Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d LFS Mancozeb DG Revideret d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d. 10.2.2010 LFS Mancozeb DG Revideret d. 29.11.2010"

Transkript

1 Side 1 af 6 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet d LFS Mancozeb DG Revideret d Navnet på produktet og virksomheden PR-nummer: Produkttype: Svampemiddel Leverandør: LFS Kemi ApS Tarp Byvej Esbjerg N Tlf.: Fax: Sammensætning / stoffernes klassificering CAS EF nummer Mancozeb 75 % Xi; R37, R43, N;R50/53 Hexamethylenetetramine <1 % F,Xn; R /43 Inerte bestanddele Balance Kompositions kode GF Fareindikation Sikkerhedsforanstaltninger for mennesker og for miljøet Mulighed for skade på barnet under graviditeten. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Irriterer åndedrætsorganerne. Meget giftig for organismer, der lever i vand. Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 4. Førstehjælp Indånding: Flyt patienten ud i frisk luft. Opsøg lægehjælp hvis irritation udvikles. Hud: Vask omgående huden med store mængder vand. Opsøg lægehjælp hvis irritation udvikles. Øjne: Skyl øjnene grundigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter 1-2 minutter og fortsæt skylningen i flere minutter. Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Hvis patienten er ved bevidsthed, skylles munden med vand og gives rigeligt vand at drikke. Opsøg læge. Bestemmelse om fremkaldelse af opkastning tages af lægen. Ved forgiftningstilfælde:

2 Side 2 af 6 Alarm 112. Ellers kontakt læge. Yderligere oplysninger ved henvendelse til Giftlinjen (Bispebjerg Hospital), tlf Oplysninger til læge Støttebehandling. Behandling baseres på lægens skøn i tilslutning med den enkelte patients symptomer. 5. Forholdsregler ved brand Brandslukningsmidler Kulsyre. Tørt kemisk pulver. Skum. Vandtåge eller vandstøv. Farlige forbrændingsprodukter Under brand kan røgen indeholde det originale materiale udover forbrændingsprodukter af varierende kompositioner der kan være giftige og/eller irriterende. Nedbrydningsprodukter inkluderer: Hydrogensulfid. Carbondisulfid. Nitrogenoxider. Svovlilter. Carbonoxider. Personlige værnemidler Bær beskyttelsesdragt og brug trykflaskeapparat. Supplerende information Undgå ophobning af støv. Støvlag kan antænde ved spontan forbrænding eller anden antændelseskilde. Støv kan udgøre en eksplosionsfare ved blanding med luft. Hold beholdere afkølede ved at oversprøjte dem med vand. Inddæm afstrømning for at undgå udløb til vand- eller kloaksystemer. Undgå indånding af røg. Stå i vindsiden af ethvert udløb. 6. Forholdsregler ved spild Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer Bær passende sikkerhedsdragt og øjen-/ansigtsbeskyttelse (se sektion 8). Fjern omgående tilsmudsede klæder og vask huden med sæbe og vand. Vask tøjet før genbrug eller bortskaf i henhold til lokale bestemmelser. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke skylles ud i kloakker eller nogen form for vandveje. Informer de kommunale vandmyndigheder hvis spild er udledt i vandveje eller kloaksystemer. Metoder til oprydning Spild oprenses omgående. Udvis forsigtighed for at undgå støvdannelser i luften. Indsaml al affaldsmateriale og placer det i lukbare, mærkede beholdere. Ved store udslip, inddæmmes området og producenten konsulteres. I tilfælde af at yderligere informationer kræves, ring venligst telefonnummeret til brug ved nødstilfælde. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Udvis god personlig hygiejne. Undgå indtagelse og opbevaring af fødevarer i arbejdsområdet. Korrekt ventilation anbefales for at regulere støvdannelser. Overførselsudstyr bør forbindes til jord og fastgøres for at undgå statisk udledning og gnistsikkert udstyr bør anvendes. Vask hænder og eksponeret hud før der spises, drikkes eller ryges og efter endt arbejde. Opbevaring: Produktet bør opbevares i henhold til danske lovgivninger og bestemmelser. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted i den originale emballage. Neutraliser med base, såsom natriumhydrogencarbonat. Undgå at produktet bliver vådt eller overopvarmet under opbevaring; mulighed for nedbrydning, nedsat aktivitet eller brand. Må ikke opbevares i nærheden af fødevarer, drikkevarer, foderstoffer, medicin, kosmetik eller gødningsstoffer. Opbevares utilgængeligt for børn.

3 Side 3 af 6 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler Retningslinjer vedrørende eksponering Den anbefalede arbejdshygiejniske grænseværdi er 1.0 mg/m3. Maskinteknisk kontrol Sørg for almen ventilation og/eller punktudsugning for at regulere niveauet i luften til under grænseværdien. Åndedrætsværn Ved de fleste forhold skulle åndedrætsværn ikke være nødvendigt. Dog når grænseværdien overskrides og/eller ubehag opstår, brug godkendt åndedrætsværn med filter. Ved ulykker bruges godkendt trykflaskeapparat med overtryk. Hånd/hudværn Ved kortvarig kontakt skulle andre forholdsregler end heldækkende tøj og kemikaliebestandige handsker ikke være nødvendigt. Bær kemikaliebestandige handsker klassificeret under standard EN 374: Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Eksempler på foretrukne handskematerialer inkluderer: Nitril. Polyvinylchlorid ("PVC" eller "vinyl"). Neopren. Ved langvarig eller gentagen kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 5 eller højere (gennembrudstid mere end 240 minutter i henhold til EN 374). Ved risiko for kun kortvarig kontakt anbefales handsker af beskyttelsesklasse 3 eller højere (gennembrudstid mere end 60 minutter i henhold til EN 374). BEMÆRK: Valg af handsketype til en bestemt anvendelse og varighed for anvendelse på en arbejdsplads, skal også tage hensyn til alle faktorer på arbejdspladsen såsom, men ikke begrænset til: Håndtering af andre kemikalier, fysiske krav (skæring/punkterings beskyttelse, varmebeskyttelse), såvel som instruktioner/specifikationer fra handskeleverandøren. Når langvarig eller hyppigt gentagen kontakt kan forekomme, anvendes beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. I ulykkestilfælde: Brug beskyttelsestøj uigennemtrængeligt for dette materiale. Valg af specielt udstyr er afhængigt af arbejdets art. Øjen-/ansigtsværn Sikkerhedsbriller skulle være tilstrækkelige ved de fleste arbejdsopgaver; dog i støvholdig luft, bær tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelsesmidler ved anvendelse: Ifølge Arbejdstilsynets regler er følgende gældende for Danmark: VED OPBLANDNING: Anvend åndedrætsværn med helmaske og filtertype A2P3, beskyttelsesdragt uden hætte, handsker og støvler. VED UDSPRØJTING: Med spredebom mindre end 1 meter over jordoverfladen monteret på traktor eller lign., samt ved arbejde udenfor førerhus anvendes åndedrætsværn med halvmaske og filtertype A2P3, beskyttelsedragt med hætte, handsker og støvler. Under ophold i lukket førerhus (ventilationsanlæg skal være slukket) skal der ikke anvendes beskyttelsedragt, handsker og støvler. Ved andre udbringningsmetoder henvises til vejledning om personlige værnemidler fra Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. 9. Fysisk-kemiske egenskaber Udseende: Farve: Lugt: Rumvægt: mikrogranulater gul til brun svovl 0,60-0,70 kg/l Smeltepunkt/værdimængde: ikke anvendelig (nedbrydes) Nedbrydningstemp.: C

4 Side 4 af 6 Damptryk: Flammepunkt: Antændelighed: Selvantændelsestemp.: ubetydelig Ikke relevant Ikke letantændelig (ifølge A10-test) Afgiver ingen antændelig gas ved kontakt med vand (ifølge A12-test). 149 C (ifølge A16-test) 10. Stabilitet og reaktivitet Kemisk stabilitet Er stabilt under normale opbevaringsforhold. Forhold der skal undgås Undgå fugt. Overdreven varme. Åben ild. Materialer der skal undgås Oxiderende stoffer. Syrer. Farlige nedbrydningsprodukter Ingen under normale brugs- og opbevaringsforhold. Termiske nedbrydningsprodukter inkluderer: Hydrogensulfid. Carbondisulfid. 11. Toksilogiske oplysninger Vurderinger er for det meste eller fuldstændigt baseret på data for lignende materiale(r). Indtagelse: Hudkontakt: Indånding: Oral LD50 (rotte) > 5000mg/kg Dermal LD50 (rotte) > 2000 mg/kg LC50/Indånding/4 timer/rotte > > 4,8 mg/l Lokale virkninger: Hudkontakt: Ikke irriterende (kanin) Øjenkontakt: Ikke irriterende (kanin) Sensibilisering Hudkontakt: Fører til dermal overfølsomhed. Langvarig eller gentagen kontakt med huden kan medføre allergiske reaktioner. Supplerende information Ikke kræftfremkaldende. Ikke mutagent. Ikke reproduktionstoksisk. 12. Miljøoplysninger Vurderinger er for det meste eller fuldstændigt baseret på data for den aktive bestanddel.

5 Side 5 af 6 Persistens og Nedbrydelighed Halveringstiden i jord er afhængig af jordtype og -forhold og er ca dage. Toksicitet i vand Materialet er giftigt for fisk på akut basis (1mg/L<LC50<10mg/L). Materialet er giftigt for vandlevende hvirvelløse dyr på akut basis (1mg/L<EC50<10mg/L). Materialet er meget giftigt for alger (IC50 <1.0 mg/l). Fugle toksicitet Materialet er praktisk taget ugiftigt for fugle på akut basis (LD50 >2000 mg/kg). 13. Bortskaffelse Meget giftig for organismer, der lever i vand. Foruren ikke damme, vandveje eller grøfter med kemikalier eller brugt emballage. Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. 14. Transport oplysninger Bil & bane Korrekt forsendelsesbetegnelse: Miljøfarligt fast stof n.o.s. (Mancozeb 75 %) Bil / Bane ADR/RID: 9 Mærkning: 9 Classification Code: M7 Pakg.gruppe: III Kemler kode: 90 UN nummer: 3077 Trsp. sikkerhedskort CEFIC: 90GM7-III Skib Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S. (Mancozeb 75 %) Skib - IMO/IMDG klasse: 9 Mærkning: 9 Pakg.gruppe: III Marine Pollutant: Y (Y/N) UN Nr.: 3077 Fly Korrekt forsendelsesbetegnelse: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,N.O.S. (Mancozeb) Fly-ICAO/IATA klasse: 9 UN Nr: 3077 Mærkning: 9 Pakg.gruppe: III Pakg. instr. passagerer: 911 Pakg. instr. frag: 911 Bemærkninger: Prøveforsendelse ikke tilladt som postforsendelse. 15. Oplysninger om regulering Mærkning og klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst. Faresymbol: Xi - Sundhedsskadelig N - Miljøfarlig

6 Side 6 af 6 R-sætninger: R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten. S-sætninger: S8 S13 S15 S35 S23 S2 S37 S36 S38 Emballagen skal opbevares tørt). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke udsættes for varme. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Undgå indånding af støv og aerosoltåger. Opbevares utilgængeligt for børn. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Brug særligt arbejdstøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Bemærkninger: For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Svampemiddel nr Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og blomsterløg. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Kartofler må ikke behandles senere end 7 dage før høst. Må ikke udbringes nærmere end 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer m.v.). Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Vask huden efter arbejde. Vask alle personlige værnemidler efter brug. Anvendelsesbestemmelser: Unge under 18 år må, i henhold til Arbejdsministeriets bekendtgørelse, ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for dette produkt. Uddannelseskrav i henhold til Miljøministeriets Bek. nr. 360 af 24. Maj 1993 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse skal følges ved udbringningen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt evt. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. 16. Øvrig information R-sætninger i afsnit 3 R11 Meget brandfarlig. R37 Irriterer åndedrætsorganerne. R42/43 Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. De heri givne oplysninger er baseret på tilgængelig viden på udfærdigelsestidspunktet. Det påhviler forbrugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende love og regler ved anvendelsen af produktet.

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL

EU 5564 FRONT CCL LABEL ITALY. 140 mm. 98 mm. 5 mm 5 mm 15 mm. Dow AgroSciences * UKRUDTSMIDDEL PAGE 1 7 mm EU 5564 FRONT 130 mm 98 mm 1 Dow AgroSciences * KERB 400 SC UKRUDTSMIDDEL Producenten er ansvarlig for varens kvalitet og ensartethed. Producenten erklærer endvidere, at midlet, under normale

Læs mere

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC

EU 535 - INPRINT ITALY FRONT PAGE. 100mm. 71mm. Dow AgroSciences EMPIRE. Insektmiddel. *Varemærke Dow AgroSciences LLC - INPRINT ITLY FRONT PGE Page 8mm 8mm Dow grosciences EMPIRE TM * 20 EMPIRE* 20 insektmiddel anvendes til bekæmpelse efter spærrebæltemetoden af en lang række kravlende insekter indendørs samt omkring

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 0 Side : 1 / 7 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 2007-11-27 (ver.8) Erstatter: 2005-10-20 (ver.6) 01 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Karate 2,5 WG (A12728B) Funktion Insektmiddel Leverandør

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 21-03-2013 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: GORI STOP svamp og insekt 22/7

Læs mere

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506

Nettoindhold: 5 L L1007918 DENM/02T PPE 4049506 L1007918 DENM/02T PPE 4049506 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H411 Giftig for vandlevende

Læs mere

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG

Produktnr. 17A/1710 Juni 2012 Produktnavn Accurate 20WG (METSULFURON-METHYL 20 )WG Erstatter December 2009 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG Erstatter December 2009 Side 1 af 15 SIKKERHEDSDATABLAD ACCURATE 20WG (METSULFURON-METHYL 20 WG) Revideret udgave: Ændrede afsnit er markerede med. PUNKT 1: IDENTIFICATION AF STOFFER/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015

Udgave 3 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 02.07.2015 Trykdato 02.07.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A9364J 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168

Nettoindhold: 20 L L1009843 DENM/05T PPE 4052168 L1009843 DENM/05T PPE 4052168 ADVARSEL EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare. H302 Farlig ved indtagelse. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 11505 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Rema 1000 Hvidt Vaskepulver 1,1 kg (FV1520) EAN 5705830003768 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0420CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

SIKKERHEDSDATABLAD Udgave nr. : 2. : (EC) Emulsifiserende koncentrat. Side : 1 / 8 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation af produktet : Væske. Ref. nr : 15207031 Produkttype : (EC) Emulsifiserende koncentrat.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Linoliemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 af 8 SIKKERHEDSDATABLAD Linoliemaling 2,5-25 vikt-% PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 30.12.2012 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling

Sikkerhedsdatablad. Flügger Flurethan Gulvmaling Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 01-07-2012 Version: 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Flügger Flurethan Gulvmaling PR-nummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere