Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder"

Transkript

1 KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning af foder. EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger om de foderprodukter de køber og lige konkurrencevilkår for virksomhederne. Alle virksomheder, der producerer eller sælger foder, også detailleddet, skal overholde markedsføringsforordningen. Således har alle led et ansvar for at sikre, at foderet markedsføres og mærkes korrekt. Alt foder i EU, både foder til dyr, der indgår i fødevareproduktionen men også andre produktionsdyr, f.eks. pelsdyr, samt selskabsdyr er underlagt reglerne om markedsføring. Formålet med kampagnen er, at sætte fokus på, om virksomhederne mærker og markedsfører foderet korrekt i henhold til markedsføringsforordningen. I kampagnen har vi især fokuseret på: - om foderet er mærket på dansk, - om 100 gangs-reglen 2 overholdes, - om foderet anprises efter reglerne, - om markedsføringen af foderet indikerer, at foderet indeholder tilsætningsstoffer, som ikke er godkendt eller ikke er godkendt til det formål, de anprises til og - om markedsføringen indikerer, at der er tale om et veterinært lægemiddel og ikke et foder, som angivet. Se bilag 1 for links til relevant lovgivning og vejledning. METODE OG RESULTATER Fødevarestyrelsen har gennemført kampagnen ved besøg på messer samt søgning på internettet. Der blev primært fokuseret på hestefoder og foder til selskabsdyr, og 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF gangs-reglen forklares på s. 2.

2 kampagnen omfatter udelukkende produkter, der af den ene eller anden grund ikke opfylder de gældende regler om markedsføring. Kampagnen, der omfatter i alt 13 virksomheder og 22 produkter, blev gennemført i perioden marts-december Sagsbehandlingen blev påbegyndt i 1. kvartal Tabellen nedenfor viser en oversigt over resultaterne. Resultater på Lovgivningsområder Ingen anmærkninger (1) Indskærpelse (2) Bøder (4) Sanktion i alt I alt kontrol # Ingen sanktion % Sanktion % Dansk mærkning ,0 0,0 Sygdomsanprisning ,5 54,5 Anprisning med særligt ernæringsformål ,5 4,5 Andre anprisninger ,7 27,3 Ikke godkendt tilsætningsstof ,2 31,8 Antal Kontroller ,4 23,6 100 gangs-reglen (specifik) ,0 50,0 Markedsføringen af et produkt kan godt være behæftet med flere overtrædelser, hvis produktet f.eks. både sygdomsanprises og anprises med andet end sygdomme. Således kan markedsføringen af et produkt både udløse en bøde for et forhold og en indskærpelse for et andet. Dette er forklaringen på, hvorfor antallet af sanktioner overstiger antallet af undersøgte produkter. Nogle virksomheder har flere produkter, der ikke lever op til foderlovgivningen, herunder produkter hvor man i markedsføringen overtræder forskellige regler. En virksomhed kan således modtage 1 bøde, der i realiteten er udtryk for f.eks. 3 bøder. I sådanne tilfælde tages der hensyn til domstolenes praksis for sammenlægning af bøder. Dansk mærkning I henhold til markedsføringsforordningens artikel 14, stk. 1, skal mærkningsoplysninger gives på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor foderet markedsføres. Kampagnen har vist, at den markedsføring virksomhederne fører på internettet og i brochurer foregår på dansk, og de lever således op til markedsføringsforordningens artikel 14, stk. 1. Det skal dog bemærkes, at der ikke på baggrund af denne kampagne kan konkluderes noget om, hvorvidt kravet om dansk mærkningen på selve emballagen overholdes. 100 gangs-reglen I henhold til markedsføringsforordningens artikel 8, stk. 1 må tilskudsfoder ikke indeholde fodertilsætningsstoffer i mængder, der er over 100 gange større end det maksimumindhold, der er fastsat for det pågældende stof i fuldfoder. I 1 tilfælde var 100 gangs-reglen jf. markedsføringsforordningens artikel 8, stk. 1 overtrådt. I den konkrete sag var der tale om, at foderet var tilsat zinkoxid svarende til mg zink pr. kg og kobbersulfatpentahydrat svarende til mg pr. kg. Produktet var således tilsat zink og kobber i mængder, der er henholdsvis 106,7 og 160 gange højere end de

3 tilladte maksimumindhold på henholdsvis 150 mg pr. kg og 25 mg pr. kg, der er fastsat for de to stoffer i fuldfoder til heste. Overtrædelsen udløste en bøde. Da 100 gangs-reglen kun er relevant for få produkter i kampagnen, kan man intet slutte af resultatet. Vi vil af denne grund fortsat have fokus på, om reglen overholdes. Sygdomsanprisning/anprisning med særligt ernæringsformål I henhold til markedsføringsforordningens artikel 13, stk. 3, litra a og b må foders mærkning eller præsentation ikke indeholde anprisninger om, at det kan forebygge, behandle eller helbrede en sygdom(a) eller at det har et særligt ernæringsformål, der er angivet på den i artikel 9 omhandlede liste over anvendelsesområder, medmindre det opfylder de deri fastsatte krav(b). Listen over anvendelsesområder til foder til særlige ernæringsformål fremgår af foderbekendtgørelsens 3 bilag virksomheder har overtrådt markedsføringsforordningens artikel 13 stk. 3, litra a eller b. Virksomhederne har således også overtrådt foderbekendtgørelsens 2, stk. 2, hvorefter foder ikke må sælges på en måde, der kan virke vildledende. Anprisningerne går på, at foderet kan forebygge, behandle eller helbrede sygdomme som bl.a. forfangenhed, led- og seneproblemer, allergi, uorden i hoppens ovariale cyklus, kolik, hudsygdomme, betændelse, infektioner, vækstforstyrrelser, dårlige tænder, mavesår, nyreslag, diarré, dødelighed, sommereksem, stofskifteproblemer og luftvejsproblemer. Overtrædelserne udløste bøder eller indskærpelser. Fødevarestyrelsen vurderer, at antallet af denne type overtrædelse er højt, og vil derfor fortsat have fokus på området. Andre anprisninger I henhold til markedsføringsforordningens artikel 11, stk. 1, litra b, må foders mærkning og præsentation ikke vildlede brugeren, navnlig ikke ved at tillægge foderet virkninger eller egenskaber, som det ikke har eller ved at antyde, at det har særlige egenskaber, når alt lignende foder har de samme egenskaber. I henhold til markedsføringsforordningens artikel 13, stk. 1, litra a og b, kan det i mærkningen og ved præsentationen af foder fremhæves at dette indeholder eller ikke indeholder et bestemt stof, ligesom særlige ernæringsegenskaber eller processer eller særlige funktioner i tilknytning til et af disse elementer kan fremhæves, forudsat at anprisningen er objektiv, kan kontrolleres og er letforståelig for brugeren(a) og den mærkningsansvarlige efter anmodning fremlægger videnskabelig dokumentation for anprisningen(b). I 6 tilfælde har virksomhederne overtrådt markedsføringsforordningens artikel 11, stk. 1, litra b, idet de ikke har kunnet fremlægge fyldestgørende videnskabelig dokumentation. Anprisningerne går på at produkterne f.eks. kan reducere indholdet mykotoksiner i foder, er godt for fordøjelse, hove, hud, pels, brusk og led, immunforsvar, modstandskraft, 3 Bekendtgørelse nr. 775 af 28. juni 2011 om foder og foderstofvirksomheder, med senere ændringer.

4 fertilitet, tør hud, sprækkede poter, drægtighed, fostrets udvikling af hjerne og nervebaner, mælkeydelse, yver- og klovsundhed, afbalanceret adfærd mv. I sager, der vedrører ovenstående anprisninger har vi udbedt os virksomhedens dokumentation. Sammenfattende er det vurderingen, at den indsendte dokumentation generelt indikerer, at foder, der indeholder visse stoffer mv. kan understøtte eller beskytte visse fysiologiske forhold. I forhold til de anvendte ingredienser i det markedsførte foder er anprisningerne dog for generelle, og der findes tilsvarende foder på markedet, der potentielt vil kunne have nøjagtigt de samme effekter. Konklusionen i sagerne har været, at det ikke er bevist, at foderet har de anpriste særlige egenskaber, når de sammenlignes med lignende produkter på markedet. Overtrædelserne udløste bøder og/eller indskærpelser og Fødevarestyrelsen vil fortsat have fokus på området. Ikke godkendt tilsætningsstof I henhold til tilsætningsstofforordningens 4 artikel 3, stk. 1 må tilsætningsstoffer til foder ikke markedsføres, forarbejdes eller anvendes, hvis de ikke er godkendt i henhold til forordningen. 7 virksomheder har overtrådt tilsætningsstofforordningens artikel 3, stk. 1. I hovedparten af sagerne drejer det sig om, at produkterne anprises med, at der er et stof heri, der kan reducere indholdet at mykotoksiner i foder. Stoffer eller ingredienser, der tilsættes foder med det formål, at reducere indholdet af mykotoksiner kategoriseres som fodertilsætningsstoffer henhørende under den funktionelle gruppe Stoffer, der nedsætter mykotoksinkontamineringen af foder, jf. bilag I i tilsætningsstofforordningen. Da der endnu ikke er godkendt nogen tilsætningsstoffer i den ovennævnte gruppe, har vi kunnet konstatere, at foderet indeholder ikke godkendte tilsætningsstoffer. Markedsføringen af disse produkter er således ulovlig. Overtrædelserne udløste bøder og en enkelt indskærpelse. Fødevarestyrelsen vurderer, at antallet af denne type overtrædelse er højt og vil således fortsat have fokus på dette område. Forkert kategorisering Foder har grundlæggende til formål at dække raske dyrs behov for energi og næringsstoffer. Formålet med veterinære lægemidler er derimod at behandle eller forebygge sygdomme hos dyr, jf. definitionen i lægemiddellovens 2. Da der gælder forskellige regler for lægemidler og for foder, er det vigtigt, at klassificeringen er korrekt. Korrekt klassificering er bl.a. central for at kunne afgøre om en anprisning er lovlig eller ej. Klassificeringen sker ud fra en vurdering af det enkelte produkt. Går anprisningen på, at produktet kan forebygge, behandle eller helbrede en veldefineret sygdom, taler dette for at der er tale om et lægemiddel. Det er dog til enhver tid Sundhedsstyrelsen, der afgør, om et produkt skal klassificeres som et lægemiddel eller ej. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (EØS-relevant tekst), med senere ændringer.

5 I en enkelt sag markedsførtes et produkt som et naturligt allergihæmmende middel. Vi vurderede, at der kunne være tale om et lægemiddel. Da lægemidler hører til Sundhedsstyrelsens ressort, er sagen derfor sendt til vurdering og videre foranstaltning hos Sundhedsstyrelsen. Denne type overtrædelse vil Fødevarestyrelsen fortsat have fokus på. KONKLUSION OG VURDERING Det kan på baggrund af kampagnens resultater konkluderes, at de kontrollerede virksomheder markedsfører deres produkter på dansk på websider og i brochurer. Resultatet viser dog ikke om virksomhederne lever op til reglen om dansk mærkning, når det drejer sig om emballagen. Der kan på baggrund af kampagnen intet konkluderes om, hvorvidt virksomhederne generelt overholder 100 gangs-reglen da reglen kun er relevant for få produkter i kampagnen. Det kan konkluderes, at virksomhederne i vidt omfang anvender ulovlige anprisninger, herunder særligt sygdomsanprisninger. Desuden kan det konkluderes, at nogle virksomheder ulovligt markedsfører produkter med indhold af tilsætningsstoffer, herunder med anprisning om, at disse tilsætningsstoffer har visse egenskaber, som de ikke er godkendt til. Det må overordnet bemærkes at kampagnens resultater intet siger om hyppigheden af overtrædelser, hvis man ser på alle danske fodervirksomheder, idet vi alene har taget fat i de virksomheder, hvor vi fandt produkter, der ikke levede op til foderlovgivningens regler. På baggrund af kampagnens resultater vurderer Fødevarestyrelsen, at kontrollen fortsat bør have fokus på mærkning og markedsføring af foder. Dette bl.a. for at sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne men ikke mindst for at sikre, at forbrugerne ikke bliver vildledt. Projektleder: Birgitte Broesbøl-Jensen Kontaktperson: Birgitte Broesbøl-Jensen og Mai-Britt Lyngholm Hansen Sikkerhed, sundhed og vækst fra jord til bord

6 BILAG 1 Relevante links: - Foderbekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Markedsføringsforordningen :DA:PDF - Fodertilsætningsstofforordningen :DA:PDF - Foderhygiejneforordningen :DA:PDF - Vejledning om foder og foderstofvirksomheder f - Lægemiddelloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10187

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om økologiske fødevarer m.m.

Vejledning om økologiske fødevarer m.m. Vejledning om økologiske fødevarer m.m. juli 2006 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Andre myndigheder, der administrerer økologireglerne...7 1.2 Læsevejledning...8 2. Anvendelsesområde...9 3.

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Den 27. maj 2013 Samlenotat vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU

Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 230 Offentligt Redegørelse 27. juni 2014 Håndtering af momsopkrævning ved import af visse forsendelser fra lande uden for EU 1. Sammenfatning De nuværende momsregler

Læs mere

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1

Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer...

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Februar 2012 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner

Læs mere

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 20-02-2012 HEE/FCL Årsrapport 2010 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 2 1. Indledning 8 2. Analyse af kontrollen 9 2.1 Generelle forhold for Fødevarestyrelsen - fødevarer,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010

C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 C 138/16 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 Meddelelse fra Kommissionen Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og omdistribution af

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 5. marts 2013 HEE/JSH Årsrapport 2011 for kontrol i Danmark i medfør af kontrolforordning 882/2004 Sammendrag 3 1. Indledning 10 2. Analyse af kontrollen - Fødevarestyrelsen fødevarer, foder, dyrevelfærd

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift

Fødevarestyrelsen. Vejledning om økologisk storkøkkendrift Fødevarestyrelsen Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Vejledning om økologisk storkøkkendrift Juli 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 4 3. Mulighederne for at reklamere

Læs mere