Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Beskrivelse af entreprisen Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Særligt farlige arbejder Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner koordinerende Sikkerhedsmøder Arbejdsulykker Særlige forhold og foranstaltninger Ajourføring Myndigheder... 9 BILAG 1: TIDSPLAN... 1 Projekteringsfasen... 1 Anlægsfasen... 3 I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER... 1 BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV... 1 Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde... 1 I anlægsfasen... 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse / APV for hver af de arbejder der er listet op i bilag 6 til PSS med grundlag fra AT-vejledning eller Branche vejledning, og tilpasse beskrivelserne, så de passer til det aktuelle arbejde I forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder skal alle udførende være bekendt med arbejdsprocesbeskrivelserne og det skal dokumenteres at denne instruktion er givet af en kompetent person... 1 BILAG 8: BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN... 2

3 Projekteringsfasen... 2 Anlægsfasen:... 2 Den enkelte entreprenørs beredskabsplan:... 2 BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN... 3 Hænges op et synligt sted på byggepladsen og medbringes i marken... 3 FØRSTE HJÆLP... 3 VURDER PERSONEN:... 3 TRYK 112 OG OPLYS:... 3 TRINVIS HJÆLP:... 3 KOMMUNIKATION... 3 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse Byggepladsens beredskabsplan

4 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om Bygherrens pligter Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne, at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til, at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for, at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Referatet fra de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag, kan noteres i referatets bilag 5. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og

5 afmærkningsarbejder på 3,2 km sideudvidelse af motorvej, fire ramper (ca. 1, 5 km), ca. 1 km kommuneveje Ny bro UF BANE, sidespor Køge St. Ny bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Nedrivning af bro OF af K-VEJ 21, Ølsemaglevej Nedrivning af bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Udvidelse og omisolering af bro UF af BANE, Roskilde-Køge-Næstved Udvidelse, forstærkning og omisolering af bro UF af Bellingestien Udskiftning af kantbjælker, samt hævning af bro OF af K-VEJ 16, Ølbyvej Forstærkning og omisolering af bro OF af P-VEJ, Pilegårdsvej Udvidelse af bro UF af gang- og cykelsti Opsætning af ca m ny støjskærm Opsætning af afmærkningsmateriel Etablering af vejbelysningsanlæg på Lyngvej og Nordhøj og på to stiunderføringer (bellingestien og dalsvingstien) Etablering af 4 regnvandsbassiner Etablering af signalanlæg i de to vestlige og østlige rampekryds ved TSA32 samt krydset Nordhøj/Centervej og krydset P-pladsen/Karlemosevej Arbejdet skal udføres i perioden fra marts 2015 til juni. Særlige forhold: Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring i weekender: Weekendspærring 1 den til udførelse af interimsvæg ved spor NV+SØ hjørne) samt montering af tæt skærm mod spor (alle 4 hjørner) Weekendspærring 2 den til udgravning til fundamentsniveau, fjerne resterne af eksisterende fløjvægge, støbe renselag og ibore strittere i eksisterende endevægge Weekendspærring 3 den til opsætte stillads/form for endevægge og fløjvægge Weekendspærring 4 den til støbning af endevægge og fløjvægge og nedskæring af interimsvægge tæt på spor (NV+SØ hjørne) Weekendspærring 5 den til montere trådhegn på fløjvægge, brofærdiggørelsesarbejde i spor og finisharbejder (skråningsregulering, såningsarbejder etc. Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring om natten: Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker

6 Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Vej og broer. 2. etape Nordlig strækning Entreprise ITS installationer Ledningsarbejder (fremmede ledninger) Entreprise TP40, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP45, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP49, Ny Køge Nord Station. st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP50, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen om der vil foregå Særlige Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.) som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse (AMK-B) ved Vejdirektoratet er <navn> 5. BYGGEPLADSINDRETNING Anstillingspladsens indretning og indhold fremgår af bilag 4.

7 6. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlige for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne, for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder /byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør.

8 Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, indretning af anstillingsplads. Der er ikke planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.) der har aktiviteter på byggepladsen, i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter. På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende:

9 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører For nye entreprenører/underentreprenører som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator, orienteres om byggepladsens forhold, i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering, udarbejder entreprenøren et runderings skema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nærved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for, at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særlige farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 15. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS.

10 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen: Udvidelsen af motorvejen udføres i perioden april 2015 til november Entreprenøren skal tilpasse sit arbejde i forhold til de aftaler, som er indgået med Banedanmark og dennes entreprenører i området. Entreprise kan overordnet forudsætte, at følgende anlægsperioder er gældende for de enkelte aktiviteter: Aktivitet og antal beskæftiget Indledende arbejder trafik Nedrivning Ca. 5-6 beskæftiget UF bane, Sidespor for ny bane Kbh-Ringsted Ca. 20 beskæftiget UF bane, Lille Syd Ca. 15 beskæftiget OF Ny bro Lyngvej Ca. 10 beskæftiget Lokalitet Bro 79.80, Bro80.00, Bro og Bro Bro 79.00, Ølsemaglevej, ca. St Bro 79.80, ca. St Plinte Bro 80.00, ca. St Isolering Plinte/isolering Fra/med Til/med Særlige risici April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 April 2015 Aug Maj 2015 Okt Aug Sept Okt Sept Marts 2016 Okt Bro 81.90, ca. St Okt Maj 2016 Risiko for påkørsel ved arbejder på og ved motorvej samt ved opsætning af trafikværn Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over vej samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for togpåkørsel. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Nedrivning af gml. bro, OF Bro 82, ca. St Juni 2016 Juni 2016 Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive

12 Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Sti under Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Bellingestien Ca. 5-6 beskæftiget Hævning af Ølbyvej Ca. 6-8 beskæftiget UF, Pilegårdsvej (sti) Ca. 5-6 beskæftiget begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro Jan Maj 2016 Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 84.00, ca. St. Maj 2015 Aug,/Sept. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Broudvidelse 2015 over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, Forstærkning/isolering Okt April 2016 nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 85.00, ca. St Jan 2016 Maj 2016 Risiko for tab af tunge elementer (ved fjernelse af gamle kantbjælker) over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder, samt høje støjniveauer. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 86.00, ca. St. Maj 2015 Okt Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Flere faser over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige

13 Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. St MHS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Der er risiko for at drukne ved opfyldning af eksisterende vandfyldt bassin. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MHS April 2015 Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 18 Ca. 6 beskæftiget St MHS April 2015 Okt April 2016 Aug St MHS April 2015 Okt Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko

14 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. støjskærm og bassin 16 Ca beskæftiget Motorvejsarbejder, tungt spor Ca beskæftiget for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS - Apr Maj 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i Opbygning af dæmning dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer St MVS Apr Aug ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Apr Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Juni 2015 Aug Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Apr Juli 2016 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca. 3-4 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 19 Ca. 6 beskæftiget St MVS Apr Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St Apr Juli 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner.

15 Midterrabat Ca. 6 beskæftiget TSA32 Ca. 6 beskæftiget Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Hele strækningen Aug Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for påkørsel. Bakkende lastbiler. Ramper April 2015 Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder Lyngvej og Nordhøj Kryds Maj 2015 Juli Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger i drift. Entreprise skal af hensyn til Banedanmarks entreprenører vedr. etablering af København Ringsted banen overholde følgende tidsterminer for adgang til arbejdsområder, således at der ikke vil opstå fællesområder for VD og Banedanmark, som skal koordineres: Aftaler med BDK, TP40 St til arbejder langs begge sider af motorvejen Aftaler med BDK, TP45 Tilslutning til pumpestation ved regnvandsbassin 15 St i perioden til Entreprise har arbejdsarealer ved Ølsemaglevej St samt St.135.4/135.5 både MVS og MHS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer vest for Bro St MVS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer øst for Bro og Bro MVS i perioden til Entreprise udfører JVA MVS i perioden til Aftaler med BDK, TP50 Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA08, vest for motorvejen ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Herefter er det vejareal Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA09 ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Entreprise har arbejdsarealer umiddelbart op af BDKs arbejdsarealer i rampekvadranterne ved Lyngvej vest for motorvejen i perioden til oktober Herefter er det vejareal Entreprise 's anstillingsplads og BDKs arbejdsarealer ligger umiddelbart op af hinanden i perioden til

16 Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særlige farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet.

17

18 BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadress e Bygherre Vejdirektorat Guldalderen et Hedehusene Funktion Navn Telefonnummer Projektleder Bjørn Eriksen Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B <firma> <adresse> Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr.> < > Assisterende arbejdsmiljøkoordinat or AAMK-B <firma> <adresse> Hjælper AMK-B <navn> <nr.> < > Tilsyn <firma> <adresse> Tilsynsleder <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 1 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 2 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 3 <navn> <nr.> < > Entreprenører Entreprenør 1 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 2 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 3 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < >

19 Part Firma Firmaadress Funktion Navn Telefonnummer e Entreprenør 4 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < > Forsyningsselskaber El 0,4-10 kv SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Kurt Hansen El kv El Vejbelysning SEAS-NVE A.m.b.a. SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Energivej Haslev Søren Halle Christense n Preben Larsen Gas HMN Naturgas Gladsaxe Ringvej Søborg Jørn Laursen IT/Tele <firma> <adresse> <navn> <nr.> < > <navn> <nr.> < > Vand Vandværket Lyngen Snogebækve j Køge Jan R. Jensen Fjernvarme <firma> <adresse> Arbejdslederleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Spildevand <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Trykledninger <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < >

20 Part Firma Firmaadress e Afløb Køge Holding A/S (Køge Afløb A/S) Ørnevej Køge Funktion Navn Telefonnummer ant Gabriel Molnar Gabriel Molnar dk

21 Bilag 4: INDRETNING AF ANSTILLINGSPLADS MV. Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer hele det eksproprierede, det midlertidige eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan

22 Der henvises til følgende tegninger: Tegn. nr Betegnelse Lokalisering Mål Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Lyngvej Arbejdspladsplan Hovedanstillingsplads Arbejdspladsplan Genplaceringslokalitet St :1000 St :1000 St :1000 St :1000 Skærende veje 1:1000 Skærende veje 1:1000 Skærende vej 1: Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro :400

23 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise. tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

24 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) Susse Laustsen Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet <AMK-B> Marts 2015 Ajourføring af PSS <AMK-B> April 2015 til juli Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner Entreprise <AMK-B> Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprise April 2015 til juli Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 <AMK-B> <AMK-B> Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli

25 SIDE 2 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 Entreprise April 2015 til juli Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Entreprise April 2015 til juli Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Entreprise April 2015 til juli Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. Entreprise April 2015 til juli Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprise April 2015 til juli Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprise April 2015 til juli Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Vanding af køreveje efter behov Entreprise April 2015 til juli Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Entreprise April 2015 til juli

26 SIDE 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprise April 2015 til juli Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprise April 2015 til juli Renholdelse af offentlige veje Entreprise April 2015 til juli Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprise April 2015 til juli Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprise April 2015 til juli Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør Entreprise April 2015 til juli Affaldshåndtering Entreprise April 2015 til juli Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprise April 2015 til juli Ildslukker forefindes Entreprise April 2015 til juli Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

27 BILAG 6: SÆRLIG FARLIG ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Fx indføringsrør, kantpæle, padehegn, vendepladser m.m. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

28 SIDE 2 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Indledende arbejder Rydning af træer. Risiko for, at træer vælter ned over personer og motorvej i drift samt risiko for fald fra høje træer. Nedrivning af eksisterende Brodæk. Arbejde i højden ved montering af interimsafstivning for stabilise-ring af broer. Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning og at blive begravet Udsættelse for støv, støj og vibrationer. Risiko for nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af interimsafstivning og arbejde langs kanten på dæk. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Motorvejens østlige side St til Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Henvisning om forslag til udførelsesmetode Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejder med fældning af træer, herunder beskrivelse af afskærmning mod trafik, personlige hjælpemidler og uddannelse. Vejledning om fældning- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj. D.2.8 Fældnings- og skovarbejde B Arbejde med motorkædesave Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for nedrivningsarbejdet, herunder opsætning af robust og tæt skærm mod kørende trafik, rækkefølge for nedrivning, interimsafstivning samt brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materiale Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af stillads og wire til faldsikring el. lign Fald fra højden på byggepladser Nedrivning af eksisterende brosøjler og -fundamenter. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for nedrivningsarbejder, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning Fald fra højden på byggepladser D.5.4 Åndedrætsværn

29 SIDE 3 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Fjernelse af øvre del af fløjvægge og kantbjælker. Fjernelse af brorækværk og autoværn med maling indeholdende bly og/eller PCB. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet. Udsættelse for støv/aerosoler, støj og vibrationer ved nedbryd-ning af betonkonstruktioner, evt. ved brug af højtryksspuling. Der er risiko for nedstyrtning ved arbejde langs kanten på dæk samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværk og autoværn. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Bro 80.00, Bro Bro Bro Bro (Vejautoværn) Bro Bro (Vejautoværn) Bro Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for arbejde med højtryksspuling, herunder afspærring af arbejdsområdet for andre personer. Ved arbejde med højtryksspuler over 800 bar må højtryksanlægget ikke anvendes håndholdt pga. strålens tilbageslags-virkning. Ved tryk over 25 bar skal der være skridsikkert fodfæste, og hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, afrens-ning, skæring mv. D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure både for sikring mod nedstyrtning ved brug af faldsikring samtidig med, at arbejdet udføres, og for fjernelse af rækværk, så udsættelse for pcb- og blyholdigt støv undgås, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Rækværk og autoværn skal klippes ned frem for at bruge skærende værktøj, hvor der er

30 SIDE 4 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Bly påvirker nervesystemet, nyrer og forplantningsevnen og visse former for bly kan være kræftfremkaldende. Bro 79 (Både pcb og bly i maling på autoværn) Bro 82 (Både pcb og bly i maling på autoværn og rækværk) Bro 84 (Både pcb og bly i maling på autoværn og sceptre) Bro 85 (Bly i maling på autoværn) Bro 86 (Bly i maling på autoværn) Bro 117 (Både pcb og bly i maling på rækværk og autoværn). St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode risiko for opvarmning af PCB Fald fra højden på byggepladser C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Fjernelse af fuger indeholdende PCB. Fuger, der skal fjernes på 2 broer, indeholder PCB. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. Bro Bro Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure for fjernelse af fuger med indhold af PCB, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Proceduren skal desuden indeholde en beskrivelse af afdækning af stillads, opsamling og bortskaffelse af fugen, så forurening af omgivelserne undgås. Arbejdsstedet skal afgrænses, og der skiltes med PCB-arbejde, så uvedkommende ikke udsættes for forurening. Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk værktøj til at skære fugen ud eller efterfølgende slibning, skal værktøjet forsynes med sug, og der skal anvendes filtrerende åndedrætsværn

31 SIDE 5 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode med A2/P3 filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Eventuel nedtagning af eksisterende hegn til naboerne ved kolonihaverne, som nogle steder består af bølgeeternit. Der er risiko for at eternitpladerne indeholder asbest og behandles som sådanne. Der er risiko for at indånde kræftfremkaldende asbestfibre. St til Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/- arbejdsprocedure der beskriver håndtering og bortskaffelse af bølgeeternitpladerne, herunder nedtagning af hegnet i hele stykker, befugtning af plader for at undgå støv og anvendelse af personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest. C.2.2. Asbest Branchevejledning: Når du støder på asbest. Sådan gør du. BAR Bygge og Anlæg, Jord-, afvandings- og grusarbejder Dybe udgravninger: Der foretages dybe udgravninger til: Afløbsbygværker, brønde og -ledninger ca. 1,0 5,3 meters dybde. Presse-/modtagegruber for underboringer i ca. 2,30 5,30 meters dybde. Udgravninger til at fjerne bro-fundamenter og etablering af nye fundamenter. Der graves ned i dybder fra 1,5 til 2 meter. Bro udgravning til støbning af brodækket, udgravning under støbt Risiko for at styrte ned og blive Begravet. Afløbsbygværker: Ved bassin 16, 17, 18 og 19. Dybe ledninger: St til MVS St til MHS St til MVS, langs NØ tilkørselsrampe St til , MVS St til MHS St til , MHS Underboringer: St St St Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. Der udarbejdes specifik APV/procedure for udgravning i midterrabat til brosøjle ved Bro

32 SIDE 6 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering brodæk og etablering af jordankre. Bro 80, Bro 117 og Bro 84 udgraves for fjernelse af fløjvægge. Bro 81.90, der udgraves for fundamenter. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse St St St St St St St Lyngvej Ølbyvej Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.13 Gravearbejde Udgravning til brofundamenter: Bro Bro Bro Bro Bro Strømpeforing af afløbsledning Eksisterende ledninger skal eventuelt strømpefores. Der er afhængig af metode til udførelse af strømpeforing risiko for at komme i kontakt med kunstharpiks med risiko for kraftig hudpåvirkning, eksem eller udsættelse for styrendampe og opløsningsmidler. Afhængig af valgt afhærdningsmetode er der risiko for kontakt med damp og hermed risiko for skoldning. Afløbsledning ved regnvandsbassin 17. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for anvendt strømpeforingsmetode, hvor den anvendte metode vurderes ud fra de sundhedspåvirkninger metoden påfører de udførende. Anvendelse af personlige værnemidler, afskærmning af arbejdsområdet, personlig hygiejne, velfærdsfaciliteter og affaldshåndtering beskrives. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Tunge løft Brønde, karme, riste og dæksler til brønde Der er risiko fortunge løft og at tabe emner ud over vej i drift og ud over arbejdsområdet. Hele motorvejsstrækningen St til samt på skærende veje Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre

33 SIDE 7 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning: Anhugning Blød bund Der er konstateret blød bund i områder langs motorvejen. Arbejde ved vand Ved opfyldning af eksisterende regnvandsbassiner Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. Der er risiko for at maskiner og mandskab falder i vandet og hermed fare for drukning. St til (MVS, nord for Ølsemaglevej) St til (MHS, nord for Ølsemaglevej) St (MVS, Bassin 16) til (MVS, TSA- 32-TN) St til (MVS, nord for Lyngvej) St til (MHS, nord for Lyngvej) St (MHS, TSA-32-FN) St (MHS, TSA-32-TS) St til (MVS, vest for Pilegårdsvej) Ca. st MVS Ca. st MHS Ca. st MVS Ca. st. st MHS Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer At-vejledning D.2.13 Gravearbejde Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Det skal sikres, at maskiner bliver fikseret, så de ikke vælter. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejde tæt på vandfyldte huller, herunder brug af specielt redningsudstyr, redningsvest,

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H111.05.20 H11105 Krydsombygning ved Klausdalsbrovej Jord- og belægningsarbejde H111 Ballerup - Bagsværd (Ring 4) Januar 2015 H11106 SuperC Ring 4 Ballerup Byvej Hillerød

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere

Vejledning til entreprenører. om forholdet til bygherrer og rådgivere Vejledning til entreprenører om forholdet til bygherrer og rådgivere Indhold 3 Intro og læsevejledning 4 Udbud 6 Tilbud 7 Ordre 8 Opstart 9 Udførelse 10 Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg på byggepladsen

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN

KONTROLSKEMA FOR BYGGEPLADSEN Projektnavn: Bella Hotel Udfyldt af: Karina Henrichsen (KHE) Udfyldt dato: Uge 39 2009-09-22 Kontrol er gennemført af: Råhus, Michael Højland, Råhus, Jan Westergaard (JWH) ENCO, Per Eistrup Byggeledelsen,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV

Undervisning EUD, HHX og HTX Arbejdspladsvurdering APV Bilag 4.13 Hensigten med at udarbejde en APV er at fokusere på forhold i virksomheden, der kan forbedres. Hvis de nævnte forhold ikke er e, sættes X i feltet Ikke. Hvis et forhold er i orden, sættes X

Læs mere

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger

Bella Hotel Afgrænsning af fællesforanstaltninger en: Bella Hotel Center Boulevard 5 2300 København = tablerer = edligeholde = jerne A = Aflevere løbende jf. tidsplanen Ydelse Kvalitetskrav Ansvarlig / / / 01. Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME

ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME ARBEJDSMILJØPOLITIK BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER STYRELSEN FOR SLOTTE OG KULTUREJENDOMME JUNI 2015 1 INDHOLD Indledning / ambition 3 Generelt / Vision 4 Krav til arbejdsmiljøkoordinator under projektering

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23

Indholdsfortegnelse SIDE 01 SIDE 03 SIDE 04 SIDE 05 SIDE 06 SIDE 07 SIDE 09 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Forord Denne branchevejledning henvender sig til Bygherrer, der pålægges at udarbejde en skriftlig plan for byggepladsens sikkerhed og sundhed (PSS), Projekterende/rådgivende virksomheder, der udfører

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE

REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE DECEMBER 2014 REFERAT AF DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Tid og sted Onsdag den 18/12-2014 kl. 13:30-15:30 Ladegårdsvej 16, Vejle Deltagere Henrik Jensen HJ Ejlif Jensen EJ Keld Rasmussen KR Judith Kristensen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU

DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction. Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU DNU Byg: Arbejdsmiljø, Sikkerhed og LEAN Construction Kurt Egmose Arbejdsmiljø- og Sikkerhedschef Rådgivergruppen DNU Emner 1. DNU-projektet 2. Byggeplads og gennemførelsesstrategi 3. Sikkerhedsarbejdet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering

Ydelsesbeskrivelse. Arbejdsmiljøkoordinering Ydelsesbeskrivelse Arbejdsmiljøkoordinering 2014 FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Arbejdsmiljøkoordinering August 2014 Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN

SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SIKKERHED PÅ BYGGEPLADSEN Uddannelse: Bygningskonstruktøruddannelsen Navnet på projektet: Sikkerhed på byggepladsen Forfatter: Olivier Grand Vejleder: Sigurður Ólafsson Skole:

Læs mere

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005

Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram. Juni 2005 Oticon Bygherrens arbejdsmiljøprogram Juni 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 ARBEJDSMILJØMÅL 4 3 BYGGEPLADSPOLITIKKER 5 4 KRAV TIL ENTREPRENØREN 8 5 BYGHERRENS INDSATSER 10 6 KOMMUNIKATION

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog

Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Koordinators opgaver når der er flere kulturer og sprog Ester Jensen 1 Ester Jensen Cand. Techn. Soc. fra RUC 1995- COWI a/s. Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Sikkerhedskoordinator rådgiver ved byggeopgaver

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL

MINI PSS GAPS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED DIN INTRODUKTION TIL MINI PSS DIN INTRODUKTION TIL PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GAPS FORMÅL Formålet med en Plan for Sikkerhed og Sundhed er: At sikre fokus på de særlige udfordringer i forhold til arbejdsmiljø, der er på

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING

Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Branchevejledning om DIAMANTBORING OG -SKÆRING Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherren...6 Den projekterende...6 Entreprenøren...6 Arbejdslederen...7 De ansatte...7

Læs mere

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009

Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) 2009 CHECKLISTE OG VEJLEDNING TIL FORUNDERSØGELSER Håndbog for arbejdsmiljøkoordinator (P) Miljømæssige undersøgelser Mange steder er jorden mere eller mindre forurenet, og det kan få konsekvenser for sikkerheden

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1. Indholdsfortegnelse Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Indholdsfortegnelse 4. Ydelsesbeskrivelse 2 4.1 Omfang 2 4.2 Bookning af bannerpakker 2 4.3 Formidling af tilladelse 3 4.4 Økonomi 4 4.5 Markedsføring

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED

SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED SEPTEMBER 2014 PLAN FOR SIKKERHED & SUNDHED TOTALRÅDGIVER COWI ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. Denmark TEL +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com SEPTEMBER 2014 PLAN FOR

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Renovering af Hovedbanegården

Renovering af Hovedbanegården Renovering af Hovedbanegården Den mest komplicerede renovering i mange år Perronsænkninger Haldæk Forplads Perronforlængelser Parallelgade Parallelgade KH 08: 4 delprojekter: Perronsænkning Perronforlængelse

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING OG FJERNELSE AF PCB-HOLDIGE BYGNINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Om PCB Hvad er det? Hvor finder man det? Hvor farligt er det? Hvordan virker det? 8 Regler 8 Hvordan

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere