Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup"

Transkript

1 Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa, Laust Joen Jacobsen, Jesper H. Pedersen, Arja Pasila, Bue Højlund Frøslev og Jesper L. Sørensen. Afbud fra: Henning Christensen, Lars Rosenkilde og Allan Holst. Tilforordnede: Ingo Østerskov, Jesper Rasmussen, Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner. Referenter: Maja Park B. Lassen og Miriam Skjalm Lissner. 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 22. september 2010 Bilag 1.a. Referat 2. Godkendelse af referat fra strategiseminar d. 6. oktober 2010 Bilag 2.a. Referat fra strategiseminar 3. Strategiplan Bilag 3.a. Strategiplan Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Henrik Salée konkluderede, at strategiplanen nu fremstod med inddragelse af de input, der var kommet på bestyrelsens strategiseminar og indstillede, at bestyrelsen på den baggrund godkendte strategien. Henrik Salée tilføjede at den nu fremstod som et let læseligt dokument, som bestyrelsen årligt vil lave en opfølgning på. Bestyrelsen godkendte hermed strategiplanen. Ingo Østerskov pointerede, at før strategiplanen offentliggøres, vil den blive udarbejdet i et lækkert layout, både i en fysisk og en elektronisk udgave. Side 1

2 4. Budget 2011 Bilag 4.a. Budget 2011 Bilag 4.b. Dispositionsbegrænsning i 2010 vedrørende bevillinger på finansloven 2011 den regnskabsmæssige behandling, brev fra Undervisningsministeriet. Bilag 4.c. STÅ-udvikling Jesper Rasmussen gennemgik budgettet med tilhørende bilag. Baggrunden for budgettet er, at taksterne er cirka 4,5 pct. lavere end sidste år (i faste priser), og at flere studerende skal i praktik, hvilket medfører lavere taxameter i praktikperioden. KEA s vækst koster således nu, mens gevinsten først vil kunne mærkes senere. Der har været igangsat en budgetprocedure på baggrund af den nye budgetmodel, som på dette tidspunkt har medført et negativt resultat. Der forestår derfor yderligere dialog med enhederne, der skal medføre besparelser på yderligere 14,7 mio. kr. så der kan opnås et positivt resultat Herudover er der udmeldt ansættelsesstop i KEA. Det er direktionens forventning, at den samlede øvelse ikke vil medføre, at der skal skæres i de eksisterende aktiviteter, men primært i ønskerne fra enhederne. Efter bestyrelsens uddybende spørgsmål og kommentarer konkluderede Henrik Salée, at resultatet på 1,29 mio. kr. er bindende for direktionen. Fremover ønskes budgettet udarbejdet i en mere detaljeret og generelt bedre struktur, hvoraf faste omkostninger, afskrivninger m.m. tydeligt fremgår. Der ønskes et separat notat, hvor direktionen beskriver forudsætningerne for budgettet. Med disse kommentarer blev budgettet godkendt. 5. Økonomi 2010 Bilag 5.a. Økonomiske nøgletal Bilag 5.b. Data for optag efteråret 2010 Jesper Rasmussen gennemgik de to bilag. Den udmeldte dispositionsbegrænsning fra Undervisningsministeriet vil blive udgiftsført i 2010, det drejer sig om ca. 3 mio. kr. Hertil kommer, at der udestår en række efterreguleringer for 3. kvartal, der vil blive bogført i 4. kvartal. Likviditeten generelt udvikler sig positivt, men nedgangen i likviditetsstrømmen, jf. den grafiske oversigt, skyldes indfrielse af et lån. Det er på den baggrund forventningen, at årsresultatet vil blive ca. 4-5 mio. kr. Fra 2011 vil ledelsens månedlige forbrugsopfølgning iværksættes. Det vil danne grundlag for en forbedret løbende opfølgning på KEAs økonomi - også til bestyrelsen. Bestyrelsen ytrede ønske om, at bilagene havde indeholdt flere oplysninger, men havde ellers intet at tilføje. Den ser frem til den forbedrede forbrugsopfølgning i det nye år. Side 2

3 6. Nørrebro Campus Bilag 6.a. Beslutningsoplæg om Nørrebro Campus Bilag 6.b. Huslejekontrakt Bilag 6.c. Scenarier for huslejetab ved afståelse samt skønnede engangsudgifter ved flytning Jesper Rasmussen gennemgik baggrunden for og detaljerne i direktionens oplæg om en beslutning om Nørrebro Campus. Overordnet set er tanken at etablere to campusklynger, der ligger centralt i København og godt i forhold til transportmuligheder. Arealmæssigt vil det nye campus allerede fra starten medføre en balance i forhold til bygningsudgifter og -indtægter i forhold til den nuværende studenterbestand, mens der vil være potentiale for betydelig vækstmuligheder inden for de eksisterende rammer. Bestyrelsen udtrykte bekymring især i forhold til mulighederne for udlejning af Landskronagade og den deraf afledte risiko for huslejetab ved tomme bygninger. Direktionen forklarede konsekvenserne af worst case scenariet (hvis udlejning af Landskronagade var umulig), men understregede samtidig, at udlejning burde være realistisk på baggrund af en indhentet mæglervurdering. Henrik Salée konkluderede på baggrund af indvendingerne fra bestyrelsen, herunder at materialet først blev færdigt kort før mødet, at et mere detaljeret beslutningsgrundlag udarbejdes til udsendelse fredag d. 10. december 2010 kl. 11. Det ønskede notat skal indeholde en likviditetsoversigt og en resultatpåvirkning sammenholdt med huslejekontrakten. Bestyrelsen fik samtidig en frist til fredag d. 10. december kl. 16 til at komme med kommentarer til det nye beslutningsgrundlag. Herefter ville formandskabet tage stilling til de endelige forhandlinger. Bilag 6.b blev udleveret umiddelbart efter dagens møde. [Efter bestyrelsens høring fredag den 10. december kunne Henrik Fugmann på det foreliggende grundlag ikke tilslutte sig beslutningen om at underskrive lejekontrakten. De øvrige bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig beslutningen. Efterfølgende har formandskabet og direktionen gennemført en forhandling med udlejer fredag den 10. december 2010 og får en række ændringer gennemført i forhold til det uddelte udkast til lejekontrakt.] Side 3

4 7. Revisionsprotokollat Bilag 7.a. Revisionsprotokollat af 29. november 2010 fra Deloitte 8. Tilsyn med erhvervsakademierne Bilag 8.a. Undervisningsministeriets udkast til tilsynsrapport Bilag 8.b. Udkast til høringssvar fra KEA Bilag 8.c. Handlingsplan erhvervsakademier 2015, LO, DI, Dansk Erhverv og Dansk Byggeri. Bilag 8.d. KEA s høringssvar til Handlingsplan, af 24. november Selvevaluering af KEA Bilag 9.a. Selvevaluering af KEA Status på kvalitetsfelterne Bilag 9.b. Oversigt over KEA s samarbejdsaftaler og projekter 10. Copenhagen West Bilag 10.a. Spaltningsaftale mellem CPH West og KEA Bilag 10.b. Spaltningsaftale mellem Sosu-C og KEA Henrik Salée orienterede om, at der var tale om et foreløbigt revisionsprotokollat og at bestyrelsen vil få det endelige protokollat i forbindelse med årsregnskabet. Bestyrelsen underskrev protokollatet med en forventning om, at direktionen følger op på protokollatets henstillinger. Ingo Østerskov redegjorde for Undervisningsministeriets tilsynsrapport med erhvervsakademiernes organisering, samt om de konkrete kritikpunkter, der var anført i forhold til KEA. Det er direktionens forventning, at disse forhold kan blive rettet inden for en kort tidshorisont. Samlet set står KEA således godt i forhold til den kommende proces, som både ministeriet og de store organisationer har en stærk interesse i. Henrik Salée kvitterede for KEAs positive situation. Henrik Salée konstaterede, at selvevalueringen viser det stadie, som KEA er nået. Ingo Østerskov uddybede, at der ikke er sket de store statusmæssige ændringer (smileys) siden sidste bestyrelsesmøde, men at KEA fortsat arbejder målrettet på at nå et tilfredsstillende niveau, så KEA kan gennemføre en selvevaluering i 2012 efter de opstillede kriterier. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Ingo Østerskov redegjorde for de to udsendte spaltningsaftaler med CPH West og Sosu-C og om de fremtidige tanker i forhold til samarbejdet på disse områder: Ift. sosu-området vil KEA indgå i en drøftelse med alle regionens sosu-skoler om det fremtidige uddannelsesbehov på videregående niveau. Ift. CPH West er der stadig ikke sket en afklaring af de bygningsmæssige forhold. Afslaget på screening af merkantile uddannelser til området har betydet, at KEA nu må overveje sit fremtidige uddannelsesudbud i området med henblik på at finde det rigtige niveau og indhold. Det er derfor ambitionen at udvikle nye uddannelser, der kan skabe et link mellem dimittenderne fra ungdomsuddannelserne og job i virksomhederne i området. Side 4

5 11. Akkreditering af uddannelser og udbud Bilag 11.a. Oversigt over (nye) akkrediteringer af uddannelser og udbud på KEA 12. Mødekalender 2011 Bilag 12.a. Planlagte møder i 2011 Ingo Østerskov fremhævede den godkendte screening af PBA i smykker, teknologi og business som et godt eksempel på erhvervsakademiernes udvikling af erhvervsrettede uddannelser til en branche, som er i fremdrift og har et nyt/ændret uddannelsesbehov. Bestyrelsen tog oversigten til efterretning. Det blev understreget, at det er vigtigt, at KEA har fokus på at sikre kvaliteten af sit uddannelsesudbud, så det kan leve op til strategien om at fastholde sit udbud af PBA-uddannelser i Bestyrelsen tog den ændrede mødedato og -tidspunkt for martsmødet til efterretning. Side 5

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi

Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Yderligere information: Bornholms Akademi Snorrebakken 66 3700 Rønne akademi@brk.dk, tlf. 56 92 16 10 Handlingsplan 2014 for Bornholms Akademi Nedenstående dokument

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade

Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade Fyns Amt SpecialrådgivningenforSmåbørn Projektvedrørendekvalificering af den kommunale indsats iforholdtil småbørnmedmedfødteller erhvervethjerneskade SATS-pulje-projekt 2005-2006 Fyns Amts Specialrådgivning

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere