Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed."

Transkript

1 Forord Produktionsafgiftsfonden har sit politiske udgangspunkt i Forslag til national strategi for jordbrugsforskningen fra juni 1994 (Zeuthen-udvalget). I denne rapport står blandt andet For så vidt angår forskning, som er meget anvendelsesorienteret, eller har præg af teknologisk service, bør jordbrugserhvervet i højere grad være inddraget i prioriteringen og udformningen af ydelserne - knyttet sammen med øget brugerbetaling, der afspejler erhvervets indflydelse Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed. Set i lyset af produktionsprognoserne for de kommende 8-12 år for juletræer og pyntegrønt, er der behov for en målrettet markedsføringsindsats, dels på hjemmemarkedet dels på nye og eksisterende eksportmarkeder, for at undgå dramatiske prisfald. Denne indsats kan kun betales hvis erhvervet selv finansierer den generelle markedsføring i en fælles indsats med de direkte markedsførende grossister. På området for produktudvikling af selve produktet Nordmannsgran eller Nobilis står der fortsat mange forskningsmæssige opgaver tilbage, som branchen ligeledes ikke får løst uden en producentfinansieret tilskudsordning. Spændende kunne det være om Produktionsafgiftsfonden for eksempel kunne medvirke til at vi fik afdækket hvilke gener der styrer udspringstidspunktet, luseresistens og mideresistens. Resultaterne af fondens medfinansiering i den forløbne periode har ud over en række succeser på forskningssiden specielt også en afgørende andel i den markante succes omkring markedsføringstiltag på europæisk plan, en succes som vore udenlandske konkurrenter ofte udtrykker anerkendelse af. Torben Sommer-Larsen Formand for bestyrelsen

2 Fondens formål Udover at støtte markedsføring samt forskning og forsøg, kan Produktionsafgiftsfonden give økonomisk støtte til produktudvikling, rådgivning og uddannelse samt investering i miljøbeskyttende foranstaltning alt sammen i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Af de afgiftsmodeller der har været diskuteret forud for fondens tilblivelse er man endt med en arealafgift på 125,- kr. pr. ha pr. år. Friholdt for denne afgift er dog arealer med: frø- og priklebede træer ældre end 40 år under 1 ha pr. ejer eller forpagter en indblanding af nordmannsgran eller nobilis under 20% At afgifter er en skidt opfindelse for den der skal betale, er de fleste sikkert enige om. Det hænger sandsynligvis sammen med vores generelle opfattelse af, at der er lagt afgifter eller skjult skat på snart sagt alle ting i vores hverdag. Afgifter der - uanset hvad farve eller navn de har - tilsyneladende kun forsvinder ned i statskassens uendelige dyb. Denne afgift er dog temmelig modsat, idet den forbrugerbetalte afgift, foruden at blive doblet op af staten, også sendes øremærket tilbage til erhvervet. Ansøgning om støtte. Fonden kan yde tilskud til 1) Forsknings- og forsøgsinstitutioner, 2) Sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsektoren, 3) Selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer og 4) Andre juridiske personer, som Skov- og Naturstyrelsen godkender. Fonden kan yde tilskud til følgende aktiviteter: Afsætningsfremme med op til 100%: Til finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter med undtagelse af tilskud til afsætningsfremme, som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at fremme afsætningen af enkelte virksomheders produkter. Forskning og forsøg med op til 75%: Til forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Produktudvikling, rådgivning og uddannelse med op til 50% (Ø=60%): Til produktudvikling, rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. I projekter til omstilling til miljøvenlig produktion kan tilskuddet udgøre op til 60%. Miljøforbedring med op til 15%: Til investering i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Andet: Til andre foranstaltninger indenfor juletræs- og pyntegrøntsektoren, som godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Krav der skal opfyldes som betingelse for økonomisk støtte fra fonden: 2

3 S&NFordelingen af fondsmidlerne i 1998 Aktiviteterne skal være af generel interesse og betydning for den samlede juletræs- og pyntegrøntsektor Aktiviteterne må ikke medføre forvridninger af konkurrencen i andre sektorer Der skal ske afrapportering af resultaterne af udviklingsarbejdet, og disse afrapporteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklingsaktiviteterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres hos fondens sekretariat på tlf Indbetaling til fonden Fondens indtægter 1998 Overskydende midler fra 97 Renteindtægter Ikke brugte midler fra 97 Afgiftsprovenu DPF Promilleafg.fonden Produktionsafgiftsfonden har i 1998 haft indtægter på i alt kr ,-. Arealkontrol. Hvor mange er med. Ved fondens start blev det samlede areal med nordmannsgran og nobilis anslået til op mod ha. I efterfølgende diagram ses fordelingen af arealindberetningen i Hvorvidt det anslåede areal er realistisk er stadig ikke afklaret. 3

4 Juletræ- og pyntegrøntarealet 1998 Nordmannsgran ældre end 40 år 305 ha Nobilis ældre end 40 år 316 ha Nobilis 8160 ha Arealer under 1 ha 477ha Nordmannsgran ha Kontrolforanstaltninger i I 1998 er der dels foretaget total-kontrol i en kommune på Fyn, dels en forberedelse til en landsdækkende kontrol via indberetningsskemaer. Både den fysiske kontrol og den administrative kontrol har været prøveballoner dels for at lære metoderne at kende, dels for at få tilpasset metoderne til produktionsafgiftsfondens formål. Begge dele er lykkedes rimeligt godt, men der er stadig en del justeringer at foretage, før systemet fungerer perfekt. Den fysiske kontrol foregår på baggrund af flyfotos der digitaliseres. Herved opnås, at der over disse flyfoto kan lægges andre oplysninger som f.eks. matrikelnumre, ejendomsnumre etc. På den måde kan man, hvis man kender abonnenternes ejendomsnumre, få abonnenters og de ikke-tilmeldtes ejendomsnumre til at fremstå med forskellig farve. Ved at iagttage beplantningers karakteristika kan rækkekulturer udvælges, og det trænede øje kan skelne mellem f.eks. en kultur af frugtbuske og en kultur af grantræer. På de digitale kort kan det udvalgte areal indkredses og beregnes automatisk. Den administrative kontrol kan ske ved at sammenligne oplysninger fra indberetninger til hektarstøtteordningen med egne oplysninger. Det er en kontrolforanstaltning som er meget teknisk betonet og som kræver en del programmering og indtastningsarbejde. Til gengæld er systemet ret omfattende. Resultater fra denne kontrolmulighed forventes at foreligge i Kontrolmulighed/hensigter Kontrol er og vil altid være ubehagelig. Både for dem der kontrollerer og de der bliver kontrolleret. Men af hensyn til de der har tilmeldt sine arealer til Produktionsafgiftsfonden, er fonden forpligtet til at finde og kontrollere de, der endnu ikke er det. Det betyder nogle gange, at fonden bliver nødt til at ulejlige de retskafne med ekstra oplysninger, for at kunne sortere i de data vi har til rådighed og på den måde finde frem til synderne. Sidst vi måtte ulejlige juletræs- og pyntegrøntproducenterne var med den årlige indberetning. Ud over eventuelle ændringer i dyrkningsarealerne har vi bedt om ejendoms- og kommunenummer. Det har vi gjort, fordi vi med disse numre kan genkende betalerne på de digitale kort, vi bruger i kontrolproceduren. Vi har fået langt bedre kontrolmuligheder til rådighed i dag end for bare 1 år siden. Det betyder at muligheden for at finde de allersidste producenter er blevet meget større. Det betyder også, at dette arbejde 4

5 vil blive opprioiteret i år. Det er således sekretariatets mål for 1999 at få total-kontrolleret 2-3 kommuner i Jylland, 2 kommuner på Sjælland og øer og 1-2 kommuner på Fyn og øer. Derudover kommer den administrative kontrol, der dækker det meste af landet. 20%-reglen. Denne regel er blevet nævnt i Nyhedsbrevet fra september Og bliver også nævnt i følgebrevet til dette års indberetningsskema men skal her igen kort skitseres. Skov- og Naturstyrelsen har på baggrund af henvendelser fra nogle få producenter fundet det formålstjenligt at fortolke reglen om indblanding, som beskrevet i bekendtgørelsens 2, stk. 1.således, at der i en bevoksning skal være mindst 20% indblanding af de to træarter nobilis og nordmannsgran, før bevoksningen er afgiftspligtig. Ved bevoksning forstås et areal der svarer til en afdeling/litra i skovbruget og et marknummer i landbruget. Fordeling af fondsmidlerne i 1998 Hvad har fonden støttet økonomisk i I 1998 er der givet tilsagn om økonomisk støtte for i alt kr ,-. Pengene er fordelt således at der givet kr ,- til afsætningsfremme, kr ,- til forskning og forsøg, kr ,- til produktudvikling, kr ,- til rådgivning/uddannelse og kr ,- til andre foranstaltninger, som er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Fordelingen af fondsmidlerne i 1998 produktudvikling rådgivning kontrol forskning afsætningsfremme Støttede projekter i 1998 Afsætningsfremme. Fonden har ydet økonomisk støtte til en række tiltag der både skal være med til at styrke allerede eksisterende eksportmarkeder og til at opbygge nye markeder for juletræer og pyntegrønt. Der er i 1998 givet tilsagn om støtte til i alt 8 projekter vedrørende afsætningsfremme. Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tyskland, Østrig og Schweiz. og Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Frankrig 5

6 Der er blandt andet givet økonomisk støtte til Dansk Juletræsdyrkerforenings afsætningskampagner i Tyskland og i Frankrig. Især to store begivenheder Et Juletræ for Freden i Paris og Havneaktionen i Hamborg Havn har haft mediernes store bevågenhed. Projekt til markedsføring af nordmannsgran juletræer på nye markeder. Der er desuden givet støtte til messedeltagelse i potentielle afsætningslande over en 3 årig periode. Listen over potentielle markeder omfatter blandt andre Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland, Ungarn, Spanien, Portugal, Baltikum og Grækenland. Flormart messe. Padova, Italien September Eksportørerne for Fremtiden har fået økonomisk støtte til deltagelse på Flormart messen i Padova i Italien. Hortiflora messe. Prag, Tjekkiet Oktober 98. Hortiflora messen i Prag i Tjekkiet. Ligeledes Eksportørerne for Fremtiden. Green is life messe, Warschawa, Polen august 98. Green is Life i Warschawa i Polen. Også Eksportørerne for fremtiden. Gruppen IPM 98 - JardiTec 98 - Paris. Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt har fået tilskud til deltagelse på JardiTec 98 messen i Paris. TV-programmer Adventseventyr. Endvidere har fonden givet støtte til udarbejdelsen af en synopse - et idégrundlag - til en række TVprogrammer om juletræsproduktion kædet sammen med adventsfortællinger. Forskning og forsøg. Der er givet tilsagn om støtte til 9 forskningsprojekter i Abies nordmanniana: Forekomst af mycorrhiza i barrodsplanter i relation til etableringsevne og tilvækst efter udplantning. Målet med projektet er at undersøge forholdet mellem mycorrhiza-dannelsen på nordmannsgran udplantningsplanter i relation til forskellige dyrkningssituationer og mellem plantekvalitet og etableringsevne. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Optimeret gødskning med kvælstof, kalium og magnesium af nordmannsgran juletræer. Fonden har endvidere givet tilsagn om økonomisk støtte til et større gødningsforsøg i nordmannsgran. Projektet der forventes at strække sig frem til udgangen af år 2001 kommer til at omfatte optimal gødskning af nordmannsgran med kvælstof, kalium og magnesium under hensyntagen til Vandmiljøplan II. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. Demonstrationsanlæg vedrørende reduceret sprøjtning mod ukrudt samt kombinationer af herbicidanvendelse og andre renholdelsesmetoder. 6

7 Der er givet støtte til at anlægge et demonstrationsanlæg 2 til 3 steder i landet til anskuelse af reduceret sprøjtning mod ukrudt ved brug af specielle sprøjteteknikker og i kombination med andre renholdelsesmetoder. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. Koglehalvmøl - fænologi og bekæmpelse. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem KVL og FSL. Projektets formål er flersidigt. Dels skal projektet afdække spørgsmål om artsforhold og levevis, dels finde eventuelle reguleringsmetoder herunder også alternativ bekæmpelse. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm sammen med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg. Analyse af nuværende og fremtidigt marked for cypres og cypresprodukter i Danmark og i udlandet. Der er givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet. Projektet var oprindeligt en del af et større forskningsprojekt omkring Cypres - etablering, råvareforædling og afsætning. Produktionsfonden har i første omgang valgt at støtte første del af dette projekt for at få kastet lys over denne kulturs potentialer i pyntegrøntproduktionen. Projektholder er Grønt Center, Holeby. Produktion og håndtering af Abies procera (nobilis) - idealplantens vej fra planteskole til udplantning på blivestedet. Projektet har som mål at undersøge de ideelle morfologiske forhold (plantehøjde, rodhalsdiameter, forholdet mellem rod:top) i forhold til vitalitet og omplantningssikkerhed. Projektet vil endvidere undersøge hvorledes udtørring af planterne (top og rod hver for sig) påvirker evnen til og hurtigheden af etablering ved omplantning. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Rodudvikling og etablering af Abies procera (nobilis). Projektet vil især undersøge sammenhænge mellem etablering og vækst efter forskellige former for rodbeskæring/-trimning af nobilis. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt. Der er ligeledes givet tilsagn om støtte til en fortsættelse af dette projekt. Projektets formål er i denne omgang at udføre praktiske afprøvninger med nogle af de præparater, der blev beskrevet i det tidligere projekt af samme navn, som var et litteraturstudie. De praktiske afprøvninger skal samtidig tage hensyn til nuværende og kommende lovgivning på området. Projektholder er PC-Consult, Borup sammen med Dansk JordbrugsForskning, Flakkebjerg. KICK-START, hurtigere kulturstart i juletræskulturer, specielt nordmannsgran. Endelig er der givet tilsagn om støtte til et pilotprojekt omkring hurtig kulturstart af nordmannsgran. Projektholder er PC-Consult, Borup. Produktudvikling 7

8 Der er givet tilskud til fremstilling af en pakkemaskine. Det forventes, at maskinen skal komme til at pakke juletræer på palle, uden at træerne først skal nettes. Projektholder er firmaet Brdr. Majland A/S, Sønder Omme. Rådgivning og uddannelse. Produktionsafgiftsfonden har givet tilskud til genoptryk af det lille skov-info hæfte nr 9 Juletræer og pyntegrønt. Et lille nyttigt redskab om dyrkning, pasning og afsætning af juletræer og pyntegrønt. Hæftet kan fås i Skov- og Naturstyrelsen og hos skovbrugskonsulenterne. Projektholder er Skov-Infos styregruppe, København. Kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Kontrollen med fondsmidlernes korrekte anvendelse har i 1998 udelukkende været baseret på revision af indsendte regnskaber fra projektholderne. Fremover er der planer om at stramme op omkring denne indsats således at der også vil/kan foregå kontrol under selve projektforløbet, f.eks. i form af kontrolbesøg. Afsluttede projekter i 1998 Rapporter fra afsluttede projekter kan rekvireres hos sekretariatet eller hos de virksomheder, der har gennemført projektet: Afmodning og nåletab - opløselige kulhydrater i Nordmannsgran: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Afsætningsfremme for Tyskland, Østrig og Schweiz: Dansk Juletræsdyrkerforening ( ). Effekten af jordtemperatur og rodbeskæring på etablering og vækst af Abies nordmanniana: Dansk JordbrugsForskning, afd. For prydplanter ( ). Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Messe; Green is life messe, Warschawa, Polen august 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Messe; Deltagelse på JardiTec 98 - Paris: Gruppen IPM 98 v/steff Graphics ( ) Messe; Messe Essen I.P.M. Dansk markedsføring af juletræer og pyntegrønt: Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt ( ). Messe; Flormart messe, Padova, Italien, September 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Messe; Hortiflora messe. Prag, Tjekkiet Oktober 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Miniredskabsbærer til pyntegrøntproduktion: Jydeland Maskinfabrik A/S ( ) Netning/snøring af juletræer på rod - en forundersøgelse med henblik på fuldmekanisk høst af juletræer: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt(en forundersøgelse): PC-Consult ( ). Skov-info hæftet Juletræer og Pyntegrønt i opdateret redigering og nyt layout: Skov-info s styregruppe ( ) 8

9 Tv-programmer Adventseventyr : Cubus Film & TV ApS ( ). Uddannelse af eksportsælgere (et salgskursus): Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt ( ) Projekter der endnu mangler at indsende afrapportering. Netfri Pakkemaskine: Brdr. Majland A/S ( ) Udstyr til ikke kemisk renholdelse i planterækken i pyntegrønt- og juletræskulturer på agermark: Det Danske Hedeselskab ( ) Årsregnskab 1998 Resultatopgørelse Indtægter Realiseret

10 Produktionsafgift Tilskud: Dansk PlanteskoleejerForening Promilleafgiftsfonden Skov- & Naturstyrelsen Renter Ikke forbrugte bevillinger I alt Udgifter Tilskud til projekter Afsætningsfremme Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning og uddannelse Miljøforbedrende foranstaltninger 0 0 Andre foranstaltninger godkendt af S & N Tilbagebetalt tilskud til Promilleafg.Fonden Revision og kontrol Udgifter i alt Resultat Administrationsbidrag Skov- & Naturstyrelsen Dansk Juletræsdyrkerforening I alt Balance Aktiver BG Bank, Løbende konto BG Bank, Aftaleindlån Tilgodehavende afgifter Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gæld For meget opkrævet afgifter For meget modtaget tilskud Promilleafg.Fond Skyldige omkostninger Bevilgede ikke udbetalte tilskud for Bevilgede ikke udbetalte tilskud for Gæld i alt Passiver i alt Revisorpåtegning. Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1998 for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt. 10

11 Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de øvrige regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen er udført i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets revisionsinstruks gældende for den 31. December Revisionen har ikke fundet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. København, den 28. April 1999 Revisionsfirmaet Hans Børge Nielsen Anvendt regnskabspraksis. Produktionsafgifter er opgjort på basis af modtagne indberetninger pr Der er ikke pr sket indberetninger af alle afgiftspligtige arealer. Det må påregnes, at der i de kommende år skal indtægtsføres afgifter der vedrører 1997 og Tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen svarer til de indtægtsførte produktionsafgifter med fradrag af nettotilskuddet fra Promilleafgiftsfonden, kr , og Skov- og Naturstyrelsens tilskud til fondens administrationsudgifter kr ekskl. moms. Tilskud til projekter er opgjort på grundlag af de pr godkendte bevillinger, som er baseret på de modtagne budgetter samt regnskaber for de projekter, der er afsluttet pr Revision og kontrol med midlernes korrekte anvendelse omfatter udgifter til advokatbistand, revision samt til eventuel regnskabskontrol og fysisk kontrol på de afgiftspligtige ejendomme udført i forbindelse med revisionen. Fondens bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning i Direktør Torben Sommer-Larsen bestyrelsesformand Dansk Juletræsdyrkerforening 11

12 Skovrider Niels Bjerg næstformand Dansk Skovforening Skovrider Finn Jacobsen Skovfoged Dorte D. Thomsen Godsejer Peter Bernstorff Grossist Lars Geil Forretningsfører Ib Skals Jensen Godsejer Jørgen Skeel Forskningschef Kaj Østergård Forstfuldmægtig Pernille Karlog Michael Stoltze Planteskoleejer Peter Schjøtt observatør Tilsynsførende: Handelsskovrider Karsten Gasseholm Forstfuldmægtig Torben Ørnslund Dansk Juletræsdyrkerforening Hedeselskabet Skovdyrkerforeningen De Danske Pyntegrønt- og Juletræsgrossister. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Landbrugsrådet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. Forskningscentret for Skov & Landskab Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Dansk PlanteskoleejerForening Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Sekretariat: Direktør Jens Søgaard Jacobsen Hortonom Bjarne Hjelmsted Pedersen Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Juletræsdyrkerforening Skov- og Landskabsingeniør Dirch Zibrandtsen Dansk Juletræsdyrkerforening (indtil ) Indholdsfortegnelse Forord Fondens formål ansøgning om støtte 12

13 Indbetaling til fonden Arealkontrol Kontrolforanstaltninger i 1998 Kontrolmuligheder/hensigter i %-reglen Fordeling af fondsmidler i 1998 Støttede projekter i 1998 Afsætningsfremme Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning og uddannelse Afsluttede projekter Årsregnskab 1998 Revisorpåtegning Anvendt regnskabspraksis Fondens bestyrelse Undertekst til fotos. 1) Fredsskoven i Paris på pladsen Mont Parnasse. Træerne er pyntet og i toppen vejer det flag hvis land modtager både træet og de tilhørende Fredskort 2) Bag Fredsskoven ligger disse boder der dels sælger juletræer dels uddeler og indsamler Fredskortene. Et Fredskort er en julehilsen med ønske om fred i verden, som man kan sende til forskellige landes regeringer. 13

14 3) Høj stemning fra et fransk havecenter. De hvide juletræer foran musikanterne er meget typisk for franskmændene. 4) En hektisk tid hvor juletræer, både fældede og i potter, skal nettes, pakkes og sendes af sted. 5) Cypres til klippegrønt. En specialkultur der måske rummer større potentiale. Grønt Center på Lolland undersøger gennem et projekt støttet af Produktionsafgiftsfonden mulighederne for eventuelle nye markeder. 6) Genvækst. Måske en mulig dyrkningsmetode til produktion af økologisk dyrkede juletræer. Metoden undersøges blandt andet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden. 7) Padova 98. Eksportørene for Fremtidens flotte stand på messen i Italien September ) Interiør fra messen i Warsawa 98. I forgrunden Eksportørerne for Fremtidens messestand. Undertekster til figurerne: 1 (Fondens indtægter i 1998) Produktionsafgiftsfonden har i 1998 haft indtægter på i alt kr ,-. DPF er planteskoleejerforeningens tilskud på kr og S&N er bidraget fra Skov- og naturstyrelsen. Overskydende midler er penge der ikke blev uddelt i løbet af Ikke brugte midler er penge der blev uddelt til bestemte projekter, men som blev tilovers efter at projekterne afsluttede. Udover det bidrag som er vist i dette diagram yder Skov- og Naturstyrelsen et bidrag til administration af fonden på kr ,-. 2 (Juletræ- og pyntegrøntarealet 1998) Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig i Det samlede tilmeldte areal udgør pr ha. Bestyrelsen har stadig en formodning om at der i Danmark findes mellem 5 og 10 tusinde hektarer, som endnu ikke er tilmeldt ordningen. 3 (Fordelingen af fondsmidlerne i 1998) Figuren viser hvordan fondens penge bruges. Fonden har som udgangspunkt et basisbudget som siger at 47,6% af midlerne kan anvendes til afsætningsfremme, 39,2% til forskning og forsøg, 7,9% til produktudvikling, 2,6% til rådgivning og uddannelse og 2,6% til investeringer i miljøforbedrende foranstaltninger. Puljerne kan overskrides med maksimalt 10%-point. 14

Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år.

Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år. Forord Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år. Ser vi på antallet af ansøgninger til fonden, må denne betegnes som en succes. Der har

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg oktober 2003 Produktionsafgiften på juletræer og pyntegrønt blev indført i 1997 og genoptaget i 2003 for en

Læs mere

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt

Vejledning om. ansøgning til. Produktionsafgiftsfonden. for. Juletræer og Pyntegrønt Vejledning om ansøgning til Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Frederiksberg, november 2008 05-11-2008Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Produktionsafgiften på juletræer

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har bestået i 4 år, og ved etableringen blev ordningen godkendt for 5 år.

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har bestået i 4 år, og ved etableringen blev ordningen godkendt for 5 år. Forord Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt har bestået i 4 år, og ved etableringen blev ordningen godkendt for 5 år. Der skal altså i 2001 tages stilling til om fonden skal fortsætte eller

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen Job

Læs mere

Growth from Knowledge

Growth from Knowledge Februar 27 Growth from Knowledge Evaluering af Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt En kvantitativ undersøgelse blandt juletræs- og pyntegrøntproducenter gennemført for Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab

Bilag 6. Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Bilag 6 Eksempel på opstilling af afsluttende regnskab Afsluttende regnskab vedrørende: Organisationens navn: Projekttitel: Projektperiode: Bevilling: Sagsnr.: 1 S i d e Indholdsfortegnelse: Ledelsens

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 Åresberetning 2003 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fondens formål... 4 Ansøgning om støtte... 4 Indbetaling til fonden...

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007

Hesteafgiftsfonden. Årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD...2

Indholdsfortegnelse FORORD...2 Indholdsfortegnelse FORORD...2 ÅRSBERETNING 1997...3 BAGGRUNDEN FOR FONDENS OPRETTELSE...3 LOVGRUNDLAG - MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 345 AF 16. MAJ 1997...3 ADMINISTRATION AF FONDEN...3

Læs mere

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Fondens formål:... 4 Ansøgning om støtte:... 4 Fonden kan yde tilskud til følgende

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2009 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2009 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2009 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet er

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Dette regnskab indeholder 11 sider Indhold

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Baggrund om landbrugsfondene

Baggrund om landbrugsfondene Baggrund om landbrugsfondene Kort om fondene Landbrugsfondene har til formål at sikre fælles finansiering af aktiviteter inden for forskning (fx foderudnyttelse, miljøforbedringer eller markforsøg), markedsføring

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI

Fonden til Rosportens Fremme. CVR-nr KOPI CVR-nr. 66 38 16 17 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsrapporten 3 Ledelsesberetning 4 Beretning 4 Årsregnskab 1. januar 31. december 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2011 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2011 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2011 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Resilience Lab Denmark

Resilience Lab Denmark c/o Green Tech Center A/S Lysholt Allé 6, 7100 Vejle CVR-nr. 36 64 24 83 fra foreningens stiftelse 1. maj - 31. december 2015 Godkendt på foreningens generalforsamling, den 7. april 2016 Dirigent:... Lotte

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1099 af 21/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j. nr. 2302-09-180 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening

Afsætning m. m Kaj Østergaard. Dansk Juletræsdyrkerforening Afsætning m. m. 2010 Kaj Østergaard Juletræer - sæson 2010 generelt Opstart af sæson i en positiv stemning Forventning om prisstigninger men hvor meget? - noget nølende udspil. Prisforskel før og efter

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009

Hesteafgiftsfonden. Produktionsafgifter i henhold til 6 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april Årsregnskab 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Hesteafgiftsfonden Produktionsafgifter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk

Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands Vandværk KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Østerbrogade 16 8500 Grenaa Telefon 86 32 20 11 Telefax 86 32 36 16 CVRnr. 27 47 81 31 www.kvistjensen.dk grenaa@kvistjensen.dk Andelsselskabet Gjerrild Nordstrands

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016

HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 HORREBY VANDVÆRKS ÅRSRAPPORT 2016 Febr. 2017 Horreby Vandværks driftsregnskab og balance for året 2016 samt budget 2017 ÅRSRAPPORT 2016 Stamoplysninger Andelsselskabet Horreby Vandværk, Midtvejen 1, Horreby,

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 1166 3141 Årsrapporten for 2011 Danmarks Lungeforening Sundere lungt r - livet igonnem Årsrapportens godkendelse Ledelsens påtegning

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013

Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Advokatsamfundets Erstatningsfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 3 Årsregnskab

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab.

Kapitel 2 Værdiansættelser. 2. Udbetaling Danmark værdiansætter tilgodehavender hos borgere til kostpris med fradrag af realiseret tab. Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark I medfør af 21, stk. 9, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kapitel 1 Grundlæggende krav til årsrapporten 1. Udbetaling

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Neonectria værn. Projektets formål

Neonectria værn. Projektets formål Neonectria værn Angreb af Neonectria er blevet et stadig stigende problem indenfor branchen. Alle landsdele blev i 2013 ramt af svampeangrebene, om end i forskelligt omfang. Situationen er alvorlig, fordi

Læs mere

Antenneforeningen Borup

Antenneforeningen Borup Revisionsfirmaet Jørgen Larsen M Registrerede revisorer»» a E D D L AN S KE REVISORER Antenneforeningen Borup CVR-nr. 21 77 56 73 Årsrapport for 2015 Jørgen Larsen, registreret revisor, Egegårdsvej 39C,

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId

Lovtidende A. Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan tillade, at fondene anvender et andet budgetår end kalenderåret. Budgettet indsen- DokumentId Lovtidende A Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugs- og fiskeriområdet I medfør af 9, stk. 2, 3 og 4, samt 10, stk. 3, i

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a.

ÅRSRAPPORT Stamoplysninger. Hestehave Vandværk a.m.b.a. ÅRSRAPPORT 2015 Stamoplysninger Hestehave Vandværk a.m.b.a. Bestyrelse Formand Flemming Bo Hansen Næstformand Jens Bergholdt Kasserer Birgit Olsen Sekretær Lykke Petersen Bestyrelsesmedlem Toni Andersen

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland

Årsregnskab. for. Familielandbruget VEST-Jylland Årsregnskab for Familielandbruget VEST-Jylland I. januar 31. december 2016 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Familielandbruget VEST-Jylland. Vi anser den valgte

Læs mere

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet

Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet BEK nr 1703 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0171-000066 Senere

Læs mere

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«.

2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Forslag. til. 1. I 8, stk. 2 og 4, ændres»2/3«til:»halvdelen«og»1/3«til:»halvdelen«. 2009/1 LSF 144 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks Frederiksberg. Fonden til Rosportens Fremme KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015

SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW. Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr Årsregnskab 2015 SCANDINAVIAN BREWERS REVIEW Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR-nr. 17 95 45 55 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 8 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere