V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

2 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Fondens formål er: På alment velgørende, almennyttigt grundlag at støtte og udvikle Kattegatcentret - Havets Hus aktiviteter (videnscenter for forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling med udgangspunkt i havet). ved at finansiere, anlægge, anskaffe, vedligeholde og udleje fast ejendom m.v. til Kattegatcentret - Havets Hus, sekundært til andre aktører, at opføre, eje, administrere og udleje ejendommen parcel af matr. Nr. 56-a Grenaa markj. Beliggende på Grenaa Havn, Færgevej 4. samt i form af udlodning at støtte alment velgørende formål i Norddjurs Kommune eller regionen med hovedvægten på forskning, formidling, turisme og erhvervsudvikling Fondens virke kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber. 3. KAPITAL 3.01 Fondens grundkapital er ved sammenlægningen af de to tidligere fonde Kattegatcentrets Ejendomsfond og Ejendomsfonden Havets Hus kr BESTYRELSEN: 4.01 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer Norddjurs Kommune udpeger 3 bestyrelsesmedlemmer Aarhus Universitets Naturvidenskabelige Fakultet og Kattegatcentrets driftsfond udpeger hver 1 bestyrelsesmedlem Bestyrelsen udpeger yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmerne skal være i besiddelse af kompetencer, der er relevante for Fondens virke, herunder forskning, formidling, erhvervsudvikling, turisme, finansiering og drift af fast ejendom Bestyrelsens funktionsperiode er 2 år Norddjurs Kommune udpeger formanden for bestyrelsen, og bestyrelsen vælger næstformand Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen.

3 Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen Genudpegning af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted, dog højst for 8 år ad gangen Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem, i overensstemmelse med ovenstående kriterier for udpegning, for den resterende del af den igangværende funktionsperiode. 5. BESTYRELSENS VIRKSOMHED 5.01 Bestyrelsen skal antage en direktion til varetagelse af Fondens daglige ledelse og drift Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem Fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møder, når dette er nødvendigt, dog mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden skal indkalde bestyrelsen, når et medlem af bestyrelsen, direktionen eller revisor fremsætter begæring herom Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer og enten formanden eller næstformanden deltager i mødet Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i disse vedtægter eller lovgivningen. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed afgørende Såfremt der måtte opstå usikkerhed om, hvorvidt fondens bestyrelses ønskede dispositioner overholder vedtægterne, skal det forelægges Norddjurs Kommune Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Næstformanden træder i formandens fravær i enhver henseende i formandens sted Ved beslutninger om ekstraordinære dispositioner så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, optagelse af lån samt dispositioner i øvrigt over en beløbsgrænse på ,00 kr., der ikke fremgår af et godkendt budget, fordres tillige godkendelse af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune eller kommunalbestyrelsens hertil befuldmægtigede. 6 LEDELSE 6.01 Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede organisation og ledelse af Fondens virksomhed Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Fondens forhold tilfredsstillende måde.

4 Direktøren varetager den daglige ledelse af Fonden og skal derved følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet Direktøren er ansvarlig over for bestyrelsen og skal sørge for, at Fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår i overensstemmelse med bestyrelsens direktiver. 7 TEGNINGSRET 7.01 Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening og den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele såvel enkel som kollektiv prokura (fuldmagt). 8 ÅRSREGNSKAB 8.01 Fondens regnskabsår er kalenderåret Inden fire måneder efter hvert regnskabsårs udløb udarbejder bestyrelsen og direktøren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægtens regler herom en årsrapport bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter Bestemmelserne i Årsregnskabsloven finder anvendelse Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse Det påhviler bestyrelsen at udarbejde et budget for hver kommende 12 måneders driftsperiode, der forsynet med bestyrelsens underskrift senest den 15. november året forud forelægges kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune til godkendelse. 9 REVISION 9.01 Den i pkt. 8.2 nævnte årsrapport, bestående af beretning, resultatopgørelse, balance og noter skal undergives revision af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor Den af revisor reviderede årsrapport indsendes af bestyrelsen til Norddjurs Kommune inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 10 UDDELING OG OVERSKUDSANVENDELSE Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af Fondens frie midler Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af Fonden Uddeling kan kun ske af følgende midler: 1) Årsresultatet, overført overskud fra tidligere år og andre reserver efter fradrag af udækket underskud og pligtige henlæggelser. 2) Kapitalnedsættelsesbeløb Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere, bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører eller andre personer, der indtager en ledende stilling i Fonden, andre ydelser end et vederlag, som ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold.

5 Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til ovennævnte kreds er ikke tilladt. 11 ÆNDRING AF VEDTÆGTEN OG OPLØSNING Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes samtykke træffe beslutning om, at en bestemmelse i vedtægten ændres. Såfremt formåls- og/eller opløsningsbestemmelsen i vedtægten ændres, kræves tillige permutationsmyndighedens tilladelse Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes tilladelse, såfremt bestyrelsen finder det formålstjenstligt beslutte, at Fonden skal fusioneres med en anden fond med lignende formål Bestyrelsen kan med Norddjurs Kommunes og permutationsmyndighedens tilladelse beslutte, at Fonden skal opløses Såfremt Fonden opløses, træffer Norddjurs Kommune efter indstilling fra bestyrelsen afgørelse om anvendelse af Fondens formue i overensstemmelse med de i pkt. 2.1 nævnte formål. 12. STIFTER Fonden er stiftet ved fusion af Kattegatcentrets Ejendomsfond og Ejendomsfonden Havets Hus. Grenaa, den I bestyrelsen:

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. september 2008 Vedtægt for Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Fonden Agenda 21 Grøn Nørrebro (Tidligere Agenda 21 Center Indre

Læs mere

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven)

Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) Vedtægter for Fonden Agendacenter Indre By/Christianshavn (omfattet af fondsloven) 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Fondens navn er Agendacenter Indre By/Christianshavn (i det følgende kaldet fonden

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1

J.nr. 046147-0002 jhw. FUNDATS Maj 2011. for. Løvenholm Fonden 5827910.1 J.nr. 046147-0002 jhw FUNDATS Maj 2011 for Løvenholm Fonden Løvenholm Fonden er stiftet af godsejer, hofjægermester V.O. Uttental til Løvenholm og Gl. Estrup skovgods ved fundats konfirmeret den 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Vedtægter for Pensionskassen PenSam Vedtægter for Pensionskassen PenSam 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere