Dansk Faldskærms Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Faldskærms Union"

Transkript

1 Mødeindkaldelse Bestyrelsesmøde mandag 03. august 2015, kl. 18 i Idrættens hus, Brøndby SKYPE Til: Anne Mine Møller Petersen(Mine), Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Michael Riber og Peter Krogh Administrationen: Helle Eriksen og Nikolaj Larsen 1. Godkendelse af sidste møde referat Seneste referater blev godkendt og distribueres på DFU.DK. Referaterne underskrives ved næste møde. 2. Gennemgang af status på aftalte aktioner a) - Nyt DFU.DK Ansv. Nikolaj Punktet blev diskuteret under pkt. 4. b) - Forsikring Ansv. Nikolaj/Peter K. 3. beslutninger til referat Kaution for DIF-lån til MFK til reparation af klubbens fl. Bestyrelsen har godkendt, at DFU kautionerer for MFK s ansøgning om et rentefrit DIF-lån. dialoger som endnu ikke er besluttet - Kaution for DIF-lån til ØFK til indkøb af nyt faldskærmsgrej Helle havde kort tid inden mødet fremsendt ansøgning fra ØFK om kaution for rentefrit DIF-lån. Bestyrelsen godkendte på mødet, at DFU kautionerer for ØFK til indkøb af nyt faldskærmsgrej. 4. Kort information fra administrationen Hjemmesiden Det har i længere tid været diskuteret, om DFU s hjemmeside supporterer DFU s aktiviteter og understøtter DFU s regelafsnit på fornuftig vis, og om hjemmesiden lever op til ønskerne om et vist niveau for informationsdeling. Derudover efterlyser administrationen en lettere håndtering af hjemmesiden samt integrering af andre systemer, som for eksempel medlemsdatabase og tilmeldingsside. Nikolaj vil i den kommende periode undersøge, hvilke alternative hjemmesideløsninger der er på markedet, som eventuelt kan kombineres med flere andre IT-ønsker, og hvad en given løsning vil koste DFU. Katrine understregede, jf. udsendt mail om problematikken, at der nu må findes en løsning, så bestemmelsesafsnittet kommer i orden. Michael tilbød at tage en dialog omkring de kortsigtede tekniske problemer og mente, at der efterfølgende bør sættes tid af til at udforme en detaljeret kravsspecifikation. Vedrørende bestemmelsesafsnittet blev aftalt, at Katrine kommer forbi kontoret, så hun og Nikolaj kan prøve at løse det i fællesskab. AU budget 2015 Helle vurderer umiddelbart, at AU vil komme ud af 2015 med et overskud på omkring kr. En forklaring udover det evigt tilbagevendende med vejret kan være, at vi er ved at være nået mætningspunktet for de potentielle deltagere, både med hensyn til økonomi, lyst og tid. Der var enighed i bestyrelsen om at se velvilligt på det, hvis der i resten af året kommer ansøgninger om ikke-budgetterede breddeaktiviteter.

2 5. Oplæg til ny udvalgsstruktur i DFU Bestyrelsen besluttede den drøftede strukturændring, blandt andet på baggrund af det oplæg, Helle havde udarbejdet. Strukturændringen indebærer, at disciplinudvalgene nedlægges. Disciplinarbejdet forankres hos henholdsvis en eliterepræsentant og en bredderepræsentant for hver disciplin, udpeget af bestyrelsen. Eliterepræsentanterne udgør med et af de menige bestyrelsesmedlemmer som formand Sportsudvalget, mens bredderepræsentanterne med det andet af de menige bestyrelsesmedlemmer som formand udgør Aktivitetsudvalget. Det er meningen, at elite- og breddearbejdet fremover fortrinsvis skal udføres på enkelt-projektbasis, hvor udvalgene kun skal agere tovholdere, mens de enkelte aktiviteter/projekter skal uddelegeres til personer uden for udvalgene. Et formål med strukturændringen er også at frigøre næstformanden til i højere grad at varetage opgaven med at aflaste og afløse formanden. Strukturændringen forudsætter, at vedtægterne ændres, så de to menige bestyrelsesmedlemmer vælges hver for sig specifikt med henblik på enten eliteområdet eller breddeområdet, og at de vælges for to år ad gangen. Katrine udarbejder forslag til vedtægtsændringer med henblik på fremsættelse på repræsentantskabsmødet Derudover skal FB erens AB-afsnit ændres. Katrine udarbejder forslag til vedtagelse i bestyrelsen. 6. Planlægning af klubudviklingsseminaret d september 2015 Det overordnede tema for seminaret er udvikling, samarbejde og vidensdeling på tværs af klubberne. Emner for seminaret vil være nye aktiviteter, muligheder og initiativer samt medlemsvækst og fastholdelse af eksisterende medlemmer. Helle inkluderer nogle succeshistorier fra klubberne. Ina, Katrine, Michael og Mine deltager fra bestyrelsen i hele seminaret. Flemming og Peter deltager lørdag i KDA s repræsentantskabsmøde, men kommer derefter til seminaret. 7. Evaluering af DM Bestyrelsen evaluerede afholdelsen af DM for FF, FS og præcision i FDK. Flemming nævnte, at det var glædeligt, at det lykkedes at afvikle DM med fulde runder over kun to dage. Mine roste arrangementet, men nævnte dog, at det ikke var tilfredsstillende, at dommersystemet ikke blev bragt til at fungere før relativt sent i konkurrencen. Flemming oplyste hertil, at han havde talt med FS-dommer Ulla Mærsk, der henviste til udfordringerne i forhold til, at systemet er nyt, så det kræver lidt tilvænning, samt at der eventuelt har været foretaget ændringer i opsætningen i forbindelse med, at CP havde brugt systemet ved DM i CP. Bestyrelsen vil overveje, om der ved fremtidige konkurrencer bør sættes penge af til IT kyndig, som kan sætte systemet op og bistå i forbindelse med afholdelsen af DM og DFU Open. Desuden bør der fokuseres på at uddanne nogle superbrugere i InTime dommersystemet. Administrationen undersøger dette. Et enkelt kritikpunkt, som blev hørt blandt deltagerne, var størrelsen af madpriserne, der måske også har været årsagen til at en del valgte at spise for sig selv. Michael tager det med retur til FDK s bestyrelse. 8. Status på dialogen med Dropzone Denmark Flemming og Mine deltog d. 21. juni i et møde med DZDK i Herning. Konklusionen fra mødet er, at der nu er stor vilje til at lave en aftale med DFU. Der er dog fortsat nogle udfordringer, der skal løses, førend der kan laves en samarbejdsaftale. - Flemming har bedt IU begynde at se på pladsgodkendelsen samt på, hvorvidt nogle af de tre

3 DZDK-ejeres udenlandske kvalifikationer eventuelt kan konverteres eller give merit til erhvervelse af DFU-status. - Flemming har også bedt MU om at se på, om det elevgrej, som DZDK anvender, kan godkendes i henhold til DFU s regler. MU har modtaget et sæt fra DZDK med henblik på godkendelsesproceduren. - Vedrørende spørgsmålet om direkte optagelse af DZDK som medlem af DFU, således som DFU s vedtægter åbner mulighed for, henledte Katrine opmærksomheden på, at DIF s regler kan være i vejen for at optage et kommercielt center som medlem, jf. DIF s lovregulativer. Der var enighed om, at Nikolaj skal konsultere DIF s jurister om spørgsmålet og herunder også forhøre sig med hensyn til, hvilke konstruktioner andre specialforbund måtte have fået godkendt. - Vedrørende etablering af klub på DZDK er Helle i kontakt med Maria Blach Nielsen, som formelt er formand for DZDK klubben, og arbejder på at få forholdene på plads omkring godkendelse af klubben til optagelse i DFU. Initiativet ligger i øjeblikket hos klubben. Bestyrelsen understregede endnu engang, at en af betingelserne for at blive optaget under DFU er, at det er en reel og uafhængig klub, der er økonomisk og på andre måde selvstændigt levedygtig. - Flemming udarbejder snarest muligt og senest inden næste bestyrelsesmøde en informationsskrivelse til hjemmesiden om status og videre forløb omkring etablering af samarbejde med DZDK. - Flemming udarbejder et udkast til en samarbejdsaftale, i hvilken forbindelse det blev pointeret, at der ikke vil blive tale om, at DZDK skal have økonomiske fordele i forhold til DFU s klubber. Udkastet forelægges bestyrelsen til godkendelse, inden det præsenteres for DZDK. 9. Evaluering af Swoop Challenge arrangementet Bestyrelsen evaluerede arrangementet og indsatsen i forbindelse med Swoop Challenge Peter Krogh, der var Instruktør-I i forbindelse med opvisningerne og selve konkurrencen, var meget tilfreds med arrangementet og roste arrangørerne for en rigtig flot event. Der var nogle misforståelser og uhensigtsmæssige dispositioner under forberedelserne. Blandt andet havde Swoop Challenge i strid med aftalerne rettet henvendelse direkte til Trafikstyrelsen, hvilket skabet lidt forvirring, og afviklingen af testspringene over Peblingesøen blev kompliceret af, at opvisningstilladelsen på grund af vejrforholdene med ultrakort varsel måtte søges udvidet. Nikolaj havde også nogle punkter til forbedring af den administrative håndtering, hvis et lignende arrangement skal løbe af stabelen en anden gang. Swoop Challenge indkalder til et officielt evalueringsmøde. 10. Budgetprocessen 2016 Bestyrelsens drøftede proceduren også set i forhold til de udfordringer, strukturændringen giver i overgangsfasen. DFU s indtægter forventes mere eller mindre uændret for Administrationen laver oplæg til informationen om budgetprocessen og sender det til godkendelse i bestyrelsen. 11. Informationsdeling fra bestyrelsesmedlemmers faste deltagelse i udvalg med mere. Mine - Dialog og respons blandt bestyrelsens medlemmer

4 Mine opfordrede til, at DFU s bestyrelse bliver bedre til at dele viden, samt at man bliver bedre til at respondere på de spørgsmål, der rundsendes ved mail. Der var enighed om, at dette bør forbedres, ganske som det allerede blev drøftet på bestyrelsesseminaret. - Status på World Air Games(WAG) 2015 i Dubai Mine oplyste, at Nikolaj i samarbejde med KDA har sørget for tilmelding af det præcisions-herrehold, og de to CP-springere, DFU har fået lov at stille med. - Tilmelding til UM i tunnel Mine oplyste, at der p.t. kun er tilmeldt to hold, og der skal minimum 10 hold til, for at arrangementet kan løbe økonomisk rundt. Hun lagde derfor op, om hun skulle tage initiativ til at aflyse arrangementet. Der var enighed om at afvente udløbet af tilmeldingsfristen. Michael Michael oplyste, at han som aftalt har snakket med Martin Bro Andersen om hans henvendelse til bestyrelsen vedrørende DZDK. Katrine Katrine oplyste, at den ene af DFU s tandemexaminers, Johnni Meier (CJ), ønsker at stoppe af private årsager. Hun har bedt IU i samarbejde med tandemexaminerne om at komme med forslag til hans afløser. Tilsvarende har John Mathiesen (VAF) ønsket at stoppe i DFU s havarigruppe. John er selv kommet med et forslag, som Katrine hører i ISU. Bestyrelsen udtrykte stor tak til de pågældende for deres indsats som frivillige for DFU. Katrine informerede, suppleret af Flemming og Michael, om et landingsuheld, der netop er indtruffet hos Aversi. Der var enighed i bestyrelsen, at det er dybt bekymrende, at CP-elitespringere laver landingsfejl med fatalt udfald, og at der sker landingsuheld, der kan skyldes, at springere forsøger sig med CPteknikker uden at have den fornødne uddannelse og rutine. Katrine meddelte, at hun allerede har besluttet at iværksætte en drøftelse i ISU med inddragelse af CPU i anledning af de to tragiske dødsfald blandt CP-elitespringere og i den forbindelse også kigger på de landingsuheld, der kan tænkes at have sammenhæng med forsøg på at lave CP. Flemming Flemming oplyste, at han som aftalt på bestyrelsesseminaret har haft en snak med Frits Jensen om hans omgangstone i kommunikationen med de øvrige frivillige i DFU. Det blev imidlertid på grund af tidsnød kun til en kort snak, og han agter at tage fat i Frits igen for en grundig drøftelse. Flemming har uden held forsøgt at få fat på Jacques Jonsman for at høre, om Jacques ønsker at fortsætte i KDA s bestyrelse. Flemming prøver igen. 12. Regelmæssig økonomistatus til bestyrelsesmedlemmer og udvalg Status pr. 30. juni 2015 blev gennemgået uden kommentarer. Der er styr på kontingentopkrævning, og både indtægter og udgifter holder sig til budget Eventuelt samt evaluering af møde+ / - Tunnel WC - Mine oplyste, at FF-landsholdet til deltagelse i tunnel WC er gået i opløsning, idet der skal findes en ny teammate til Emil Landeværn Kristensen. Der forsøges forskellige muligheder.

5 På Mines forespørgsel var der enighed om, at hvis FF må opgive at deltage, kan FS disponere over hele det støttebeløb, bestyrelsen har bevilget til tunnel WC, altså også den del, der skulle have været anvendt af FF. Ændring af dato for bestyrelsesmøde i september Da flere af bestyrelsesmedlemmerne har fået problemer med den 15., er det foreslået at flytte mødet til den 14. Dette forudsætter imidlertid, at DFU s kontaktperson i DIF s bestyrelse, Lotte Büchert, også kan den 14. Nikolaj hører Lotte Büchert om det. Evaluering af mødet Alle var enige om, at det var et godt og effektivt møde. Dog skal der stadig være fokus på ikke at fortabe sig i detaljer og ikke kaste sig ud i sagsbehandling. Og der er stadig tekniske udfordringer ved Skype. Der var enighed om, at bortset fra mødet i september, hvor Lotte Büchert deltager, og mødet om aftenen forud for formands/budgetmødet, afholdes resten af bestyrelsesmøderne i 2015 over Skype. Flemming Olsson Anne Mine Møller Petersen Katrine Eriksen Ina Nielsen Peter Krogh Michael Riber

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Email: DFU@DFU.dk REFERAT DFU bestyrelsesmøde d. 8. februar 2010 Mødedatoer. Fredag

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev

Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby. DFU s Nyhedsbrev Udgivet af: Dansk Faldskærms Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby September 2014 WWW.DFU.DK DFU s Nyhedsbrev Nyt design genoplivning af Springeren? DFU s administration introducerer hermed DFU s nyhedsbrev

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00

Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 22. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 0. Valg af nyt bestyrelsesmedlem 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 7. december 2010

Læs mere

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby

WWW.DFU.DK. December 2014. DFU s Nyhedsbrev. Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Udgivet af: Dansk Faldskærms Union - Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby WWW.DFU.DK December 2014 DFU s Nyhedsbrev DFU s nyhedsbrev 4. kvartal INDHOLDSFORTEGNELSE Nyt fra DFU s kontor Nyt fra Udviklingskonsulenten

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere