Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Beskrivelse af entreprisen Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Særligt farlige arbejder Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner koordinerende Sikkerhedsmøder Arbejdsulykker Særlige forhold og foranstaltninger Ajourføring Myndigheder... 9 BILAG 1: TIDSPLAN... 1 Projekteringsfasen... 1 Anlægsfasen... 3 I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER... 1 BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV... 1 Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde... 1 I anlægsfasen... 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse / APV for hver af de arbejder der er listet op i bilag 6 til PSS med grundlag fra AT-vejledning eller Branche vejledning, og tilpasse beskrivelserne, så de passer til det aktuelle arbejde I forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder skal alle udførende være bekendt med arbejdsprocesbeskrivelserne og det skal dokumenteres at denne instruktion er givet af en kompetent person... 1 BILAG 8: BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN... 2

3 Projekteringsfasen... 2 Anlægsfasen:... 2 Den enkelte entreprenørs beredskabsplan:... 2 BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN... 3 Hænges op et synligt sted på byggepladsen og medbringes i marken... 3 FØRSTE HJÆLP... 3 VURDER PERSONEN:... 3 TRYK 112 OG OPLYS:... 3 TRINVIS HJÆLP:... 3 KOMMUNIKATION... 3 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse Byggepladsens beredskabsplan

4 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om Bygherrens pligter Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne, at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til, at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for, at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Referatet fra de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag, kan noteres i referatets bilag 5. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og

5 afmærkningsarbejder på 3,2 km sideudvidelse af motorvej, fire ramper (ca. 1, 5 km), ca. 1 km kommuneveje Ny bro UF BANE, sidespor Køge St. Ny bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Nedrivning af bro OF af K-VEJ 21, Ølsemaglevej Nedrivning af bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Udvidelse og omisolering af bro UF af BANE, Roskilde-Køge-Næstved Udvidelse, forstærkning og omisolering af bro UF af Bellingestien Udskiftning af kantbjælker, samt hævning af bro OF af K-VEJ 16, Ølbyvej Forstærkning og omisolering af bro OF af P-VEJ, Pilegårdsvej Udvidelse af bro UF af gang- og cykelsti Opsætning af ca m ny støjskærm Opsætning af afmærkningsmateriel Etablering af vejbelysningsanlæg på Lyngvej og Nordhøj og på to stiunderføringer (bellingestien og dalsvingstien) Etablering af 4 regnvandsbassiner Etablering af signalanlæg i de to vestlige og østlige rampekryds ved TSA32 samt krydset Nordhøj/Centervej og krydset P-pladsen/Karlemosevej Arbejdet skal udføres i perioden fra marts 2015 til juni. Særlige forhold: Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring i weekender: Weekendspærring 1 den til udførelse af interimsvæg ved spor NV+SØ hjørne) samt montering af tæt skærm mod spor (alle 4 hjørner) Weekendspærring 2 den til udgravning til fundamentsniveau, fjerne resterne af eksisterende fløjvægge, støbe renselag og ibore strittere i eksisterende endevægge Weekendspærring 3 den til opsætte stillads/form for endevægge og fløjvægge Weekendspærring 4 den til støbning af endevægge og fløjvægge og nedskæring af interimsvægge tæt på spor (NV+SØ hjørne) Weekendspærring 5 den til montere trådhegn på fløjvægge, brofærdiggørelsesarbejde i spor og finisharbejder (skråningsregulering, såningsarbejder etc. Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring om natten: Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker

6 Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Vej og broer. 2. etape Nordlig strækning Entreprise ITS installationer Ledningsarbejder (fremmede ledninger) Entreprise TP40, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP45, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP49, Ny Køge Nord Station. st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP50, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen om der vil foregå Særlige Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.) som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse (AMK-B) ved Vejdirektoratet er <navn> 5. BYGGEPLADSINDRETNING Anstillingspladsens indretning og indhold fremgår af bilag 4.

7 6. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlige for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne, for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder /byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør.

8 Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, indretning af anstillingsplads. Der er ikke planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.) der har aktiviteter på byggepladsen, i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter. På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende:

9 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører For nye entreprenører/underentreprenører som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator, orienteres om byggepladsens forhold, i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering, udarbejder entreprenøren et runderings skema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nærved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for, at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særlige farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 15. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS.

10 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen: Udvidelsen af motorvejen udføres i perioden april 2015 til november Entreprenøren skal tilpasse sit arbejde i forhold til de aftaler, som er indgået med Banedanmark og dennes entreprenører i området. Entreprise kan overordnet forudsætte, at følgende anlægsperioder er gældende for de enkelte aktiviteter: Aktivitet og antal beskæftiget Indledende arbejder trafik Nedrivning Ca. 5-6 beskæftiget UF bane, Sidespor for ny bane Kbh-Ringsted Ca. 20 beskæftiget UF bane, Lille Syd Ca. 15 beskæftiget OF Ny bro Lyngvej Ca. 10 beskæftiget Lokalitet Bro 79.80, Bro80.00, Bro og Bro Bro 79.00, Ølsemaglevej, ca. St Bro 79.80, ca. St Plinte Bro 80.00, ca. St Isolering Plinte/isolering Fra/med Til/med Særlige risici April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 April 2015 Aug Maj 2015 Okt Aug Sept Okt Sept Marts 2016 Okt Bro 81.90, ca. St Okt Maj 2016 Risiko for påkørsel ved arbejder på og ved motorvej samt ved opsætning af trafikværn Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over vej samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for togpåkørsel. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Nedrivning af gml. bro, OF Bro 82, ca. St Juni 2016 Juni 2016 Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive

12 Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Sti under Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Bellingestien Ca. 5-6 beskæftiget Hævning af Ølbyvej Ca. 6-8 beskæftiget UF, Pilegårdsvej (sti) Ca. 5-6 beskæftiget begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro Jan Maj 2016 Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 84.00, ca. St. Maj 2015 Aug,/Sept. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Broudvidelse 2015 over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, Forstærkning/isolering Okt April 2016 nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 85.00, ca. St Jan 2016 Maj 2016 Risiko for tab af tunge elementer (ved fjernelse af gamle kantbjælker) over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder, samt høje støjniveauer. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 86.00, ca. St. Maj 2015 Okt Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Flere faser over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige

13 Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. St MHS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Der er risiko for at drukne ved opfyldning af eksisterende vandfyldt bassin. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MHS April 2015 Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 18 Ca. 6 beskæftiget St MHS April 2015 Okt April 2016 Aug St MHS April 2015 Okt Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko

14 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. støjskærm og bassin 16 Ca beskæftiget Motorvejsarbejder, tungt spor Ca beskæftiget for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS - Apr Maj 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i Opbygning af dæmning dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer St MVS Apr Aug ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Apr Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Juni 2015 Aug Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Apr Juli 2016 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca. 3-4 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 19 Ca. 6 beskæftiget St MVS Apr Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St Apr Juli 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner.

15 Midterrabat Ca. 6 beskæftiget TSA32 Ca. 6 beskæftiget Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Hele strækningen Aug Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for påkørsel. Bakkende lastbiler. Ramper April 2015 Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder Lyngvej og Nordhøj Kryds Maj 2015 Juli Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger i drift. Entreprise skal af hensyn til Banedanmarks entreprenører vedr. etablering af København Ringsted banen overholde følgende tidsterminer for adgang til arbejdsområder, således at der ikke vil opstå fællesområder for VD og Banedanmark, som skal koordineres: Aftaler med BDK, TP40 St til arbejder langs begge sider af motorvejen Aftaler med BDK, TP45 Tilslutning til pumpestation ved regnvandsbassin 15 St i perioden til Entreprise har arbejdsarealer ved Ølsemaglevej St samt St.135.4/135.5 både MVS og MHS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer vest for Bro St MVS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer øst for Bro og Bro MVS i perioden til Entreprise udfører JVA MVS i perioden til Aftaler med BDK, TP50 Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA08, vest for motorvejen ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Herefter er det vejareal Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA09 ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Entreprise har arbejdsarealer umiddelbart op af BDKs arbejdsarealer i rampekvadranterne ved Lyngvej vest for motorvejen i perioden til oktober Herefter er det vejareal Entreprise 's anstillingsplads og BDKs arbejdsarealer ligger umiddelbart op af hinanden i perioden til

16 Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særlige farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet.

17

18 BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadress e Bygherre Vejdirektorat Guldalderen et Hedehusene Funktion Navn Telefonnummer Projektleder Bjørn Eriksen Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B <firma> <adresse> Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr.> < > Assisterende arbejdsmiljøkoordinat or AAMK-B <firma> <adresse> Hjælper AMK-B <navn> <nr.> < > Tilsyn <firma> <adresse> Tilsynsleder <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 1 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 2 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 3 <navn> <nr.> < > Entreprenører Entreprenør 1 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 2 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 3 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < >

19 Part Firma Firmaadress Funktion Navn Telefonnummer e Entreprenør 4 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < > Forsyningsselskaber El 0,4-10 kv SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Kurt Hansen El kv El Vejbelysning SEAS-NVE A.m.b.a. SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Energivej Haslev Søren Halle Christense n Preben Larsen Gas HMN Naturgas Gladsaxe Ringvej Søborg Jørn Laursen IT/Tele <firma> <adresse> <navn> <nr.> < > <navn> <nr.> < > Vand Vandværket Lyngen Snogebækve j Køge Jan R. Jensen Fjernvarme <firma> <adresse> Arbejdslederleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Spildevand <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Trykledninger <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < >

20 Part Firma Firmaadress e Afløb Køge Holding A/S (Køge Afløb A/S) Ørnevej Køge Funktion Navn Telefonnummer ant Gabriel Molnar Gabriel Molnar dk

21 Bilag 4: INDRETNING AF ANSTILLINGSPLADS MV. Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer hele det eksproprierede, det midlertidige eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan

22 Der henvises til følgende tegninger: Tegn. nr Betegnelse Lokalisering Mål Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Lyngvej Arbejdspladsplan Hovedanstillingsplads Arbejdspladsplan Genplaceringslokalitet St :1000 St :1000 St :1000 St :1000 Skærende veje 1:1000 Skærende veje 1:1000 Skærende vej 1: Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro :400

23 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise. tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

24 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) Susse Laustsen Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet <AMK-B> Marts 2015 Ajourføring af PSS <AMK-B> April 2015 til juli Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner Entreprise <AMK-B> Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprise April 2015 til juli Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 <AMK-B> <AMK-B> Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli

25 SIDE 2 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 Entreprise April 2015 til juli Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Entreprise April 2015 til juli Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Entreprise April 2015 til juli Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. Entreprise April 2015 til juli Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprise April 2015 til juli Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprise April 2015 til juli Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Vanding af køreveje efter behov Entreprise April 2015 til juli Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Entreprise April 2015 til juli

26 SIDE 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprise April 2015 til juli Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprise April 2015 til juli Renholdelse af offentlige veje Entreprise April 2015 til juli Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprise April 2015 til juli Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprise April 2015 til juli Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør Entreprise April 2015 til juli Affaldshåndtering Entreprise April 2015 til juli Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprise April 2015 til juli Ildslukker forefindes Entreprise April 2015 til juli Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

27 BILAG 6: SÆRLIG FARLIG ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Fx indføringsrør, kantpæle, padehegn, vendepladser m.m. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

28 SIDE 2 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Indledende arbejder Rydning af træer. Risiko for, at træer vælter ned over personer og motorvej i drift samt risiko for fald fra høje træer. Nedrivning af eksisterende Brodæk. Arbejde i højden ved montering af interimsafstivning for stabilise-ring af broer. Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning og at blive begravet Udsættelse for støv, støj og vibrationer. Risiko for nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af interimsafstivning og arbejde langs kanten på dæk. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Motorvejens østlige side St til Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Henvisning om forslag til udførelsesmetode Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejder med fældning af træer, herunder beskrivelse af afskærmning mod trafik, personlige hjælpemidler og uddannelse. Vejledning om fældning- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj. D.2.8 Fældnings- og skovarbejde B Arbejde med motorkædesave Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for nedrivningsarbejdet, herunder opsætning af robust og tæt skærm mod kørende trafik, rækkefølge for nedrivning, interimsafstivning samt brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materiale Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af stillads og wire til faldsikring el. lign Fald fra højden på byggepladser Nedrivning af eksisterende brosøjler og -fundamenter. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for nedrivningsarbejder, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning Fald fra højden på byggepladser D.5.4 Åndedrætsværn

29 SIDE 3 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Fjernelse af øvre del af fløjvægge og kantbjælker. Fjernelse af brorækværk og autoværn med maling indeholdende bly og/eller PCB. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet. Udsættelse for støv/aerosoler, støj og vibrationer ved nedbryd-ning af betonkonstruktioner, evt. ved brug af højtryksspuling. Der er risiko for nedstyrtning ved arbejde langs kanten på dæk samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværk og autoværn. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Bro 80.00, Bro Bro Bro Bro (Vejautoværn) Bro Bro (Vejautoværn) Bro Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for arbejde med højtryksspuling, herunder afspærring af arbejdsområdet for andre personer. Ved arbejde med højtryksspuler over 800 bar må højtryksanlægget ikke anvendes håndholdt pga. strålens tilbageslags-virkning. Ved tryk over 25 bar skal der være skridsikkert fodfæste, og hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, afrens-ning, skæring mv. D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure både for sikring mod nedstyrtning ved brug af faldsikring samtidig med, at arbejdet udføres, og for fjernelse af rækværk, så udsættelse for pcb- og blyholdigt støv undgås, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Rækværk og autoværn skal klippes ned frem for at bruge skærende værktøj, hvor der er

30 SIDE 4 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Bly påvirker nervesystemet, nyrer og forplantningsevnen og visse former for bly kan være kræftfremkaldende. Bro 79 (Både pcb og bly i maling på autoværn) Bro 82 (Både pcb og bly i maling på autoværn og rækværk) Bro 84 (Både pcb og bly i maling på autoværn og sceptre) Bro 85 (Bly i maling på autoværn) Bro 86 (Bly i maling på autoværn) Bro 117 (Både pcb og bly i maling på rækværk og autoværn). St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode risiko for opvarmning af PCB Fald fra højden på byggepladser C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Fjernelse af fuger indeholdende PCB. Fuger, der skal fjernes på 2 broer, indeholder PCB. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. Bro Bro Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure for fjernelse af fuger med indhold af PCB, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Proceduren skal desuden indeholde en beskrivelse af afdækning af stillads, opsamling og bortskaffelse af fugen, så forurening af omgivelserne undgås. Arbejdsstedet skal afgrænses, og der skiltes med PCB-arbejde, så uvedkommende ikke udsættes for forurening. Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk værktøj til at skære fugen ud eller efterfølgende slibning, skal værktøjet forsynes med sug, og der skal anvendes filtrerende åndedrætsværn

31 SIDE 5 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode med A2/P3 filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Eventuel nedtagning af eksisterende hegn til naboerne ved kolonihaverne, som nogle steder består af bølgeeternit. Der er risiko for at eternitpladerne indeholder asbest og behandles som sådanne. Der er risiko for at indånde kræftfremkaldende asbestfibre. St til Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/- arbejdsprocedure der beskriver håndtering og bortskaffelse af bølgeeternitpladerne, herunder nedtagning af hegnet i hele stykker, befugtning af plader for at undgå støv og anvendelse af personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest. C.2.2. Asbest Branchevejledning: Når du støder på asbest. Sådan gør du. BAR Bygge og Anlæg, Jord-, afvandings- og grusarbejder Dybe udgravninger: Der foretages dybe udgravninger til: Afløbsbygværker, brønde og -ledninger ca. 1,0 5,3 meters dybde. Presse-/modtagegruber for underboringer i ca. 2,30 5,30 meters dybde. Udgravninger til at fjerne bro-fundamenter og etablering af nye fundamenter. Der graves ned i dybder fra 1,5 til 2 meter. Bro udgravning til støbning af brodækket, udgravning under støbt Risiko for at styrte ned og blive Begravet. Afløbsbygværker: Ved bassin 16, 17, 18 og 19. Dybe ledninger: St til MVS St til MHS St til MVS, langs NØ tilkørselsrampe St til , MVS St til MHS St til , MHS Underboringer: St St St Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. Der udarbejdes specifik APV/procedure for udgravning i midterrabat til brosøjle ved Bro

32 SIDE 6 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering brodæk og etablering af jordankre. Bro 80, Bro 117 og Bro 84 udgraves for fjernelse af fløjvægge. Bro 81.90, der udgraves for fundamenter. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse St St St St St St St Lyngvej Ølbyvej Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.13 Gravearbejde Udgravning til brofundamenter: Bro Bro Bro Bro Bro Strømpeforing af afløbsledning Eksisterende ledninger skal eventuelt strømpefores. Der er afhængig af metode til udførelse af strømpeforing risiko for at komme i kontakt med kunstharpiks med risiko for kraftig hudpåvirkning, eksem eller udsættelse for styrendampe og opløsningsmidler. Afhængig af valgt afhærdningsmetode er der risiko for kontakt med damp og hermed risiko for skoldning. Afløbsledning ved regnvandsbassin 17. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for anvendt strømpeforingsmetode, hvor den anvendte metode vurderes ud fra de sundhedspåvirkninger metoden påfører de udførende. Anvendelse af personlige værnemidler, afskærmning af arbejdsområdet, personlig hygiejne, velfærdsfaciliteter og affaldshåndtering beskrives. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Tunge løft Brønde, karme, riste og dæksler til brønde Der er risiko fortunge løft og at tabe emner ud over vej i drift og ud over arbejdsområdet. Hele motorvejsstrækningen St til samt på skærende veje Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre

33 SIDE 7 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning: Anhugning Blød bund Der er konstateret blød bund i områder langs motorvejen. Arbejde ved vand Ved opfyldning af eksisterende regnvandsbassiner Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. Der er risiko for at maskiner og mandskab falder i vandet og hermed fare for drukning. St til (MVS, nord for Ølsemaglevej) St til (MHS, nord for Ølsemaglevej) St (MVS, Bassin 16) til (MVS, TSA- 32-TN) St til (MVS, nord for Lyngvej) St til (MHS, nord for Lyngvej) St (MHS, TSA-32-FN) St (MHS, TSA-32-TS) St til (MVS, vest for Pilegårdsvej) Ca. st MVS Ca. st MHS Ca. st MVS Ca. st. st MHS Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer At-vejledning D.2.13 Gravearbejde Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Det skal sikres, at maskiner bliver fikseret, så de ikke vælter. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejde tæt på vandfyldte huller, herunder brug af specielt redningsudstyr, redningsvest,

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1. ALMENT

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING Marts 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold InDhold 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012

PRO B3 S12: GuldLyst, Fredericia Havn Mohammed Al Bayati Brian Grøndahl Jacob Palmelund Dato 08.06.2012 Forord Dette afgangsprojekt på bygningsingeniøruddannelsen har i ret høj grad afveget fra tidligere semesterprojekter. Dels har der været væsentlige mere tid til projektet løbende over hele semestret og

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere