Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse"

Transkript

1 Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Udført for projektgruppen for den Europæiske Fiskerifond , Direktoratet for FødevareErhverv af Operate A/S Marts 2006

2 Side 2 af 14 Indhold 1. Baggrund og metode 3 2. Hovedkonklusioner 4 3. Interviewrapport 5 Lokal SWOT Akvakultur 10 Bilag: 1. Spørgeguide Akvakultur

3 Side 3 af Baggrund og metode Direktoratet for FødevareErhverv er i gang med at forberede en dansk strategi og program for den Europæiske Fiskerifond fra Strategien skal blandt andet indeholde en SWOT-analyse af fiskerisektoren i Danmark. Som input til SWOT-analysen har Operate gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse blandt i akvakultursektoren. Formålet er at belyse praktikeres og andre lokale interessenters holdning til erhvervets udviklingsmuligheder, herunder også spørgsmål om lokalisering i landdistrikter og miljø. Analysen er baseret på kvalitative interviews med 10 personer, som er udvalgt i samarbejde med projektgruppen. Personerne er hver blevet interviewet over telefonen i ca minutter med udgangspunkt i en spørgeguide med 15 spørgsmål (bilag). Interviewene er gennemført fra d. 14. februar 8. marts Interviewpersonerne for akvakultur fordeler sig på fem aktive, her i blandt både dambrugere, havbrugere og producenter af skaldyr. De fem øvrige interviewpersoner repræsenterer bl.a. amterne, brancheforeningen og forskere på området. Interviewpersonerne er anonyme i rapporten.

4 Side 4 af Hovedkonklusioner Guldgrube eller miljøkatastrofe? Interviewene i akvakultur-sektoren afslører, at erhvervet og de lokale myndigheder (amterne) har markant forskellige syn på erhvervets udviklingsmuligheder. Ude fra betragtet virker det som om erhvervsinteresserne og de lokale miljømyndigheder har forskanset sig i hver sin skyttegrav. Konflikten er præget af grundlæggende mistillid og gensidige beskyldninger om manglende forståelse og indsigt i hinandens arbejde. Nedlægningen af amterne og bl.a. en ny bekendtgørelse for havbrug får dog nogle interviewede til at vejre morgenluft i dialogen mellem erhverv og lokale myndigheder. Set fra erhvervets side har akvakultur et enormt vækstpotentiale, som groft sagt kan realiseres i det øjeblik myndighederne beslutter sig for, at vi i Danmark skal satse på akvakultur. Efterspørgslen er stor, ikke mindst internationalt, og dansk akvakultur leverer produkter af høj kvalitet, som oven i købet er produceret under høje krav til miljø og sundhed. Forventningerne til fremtiden er høje. Specielt inden for modeldambrug, men også økologiske dambrug, havbrug og produktionen af skaldyr forventes at kunne vokse betydeligt. Amterne har der i mod meget svært ved at se en fremtid for akvakultur. I hvert fald i naturen. Modeldambrug placeret i industrikvarterer er det mest realistiske udviklingsscenarie set fra amternes synspunkt. Professionalisering påkrævet Alle er enige om, at dansk akvakultur befinder sig i en brydningstid og i løbet af de kommende år vil gennemgå en omfattende professionalisering. Fremtidsscenariet er en branche som er domineret af færre, men større og mere professionelle akvakultur-koncerner, der favner hele produktkæden. Uddannelse, forskning og udvikling inden for både miljøteknologi, nye produkter og nye arter og konsulenthjælp til både ledelse, drift og dialog med myndigheder efterspørges. Flere peger også på bedre markedsføring som et indsatsområde, der har høj prioritet. FVM skal sætte kursen Den miljøpolitiske dagsorden fylder meget i interviewene. Der er en udbredt irritation over det som branchen opfatter som miljøministerens og miljømyndighedernes altoverskyggende dominans på området. Samtidig fremgår det tydeligt, at Fødevareministeriet anses for at være det ministerium, der bør tage kampen op og skabe bedre balance i tingene. Konkret efterspørges en klar erhvervspolitisk vision og strategi for sektoren som modspil til den miljøpolitiske. Flere efterlyser direkte, at fødevareministeren kommer mere på banen og træder i karakter over for Connie.

5 Side 5 af Interviewrapport 5.1 Syn på styrker En fiskeproduktion, som kan styres Stor efterspørgsel og behov for sunde, sikre fødevarer af god kvalitet både herhjemme og på verdensplan Kan skabe vækst og arbejdspladser I front, når det gælder miljøteknologi (recirkulering, økologi, modeldambrug) Repræsentanter fra erhvervet ser mange styrker i den danske akvakultur-sektor. Specielt sammenlignet med havfiskeri. Den grundlæggende styrke set fra erhvervets side er, at dansk akvakultur producerer sikre, sunde fødevarer af høj kvalitet. Og at man modsat havfiskeriet har at gøre med en fiskeproduktion, som i høj grad kan planlægges og styres. Det økonomiske potentiale i form af både eksportindtægter og lokale arbejdspladser fornægter sig ikke, når man spørger branchen selv: - Markedet skriger efter fisk og skaldyr. - Vi ligger jo på landet, hvor der er mangel på arbejdspladser. Hvis vi får de rette betingelser kan vi skabe mange jobs i udkantområderne og bidrage til egnsudvikling.. På trods af udbredt irritation over miljøreguleringen af erhvervet, fremhæver mange de seneste års miljøteknologiske udvikling (modeldambrug og recirkuleringsteknologi), som en konkurrencefordel for dansk akvakultur. - Modeldambrug og recirkuleringsteknologi kræver store investeringer, men det har gjort at vi nu er på forkant med de miljøkrav, som vi helt sikkert vil møde på det europæiske og andre markeder inden for nogle år En specifik fordel ved modeldambrugene er, at de i princippet kan placeres hvor som helst i landet. De interviewede repræsentanter fra amterne har langt sværere ved at få øje på erhvervets styrker. I hvert fald så længe fiskeproduktionen er placeret i naturen og ikke i industriområder. 5.2 Syn på svagheder Et stykke vej til den kritiske masse for mange små, uprofessionelle enheder Produktionskæden hænger ikke ordentlig sammen, for lav forædlingsgrad, for dårlig produktionsplanlægning Dårligt image Mangel på markedsføring

6 Side 6 af 14 Mangel på kompetenceopbygning og uddannelse Miljøbelastning For små enheder, for dårlig integration i produktkæden og for lav forædlingsgrad er nogle af de største svagheder set fra erhvervets side. Dansk akvakultur betragtes som en sektor med enormt potentiale, som dog endnu ikke har nået den kritiske masse. - Vi er stadig ikke gode nok til at planlægge produktionen i forhold til markedets behov. Vi er stadig præget af trading-mentaliteten, hvor man sælger det man har og ikke det der efterspørges og så har vi for mange små enheder og for dårlig integration i produktkæden. Der er også en udbredt erkendelse af, at produkterne forarbejdes for lidt, og at erhvervet har forsømt at markedsføre sig selv og sine produkter. Det gælder både i forhold til befolkning, politikere og kunder. En repræsentant fra erhvervet siger: - Mange danskere ved ikke hvad det der akvakultur overhovedet er. Og dem der ved, hvad det er, tror vi er nogle miljøsvin, som giver fiskene alt for meget medicin Når det gælder markedsføring af produkterne er mange inde på, at historien om de danske fisk skal sælges langt bedre. - Det er alt for let for de franske forbrugere at skifte fra vores ørreder til nogle andre. Vi skal fortælle vores kunder i udlandet, at danske fisk står for kvalitet, sikkerhed og er produceret under meget høje miljøkrav. Som det er lige nu ved forbrugeren ikke engang, at fisken i supermarkedet stammer fra Danmark. Flere peger også på behovet for kompetenceudvikling og uddannelse i erhvervet. - Erhvervet har været kendetegnet ved, at stort sagt alle og enhver kan arbejde i det, men den teknologiske udvikling i fx modeldambrugene kræver nye kompetencer. Når det gælder skaldyr, er der flere der ser det som en svaghed, at erhvervet har for meget præg af romantisk fritidsbeskæftigelse. - Det er lidt for mange af dem, der tøffer ud på Limfjorden og nyder solnedgangen med en pibe i munden. Dertil kommer, at opdræt af linemuslinger er et ungt erhverv, som stadig står over for flere biologiske og produktionsmæssige udfordringer. For eksempel har nogle opdrættere problemer med, at muslingerne bliver ædt af fugle. Amterne ser overskridelser af kravene til vandkvalitet og den samfundsøkonomiske belastning som den største svaghed ved akvakultursektoren. - Vi bruger enorme ressourcer på at lave passager, så fiskene i vores åer og vandløb kan passere dambrugenes stemmeværker og på at sikre, at vandkvaliteten overholdes Interviewpersonerne fra amterne fremhæver endvidere, at erhvervet håndterer dialogen med myndighederne uprofessionelt:

7 Side 7 af 14 - Det er både et helt praktisk problem i forhold til at udfylde ansøgningerne korrekt, men vi oplever heller ikke, at de er gode nok til at indgå i en konstruktiv dialog med myndighederne Et konkret forslag går på at etablere en konsulentordning for erhvervet, som kan bidrage til professionaliseringen, både inden for drift, ledelse og dialog med myndigheder. 5.3 Syn på udviklingsmuligheder og indsatsområder Kæmpe potentiale set fra erhvervets side Koncerndannelser og integration i produktkæden Forædling, produktudvikling og produktdiversificering Avlsarbejde og nye arter Markedsføring Miljøteknologi De toneangivende aktører inden for branchen har en fælles vision om, at produktionen bliver fordoblet i løbet af de næste 10 år. Koncerndannelser, professionalisering, produktudvikling og bedre integration i produktkæden vil præge udviklingen. - Vi vil se færre, men meget større og mere professionelle enheder, som favner hele produktkæden. Og vi vil se langt flere forskellige slags produkter og måske kan vi udvikle fisk uden ben! Bedre markedsføring af danske akvakultur-produkter ses også generelt som en nødvendighed for at fremme udviklingen. Sektoren spås også et stort vækstpotentiale globalt set, selv om dansk akvakultur aldrig bliver en stor spiller internationalt. Det internationale vækstpotentiale ligger på det europæiske marked, men også i Fjernøsten og i USA, som så småt er begyndt at spise fisk. Konkurrencen kommer bl.a. fra Østeuropa, som har bedre og billigere ressourcer både når det gælder vand og arbejdskraft. Styrket avlsarbejde og nye, dyrere arter ses som et vigtigt udviklingsspor. Nye arter er bl.a.. aborrer, pighvar og sandart. Der er lidt forskellige syn på, hvor dominerende modeldambrugene vil være om 10 år. I hvert fald blandt de konventionelle dambrugere og modeldambrugerne. Men flertallet af de interviewede tror dog, at modeldambrugene vil blive langt mere dominerende i de kommende år. Og at de traditionelle gennemstrømningsanlæg vil sakke agterud Det påpeges dog, at teknologien i modeldambrug kræver fortsat udvikling i tæt samarbejde mellem forskere og erhverv: - Teknologien i modeldambrug er ikke særlig avanceret og er let at kopiere. Derfor er det nødvendigt, at vi videreudvikler den. Vi skal også have bedre styr på behandling af spildevand fra modeldambrugene og på hvordan vi undgår evt. smittespredning i bassinerne.

8 Side 8 af 14 Nicheproduktioner af økologiske fisk og nogle, men færre, konventionelle dambrug, som bl.a. skal producere sættefisk til havbrug, hører også med til fremtidsbilledet. Mange af de eksisterende konventionelle dambrug er meget nedslidte og kræver opgradering til nye miljøkrav i de kommende år. Også eksport af miljøteknologisk udstyr og know-how er et marked som forventes at vokse. Havbrug vil fortsat være en niche i Danmark, fordi de naturlige forhold ikke er optimale i Danmark (vandet er for koldt). Men den nuværende struktur med fire store havbrug forventes at kunne holde, hvis de får tilladelse til at udvide produktionen. Nye arter og endnu større produktion af rogn til Japan skal holde gang i havbrugene. Fra amternes side ses de største udviklingsmuligheder i modeldambrugene, som er placeret i industrikvarterer: - Vi skal have erhvervet væk fra ådale, vandløb og hav og ind i industrikvarterer, hvor de kan tilknyttes effektive spildevandsanlæg.. Det er jo i bund og grund en industri ligesom al anden industri De dele af erhvervet som kan løse miljøproblemer, f.eks. linemuslinger og opdræt af rovfisk til bio-remediering ser de lokale miljømyndigheder langt mere positivt på. 5.4 Syn på trusler og barrierer Problematisk forhold til myndighederne Konflikten mellem amter og erhvervet ses som den altdominerende hurdle for erhvervets videre udvikling. I det hele taget er der en udbredt opfattelse blandt primær-producenterne af, at myndighederne, specielt amterne, men i en vis udstrækning også de nationale myndigheder, modarbejder erhvervet. En frustrerende situation, som gør det svært at sikre den nødvendige kapital til nye investeringer. - Markedspotentialet er på plads, men investorerne vil også se miljøgodkendelser, vandindvindingstilladelser, inden de tør investere i nye anlæg og de vil ikke mindst gerne være sikre på, at man fra politisk side prioriterer akvakultur-sektoren.. Flere havbrugere og skaldyrproducenterne beretter også om bureaukrati, uklarhed i reguleringerne og om myndigheder som er dårligt klædt på. Skaldyrproducenterne føler sig bl.a. tynget af kravet om at skulle tage ugentlige prøver af vand, plankton og muslinger for egen regning: Og de oplever, at ansøgningskraven til FIUF midler er alt for komplicerede, fordi der stilles krav om, at man skal beskrive, hvordan virksomheden vil se ud, når den er fuldt udbygget. - Myndighederne forstår sig ikke på muslingeproduktion, de ved ikke, hvad det handler om, så de kan ikke finde ud af, hvilken kasse vi skal puttes i. Jeg tror det er 7 eller 9 instanser jeg har kontakt til I den sammenhæng er der en interviewet der peger på behovet for, at opbygge et videncenter for akvakultur på centralt niveau i fx DFFE eller FVM. Frustrationen er størst hos nogle af opdrætterne. I brancheforeningen og andre organisationer i tilkytning til erhvervet er der flere, der vejrer morgenluft i forholdet til myndighederne. Blandt andet den ny bekendtgørelse for havbrug giver grund til optimisme. Mange forventer også, at dialogen mellem lokale myndigheder og erhvervet vil glide nemmere, når kommunerne bliver godkendelsesmyndighed og der forhåbentlig kommer mere enkle retningslinjer for administration af reglerne.

9 Side 9 af 14 Set fra amternes synsvinkel er der flere facetter i det som en interviewet beskriver som et grundlæggende mistillidsforhold mellem amter og erhverv. Dels føler amterne, at de mangler klare rammer og redskaber til at prioritere fra Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens side. Dels, at de mangler ressourcer. Dels, at erhvervet er meget lidt forstående over for miljøkravene og sagsbehandlingsprocedurerne. - De forstår simpelthen ikke, at vi ikke bare skruer en miljøgodkendelse sammen over night Samspillet mellem aktører og syn på FVM/DFFE Godt samarbejde i branchen Politisk vision efterspørges Brancheforeningen Dansk Akvakultur er en central aktør, som samler de forskellige grene inden for akvakultur. Herudover taler mange om pionervirksomhederne, bl.a. inden for modeldambrug, havbrug og stordrift, som vigtige drivkræfter i branchen. Flere af pionervirksomhederne er samtidig aktive i Dansk Akvakultur. Samarbejdet internt i branchen får positive ord med på vejen: - Selvom vi er konkurrenter, hjælper vi hinanden Der er stadig begrænsede erfaringer med fælles udviklingsprojekter og netværkssamarbejde. Men holdningen er positiv. Flere aktører efterlyser, at politikerne kommer mere på banen i forhold til erhvervets udvikling. En klar politisk vision for akvakultursektoren efterspørges. Flere efterspørger, at fødevareministeren spiller en mere aktiv rolle på et område, hvor det i høj grad er miljømyndighederne, som branchen forholder sig til. - Fødevareministeren bør træde mere i karakter som modspil til miljøfolkene, som hidtil har styret udviklingen.vi savner en erhvervspolitisk strategi for sektoren.

10 Side 10 af 14 Lokal SWOT - akvakultur Styrker: Erhvervets generiske styrker produktionen kan planlægges Sunde, sikre fødevarer god kvalitet Stor efterspørgsel markedet skriger efter fisk Miljøteknologi (recirkulering, økologi) Svagheder: For mange små uprofessionelle enheder Dårligt image Produktionskæden hænger ikke ordentlig sammen, for lav forædlingsgrad, for dårlig produktionsplanlægning Mangel på markedsføring befolkningen, men også på eksportmarkederne slutbrugeren ved sjældent, at fisken er fra DK Mangler uddannelse Dialog med amterne i hårdknude Muligheder: Professionalisering både produktion, ledelse, integration i produktkæden, markedsføring og kontakt til myndigheder. Konsulentordning kunne bidrage. Videreudvikling af miljøteknologi Nye arter (dyrere arter) Bedre integration i kæden opdrættere og forarbejdere kommer til at eje hinanden Højforædlede produkter og diversificering Stærkere markedsføring og branding af danske akvakulturprodukter Styrket avlsarbejde Systemeksport miljøteknologi Uddannelse Modernisering af eksisterende, konventionelle anlæg Fiskeproduktion flyttes til industriområder med effektiv spildevandsbehandling Opdræt af rovfisk til bio-remediering af søer ol. Forskning i foder, nettyper osv. (havbrug) Kunstig reproduktion af ål Mikroorganismer t. medicinalindustrien (tang og alger, som laver fedtsyrer) Foder til klækkerier (foder til fiskelarver) Trusler: Hvis investorerne svigter/ikke tør Konflikten mellem amter og erhverv Konkurrence fra Østeuropa og andre lande, som har mere rigelige og billigere ressourcer

11 Side 11 af 14 Bilag - Udkast til spørgeguide akvakultur Indledning Goddag, jeg hedder. Jeg ringer på vegne af Direktoratet for FødevareErhverv, som gerne vil vide mere om udviklingen inden for dansk akvakultur. Vi snakker både med dambrugere, havbrugere, muslingeopdrættere og forskellige repræsentanter fra amter og andre organisationer, der har med akvakultur at gøre til daglig. Hvilke udfordringer ser du for erhvervet? Hvilke muligheder ser du? Har du ideer, der kan fremme udviklingen? Hvad er dit syn på problemstillinger om miljø og lokalisering? Styrker og svagheder. For en god ordens skyld skal du vide, at jeg er ansat i et firma, der hedder Operate. Vi hjælper Direktoratet FødevareErhverv med at gennemføre undersøgelsen. Vi ringer rundt til 10 personer, vi gerne vil have med i undersøgelsen. Der foregår på den måde, at jeg stiller dig nogle spørgsmål, som du bedes svare på. Jeg regner med, at interviewet tager ca minutter. Du skal vide, at du forbliver anonym i den færdige undersøgelse, som offentliggøres på Undersøgelsen skal indgå i den danske strategi for den Europæiske Fiskerifond fra 2007 til 2013, som er et EU-program, der skal støtte fiskeri og akvakultur i Danmark. Er der andet, du vil vide, inden vi går i gang?

12 Side 12 af 14 Spørgsmål: Erhvervet Personlig baggrund/syn på akvakultur i lokalsamfundet (spm. 1-4 kun til lokale fx dambrugeren) 1. Hvor længe har du boet i lokalområdet/været beskæftiget inden for akvakultur? Hvis du er tilflytter hvorfor er du flyttet til området? 2. Hvad kunne få dig til at flytte væk? 3. På en skala fra et til ti - hvor meget betyder akvakultur for udviklingen i dit lokalområde? (Et lavest ti højest) 4. Hvor enig er du i nedenstående udsagn? Akvakultur er en nødvendig katalysator for fortsat udvikling i mit lokalområde Meget enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig 5. Hvordan fungerer samspillet mellem dig som dambruger/havbruger etc. og lokalsamfundet i øvrigt? Syn på udviklingen nu (styrker, svagheder, trusler) (Spm. 6-8 kun til beboere i lokalområdet fx dambrugeren) Generelt 6. Hvad er de største styrker generelt i dit lokalområde? (åbent spørgsmål) Naturværdier Turisme Teknologisk innovation Udvikling af regionale produkter/koncepter Nye virksomheder Nye beboere, fx fra byerne

13 Side 13 af 14 Tryghed og godt naboskab God infrastruktur 7. Hvad er de største svagheder/barrierer for udviklingen i dit lokalområde? (åbent spørgsmål) Mangel på arbejdspladser Fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft Mangel på risikovillig kapital Nedlægning/reduktion af offentlige services i nærmiljøet, fx skoler Mangel på produktudvikling Manglende balance mellem landbrug/akvakultur og miljø/natur Myndigheders regulering Dårlig infrastruktur Andet (skriv hvad) 8. Hvis du skulle pege på én ting, hvad anser du så for at være den allerstørste trussel mod dit lokalsamfund? Erhvervets styrker og svagheder 9. Hvad anser du for dit erhvervs største styrker i udviklingssammenhæng (lokalt, regionalt og nationalt og internationalt)? (åbent spørgsmål) 10. Hvad anser du for erhvervets største svagheder? (åbent spørgsmål) - miljø - lokalisering 11. Hvad er de største barrierer for/trusler mod fremtidig udviklingen inden for dit erhverv? (lokalisering, miljø, globalisering, osv..?) (åbent spørgsmål) Syn på fremtiden (muligheder/potentialer) Sektoren generelt 12. Hvad tror du kendetegner dansk akvakultur (dambrug/havbrug/muslingeopdræt) om 10 år? - Drømmescenariet

14 Side 14 af 14 - Det realitske scenarie - Hvad er ændret? 13. Hvor ser du de største muligheder for udvikling inden for dit erhverv? (åbent spørgsmål) - Innovation og produktudvikling - Miljø - Nye produktionsformer/arter - Arbejdspladser - Nye markeder/øget eksport 14. Hvilke hurdler skal overvindes og hvad skal der til for at skabe denne udvikling? (åbent spørgsmål) - Risikovillig kapital - Flere iværksættere - Ændret regulering - Støtte - Ny teknologi - Politiske initiativer - Andet? 15. Hvilke konkrete idéer har du til den fremtidige udvikling af akvakultur-sektoren? Syn på aktører 19. Hvem driver/burde drive udviklingen inden for dansk akvakultur? - Hvem er de centrale aktører i dag? - nye/kommende aktører (hvem burde spille større rolle?) - privat/offentlig - lokale aktørers rolle - regionale aktørers rolle - nationale aktørers rolle - internationale aktørers rolle - DFFE s rolle 20. Hvordan synes du samspillet mellem de forskellige interessenter i den danske akvakultursektor fungerer i dag? - evt. forslag til forbedringer?

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland

Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Udviklingsperspektiver for akvakultursektoren i Region Nordjylland Hovedrapport: Lisbeth Jess Plesner og Per Bovbjerg Pedersen Teknologisk Institut Specifikke input fra: Brian Thomsen, Dansk Akvakultur;

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION

NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION NOVEMBER 2007 ENDELIG VERSION PROJEKT SCENARIO 2015 Finansforbundet November 2007 Tekst: Analyse og Politik/Kompetence/Kommunikation Layout: Kommunikation FORORD Udarbejdelse af fremtidsscenarier er ikke

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder Et indlæg i den danske udkantsdebat Udarbejdet for REG LAB af Maike Friede Hens, Henrik Toft Jensen, Kamilla Hansen Møller og Viggo

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere