Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing"

Transkript

1 N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsam - ling tirs dag den 24. marts 1998 kl i sog ne hu set. Uddybende spørgsmål kan til enhver tid rettes til udvalgets medlemmer. Det er me get vig tigt, at så man ge som mu ligt mø der frem til den ne af stem ning. Skul le man imidlertid være forhindret, er det muligt at aflevere fuldmagt til et af bestyrelsesmedlem - merne. Med ven lig hil sen 5- mands- ud val get, Anders Færgemand Høyer, B11, Aage Jørgensen, B2, Hen rik Munk Eb be sen, K10, Jens Birk Lau rid sen, Æ3, Pal le Eli Jen sen, M6. Indhold Op læg fra Grundejerforeningen....2 Kommunens økonomiske overslag...4 Lå ne mu lig he der....6 Ge ne ral for sam ling Be bo er for ening..8

2 Oplæg til afstemning på ekstraordinær generalforsamling den 24. marts 1998 Grundejerforeningen Storhøjs general - forsamling den 25. februar 1998 beslutte - de at renovere foreningens private klo - akan læg og ef ter føl gen de over dra ge an - lægget til kommunen. Generalforsamlingen nedsatte et 5-mands-udvalg til under - sø gel se af de øko no mi ske for hold ved re - noveringen. Udvalget skulle afklare fire punkter: 1. Kan udgifter til renoveringen inde - fryses i boliger ejet af pensionister uanset eventuelt tilskud fra grund - ejerforeningen? 2. Kan der ydes kommunegaranteret lån til dæk ning af ud gif ter til re no ve - ringen uanset eventuelt tilskud fra grundejerforeningen? 3. Kan de enkelte grundejere modtage til skud fra for enin gen af den ka pi tal, der gen nem åre ne er sat til side net - op til re no ve ring af klo ak, uden skat te mæs si ge kon se kven ser? 4. Hvad ko ster de to mo del ler for fi - nansiering, som kommunen ridsede op (mo del A og mo del B)? Ad 1: Ja, Ejendomsbeskatningskontoret inte - resserer sig ikke for eventuelle tilskud (de tje ner jo gode, og sik re, pen ge på at in de - fry se). Ad 2: Ja, der kan dog ikke gi ves lån stør re end den tilsendte regning. Ad 3: Ja, ifølge personlig henvendelse til Århus Skat te væ sen der er tale om al le re de be - skattede penge! Ad 4: Fi nan sie ring (alle be løb i det te skrift er incl. moms): Kommunens repræsentanter præsente - rede som nævnt to forskellige modeller til håndtering af renoveringsarbejdet (se ved lag te ma te ri a le). Dette materiale rummer en væsentlig fejl. Iføl ge ma te ri a lets mo del A, pkt. 4 for - de les til slut nings bi dra get ef ter ma tri ku - lært grund are al, så sto re grun de skal be ta - le mere end små grun de. Det er ikke korrekt. Udvalget har efter mødet rettet henven - del se både til Mil jø kon to ret og til kom mu - nens ju rist på om rå det for at få be kræf tet denne regel. Denne regel ville nemlig be - ty de at kom mu nen kom til at bære en del af regningen, eftersom det maksimale be - løb, der må op kræ ves pr. grund, er kr. Ni af vore grun de vil le bry de denne grænse, og kommunen kunne derfor se frem til at be ta le en an del på kr. af den to ta le sum. Begge de ovennævnte instanser har over for os nu be kræf tet, at reg nin gen for - deles ligeligt blandt matriklerne, da vi ligger i landzone. (mo del A pkt. 4 gæl - der alt så kun i by zo ne, og der med ikke for Storhøj) Følgende er de reelle modeller, vi kan væl ge blandt: Mo del A: Kommunen som entreprenør, overslags - pris: kr., der for de les li ge ligt blandt grundejerne. Kommunen opkræ - ver tilslutningsbidrag direkte hos den enkel te grund ejer og fore står ad mi ni stra ti on og til syn. 2

3 Mo del B: Grundejerforeningen som entreprenør, hvor ved vi spa rer 10% ad mi ni stra ti ons bi - drag til kom mu nen ved selv at ad mi ni stre - re ar bej det, over slags pris: kr. For enin gen står selv for til syn med ar bej det, for ind dri vel se af pen ge ne, og af reg - ner direkte med kloakmesteren. Det føl gen de ske ma gi ver et over blik over de øko no mi ske for skel le på de to modeller: Model A Model B Entreprisen (overslag) Brut to pris pr. grund ved 66 grunde Grundejerforeningen råder over ca kr. til kloak re nover ing, hvil ket kan bidrage med kr. pr. grund Netto pr. grund Væl ger vi mo del B, spa rer vi alt så kr. hvil ket er kr. pr. grund. Væl ger vi der i mod mo del A slip per vi for det ad mi ni stra ti ve be svær, til syn med ar - bejdet, samt inddrivelse af pengene hos grundejerne. På den eks tra or di næ re ge ne ral for sam - ling skal stem mes om, hvil ken af de to mo del ler vi vil væl ge, samt hvor dan for - eningens opsparede midler skal anvendes i forbindelse med renoveringen. 3

4 ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING Fælles, privat kloakanlæg Storhøj Eventuel offentlig overtagelse Repa ra tioner Antal Art 7 NO--DIG 55 Opgravninger (ud skift ning /omkring støbning af rør) 3 Rod skær in ger 2 Spuling 20 Repa ra tion af brønd Evt. of fent lig over ta gel se af fæl les, pri vat klo akan læg på Stor høj Øko no misk over slag Reparation, ledninger ,00 kr Repa ra tion, brønde ,00 kr l alt, repa ra tioner ,00 kr An still ing ,00 kr Ufo rud sete udgif ter, 20% ,00 kr Tilsyn, 5% ,00 kr Ad min istra tion, 10% ,00 kr Omkostninger, i alt ,00 kr Omkostninger pr. parcel (ligeligt fordelt v/ 66 parceller): ,00 kr. Alle be løb ekskl. moms Det skal be mær kes, at ud gif ter til er stat nin ger ikke er med ta get i pri sen. Udskrevet den 11, februar

5 ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING l. Grund ejer for enin gen be slut ter om den øn sker, at klo akan læg get skal over ta ges. Hvis nej: Sa gen af slut tes, der vil ikke være no gen ud gif ter for grund ejer ne. Hvis ja: Der ud ar bej des et spil de vands - plan til læg 2. Spil de vands plan til læg get frern læg ges of fent ligt i 8 uger. Til læg get god ken des af By rå det (Ma gi stra tens 2. af de ling) 3. Sa ne rin gen kan igang sæt tes ef ter en ten mo del A el ler mo del B Model A: Århus kommune forestår saneringen Miljøkontoret indhenter underhåndsbud hos 2 entreprenører. Miljøkontoret forestår udførelsen af saneringen. Opkræver tilslutningsbidrag på grundlag af de faktiske omkostninger. Tilslutningsbidrag fordeles efter matrikulært grundareal. Mulighed for kommunegaranteret lån. Mulighed for "indefrysning" af lånet (pensionister). Model B: Grundejerforeningen forestår saneringen På grundlag af det udarbejdede saneringsforslag (krav) retter grundejerforeningen henvendelse til en entreprenør. Grundejerforeningen forestår saneringen. Grundejerforeningen afregner direkte med entreprenøren.å Århus Kommune syner og godkender saneringen. Udgif ter kan for de les efter eget øn ske. Der be tales ikke admini stra tionsbidrag (10%) MILJØKONTORET TE LE FON SIL KE BORG VEJ 260 TE LE FAX ÅBY HØJ 5

6 ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING Mil jø kon toret, År hus Orientering om muligheder for lån eller til skud til be taling af kloak bidrag Til betaling af kloakbidrag giver Betalingsvedtægt for kloakforsy - ning i År hus Kom mu ne/lov giv - nin gen føl gen de mu lig he der for lån el ler til skud: Lån i bank el ler spa re kas se med kommunegaranti Århus kommune yder kommunegaranti i ind til 15 år for lån i bank el ler spa re kas se til be ta ling af klo ak bi drag. Det te sker ef ter Be ta lings ved tægt for klo ak for sy ning. Kommunegaranti ydes kun på følgende betingelser: bidra get skal være over kr. lån tager skal være ejer af ejen dom - men. brut tor en ten må ved lånets opret telse høj est udgøre 12,75% p.a. med kvar - talsvis rentetilskrivning lånet må ikke over stige det beløb, som står på giro indbetalingskortet. Øn sker De at op ta ge lån med kom mu - ne ga ran ti, skal De gå til De res bank el ler sparekasse. De skal medbringe denne ori - en te ring samt gi ro ind be ta lings kor tet. Når De har underskrevet lånedokurnentet, sender pengeinstituttet dette til: Mil jø kon to ret, Sil ke borg vej 260, 8230 Åbyhøj. På lånedokurnentet skrives giroindbe - ta lings kor tets bet.art og ident- - nr. Kan De ikke opnå en brut to ren te på 12,75% i De res bank el ler spa re kas se, kan Århus Kommune anvise et pengeinstitut, hvor De uanset Deres bankengagementer i øv rigt, kan få et lån til mak si mal ren ten. Spørgs mål kan ret tes til as si stent Lene S. Hel bo Mil jø kon to ret, tlf. nr Lån (indefrysning af ejendoms - skat ter m.v.). År hus Kom mu ne har mu lig hed for at yde lån til be ta ling af klo ak bi drag. Det te sker ef ter Lov nr. 202 af 18. maj 1982 (Lov om lån til be ta ling af ejen doms skat ter). Lån gi ves som ho ved re gel til grund eje - re, der er fyldt 65 år, el ler får ud be talt so - cialpension, delpension eller modtager ef ter løn. Der ydes ikke lån til be ta ling af klo ak bi drag for ube byg ge de grun de. Nærmere oplysning om betingelserne for at få lån fås ved hen ven del se til over as si stent Inge K. Niel sen, Ejendomsbeskatningen, Knud ris ga de 5, 8100 År hus C, tlf Boligstøtte (boligydelse til pensionister). For pen si o ni ster, der bor i ejer bo lig, er der mu lig hed for at få bo lig ydel se. Dels som til skud, dels som lån. Det te sker ef ter Lov 6

7 ÅRHUS KOM MU NE. MA GI STRA TENS 2. AF DE LING nr. 376 af 6. juni 1991 (Lov om in di vi du el bo lig støt te). Om der kan fås bo lig ydel se af hæn ger af for hol det mel lem bo lig ud gif ten (ejen - doms skat ter m.v. og ter mins ydel ser) og indkomsten. En pen si o nist kan ikke både få lån af År - hus Kom mu ne til be ta ling af ejen doms - skat ter/klo ak bi drag og mod ta ge bo lig - ydel se. Spørgs mål om ydel se af bo lig støt te kan ret tes til Bo lig støt te kon to ret, Skt. Cle mens Torv 10, 8000 År hus C, tlf Ønsker De at be nyt te en af mu lig he der - ne for lån el ler til skud, skal De se nest 10 dage ef ter, at De har mod ta get gi ro ind be - talingskortet rette henvendelse som be - skrevet under de enkelte muligheder. Spørgs mål ved rø ren de be reg ning af bi drag: be ta ling af bi drag: Ingeniør Per Kudahl tlf Ingeniør Inge Halkjær Jensen tlf As si stent Lene S. Mel bo tlf MILJØKONTORET TE LE FON SIL KE BORG VEJ 260 TE LE FAX ÅBY HØJ 7

8 Ind kal delse til gen er al for sam ling i Storhøj Be boer foren ing af hol des fre dag den 17. april 1998 kl i Mårslet Sognehus Dagsorden (ifølge vedtægtemes 8): a) Valg af diri gent b) Formandens beretning c) Frem læg gelse af det re vid erede regnskab til godken delse d) Udvalgenes beretninger e) Ind komne forslag f) Frem læg gelse af budget, fastsæt telse af kon tin gent, ind meldelses ge byr og frigørelses beløb g) Valg af tre be sty relses med lemmer (på valg: Karen, An ders & Børge) h) Valg af re vi sor og re vi sor sup pleant (Mo gens Eskild sen & Steen Mik kel sen) j) Nedsæt telse af ar bejd sud valg k) Eventuelt 8

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave

RØDDER TOUR HER NING GOLF KLUB PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997. Rødder Tour Bladet Årgang 2012 1 udgave RØDDER TOUR PLAYGROUND FOR MEMBERS. A GOOD WALK SPOILED. ESTABLISHED 1997 Tou ren er kva li fi ka tions-tur ne ring til den pre sti ge fyld te Rød der-cup, som af hol des hvert an det år i sep tem ber,

Læs mere

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65).

Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Boganmeldelse Werner Kunz: Do Species Exist? Principles of Taxonomic Classification. Wiley-VCH Verlag & Co., Weinheim, 2012, ISBN: 978-3-527-33207-6, xxxiii + 245 pp, hb ( 65). Definitionen af artsbegrebet

Læs mere

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan

magazine Landbrug og udvikling af landdistrikterne Som me ren 97 nr. 15 Sverige Kœrnthen Cavan-Monaghan Kvar tals skrift for det eu ro pœis ke LE A DER II - pro gram magazine LEADER magazine [août-septembre-octobre 1997] - chaussée St-Pierre 260, B-1040 Bruxelles - Bureau de dépôt Bruxelles X LEADER magazine

Læs mere

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C

Værgens ABC. Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C 10.10. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Værgens ABC Nordea Bank Danmark A/S Forvaltning Postboks 850 0900 København C Indholdsfortegnelse Indledning... 8 Adresseændring....10

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg

Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nyhedsbrev for Entomologisk Fagudvalg Nr. 32 December 2014 DEF - Dansk Entomologisk Forening Nr. 32 - de cem ber 2014 Blad lop pen er et ufor melt de bat- og meddelelsesblad, der udgives af Ento - mologisk

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]:

Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere. Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: Statsforvaltningens brev af 5. marts 2007 til nogle borgere Vedr.: Tidligere Blåvandshuk Kommunes udleje af matr.nr. 95a Vandflod by, Oksbøl til [Z]: [x, navne udeladt af statsforvaltningen] har ved e

Læs mere

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt

som er specielt vigtige når det gælder børn, som er udsat for omsorgssvigt. Forsk ning som undersøger hvor dan omsorgssvigt Fag ar tik kel Gun hild Kath rine Win ther Skog li Barne- og ung doms psy kia trisk po li kli nikk Lil le ham mer, Sy ke hu set Inn lan det HF Me re te Glen ne Øie Di vi sjon Psy kisk Helse vern, Sy ke

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale Fritidshusejerne Påskeud- gave Se alle dine fordele inde i bladet Gør huset klart Påsken nærmer sig, og det gør sommerhussæsonen så også for rigtig mange som- merhusejere. Sommerhuset er stedet, hvor man

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere