Lokalplan nr Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 317.3 Fasanvej. med tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025"

Transkript

1 Solrød Kommune byrådet Lokalplan nr Fasanvej med tillæg nr. 2 til Kommuneplan

2 Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens formål 11 2 Område og zonestatus 11 3 Områdets anvendelse 11 4 Udstykning 12 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 13 6 Bebyggelsens omfang og placering 13 7 Bebyggelsens udseende 14 8 Ubebyggede arealer 14 9 Tekniske forhold Afskærmende foranstaltninger Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Aflysning af lokalplan og servitutter Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning 16 Kort Kortbilag 1a, Matrikelkort 16 Kortbilag 1b, Matrikelkort 17 Kortbilag 2a, Oversigtskort 18 Kortbilag 2b, Oversigtskort 19 2

3 Lokalplanvejledning Hvordan er lokalplanen bygget op? Redegørelsen beskriver de eksisterende forhold inden for lokalplanområdet samt baggrunden for lokalplanprocessen. Redegørelsen er vejledende og af illustrerende karakter. Bestemmelserne ( ) er den juridisk bindende del af lokalplanen. Kortbilag forefindes bagest i lokalplanen. Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold inden for et lokalt afgrænset område. Lokalplanen indeholder eksempelvis bestemmelser om: hvad et område skal anvendes til, hvordan veje og stier skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres, hvor højt og tæt der må bygges, og hvordan friarealerne skal indrettes m.m. Du kan se den komplette liste over, hvad en lokalplan kan indeholde i Planlovens 15. Planloven kan findes på: Hvorfor og hvornår udarbejdes en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt når større bygge- og anlægsarbejder skal virkeliggøres. Hensigten er, at disse opnår den ønskede udformning og sammenhæng med øvrig planlægning og eksisterende bebyggelse. Byrådet kan til enhver tid beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal sendes i offentlig høring for at sikre borgernes indflydelse. Høringen varer mindst 8 uger, og der afholdes ofte borgermøde i høringsperioden. Efter høringsfristens udløb behandler Byrådet de kommentarer og bemærkninger, der er indkommet fra borgere og myndigheder i høringsperioden. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i lokalpressen og er herefter bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Forslag til Lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar Der blev afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 5. januar

4 Lokalplanvejledning Klageportalen og vejledning om gebyrordningen kan findes på Klagevejledning Efter lokalplanens endelige vedtagelse kan der ifølge Planlovens 58 klages over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet via Klageportalen til Solrød Kommune inden 4 uger efter offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan. Solrød Kommune videresender eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen. En eventuel klage skal sendes via Klageportalen på dk. Klageportalen ligger på og Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønskes der fritagelse for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til Solrød Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. Evt. anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen, skal sendes til Solrød Kommune enten pr. mail til eller pr. brev til Solrød Kommune, Teknik og Miljø, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som refunderes, hvis der gives medhold i klagen. Når klagen er tastet ind i Klageportalen, bedes der om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. Indbringelse af en afgørelse for domstolene skal ske inden for 6 måneder fra afgørelsens modtagelse. STAT LANDSPLANLÆGNING Regeringens politik: Landsplanredegørelser Oversigt over statslige interesser Landsplandirektiver, Fingerplan 2013 Sektorplaner: Vandplan Natura 2000-planer Trafikplan Planlovsystem 2013 Kommunens planlægning er underlagt både den statslige og regionale planlægning. REGIONALE UDVIKLINGSPLANER Regionens visioner, i Region Sjælland: Den regionale udviklingsstrategi (RUS) Sektorplaner: Råstofplan REGION Regionale vækstfora: Erhvervsudviklingsstrategi KOMMUNE KOMMUNEPLANER Planstrategi Arealregulering for by og land LOKALPLANER 4

5 Redegørelse Redegørelse for lokalplanen Lokalplanens baggrund Baggrunden for lokalplanen er, at fastlægge anvendelsesbestemmelserne for ejendommene på og omkring Fasanvej samt at revidere vejreservationer inden for lokalplanområdet. Offentlig høring Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar 2015, begge dage medregnet. Den 5. januar 2015 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget. Lokalplanområdets placering i kommunen. Lokalplanområdet Lokalplanområdet er afgrænset ved Mosevej i nord, Vestre Grænsevej i syd, S-banen i vest og bebyggelsen ud til Solrød Strandvej i øst. Eksisterende og fremtidige forhold Lokalplanområdet er beliggende omkring Fasanvej, som den gennemgående forbindelse fra nord til syd, hvorpå der er tilsluttet en lang række mindre boligveje, der er karakteriseret af fritliggende parcelhusbebyggelse og enkelte offentlige daginstitutioner. Dominerende for området er desuden Solrød Renseanlæg, der har en central beliggenhed mellem S-banen og Fasanvej mens der centralt i området ligeledes er etableret et grønt parkstrøg, der forbinder Fasanvej med Solrød Strandvej. Områdets karakteristik sikres bevaret ved denne lokalplan, da områdets byggelinjer og vejstruktur fastholdes selvom der åbnes op for muligheden for, af der kan finde fortætning sted i Lokalplanområdets placering i nærområdet. 5

6 vejareal 2,5 m 700 m2 500 m2 matr. 2 matr m2 2,5 m vejareal 2,5 m 700 m2 500 m2 matr. 2 2,5 m Redegørelse lokalplanområdet. Ligeledes vil lokalplanens byggelinjer bidrage til, at lokalplanområdets nuværende karakter fastholdes. Lokalplanen opdeles i to delområder som vist på Kortbilag 1a og 1b. Figur 1-3: Principper for udstykning af grunde ned til 400 m m2 matr m2 2,5 m ny matrikel 400 m2 nyt skel Mulighed for fortætning I Kommuneplan bliver det beskrevet, at der er i de åbne lave boligområder mellem Strandvejen og Køge Bugt Motorvejen vil kunne ske fortætning. I denne lokalplan åbnes muligheden for, at der kan udstykkes grunde med en størrelse ned til 400 m 2. Udstykning ned til denne grundstørrelse kan dog kun ske efter principperne vist på Figur 1-3 nedenfor og på baggrund af en fælles bebyggelsesplan efter Byrådets nærmere godkendelse. Bebyggelsesplanen skal sikre, at det er muligt at disponere arealet på en tilfredsstillende måde. Efter udstykning gælder lokalplanens bestemmelser om dette på lige fod med øvrige bestemmelser i lokalplanen. gammelt skel nyt skel 2,5 m 500 m2 ny matrikel 400 m2 nyt skel gammelt skel nyt skel 6

7 Redegørelse Forhold til anden planlægning Landsplandirektiv Fingerplan 2013 Landsplandirektivet Fingerplan 2013 omfatter alle hovedstadsområdets kommuner og udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler, trafikanlæg m.m. Det bliver i Fingerplanen beskrevet, at der i byfingrene, herunder Solrød, skal planlægges således, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Den fortsatte karakter af boligområde samt de yderligere muligheder for anvendelse til offentlige formål, der præsenteres i denne lokalplan er i overensstemmelse med Fingerplanens principper. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen Regionplan 2005 blev på en lang række punkter ophævet med Kommuneplan for Solrød Kommune, da størstedelen af regionplanens retningslinjer blev indarbejdet i kommuneplanen. Regionplanens mål og retningslinjer for vandområdet er dog fortsat gældende, indtil de nye statslige vandplaner træder i kraft og vandplanen for Solrød Kommune efterfølgende vedtages (forventeligt i 2014). Lokalplanområdet ligger inden for et område, som er udpeget til område med særlige drikkevandsinteresser, hvor grundvandet i særlig grad skal beskyttes. Lokalplanens bestemmelser for områdets anvendelse er ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen i området. Kommuneplan Området er omfattet af kommuneplanens bestemmelser for rammeområderne 307 (matr.nr. 65a), 317A (matr.nr. 55x) og 317 (alle øvrige matrikler i lokalplanområdet). En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 307, Solrød Renseanlæg, skal sikre: At området anvendes til offentlige formål (renseanlæg, modtagestation for olie- og kemikalieaffald). En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 317A, Solrød Bymidte, Strandvejen, skal bl.a. sikre: At området anvendes til centerformål i form af mindre detailhandelsbutikker til områdets daglige forsyning, liberalt erhverv, caféer, restauranter m.v. En lokalplan, der træffer bestemmelser for rammeområde 317, Fasanvejskvarteret, skal sikre: At området anvendes til boligmål (åben-lav og tæt-lav) og offentlige formål samt nærmere angivne erhvervstyper (f.eks. liberalt erhverv), der kan indpasses i områderne uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. At bebyggelsesprocenten max må være 30 for den en- Kommuneplan indeholder et hæfte med rammer for lokalplanlægningen. Hæftet er at finde på vores hjemmeside 7

8 Redegørelse kelte åben-lav ejendom og max 40 for den enkelte tætlav ejendom. At bebyggelse max må opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. At bebyggelsen må bestå af parcelhuse, dobbelthuse, række- og kædehuse. At der kan ske fortætning på grundlag af en lokalplan, der illustrerer principperne herfor og som nærmere ud peger de områder, der egner sig til fortætning. Det forudsætter desuden, at der fastlægges skrå højdegrænseplaner i forhold til anden bebyggelse. Eksisterende fælles grønne områder skal bevares som friarealer og friholdes for bebyggelse. Dog må mindre bygninger til fælles brug for områdets beboere opføres i forbindelse med pågældende områdes drift. Herudover gælder også de generelle rammer, som findes i Kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Tillæg 2 til Kommuneplan Fasanvej 16, beliggende i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 65a, er udlagt til renseanlæg. I denne lokalplan opnår ejendommen anvendelsesmuligheder til bl.a. offentlige formål og bolig. Vestre Drosselvej 2, matr.nr. 55x, er efter udstykning i 2010 fra matr.nr. 55g ikke længere beliggende ud til Solrød Strandvej. Derfor har ejendommen ikke længere mulighed for at blive anvendt til centerformål. Ovenstående forhold er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser, hvorfor der er udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplanen. Tillægget sikrer rammerne for, at ejendommen Fasanvej 16 udover anvendelse til renseanlæg også kan anvendes til offentlige formål og boligformål. Samtidig justeres afgrænsningen af rammeområderne således at matr.nr. 55x, Solrød By, Solrød fremover vil være beliggende i rammeområde 317, Fasanvejskvarteret. Forslag til kommuneplantillægget findes bagest i dette lokalplanforslag. Lokalplan Lokalplan aflyses i sin helhed ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i byzone. I henhold til planlovens 16, stk. 4, skal der inden for kystnærhedszonen redegøres særligt for bebyggelses højde og visuelle påvirkning af området. Kyststrækningen i Solrød Kommune er karakteriseret ved, at kun bebyggelse i første række mod Køge Bugt markerer sig i kystlinjen. Den øvrige bebyggelse er skjult med træbeplantning, hvilket også vil gøre sig gældende for den ny bebyggel- 8

9 Redegørelse se, der kan opføres efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan. Fortidsminder Findes der under jordarbejder grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, skal arbejdet, i medfør af museumslovens 27, standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til Køge Museum. Bygherren kan i henhold til museumslovens 25 anmode Køge Museum om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejder vil berøre væsentlige fortidsminder. Forhold til byens andre funktioner Vej- og stiplanlægning I såvel Lokalplan som Byplanvedtægt 5, der tidligere har været gældende for lokalplanområdet, er der indarbejdet uudnyttede vejreservationer. Dels som en forlængelse af Poppelvej mod vest til Fasanvej og dels en etablering af vejforbindelse fra Skovduevej til Aspevej. Siden vedtagelsen af Lokalplan er der lukket en række overkørsler fra Strandvejen til lokalplanområdet. Det har som følge af dette hidtil ikke vist sig nødvendigt at anlægge nye vejforbindelser på de nævnte vejreservationer. Det vurderes nu at anlæg af de reserverede vejarealer ikke vil medføre forbedring af vejstrukturen i lokalplanområdet. Derfor bortfalder vejreservationerne i denne lokalplan således, at det sikres, at den nuværende vejstruktur i lokalplanområdet fastholdes. Støj og lugt Lokalplanen ændrer ikke anvendelsesmuligheder for det eksisterende renseanlæg i lokalplanens Delområde II. Inden for delområdet må kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt og dermed overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for dette. Forurening En del af renseanlægget i lokalplanens Delområde II er kortlagt som jordforurenet V1, grundet ejendommens anvendelse. Som alle øvrige byzone-områder er det øvrige lokalplanområde klassificeret som lettere forurenet. Vand og varme Lokalplanområdet skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk. Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med kollektiv varmeforsyning. Uanset lokalplanens bestemmelser om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, er Byrådet forpligtet til at skulle dispensere, når ny bebyggelse opføres som lavenergibebyggelse, jf. Planlovens 19, stk. 4. 9

10 Redegørelse Spildevandsplanlægning Delområde I udlægges til åben-lav og tæt-lav (dobbelthus) boligområde og skal derfor ifølge Solrød Kommunes nuværende spildevandsplan overholde en afløbskoefficient på 0,30-0,40. Delområde II udlægges til offentlige formål og skal derfor overholde en afløbskoefficient på 0,50. Afløbskoefficienten angiver hvor stor en del af regnen, der bliver afledt til afløbssystemet. Den resterende del af regnen nedsiver eller bliver tilbageholdt i overfladen. De præcise udregningsregler for afløbskoefficienten fremgår af Solrød Kommunes spildevandsplan. Som led i Solrød Kommunes klimatilpasningsplan er det et ønske at mindske overbelastning af kommunens regnvandskloakker, vandløb og søer for at forebygge oversvømmelser. Det er derfor vigtigt, at overfladeafstrømningen overholder de forudsætninger, regnvandskloakken er anlagt efter. Hvis ikke afløbskoefficienten kan overholdes, skal den overskydende del af vandet, der falder på ejendommen, forsinkes eller afledes på alternativ vis. Rent overfladevand fra terrasser og tagflader bør, hvor det er muligt, nedsives på egen grund eller opsamles til vandingsformål eller lignende. Miljømæssige forhold I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, som trådte i kraft den 21. juli 2004, skal kommunen gennemføre en miljøvurdering, hvis en given plan må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af lov om miljøvurdering, og disse planer skal derfor screenes, dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Ud fra screeningen beslutter Byrådet, om en plans påvirkning på miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Lokalplanforslaget sikrer, at lokalplanområdets nuværende karakter som parcelhusområde fastholdes samtidig med at der åbnes mulighed for yderligere anvendelse og fortætning. Lokalplanforslaget ændrer ikke på den hidtil gældende lokalplans overordnede bestemmelser for området. Det er derfor Byrådets vurdering, at der på baggrund af screening af lokalplanforslag ikke skal fortages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dispensation fra lokalplanen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges fastholdt ved lokalplanen. Det vil sige at dispensationen ikke må stride mod lokalplanens principper. 10

11 Bestemmelser Bestemmelser for lokalplanen SOLRØD KOMMUNE Lokalplan nr Fasanvej I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Solrød Kommune. 1 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er: 1.1 At fastholde lokalplanområdets karakter som parcelhusområde, og samtidig tillade yderligere anvendelses- og fortætningsmuligheder. 1.2 At fastholde de eksisterende vej- og stiforhold i området, og dermed annullere tidligere vejreservationer. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og om fatter følgende matr.nr.: 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5p, 10l, 10m, 10n, 10o, 10p, 10q, 10t, 13g, 13l, 13m, 13n, 13o, 15f, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15v, 16e, 16f, 16i, 19m, 19n, 19o, 19p, 19q, 19r, 19s, 19v, 20ax, 20i, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 41ab, 41ad, 41ae, 41af, 41am, 41ap, 41aq, 41as, 41be, 41n, 41o, 41p, 41q, 41v, 41x, 41y, 41z, 41ø, 43aæ, 43ba, 43bb, 43k, 43n, 46a, 46bl, 46bm, 46bn, 46bo, 46bp, 46bq, 46br, 46bs, 46bt, 47a, 48av, 48ay, 48az, 48aæ, 48bb, 48bc, 48bm, 48bo, 48z, 49az, 49aæ, 49aø, 49ba, 49bb, 49bc, 49bd, 49be, 49bg, 49bh, 50bu, 50bv, 50bx, 50by, 50h, 50l, 50o, 50r, 51a, 51aø, 51ba, 51bb, 51bc, 51bg, 51bl, 51bm, 51bn, 51k, 53au, 53av, 53ba, 53bb, 53bc, 53cf, 53cg, 54a, 54ad, 55t, 55x, 56bt, 56bx, 57a, 58bø, 58ca, 58cb, 58cd, 58ce, 58cf, 58cg, 58ch, 58ck, 58cl, 59bx, 59by, 59bæ, 59bø, 60bæ, 60i, 61e, 62a, 62bt, 62l, 65a, 65d, 65i, 65k, 65m, 65n, 65o samt vej matriklerne bz, q, s, alle af Solrød By, Solrød, samt alle parceller, der efter den endelige vedtagelse af denne lokalplan udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Området forbliver beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i to delområder, som vist på Kortbilag 1. 3 Områdets anvendelse Delområde I 3.1 Delområdet må kun anvendes til boligformål i form af åbent-lavt byggeri (fritliggende enfamiliehuse) samt tætlavt byggeri (dobbelthuse). Der må kun opføres eller indrettes én bolig på hver ejendom Matr.nr. 41n, Solrød By, Solrød, må desuden anvendes til offentlige formål i form af dagsinstitution eller lignen- 11

12 Bestemmelser de Matr.nr. 10t forbliver udlagt til privat grønt område. Der tillades desuden anvendelse til klimatilpasningstiltag så fremt det sikres, at disse giver en rekreativ funktion efter Byrådets nærmere godkendelse Matr.nr. 57a forbliver udlagt til offentlige formål i form af grønt område. Der tillades desuden anvendelse til klima tilpasningstiltag såfremt det sikres, at disse giver en rekreativ funktion efter Byrådets nærmere godkendelse. Den tidligere transformerbygning på Solrød Strandvej 114 må anvendes til offentlige formål i form af miniudstillinger, informationsbygning og lignende oplysende formål. 3.2 Delområde II Delområdet må kun anvendes til offentlige formål i form af renseanlæg (herunder en mindre olie- og kemikaliestation) Ejendommen Fasanvej 16, der er beliggende i det nordøstlige hjørne af delområdet, må desuden anvendes til åben-lav boligformål (fritliggende enfamiliehus), tætlav boligformål (dobbelthus) og offentlige formål (værested, institution, beskyttede boliger eller lignende). 3.3 Fælles bestemmelser for Delområde I og II I boligerne må der drives en sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af: - At virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig uden fremmed medhjælp i form af ansatte medarbejdere. Der er dog mulighed for medhjælp i form af regnskabsassistance, rengøring o.lign. - At virksomheden drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, - At virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, - At virksomheden ikke medfører behov for parkering, udover hvad der er plads til på den pågældende parcel. Derudover må boligerne ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Inden for området kan til områdets forsyning opføres transformerstationer og lignende tekniske anlæg. 4 Udstykning Delområde I: 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en størrelse, der er mindre end 700 m2 ex. vejareal. 4.2 Grunde må ikke udstykkes med en facadelængde og grunddybde, der er mindre end 18,5 m. 4.3 Grundstørrelsen kan dog tillades udstykket med størrelse ned til 400 m2 eksklusive vejareal og facadelængde mindre end 18,5 m. Dette ud fra principperne vist på side 6, Figur 1-3 og på baggrund af en fælles bebyggel sesplan efter Byrådets nærmere godkendelse Det er en forudsætning, at der kan dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser om minimumsafstand på 2,5 m til skel, såfremt udstykningen medfører, at bebyggelse er placeret i skel.

13 Bestemmelser Delområde II: 4.4 Inden for Delområde II må udstykning kun foretages efter Byrådets godkendelse. 4.5 Ejendommen Fasanvej 16, der er beliggende i det nordøstlige hjørne af matr.nr. 65a, som vist på Kortbilag 2A, kan dog tillades udstykket til boligformål efter bestemmelserne i Vej-, sti- og parkeringsforhold Veje og stier 5.1 Lokalplanområdets nuværende vej- og stistruktur skal fastholdes. Vendepladser 5.2 På blinde boligveje kan der etableres vendepladser efter Byrådets nærmere godkendelse og efter reglerne i vej lovgivningen. Parkering 5.3 Der skal på hver grund indrettes parkeringspladser til mindst 2 biler pr. bolig. Byggelinjer 5.4 Langs følgende veje pålægges byggelinjer i de nedenfor angivne afstande fra vejmidte således som vist på Kortbilag 1 (dog altid min 2,5 m fra vejskel): Fasanvej v. nord-syd gående forløb 12,5 m v. øst-vest gående forløb 2,5 m fra vejskel Vestre Grænsevej 10,5 m Engpibervej mod nord 7,0 m mod syd 9,0 m (dog 2,5 m fra vejskel mod syd på matr.nr. 10n og 10o). mod øst/vest 10,0m Aspevej (vest for Fasanvej) 9,0 m (dog 2,5 m fra vejskel for enden af vej og vendeplads). Inden for byggelinjen langs Fasanvej kan der ved renseanlægget etableret et udløbsbygværk. Langs Mosevej fastlægges byggelinje i en afstand af 3,5 m fra vejskel. Langs øvrige veje og Kærstien fastlægges byggelinjer i en afstand af 2,5 m fra vej- og stiskel. Arealet mellem byggelinjen og vej-/stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde I: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for den enkelte åben-lav ejendom og må ikke overstige 40 for den enkelte tæt-lav ejendom (dobbelthuse) Bygninger må opføres med maksimalt én etage med 13

14 Bestemmelser udnyttet tagetage. Eventuelle tagterrasser må maksimalt have et areal på 15 m Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen Bygningernes facadehøjde, inkl. eventuel trempel på maksimalt 1 m, må ikke overstige 4,0 m målt fra terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen til skæringen mellem ydermur og tagflade Beboelsesbygninger må ikke overskride det skrå højdegrænseplan mod naboskel og sti, som er 1,4 x afstanden til skel i henhold til bygningsreglementets beregnings regler. Højden måles vertikalt fra terræn eller et niveauplan fastsat af kommunen. Delområde II: Ejendommen Fasanvej 16 kan bebygges efter bestem melserne i Inden for Delområde II kan der opføres bebyggelse i større højde end 8,5 m efter Byrådets godkendelse. 7 Bebyggelsens udseende Delområde I: 7.1 I området må der kun opsættes erhvervsmæssig skiltning ved hoveddør svarende til henvisningsskilte for læger og advokater. Skiltet skal placeres på bygningen i til knytning til og ikke væsentlig større end husnummer og navneskilt med en maksimal størrelse på 30x30 cm. 7.2 På den tidligere transformerbygning på Solrød Strandvej 114 tillades yderligere skiltning. Lyssætning på bygningen må ikke være til gene for omkringboende og trafikken. 7.3 Såfremt der etableres anlæg til indvinding af solenergi eller lignende, skal de dele af anlægget som anbringes udvendigt på taget udføres, så de flugter med bygningens tagflade. Delområde II: 7.4 Der må opsættes skilte til renseanlægget efter godkendelse af Solrød Kommune. 8 Ubebyggede arealer 8.1 De i henhold til og udlagte grønne områder skal friholdes for bebyggelse. 8.2 Regulering på den enkelte grund på indtil +/- 0,3 meter i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m tillades. Yderligere terrænregulering må kun foretages efter tilladelse fra Solrød Kommune, da målet er at fastholde det eksisterende terræn. 8.3 På egen grund tillades parkering af én indregistreret campingvogn, lige som trailer samt mindre trailerbårne både uden køl, som joller, kanoer og lignende tillades opbevaret på den del af grunden, som ikke er privat fællesvej. 8.3 Køretøjer over kg må ikke parkeres på privat 14

15 Bestemmelser grund. 8.4 Der må ikke opføres mini-vindmøller eller lignende inden for lokalplanområdet. 9 Tekniske forhold 9.1 Bebyggelsen skal forsynes med vand fra Solrød Vandværk a.m.b.a. 9.2 Der er tilslutningspligt, men ikke aftagningspligt, til kollektiv varmeforsyning. Derudover kan der etableres vedvarende energiforsyning i lokalplanområdet. 9.3 Paraboler må kun opsættes i overensstemmelse med Solrød Kommunes regler for placering og udformning. 9.4 Afløbskoefficienten i lokalplanområdet skal ved nyt byggeri og belægningsarbejde overholde spildevandsplan for Solrød Kommune Der må inden for Delområde II kun udøves virksomhed, der ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af støj, luftforurening eller lugt, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens (eller anden lovgivende myndig heds) grænseværdier for dette. 10 Afskærmende foranstaltninger 10.1 I Delområde II skal der mellem renseanlæg og omkringliggende boligveje og Kærstien fastholdes et visuelt afskærmende beplantningsbælte med en bredde på minimum 6 m. Beplantningsbæltet tillades dog brudt af overkørsler til Fasanvej. 11 Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse 11.1 Nye boliger må ikke tages i brug før de er tilsluttet kollektiv varmeforsyning og offentlig spildevandsanlæg. 12 Aflysning af lokalplan og servitutter 12.1 Lokalplan nr , Fasanvej, Solrød Strand, aflyses i sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan Følgende privatretlige tilstandsservitutter ophæves i de res helhed på følgende ejendomme ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan: Matr.nr. 51bb, Solrød By, Solrød Dagbogsnr.: Matr.nr. 51bm, Solrød By, Solrød Dagbogsnr.: Emne: Vejudlæg Emne: Vejudlæg 13 Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlig bekendtgørelse af lokalplanen, må ændringer, udstykninger, ny bebyggelse osv. på lokalplanområdet kun ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil. Ønskes ændringer i de eksisterende forhold, skal bestemmelserne følges. Lokalplanen kræver altså ikke, at der etableres de anlæg m.v., som er indeholdt i pla- 2 Nuværende maksimale afløbskoefficient for lokalplanområdet er: 0,30 for åben-lave boliger 0,40 for tæt-lave boliger 0,50 for offentlige formål. 15

16 Bestemmelser nen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor. 14 Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående lokalplan vedtaget endelig af Solrød Byråd den 23. marts

17 17 Kortbilag 1A

18 Kortbilag 1B

19 Kortbilag 2A 19

20 Kortbilag 2B

21 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Rammeområde 307, Solrød Renseanlæg samt ændring af afgrænsning mellem rammeområderne 317 og 317A. Afgrænsning af rammeområderne 317 og 317A i Kommuneplan Afgrænsning af rammeområderne 317 og 317A som følge af tillæg nr. 2 til Kommuneplan Vedtagelsespåtegning I henhold til 27 i Lov om Planlægning er ovenstående kommuneplantillæg vedtaget endelig af Solrød Byråd den 23. marts 2015.

22 Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet af Teknik og Miljø, Team Plan & Byg, Solrød Kommune. Forslagene har været fremlagt til offentlig høring i perioden fra den 28. november 2014 til den 23. januar Der blev afholdt borgermøde om planforslagene mandag den 5. januar Lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg blev offentliggjort den 24. april 2015.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder

Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forvaltningen for Plan og Byg Stationsnære områder og stationsnære kerneområder Forslag til: Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2005 for Værløse Kommune og Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2001 for Farum Kommune

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere