Lokalplan nr For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by"

Transkript

1 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006

2 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration Ikast kommune Henvendelse Ikast kommune Planafdelingen Rådhuset Torvet Ikast Tlf Fax Lokalplanen er udsendt den 10. april 2006 Lokalplanområdet set fra øst 2

3 Indholdsfortegnelse: Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 Indledning...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanens indhold...7 Forhold til anden planlægning...8 Offentliggørelse af lokalplanen...10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...10 Klagevejledning...11 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Parkering Forsyningsanlæg Omfang og placering af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætninger for ibrugtagning Tilladelser fra andre myndigheder Ophævelse af deklarationer Retsvirkninger...21 Vedtagelsespåtegning...22 Bilag 1. Matrikelkort med angivelse af lokalplangrænse 2. Bygningsmanual 3. Plejeplan for løvtræsbælter 3

4 4

5 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen. Inden byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den offentliggøres og tinglyses og derved får bindende virkning for grundejere og brugere i området. En lokalplan er ikke til hinder for, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. 5

6 Lokalplanredegørelse Indledning Lokalplanens formål et at modernisere den eksisterende lokalplan nr. 80 for et areal til erhvervsudvikling, hvor der er mulighed for lokalisering af større og mindre arealkrævende virksomheder. Et ønske med lokalplanen er at sikre, at udbygningen af og produktionen indenfor lokalplanområdet sker udfra miljømæssig ansvarlighed. Udbygning af erhvervsområdet skal således understøtte kommunens øvrige aktiviteter på det grønne område. Bassin og sti over motorvejen Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for motorvejen mellem Århus og Herning. Med denne placering er det afgørende, at der lægges vægt på facadeudformningen. Den arkitektoniske udformning af facaderne skal udtrykke en smuk afgrænsning af Ikast by mod motorvejen. Området skal tiltrække virksomheder, der finder det attraktivt at lokalisere sig i et område med høj miljømæssig og arkitektonisk standard. Centralt i denne forbindelse er, at virksomhedernes udformning skal afpasses til omgivelserne, ligesom eventuelle miljøproblemer skal afgrænses fra omgivelserne. Området indgår i Vejdirektoratets pilotprojekt vedrørende forslag til retningslinier for udformning og indretning af motorvejens nære omgivelser. Nærværende lokalplan følger de intentioner, der ligger til grund for pilotprojektets hovedretningslinier i udformning og placering af beplantning, bygninger, skiltning og parkeringsarealer på erhvervsområder ved motorvejen. 6

7 Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Ikast by. Området er afgrænset af Jyllandsgade mod øst, motorvejen Århus-Herning mod syd, et grønt område mod vest og Uhregårds Allé mod nord. Arealet, der er ca. 18 ha stort, er i kommuneplanen udlagt til henholdsvis Industri og Erhverv uden bolig. Indenfor lokaplanområdet er der en sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af denne sø uden at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Adgangen til lokalplanområdet sker via Uhregårds Allé, som er tilslutte Thomas Poulsens Allé og Jyllandsgade. Nord for lokalplanområdet findes et boligområde, som erhvervsudviklingen vil skal tage særligt hensyn til. Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortbilag nr. 1. Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder: Område A, der udlægges til Erhverv uden bolig og område B, der udlægges til Industri jf. kortbilag 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder, som med en gennemarbejdet arkitektur byder velkommen til Ikast, og som ikke eller kun i ubetydelig omfang forurener med hensyn til støj, luft lugt og trafik. Ud mod motorvejen er der dog udlagt et område B, der tillades anvendt til industriformål. Lokalplanen fastlægger, at område A kun må anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Eksempler på virksomheder, der 7

8 kan placeres i området kan være: Håndværksvirksomhed og småindustri, laboratorium, vaskeri, renseri, tekstilvirksomhed, autoværksted, tankstation, cafeteria, maskinværksted, administrative erhverv og lign. Område B må kun anvendes til industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Virksomheder der ikke kan placeres i tilknytning til boligbebyggelse p.g.a. støj, lugt eller trafikgener. Eksempler på virksomheder, der kan placeres indenfor området, kan være: Maskinfabrik og -værksted, cementstøberi, plastfremstillingsvirksomhed, tekstilfarveri, større transportvirksomhed og lign. Indenfor lokalplanområdets område B må der ikke etableres selvstændig detailsalg. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der dog i begrænset omfang etableres detailsalg af egne produkter (dørsalg). Eventuelle "dørsalgsbutikker må højst have en størrelse på 250m 2. I forhold til områdets benyttelse fastlægger lokalplanen bestemmelser for bl.a. udstykning, vej- og parkeringsforhold, placering og ydre fremtræden af bebyggelse samt udformning af grønne områder. Forhold til anden planlægning Kommuneplanen I kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af rammeområde nr. 1.E2.14 og 1.E3.9. Områderne er udlagt til henholdsvis Erhverv uden bolig og Industri. Denne lokalplan ændrer afgrænsningen mellem de to områder, idet der overføres et areal fra område 1.E3.9 "Industri" til område 1.E2.14 "Erhverv uden bolig". Disse områder er i lokalplanen benævnt hhv. B og A. For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændre afgrænsningen mellem de to områder. Kommuneplantillægget har nr. 01/32 og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget. Miljøplanen Med kommunens deltagelse i Green City Denmark og tiltrædelse af Det Internationale Handelskammers Miljøcharter er kommunen forpligtet til at virke for, at alle aktiviteter og al udvikling i kommunen 8

9 tilstræbes at ske på et økologisk bæredygtigt grundlag. For fremtidige virksomheder, der ønsker at lokalisere sig indenfor lokalplanområdet, vil kommunen i samarbejde med den enkelte virksomhed arbejde for miljømæssig ansvarlighed, ressourcebesparelse, anvendelse af renere teknologi, affaldsminimering og genanvendelse. Området lokalplanen omhandler ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD må arealanvendelsen ikke overgå til mere grundvandstruende aktivitet. Desuden skal aktiviteter, der øger beskyttelsen af grundvandet, fremmes. Trafikplanlægning Lokalplanområdet forsynes trafikalt med kørende trafik fra kommunevejen La Cours Vej, der har adgang til Uhregårds Allé I det offentlige grønne område mellem motorvejen og erhvervsområdet åbnes der mulighed for etablering af en sti parallelt med motorvejen med henblik på at danne en stiforbindelse rundt om Ikast. Støj Område B er udlagt til industriformål. Det indebærer, at støjbelastningen fra virksomhederne i området ikke må overstige 60 db(a). Ingen virksomhed i lokalplanområdet må ved boliger i de nord for beliggende boligområder støjmæssigt bidrage med mere end nedenstående: Mandag - fredag kl og lørdag kl : 45 db(a). Mandag - fredag kl , lørdag kl og søn- og helligdage kl : 40 db(a). Alle dage kl : 35 db(a). Spildevand, herunder overfladevand Lokalplanområdet tilsluttes det kommunale spildevandssystem. Samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet er forpligtet til at være tilsluttet dette system. Varmeforsyning Lokalplanområdet varmeforsynes ved kollektiv varmeforsyning i form af naturgas ved Naturgas Midt/Nord. Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. Elforsyning Lokalplanområdet tilsluttes Ikast Værkernes El net. 9

10 Vandforsyning I henhold til den vedtagne vandforsyningsplan for Ikast Kommune forsynes lokalplanområdet med vand fra Ikast Værkerne. Vandkrævende virksomheder bør forsynes fra et erhvervsvandværk, således at der kun aftages vand fra vandværket, hvor der er behov for vand af drikkevandskvalitet. Renovation Affald bortskaffes i overensstemmelse med Ikast Kommunes affaldsregulativer under de til enhver tid gældende bestemmelser. Offentliggørelse af lokalplanen Med henblik på, at borgerne skal kunne fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og/eller indsigelser til lokalplanen, er forslaget behandlet i byrådet den 20. december 2005 og offentliggjort i perioden fra den 11. januar 2006 til den 9. marts Samtidig med offentliggørelsen fremsendes meddelelse om lokalplanforslaget til ejere, lejere og brugere af ejendomme i området, ejere af naboejendomme samt en række myndigheder. Lokalplanforslaget er fremlagt på rådhuset og bibliotekerne i Ikast kommune. Lokalplanforslaget kan erhverves for kr. 10,- ved henvendelse til Ikast kommune, Plan- og bygningsafdelingen, Rådhuset i Ikast. Indsigelser og/eller ændringsforslag skal sendes til Ikast Kommune, Plan- og bygningsafdelingen, Rådhuset, Torvet, 7430 Ikast inden udløbet af offentlighedsperioden (den 9. marts 2006). Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanforslaget. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelig lokalplan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 10

11 Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er udløbet kan Ikast kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse den 11. januar 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil den 11. januar Klagevejledning Den endelige lokalplan kan for retlige spørgsmål indklages for Naturklagenævnet, d.v.s. hvis afgørelsen indeholder en fortolkning af planloven eller lokalplanproceduren. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger regnet fra den endelige lokalplans offentliggørelse. Klager over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 11

12 12

13 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er; at sikre et attraktivt erhvervsområde, der er miljøvenligt og kun må anvendes til virksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang forurener, at fastlægge principper for områdets udstykning, at sikre, at området får et attraktivt udseende ved anvendelse af arkitektonisk gennemarbejdede løsninger ved udformning af bygninger og ubebyggede arealer - specielt ved udformning af facader og beplantning mod motorvejen, at fastlægge rammer for områdets interne beplantning og skiltning. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 1 cg, 5 g, 5 i, 5 l, 5 h, 5 m, 5 n, og 5 o Vådde by, Ikast, eller dele heraf og alle parceller, der efter den 10. december 2005 udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag nr Områdets anvendelse 3.1 Område A Området må kun anvendes til Erhverv uden bolig. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves er- 13

14 hverv, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, lugt, støv og rystelser eller på anden måde giver anledning til gener for omgivelserne. Den enkelte virksomheds bidrag til det udendørs støjniveau i erhvervsområdet må ikke på noget tidspunkt overstige 50 db(a). Eksempler på virksomheder, der kan placeres i området kan være: Administrative erhverv som f.eks. kontorer, visse laboratorier, edb-virksomheder, fotografiske virksomheder m.v. Butikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper. Tankstation og cafeteria. Håndværksvirksomheder som f.eks. tømrermestre, snedkermestre, automekaniker (men ikke lakering, undervognsbehandling og lignende), små trykkerier m.v. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og Fremstillingsvirksomheder. 3.2 Område B Område B udlægges til erhvervs- og industrivirksomheder - herunder kapitel 5 - listevirksomheder, som stiller visse afstands/beliggenhedskrav p.g.a. støj, lugt eller trafikgener. Der må ikke etableres virksomheder, der foretager lakering og undervognsbehandling. Det er muligt at placere virksomheder med et særligt stort transportbehov indenfor området. Den enkelte virksomheds støjbidrag må indenfor området ikke overstige 60 db(a). Eksempler på virksomheder, der kan placeres i området kan være: Transportkrævende virksomheder som f.eks. lagerfunktioner. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og Håndværksvirksomheder som f.eks. tømrermestre, snedkermestre, automekaniker (men ikke lakering, undervognsbehandling og lignende), små trykkerier m.v. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og

15 Fremstillingsvirksomheder som f.eks. møbelfabrikker og lignende. 3.3 Indenfor område B gælder, at der ikke må etableres selvstændig detailhandel. Dog kan der i tilknytning til den enkelte virksomhed i begrænset omfang etableres detailsalg af egne produkter (dørsalg). Eventuelle dørsalgs butikker må højst have en størrelse på 250 m 2 pr. enhed, og der må højst indrettes m 2 dørsalgssteder for området som helhed. 3.4 Der må ikke etableres boliger indenfor lokalplanområdet. 4 Udstykning 4.1 Indenfor område A må ingen grund udstykkes med et mindre areal end m 2, og facadelængden skal være på mindst 30 meter. 4.2 Indenfor område B må ingen grund udstykkes med et mindre areal end m 2 og facadelængden skal være på mindst 50 meter. 4.3 Foranstående er ikke til hinder for gennemførelse af mindre skelreguleringer og arealoverførsler mellem de enkelte matrikulære enheder. 5 Vej- og stiforhold 5.1 La Cours Vej er udlagt i en bredde af 10,25 meter. De stikveje, der kan etableres fra La Cours Vej ind i området, hvis der bliver behov herfor, udlægges i en bredde af 9 meter. Der må ikke være direkte afgang fra Uhregårds Allé og Jyllandsgade. 5.2 Der åbnes mulighed for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, kørebaneindsnævringer, vejtræer el.lign. 5.3 Det tillades, at der i tilknytning til den enkelte ejendom kan etableres 2 ind-/udkørsler. Den samlede bredde af ind- og udkørsler må ikke overstige 10 m. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der dog efter ansøgning gives tilladelse til en samlet bredde på højst 15 meter. 15

16 5.4 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, og der skal sikres oversigtsarealer i henhold til vejlovens regler ved alle vejtilslutninger og overkørsler på 95 m x 2,5 m fra tilgrænsende kørebane-/stikanter. På oversigtsarealerne må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes beplantning af en større højde end 0,8 meter over vejmidte. 5.5 Vejene belyses i henhold til Vejreglerne. 5.6 Der fastlægges følgende byggelinier i forhold til vejskel: Jyllandsgade 20 m fra vejskel Uhregårds Allé 10 meter fra vejskel La Cours Vej 5 meter fra vejskel Eventuelle øvrige adgangsveje indenfor lokalplanområdet - 5 meter fra vejskel Motorvejen - 50 meter fra vejmidte Motorvejstilkørsel - 25 meter fra rampens kørebanekant nærmest motorvejen. Hvis bygningens jordlinie ikke ligger i samme højde som vejen, skal bygningen rykkes så langt tilbage, at afstanden mellem bygningen og byggelinien svarer til 2 gange højdeforskellen. Hertil kommer den nødvendige bredde til at passere om bygningen på egen grund, mindst 1 m. 5.7 Interne vejanlæg, læsseramper og parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og motorvejen. 5.8 I det grønne område mellem motorvejen og erhvervsområdet åbnes der mulighed for etablering af en sti parallelt med motorvejen med henblik på at danne en "stiforbindelse rundt om Ikast. 6 Parkering 6.1 I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der på egen grund reserveres tilstrækkeligt areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden kan få behov for. Parkeringspladser etableres som udgangspunkt efter følgende regler 16 1 parkeringsplads pr. 75 m 2 etageareal produktionshal, lagerhal eller lignende. 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til administrative formål, herunder eventuelle forretningslokaler.

17 6.2 Parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og motorvejen. Hvor parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der etableres afskærmning i form af mur, hegn eller beplantning. Mure, hegn og lignende til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse i materialevalg og udformning. 6.3 Der tillades dog gæsteparkering med max. 10 pladser mellem bygningen og motorvejen, såfremt bygningen har hovedindgang mod motorvejen. 6.4 Parkeringarealers placering og omfang skal godkendes af kommunen. 7 Forsyningsanlæg 7.1 Der etableres belysning ved stier, veje og parkeringsarealer, og der skal gives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 7.2 El- ledninger, herunder til vejbelysning må alene udføres som jordkabler. 7.3 Der er nedgravet kloakledning, trykledning, over en del af arealet. Kloakledningen er tinglyst på ejendommene. 7.4 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet varmeforsynes ved kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Der kan dog gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme fra egen virksomhed eller til anvendelse af anden form for biobrændsel som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. 7.5 Forsyningsledninger og anlæg i sti og vejarealer skal registreres af de pågældende ledningsejere. Ligeledes registreres forsyningsledninger og -anlæg på private arealer i det omfang, forsyningen sker til flere ejendomme. 8 Omfang og placering af bebyggelse 8.1 Det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens areal. 17

18 8.2 Det samlede bygningsrumfang på den enkelte ejendom må ikke overstige 3,5 m 3 pr. m 2 grundareal. 8.3 Ingen del af en bebyggelses ydervægge eller tagflade må være hævet mere end 12,5 meter over terræn. 8.4 Kommunen kan dog tillade, at en bebyggelse eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette, dog må højden ikke overstige 16 m. Særlige produktionstekniske behov kan begrunde yderligere højde for dele af en bygning. 8.5 Bygningerne (facade eller gavlside) skal ligge parallelt med skel mod motorvejen. 8.5 Bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser skal overholdes. 8.6 Hvis der opføres forretninger til særligt pladskrævende varegrupper indenfor område A, må butiksarealet højst være på m 2 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal være tegl, pudset eller vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer kan dog også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller lignende kan anvendes helt eller delvist som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse, og det kan indpasses i områdets helhed. Bygningens facade skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. 9.2 Forinden udstedelse af byggetilladelse skal der fremsendes beskrivelse af det samlede bygningsanlægs udformning, facadeudtryk og materialevalg. Som bilag nr. 2 til denne lokalplan er udarbejdet en bygningsmanual. Manualen skal sikre, at fremtidige virksomheder, der ønsker at lokalisere sig indenfor området, forpligtiger sig til at arbejde for, at området får en god helhedsvirkning. 9.3 Mure og hegn til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse. 18

19 9.4 Ud mod motorvejen må der alene opsættes skilte i form af firmanavn og logo. Skiltningen skal tilpasses bygningens størrelse og karakter og må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. Skiltningen skal godkendes af kommunen. Projektører og neonbelysning tillades ikke. 9.5 Der gives mulighed for opstilling af max. 3 flagstænger på terræn mellem bygningen og motorvejens byggelinie. Flagstængerne skal placeres i en gruppe. 9.6 Mod interne veje må skiltning og reklamering finde sted i det omfang, det er sædvanligt for virksomheder af den pågældende art Denne skiltning må ikke være synlig fra motorvejen. 9.7 Skiltning skal godkendes af kommunen. 10 Ubebyggede arealer og beplantning 10.1 På hver enkelt ejendom skal der udlægges udendørs opholdsarealer for virksomhedens ansatte svarende til mindst 10% af erhvervsetagearealet. Opholdsarealerne skal være velindrettede, solbeskinnede og fri for generende støj Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse el.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes. Oplagring af materialer må ikke finde sted mellem bygningens facadelinie og motorvejen Udendørs oplagring af materialer eller lignende eller udendørs udstilling skal afskærmes i form af hegn, beplantning, mure eller lignede, der skal udføres i materialer, der harmonerer med den øvrige bebyggelse og således at udstilling, oplag mv. ikke er synlig udenfor grunden. Desuden skal oplag, udstilling samt parkering og reklamering på lignende måde afskærmes mod motorvejen, så det ikke er synligt fra denne Indenfor lokalplanområdet etableres ca. 10 m brede beplantningsbælter - grønne kiler. 19

20 Disse beplantningsbælter henhører under de enkelte matrikulære enheder og etableres af kommunen. Når tilplantning er foretaget overgives beplantningsbælterne til de enkelte grundejere, der er forpligtet til at renholde og pleje arealerne efter de retningslinier, der er udarbejdet af Ikast kommune. Plejeplan er vedhæftet lokalplanen som bilag Langs lokalplanområdets afgrænsning etableres et grønt bælte på følgende måde: Mod Jyllandsgade etableres et ca. 40 meter bredt grønt bælte, hvor der kan anlægges regnvandsbassiner. Det grønne bælte må ikke tilplantes, men skal fremstå som grønt område med allélignende beplantning eller grupper af træer. Mod motorvejen etableres et 15 meter bredt grønt bælte med mulighed for etablering af regnvandsbassiner. Det grønne bælte langs motorvejen består af en lav bundbeplantning samt en allélignende træbeplantning. Mod Uhregårds Allé plantes en allélignende beplantning på vejarealet. Kommunen beplanter og vedligeholder de grønne områder langs Jyllandsgade, Uhregårds Allé og motorvejen. 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse tages i anvendelse, skal følgende forhold/anlæg være etableret: Parkeringsarealer og interne veje jfr. 5 og 6 Opholdsareal jfr. 10 Tilslutning til forsyningsanlæg jfr Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Etablering af virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræver en miljøgodkendelse Indenfor motorvejens byggelinie må der i henhold til vejloven ikke uden vejbestyrelsens tilladelse etableres blandt andet faste anlæg, herunder befæstede arealer f.eks. til parke- 20

21 ringspladser og stier, ligesom der ikke må etableres belysning flagning m.m Indenfor lokalplanområdet er der en sø, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. (beskyttede naturtyper). På lokaliteter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer, medmindre der meddeles tilladelse efter Lov om naturbeskyttelse 65 jr I henhold til lov om museer m.v. (lovbekendtgørelse nr. 739 af 17. juli 2000) 26 skal arbejdet standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder. 13 Ophævelse af ældre lokalplaner 13.1 Den under 17. december 1998 tinglyste lokalplan nr. 80 ophæves ved lokalplanens ikrafttræden. 14 Retsvirkninger 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen Ikast kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens 18) I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 21

22 14.6 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Ikast Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20) Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Vedtagelsespåtegning Vedtaget af Ikast Byråd som lokalplanforslag den 20. december 2005 Forslaget er offentligt bekendtgjort den 11. januar 2006 På Byrådets Vegne Carsten Kissmeyer Borgmester Jørgen Schmidt Kommunaldirektør Således endeligt vedtaget af Ikast Byråd som lokalplan den 4. april Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 10. april På Byrådets Vegne Carsten Kissmeyer Borgmester Jørgen Schmidt Kommunaldirektør 22

23 4d 5e 1ob 1oa 1nø 3ao 3an 3bi 3av 7 5h 5o 3au 3at 3ay 5n 3ax æ 3am 3al 3ak 3ai 3as 3ar 3aq 4ti 4ky 4kz 3ap 4kæ 4kø kv p kx 4kq 4kk 4kn 4kg 4ku 4kt 4kr 4ks 4lh 4lp 4km 4kl 4lq 4ly 4lz 4læ 3az 3aæ 3ba 3aø 4la 4lb 3bb 4lc 3be 3bh 3bg 3bf 3bc 3bd 4ld 3ah 4lg 4li 4ql 4lo 4lf 4lk 4ln 4ll 4lm 4lr 4ls 4lx 4lø 4lt 4lu a 4lv 4le 4mæ 4mz 4my 4mø 4mx 4mr 4mq 4qo 4ml 4ms 4mt 4mp 4mm 5m 5k 5l 5g 3bk 3bl 3bm 3cf 3bn 3e 3bo 3bs 3br 3bp 3bq 3bu 3bt 5i 3bv 3bæ 3bx 3by 3bz 4na 4qp 4nb 4nc 4ni 4nk 4mu 4mv 4mo 4mn 4nr 4ns y 4nd 4qr 4nh 4ne 3bø 4nn 4ng 4nl 4nq 4nm 4nt 4nu 4np 4no 4qt 3cd 3ce 3cc 3ca 3cb 2dl 2dk 4nf 2dh 4ry 4th 1m 1cg 2dg 2do 2da 2d N Signaturforklaring: Matrikelkort med lokalplanområde Lokalplan 151 Målforhold 1:5.000 Ikast Kommune December 2005 Kortbilag 1 Lokalplanområde Lokalplan 151 B A

24

25 B i l a g 3 Plejeplan for flerrækkede løvtræsbælter. Formål: Løvtræshegn som består af flere rækker og forskellige buske og træer skal både give tæt og ubrudt læ, men ligeledes med deres frodighed afgrænse rum og bidrage med deres blomster og frugter til en mere stabil og miljøvenlig anvendelse af friarealerne. Planteafstanden og rækkeafstanden ville kunne variere i de forskellige hegn, men vil normalt være mellem 1 m. og 1 1/2 m. Plantesammensætning: Løvtræsbælter vil som nævnt fortrinsvis bestå at løvfældende træer og buske, men der ville kunne være iblandet en mindre % del nåletræer som ofte er valgt for at give beplantningen større variation og stabilitet. Pleje: Efter afsluttet etableringsfase skal løvtræsbeæltet vedligeholdes således, at der opnås det ønskede helhedsindtryk af et tæt og ubrudt "skovbryn". Løvtræsplantinger er fra starten sammensat af både amme- og blivetræer og forskellige buske hvis hovedformål er at give underlæ når de større blivetræer gror op. Ved regelmæssig tynding af ammetræer og -buske skal der gives plads til blivetræer. Den første tynding skal være afhængig af plantningens tilvækst, og vil formodentlig skulle genemføres 5 til 8 år efter etableringen. De efterfølgende tyndinger skal sidenhen afpasses efter tilvæksten og de enkelte arters udvikling. De tyndede effekter kan blive i beplantningen såfremt de ikke er alt for store og / eller virker uordentlige. Det ville altid være en fordel at lade effekterne blive i beplantingen for derved at skabe større variation for fauna og dermed større økologisk stabilitet. Overdragelse af løvtræsplanting: Vil formodentlig ske efter to til tre års vel etableret plantning og ledsages af et overdragelsesedokument som indeholder en beskrivelse af plantningen og en planteliste hvor der nærmer redegøres for de ønske blivetræer og de ammetræer og evt. buske der skal fjernes som hegnet og beplantningen gror til. C. H. von Blücher Drifts- og anlægschef.

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.07 Februar 1998 VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN. En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Formålet med en lokalplan er at fastlægge bindende bestemmelser for,

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere