FAIF nyhedsservice. Maj 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAIF nyhedsservice. Maj 2014"

Transkript

1 FAIF nyhedsservice Maj 2014

2 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring af Alternative InvesteringsFonde (AIF er). Herudover giver vi en kort status over den seneste udvikling omkring FAIF i praksis, ligesom vi afslutningsvis har anvist nogle praktiske huskeregler og råd m.v. i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om FAIFtilladelse. Markedsføring af AIF er Markedsføringsreglerne i dag Reglerne om markedsføring af (danske) AIF er findes først og fremmest i FAIFlovens 5, der hidtil kun har haft en hovedregel og én undtagelse hertil: Hovedregel En AIF må alene markedsføres af en FAIF (både tilladelse og registrering) og alene overfor professionelle investorer. Undtagelse En AIF må dog markedsføres overfor detailinvestorer, hvis FAIF en (kun tilladelse) har opnået Finanstilsynets tilladelse hertil. Markedsføringsreglerne fra den 15. maj 2014 og fremad Den 22. april 2014 vedtog Folketinget imidlertid Lovforslag 119, der bl.a. indeholder en ændring af FAIFlovens 5, hvilket betyder, at der med virkning fra den 15. maj 2014 vil gælde ikke én, men tre undtagelser til hovedreglen: Hovedregel En AIF må alene markedsføres af en FAIF (både tilladelse og registrering) og alene overfor professionelle investorer. Undtagelse 1 En AIF må dog markedsføres overfor detailinvestorer, hvis FAIF en (kun tilladelse) har opnået Finanstilsynets tilladelse hertil. Undtagelse 2 En AIF må dog markedsføres overfor detailinvestorer af en FAIF (både tilladelse og registrering), hvis investorerne (i) forpligter sig til at investere mindst euro, og (ii) skriftligt erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen. Undtagelse 3 En AIF må dog markedsføres overfor detailinvestorer af en FAIF (både tilladelse og registrering), hvis investorerne er ledere, direktører eller andre ansatte hos FAIF en, som er involverede i forvaltningen af den konkrete AIF. Hvad er forskellen på professionelle investorer og detailinvestorer? Udtrykket professionelle investorer i FAIF-loven skal forstås i overensstemmelse med den definition, der er fastlagt i de såkaldte MiFID-regler, dvs. de regler der bl.a. regulerer værdipapirhandleres (pengeinstitutter m.v.) rådgivningsforpligtelser overfor deres kunder, når det drejer sig om investeringsrådgivning. Det er i praksis meget få investorer, der opfylder definitionen på en professionel investor. Eksempler herpå er institutionelle investorer (pensionskasser m.v.) samt virksomheder, der opfylder to af følgende krav til størrelse på virksomhedsplan (i) balancesum på euro, (ii) nettoomsætning på euro og (iii) egenkapital på euro. Er man ikke en professionel investor, er man pr. definition en detailinvestor, hvilket vil sige, at langt størstedelen (målt på antal) af de danske investorer er detailinvestorer.

3 Hvad udgør markedsføring efter FAIF-loven? Udtrykket markedsføring er i FAIF-loven defineret som en direkte eller indirekte udbydelse eller placering på initiativ af FAIF en eller på vegne af FAIF en, af andele i en AIF, som forvaltes af FAIF en til eller hos investorer. Finanstilsynet har offentliggjort en række spørgsmål/svar omkring bl.a. markedsføringsreglerne. Det fremgår bl.a. heraf at: indledende møder med potentielle investorer, inden AIF en er oprettet, og inden der foreligger et Private Placement Memorandum (PPM), prospekt eller lignende vil ikke udgøre markedsføring, forudsat det på dette tidspunkt endnu ikke er muligt for investor at forpligte sig til at erhverve andele i AIF en, indhentelse af betingede tegningstilsagn (f.eks. af AIF en kun stiftes, hvis der opnås tilstrækkelige tegningstilsagn) er omfattet af udtrykket markedsføring, dispositioner med henblik på at få en investor til at underskrive hensigtserklæringer ( letter of intent ) og lign. vil ligeledes anses for markedsføring, er en AIF børsnoteret, anses den pr. definition for løbende at foretage markedsføring (dvs. uanset at der udelukkende kan handles med allerede udstedte aktier på børsen), og hvis en investor henvender sig umotiveret og ønsker at foretage køb/salg, dvs. der har ikke været nogen form for annoncering eller lignende af AIF en, anses selve købet/salget ikke i sig selv for at udgøre markedsføring. Hvad indebærer det at søge om markedsføringstilladelse? Hvis en FAIF ønsker at markedsføre en AIF overfor detailkunder, f.eks. i forbindelse med stiftelse/etablering eller børsnotering af AIF en, og man ikke ønsker at strukturere udbuddet på en sådan måde, at undtagelse nr. 2 ovenfor kan finde anvendelse, skal FAIF en søge om markedsføringstilladelse hos Finanstilsynet, ligesom eventuelle andre lovkrav uden for FAIF-loven, herunder navnlig værdipapirhandelslovens prospektregler, naturligvis skal overholdes. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der skal søges om markedsføringstilladelse til den konkrete AIF. En FAIF kan således ikke opnå en generel tilladelse til at markedsføre AIF er. Markedsføringsansøgningen er ikke nær så omfattende som en FAIF-ansøgning, men indeholder dog en række oplysningskrav, ligesom man skal være opmærksom på, at visse oplysninger obligatorisk skal være indeholdt i AIF ens vedtægter (investeringspolitik, risikoprofil m.v.) samt at der skal udarbejdes et særskilt dokument om væsentlig investorinformation. Seneste FAIF-udvikling i praksis Finanstilsynet offentliggør løbende oplysninger om, hvilke selskaber m.v., der har fået udstedt FAIF-tilladelse/-registrering, depositartilladelse, vurderingseksperter m.v. Gennemgår man disse står det klart, at der fortsat er et relativt begrænset antal selskaber, der har fået udstedt tilladelse, hvilket skal ses i lyset af, at myndighederne før lovens ikrafttræden estimerede at ikke mindre end ca. 160 danske selskaber m.v. ville være omfattet af kravet om fuld FAIF-tilladelse. Noget kunne således tyde på, at en række selskaber m.v. har valgt at vente til sidste øjeblik (den 22. juli 2014) om at søge om tilladelse, samt at der må forventes en relativ langvarig behandlingstid hos Finanstilsynet for ansøgninger, der indleveres lige op til ansøgningsfristen. Status på de udstedte tilladelser m.v. er p.t. følgende: Selskaber der har fået udstedt FAIF-tilladelse DEAS Property Asset Management A/S Kinnerton Credit Management A/S

4 Selskaber/personer der er blevet FAIF-registrerede NorthCap Partners ApS Nupark Accelerace Management A/S SE Blue Equity Management A/S X3 Capital A/S Per Hedegaard Nielsen Exact Invest A/S Obton Administration A/S NEAS Power Invest A/S Sunstone Capital A/S Selskaber der har fået udstedt depositartilladelse CorpNordic Danmark A/S PEA Depositary Services ApS LETT Advokatpartnerselskab (LETT Depositar) Der er (endnu) ikke nogen selskaber m.v., der har opnået tilladelse til at fungere som ekstern vurderingsekspert efter FAIF-lovens 31 (dvs. foretage værdiansættelse af AIF ens aktiver for FAIF er, der ikke ønsker at foretage denne internt). Nogle (få) praktiske huskeregler i forbindelse med FAIF-ansøgning Baseret på vores egne erfaringer som rådgivere i forbindelse med FAIF-ansøgninger samt diverse henvendelser og foredrag m.v., vil vi fra tid til anden afslutte nyhedsbrevet med nogle (få) praktiske huskeregler og råd m.v. vedrørende forskellige aktuelle emner. Henset til at ansøgningsfristen nærmer sig med hastige skridt, har vi i dette nyhedsbrev medtaget 10 praktiske huskeregler og råd m.v., som man bør have i erindring i forbindelse med udarbejdelse af FAIF-ansøgning (dvs. fuld tilladelse, ikke registrering som er noget mere enkelt): 1. Ansøgningen skal ske på Finanstilsynets ansøgningsskema (man kan ikke lave sin egen ansøgning heller ikke selv om den indeholder de samme oplysninger som Finanstilsynets ansøgningsskema). 2. Lav en ordentlig, fyldestgørende og gennemarbejdet Aktivitetsplan. Det er Aktivitetsplanen, der skal sætte Finanstilsynet i stand til at forstå FAIF ens forretningsmodel og de risici der er forbundet hermed, så Aktivitetsplanen er central ikke blot som selvstændigt dokument, men også i forhold til at forstå indholdet af de øvrige bilag til ansøgningen, herunder navnlig forretningsgangene. 3. Sørg for at få alle bilag (forretningsgange, selskabsdokumenter, budget m.v.) med første gang der ansøges i stedet for at håbe på, at Finanstilsynet vil stille sig tilfreds med en delvis ansøgning. Det gør tilsynet ikke. 4. Brug lejligheden til at få opdateret, tilpasset og fremtidssikret de forskellige bilag, herunder vedtægter, forretningsorden for bestyrelsen, årshjul osv. 5. Få fra starten forventningsafstemt internt i organisationen, at det kræver tid og ressourcer på såvel ledelsesniveau som (i nogen tilfælde) ejerniveau at få udarbejdet en ordentlig ansøgning. En underordnet medarbejder kan sagtens være tovholder og i nogle tilfælde også pennefører m.v., men han/hun kan ikke tage stilling til indholdet af forretningsgange m.v. Det skal ske på direktions- og bestyrelsesniveau. 6. Prioritér fra starten de opgaver der tager længst tid og som involverer tredjemand (forvaltningsaftale, evt. delegationsaftale, forsikringsaftale m.v.), så ansøgningen ikke kommer til at ligge og vente i flere uger/ måneder på at man mangler at få nogle få bilag på plads. 7. Tag stilling til om FAIF-tilladelsen også skal omfatte bilag 1, nr. 3 aktiviteter, dvs. forvaltning af ikke-aif er. En FAIF må som udgangspunkt kun forvalte AIF er, så hvis man ønsker også at kunne forvalte ikke-aif er, skal der tages højde herfor i ansøgningen. 8. Indse det i tide, hvis du ikke selv har viden og/eller erfaring til at udarbejde en ordentlig ansøgning og brug de fornødne ressourcer på at løse problemet værende ved videreuddannelse af egne ansatte, ansættelse af nye ansatte eller ved brug af eksterne rådgivere.

5 9. Læs korrektur, kontroller opsætning, punktopstilling og krydshenvisninger, læs ansøgningen og bilagene igennem flere gange og spørg dig selv, om det der står vil give mening for en medarbejder hos Finanstilsynet, der på den ene side er ekspert i reguleringen på området, men på den anden side ikke er og heller ikke kan eller bør være ekspert indenfor din branche (værende private equity, fast ejendom osv.). 10. Indsend som påkrævet ansøgningen såvel elektronisk som fysisk (ringbind eller lign.) og sørg for at det i tillæg til ovenstående pkt. 9 ser ordentligt og professionelt ud. Det er naturligvis indholdet og ikke udseendet der er afgørende, men det kan under alle omstændigheder aldrig skade en ansøgning, at læseren fra starten har indtrykket af, at der er tale om en seriøs og professionel ansøger, der har gjort sit arbejde ordentligt. Kontakt: Henrik Puggaard Partner, Advokat (H), MBA Dir. tlf Mobil Mail Martin Christian Kruhl Advokat, Ph.d., HD-R Dir. tlf Mobil Mail

6 LETT Advokatpartnerselskab København Aarhus lett.dk CVR

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

FAIF nyhedsservice. November 2014

FAIF nyhedsservice. November 2014 FAIF nyhedsservice November 2014 Fokus på forskellige lovændringer af betydning for FAIF er og AIF er I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på en række kommende (forventede) lovændringer, der alle har det

Læs mere

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni 2015 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Resumé... 4 2.1 Selskabet... 4 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele... 4 2.3 Tilbagekøb af Selskabets

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet

Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Hedgeforeninger og beskatning af hedgebaseret investeringsaktivitet Af partner Erik Banner-Voigt, Deloitte, advokat Dan Moalem, adv.fm. Ulrich Hejle, begge Advokatfirma DLA Nordic og adv.fm. Kim Høibye,

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013

Regler for udstedere af aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 1-6-2013 1 REGLER FOR UDSTEDERE AF AKTIER... 1 INDLEDNING... 4 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 5 1.1 REGLERNES ANVENDELSE... 5 1.2 IKRAFTTRÆDELSE... 5 2 BETINGELSER FOR AKTIERS

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab

VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab VEJLEDNING OM opstart af et aktieselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2010 Indholdsfortegnelse DEFINITIONER... 4 1. Indledning... 6 1.1. Selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen... 6 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Prospekt for Danventures A/S

Prospekt for Danventures A/S Prospekt for Danventures A/S Introduktion af Danventures A/S på First North Godkendt Rådgiver for Danventures A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North Den Godkendte Rådgiver har rådgivet selskabet

Læs mere