Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring"

Transkript

1 Erhvervsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 274 Offentligt NOTAT TIL ERHVERVSUDVALGET 20. august 2005 Sag 111/1-3/ubp/hbj Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring Udkast til et forslag til en ny lov om markedsføring, hvori prismærkningslovens regler er indarbejdet, har været sendt i høring. Baggrunden for lovforslaget er, at regeringen som led i arbejdet med regelforenkling har besluttet, at der skal foretages en gennemgribende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven med henblik på at skabe velfungerende markeder med klare rettigheder, effektiv information, sikring af forbrugernes frie valg og effektiv konkurrence. Udkastet til lovforslaget er baseret på markedsføringsudvalgets betænkning Markedsføring og prisoplysning, betænkning nr. 1457/2005 og regeringsgrundlaget, hvoraf fremgår, at revisionen af lovene skal tilvejebringe klarere regler om bl.a. prisoplysning for tjenesteydelser, reklameidentifikation, begrænsninger for reklamer rettet mod børn og unge samt fjernelse af unødvendige forbud. Udkastet til lovforslag har været sendt i høring til de organisationer og myndigheder som fremgår af vedhæftede høringsliste. Følgende organisationer, institutioner og myndigheder har afgivet høringssvar: Advokatrådet, Bryggeriforeningen, Børnerådet, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Dansk Textil Union på vegne af Danmarks Skohandlerforening og Danmarks Tapet- og Farvehandlerforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Danske Mediers Forum, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB), De Danske Bilimportører, De Samvirkende Købmænd, Finansrådet, Energitilsynet, FDIH, Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Foreningen af Danske InternetMedier, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen for Industriel Retsbeskyttelse, Forsikring & Pension, HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene, Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Kvinderådet, Miljøministeriet, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Radio- og tv-nævnet, Realkreditrådet, Skatteministeriet, Sø- og Handelsretten, og TV 2/Danmark A/S. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Miljøministeriet har ikke haft bemærkninger til lovforslaget.

2 2 Generelle bemærkninger til lovforslaget Advokatrådet, Dansk Industri, Danmarks Rejsebureau Forening, Danske Mediers Forum, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Foreningen af Danske InternetMedier, Forbrugerombudsmanden og TV2/Danmark A/S er generelt positive over for forslagets intentioner om at regelforenkle, effektivisere og modernisere markedsføringsloven og prismærkningsloven. Dansk Handel & Service, Finansrådet, Forbrugerrådet og Forsikring og Pension finder, at en ændring af markedsføringsloven bør indeholde den relevante EUlovgivning og først fremsættes, når direktivet om urimelig handelspraksis og forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger er indarbejdet i lovforslaget. Forbrugerrådet, De Samvirkende Købmænd og Håndværksrådet finder det især uheldigt, at man ikke afventer en afklaring i forhold til forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger, men foreslår lovens specialforbud ophævet. Dansk Industri og TV2/reklame A/S er omvendt tilfredse med, at lovforslaget ikke afventer en stillingtagen til forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger. Forbrugerrådet er generelt af den opfattelse, at regelforenkling kun bør gennemføres, når det ikke indebærer, at væsentlige forbrugerhensyn sættes over styr. Rådet er desuden skuffet over, at så få af dets synspunkter i markedsføringsudvalgets betænkning har fundet vej til udkastet. Dansk Handel og Service finder grundlæggende, at der ikke er behov for at ændre loven eller indføre nye regler. Det er samtidig vigtigt, at man sikrer, at den danske lovgivning ligger på niveau med lovgivningen på de vigtigste eksportmarkeder. Man finder på den baggrund, at der bør sættes fokus på håndhævelsen i stedet. I den forbindelse mener Dansk Handel & Service, at der er behov for at se på Forbrugerombudsmandens administration og reglerne herfor. Det er korrekt, at direktivet om urimelig handelspraksis er vedtaget og skal implementeres i markedsføringsloven i løbet af de kommende år. Gennemførelsen er ikke medtaget i dette lovforslag, da lovforslagets formål er at revidere markedsføringsloven og prismærkningsloven på baggrund af Markedsføringsudvalgets anbefalinger. Hertil kommer at det ikke tidsmæssigt har været muligt at medtage implementering i lovforslaget, idet det er en omfattende teknisk opgave. Det er heller ikke nødvendigt, da direktivet først skal være gennemført i dansk ret to år efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket ikke er sket endnu. Hertil kommer, at der både i EU- og nordisk regi vil blive påbegyndt samarbejdsgrupper om implementeringen af direktivet for at sikre en fælles forståelse af reglerne på området og fælles retsenhed. Hvad angår en harmonisering af EU-reglerne for salgsfremmende foranstaltninger via en vedtagelse af forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger, er forhandlingerne om forslaget gået i stå, og det er uklart, hvornår de genoptages.

3 3 Ophævelse af specialforbudene Advokatrådet, Bryggeriforeningen, Danske Mediers Forum, Danske Reklame og Relationsbureauers Brancheforening, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Industri, Forbrugerombudsmanden og TV2/Danmark A/S er generelt positive overfor en ophævelse af markedsføringslovens specialforbud og ser det som et udtryk for en modernisering og regelforenkling af loven. Dansk Handel & Service finder ligeledes ophævelsen positiv, men ønsker forbudet mod rabatkuponer bibeholdt. Dansk Textil Union, De Samvirkende Købmænd, Forbrugerrådet, HTS og Håndværksrådet fraråder en ophævelse af specialforbudene. Oliebranchens Fællesrepræsentation fraråder en ophævelse af forbudet mod rabatkuponer. Som begrundelse anføres det, at specialforbudene udgør et vigtigt værn for forbrugerne og konkurrerende virksomheder imod prissløring og fokusforskydning fra varens eller tjenesteydelsens pris og kvalitet til den salgsfremmende foranstaltning. Endvidere anføres det, at specialforbudene udgør en væsentlig beskyttelse for mindre virksomheder, som ikke vil være i stand til at matche store konkurrenters tilbud om tilgift eller konkurrencer. Hvad angår forbudet mod rabatkuponer anføres det, at en ophævelse vil føre til forskelsbehandling af kunderne, øget besvær for forbrugerne og administrative omkostninger og besvær forbundet med håndtering af kuponerne for detailhandlen. Forbrugerrådet peger samtidig på, at en ophævelse af specialforbudene vil være processkabende, idet det vil være nødvendigt at føre en række retssager for at få fastlagt grænserne for anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger i forhold til markedsføringslovens generalklausul og vildledningsforbudet. En ophævelse af forbudene kan ikke begrundes med, at disse er blevet udhulet af retspraksis, idet man blot kan ændre bestemmelserne og lukke de huller, som er opstået. Endelig peger Forbrugerrådet på, at såfremt man ophæver specialforbudene, bør der indsættes en lille generalklausul om salgsfremmende foranstaltninger, som skal sikre, at disse virker og markedsføres således, at forbrugeren sikres gennemsigtighed, frivillighed og rimelige vilkår. Regeringen lægger stor vægt på at markedsføringsloven moderniseres og regelforenkles. En afskaffelse af specialforbudene vil betyde, at de statiske forbud bliver erstattet af en dynamisk og smidig regulering, som på den ene side tilgodeser forbrugernes behov for at kunne gennemskue og selv tage stilling til tilbud, og på den anden side ønsket om at give erhvervslivet større frihed i udformningen af deres markedsføring herunder, mulighed for at markedsføre sig ens på tværs af grænserne indenfor EU. Hensynet til forbrugerbeskyttelsen bliver fortsat tilgodeset, selvom det fremover vil være lovligt at anvende salgsfremmende foranstaltninger. De hensyn om gennemsigtighed og gennemskuelighed, som ligger bag de nuværende specialforbud, vil nemlig blive sikret ved, at der indføres nye oplysningskrav, som skal sætte forbrugerne i

4 4 stand til at gennem- og overskue tilbud med fx tilgift eller rabatmærker. Hertil kommer, at generalklausulen om god skik og forbudet mod vildledning vil kunne anvendes til at gribe ind overfor tilbud med salgsfremmende foranstaltninger, som er udformet på en måde, der konkret er i strid med god markedsføringsskik eller er vildledende eller utilbørlig. Sammenlægningen af markedsføringsloven og prismærkningsloven Advokatrådet, Dansk Industri, Dansk Handel & Service, FDIH, Forbrugerrådet, HTS og TV2/Danmark A/S støtter forslaget om at ophæve prismærkningsloven og overføre reglerne herfra til markedsføringsloven. Dansk Industri, Dansk Handel & Service, Forbrugerrådet og HTS finder endvidere, at en sammensmeltning vil medføre et koordineret tilsyn med alle regler om prismarkedsførings hos Forbrugerombudsmanden. Danmarks Rejsebureauforening støtter sammenlægningen og forventer, at Forbrugerombudsmanden ved sit tilsyn også vil prioritere henvendelser fra andre erhvervsdrivende om konkurrenters manglende efterlevelse af lovens prisoplysningskrav. Det forventes endvidere, at tilsynet ikke blot består i oversendelse af overtrædelser til politiet, men at henvendelserne tages op til egentlig sagsbehandling. til de enkelte bestemmelser i udkastet til lovforslag 1 lovens formål Bestemmelsen angiver lovens formål og de hensyn, som loven skal varetage. Desuden indeholder den det generelle krav om, at virksomheder omfattet af loven skal overholde god markedsføringsskik. Dansk Byggeri, Dansk Industri, Danske Mediers Forum og Radio- og tv-nævnet støtter den nye formålsbestemmelse. Det er positivt, at de hensyn, som loven skal varetage, skrives ind i bestemmelsen, og at hensynene også fremover er sideordnede. Dansk Handel & Service finder, at man burde benytte det mere moderne udtryk god markedsadfærd, idet god markedsføringsskik ofte forstås som kun omfattende reklame. Danske Handel & Service og Dansk Industri finder desuden, at der bør medtages en forbrugerdefinition med reference til EF-domstolens standard for en gennemsnitlig forbruger. Udtrykket god markedsføringsskik er bibeholdt for at signalere, at man ikke ønsker at ændre på retstilstanden eller retspraksis i forhold til den nuværende generalklausul. Forbrugerdefinitionen skønnes at være unødvendig og uhensigtsmæssig, idet forbrugerdefinitionen er en retlig standard, som udvikler sig over tid. Anvendelsen af EFdomstolens fortolkning finder desuden allerede sted, idet det er naturligt, at domstolene inddrager relevante EU-regler og EF-domstolens fortolkning af disse regler i anvendelsen af markedsføringslovens bestemmelser.

5 5 2 anvendelsesområde Bestemmelsen angiver lovens anvendelsesområde og præciserer som noget nyt at offentlige virksomheder også er omfattet af loven. Som i den nuværende lovgivning undtages virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed fra en række af lovens regler, idet disse virksomheder i stedet er reguleret af regler i den finansielle lovgivning. Dansk Handel & Service, Dansk Industri, FDIH, Forbrugerrådet og HTS bifalder præciseringen af lovens anvendelsesområde i forhold til offentlige virksomheder. Finansrådet, Forsikring & Pension og Realkreditrådet tilslutter sig, at virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed bliver undtaget fra visse bestemmelser, hvor der også findes regler herom i den finansielle lovgivning, idet man derved undgår dobbeltregulering. 4 reklameidentifikation Bestemmelsen indfører et strafbelagt krav om at en reklame skal kunne identificeres. Forbrugerombudsmanden anser den nye strafbelagte bestemmelse som et bedre grundlag for at føre tilsyn og foretage indgreb mod skjult reklame. Advokatrådet anser ligeledes bestemmelsen som et klart fremskridt for markedsføringsrettens systematik og effektivitet. Forbrugerrådet mener bestemt, at der er behov for regler om reklameidentifikation, men finder den foreslåede bestemmelse utilstrækkelig. Der bør således stilles krav om, at det af reklamen skal fremgå, hvem der reklameres for. Det bør endvidere præciseres, at identifikationen skal ske i eller sammen med reklamen. Ligeledes bør der indføres et krav om, at identifikationen skal være tydelig. Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Handel & Service, Danske Mediers Forum, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Dansk Industri, FDIH og HTS er enig i, at reklame bør kunne identificeres, men finder bestemmelsen overflødig, idet dette område allerede er reguleret af markedsføringslovens generalklausul om god skik og Det Internationale Handelskammer ICC s kodeks for god reklamepraksis. Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Industri og Danske Mediers Forum kan dog tilslutte sig udformningen af bestemmelsen, såfremt der skal indføres en bestemmelse om reklameidentifikation. Dansk Ejendomsmæglerforening finder bestemmelsen alt for vidtgående, og foreslår den indskrænket til kun at omfatte tilfælde, hvor anbefalinger, der fremstår som journalistiske anmeldelser, i virkeligheden er reklame, som der er betalt et vederlag for. Dansk Handel & Service mener, at en regel i givet fald bør svare til direktivet om urimelig handelspraksis, bilag 1, pkt. 8, som også er indskrænket til at gælde markedsføring i redaktionelt indhold i medierne. Dansk Handel & Service, Danske Mediers Forum og Foreningen af InternetMedier tager endvidere skarp afstand fra, at bestemmelsen er strafbelagt, idet man finder be-

6 6 stemmelsens formulering uklar. Advokatrådet peger på, at det forhold at bestemmelsen er strafbelagt nødvendiggør klare meldinger om reglens fremtidige anvendelse. Bryggeriforeningen, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening og HTS peger på, at det af bemærkningerne til bestemmelsen klart bør fremgå, at brug af såkaldte teasere (reklamer som ikke med det samme afsløres som en reklame) er tilladt. Danske Mediers Forum, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, Kulturministeriet, Radio- og tv-nævnet og TV2 /Danmark A/S finder, at Radio- og tvnævnets særlige kompetence til at behandle sager om skjult reklame i relation til radio- og tv-stationers overtrædelse af radio- og fjernsynslovgivningens regler om skjult reklame bør beskrives i bemærkningerne til bestemmelsen. TV2/Danmark A/S peger samtidig på, at det af lovbemærkningerne bør fremgå, at Forbrugerombudsmanden skal koordinere lovfortolkning og praksis med Radio- og tv-nævnet. ne til bestemmelsen vil blive præciseret, så det klart fremgår, at bestemmelsen ikke er til hinder for brug af teasere, ligesom reguleringen af radio- og tv-området og Radio- og tv-nævnets kompetence klart vil blive beskrevet i bemærkningerne til bestemmelsen. Der skønnes ikke at være et særligt behov for et krav om, at det skal oplyses, på hvis vegne der reklameres, så længe det er tydeligt, at der tale om en reklame. Der skønnes ikke at være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at strafbelægge bestemmelsen. Der findes således en tilsvarende strafbelagt bestemmelse i radio- og tvlovgivningen. 8 reklame rettet mod børn og unge Bestemmelsen indfører et krav om, at man skal udvise særlig hensyntagen i forbindelse med markedsføring rettet mod børn og unge p.g.a. deres manglende erfaring og naturlige godtroenhed. I bestemmelsens stykke 2 indføres et stafbelagt forbud mod at anvende særlig grove virkemidler i reklamer rettet mod børn og unge. Advokatrådet, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Handel & Service og Forbrugerombudsmanden støtter, at der skal tages særlig hensyn til børn og unge og dermed den foreslåede bestemmelse. Danske Mediers Forum kan ligeledes acceptere bestemmelsen, og går samtidig ud fra, at der sker den fornødne koordination mellem Forbrugerombudsmanden og Radio- og tv-nævnet i forbindelse med håndhævelse af reglerne. Bryggeriforeningen bemærker, at det nye stykke 2 vil forbyde henvisninger til druk i forbindelse med markedsføring af ikke alkoholholdige produkter og ydelser. Foreningen bemærker hertil, at referencer til umådeholdent forbrug i markedsføring for alkoholprodukter allerede i dag er reguleret af retningslinierne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

7 7 Børnerådet og Forbrugerrådet hilser ligeledes bestemmelsen velkommen, men finder, at den bør skærpes på nogle områder. Børnerådet mener, at der er behov for at præcisere bestemmelsen og den foreslåede bestemmelse om reklameidentifikation i forbindelse med spil på nettet, så der stilles krav om, at det klart skal fremgå, at formålet med spillet er at markedsføre et bestemt produkt. Børnerådet finder også, at det skal være forbudt at markedsføre alkoholprodukter, hvori der indgår slik og chokolade. Børnerådet og Forbrugerrådet ønsker et strafbelagt forbud mod at benytte børn og unge som salgsagenter og at der indføres reklamefri områder i skoler og på daginstitutioner. Herudover finder Forbrugerrådet også, at der bør indføres et forbud mod at spille på eller vise sex i reklamer rettet mod børn og unge, at markedsføre usunde fødevarer over for børn og unge, at markedsføre alkoholholdige drikkevarer over for personer under 18 år, samt et forbud mod til brug for markedsføring at indhente personlige oplysninger fra unge under 16 år uden forældrenes samtykke. Dansk Industri, Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening og HTS finder det naturligt, at der udvises særlig agtpågivenhed i forbindelse med markedsføring rettet mod børn og unge, men finder at området allerede er tilstrækkeligt reguleret af lovens generalklausul om god skik og vildledningsforbudet. Man er derfor af principielle grunde modstandere af den nye bestemmelse. Såfremt der skal indføres en sådan bestemmelse kan man dog tilslutte sig formuleringen. Dansk Handel & Service, FDIH og HTS finder, at bestemmelsen bør indeholde en aldersgrænse. HTS finder ikke, at stk. 2 bør strafbelægges, mens Advokatrådet peger på, at det forhold, at stk. 2 er strafbelagt nødvendiggør klare meldinger om reglernes fremtidige administration. Der er med den foreslåede bestemmelse søgt at finde en balance mellem ønsket om at skærpe reglerne om markedsføring rettet mod børn og unge og ønsket om at bevare loven som en generel lov, hvoraf de overordnede principper for markedsføring fremgår. Meget specifikke forbud mod konkrete markedsføringsmetoder, eller markedsføring af særlige produkter hører ikke hjemme i markedsføringsloven. Hertil kommer, at lovens generelle regler, særlovgivning eller frivillige aftaler i dag regulerer de konkrete områder, som er nævnt i høringssvarene. Det vil i bemærkningerne til bestemmelsen blive præciseret, at markedsføringen skal bedømmes i forhold til den konkrete aldersgruppe, den henvender sig til, og at begrebet børn og unge generelt dækker personer op til 18 år. Endelig vil det i bemærkninger blive anført, at det forventes, at Forbrugerombudsmanden udsender en vejledning om anvendelsen af bestemmelsens stk om salgsfremmende foranstaltninger Med bestemmelsen foreslås indført en generel oplysningsforpligtelse, så forbrugerne kan gennemskue det reelle indhold af et tilbud, der omfatter en salgsfremmende foranstaltning.

8 8 Forbrugerombudsmanden finder den nye bestemmelse, som træder i stedet for specialforbudene, mere tidssvarende og et bedre grundlag for håndhævelse også i forhold til nye og anderledes markedsføringsmetoder. Forsikring & Pension kan ligeledes tilslutte sig bestemmelsen. Advokatrådet finder, at den nye bestemmelse administreret efter hensigten, vil være en dynamisk regulering frem for de statiske specialforbud. Danske Mediers Forum er generelt positiv overfor en ophævelse af specialforbudene og den foreslåede bestemmelse, men finder det vigtigt, at den praktiske håndhævelse sikrer, at informationskravene tilpasses den konkrete markedsføring og medietype, herunder at man fx ikke stiller så store informationskrav, at det i praksis umuliggør brug af sms. Dansk Industri finder bestemmelsen og bemærkningerne så vagt formuleret, at det er vanskeligt at se, hvad den skal bruges til, og om der er behov for den. Dansk Handel & Service mener, at bestemmelsen bør konkretiseres, så det klart fremgår, hvilke betingelser bestemmelsen sigter til, men at der ikke er behov for den. Advokatrådet finder, at det kan overvejes om bestemmelsen er overflødig, da handlinger i strid med den samtidig vil være i strid med generalklausulen og vildledningsforbudet. Af retssikkerhedsmæssige grunde er Foreningen Industriel Retsbeskyttelse og Realkreditrådet betænkelige ved at strafbelægge den, mens Dansk Industri og Dansk Handel & Service finder det helt uacceptabelt. Sø- og Handelsretten opfordrer til, at bestemmelsen udgår, idet forbrugerne allerede er tilstrækkeligt beskyttet af markedsføringslovens generalklausul, og da bestemmelsen i øvrigt er uklar. Indførelse af en sådan bestemmelse bør i øvrigt afvente en afklaring af en evt. harmonisering af brugen af salgsfremmende foranstaltninger i EU. FDIH anbefaler, at en ophævelse af specialforbudene og indførelse af en bestemmelse om oplysningskrav afventer forordningen om salgsfremmende foranstaltninger. Der er således potentiel risiko for, at bestemmelsen på ny må ændres med deraf følgende skabelse af ny praksis, når forordningen vedtages. Forbrugerrådet, Dansk Textil Union, HTS og Håndværksrådet er som anført under de generelle bemærkninger, modstandere af at ophæve specialforbudene, og finder at oplysningsbestemmelsen på ingen måde kan erstatte forbudene. Hvis den indføres lægger Forbrugerrådet dog vægt på, at den bliver strafbelagt. Dansk Textil Union og HTS peger samtidig på, at den nye bestemmelse er en isoleret dansk bestemmelse, hvis rækkevidde man ikke kan overskue. FDIH og HTS bemærker endvidere, at den nye bestemmelse vil være processkabende, idet dens endelige indhold kun kan fastlægges via domspraksis. Bestemmelsen er indsat for at sikre forbrugerne tilstrækkelig information i forbindelse med anvendelse af salgsfremmende foranstaltninger til at kunne overskue den reel-

9 9 le værdi af et tilbud, som indeholder en salgsfremmende foranstaltning fx et tilbud om tilgift. Det er tvivlsomt, om generalklausulen om god skik og vildledningsforbudet vil sikre en sådan konkret oplysningsforpligtelse. Selvom det ikke på nuværende tidspunkt er muligt fuldstændig at sikre, at oplysningskravene i den nye bestemmelse vil svare til de oplysningsforpligtelser, som en gennemførelse af forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger vil indebære, skønnes de dog på mange punkter at svare hertil. En eventuel gennemførelse af forslaget vil derfor kun betyde mindre justeringer. Dette skal desuden ses i lyset af, at det er tvivlsomt om og i givet fald hvornår, der vil ske en harmonisering af retstilstanden på dette område indenfor EU. Enkelte organisationer har herudover nogle mere tekniske bemærkninger til bestemmelsen. Der skønnes ikke at være retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved at strafbelægge bestemmelsen, men det vil være hensigtsmæssigt, at Forbrugerombudsmanden i forbindelse med lovens ikrafttræden udsender en vejledning om, hvorledes bestemmelsen vil blive administreret og heri mere konkret beskriver oplysningsforpligtelserne i relation til forskellige former for salgsfremmende foranstaltninger. 10 garantier Bestemmelsen af en ordret videreførelse af den nuværende 4 i markedsføringsloven, som udgør den offentligretlige gennemførelse af bestemmelser om garanti i forbrugerkøbsdirektivet. Dansk Handel & Service bemærker, at det er forbundet med store omkostninger at oversætte udenlandske garantier til dansk og ompakke færdigpakkede varer blot for at vedlægge en dansk garanti. Man foreslår derfor, at loven ændres således, at man kun kan kræve garantier på dansk, såfremt de anvendes i markedsføringen af et produkt. De Danske Bilimportører finder Forbrugerombudsmandens fortolkning af bestemmelsen urimelig. Man peger særligt på det forhold, at ombudsmanden stiller krav om, at en garanti for at opfylde lovens krav om at give forbrugeren en væsentlig bedre retsstilling, skal have en længere varighed end købelovens reklamationsfrist på 2 år. Man foreslår derfor, at bestemmelsen ændres, så ordet væsentlig udgår af bestemmelsen alternativ erstattes af en virkelig og reel forbedring. Forbrugerrådet finder, at der er behov for at ændre bestemmelsen, så den erhvervsdrivende skal kunne føre bevis for, at forbrugeren er informeret om, at garantien ikke har indflydelse på beskyttelseslovgivningen, idet forbrugerne har vanskeligt ved at skelne mellem garanti og købelov. Der har ikke i markedsføringsudvalget, hvor såvel Forbrugerrådet som Dansk Handel & Service har været repræsenteret, været fremført kritik af bestemmelsen eller Forbrugerombudsmandens fortolkning af reglerne.

10 10 Kravet om at skriftlige garantier skal være udformet på dansk har til formål at sikre forbrugerne reel mulighed for at kunne sætte sig ind i garantien. Der er ikke i loven et krav om, at garantien skal være pakket sammen med varen og dermed ikke noget til hinder for, at den danske udgave af garantien kan udleveres i forbindelse med købet. Hvad angår kravet om en væsentlig bedre retsstilling blev dette indsat i loven i 1994 med det formål at præcisere bestemmelsens ordlyd, idet det siden bestemmelsens indførelse i 1974 af bemærkningerne har fremgået, at formålet med bestemmelsen er at sikre, at en garanti er ensbetydende med virkelige reelle forbedringer for forbrugeren. Det er vanskeligt at se, hvordan indførelse af en bevisbyrde regel vil sikre forbrugerne bedre forståelse af deres retsstilling. 11, stk. 1 prisoplysning for varer Med forslaget i 11, stk. 1, 1. pkt. videreføres den gældende regel i prismærkningsloven om oplysning af priser for varer inkl. moms og afgifter. I 2. pkt. foreslås det, at afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne skal oplyses særskilt. Danmarks Rejsebureauforening finder, at der i bemærkningerne bør redegøres yderligere for ordlyden af 11, stk. 1, idet der kan være tvivl om, hvordan bestemmelsens tydelighedskrav opfyldes. Det anføres således, at for 2. pkt. om separat oplysning om afgifter og omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugeren, har visse parter anført, at 2. pkt. medfører, at man ikke er forpligtet til at opgive en totalpris. Forbrugerrådet finder, at lovforslagets bemærkninger om brug af scannere bør udbygges i betragtning af, at dette område har givet anledning til problemer i praksis. Det vil blive præciseret i bemærkningerne, at prisoplysningskravet medfører, at den erhvervsdrivende skal oplyse totalprisen hvilket vil sige det samlede beløb, som forbrugeren skal betale direkte til den erhvervsdrivende uanset om dette er skatter, som den erhvervsdrivende betaler videre til det offentlige eller gebyrer. Kun afgifter eller omkostninger, som den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at opkræve direkte hos forbrugerne, skal oplyses særskilt. Det skal uddybes nærmere i bemærkningerne. Brugen af scannere må ifølge lovforslagets bemærkninger ikke medføre, at forbrugerne stilles ringere end ved traditionel prismærkning. Dette spørgsmål er bedst egnet til at blive uddybet af Forbrugerombudsmanden ved udformning af retningslinier i samarbejde med de relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer. 11, stk. 1, 3. pkt. ligestilling af reglerne for prisoplysning ved salg fra fysiske forretningslokaler og på internettet Med lovforslagets 11, stk. 1, 3. pkt. foreslås det, at reglerne for prisoplysning ved salg fra fysiske forretningslokaler også finder anvendelse ved salg på internettet. Dette betyder ifølge

11 11 bemærkningerne, at forbrugerne også på internettet skal have oplyst prisen ved den første præsentation af varen. Dansk Industri, Danmarks Rejsebureauforening, Forbrugerrådet og HTS støtter dette forslag. Forbrugerrådet finder dog, at spørgsmålet om tydelighedskravet ved mærkning i internetbutikker bør præciseres i bemærkningerne til lovforslaget. Videnskabsministeriet finder, at det bør tydeliggøres, at der også i forhold til markedsføring af varer og tjenester via tekstbeskeder over mobiltelefoner gælder fleksibilitet med hensyn til, hvordan prisoplysninger skal gives. Danske Mediers Forum noterer dette forslag, men finder, at spørgsmålet om, hvordan og i hvilke tilfælde prisoplysningskravet opfyldes på internettet, bør præciseres nærmere og underkastes en fornyet undersøgelse, inden lovforslaget fremsættes. Foreningen af Danske InternetMedier uddyber dette høringssvar og advarer på det kraftigste mod at indføre regler om prisoplysning ved første præsentation af varen for internetbutikker. Det anføres, at der grundlæggende er en forskel på at fremvise varer i en fysisk butik og en internetbutik. I den fysiske forretning bliver forbrugeren præsenteret for de fysiske varer, mens forbrugeren på internettet slet ikke får fremvist varen. Der fortælles kun om varen i internetbutikken og i mange forskellige sammenhænge, fx. på produklistesider, søgeresultatsider, annoncering i internetbutikker, anbefalingslister, relateret viden og selve produktsiden. Dette gør det vanskeligt at bestemme, hvornår produktpræsentationen finder sted i internetbutikker, og hvornår der skal gives prisoplysninger. Såfremt der skal gives prisoplysninger ved enhver første præsentation af en vare i en internetbutik anfører foreningen, at reglerne i bedste fald vil blive virkningsløse og i værste fald vil internetbutikkerne blive mere stive og mindre brugervenlige, fordi der ved enhver præsentation af varen skal gives oplysninger om prisen, ligesom internetbutikkerne vil blive påført ekstra omkostninger. FDIH finder ligeledes at lovforslaget skal tage højde for de grundlæggende forskelle mellem fysiske butikker og internetbutikker og nævner også i den forbindelse spørgsmålet om første præsentation. I fysiske forretninger skal der gives oplysning om prisen for en vare, når forbrugeren står over for den. Dette er i bemærkningerne beskrevet som den første præsentation af varen. I lyset af høringssvarene vil det i bemærkningerne blive præciseret, at der ikke nødvendigvis skal gives prisoplysninger første gang produktet nævnes i en internetbutik. Prisoplysningskravet vil i en internetbutik være opfyldt, når forbrugeren let og hurtigt kan gøre sig bekendt med prisen for et produkt. Dette vil fx være tilfældet, når forbrugeren fra den første præsentation kan klikke sig videre til en side, hvor varens pris oplyses. 11, stk. 2 prisoplysning for tjenesteydelser Med lovforslagets 11, stk. 2, indføres et krav om skiltning med prisen for en tjenesteydelse. Hvis det ikke er muligt at oplyse den samlede pris for tjenesteydelsen, skal grundlaget for bereg-

12 12 ningen af prisen oplyses, såfremt dette vil gøre det muligt for forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Dansk Industri og Advokatrådet støtter dette forslag. Advokatrådet anfører, at relevant information om prisfastsættelse kan øge gennemsigtigheden og dermed skærpe konkurrencen. Dansk Handel & Service finder, at forslaget vil sikre gennemsigtighed og lige konkurrence og fremhæver, at det er positivt, at oplysningspligten er begrænset til de oplysninger, det er praktisk muligt at give. HTS finder, at det bør overvejes at præcisere i bestemmelsen, at 11, stk. 2, kun finder anvendelse ved udbud fra fast forretningssted, herunder på internettet, således som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget. Forbrugerrådet hilser dette forslag velkommen, men finder, at prisoplysningsreglen for tjenesteydelser bør gælde for alle tjenesteydelser og ikke kun tjenesteydelser med en fast pris eller tjenesteydelser, hvor grundlaget for beregningen af prisen vil kunne gøre det muligt for forbrugerne selv at beregne den endelige pris. Forbrugerrådet finder endvidere, at reglen ikke bør begrænses til udbud fra fast forretningssted. Den erhvervsdrivende bør endvidere forpligtes til at oplyse prisen af egen drift i forbindelse med besøg hos forbrugeren eller ved telefonisk kontakt. Håndværksrådet fremhæver, at det er væsentligt, at man ikke efterfølgende pålægger skærpede oplysningskrav og dermed yderligere byrder, når der med dette lovforslag indføres en generel regel om prisoplysninger. Dansk Ejendomsmæglerforening finder, at denne bestemmelse er næsten uanvendelig i ejendomsmæglerbranchen, idet ejendomsmægleres tjenesteydelser er mere komplekst sammensatte end de fx er for en tandlæge, gulvafsliber o.s.v. De nugældende regler, hvorefter priser i annoncer skal inkludere moms, fungerer efter foreningens opfattelse til fuld tilfredsstillelse for både erhvervsdrivende som forbrugere. Endvidere kan prislister give forbrugeren det indtryk, at der ikke kan forhandles om prisen, hvilket meget ofte finder sted inden for denne branche. Prisoplysningsreglen for tjenesteydelser bør ikke udstrækkes til også at finde anvendelse, hvor det ikke er muligt at oplyse prisen eller prisberegningsgrundlaget for tjenesteydelsen. En timepris giver således ikke forbrugeren et reelt billede af tjenesteydelsens samlede pris, idet den endelige pris afhænger af tidsforbruget, som forbrugeren ikke selv kan vurdere. ene giver derimod anledning til at præcisere i 11, stk. 2, at prisoplysningspligten for tjenesteydere kun gælder ved udbud fra fast forretningssted, hvilket står i modsætning til prisoplysningspligten for varer, der også gælder for varer, der fx sælges på markedspladser. Afgrænsningen af oplysningspligten for tjenesteydelser er i overensstemmelse med anbefalingerne fra markedsføringsudvalgets flertal.

13 13 Dansk Ejendomsmæglerforenings bemærkninger giver ikke anledning til at ændre lovforslaget, idet forbrugerne også på dette område har behov for at kunne orientere sig om priserne, inden der indgås en aftale om ejendomsformidling. Reglerne i 11, stk. 2, vurderes at være tilstrækkelig smidige til også at kunne tilpasses ejendomsmæglerbranchen. 11, stk. 3 annoncering mv. Det forslås, at når der ved annoncering eller på anden måde i markedsføringsmateriale oplyses om prisen for varer eller tjenesteydelser, skal oplysningerne omfatte gebyrer, omkostninger, moms og andre afgifter. Denne regel finder tilsvarende anvendelse for mundtlige prisoplysninger. HTS kan tilslutte sig lovforslaget på dette punkt. Forbrugerrådet finder, at prisoplysningspligten ved annoncering bør være ubetinget som i Sverige og Finland, således at der altid i annoncer skal gives prisoplysninger, når tjenesteydelsen og varen er konkretiseret. Det findes ikke hensigtsmæssigt at gøre prisoplysningspligten ubetinget ved annoncering. Markedsføringsudvalgets flertal fandt således, at en ubetinget pligt til at give prisoplysninger ved annoncering ville give anledning til afgrænsningsproblemer i forhold til imagereklamer, hvor formålet ikke er at reklamere for et bestemt produkt. Reglen vil endvidere gøre det umuligt for kæder af selvstændige detailhandlende samlet at annoncere, hvor prisen i de forskellige butikker varierer. 11, stk. 4 fakturering Med lovforslagets 11, stk. 4, foreslås en generel regel om, at den erhvervsdrivende på forbrugerens begæring skal tilstile denne en faktura for tjenesteydelser, der er udført efter regning. Skatteministeriet har oplyst, at det er enigt i lovforslagets bemærkninger om, at byrderne ved faktureringskravet vil være minimale, da virksomhederne allerede i dag er forpligtet til at udstede fakturaer efter momslovgivningen. Videnskabsministeriet bemærker, at man lægger til grund, at reglerne i telelovgivningen om adgang til at kræve en specificeret regning samt opkræve betaling herfor ikke vil være i modstrid med den foreslåede bestemmelse i markedsføringsloven. Dansk Byggeri finder det fornuftigt, at det i bemærkningerne til bestemmelsen anføres, at håndværkere har mulighed for at anføre en samlet pris for en række smådele. HTS finder, at der er en potentiel risiko for, at bestemmelsen vil føre til mere administration for de erhvervsdrivende, og man har derfor noteret sig, at kunden ifølge lovforslagets bemærkninger ikke kan forvente at få udspecificeret smådele fx ved håndværkerydelser.

14 14 Forbrugerrådet finder, at forbrugerne altid skal have en faktura, og ikke kun når de anmoder om det. Håndværksrådet fremhæver, at det er væsentligt, at man ikke efterfølgende pålægger skærpede dokumentationsskrav og dermed yderligere byrder, når der med dette lovforslag indføres en generel regel om fakturering. ene giver ikke anledning til ændringer i lovforslaget. Særligt for så vidt angår et ubetinget faktureringskrav kan det anføres, at forbrugerhensynet varetages fuldt ud tilstrækkeligt ved at forbrugeren kan anmode om en faktura. Et obligatorisk faktureringskrav vil pålægge erhvervslivet yderligere byrder. 11, stk. 5 bemyndigelser Med lovforslagets 11, stk. 5, kan ministeren for familie- og forbrugeranliggender udstede regler om præcisering af, særregler om og undtagelser fra prisoplysningskravene samt visse enkelte andre bemyndigelser. Inden disse regler kan udstedes, skal der forhandles med bl.a. repræsentanter for forbrugerne og relevante erhvervsorganisationer. Danske Mediers Forum kan støtte bestemmelsen. 12 kreditoplysninger Med lovforslagets 12 videreføres de gældende regler i prismærkningslovens 2 om kreditkøb. Forbrugerrådet finder, at de årlige omkostninger i procent bør anføres på en lige så fremtrædende måde som de øvrige kreditoplysninger. Rådet finder endvidere, at undtagelsen i 12, stk. 3, bør præciseres i bemærkningerne. Lovforslaget vil blive tilrettet, således som foreslået af Forbrugerrådet. 13 gebyrer Med lovforslagets 13 foreslås en regel om adgangen til at indføre nye gebyrer og ændre eksisterende gebyrer, herunder varsling af gebyrer. Er gebyrændringen væsentlig, eller opkræves et nyt gebyr, skal varslingen ske til forbrugeren ved individuel kommunikation, inden ændringen får virkning. Af varslingen skal fremgå, at forbrugeren uden omkostninger og inden for en nærmere angiven frist har ret til at opsige aftalen, således at forbrugeren kan komme ud af aftalen, inden ændringen træder i kraft. Bestemmelsen foreslås strafsanktioneret. Finansrådet er enige i, at finansielle virksomheder skal undtages fra gebyrbestemmelsen, idet reglen i 11, stk. 2, om prisoplysninger for tjenesteydelser ikke finder anvendelse for finansielle virksomheder. Således findes der i god-skik-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder regler om gebyrer. Denne regel er dog ikke snævert knyttet til gebyrer, men omfatter renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag, hvorfor

15 15 Finansrådet sætter spørgsmålstegn ved den afgrænsning og definition af gebyrer, der fremgår af bemærkningerne. Energitilsynet oplyser, at det på el- og naturgasområdet er fastlagt, at varsling af nye gebyrer skal ske senest ved førstkommmende opgørelse af forbrug eller faktura. Denne bestemmelse afviger derfor fra den foreslåede 13. Forbrugerrådet hilser en lovgivning om gebyrer velkommen. Forbrugerrådet finder dog, at bestemmelsen bør have civilretlig gennemslagskraft. Forbrugerombudsmanden oplyser, at brugen af gebyrer har været stærkt voksende gennem de sidste ti år, og at der er klart behov for generelle regler for, hvorledes gebyrer må bruges med henblik på at skabe større klarhed og gennemskuelighed. Forbrugerombudsmanden hilser derfor reguleringen af gebyrer velkommen. Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet finder, at der bør indføjes en regel om, at et gebyr ikke må opkræves, medmindre forbrugeren forinden købet er gjort udtrykkeligt opmærksom på gebyrer, størrelsen og hvorledes det beregnes. Endvidere bør der indføres principper for størrelsen af gebyrer. Forbrugerombudsmanden henviser i den forbindelse til et eksempel fra lov om visse betalingsmidler, hvorefter et gebyr for udbetaling af en restværdi på et forudbetalt betalingsmiddel ikke må overstige, hvad der under hensyn til udstederens omkostninger ved refusionen og omstændighederne i øvrigt er rimeligt. Endelig finder Forbrugerombudsmanden og Forbrugerrådet, at brugen af klart urimelige typer af gebyrer bør forhindres eller begrænses. Dansk Industri, Dansk Handel og Service og Sø- og Handelsretten finder, at spørgsmålet om anvendelsen af gebyrer burde underkastes en nærmere undersøgelse, inden området reguleres. Dansk Industri anfører endvidere, at de gebyrer, der omfattes af bestemmelsen, bør defineres. Sø- og Handelsretten finder endvidere, at forslaget til 13 vil kunne give anledning til en række vanskelige tvivlspørgsmål. Danske Mediers Forum finder, at spørgsmålet om gennemsigtighed for brugen af gebyrer allerede imødeses af reglerne i forslagets 11 om prisoplysninger for varer og tjenesteydelser. Tilsvarende bør fastsættelsen af gebyrer overlades til den frie prisdannelse. FDIH og HTS er tilfreds med, at den foreslåede bestemmelse ikke sætter grænser for, hvorvidt der må opkræves gebyrer og størrelsen af gebyrer. Dette reguleres af den fri prisdannelse. FDIH, HTS, Håndværksrådet og Dansk Handel & Service finder imidlertid, at spørgsmålet om, hvornår en gebyrændring er væsentlig, og derfor skal varsles individuelt, ikke er præciseret tilstrækkeligt. Såfremt det ikke er muligt at præcisere dette væsentlighedsbegreb, bør bestemmelsen ikke strafsanktioneres. HTS anfører, at hvis bestemmelsen ikke præciseres og fortsat strafsanktioneres vil den erhvervsdrivende føle sig tvunget til altid at give individuel meddelelse ved gebyrændringer for at være sikker på at undgå straf. Dette vil medføre øget administration og omkostninger. Håndværksrådet er generelt kritisk over for den foreslåede gebyrregel. Skal der indføres en gebyrregel, bør det ske i forhold til finansielle virksomheder, hvor gebyrer i praksis volder problemer. Håndværksrådet kan dog støtte, at der i løbende kontrakts-

16 16 forhold skal ske varsling med en rimelig frist af gebyrændringer eller nye gebyrer. Denne bestemmelse bør gælde for finansielle virksomheder. Dansk Handel & Service finder, at bestemmelsen bør udgå af lovforslaget. Reglen om, at gebyrer kun kan ændres, hvis det er fremhævet i kontrakten, er intetsigende og vil ikke styrke forbrugerbeskyttelsen. Ligeledes er gebyrdefinitionen ikke tilstrækkelig klar. Hvis der er politisk ønske om en gebyrregel, bør den begrænses til fakturerings- og betalingsgebyrer. Det fremhæves, at Forbrugerombudsmandens retningslinier for Teleområdet viser, at det er muligt at indgå fornuftige aftaler med erhvervslivet og forbrugerorganisationer om gebyrspørgsmål. Endelig anføres det, at bestemmelsen må forventes anvendt ved fortolkning af civilretten. Det er derfor ikke korrekt, når det i bemærkningerne anføres, at gebyrbestemmelsen ikke vil få civilretlig gennemslagskraft. Gebyrbestemmelsens stk. 3 er i samråd med Justitsministeriet ændret således, at der i varslingen i forbindelse med væsentlige gebyrændringer eller ved indførelse af nye gebyrer skal gives oplysninger om, hvordan forbrugeren kan opsige aftalen og på hvilke betingelser. Denne oplysning skal dog kun gives, hvis forbrugeren i denne situation civilretligt har ret til at opsige aftalen. Det kan endvidere oplyses, at der i forlængelse af Markedsføringsudvalgets anbefalinger har været gennemført en kortlægning af forskellige gebyrer. Denne kortlægning har indgået i overvejelserne omkring den foreslåede gebyrregel. Der bør ikke indføres en regel om størrelsen af gebyrer og hvilke gebyrer, der kan opkræves, idet dette spørgsmål bedst overlades til den fri prisdannelse. Der findes endvidere ikke anledning til at indføre regler om gebyrer for finansielle virksomheder, idet disse virksomheder er detaljeret reguleret i særskilt lovgivning, som allerede i dag indeholder regler om gebyrændringer. Beslutning om indførelse af eventuelle regler om gebyrers størrelse på det finansielle område, hører endvidere under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Bestemmelsen bør ikke have civilretlig gennemslagskraft, da markedsføringsloven hovedsageligt er en offentligretlig lov. Endelige findes det ikke påkrævet at indføre en regel, hvorefter en forbruger ikke kan opkræves et gebyr eller andre afgifter, medmindre man senest inden købet er gjort udtrykkelig opmærksom på omkostningerne, deres størrelse og de nærmere vilkår, idet det af lovforslagets 11 følger, at der skal gives oplysning om prisen på en vare og tjenesteydelse incl. gebyrer. 14 skiltning med organiseret rabat Med lovforslagets 14 udvides de gældende regler om skiltning med organiseret rabat for varer til også at omfatte tjenesteydelser. Forbrugerrådet støtter opretholdelsen af reglerne om skiltning med organiseret rabat, men finder, at det er vigtigt, at det nye tilsyn sætter ind over for overtrædelser af bestemmelsen.

17 17 FDIH og HTS kan tilslutte sig bestemmelsen, herunder at den udvides til også at omfatte tjenesteydelser og fremhæver, at det er positivt, at Forbrugerombudsmanden som følge af prisoplysningsreglernes inkorporering i markedsføringsloven får mulighed for at føre tilsyn med reglen om skiltning med organiseret rabat. Dansk Handel & Service finder, at organiseret rabat forvrider konkurrencen og derfor skal forbydes. Det anføres dog, at skiltningspligten til en vis grad vil kunne begrænse brugen af organiseret rabat, så længe reglen om skiltningspligt håndhæves. Dansk Industri finder, at regler om organiseret rabat bør ophæves ud fra et regelforenklings-synspunkt, idet undersøgelser foretaget af Forbrugerstyrelsen har vist, at organiseret rabat kun i begrænset omfang virker styrende for forbrugernes adfærd, ligesom reglerne hidtil ikke er blevet håndhævet. ene giver ikke anledning til ændringer af den forslåede bestemmelse. Bestemmelsen om skiltning med organiseret rabat bidrager til øget gennemsigtighed, idet forbrugerne får mulighed for at forhandle sig til en rabat, hvis han ikke er medlem af en rabatgivende forening, eller undlade at handle i forretningen, hvis man ikke kan opnå rabatten. Et forbud mod organiseret rabat ville bryde afgørende med princippet om aftalefrihed i Danmark, hvorefter det står alle frit for at indgå de aftaler, man ønsker, herunder fx om rabat til medlemmerne af en forening. 16 erhvervshemmeligheder Bestemmelsen er en videreførelse af den nuværende markedsføringslovs 10, som har til formål at sikre en strafferetlig beskyttelse af virksomhedernes erhvervshemmeligheder. Dansk Handel & Service og Håndværksrådet peger på behovet for at modernisere bestemmelsen, således at det præciseres, at ikke blot traditionelle erhvervshemmeligheder, men også anden viden, der har stor betydning for virksomhederne, men som ikke kan karakteriseres som eller behandles som egentlige erhvervshemmeligheder, også får en strafferetlig beskyttelse. Dansk Industri kan støtte, at bestemmelsen videreføres i lovforslaget, men finder at der er behov for at igangsætte en særskilt revision af bestemmelsen, da den er utidssvarende. Danske Mediers Forum og HTS tilslutter sig behovet for en revision. Foreningen Industriel Retsbeskyttelse kan omvendt tilslutte sig, at retsstillingen på området ikke ændres. Spørgsmålet om en revision blev også taget op i markedsføringsudvalget, og der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af de udvalgsmedlemmer, som havde særlig interesse i dette spørgsmål og repræsentanter for arbejdstagerorganisationer. Imidlertid nåede man ikke frem til et forslag, idet det ikke var muligt for erhvervsorganisati-

18 18 onerne præcist at beskrive, hvilke informationer, der ikke i dag nyder en strafferetlig beskyttelse, men som det vil være rimeligt at give en sådan. Hertil kom problemer med at afbalancere erhvervsorganisationernes ønske om beskyttelse med hensynet til den fri konkurrence og arbejdstagernes mulighed for at kunne anvende deres erfaring og viden i fremtidige ansættelsesforhold. De erhvervsorganisationer, som har peget på behovet for en revision, har heller ikke i deres høringssvar konkret angivet, hvori ændringer af bestemmelsen bør bestå. Det indstilles, at bestemmelsen fastholdes uændret i lovforslaget. 18 om retsmidler og især muligheden for at få tilkendt et vederlag Den nuværende bestemmelse om retsmidler er blevet udbygget med muligheden for at tilkende et vederlag til personer eller virksomheder, hvis ret efter markedsføringsloven er blevet krænket eller uberettiget udnyttet. Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Dansk Textil Union og HTS hilser den nye bestemmelse velkommen som et middel til at sikre en effektiv oprettelse af retstilstanden før en krænkelse. Advokatrådet og Danske Mediers Forum peger på visse tekniske uklarheder og behovet for at klargøre bemærkningerne. Forbrugerrådet anfører, at der, som foreslået af professor Møgelvang-Hansen, bør indføres mulighed for, at forbrugere kan få en godtgørelse i tilfælde, hvor de i tillid til en reklame er blevet påført væsentlig ulempe. Lovforslaget vil blive rettet til i overensstemmelse med tekniske bemærkninger. Der er i dansk ret ikke tradition for, at der tildeles økonomisk kompensation i tilfælde, hvor der ikke er lidt et egentligt tab. Det vil være meget vanskeligt at fastsætte en sådan godtgørelse, ligesom den let vil få karakter af en sanktion, som vil komme til at virke ved siden af det strafferetlige sanktionssystem. Det indstilles, at der foretages de tekniske præciseringer af bestemmelsen, men at der ikke indføres en godtgørelsesregel. 30 ikrafttrædelse Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli 2006, men at ophævelsen af specialforbudene og ikrafttrædelsen af den nye bestemmelse om salgsfremmende foranstaltninger udskydes til 1. januar Finansrådet, Forsikring & Pension og Realkreditrådet ser ingen grund til at ophævelsen af specialforbudene udskydes.

19 19 Dansk Textil Union og HTS er omvendt tilfreds med, at virksomhederne får en længere frist til at indrette sig på den nye retstilstand. Den udskudte ikrafttræden af ophævelsen af specialforbudene vil give virksomhederne mulighed for at indrette sig på den nye retstilstand. Ligeledes vil den åbne mulighed for, at den fremtidige regulering af markedsføringsspil i den kommende spillelovgivning, kan bringes på plads, inden forbudet mod konkurrencer ophæves. Det indstilles, at lovforslagets delte ikrafttrædelse fastholdes. Ønsker om nye bestemmelser, som ikke er indeholdt i udkastet til lovforslag Regler, som skal dæmme op for annoncehajer Dansk Handel & Service, FDIH, HTS og Håndværksrådet er meget skuffede over, at lovforslaget ikke indeholder bestemmelser, som kan dæmme op for den skade, som såkaldte annoncehajer (d.v.s. virksomheder som benytter meget pågående og aggressive salgsmetoder overfor andre virksomheder) påfører danske virksomheder. Håndværksrådet peger i den forbindelse særligt på behovet for, at reglerne for Forbrugerombudsmandens virksomhed ændres, således at Forbrugerombudsmanden bliver forpligtet til også at prioritere hensynet til virksomheder, som udsættes for aggressive markedsføringsmetoder. Markedsføringsudvalget behandlede spørgsmålet, og et stort flertal i udvalget nåede frem til den konklusion, at de nuværende regler i straffeloven om bedrageri og i markedsføringsloven om forbud mod vildledning og utilbørlige fremgangsmåder, er tilstrækkelige til at ramme annoncehajernes virksomhed. Grunden til at det er så vanskeligt at komme dem til livs, er bevisvanskeligheder, og det forhold at det kræver meget store ressourcer at efterforske sådanne sager. Såfremt Forbrugerombudsmanden fremover også skal prioritere sager om annoncehajer, vil det betyde, at ombudsmanden får ringere muligheder for at varetage forbrugernes interesser, idet ombudsmandens ressourcer og opmærksomhed da ville skulle deles mellem varetagelsen af forbrugernes interesser og beskyttelse af virksomhederne mod aggressive markedsføringsmetoder. Forbud mod reklamer som indeholder stereotype eller umotiverede seksuelle fremstillinger af køn Kvinderådet mener, at der er behov for at dæmme op for den øgede seksualisering af det offentlige rum, og de mange triste eksempler på reklamer som indeholder en seksualiseret og /eller fordummende udnyttelse af det kvindelige køn. Rådet foreslår derfor, at man indfører regler, som skærper grænserne for, hvor stereotypt og umotiveret seksuelt, man må fremstille køn i kommercielt øjemed. Desuden skal der være et krav om sammenhæng mellem det produkt, man markedsfører og de virkemidler, der benyttes. Endelig skal den nye lovgivning være strafbelagt.

20 20 Området er i dag reguleret af markedsføringslovens generalklausul og Forbrugerombudsmandens vejledning om god skik. Fordelen ved denne reguleringsform er, at den er dynamisk og kan tilpasses samfundsudviklingen. Den nuværende regulering betyder, at man kan forbyde reklamer, som efter en konkret vurdering anses for at stride mod god skik, men at det ikke umiddelbart er strafbart at lave en sådan reklame. Kvinderådets forslag om et strafbelagt forbud skønnes at være retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, idet det ikke vil være muligt at give en præcis beskrivelse af, hvad der er strafbart. Det er således yderst vanskeligt at opstille præcise, objektive kriterier for, hvornår man giver en stereotyp eller umotiveret seksuel fremstilling af køn. Det vil ligeledes være vanskeligt at opstille administrerbare regler for kravet om sammenhæng mellem den vare, som markedsføres og de virkemidler, der benyttes. Forbud mod at afholde ophørsudsalg i mere end tre måneder Dansk Handel & Service foreslår, at der indføres et forbud mod at afholde ophørsudsalg i mere end tre måneder med det formål at komme den vildledning og konkurrenceforvridning, som fup-ophørsudsalg udgør, til livs. Vildledning og utilbørlige fremgangsmåder er allerede i dag forbudt, og et forbud mod ophørsudsalg vil kun ramme en lille del af problemet med vildledning i forhold til udsalg. Desuden hører en specifik regulering af ophørsudsalg ikke hjemme i en generel adfærdsregulerende lov som markedsføringsloven. Loven bør alene indeholde de generelle og overordnede principper for markedsføring og ikke regulere specifikke markedsføringsformer eller fremgangsmåder. Indførelse af regler om reklamers bindende virkning Forbrugerrådet og Forbrugerombudsmanden finder, at der er et stort behov for at indføre regler i markedsføringsloven, som gør reklamer civilretligt bindende. Derved vil forbrugerne få et civilretlig krav på at kunne købe en vare eller tjenesteydelse til den pris og på de vilkår, der fremgår af en reklame. Man peger i den forbindelse på, at sådanne regler vil sikre en effektiv efterlevelse af forbudet mod vildledning, idet det vil tvinge virksomhederne til ikke at love mere i en reklame, end de efterfølgende er villige til at holde. Indførelse af regler om reklamers bindende virkning vil betyde, at man i realiteten fremrykker tidspunktet for, hvornår der er indgået en civilretlig bindende aftale. Regler herom bør fremgå af aftaleloven og ikke af markedsføringsloven. Forbrugerrådet og Forbrugerrådet angiver begge, at hovedformålet med forslaget er at sikre en bedre efterlevelse af markedsføringslovens regler om vildledning. Disse er allerede i dag strafsanktioneret, og det vil være fremmed for dansk retstradition at sanktionere uden om det strafferetlige system med de retsgarantier, der ligger heri.

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 12. januar 2011 hos 119 organisationer, myndigheder mv. med høringsfrist den 26. januar 2011.

Forslaget er sendt i høring den 12. januar 2011 hos 119 organisationer, myndigheder mv. med høringsfrist den 26. januar 2011. Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 1 Offentligt 28. februar 2011 10/05177-190 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om markedsføring og ophævelse af lov

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 160 Offentliggørelsesdato: 26-05-2011 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Forslag til ny markedsføringslov

Forslag til ny markedsføringslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Chefkonsulent Susanne Aamann 24. august 2016 Forslag til ny markedsføringslov Hermed fremsendes Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen over forslaget til ny markedsføringslov.

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. december 2016 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt

Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Det Politisk-Økonomiske Udvalg L 171 - Bilag 1 Offentligt Notat 1. februar 2006 FAC Høring af udkast til lov om ændring af lov om offentlige betalinger mv - høringsoversigt Udkastet har været til høring

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø. ministerbetjening@ftnet.dk Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk FIL-samlelovforslag - høringssvar fra (Bevilling af engagementer, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om markedsføring Erhvervsudvalget L 13 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven

Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven Kommunaludvalget 2012-13 L 4 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med [INI] Sagsnr. 1207136 Doknr.1033168 Dato 25. september 2012 Høringsnotat til Folketingets Kommunaludvalg

Læs mere

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Uddrag af loven (pr. juni 2011)

Uddrag af loven (pr. juni 2011) Uddrag af loven (pr. juni 2011) Markedsføringsloven KAPITEL 1 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere