Lokalplan nr For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by"

Transkript

1 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006

2 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration Ikast kommune Henvendelse Ikast kommune Planafdelingen Rådhuset Torvet Ikast Tlf Fax Lokalplanen er udsendt den 10. april 2006 Lokalplanområdet set fra øst 2

3 Indholdsfortegnelse: Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 Indledning...6 Lokalplanområdet...7 Lokalplanens indhold...7 Forhold til anden planlægning...8 Offentliggørelse af lokalplanen...10 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...10 Klagevejledning...11 Lokalplanbestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Parkering Forsyningsanlæg Omfang og placering af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer og beplantning Forudsætninger for ibrugtagning Tilladelser fra andre myndigheder Ophævelse af deklarationer Retsvirkninger...21 Vedtagelsespåtegning...22 Bilag 1. Matrikelkort med angivelse af lokalplangrænse 2. Bygningsmanual 3. Plejeplan for løvtræsbælter 3

4 4

5 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen. Inden byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser. Når byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den offentliggøres og tinglyses og derved får bindende virkning for grundejere og brugere i området. En lokalplan er ikke til hinder for, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen er opdelt i to dele - en redegørelsesdel og en del der rummer lokalplanens bestemmelser. Redegørelsen indeholder lokalplanens baggrund, forudsætning og mål, mens bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen. 5

6 Lokalplanredegørelse Indledning Lokalplanens formål et at modernisere den eksisterende lokalplan nr. 80 for et areal til erhvervsudvikling, hvor der er mulighed for lokalisering af større og mindre arealkrævende virksomheder. Et ønske med lokalplanen er at sikre, at udbygningen af og produktionen indenfor lokalplanområdet sker udfra miljømæssig ansvarlighed. Udbygning af erhvervsområdet skal således understøtte kommunens øvrige aktiviteter på det grønne område. Bassin og sti over motorvejen Lokalplanområdet ligger umiddelbart nord for motorvejen mellem Århus og Herning. Med denne placering er det afgørende, at der lægges vægt på facadeudformningen. Den arkitektoniske udformning af facaderne skal udtrykke en smuk afgrænsning af Ikast by mod motorvejen. Området skal tiltrække virksomheder, der finder det attraktivt at lokalisere sig i et område med høj miljømæssig og arkitektonisk standard. Centralt i denne forbindelse er, at virksomhedernes udformning skal afpasses til omgivelserne, ligesom eventuelle miljøproblemer skal afgrænses fra omgivelserne. Området indgår i Vejdirektoratets pilotprojekt vedrørende forslag til retningslinier for udformning og indretning af motorvejens nære omgivelser. Nærværende lokalplan følger de intentioner, der ligger til grund for pilotprojektets hovedretningslinier i udformning og placering af beplantning, bygninger, skiltning og parkeringsarealer på erhvervsområder ved motorvejen. 6

7 Lokalplanområdet Lokalplanområdet ligger i den sydvestlige del af Ikast by. Området er afgrænset af Jyllandsgade mod øst, motorvejen Århus-Herning mod syd, et grønt område mod vest og Uhregårds Allé mod nord. Arealet, der er ca. 18 ha stort, er i kommuneplanen udlagt til henholdsvis Industri og Erhverv uden bolig. Indenfor lokaplanområdet er der en sø, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af denne sø uden at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Adgangen til lokalplanområdet sker via Uhregårds Allé, som er tilslutte Thomas Poulsens Allé og Jyllandsgade. Nord for lokalplanområdet findes et boligområde, som erhvervsudviklingen vil skal tage særligt hensyn til. Lokalplanens afgrænsning fremgår af kortbilag nr. 1. Lokalplanområdet opdeles i 2 delområder: Område A, der udlægges til Erhverv uden bolig og område B, der udlægges til Industri jf. kortbilag 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen fastlægger bestemmelser for områdets anvendelse til erhvervsvirksomheder, som med en gennemarbejdet arkitektur byder velkommen til Ikast, og som ikke eller kun i ubetydelig omfang forurener med hensyn til støj, luft lugt og trafik. Ud mod motorvejen er der dog udlagt et område B, der tillades anvendt til industriformål. Lokalplanen fastlægger, at område A kun må anvendes til erhvervsvirksomheder, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, luft, lugt og trafik. Eksempler på virksomheder, der 7

8 kan placeres i området kan være: Håndværksvirksomhed og småindustri, laboratorium, vaskeri, renseri, tekstilvirksomhed, autoværksted, tankstation, cafeteria, maskinværksted, administrative erhverv og lign. Område B må kun anvendes til industrivirksomheder, der stiller visse afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav. Virksomheder der ikke kan placeres i tilknytning til boligbebyggelse p.g.a. støj, lugt eller trafikgener. Eksempler på virksomheder, der kan placeres indenfor området, kan være: Maskinfabrik og -værksted, cementstøberi, plastfremstillingsvirksomhed, tekstilfarveri, større transportvirksomhed og lign. Indenfor lokalplanområdets område B må der ikke etableres selvstændig detailsalg. I tilknytning til den enkelte virksomhed kan der dog i begrænset omfang etableres detailsalg af egne produkter (dørsalg). Eventuelle "dørsalgsbutikker må højst have en størrelse på 250m 2. I forhold til områdets benyttelse fastlægger lokalplanen bestemmelser for bl.a. udstykning, vej- og parkeringsforhold, placering og ydre fremtræden af bebyggelse samt udformning af grønne områder. Forhold til anden planlægning Kommuneplanen I kommuneplan er lokalplanområdet omfattet af rammeområde nr. 1.E2.14 og 1.E3.9. Områderne er udlagt til henholdsvis Erhverv uden bolig og Industri. Denne lokalplan ændrer afgrænsningen mellem de to områder, idet der overføres et areal fra område 1.E3.9 "Industri" til område 1.E2.14 "Erhverv uden bolig". Disse områder er i lokalplanen benævnt hhv. B og A. For at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der ændre afgrænsningen mellem de to områder. Kommuneplantillægget har nr. 01/32 og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget. Miljøplanen Med kommunens deltagelse i Green City Denmark og tiltrædelse af Det Internationale Handelskammers Miljøcharter er kommunen forpligtet til at virke for, at alle aktiviteter og al udvikling i kommunen 8

9 tilstræbes at ske på et økologisk bæredygtigt grundlag. For fremtidige virksomheder, der ønsker at lokalisere sig indenfor lokalplanområdet, vil kommunen i samarbejde med den enkelte virksomhed arbejde for miljømæssig ansvarlighed, ressourcebesparelse, anvendelse af renere teknologi, affaldsminimering og genanvendelse. Området lokalplanen omhandler ligger indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Indenfor OSD må arealanvendelsen ikke overgå til mere grundvandstruende aktivitet. Desuden skal aktiviteter, der øger beskyttelsen af grundvandet, fremmes. Trafikplanlægning Lokalplanområdet forsynes trafikalt med kørende trafik fra kommunevejen La Cours Vej, der har adgang til Uhregårds Allé I det offentlige grønne område mellem motorvejen og erhvervsområdet åbnes der mulighed for etablering af en sti parallelt med motorvejen med henblik på at danne en stiforbindelse rundt om Ikast. Støj Område B er udlagt til industriformål. Det indebærer, at støjbelastningen fra virksomhederne i området ikke må overstige 60 db(a). Ingen virksomhed i lokalplanområdet må ved boliger i de nord for beliggende boligområder støjmæssigt bidrage med mere end nedenstående: Mandag - fredag kl og lørdag kl : 45 db(a). Mandag - fredag kl , lørdag kl og søn- og helligdage kl : 40 db(a). Alle dage kl : 35 db(a). Spildevand, herunder overfladevand Lokalplanområdet tilsluttes det kommunale spildevandssystem. Samtlige ejendomme indenfor lokalplanområdet er forpligtet til at være tilsluttet dette system. Varmeforsyning Lokalplanområdet varmeforsynes ved kollektiv varmeforsyning i form af naturgas ved Naturgas Midt/Nord. Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. Elforsyning Lokalplanområdet tilsluttes Ikast Værkernes El net. 9

10 Vandforsyning I henhold til den vedtagne vandforsyningsplan for Ikast Kommune forsynes lokalplanområdet med vand fra Ikast Værkerne. Vandkrævende virksomheder bør forsynes fra et erhvervsvandværk, således at der kun aftages vand fra vandværket, hvor der er behov for vand af drikkevandskvalitet. Renovation Affald bortskaffes i overensstemmelse med Ikast Kommunes affaldsregulativer under de til enhver tid gældende bestemmelser. Offentliggørelse af lokalplanen Med henblik på, at borgerne skal kunne fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag og/eller indsigelser til lokalplanen, er forslaget behandlet i byrådet den 20. december 2005 og offentliggjort i perioden fra den 11. januar 2006 til den 9. marts Samtidig med offentliggørelsen fremsendes meddelelse om lokalplanforslaget til ejere, lejere og brugere af ejendomme i området, ejere af naboejendomme samt en række myndigheder. Lokalplanforslaget er fremlagt på rådhuset og bibliotekerne i Ikast kommune. Lokalplanforslaget kan erhverves for kr. 10,- ved henvendelse til Ikast kommune, Plan- og bygningsafdelingen, Rådhuset i Ikast. Indsigelser og/eller ændringsforslag skal sendes til Ikast Kommune, Plan- og bygningsafdelingen, Rådhuset, Torvet, 7430 Ikast inden udløbet af offentlighedsperioden (den 9. marts 2006). Herefter tager byrådet endelig stilling til lokalplanforslaget. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelig lokalplan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. 10

11 Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser er udløbet kan Ikast kommune efter planloven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der ikke er tale om et større byggearbejde, der er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse den 11. januar 2006 og indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog senest indtil den 11. januar Klagevejledning Den endelige lokalplan kan for retlige spørgsmål indklages for Naturklagenævnet, d.v.s. hvis afgørelsen indeholder en fortolkning af planloven eller lokalplanproceduren. Man er klageberettiget, hvis man har retlig interesse i sagens udfald. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klagefristen er 4 uger regnet fra den endelige lokalplans offentliggørelse. Klager over retlige spørgsmål skal rettes til: Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside: Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. 11

12 12

13 Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Lokalplanbestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er; at sikre et attraktivt erhvervsområde, der er miljøvenligt og kun må anvendes til virksomheder, der ikke, eller kun i ubetydeligt omfang forurener, at fastlægge principper for områdets udstykning, at sikre, at området får et attraktivt udseende ved anvendelse af arkitektonisk gennemarbejdede løsninger ved udformning af bygninger og ubebyggede arealer - specielt ved udformning af facader og beplantning mod motorvejen, at fastlægge rammer for områdets interne beplantning og skiltning. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 1 cg, 5 g, 5 i, 5 l, 5 h, 5 m, 5 n, og 5 o Vådde by, Ikast, eller dele heraf og alle parceller, der efter den 10. december 2005 udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone og forbliver i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområderne A og B som vist på kortbilag nr Områdets anvendelse 3.1 Område A Området må kun anvendes til Erhverv uden bolig. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves er- 13

14 hverv, der ikke eller kun i ubetydeligt omfang forurener med hensyn til støj, lugt, støv og rystelser eller på anden måde giver anledning til gener for omgivelserne. Den enkelte virksomheds bidrag til det udendørs støjniveau i erhvervsområdet må ikke på noget tidspunkt overstige 50 db(a). Eksempler på virksomheder, der kan placeres i området kan være: Administrative erhverv som f.eks. kontorer, visse laboratorier, edb-virksomheder, fotografiske virksomheder m.v. Butikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper. Tankstation og cafeteria. Håndværksvirksomheder som f.eks. tømrermestre, snedkermestre, automekaniker (men ikke lakering, undervognsbehandling og lignende), små trykkerier m.v. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og Fremstillingsvirksomheder. 3.2 Område B Område B udlægges til erhvervs- og industrivirksomheder - herunder kapitel 5 - listevirksomheder, som stiller visse afstands/beliggenhedskrav p.g.a. støj, lugt eller trafikgener. Der må ikke etableres virksomheder, der foretager lakering og undervognsbehandling. Det er muligt at placere virksomheder med et særligt stort transportbehov indenfor området. Den enkelte virksomheds støjbidrag må indenfor området ikke overstige 60 db(a). Eksempler på virksomheder, der kan placeres i området kan være: Transportkrævende virksomheder som f.eks. lagerfunktioner. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og Håndværksvirksomheder som f.eks. tømrermestre, snedkermestre, automekaniker (men ikke lakering, undervognsbehandling og lignende), små trykkerier m.v. Dog skal det sikres, at støjkrav i naboområderne overholdes også mellem kl og

15 Fremstillingsvirksomheder som f.eks. møbelfabrikker og lignende. 3.3 Indenfor område B gælder, at der ikke må etableres selvstændig detailhandel. Dog kan der i tilknytning til den enkelte virksomhed i begrænset omfang etableres detailsalg af egne produkter (dørsalg). Eventuelle dørsalgs butikker må højst have en størrelse på 250 m 2 pr. enhed, og der må højst indrettes m 2 dørsalgssteder for området som helhed. 3.4 Der må ikke etableres boliger indenfor lokalplanområdet. 4 Udstykning 4.1 Indenfor område A må ingen grund udstykkes med et mindre areal end m 2, og facadelængden skal være på mindst 30 meter. 4.2 Indenfor område B må ingen grund udstykkes med et mindre areal end m 2 og facadelængden skal være på mindst 50 meter. 4.3 Foranstående er ikke til hinder for gennemførelse af mindre skelreguleringer og arealoverførsler mellem de enkelte matrikulære enheder. 5 Vej- og stiforhold 5.1 La Cours Vej er udlagt i en bredde af 10,25 meter. De stikveje, der kan etableres fra La Cours Vej ind i området, hvis der bliver behov herfor, udlægges i en bredde af 9 meter. Der må ikke være direkte afgang fra Uhregårds Allé og Jyllandsgade. 5.2 Der åbnes mulighed for etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, kørebaneindsnævringer, vejtræer el.lign. 5.3 Det tillades, at der i tilknytning til den enkelte ejendom kan etableres 2 ind-/udkørsler. Den samlede bredde af ind- og udkørsler må ikke overstige 10 m. Hvis særlig forhold gør sig gældende, kan der dog efter ansøgning gives tilladelse til en samlet bredde på højst 15 meter. 15

16 5.4 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne af de tilstødende ejendomme afskæres, og der skal sikres oversigtsarealer i henhold til vejlovens regler ved alle vejtilslutninger og overkørsler på 95 m x 2,5 m fra tilgrænsende kørebane-/stikanter. På oversigtsarealerne må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande eller forefindes beplantning af en større højde end 0,8 meter over vejmidte. 5.5 Vejene belyses i henhold til Vejreglerne. 5.6 Der fastlægges følgende byggelinier i forhold til vejskel: Jyllandsgade 20 m fra vejskel Uhregårds Allé 10 meter fra vejskel La Cours Vej 5 meter fra vejskel Eventuelle øvrige adgangsveje indenfor lokalplanområdet - 5 meter fra vejskel Motorvejen - 50 meter fra vejmidte Motorvejstilkørsel - 25 meter fra rampens kørebanekant nærmest motorvejen. Hvis bygningens jordlinie ikke ligger i samme højde som vejen, skal bygningen rykkes så langt tilbage, at afstanden mellem bygningen og byggelinien svarer til 2 gange højdeforskellen. Hertil kommer den nødvendige bredde til at passere om bygningen på egen grund, mindst 1 m. 5.7 Interne vejanlæg, læsseramper og parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og motorvejen. 5.8 I det grønne område mellem motorvejen og erhvervsområdet åbnes der mulighed for etablering af en sti parallelt med motorvejen med henblik på at danne en "stiforbindelse rundt om Ikast. 6 Parkering 6.1 I tilknytning til den enkelte virksomhed skal der på egen grund reserveres tilstrækkeligt areal til anlæg af det antal parkeringspladser, virksomheden kan få behov for. Parkeringspladser etableres som udgangspunkt efter følgende regler 16 1 parkeringsplads pr. 75 m 2 etageareal produktionshal, lagerhal eller lignende. 1 parkeringsplads pr. 50 m 2 etageareal til administrative formål, herunder eventuelle forretningslokaler.

17 6.2 Parkeringsarealer må ikke placeres mellem bygningens facadelinie og motorvejen. Hvor parkeringspladser ville kunne ses fra motorvejen, skal der etableres afskærmning i form af mur, hegn eller beplantning. Mure, hegn og lignende til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse i materialevalg og udformning. 6.3 Der tillades dog gæsteparkering med max. 10 pladser mellem bygningen og motorvejen, såfremt bygningen har hovedindgang mod motorvejen. 6.4 Parkeringarealers placering og omfang skal godkendes af kommunen. 7 Forsyningsanlæg 7.1 Der etableres belysning ved stier, veje og parkeringsarealer, og der skal gives plads til nødvendige transformerstationer til lokalplanområdets forsyning. 7.2 El- ledninger, herunder til vejbelysning må alene udføres som jordkabler. 7.3 Der er nedgravet kloakledning, trykledning, over en del af arealet. Kloakledningen er tinglyst på ejendommene. 7.4 Ny bebyggelse indenfor lokalplanområdet varmeforsynes ved kollektiv varmeforsyning i form af naturgas. Der kan dog gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme fra egen virksomhed eller til anvendelse af anden form for biobrændsel som opvarmningsform i den enkelte virksomhed. 7.5 Forsyningsledninger og anlæg i sti og vejarealer skal registreres af de pågældende ledningsejere. Ligeledes registreres forsyningsledninger og -anlæg på private arealer i det omfang, forsyningen sker til flere ejendomme. 8 Omfang og placering af bebyggelse 8.1 Det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundens areal. 17

18 8.2 Det samlede bygningsrumfang på den enkelte ejendom må ikke overstige 3,5 m 3 pr. m 2 grundareal. 8.3 Ingen del af en bebyggelses ydervægge eller tagflade må være hævet mere end 12,5 meter over terræn. 8.4 Kommunen kan dog tillade, at en bebyggelse eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør dette, dog må højden ikke overstige 16 m. Særlige produktionstekniske behov kan begrunde yderligere højde for dele af en bygning. 8.5 Bygningerne (facade eller gavlside) skal ligge parallelt med skel mod motorvejen. 8.5 Bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser skal overholdes. 8.6 Hvis der opføres forretninger til særligt pladskrævende varegrupper indenfor område A, må butiksarealet højst være på m 2 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal være tegl, pudset eller vandskuret murværk. Indfarvede betonelementer kan dog også anvendes. Andre materialer som glas, aluminium eller lignende kan anvendes helt eller delvist som facademateriale, når der er en arkitektonisk begrundelse, og det kan indpasses i områdets helhed. Bygningens facade skal kunne opfattes som en arkitektonisk helhed. 9.2 Forinden udstedelse af byggetilladelse skal der fremsendes beskrivelse af det samlede bygningsanlægs udformning, facadeudtryk og materialevalg. Som bilag nr. 2 til denne lokalplan er udarbejdet en bygningsmanual. Manualen skal sikre, at fremtidige virksomheder, der ønsker at lokalisere sig indenfor området, forpligtiger sig til at arbejde for, at området får en god helhedsvirkning. 9.3 Mure og hegn til afskærmning skal harmonere med den øvrige bebyggelse. 18

19 9.4 Ud mod motorvejen må der alene opsættes skilte i form af firmanavn og logo. Skiltningen skal tilpasses bygningens størrelse og karakter og må ikke rage ud over bygningsfacaden, hverken til siden eller over tag. Skiltningen skal godkendes af kommunen. Projektører og neonbelysning tillades ikke. 9.5 Der gives mulighed for opstilling af max. 3 flagstænger på terræn mellem bygningen og motorvejens byggelinie. Flagstængerne skal placeres i en gruppe. 9.6 Mod interne veje må skiltning og reklamering finde sted i det omfang, det er sædvanligt for virksomheder af den pågældende art Denne skiltning må ikke være synlig fra motorvejen. 9.7 Skiltning skal godkendes af kommunen. 10 Ubebyggede arealer og beplantning 10.1 På hver enkelt ejendom skal der udlægges udendørs opholdsarealer for virksomhedens ansatte svarende til mindst 10% af erhvervsetagearealet. Opholdsarealerne skal være velindrettede, solbeskinnede og fri for generende støj Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse el.lign. gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer skal overholdes. Oplagring af materialer må ikke finde sted mellem bygningens facadelinie og motorvejen Udendørs oplagring af materialer eller lignende eller udendørs udstilling skal afskærmes i form af hegn, beplantning, mure eller lignede, der skal udføres i materialer, der harmonerer med den øvrige bebyggelse og således at udstilling, oplag mv. ikke er synlig udenfor grunden. Desuden skal oplag, udstilling samt parkering og reklamering på lignende måde afskærmes mod motorvejen, så det ikke er synligt fra denne Indenfor lokalplanområdet etableres ca. 10 m brede beplantningsbælter - grønne kiler. 19

20 Disse beplantningsbælter henhører under de enkelte matrikulære enheder og etableres af kommunen. Når tilplantning er foretaget overgives beplantningsbælterne til de enkelte grundejere, der er forpligtet til at renholde og pleje arealerne efter de retningslinier, der er udarbejdet af Ikast kommune. Plejeplan er vedhæftet lokalplanen som bilag Langs lokalplanområdets afgrænsning etableres et grønt bælte på følgende måde: Mod Jyllandsgade etableres et ca. 40 meter bredt grønt bælte, hvor der kan anlægges regnvandsbassiner. Det grønne bælte må ikke tilplantes, men skal fremstå som grønt område med allélignende beplantning eller grupper af træer. Mod motorvejen etableres et 15 meter bredt grønt bælte med mulighed for etablering af regnvandsbassiner. Det grønne bælte langs motorvejen består af en lav bundbeplantning samt en allélignende træbeplantning. Mod Uhregårds Allé plantes en allélignende beplantning på vejarealet. Kommunen beplanter og vedligeholder de grønne områder langs Jyllandsgade, Uhregårds Allé og motorvejen. 11 Forudsætninger for ibrugtagning 11.1 Før ny bebyggelse tages i anvendelse, skal følgende forhold/anlæg være etableret: Parkeringsarealer og interne veje jfr. 5 og 6 Opholdsareal jfr. 10 Tilslutning til forsyningsanlæg jfr Tilladelser fra andre myndigheder 12.1 Etablering af virksomheder, der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 kræver en miljøgodkendelse Indenfor motorvejens byggelinie må der i henhold til vejloven ikke uden vejbestyrelsens tilladelse etableres blandt andet faste anlæg, herunder befæstede arealer f.eks. til parke- 20

21 ringspladser og stier, ligesom der ikke må etableres belysning flagning m.m Indenfor lokalplanområdet er der en sø, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. (beskyttede naturtyper). På lokaliteter, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændringer, medmindre der meddeles tilladelse efter Lov om naturbeskyttelse 65 jr I henhold til lov om museer m.v. (lovbekendtgørelse nr. 739 af 17. juli 2000) 26 skal arbejdet standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder. 13 Ophævelse af ældre lokalplaner 13.1 Den under 17. december 1998 tinglyste lokalplan nr. 80 ophæves ved lokalplanens ikrafttræden. 14 Retsvirkninger 14.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen Ikast kommune kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen i henhold til planloven (planlovens 18) I henhold til 47 i planloven kan der foretages ekspropriation af privat ejendom eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. 21

22 14.6 Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer mfl., medmindre Ikast Kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens 19 og 20) Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og planloven. Vedtagelsespåtegning Vedtaget af Ikast Byråd som lokalplanforslag den 20. december 2005 Forslaget er offentligt bekendtgjort den 11. januar 2006 På Byrådets Vegne Carsten Kissmeyer Borgmester Jørgen Schmidt Kommunaldirektør Således endeligt vedtaget af Ikast Byråd som lokalplan den 4. april Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 10. april På Byrådets Vegne Carsten Kissmeyer Borgmester Jørgen Schmidt Kommunaldirektør 22

23 4d 5e 1ob 1oa 1nø 3ao 3an 3bi 3av 7 5h 5o 3au 3at 3ay 5n 3ax æ 3am 3al 3ak 3ai 3as 3ar 3aq 4ti 4ky 4kz 3ap 4kæ 4kø kv p kx 4kq 4kk 4kn 4kg 4ku 4kt 4kr 4ks 4lh 4lp 4km 4kl 4lq 4ly 4lz 4læ 3az 3aæ 3ba 3aø 4la 4lb 3bb 4lc 3be 3bh 3bg 3bf 3bc 3bd 4ld 3ah 4lg 4li 4ql 4lo 4lf 4lk 4ln 4ll 4lm 4lr 4ls 4lx 4lø 4lt 4lu a 4lv 4le 4mæ 4mz 4my 4mø 4mx 4mr 4mq 4qo 4ml 4ms 4mt 4mp 4mm 5m 5k 5l 5g 3bk 3bl 3bm 3cf 3bn 3e 3bo 3bs 3br 3bp 3bq 3bu 3bt 5i 3bv 3bæ 3bx 3by 3bz 4na 4qp 4nb 4nc 4ni 4nk 4mu 4mv 4mo 4mn 4nr 4ns y 4nd 4qr 4nh 4ne 3bø 4nn 4ng 4nl 4nq 4nm 4nt 4nu 4np 4no 4qt 3cd 3ce 3cc 3ca 3cb 2dl 2dk 4nf 2dh 4ry 4th 1m 1cg 2dg 2do 2da 2d N Signaturforklaring: Matrikelkort med lokalplanområde Lokalplan 151 Målforhold 1:5.000 Ikast Kommune December 2005 Kortbilag 1 Lokalplanområde Lokalplan 151 B A

24

25 B i l a g 3 Plejeplan for flerrækkede løvtræsbælter. Formål: Løvtræshegn som består af flere rækker og forskellige buske og træer skal både give tæt og ubrudt læ, men ligeledes med deres frodighed afgrænse rum og bidrage med deres blomster og frugter til en mere stabil og miljøvenlig anvendelse af friarealerne. Planteafstanden og rækkeafstanden ville kunne variere i de forskellige hegn, men vil normalt være mellem 1 m. og 1 1/2 m. Plantesammensætning: Løvtræsbælter vil som nævnt fortrinsvis bestå at løvfældende træer og buske, men der ville kunne være iblandet en mindre % del nåletræer som ofte er valgt for at give beplantningen større variation og stabilitet. Pleje: Efter afsluttet etableringsfase skal løvtræsbeæltet vedligeholdes således, at der opnås det ønskede helhedsindtryk af et tæt og ubrudt "skovbryn". Løvtræsplantinger er fra starten sammensat af både amme- og blivetræer og forskellige buske hvis hovedformål er at give underlæ når de større blivetræer gror op. Ved regelmæssig tynding af ammetræer og -buske skal der gives plads til blivetræer. Den første tynding skal være afhængig af plantningens tilvækst, og vil formodentlig skulle genemføres 5 til 8 år efter etableringen. De efterfølgende tyndinger skal sidenhen afpasses efter tilvæksten og de enkelte arters udvikling. De tyndede effekter kan blive i beplantningen såfremt de ikke er alt for store og / eller virker uordentlige. Det ville altid være en fordel at lade effekterne blive i beplantingen for derved at skabe større variation for fauna og dermed større økologisk stabilitet. Overdragelse af løvtræsplanting: Vil formodentlig ske efter to til tre års vel etableret plantning og ledsages af et overdragelsesedokument som indeholder en beskrivelse af plantningen og en planteliste hvor der nærmer redegøres for de ønske blivetræer og de ammetræer og evt. buske der skal fjernes som hegnet og beplantningen gror til. C. H. von Blücher Drifts- og anlægschef.

Lokalplan nr. 125. For et erhvervsområde ved Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 125. For et erhvervsområde ved Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 125 For et erhvervsområde ved Thrigesvej, Ikast by Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6 2. Eksisterende forhold......6 3. Baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 116 For et tæt-lav boligområde ved Jernbanegade i Engesvang by Ikast Kommune Ikast Kommune Plan- og bygningsafdelingen Rådhuset, Torvet l 7430 Ikast Lokalplan nr. 116 For et tæt- lav boligområde

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 80. Erhvervsområde ved Uhregårds Alle, Isenvadvej og den kommende motorvej syd om Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 80. Erhvervsområde ved Uhregårds Alle, Isenvadvej og den kommende motorvej syd om Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 80 Erhvervsområde ved Uhregårds Alle, Isenvadvej og den kommende motorvej syd om Ikast by Ikast Kommune Lokalplan nr. 80 For et erhvervsområde ved Uhregårds Allé, Isenvadvej og den kommende

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Europavej i Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr Erhvervsområde ved Europavej i Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 108 Erhvervsområde ved Europavej i Ikast by Ikast Kommune For et erhvervsområde ved Europavej i Ikast by Ika^Kommune Titel Lokalplan nr. 108 Erhvervsområde ved Europavej i Ikast by Udarbejdet

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr For et grønt område ved Kragelundvej i Engesvang. Ikast - Brande Kommune Januar 2007

Lokalplan nr For et grønt område ved Kragelundvej i Engesvang. Ikast - Brande Kommune Januar 2007 Lokalplan nr. 155 For et grønt område ved Kragelundvej i Engesvang, Ikast - Brande Kommune Januar 2007 Titell Lokalplan nr. 155 Grønt område ved Kragelundvej i Engesvang Udarbejdet af Ikast Kommune Planafdelingen

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 26. Thrigesvej, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 26 Thrigesvej, Ikast by Ikast Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11.1. Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast

LOKALPLAN NR. 11.1. Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast LOKALPLAN NR. 11.1 Område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast Titel Lokalplan nr. 11.1 For et område til institutioner og erhverv ved Bøgildvej i Ikast Udarbejdet af Årstiderne Arkitekter

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ

Lokalplan Forslag. Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 023-707 Erhvervsområde ved Auningvej i Nørager Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDLEDNING Vejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 90. Erhvervsområde i Engesvang by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 90. Erhvervsområde i Engesvang by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 90 Erhvervsområde i Engesvang by Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?... 3 Lokalplanredegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanområdet... 4 Lokalplanens indhold...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald

THYHOLM KOMMUNE. LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 6.1 FOR GENBRUGSPLADS PÅ KALKVÆRKSVEJ Genbrugsplads og omlasteplads for farligt affald FREMLAGT FRA DEN 26. JUNI 2002 TIL DEN 21. AUGUST 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 2. OKTOBER

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere