Lokalplan nr Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025"

Transkript

1 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan

2 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 12 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 13 7 Bebyggelsens udseende 14 8 Ubebyggede arealer 14 9 Tekniske forhold Afskærmende foranstaltninger Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 16 Kort Kortbilag 1a, Matrikelkort 16 Kortbilag 1b, Matrikelkort 17 Kortbilag 2a, Oversigtskort 18 Kortbilag 2b, Oversigtskort 19 2

3 Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen. Redegørelsen er vejledende og af illustrerende karakter. Bestemmelserne ( ) er den juridisk bindende del af lokalplanen. Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestemmelser om: hvad et område skal anvendes til, hvordan veje og stier skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres, hvor højt og tæt der må bygges, og hvordan friarealerne skal indrettes m.m. Du kan se den komplette liste over, hvad en lokalplan kan indeholde i Planlovens 15. Planloven kan findes på: Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensigten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der afholdes ofte borgermøde i høringsperioden. Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndigheder i høringsperioden. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i lokalpressen og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Forslag til Lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 5. januar

4 Lokalplanvejledning Klageportalen og vejledning om gebyrordningen kan findes på Klagevejledning Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 58 klages over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet via Klageportalen til Solrød Kommune inden 4 uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan. Solrød Kommune videresender eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen. En eventuel klage skal sendes via Klageportalen på dk. Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønskes der fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen, skal sendes til Solrød Kommune enten pr. mail til eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Når klagen er tastet ind i Klageportalen, bedes der om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. STAT LANDSPLANLÆGNING Regeringens politik: Landsplanredegørelser Oversigt over statslige interesser Landsplandirektiver, Fingerplan 2013 Sektorplaner: Vandplan Natura 2000-planer Trafikplan Planlovsystem 2013 Kommunens planlægning er underlagt både den statslige og regionale planlægning. REGIONALE UDVIKLINGSPLANER Regionens visioner, i Region Sjælland: Den regionale udviklingsstrategi (RUS) Sektorplaner: Råstofplan REGION Regionale vækstfora: Erhvervsudviklingsstrategi KOMMUNE KOMMUNEPLANER Planstrategi Arealregulering for by og land LOKALPLANER 4

5 Redegørelse Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund Baggrunden for lokalplanen er, at fastlægge anvendelsesbestemmelserne for ejendommene på og omkring Fasanvej samt at revidere vejreservationer inden for lokalplanområdet. Offentlig høring Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar 2015, begge dage medregnet. Den 5. januar 2015 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. Lokalplanområdets placering i kommunen. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er afgrænset ved Mosevej i nord, Vestre Grænsevej i syd, S-banen i vest og bebyggelsen ud til Solrød Strandvej i øst. Eksisterende og fremtidige forhold Lokalplanområdet er beliggende omkring Fasanvej, som den gennemgående forbindelse fra nord til syd, hvorpå der er tilsluttet en lang række mindre boligveje, der er karakteriseret af fritliggende parcelhusbebyggelse og enkelte offentlige daginstitutioner. Dominerende for området er desuden Solrød Renseanlæg, der har en central beliggenhed mellem S-banen og Fasanvej mens der centralt i området ligeledes er etableret et grønt parkstrøg, der forbinder Fasanvej med Solrød Strandvej. Områdets karakteristik sikres bevaret ved denne lokalplan, da områdets byggelinjer og vejstruktur fastholdes selvom der åbnes op for muligheden for, af der kan finde fortætning sted i Lokalplanområdets placering i nærområdet. 5

6 vejareal 2,5 m 700 m2 500 m2 matr. 2 matr m2 2,5 m vejareal 2,5 m 700 m2 500 m2 matr. 2 2,5 m Redegørelse lokalplanområdet. Ligeledes vil lokalplanens byggelinjer bidrage til, at lokalplanområdets nuværende karakter fastholdes. Lokalplanen opdeles i to delområder som vist på Kortbilag 1a og 1b. Figur 1-3: Principper for udstykning af grunde ned til 400 m m2 matr m2 2,5 m ny matrikel 400 m2 nyt skel Mulighed for fortætning I Kommuneplan bliver det beskrevet, at der er i de åbne lave boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen vil kunne ske fortætning. I denne lokalplan åbnes muligheden for, at der kan udstykkes grunde med en størrelse ned til 400 m 2. Udstykning ned til denne grundstørrelse kan dog kun ske efter principperne vist på Figur 1-3 nedenfor og på baggrund af en fælles bebyggelsesplan efter Byrådets nærmere godkendelse. Bebyggelsesplanen skal sikre, at det er muligt at disponere arealet på en tilfredsstillende måde. Efter udstykning gælder lokalplanens bestemmelser om dette på lige fod med øvrige bestemmelser i lokalplanen. gammelt skel nyt skel 2,5 m 500 m2 ny matrikel 400 m2 nyt skel gammelt skel nyt skel 6

7 Redegørelse Forhold til anden planlægning Landsplandirektiv Fingerplan 2013 Landsplandirektivet Fingerplan 2013 omfatter alle hovedstadsområdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg m.m. Det bliver i Fingerplanen beskrevet, at der i byfingrene, herunder Solrød, skal planlægges således, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Den fortsatte karakter af boligområde samt de yderligere muligheder for anvendelse til offentlige formål, der præsenteres i denne lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplanens principper. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Regionplan 2005 blev på en lang række punkter ophævet med Kommuneplan for Solrød Kommune, da størstedelen af regionplanens retningslinjer blev indarbejdet i kommuneplanen. Regionplanens mål og retningslinjer for vandområdet er dog fortsat gældende, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft og vandplanen for Solrød Kommune efterfølgende vedtages (forventeligt i 2014). Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne 307 (matr.nr. 65a), 317A (matr.nr. 55x) og 317 (alle øvrige matrikler i lokalplanområdet). En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 307, Solrød Renseanlæg, skal sikre: At området anvendes til offentlige formål (renseanlæg, modtagestation for olie- og kemikalieaffald). En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 317A, Solrød Bymidte, Strandvejen, skal bl.a. sikre: At området anvendes til centerformål i form af mindre detailhandelsbutikker til områdets daglige forsyning, liberalt erhverv, caféer, restauranter m.v. En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 317, Fasanvejskvarteret, skal sikre: At området anvendes til boligmål (åben-lav og tæt-lav) og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv), der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. At bebyggelsesprocenten max må være 30 for den en- Kommuneplan indeholder et hæfte med rammer for lokalplanlægningen. Hæftet er at finde på vores hjemmeside 7

8 Redegørelse kelte åben-lav ejendom og max 40 for den enkelte tætlav ejendom. At bebyggelse max må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. At bebyggelsen må bestå af parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse. At der kan ske fortætning på grundlag af en lokalplan, der illustrerer principperne herfor og som nærmere ud peger de områder, der egner sig til fortætning. Det forudsætter desuden, at der fastlægges skrå højdegrænseplaner i forhold til anden bebyggelse. Eksisterende fælles grønne områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse. Dog må mindre bygninger til fælles brug for områdets beboere opføres i forbindelse med pågældende områdes drift. Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Tillæg 2 til Kommuneplan Fasanvej 16, beliggende i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 65a, er udlagt til renseanlæg. I denne lokalplan opnår ejendommen anvendelsesmuligheder til bl.a. offentlige formål og bolig. Vestre Drosselvej 2, matr.nr. 55x, er efter udstykning i 2010 fra matr.nr. 55g ikke længere beliggende ud til Solrød Strandvej. Derfor har ejendommen ikke længere mulighed for at blive anvendt til centerformål. Ovenstående forhold er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen. Tillægget sikrer rammerne for, at ejendommen Fasanvej 16 udover anvendelse til renseanlæg også kan anvendes til offentlige formål og boligformål. Samtidig justeres afgrænsningen af rammeområderne således at matr.nr. 55x, Solrød By, Solrød fremover vil være beliggende i rammeområde 317, Fasanvejskvarteret. Forslag til kommuneplantillægget findes bagest i dette lokalplanforslag. Lokalplan Lokalplan aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i byzone. I henhold til planlovens 16, stk. 4, skal der inden for kystnærhedszonen redegøres særligt for bebyggelses højde og visuelle påvirkning af området. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at kun bebyggelse i første række mod Køge Bugt markerer sig i kystlinjen. Den øvrige bebyggelse er skjult med træbeplantning, hvilket også vil gøre sig gældende for den ny bebyggel- 8

9 Redegørelse se, der kan opføres efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Fortidsminder Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Bygherren kan i henhold til museumslovens 25 anmode Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder. Forhold til byens andre funktioner Vej- og stiplanlægning I såvel Lokalplan som Byplanvedtægt 5, der tidligere har været gældende for lokalplanområdet, er der indarbejdet uudnyttede vejreservationer. Dels som en forlængelse af Poppelvej mod vest til Fasanvej og dels en etablering af vejforbindelse fra Skovduevej til Aspevej. Siden vedtagelsen af Lokalplan er der lukket en række overkørsler fra Strandvejen til lokalplanområdet. Det har som følge af dette hidtil ikke vist sig nødvendigt at anlægge nye vejforbindelser på de nævnte vejreservationer. Det vurderes nu at anlæg af de reserverede vejarealer ikke vil medføre forbedring af vejstrukturen i lokalplanområdet. Derfor bortfalder vejreservationerne i denne lokalplan således, at det sikres, at den nuværende vejstruktur i lokalplanområdet fastholdes. Støj og lugt Lokalplanen ændrer ikke anvendelsesmuligheder for det eksisterende renseanlæg i lokalplanens Delområde II. Inden for delområdet må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt og dermed overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for dette. Forurening En del af renseanlægget i lokalplanens Delområde II er kortlagt som jordforurenet V1, grundet ejendommens anvendelse. Som alle øvrige byzone-områder er det øvrige lokalplanområde klassificeret som lettere forurenet. Vand og varme Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk. Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med kollektiv varmeforsyning. Uanset lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, er Byrådet forpligtet til at skulle dispensere, når ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, jf. Planlovens 19, stk. 4. 9

10 Redegørelse Spildevandsplanlægning Delområde I udlægges til åben-lav og tæt-lav (dobbelthus) boligområde og skal derfor ifølge Solrød Kommunes nuværende spildevandsplan overholde en afløbskoefficient på 0,30-0,40. Delområde II udlægges til offentlige formål og skal derfor overholde en afløbskoefficient på 0,50. Afløbskoefficienten angiver hvor stor en del af regnen, der bliver afledt til afløbssystemet. Den resterende del af regnen nedsiver eller bliver tilbageholdt i overfladen. De præcise udregningsregler for afløbskoefficienten fremgår af Solrød Kommunes spildevandsplan. Som led i Solrød Kommunes klimatilpasningsplan er det et ønske at mindske overbelastning af kommunens regnvandskloakker, vandløb og søer for at forebygge oversvømmelser. Det er derfor vigtigt, at overfladeafstrømningen overholder de forudsætninger, regnvandskloakken er anlagt efter. Hvis ikke afløbskoefficienten kan overholdes, skal den overskydende del af vandet, der falder på ejendommen, forsinkes eller afledes på alternativ vis. Rent overfladevand fra terrasser og tagflader bør, hvor det er muligt, nedsives på egen grund eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Lokalplanforslaget sikrer, at lokalplanområdets nuværende karakter som parcelhusområde fastholdes samtidig med at der åbnes mulighed for yderligere anvendelse og fortætning. Lokalplanforslaget ændrer ikke på den hidtil gældende lokalplans overordnede bestemmelser for området. Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag ikke skal fortages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Det vil sige at dispensationen ikke må stride mod lokalplanens principper. 10

11 Bestemmelser Bestemmelser for lokalplanen SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Fasanvej I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Solrød Kommune. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: 1.1 At fastholde lokalplanområdets karakter som parcelhusområde, og samtidig tillade yderligere anvendelses- og fortætningsmuligheder. 1.2 At fastholde de eksisterende vej- og stiforhold i området, og dermed annullere tidligere vejreservationer. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og om fatter følgende matr.nr.: 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5p, 10l, 10m, 10n, 10o, 10p, 10q, 10t, 13g, 13l, 13m, 13n, 13o, 15f, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15v, 16e, 16f, 16i, 19m, 19n, 19o, 19p, 19q, 19r, 19s, 19v, 20ax, 20i, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 41ab, 41ad, 41ae, 41af, 41am, 41ap, 41aq, 41as, 41be, 41n, 41o, 41p, 41q, 41v, 41x, 41y, 41z, 41ø, 43aæ, 43ba, 43bb, 43k, 43n, 46a, 46bl, 46bm, 46bn, 46bo, 46bp, 46bq, 46br, 46bs, 46bt, 47a, 48av, 48ay, 48az, 48aæ, 48bb, 48bc, 48bm, 48bo, 48z, 49az, 49aæ, 49aø, 49ba, 49bb, 49bc, 49bd, 49be, 49bg, 49bh, 50bu, 50bv, 50bx, 50by, 50h, 50l, 50o, 50r, 51a, 51aø, 51ba, 51bb, 51bc, 51bg, 51bl, 51bm, 51bn, 51k, 53au, 53av, 53ba, 53bb, 53bc, 53cf, 53cg, 54a, 54ad, 55t, 55x, 56bt, 56bx, 57a, 58bø, 58ca, 58cb, 58cd, 58ce, 58cf, 58cg, 58ch, 58ck, 58cl, 59bx, 59by, 59bæ, 59bø, 60bæ, 60i, 61e, 62a, 62bt, 62l, 65a, 65d, 65i, 65k, 65m, 65n, 65o samt vej matriklerne bz, q, s, alle af Solrød By, Solrød, samt alle parceller, der efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området forbliver beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som vist på Kortbilag 1. 3 Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Delområdet må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri (fritliggende enfamiliehuse) samt tætlavt byggeri (dobbelthuse). Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom Matr.nr. 41n, Solrød By, Solrød, må desuden anvendes til offentlige formål i form af dagsinstitution eller lignen- 11

12 Bestemmelser de Matr.nr. 10t forbliver udlagt til privat grønt område. Der tillades desuden anvendelse til klimatilpasningstiltag så fremt det sikres, at disse giver en rekreativ funktion efter Byrådets nærmere godkendelse Matr.nr. 57a forbliver udlagt til offentlige formål i form af grønt område. Der tillades desuden anvendelse til klima tilpasningstiltag såfremt det sikres, at disse giver en rekreativ funktion efter Byrådets nærmere godkendelse. Den tidligere transformerbygning på Solrød Strandvej 114 må anvendes til offentlige formål i form af miniudstillinger, informationsbygning og lignende oplysende formål. 3.2 Delområde II Delområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af renseanlæg (herunder en mindre olie- og kemikaliestation) Ejendommen Fasanvej 16, der er beliggende i det nordøstlige hjørne af delområdet, må desuden anvendes til åben-lav boligformål (fritliggende enfamiliehus), tætlav boligformål (dobbelthus) og offentlige formål (værested, institution, beskyttede boliger eller lignende). 3.3 Fælles bestemmelser for Delområde I og II I boligerne må der drives en sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejdere. Der er dog mulighed for medhjælp i form af regnskabsassistance, rengøring o.lign. - At virksomheden drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, - At virksomheden ikke medfører behov for parkering, udover hvad der er plads til på den pågældende parcel. Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Inden for området kan til områdets forsyning opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg. 4 Udstykning Delområde I: 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m2 ex. vejareal. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde og grunddybde, der er mindre end 18,5 m. 4.3 Grundstørrelsen kan dog tillades udstykket med størrelse ned til 400 m2 eksklusive vejareal og facadelængde mindre end 18,5 m. Dette ud fra principperne vist på side 6, Figur 1-3 og på baggrund af en fælles bebyggel sesplan efter Byrådets nærmere godkendelse Det er en forudsætning, at der kan dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser om minimumsafstand på 2,5 m til skel, såfremt udstykningen medfører, at bebyggelse er placeret i skel.

13 Bestemmelser Delområde II: 4.4 Inden for Delområde II må udstykning kun foretages efter Byrådets godkendelse. 4.5 Ejendommen Fasanvej 16, der er beliggende i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 65a, som vist på Kortbilag 2A, kan dog tillades udstykket til boligformål efter bestemmelserne i Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje og stier 5.1 Lokalplanområdets nuværende vej- og stistruktur skal fastholdes. Vendepladser 5.2 På blinde boligveje kan der etableres vendepladser efter Byrådets nærmere godkendelse og efter reglerne i vej lovgivningen. Parkering 5.3 Der skal på hver grund indrettes parkeringspladser til mindst 2 biler pr. bolig. Byggelinjer 5.4 Langs følgende veje pålægges byggelinjer i de nedenfor angivne afstande fra vejmidte således som vist på Kortbilag 1 (dog altid min 2,5 m fra vejskel): Fasanvej v. nord-syd gående forløb 12,5 m v. øst-vest gående forløb 2,5 m fra vejskel Vestre Grænsevej 10,5 m Engpibervej mod nord 7,0 m mod syd 9,0 m (dog 2,5 m fra vejskel mod syd på matr.nr. 10n og 10o). mod øst/vest 10,0m Aspevej (vest for Fasanvej) 9,0 m (dog 2,5 m fra vejskel for enden af vej og vendeplads). Inden for byggelinjen langs Fasanvej kan der ved renseanlægget etableret et udløbsbygværk. Langs Mosevej fastlægges byggelinje i en afstand af 3,5 m fra vejskel. Langs øvrige veje og Kærstien fastlægges byggelinjer i en afstand af 2,5 m fra vej- og stiskel. Arealet mellem byggelinjen og vej-/stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde I: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte åben-lav ejendom og må ikke overstige 40 for den enkelte tæt-lav ejendom (dobbelthuse) Bygninger må opføres med maksimalt én etage med 13

14 Bestemmelser udnyttet tagetage. Eventuelle tagterrasser må maksimalt have et areal på 15 m Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen Bygningernes facadehøjde, inkl. eventuel trempel på maksimalt 1 m, må ikke overstige 4,0 m målt fra terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen til skæringen mellem ydermur og tagflade Beboelsesbygninger må ikke overskride det skrå højdegrænseplan mod naboskel og sti, som er 1,4 x afstanden til skel i henhold til bygningsreglementets beregnings regler. Højden måles vertikalt fra terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen. Delområde II: Ejendommen Fasanvej 16 kan bebygges efter bestem melserne i Inden for Delområde II kan der opføres bebyggelse i større højde end 8,5 m efter Byrådets godkendelse. 7 Bebyggelsens udseende Delområde I: 7.1 I området må der kun opsættes erhvervsmæssig skiltning ved hoveddør svarende til henvisningsskilte for læger og advokater. Skiltet skal placeres på bygningen i til knytning til og ikke væsentlig større end husnummer og navneskilt med en maksimal størrelse på 30x30 cm. 7.2 På den tidligere transformerbygning på Solrød Strandvej 114 tillades yderligere skiltning. Lyssætning på bygningen må ikke være til gene for omkringboende og trafikken. 7.3 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på taget udføres, så de flugter med bygningens tagflade. Delområde II: 7.4 Der må opsættes skilte til renseanlægget efter godkendelse af Solrød Kommune. 8 Ubebyggede arealer 8.1 De i henhold til og udlagte grønne områder skal friholdes for bebyggelse. 8.2 Regulering på den enkelte grund på indtil +/- 0,3 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m tillades. Yderligere terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Solrød Kommune, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. 8.3 På egen grund tillades parkering af én indregistreret campingvogn, lige som trailer samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende tillades opbevaret på den del af grunden, som ikke er privat fællesvej. 8.3 Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat 14

15 Bestemmelser grund. 8.4 Der må ikke opføres mini-vindmøller eller lignende inden for lokalplanområdet. 9 Tekniske forhold 9.1 Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a. 9.2 Der er tilslutningspligt, men ikke aftagningspligt, til kollektiv varmeforsyning. Derudover kan der etableres vedvarende energiforsyning i lokalplanområdet. 9.3 Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød Kommunes regler for placering og udformning. 9.4 Afløbskoefficienten i lokalplanområdet skal ved nyt byggeri og belægningsarbejde overholde spildevandsplan for Solrød Kommune Der må inden for Delområde II kun udøves virksomhed, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens (eller anden lovgivende myndig heds) grænseværdier for dette. 10 Afskærmende foranstaltninger 10.1 I Delområde II skal der mellem renseanlæg og omkringliggende boligveje og Kærstien fastholdes et visuelt afskærmende beplantningsbælte med en bredde på minimum 6 m. Beplantningsbæltet tillades dog brudt af overkørsler til Fasanvej. 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11.1 Nye boliger må ikke tages i brug før de er tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandsanlæg. 12 Aflysning af lokalplan og servitutter 12.1 Lokalplan nr , Fasanvej, Solrød Strand, aflyses i sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan Følgende privatretlige tilstandsservitutter ophæves i de res helhed på følgende ejendomme ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan: Matr.nr. 51bb, Solrød By, Solrød Dagbogsnr.: Matr.nr. 51bm, Solrød By, Solrød Dagbogsnr.: Emne: Vejudlæg Emne: Vejudlæg 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i pla- 2 Nuværende maksimale afløbskoefficient for lokalplanområdet er: 0,30 for åben-lave boliger 0,40 for tæt-lave boliger 0,50 for offentlige formål. 15

16 Bestemmelser nen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående lokalplan vedtaget endelig af Solrød Byråd den 23. marts

17 17 Kortbilag 1A

18 Kortbilag 1B

19 Kortbilag 2A 19

20 Kortbilag 2B

21 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Rammeområde 307, Solrød Renseanlæg samt ændring af afgrænsning mellem rammeområderne 317 og 317A. Afgrænsning af rammeområderne 317 og 317A i Kommuneplan Afgrænsning af rammeområderne 317 og 317A som følge af tillæg nr. 2 til Kommuneplan Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående kommuneplantillæg vedtaget endelig af Solrød Byråd den 23. marts 2015.

22 Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet af Teknik og Miljø, Team Plan & Byg, Solrød Kommune. Forslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar Der blev afholdt borgermøde om planforslagene mandag den 5. januar Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg blev offentliggjort den 24. april 2015.

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG

Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup. med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 215.2 Hovedgaden 54, Havdrup med tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 10 2 Område og

Læs mere

FORSLAG REVIDERET FORSLAG

FORSLAG REVIDERET FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven med tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 REVIDERET Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven FORSLAG

Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven FORSLAG Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven Indhold Lokalplanvejledning Redegørelse 3 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr Elmelyhaven

Lokalplan nr Elmelyhaven Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 308.3 Elmelyhaven Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 FORSLAG

Lokalplan nr Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 FORSLAG SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Lokalplan nr. 317.4 Rækkehuse på Solrød Strandvej 116 Indhold Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? 3 Hvad er en lokalplan? 3 Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 323.5. Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej. med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplan nr. 323.5. Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej. med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr. 323.5 Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing

Lokalplan For et område ved. Statene, Ærøskøbing ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 9-24 For et område ved Statene, Ærøskøbing 45e 76a 58v 58ad 58ac 58ab 69o "69s" "69r" 69k 58o 58aa 58u 58t 58r 73p 75b 58at 58as 58ap 58am 73c 73o "u" 58aq 58ar 58an 58ag 77g 78bc

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR

BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR Gl. Darumvej Feilbergvej Sønderbyvej BRAMMING KOMMUNE ST. DARUM BY ET OMRÅDE TIL BLANDET BOLIG OG ERHVERV VED GL. DARUMVEJ I ST. DARUM LOKALPLAN NR. 04.83.04 LOKALPLAN NR. 04.83.04 for et område til blandet

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere