denne betjeningsvejledning. Hvis apparatet overgives til en tredje person, så skal man huske at give betjeningsvejledningen. o Alle personer, der bruger apparatet skal tage hensyn til de angivende henvisninger og anbefalinger angivet i denne betjeningsvejledning. o Apparatet må kun anvendes i lukkede rum. 2.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet Udstyret kan kun fungere sikkert, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet. Alt servicetiltag, installation og vedligeholdelse af udstyret må kun foretages af kvalificeret servicepersonel. Denne induktionswok er kun egnet til tilberedning og opvarmning af madretter i de korrekte beholdere. Denne induktionswok må ikke bruges blandt andet til: - opvarmning og ophedning af brandfarlige væsker eller stoffer, farlige for helbredet og som kan let fordampe. ADVARSEL! Brug af udstyret til andet formål eller brug, der går ud over udstyrets normale anvendelse er forbudt og gælder som ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som et resultat heraf, hæfter producenten og/eller dennes befuldmægtige ikke. Ansvaret for skader, der opstår som følge af anvendelse af udstyret, som ikke i overensstemmelse med formålet, bæres alene af brugeren

8 3. Transport, emballage og opbevaring 3.1 Kontrol ved levering Umiddelbart ved modtagelse af forsendelsen skal der kontrolleres, om udstyret er komplet og ikke er blevet beskadiget under transporten. Såfremt der opdages synlige transportskader på udstyret, skal De nægte at modtage udstyret eller modtage det med forbehold. Skadens omfang skal beskrives i speditørens fragtbrev. Derefter skal der meddeles reklamation. Skjulte skader meddeles omgående efter de er opdaget, idet eventuelle erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de aftalte reklamationsfrister. 3.2 Emballage De bedes opbevare emballagen, da den kan komme til nytte, når du skal opbevare, flytte eller fremsende udstyret til vores service i tilfælde af eventuelle skader. Fjern al indre og ydre emballage inden du tager udstyret i brug. ANVISNING! Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser. Emballagemateriale, som er egnet til genbrug, skal sendes til genvinding. Kontrollér venligst, om udstyret samt tilbehør er komplet. I tilfælde af mangler ved leverancen, kontakt venligst vores Kundeservice. 3.3 Opbevaring Udstyret skal inden installering opbevares i dets originale emballage. Alle anvisninger vedrørende placering samt opbevaring af emballagen skal følges nøje. Følgende anvisninger gælder ved opbevaring af emballeret udstyr: - skal ikke opbevares i fri luft, - skal opbevares i et tørt rum og beskyttet mod støv, - skal beskyttes mod agressive stoffer, - skal beskyttes mod sollys, - skal undgås mekaniske stød, - ved langvarig opbevaring (over tre måneder) skal der regelmæssigt vurderes teknisk stand af alle dele og emballagen og om nødvendig fornyes

9 4. Tekniske parametre 4.1 Tekniske data Navn Induktionswok IW 35 PRO Artikelnummer Udgave kasse: ædel stål, Varmeplade: Schott Ceran, Ø 300 mm Effektniveau: 10 ( W) Temperaturregulering: 60 C do 240 C Tidsindstilling minutter Effekt: 230 V 50 Hz 3500 W Dimensioner: Vægt: Forbeholdt retten til tekniske ændringer! bredde. 355 x dybde. 439 x højde.167 mm 7,5 kg 4.2 Komponentoversigt varmeplade kasse støtteben betjeningspanel Filter der beskytter mod støv og fedt Induktionsovnen er udstyret med en filter, der beskytter mod støv og fedt. Filtret befinder sig i bunden af apparatet. Filtrets opgave er at forhindre indtrængning af støv og fedt ind i apparatets kasse sammen med luften, der suges af ventilatoren. Filtret må gerne vaskes i en opvaskemaskine

10 Betjeningspanel med en digitalviser Digitalviser 2 Valgknap : ved hjælp af denne knap kan man nedsætte apparatets arbejdstid, temperatur og effekt 3 Valgknap : ved hjælp af denne knap kan man øge apparatets arbejdstid, temperatur og effekt 4 Knapfor tidsindstilling 5 Indstilling af temperaturniveau 6 Effektniveau knap 7 LED kontrollampe for (STANDBY) arbejdsgang 8 Knap ON. / STANDBY 9 LED tidskontrollampe 10 LED temperaturkontrollampe 11 LED effektkontrollampe

11 5. Installation og betjening 5.1 Induktionsprincippet Kogezonen i induktionsapparater er dækket af en glaskeramisk plade hvorunder der ligger en induktionsspole. Strøm, der føres gennem induktionsspolen bevirker, at der omkring denne dannes magnetfelter, som gennem en fysisk effekt udvikler varme direkte i kogegrejets bund. I modsætning til traditionel madlavning er processen både tids- og energibesparende, da varmelegemet og den keramiske glasplade ikke opvarmes. En anden fordel ved kogezonen er, at fødevarer koges på meget kort tid, hvilket følger af de beskrevne tekniske egenskaber. Varmeudviklingen reagerer omgående på ændring i varmeindstillingen og den kan reguleres med meget høj nøjagtighed. Induktionskogeplade reagerer på ændring af varmeindstillingen lig så hurtigt som et gaskomfur, da energien overføres direkte til kogegrejet uden at der først opvarmes andre elementer. Induktionsteknikken kombinerer denne reaktionshastighed med grundlæggende strøm egenskaber, hvilket muliggør nøjagtig varmeudvikling og varmeindstilling. Øvrige fordele ved induktionskogeapparatet: Da selve kogepladen ikke opvarmes direkte, men kun gennem kogegrejets bund, brænder maden ikke fast på kogezonen og der er kun ringe risiko for skoldning. Den glaskeramiske kogeplade bliver varm kun som resultat af varmt kogerej. Hvis induktionskomfuret bliver tændt uden gryden på varmepladen eller hvis gryden bliver fjernet fra pladen, vil der forekomme en gentagende lød som advarsel og komfuret bliver slukket cirka efter. 30 sekunder. Komfuret Har mulighed for at vurdere om der findes velegnet køkkentøj på varmepladen. Hvis køkkentøj egner sig ikke for kogning på et induktionskomfur, komfuret vil ikke tænde. Komfuret vil slukke cirka efter. 30 sekunder. Er kogegrejet tomt, slukker temperaturføler apparatet automatisk

12 5.2 Sikkerhedshenvisninger FARE! Risiko for elektrisk stød! Anlægget skal kun tilsluttes til rigtigt installeret stikkontakter, som er forsynet med en sikkerhedspin. Forsyningsledningen må ikke hives for at afbryde den fra elnettet, tag fat i stikket og træk forsigtigt. Ledningen må ikke udsættes for varme eller skarpe kanter. Forsyningsledningen må ikke hænge langs bordet eller andre overflader. Pas på, så ingen træder direkte på ledningen eller falder over den. Forsyningsledningen må ikke være bøjet, kinket eller filtreret, den skal altid være afrullet. Sæt aldrig andre genstande på udstyrets forsyningsledning. Anbrig aldrig ledningen på tæpper eller andre varmeisoleringsmaterialer. Ledningen må ikke overdækkes og den skal holdes væk fra arbejdsområdet og må ikke dyppes i vand. OBS! Meget varm udvendig overflade! Visse dele af udstyret bliver varme under drift. Udvis forsigtighed når du berører disse overflader for at undgå forbrændelse. Induktionsvarmeapparat producerer som sådan ikke varme under madlavning. Kogepladen bliver dog varm pga. varmen overført fra kogegrejet. Et defekt, fejlbehæftet eller nedfaldent udstyr må ikke tages i brug. Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skader på udstyret, helbred eller liv. Derudover bortfalder garantien. FARE! Risiko for elektrisk stød! Der må ikke anbringes nogen genstande eller metaltråd ind i ventilationsåbninger (ind- og udsugning), da det kan forårsage elektrisk stød. Flyt aldrig induktionskogeapparatet et andet sted under madlavning eller når der står et varmt kogegrej på kogepladen. Man bør ikke anvende induktionskomfuret som en plads for forskellige køkkentøj. Man bør ikke stille tomme beholder eller lign.på overfladen af induktionskomfuret

13 Stil aldrig nogen metalgenstande, køkkenbestik, låg, knive ol. på kogepladen. Hvis den tændes, er der risiko for at disse genstande opvarmes/brændes. Husk på, at ringe, ur og lign. kan blive meget varme, hvis de findes tæt på varmepladen. Udvendig kogeplade er fremstillet af glas, som er modstandsdygtigt over for temperaturændringer. Er glasset ridset eller beskadiget, afbryd udstyret fra elnettet og kontakt kundeservice. Stil aldrig magnetiserbare genstande som f.eks. kreditkort, bånd ol. på den tændte kogeplade. For at undgå overophedning, placér aldrig alufolie eller metalplader på apparatets overflade. Letantændelige, syreinneholdende eller alkaliske stoffer må ikke komme i nærheden af udstyret, da det kunne forkorte dets levetid og medføre risiko for eksplosion, hvis udstyret tændes. Videnskabelige forsøg har vist, at induktionskogeapparater ikke er farlige. Dog skal personer med pacemaker opholde sig i afstand på mindst 60 m fra den tændte kogeplade. FARE! Risiko for elektrisk stød! Ukorrekt installation af udstyret kan forårsage legemsbeskadigelse. Kontroller inden installation, at parametre for det lokale elnet svarer til udstyrets forsyningskrav (se fabrikationsplade). Udstyret kan kun tilsluttes når disse parametre stemmer overens med hinanden! Sikkerhedsanvisninger bør overholdes!

14 5.3 De passende køkkentøj til kogning Man må kun anvende afrundede pander af ædel stål eller anden materiale, som er egnet til induktionsopvarmning, (husk at overholde de informationer, som er angivet i betjeningsbeskrivelse af det pågældende grej), ANVISNING! De brugte pander skal være udstyret med en magnetisk bund (magneten skal sidde godt fast i bunden). For eksempel en wokpande af Bartscher ædel stål kolde greb holder og håndtag kapacitet: 5 liter dimensioner: 380 mm, højde: 100 mm (højde med låget 235 mm) låget lavet af ædel stål hører med i sættet Artikelnummer Hvis induktionswokken viser for stor afvigelse fra den magnetiske beholder, kan det medføre nedsættelse af effektniveauet samt mindske beskyttelse mod overophedning. Derfor man må aldrig bruge køkkengrej af aluminium, bronze eller beholdere lavet af ikke- metaller. 5.2 Installation og tilslutning Pak udstyret ud og fjern al emballage. Anbring udstyret på et plant, fast og bærende underlag, så at udstyret kan stå stabilt. Udstyret må absolut ikke placeres på et brændbart underlag. Udstyret må ikke anbringes i nærheden af åben ild, elektriske ovne, varmeovne eller andre varmekilder. Man bør aldrig overdække ventilationsudløbet, som tilfører og afgiver luft. Dette kan medføre til overvamning af induktionskomfuret. Man bør overholde afstand mellem væg og induktionskomfur samt andet køkkentøj, afstanden skal væreminimum fra 5 10 cm

15 Induktionskogeapparat må ikke opstilles i nærheden af anlæg og genstande, som kan forstyrre det elektromagnetiske felt (f.eks. radio, fjernsyn, ol.). Komfuret er ikke egnet til brug sammen med en ekstern timer eller fjernbetjening. Strømkredsen i stikkontakten skal være forsikret med minimum 16A. Anlægget må kun tilsluttes direkte til en stikkontakt i væggen; man må aldrig brug dobbelstik eller stikdåser. Udstyret skal placeres sådan, så der er en nem adgang til stikket og mulighed for hurtig slukning. 5.3 Betjening Varmepladen samt betjeningspanelet skal rengøres før første brug ved hjælp af en fugtig klud og et mildt vaskemiddel, som ikke ridser overfladen. Tilslut apparatet til en enkelt jordet stikkontakt. Der vil komme et lydsignal og LED kontrollampen for (STANDBY) vil lyse. Apparatet er nu i en standby position. Sæt en wokpande med maden på varmepladen. Hvis varmefeltets temperatur er mindre end 50 C, digitalviseren vil vise -L-, og hvis temperaturen bliver højere end 50 C - vil den vise-h-. For at tænde for apparatet tryk på ON. / STANDBY. Indstillinger på digitalviseren forsvinder, LED kontrollampen vil starte med at blinke for STANDBY. LED effektkontrollampe og temperaturkontrollampe vil tænde. Apparatet er nu klar til at vælge den rette arbejdsfunktion. ANVISNING! Hvis i løbet af 30 sekunder fra optændingen af knappen ikke vil blive påtaget nogen yderligere indstillinger, apparatet vil automatisk omskifte til STANDBY funktionen. ANVISNING! For at stuve eller koge maden (maksimal temperatur 170 C) vælg et af effektniveauer (1-10). For at bage eller stage maden i fedt (maksimal temperatur 240 C) vælg et af temperaturniveauer (60 C -240 C)

16 1. Regulering af effekt Tryk en gang på. Digitalviseren vil vise den forudseende Effektniveau 5, og apparatet vil tænde. STANDBY kontrollampen vil hele tiden lyse. Ved hjælp af eller kan du hele tiden skifte indstillinger i en omfang fra ( W). Niveauet 1 svarer til 400 W, og niveauet svarer til W. Digitalviseren vil vise det valgte effektniveau og LED kontrollampen tiden lyser. hele 2. Regulering af temperatur Tryk en gang på. Den forudseende temperaturniveau 120 C vil komme frem på digitalviseren. Ved hjælp af valgknapper eller kan man på et hvert tidspunkt ændre temperaturindstilling i et området fra 60 C til 24 0 C. (Temperaturniveauer: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 og 240 C). Digitalviseren vil vise det valgte temperaturniveau og LED temperaturkontrollampen vil lyse. Apparatet opvarmer maden og opretholder temperaturen. Regulering af effekten sker automatisk. ANVISNING! I tilfældet af opstartet af apparatet uden grej eller hvis grejet bliver fjernet når apparatet stadig er tændt, vil der komme et gentagen biplyd og apparatet vil slukke efter cirka. 30 sekunder

17 Timer funktion Efter valget af arbejdsgangen (effektniveauet eller temperaturniveauet) tryk på. Digitalviseren vil vise 0 og LED kontrollampen for tidsregulering vil lyse. Ved hjælp af eller kan man vælge apparatets arbejdsdrift med intervaller på 5 minutter (maksimalt op til 120 minutter). Varigheden beregnes i minutter og digitalviseren vender tilbage til den tidligere indstilling (effektniveauet eller temperaturniveauet). Når den indstillede tid udløber, vil der komme en biplyd og apparatet vil automatisk omskifte til standby position. ANVISNING! Under timers arbejdsdrift kan man når som helst ændre tidsindstilling ved hjælp af eller. Ved hjælp af huskefunktionen, apparatets indstillinger vedrørende effektniveauet eller temperaturniveauet bliver gemt i systemet og forbliver uændret. På samme måde kan man ændre effektniveauet eller temperaturniveauet uden at ændre tidsindstillinger. ANVISNING! Hvis tiden ikke bliver indstillet, apparatet vil automatisk slukke efter 120 minutter. ADVARSEL! Man må ikke sætte grejet på varmepladen uden maden. Opvarmning af et tomt grej eller pande aktiverer et sikkerhedssystem mod overophedning, der vil komme en biplyd og apparatet slukker automatisk. Digitalviseren vil vise en meddelelse om fejl E05. I dette tilfælde afbryd apparatet fra stikkontakten og efterlad til afkøling i få minutter. Derefter apparatet vil fungere uden problemer. Sørg for, at grejets bund ikke ridser apparatets varmefelt, selvom dette har ingen negativ indflydelse på apparatets virkning. Når man er færdig med kogning eller opvarmning, hiv stikket ud fra stikkontakten (man bør ikke erstatte slukningen ved at bruge genkendelsessystemet for tilstedeværelse af grejet)!

18 6. Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Sikkerhedshenvisninger o Frakobl udstyret - tag stikket ud af kontakten - inden rengøring og vedligeholdelse. Vent til udstyret er kølet ned. o Der må ikke anvendes ætsende kemiske produkter, ligesom der skal sørges for at der ikke kommer vand ind i udstyret. o For at undgå elektrisk stød må udstyret, ledningen eller stikket aldrig udsættes for vand eller anden væske. ADVARSEL! Udstyret må ikke beregnet til, at der direkte skylles vand på den. Derfor må der ikke anvendes vandstrøm under tryk til rensning af udstyret! 6.2 Rengøring o Appararet skal rengøres jævnligt. o Varmepladen, kassen og betjeningspanelet skal rengøres ved hjælp af en fugtig klud og et mildt vaskemiddel. o Beskyttelsesfilter mod støv og fedt skal også rengøres ved hjælp af et mildt vaskemiddel eller i vaskemaskine. For at gøre dette, fjern filtret fra grebet (kig. også Afsnit 4.2 Beskyttelsesfilter mod støv og fedt). Derefter sæt det tørre filter ind i appararet. ADVARSEL! Apparatet må ikke tændes eller tilsluttes til elnettet uden filter, for at undgå eventuelle kropsskader eller skader af selve apparatet. o Ventilationsåbninger, som befinder sig bagved apparatet skal beskyttes mod snavs og støv, man kan eventuel rense dem (for eksempel ved hjælp af en pensel eller støvsuger). o Brug aldrig rengøringsmidler, som indeholder benzin, opløsningsmidler og lign., som kan beskadige overfladen. o Brug kun en blød klud, brug aldrig rengøringsmaterialer som kan ridse overfladen. o Efter rengøringen, brug en tør klud til tørring og polering af apparatets overflade. o Hvis apparatet ikke vil blive brugt i længere periode, opbevar det i et tørt sted, beskyttet mod frost og sollys, utilgængelig for børn. o Sæt aldrig tunge genstande direkte på apparatet

19 6.3 Sikkerhedshenvisninger for vedligeholdelse o Forsyningsledningen skal kontrolleres jævnligt med hensyn til eventuel beskadigelse. Brug aldrig apparatet med en ødelagt ledning. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, kontakt en elektriker eller forhandleren for at udskifte den eller ombytte til en ny ledning. o Konstateres der skader eller defekter, skal der henvendes til specialforhandler eller vores service. Man skal være opmærksom på vejledning vedrørende fejl i punkt 7. o Service og reparation må kun foretages af kvalificeret personale og kun ved anvendelse af originale reservedele og tilbehør. Udstyret må ikke forsøges repareret på egen hånd. 7. Mulige fejl Fejlmeddelelse Årsag Løsning E01 E02 E03 E05 Kortvarig nedsætning af spændingen (<160V). Kortvarig, forhøjet spænding(>270v). Apparatet er for varm, (ventilationsåbninger er tildækkede). Komponent (for eksempel transistoren er blevet beskadiget) Beskyttelse mod overophedning i effekt modulet er blevet tændt (>150 C). Apparatet slukker selv. Sluk for apparatet (fjernstikket fra stikkontakten!). Efter nogle få minutter kan du tilslutte apparatet til elnettet. Sluk for apparatet (fjernstikket fra stikkontakten!). Efter nogle få minutter kan du tilslutte apparatet til elnettet. Ventilationsåbninger bør afdækkes. Apparatet bør efterlades til afkøling. Apparatet er klar til arbejde. Hvis fejlmeddelelsen stadigvæk forbliver på displayet selv om apparatet var sat til afkølingen, kontakt forhandleren. Kontakt forhandleren. Fjern fadet fra kogepladen. Efterlad fadet til afkøling. Apparatet er klar til arbejde

20 Fejlmeddelelse Årsag Løsning E06 E07 E08 Temperatursensoren er blevet beskadiget. Beskyttelse mod overophedning i effekt modulet er blevet tændt (>240 C). Apparatet slukker selv. Temperatursensoren er blevet beskadiget. Kontakt forhandleren. Fjern fadet fra kogepladen. Efterlad fadet til afkøling. Apparatet er klar til arbejde. Kontakt forhandleren. 8. Bortskaffelse Gammelt udstyr Efter udløbet af udstyrets levetid skal det gamle udstyr bortskaffes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser. Vi anbefaler at kontakte et specialiseret firma eller kommunal bortskaffelsesafdeling. OBS! For at undgå eventuel misbrug og risici som følge deraf, skal der sikres, at udstyret inden bortskaffelse ikke kan genstartes, ved at frakoble udstyret strømforsyning og skære netledningen af. ANVISNING! Udstyret skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale og lokale bestemmelser. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

21 V1/ Gebrauchsanleitung Wokpfanne Instruction for use Wok pan Mode d emploi Poêle wok Istruzioni d uso Padella wok Instrucciones de uso Sartén wok Manual de instruções Frigideira wok Gebruiksaanwijzing Wokpan Betjeningsvejledning Wokpande Инструкция по обслуживанию Сковорода вок Kullanma talimatnamesi Wok tava Instrukcja obsługi Patelnia wok Návod k obsłużę Pánev wok Upute za uporabu Wok tava Használati útmutató Wok serpenyő Οδηγίες χρήσης Τηγάνι γούοκ D/A/CH GB/UK F/B/CH I/CH E P NL/B DK RUS TR PL CZ HR H GR

22 DK Tekniske data: Wokpande Ædel stål Kapacitet: 5 liter Vægt: 2,0 kg (2,85 kg sammen med låget) Kolde greb: greb og håndtag Dimensioner: Ø 380 mm, højde. 100 mm (højde sammen med låget 235 mm) Låget lavet af ædel stål hører med i sættet Artikelnummer Anvisninger vedrørende anvendelse og pleje: Før første brug wokken skal rengøres med. En blød klud eller svamp og et mildt vaskemiddel og varmt vand. På denne måde alle produktionsrester bliver skyllet væk. Til sidst skal den skylles grundigt med rent vand. Sørg for, at wokken er rent og tør før første brug, fordi der kan forekomme misfarvninger på overfladen ved høje temperatur. Put aldrig en tom wok på varm overflade. Prøv altid at bruge en lav temperatur ved kogningen, fordi dette mindsker risikoen for misfarvninger på panden. Panden skal rengøres med en blød klud eller svamp og et mildt vaskemiddel efter hver brug. I tilfælde af fastsiddende snavs sæt panden i vandet, derefter rengør den ligesom beskrevet før. For at fjerne eventuelle misfarvninger på wokkens overflade kan De bruge eddikesyre eller citronsyrer. Put lidt eddikesyre/citronsyre på en blød klud og tør wokkens overflade både på den indvendige og udvendige overflade. Panden vil se ud som ny. Brug kun en blød klud, brug aldrig rengøringsmaterialer, som kan ridse wokkens overflade. Brug en tør og rent klud til polering efter rengøringen af wokkens overflade. Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D Salzkotten Tlf.: +49 (0) Tyskland Fax: +49 (0)

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Deluxe 370164 V3/0115

Deluxe 370164 V3/0115 Deluxe 370164 V3/0115 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 128 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 128 1.2 Symbolerklæring... 130 1.3 Kilder til trusler...

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic

Gastroback. Brugsvejledning DK. Automatisk ismaskine. Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Gastroback Brugsvejledning DK Automatisk ismaskine Art.-Nr. 42909 Smart Ice Cream Advanced Automatic Læs alle instruktionerne før brug første gang! Model og påhæng kan udskiftes! Til husholdningsbrug!

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KOMFUR Dansk, 1 MULTIPLO.1 F MULTIPLO.1 SF Indhold Installation, 2-3 Placering Elektrisk forbindelse Beskrivelse af apparatet, 4 Kontrolpanel Opstart og brug, 5-8 Tænde for kogepladen

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40

Brugsanvisning. Domino Induktion Wok WWZ40 Brugsanvisning Domino Induktion Wok WWZ40 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Beskrivelse af kogepladen... 5 Tekniske data... 5 Betjeningspanel... 6 Sensitive Touch... 6 Display... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...

SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás... SL Navodila za uporabo...3 HR Upute za uporabu...12 SRB, CG Uputstvo za upotrebu...21 MK Упатства за употреба...30 HU Kezelési utasítás...40 EN Instruction manual...49 DA Brugsanvisning...58 SV Bruksanvisning...72

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69

ORO. DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 ORO DK Betjeningsvejledning side 1-35 UK User manual page 36-69 1 Jydepejsen A/S, Ahornsvinget 3-7 - Nr.Felding, DK-7500 Holstebro EN 14785-2006 Residential space heating appliance fired by wood pellets

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN Disse instruktioner skal også være tilgængelige på hjemmesiden: www.bauknecht.eu DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG Denne brugervejledning og selve apparatet

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere