Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed."

Transkript

1 Forord Produktionsafgiftsfonden har sit politiske udgangspunkt i Forslag til national strategi for jordbrugsforskningen fra juni 1994 (Zeuthen-udvalget). I denne rapport står blandt andet For så vidt angår forskning, som er meget anvendelsesorienteret, eller har præg af teknologisk service, bør jordbrugserhvervet i højere grad være inddraget i prioriteringen og udformningen af ydelserne - knyttet sammen med øget brugerbetaling, der afspejler erhvervets indflydelse Der er således ikke tvivl om at indflydelsen på dette område i fremtiden bliver knyttet nøje sammen med erhvervets betalingsvillighed. Set i lyset af produktionsprognoserne for de kommende 8-12 år for juletræer og pyntegrønt, er der behov for en målrettet markedsføringsindsats, dels på hjemmemarkedet dels på nye og eksisterende eksportmarkeder, for at undgå dramatiske prisfald. Denne indsats kan kun betales hvis erhvervet selv finansierer den generelle markedsføring i en fælles indsats med de direkte markedsførende grossister. På området for produktudvikling af selve produktet Nordmannsgran eller Nobilis står der fortsat mange forskningsmæssige opgaver tilbage, som branchen ligeledes ikke får løst uden en producentfinansieret tilskudsordning. Spændende kunne det være om Produktionsafgiftsfonden for eksempel kunne medvirke til at vi fik afdækket hvilke gener der styrer udspringstidspunktet, luseresistens og mideresistens. Resultaterne af fondens medfinansiering i den forløbne periode har ud over en række succeser på forskningssiden specielt også en afgørende andel i den markante succes omkring markedsføringstiltag på europæisk plan, en succes som vore udenlandske konkurrenter ofte udtrykker anerkendelse af. Torben Sommer-Larsen Formand for bestyrelsen

2 Fondens formål Udover at støtte markedsføring samt forskning og forsøg, kan Produktionsafgiftsfonden give økonomisk støtte til produktudvikling, rådgivning og uddannelse samt investering i miljøbeskyttende foranstaltning alt sammen i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Af de afgiftsmodeller der har været diskuteret forud for fondens tilblivelse er man endt med en arealafgift på 125,- kr. pr. ha pr. år. Friholdt for denne afgift er dog arealer med: frø- og priklebede træer ældre end 40 år under 1 ha pr. ejer eller forpagter en indblanding af nordmannsgran eller nobilis under 20% At afgifter er en skidt opfindelse for den der skal betale, er de fleste sikkert enige om. Det hænger sandsynligvis sammen med vores generelle opfattelse af, at der er lagt afgifter eller skjult skat på snart sagt alle ting i vores hverdag. Afgifter der - uanset hvad farve eller navn de har - tilsyneladende kun forsvinder ned i statskassens uendelige dyb. Denne afgift er dog temmelig modsat, idet den forbrugerbetalte afgift, foruden at blive doblet op af staten, også sendes øremærket tilbage til erhvervet. Ansøgning om støtte. Fonden kan yde tilskud til 1) Forsknings- og forsøgsinstitutioner, 2) Sammenslutninger og foreninger med tilknytning til juletræs- og pyntegrøntsektoren, 3) Selvejende institutioner, fonde, private virksomheder og personer og 4) Andre juridiske personer, som Skov- og Naturstyrelsen godkender. Fonden kan yde tilskud til følgende aktiviteter: Afsætningsfremme med op til 100%: Til finansiering af fælles foranstaltninger i forbindelse med afsætningsfremme af juletræs- og pyntegrøntprodukter med undtagelse af tilskud til afsætningsfremme, som gennemføres af enkelte virksomheder, eller til aktiviteter, der har til formål at fremme afsætningen af enkelte virksomheders produkter. Forskning og forsøg med op til 75%: Til forskning og forsøg i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Produktudvikling, rådgivning og uddannelse med op til 50% (Ø=60%): Til produktudvikling, rådgivning og uddannelse i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. I projekter til omstilling til miljøvenlig produktion kan tilskuddet udgøre op til 60%. Miljøforbedring med op til 15%: Til investering i miljøbeskyttende foranstaltninger i forbindelse med produktion, forarbejdning og distribution af juletræer og pyntegrønt. Andet: Til andre foranstaltninger indenfor juletræs- og pyntegrøntsektoren, som godkendes af Skov- og Naturstyrelsen. Krav der skal opfyldes som betingelse for økonomisk støtte fra fonden: 2

3 S&NFordelingen af fondsmidlerne i 1998 Aktiviteterne skal være af generel interesse og betydning for den samlede juletræs- og pyntegrøntsektor Aktiviteterne må ikke medføre forvridninger af konkurrencen i andre sektorer Der skal ske afrapportering af resultaterne af udviklingsarbejdet, og disse afrapporteringer skal gøres offentligt tilgængelige for alle interesserede parter Der må ikke forbeholdes intellektuelle rettigheder til resultaterne af udviklingsaktiviteterne i form af patent, mønsterbeskyttelse m.v. Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres hos fondens sekretariat på tlf Indbetaling til fonden Fondens indtægter 1998 Overskydende midler fra 97 Renteindtægter Ikke brugte midler fra 97 Afgiftsprovenu DPF Promilleafg.fonden Produktionsafgiftsfonden har i 1998 haft indtægter på i alt kr ,-. Arealkontrol. Hvor mange er med. Ved fondens start blev det samlede areal med nordmannsgran og nobilis anslået til op mod ha. I efterfølgende diagram ses fordelingen af arealindberetningen i Hvorvidt det anslåede areal er realistisk er stadig ikke afklaret. 3

4 Juletræ- og pyntegrøntarealet 1998 Nordmannsgran ældre end 40 år 305 ha Nobilis ældre end 40 år 316 ha Nobilis 8160 ha Arealer under 1 ha 477ha Nordmannsgran ha Kontrolforanstaltninger i I 1998 er der dels foretaget total-kontrol i en kommune på Fyn, dels en forberedelse til en landsdækkende kontrol via indberetningsskemaer. Både den fysiske kontrol og den administrative kontrol har været prøveballoner dels for at lære metoderne at kende, dels for at få tilpasset metoderne til produktionsafgiftsfondens formål. Begge dele er lykkedes rimeligt godt, men der er stadig en del justeringer at foretage, før systemet fungerer perfekt. Den fysiske kontrol foregår på baggrund af flyfotos der digitaliseres. Herved opnås, at der over disse flyfoto kan lægges andre oplysninger som f.eks. matrikelnumre, ejendomsnumre etc. På den måde kan man, hvis man kender abonnenternes ejendomsnumre, få abonnenters og de ikke-tilmeldtes ejendomsnumre til at fremstå med forskellig farve. Ved at iagttage beplantningers karakteristika kan rækkekulturer udvælges, og det trænede øje kan skelne mellem f.eks. en kultur af frugtbuske og en kultur af grantræer. På de digitale kort kan det udvalgte areal indkredses og beregnes automatisk. Den administrative kontrol kan ske ved at sammenligne oplysninger fra indberetninger til hektarstøtteordningen med egne oplysninger. Det er en kontrolforanstaltning som er meget teknisk betonet og som kræver en del programmering og indtastningsarbejde. Til gengæld er systemet ret omfattende. Resultater fra denne kontrolmulighed forventes at foreligge i Kontrolmulighed/hensigter Kontrol er og vil altid være ubehagelig. Både for dem der kontrollerer og de der bliver kontrolleret. Men af hensyn til de der har tilmeldt sine arealer til Produktionsafgiftsfonden, er fonden forpligtet til at finde og kontrollere de, der endnu ikke er det. Det betyder nogle gange, at fonden bliver nødt til at ulejlige de retskafne med ekstra oplysninger, for at kunne sortere i de data vi har til rådighed og på den måde finde frem til synderne. Sidst vi måtte ulejlige juletræs- og pyntegrøntproducenterne var med den årlige indberetning. Ud over eventuelle ændringer i dyrkningsarealerne har vi bedt om ejendoms- og kommunenummer. Det har vi gjort, fordi vi med disse numre kan genkende betalerne på de digitale kort, vi bruger i kontrolproceduren. Vi har fået langt bedre kontrolmuligheder til rådighed i dag end for bare 1 år siden. Det betyder at muligheden for at finde de allersidste producenter er blevet meget større. Det betyder også, at dette arbejde 4

5 vil blive opprioiteret i år. Det er således sekretariatets mål for 1999 at få total-kontrolleret 2-3 kommuner i Jylland, 2 kommuner på Sjælland og øer og 1-2 kommuner på Fyn og øer. Derudover kommer den administrative kontrol, der dækker det meste af landet. 20%-reglen. Denne regel er blevet nævnt i Nyhedsbrevet fra september Og bliver også nævnt i følgebrevet til dette års indberetningsskema men skal her igen kort skitseres. Skov- og Naturstyrelsen har på baggrund af henvendelser fra nogle få producenter fundet det formålstjenligt at fortolke reglen om indblanding, som beskrevet i bekendtgørelsens 2, stk. 1.således, at der i en bevoksning skal være mindst 20% indblanding af de to træarter nobilis og nordmannsgran, før bevoksningen er afgiftspligtig. Ved bevoksning forstås et areal der svarer til en afdeling/litra i skovbruget og et marknummer i landbruget. Fordeling af fondsmidlerne i 1998 Hvad har fonden støttet økonomisk i I 1998 er der givet tilsagn om økonomisk støtte for i alt kr ,-. Pengene er fordelt således at der givet kr ,- til afsætningsfremme, kr ,- til forskning og forsøg, kr ,- til produktudvikling, kr ,- til rådgivning/uddannelse og kr ,- til andre foranstaltninger, som er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen. Fordelingen af fondsmidlerne i 1998 produktudvikling rådgivning kontrol forskning afsætningsfremme Støttede projekter i 1998 Afsætningsfremme. Fonden har ydet økonomisk støtte til en række tiltag der både skal være med til at styrke allerede eksisterende eksportmarkeder og til at opbygge nye markeder for juletræer og pyntegrønt. Der er i 1998 givet tilsagn om støtte til i alt 8 projekter vedrørende afsætningsfremme. Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Tyskland, Østrig og Schweiz. og Projekt til afsætningsfremme for nordmannsgran juletræer i Frankrig 5

6 Der er blandt andet givet økonomisk støtte til Dansk Juletræsdyrkerforenings afsætningskampagner i Tyskland og i Frankrig. Især to store begivenheder Et Juletræ for Freden i Paris og Havneaktionen i Hamborg Havn har haft mediernes store bevågenhed. Projekt til markedsføring af nordmannsgran juletræer på nye markeder. Der er desuden givet støtte til messedeltagelse i potentielle afsætningslande over en 3 årig periode. Listen over potentielle markeder omfatter blandt andre Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Rusland, Ungarn, Spanien, Portugal, Baltikum og Grækenland. Flormart messe. Padova, Italien September Eksportørerne for Fremtiden har fået økonomisk støtte til deltagelse på Flormart messen i Padova i Italien. Hortiflora messe. Prag, Tjekkiet Oktober 98. Hortiflora messen i Prag i Tjekkiet. Ligeledes Eksportørerne for Fremtiden. Green is life messe, Warschawa, Polen august 98. Green is Life i Warschawa i Polen. Også Eksportørerne for fremtiden. Gruppen IPM 98 - JardiTec 98 - Paris. Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt har fået tilskud til deltagelse på JardiTec 98 messen i Paris. TV-programmer Adventseventyr. Endvidere har fonden givet støtte til udarbejdelsen af en synopse - et idégrundlag - til en række TVprogrammer om juletræsproduktion kædet sammen med adventsfortællinger. Forskning og forsøg. Der er givet tilsagn om støtte til 9 forskningsprojekter i Abies nordmanniana: Forekomst af mycorrhiza i barrodsplanter i relation til etableringsevne og tilvækst efter udplantning. Målet med projektet er at undersøge forholdet mellem mycorrhiza-dannelsen på nordmannsgran udplantningsplanter i relation til forskellige dyrkningssituationer og mellem plantekvalitet og etableringsevne. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Optimeret gødskning med kvælstof, kalium og magnesium af nordmannsgran juletræer. Fonden har endvidere givet tilsagn om økonomisk støtte til et større gødningsforsøg i nordmannsgran. Projektet der forventes at strække sig frem til udgangen af år 2001 kommer til at omfatte optimal gødskning af nordmannsgran med kvælstof, kalium og magnesium under hensyntagen til Vandmiljøplan II. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. Demonstrationsanlæg vedrørende reduceret sprøjtning mod ukrudt samt kombinationer af herbicidanvendelse og andre renholdelsesmetoder. 6

7 Der er givet støtte til at anlægge et demonstrationsanlæg 2 til 3 steder i landet til anskuelse af reduceret sprøjtning mod ukrudt ved brug af specielle sprøjteteknikker og i kombination med andre renholdelsesmetoder. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm. Koglehalvmøl - fænologi og bekæmpelse. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem KVL og FSL. Projektets formål er flersidigt. Dels skal projektet afdække spørgsmål om artsforhold og levevis, dels finde eventuelle reguleringsmetoder herunder også alternativ bekæmpelse. Projektholder er Forskningscentret for Skov & Landskab, Hørsholm sammen med Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Frederiksberg. Analyse af nuværende og fremtidigt marked for cypres og cypresprodukter i Danmark og i udlandet. Der er givet tilsagn om økonomisk støtte til projektet. Projektet var oprindeligt en del af et større forskningsprojekt omkring Cypres - etablering, råvareforædling og afsætning. Produktionsfonden har i første omgang valgt at støtte første del af dette projekt for at få kastet lys over denne kulturs potentialer i pyntegrøntproduktionen. Projektholder er Grønt Center, Holeby. Produktion og håndtering af Abies procera (nobilis) - idealplantens vej fra planteskole til udplantning på blivestedet. Projektet har som mål at undersøge de ideelle morfologiske forhold (plantehøjde, rodhalsdiameter, forholdet mellem rod:top) i forhold til vitalitet og omplantningssikkerhed. Projektet vil endvidere undersøge hvorledes udtørring af planterne (top og rod hver for sig) påvirker evnen til og hurtigheden af etablering ved omplantning. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Rodudvikling og etablering af Abies procera (nobilis). Projektet vil især undersøge sammenhænge mellem etablering og vækst efter forskellige former for rodbeskæring/-trimning af nobilis. Projektholder er Dansk JordbrugsForskning, Årslev. Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt. Der er ligeledes givet tilsagn om støtte til en fortsættelse af dette projekt. Projektets formål er i denne omgang at udføre praktiske afprøvninger med nogle af de præparater, der blev beskrevet i det tidligere projekt af samme navn, som var et litteraturstudie. De praktiske afprøvninger skal samtidig tage hensyn til nuværende og kommende lovgivning på området. Projektholder er PC-Consult, Borup sammen med Dansk JordbrugsForskning, Flakkebjerg. KICK-START, hurtigere kulturstart i juletræskulturer, specielt nordmannsgran. Endelig er der givet tilsagn om støtte til et pilotprojekt omkring hurtig kulturstart af nordmannsgran. Projektholder er PC-Consult, Borup. Produktudvikling 7

8 Der er givet tilskud til fremstilling af en pakkemaskine. Det forventes, at maskinen skal komme til at pakke juletræer på palle, uden at træerne først skal nettes. Projektholder er firmaet Brdr. Majland A/S, Sønder Omme. Rådgivning og uddannelse. Produktionsafgiftsfonden har givet tilskud til genoptryk af det lille skov-info hæfte nr 9 Juletræer og pyntegrønt. Et lille nyttigt redskab om dyrkning, pasning og afsætning af juletræer og pyntegrønt. Hæftet kan fås i Skov- og Naturstyrelsen og hos skovbrugskonsulenterne. Projektholder er Skov-Infos styregruppe, København. Kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Kontrollen med fondsmidlernes korrekte anvendelse har i 1998 udelukkende været baseret på revision af indsendte regnskaber fra projektholderne. Fremover er der planer om at stramme op omkring denne indsats således at der også vil/kan foregå kontrol under selve projektforløbet, f.eks. i form af kontrolbesøg. Afsluttede projekter i 1998 Rapporter fra afsluttede projekter kan rekvireres hos sekretariatet eller hos de virksomheder, der har gennemført projektet: Afmodning og nåletab - opløselige kulhydrater i Nordmannsgran: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Afsætningsfremme for Tyskland, Østrig og Schweiz: Dansk Juletræsdyrkerforening ( ). Effekten af jordtemperatur og rodbeskæring på etablering og vækst af Abies nordmanniana: Dansk JordbrugsForskning, afd. For prydplanter ( ). Fremvisning af faglige punkter på Langesømessen: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Messe; Green is life messe, Warschawa, Polen august 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Messe; Deltagelse på JardiTec 98 - Paris: Gruppen IPM 98 v/steff Graphics ( ) Messe; Messe Essen I.P.M. Dansk markedsføring af juletræer og pyntegrønt: Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt ( ). Messe; Flormart messe, Padova, Italien, September 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Messe; Hortiflora messe. Prag, Tjekkiet Oktober 1998: Eksportørerne for Fremtiden ( ). Miniredskabsbærer til pyntegrøntproduktion: Jydeland Maskinfabrik A/S ( ) Netning/snøring af juletræer på rod - en forundersøgelse med henblik på fuldmekanisk høst af juletræer: Forskningscentret for Skov & Landskab ( ). Screening og afprøvning af nye herbicider og herbicidblandinger til renholdelse af juletræer og klippegrønt(en forundersøgelse): PC-Consult ( ). Skov-info hæftet Juletræer og Pyntegrønt i opdateret redigering og nyt layout: Skov-info s styregruppe ( ) 8

9 Tv-programmer Adventseventyr : Cubus Film & TV ApS ( ). Uddannelse af eksportsælgere (et salgskursus): Grossistforeningen for Juletræer og Pyntegrønt ( ) Projekter der endnu mangler at indsende afrapportering. Netfri Pakkemaskine: Brdr. Majland A/S ( ) Udstyr til ikke kemisk renholdelse i planterækken i pyntegrønt- og juletræskulturer på agermark: Det Danske Hedeselskab ( ) Årsregnskab 1998 Resultatopgørelse Indtægter Realiseret

10 Produktionsafgift Tilskud: Dansk PlanteskoleejerForening Promilleafgiftsfonden Skov- & Naturstyrelsen Renter Ikke forbrugte bevillinger I alt Udgifter Tilskud til projekter Afsætningsfremme Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning og uddannelse Miljøforbedrende foranstaltninger 0 0 Andre foranstaltninger godkendt af S & N Tilbagebetalt tilskud til Promilleafg.Fonden Revision og kontrol Udgifter i alt Resultat Administrationsbidrag Skov- & Naturstyrelsen Dansk Juletræsdyrkerforening I alt Balance Aktiver BG Bank, Løbende konto BG Bank, Aftaleindlån Tilgodehavende afgifter Tilgodehavende tilskud, Skov & Naturstyrelsen Aktiver i alt Passiver Egenkapital Overført resultat Egenkapital i alt Gæld For meget opkrævet afgifter For meget modtaget tilskud Promilleafg.Fond Skyldige omkostninger Bevilgede ikke udbetalte tilskud for Bevilgede ikke udbetalte tilskud for Gæld i alt Passiver i alt Revisorpåtegning. Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 1998 for Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt. 10

11 Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de øvrige regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen er udført i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets revisionsinstruks gældende for den 31. December Revisionen har ikke fundet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse, og at det giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet. København, den 28. April 1999 Revisionsfirmaet Hans Børge Nielsen Anvendt regnskabspraksis. Produktionsafgifter er opgjort på basis af modtagne indberetninger pr Der er ikke pr sket indberetninger af alle afgiftspligtige arealer. Det må påregnes, at der i de kommende år skal indtægtsføres afgifter der vedrører 1997 og Tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen svarer til de indtægtsførte produktionsafgifter med fradrag af nettotilskuddet fra Promilleafgiftsfonden, kr , og Skov- og Naturstyrelsens tilskud til fondens administrationsudgifter kr ekskl. moms. Tilskud til projekter er opgjort på grundlag af de pr godkendte bevillinger, som er baseret på de modtagne budgetter samt regnskaber for de projekter, der er afsluttet pr Revision og kontrol med midlernes korrekte anvendelse omfatter udgifter til advokatbistand, revision samt til eventuel regnskabskontrol og fysisk kontrol på de afgiftspligtige ejendomme udført i forbindelse med revisionen. Fondens bestyrelse. Bestyrelsens sammensætning i Direktør Torben Sommer-Larsen bestyrelsesformand Dansk Juletræsdyrkerforening 11

12 Skovrider Niels Bjerg næstformand Dansk Skovforening Skovrider Finn Jacobsen Skovfoged Dorte D. Thomsen Godsejer Peter Bernstorff Grossist Lars Geil Forretningsfører Ib Skals Jensen Godsejer Jørgen Skeel Forskningschef Kaj Østergård Forstfuldmægtig Pernille Karlog Michael Stoltze Planteskoleejer Peter Schjøtt observatør Tilsynsførende: Handelsskovrider Karsten Gasseholm Forstfuldmægtig Torben Ørnslund Dansk Juletræsdyrkerforening Hedeselskabet Skovdyrkerforeningen De Danske Pyntegrønt- og Juletræsgrossister. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Landbrugsrådet, De danske Landboforeninger og Dansk Familielandbrug. Forskningscentret for Skov & Landskab Skov- og Naturstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Dansk PlanteskoleejerForening Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Sekretariat: Direktør Jens Søgaard Jacobsen Hortonom Bjarne Hjelmsted Pedersen Dansk Juletræsdyrkerforening Dansk Juletræsdyrkerforening Skov- og Landskabsingeniør Dirch Zibrandtsen Dansk Juletræsdyrkerforening (indtil ) Indholdsfortegnelse Forord Fondens formål ansøgning om støtte 12

13 Indbetaling til fonden Arealkontrol Kontrolforanstaltninger i 1998 Kontrolmuligheder/hensigter i %-reglen Fordeling af fondsmidler i 1998 Støttede projekter i 1998 Afsætningsfremme Forskning og forsøg Produktudvikling Rådgivning og uddannelse Afsluttede projekter Årsregnskab 1998 Revisorpåtegning Anvendt regnskabspraksis Fondens bestyrelse Undertekst til fotos. 1) Fredsskoven i Paris på pladsen Mont Parnasse. Træerne er pyntet og i toppen vejer det flag hvis land modtager både træet og de tilhørende Fredskort 2) Bag Fredsskoven ligger disse boder der dels sælger juletræer dels uddeler og indsamler Fredskortene. Et Fredskort er en julehilsen med ønske om fred i verden, som man kan sende til forskellige landes regeringer. 13

14 3) Høj stemning fra et fransk havecenter. De hvide juletræer foran musikanterne er meget typisk for franskmændene. 4) En hektisk tid hvor juletræer, både fældede og i potter, skal nettes, pakkes og sendes af sted. 5) Cypres til klippegrønt. En specialkultur der måske rummer større potentiale. Grønt Center på Lolland undersøger gennem et projekt støttet af Produktionsafgiftsfonden mulighederne for eventuelle nye markeder. 6) Genvækst. Måske en mulig dyrkningsmetode til produktion af økologisk dyrkede juletræer. Metoden undersøges blandt andet med støtte fra Produktionsafgiftsfonden. 7) Padova 98. Eksportørene for Fremtidens flotte stand på messen i Italien September ) Interiør fra messen i Warsawa 98. I forgrunden Eksportørerne for Fremtidens messestand. Undertekster til figurerne: 1 (Fondens indtægter i 1998) Produktionsafgiftsfonden har i 1998 haft indtægter på i alt kr ,-. DPF er planteskoleejerforeningens tilskud på kr og S&N er bidraget fra Skov- og naturstyrelsen. Overskydende midler er penge der ikke blev uddelt i løbet af Ikke brugte midler er penge der blev uddelt til bestemte projekter, men som blev tilovers efter at projekterne afsluttede. Udover det bidrag som er vist i dette diagram yder Skov- og Naturstyrelsen et bidrag til administration af fonden på kr ,-. 2 (Juletræ- og pyntegrøntarealet 1998) Figuren viser hvorledes de tilmeldte arealer fordeler sig i Det samlede tilmeldte areal udgør pr ha. Bestyrelsen har stadig en formodning om at der i Danmark findes mellem 5 og 10 tusinde hektarer, som endnu ikke er tilmeldt ordningen. 3 (Fordelingen af fondsmidlerne i 1998) Figuren viser hvordan fondens penge bruges. Fonden har som udgangspunkt et basisbudget som siger at 47,6% af midlerne kan anvendes til afsætningsfremme, 39,2% til forskning og forsøg, 7,9% til produktudvikling, 2,6% til rådgivning og uddannelse og 2,6% til investeringer i miljøforbedrende foranstaltninger. Puljerne kan overskrides med maksimalt 10%-point. 14

Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år.

Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år. Forord Ved udsendelsen af denne beretning har Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt bestået i 3 år. Ser vi på antallet af ansøgninger til fonden, må denne betegnes som en succes. Der har

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD...2

Indholdsfortegnelse FORORD...2 Indholdsfortegnelse FORORD...2 ÅRSBERETNING 1997...3 BAGGRUNDEN FOR FONDENS OPRETTELSE...3 LOVGRUNDLAG - MILJØ- OG ENERGIMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 345 AF 16. MAJ 1997...3 ADMINISTRATION AF FONDEN...3

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Brancheindsats mod Neonectria

Brancheindsats mod Neonectria Brancheindsats mod Neonectria Skovplanteringens årsmøde 2014 Gunnar Friis Proschowsky Overblik Indledning: En brancheindsats, hvorfor står jeg her? Hvad er Neonectria? Lidt Historik Vi ved kun lidt smitteveje,

Læs mere

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003

Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg. Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34. Årsregnskab 2003 Audit Kontoradresse Borups Allé 177 København Postadresse Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 38 18 30 45 www.kpmg.dk Ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30 34/Stradellasvej 30-34

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Produktionsafgiftfonden - PAF

Produktionsafgiftfonden - PAF Produktionsafgiftfonden - PAF Alle arealer tilplantet med nob og ngr er pligtig at betale Der ydes tilskud til forskning, udvikling og markedsføring efter ansøgning Resultater formidles i årsberetning,

Læs mere

Neonectria værn. Projektets formål

Neonectria værn. Projektets formål Neonectria værn Angreb af Neonectria er blevet et stadig stigende problem indenfor branchen. Alle landsdele blev i 2013 ramt af svampeangrebene, om end i forskelligt omfang. Situationen er alvorlig, fordi

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

"#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<&

#$%&'(!)& *+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!<& "#$%&'(!)& "*+,-&#.*/0121-3,/31&%*.451-3&& 657*8&'9&:1,138+,-*;&'(!

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2000-2003.

Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2000-2003. Spiring og etablering af feltforsøg med in vitro klonede planter af nordmannsgran. 2-23. Støttet af: Produktionsafgiftsfonden for juletræer og pyntegrønt & Skov- og Naturstyrelsen Rapport oktober 23 for

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007

Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj. København den 21. december 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET Revisionsfirmaet Georg Mathiasen i/s Vølundsvej 6, Torvet 8230 Åbyhøj København den 21. december 2007 Manglende godkendelse af årsregnskab 2006 samt tilbagebetaling af tilskud 2004,

Læs mere

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Årsregnskab for 2011. Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2011 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Trinord Årsrapport 2014

Trinord Årsrapport 2014 Trinord Årsrapport 2014 Trinord INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger 1 Bestyrelsens påtegning 2 Den kritiske revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelsen

Læs mere

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOLDGADE 106, 1552 KØBENHAVN V TLF: 33 13 29 12. FAX: 33 32 02 12. E-MAIL: EC@REVEC.DK ANSVARLIGE INDEHAVERE: HENNING ROSENVOLD.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN I. ÅRSRAPPORT 2014. (21. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 OG LIKVIDITETSBUDGET 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.:

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent

GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007. Godkendt på foreningens generalforsamling den. dirigent GRUNDEJERFORENINGEN MATR. NR. 1 DO BAASTRUP ÅRSRAPPORT 1.7.2006-30.6.2007 Godkendt på foreningens generalforsamling den dirigent Grundejerforeningen Matr.nr. 1 DO Baastrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side Formandens

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Revisionsfirma BENT MADSEN

Revisionsfirma BENT MADSEN Revisionsfirma BENT MADSEN Registrerede Revisorer FRR Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Keratocunus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. september

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O

%kdma\wa> INDGÅET. v^trc. ^/^^rh/^^wt^/^^i^^u Pot CTicstAferw'i, 1 2 SEP. 2013. Vedr.: fal/lariaphm^feltø.tias Dato: 111 &p~ ^O O 213-9-12 8 49 ARKITEKTFIRMAET PER SEEBERG M.A.S. Elmelunden 16, 9575 Terndrup Telefon 98 33 55 92 # Til: /^C/bUA kcmaa^mal^vc %kdma\wa> INDGÅET 1 2 SEP. 213 Rebild Kommune L^ Ifølge aftale Tilbagesendes

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05

Årsregnskab. 1. januar 2011-31. december 2011. Børneulykkesfonden. Forvaltningsdepot nr. 3019048861. CVR-nr. 31 71 51 05 Årsregnskab 1. januar 2011-31. december 2011 Børneulykkesfonden Forvaltningsdepot nr. 3019048861 CVR-nr. 31 71 51 05 Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Aktiver 6 Passiver

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115

Årsrapport for 2013. Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk. 4951 Nørreballe. CVR-nr. 28016115 Årsrapport for 2013 Andelsselskabet Østofte-Nørreballe Vandværk 4951 Nørreballe CVR-nr. 28016115 Side Virksomhedsoplysninger... 3 Erklæringer: Ledelseserklæring... 4 Revisorerklæring... 5 Årsregnskab 2013:

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2012 samt budget for året 2013 og 2014

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere