Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse"

Transkript

1 Syn på udviklingen i dansk akvakultur Kvalitativ interviewundersøgelse Udført for projektgruppen for den Europæiske Fiskerifond , Direktoratet for FødevareErhverv af Operate A/S Marts 2006

2 Side 2 af 14 Indhold 1. Baggrund og metode 3 2. Hovedkonklusioner 4 3. Interviewrapport 5 Lokal SWOT Akvakultur 10 Bilag: 1. Spørgeguide Akvakultur

3 Side 3 af Baggrund og metode Direktoratet for FødevareErhverv er i gang med at forberede en dansk strategi og program for den Europæiske Fiskerifond fra Strategien skal blandt andet indeholde en SWOT-analyse af fiskerisektoren i Danmark. Som input til SWOT-analysen har Operate gennemført en kvalitativ interviewundersøgelse blandt i akvakultursektoren. Formålet er at belyse praktikeres og andre lokale interessenters holdning til erhvervets udviklingsmuligheder, herunder også spørgsmål om lokalisering i landdistrikter og miljø. Analysen er baseret på kvalitative interviews med 10 personer, som er udvalgt i samarbejde med projektgruppen. Personerne er hver blevet interviewet over telefonen i ca minutter med udgangspunkt i en spørgeguide med 15 spørgsmål (bilag). Interviewene er gennemført fra d. 14. februar 8. marts Interviewpersonerne for akvakultur fordeler sig på fem aktive, her i blandt både dambrugere, havbrugere og producenter af skaldyr. De fem øvrige interviewpersoner repræsenterer bl.a. amterne, brancheforeningen og forskere på området. Interviewpersonerne er anonyme i rapporten.

4 Side 4 af Hovedkonklusioner Guldgrube eller miljøkatastrofe? Interviewene i akvakultur-sektoren afslører, at erhvervet og de lokale myndigheder (amterne) har markant forskellige syn på erhvervets udviklingsmuligheder. Ude fra betragtet virker det som om erhvervsinteresserne og de lokale miljømyndigheder har forskanset sig i hver sin skyttegrav. Konflikten er præget af grundlæggende mistillid og gensidige beskyldninger om manglende forståelse og indsigt i hinandens arbejde. Nedlægningen af amterne og bl.a. en ny bekendtgørelse for havbrug får dog nogle interviewede til at vejre morgenluft i dialogen mellem erhverv og lokale myndigheder. Set fra erhvervets side har akvakultur et enormt vækstpotentiale, som groft sagt kan realiseres i det øjeblik myndighederne beslutter sig for, at vi i Danmark skal satse på akvakultur. Efterspørgslen er stor, ikke mindst internationalt, og dansk akvakultur leverer produkter af høj kvalitet, som oven i købet er produceret under høje krav til miljø og sundhed. Forventningerne til fremtiden er høje. Specielt inden for modeldambrug, men også økologiske dambrug, havbrug og produktionen af skaldyr forventes at kunne vokse betydeligt. Amterne har der i mod meget svært ved at se en fremtid for akvakultur. I hvert fald i naturen. Modeldambrug placeret i industrikvarterer er det mest realistiske udviklingsscenarie set fra amternes synspunkt. Professionalisering påkrævet Alle er enige om, at dansk akvakultur befinder sig i en brydningstid og i løbet af de kommende år vil gennemgå en omfattende professionalisering. Fremtidsscenariet er en branche som er domineret af færre, men større og mere professionelle akvakultur-koncerner, der favner hele produktkæden. Uddannelse, forskning og udvikling inden for både miljøteknologi, nye produkter og nye arter og konsulenthjælp til både ledelse, drift og dialog med myndigheder efterspørges. Flere peger også på bedre markedsføring som et indsatsområde, der har høj prioritet. FVM skal sætte kursen Den miljøpolitiske dagsorden fylder meget i interviewene. Der er en udbredt irritation over det som branchen opfatter som miljøministerens og miljømyndighedernes altoverskyggende dominans på området. Samtidig fremgår det tydeligt, at Fødevareministeriet anses for at være det ministerium, der bør tage kampen op og skabe bedre balance i tingene. Konkret efterspørges en klar erhvervspolitisk vision og strategi for sektoren som modspil til den miljøpolitiske. Flere efterlyser direkte, at fødevareministeren kommer mere på banen og træder i karakter over for Connie.

5 Side 5 af Interviewrapport 5.1 Syn på styrker En fiskeproduktion, som kan styres Stor efterspørgsel og behov for sunde, sikre fødevarer af god kvalitet både herhjemme og på verdensplan Kan skabe vækst og arbejdspladser I front, når det gælder miljøteknologi (recirkulering, økologi, modeldambrug) Repræsentanter fra erhvervet ser mange styrker i den danske akvakultur-sektor. Specielt sammenlignet med havfiskeri. Den grundlæggende styrke set fra erhvervets side er, at dansk akvakultur producerer sikre, sunde fødevarer af høj kvalitet. Og at man modsat havfiskeriet har at gøre med en fiskeproduktion, som i høj grad kan planlægges og styres. Det økonomiske potentiale i form af både eksportindtægter og lokale arbejdspladser fornægter sig ikke, når man spørger branchen selv: - Markedet skriger efter fisk og skaldyr. - Vi ligger jo på landet, hvor der er mangel på arbejdspladser. Hvis vi får de rette betingelser kan vi skabe mange jobs i udkantområderne og bidrage til egnsudvikling.. På trods af udbredt irritation over miljøreguleringen af erhvervet, fremhæver mange de seneste års miljøteknologiske udvikling (modeldambrug og recirkuleringsteknologi), som en konkurrencefordel for dansk akvakultur. - Modeldambrug og recirkuleringsteknologi kræver store investeringer, men det har gjort at vi nu er på forkant med de miljøkrav, som vi helt sikkert vil møde på det europæiske og andre markeder inden for nogle år En specifik fordel ved modeldambrugene er, at de i princippet kan placeres hvor som helst i landet. De interviewede repræsentanter fra amterne har langt sværere ved at få øje på erhvervets styrker. I hvert fald så længe fiskeproduktionen er placeret i naturen og ikke i industriområder. 5.2 Syn på svagheder Et stykke vej til den kritiske masse for mange små, uprofessionelle enheder Produktionskæden hænger ikke ordentlig sammen, for lav forædlingsgrad, for dårlig produktionsplanlægning Dårligt image Mangel på markedsføring

6 Side 6 af 14 Mangel på kompetenceopbygning og uddannelse Miljøbelastning For små enheder, for dårlig integration i produktkæden og for lav forædlingsgrad er nogle af de største svagheder set fra erhvervets side. Dansk akvakultur betragtes som en sektor med enormt potentiale, som dog endnu ikke har nået den kritiske masse. - Vi er stadig ikke gode nok til at planlægge produktionen i forhold til markedets behov. Vi er stadig præget af trading-mentaliteten, hvor man sælger det man har og ikke det der efterspørges og så har vi for mange små enheder og for dårlig integration i produktkæden. Der er også en udbredt erkendelse af, at produkterne forarbejdes for lidt, og at erhvervet har forsømt at markedsføre sig selv og sine produkter. Det gælder både i forhold til befolkning, politikere og kunder. En repræsentant fra erhvervet siger: - Mange danskere ved ikke hvad det der akvakultur overhovedet er. Og dem der ved, hvad det er, tror vi er nogle miljøsvin, som giver fiskene alt for meget medicin Når det gælder markedsføring af produkterne er mange inde på, at historien om de danske fisk skal sælges langt bedre. - Det er alt for let for de franske forbrugere at skifte fra vores ørreder til nogle andre. Vi skal fortælle vores kunder i udlandet, at danske fisk står for kvalitet, sikkerhed og er produceret under meget høje miljøkrav. Som det er lige nu ved forbrugeren ikke engang, at fisken i supermarkedet stammer fra Danmark. Flere peger også på behovet for kompetenceudvikling og uddannelse i erhvervet. - Erhvervet har været kendetegnet ved, at stort sagt alle og enhver kan arbejde i det, men den teknologiske udvikling i fx modeldambrugene kræver nye kompetencer. Når det gælder skaldyr, er der flere der ser det som en svaghed, at erhvervet har for meget præg af romantisk fritidsbeskæftigelse. - Det er lidt for mange af dem, der tøffer ud på Limfjorden og nyder solnedgangen med en pibe i munden. Dertil kommer, at opdræt af linemuslinger er et ungt erhverv, som stadig står over for flere biologiske og produktionsmæssige udfordringer. For eksempel har nogle opdrættere problemer med, at muslingerne bliver ædt af fugle. Amterne ser overskridelser af kravene til vandkvalitet og den samfundsøkonomiske belastning som den største svaghed ved akvakultursektoren. - Vi bruger enorme ressourcer på at lave passager, så fiskene i vores åer og vandløb kan passere dambrugenes stemmeværker og på at sikre, at vandkvaliteten overholdes Interviewpersonerne fra amterne fremhæver endvidere, at erhvervet håndterer dialogen med myndighederne uprofessionelt:

7 Side 7 af 14 - Det er både et helt praktisk problem i forhold til at udfylde ansøgningerne korrekt, men vi oplever heller ikke, at de er gode nok til at indgå i en konstruktiv dialog med myndighederne Et konkret forslag går på at etablere en konsulentordning for erhvervet, som kan bidrage til professionaliseringen, både inden for drift, ledelse og dialog med myndigheder. 5.3 Syn på udviklingsmuligheder og indsatsområder Kæmpe potentiale set fra erhvervets side Koncerndannelser og integration i produktkæden Forædling, produktudvikling og produktdiversificering Avlsarbejde og nye arter Markedsføring Miljøteknologi De toneangivende aktører inden for branchen har en fælles vision om, at produktionen bliver fordoblet i løbet af de næste 10 år. Koncerndannelser, professionalisering, produktudvikling og bedre integration i produktkæden vil præge udviklingen. - Vi vil se færre, men meget større og mere professionelle enheder, som favner hele produktkæden. Og vi vil se langt flere forskellige slags produkter og måske kan vi udvikle fisk uden ben! Bedre markedsføring af danske akvakultur-produkter ses også generelt som en nødvendighed for at fremme udviklingen. Sektoren spås også et stort vækstpotentiale globalt set, selv om dansk akvakultur aldrig bliver en stor spiller internationalt. Det internationale vækstpotentiale ligger på det europæiske marked, men også i Fjernøsten og i USA, som så småt er begyndt at spise fisk. Konkurrencen kommer bl.a. fra Østeuropa, som har bedre og billigere ressourcer både når det gælder vand og arbejdskraft. Styrket avlsarbejde og nye, dyrere arter ses som et vigtigt udviklingsspor. Nye arter er bl.a.. aborrer, pighvar og sandart. Der er lidt forskellige syn på, hvor dominerende modeldambrugene vil være om 10 år. I hvert fald blandt de konventionelle dambrugere og modeldambrugerne. Men flertallet af de interviewede tror dog, at modeldambrugene vil blive langt mere dominerende i de kommende år. Og at de traditionelle gennemstrømningsanlæg vil sakke agterud Det påpeges dog, at teknologien i modeldambrug kræver fortsat udvikling i tæt samarbejde mellem forskere og erhverv: - Teknologien i modeldambrug er ikke særlig avanceret og er let at kopiere. Derfor er det nødvendigt, at vi videreudvikler den. Vi skal også have bedre styr på behandling af spildevand fra modeldambrugene og på hvordan vi undgår evt. smittespredning i bassinerne.

8 Side 8 af 14 Nicheproduktioner af økologiske fisk og nogle, men færre, konventionelle dambrug, som bl.a. skal producere sættefisk til havbrug, hører også med til fremtidsbilledet. Mange af de eksisterende konventionelle dambrug er meget nedslidte og kræver opgradering til nye miljøkrav i de kommende år. Også eksport af miljøteknologisk udstyr og know-how er et marked som forventes at vokse. Havbrug vil fortsat være en niche i Danmark, fordi de naturlige forhold ikke er optimale i Danmark (vandet er for koldt). Men den nuværende struktur med fire store havbrug forventes at kunne holde, hvis de får tilladelse til at udvide produktionen. Nye arter og endnu større produktion af rogn til Japan skal holde gang i havbrugene. Fra amternes side ses de største udviklingsmuligheder i modeldambrugene, som er placeret i industrikvarterer: - Vi skal have erhvervet væk fra ådale, vandløb og hav og ind i industrikvarterer, hvor de kan tilknyttes effektive spildevandsanlæg.. Det er jo i bund og grund en industri ligesom al anden industri De dele af erhvervet som kan løse miljøproblemer, f.eks. linemuslinger og opdræt af rovfisk til bio-remediering ser de lokale miljømyndigheder langt mere positivt på. 5.4 Syn på trusler og barrierer Problematisk forhold til myndighederne Konflikten mellem amter og erhvervet ses som den altdominerende hurdle for erhvervets videre udvikling. I det hele taget er der en udbredt opfattelse blandt primær-producenterne af, at myndighederne, specielt amterne, men i en vis udstrækning også de nationale myndigheder, modarbejder erhvervet. En frustrerende situation, som gør det svært at sikre den nødvendige kapital til nye investeringer. - Markedspotentialet er på plads, men investorerne vil også se miljøgodkendelser, vandindvindingstilladelser, inden de tør investere i nye anlæg og de vil ikke mindst gerne være sikre på, at man fra politisk side prioriterer akvakultur-sektoren.. Flere havbrugere og skaldyrproducenterne beretter også om bureaukrati, uklarhed i reguleringerne og om myndigheder som er dårligt klædt på. Skaldyrproducenterne føler sig bl.a. tynget af kravet om at skulle tage ugentlige prøver af vand, plankton og muslinger for egen regning: Og de oplever, at ansøgningskraven til FIUF midler er alt for komplicerede, fordi der stilles krav om, at man skal beskrive, hvordan virksomheden vil se ud, når den er fuldt udbygget. - Myndighederne forstår sig ikke på muslingeproduktion, de ved ikke, hvad det handler om, så de kan ikke finde ud af, hvilken kasse vi skal puttes i. Jeg tror det er 7 eller 9 instanser jeg har kontakt til I den sammenhæng er der en interviewet der peger på behovet for, at opbygge et videncenter for akvakultur på centralt niveau i fx DFFE eller FVM. Frustrationen er størst hos nogle af opdrætterne. I brancheforeningen og andre organisationer i tilkytning til erhvervet er der flere, der vejrer morgenluft i forholdet til myndighederne. Blandt andet den ny bekendtgørelse for havbrug giver grund til optimisme. Mange forventer også, at dialogen mellem lokale myndigheder og erhvervet vil glide nemmere, når kommunerne bliver godkendelsesmyndighed og der forhåbentlig kommer mere enkle retningslinjer for administration af reglerne.

9 Side 9 af 14 Set fra amternes synsvinkel er der flere facetter i det som en interviewet beskriver som et grundlæggende mistillidsforhold mellem amter og erhverv. Dels føler amterne, at de mangler klare rammer og redskaber til at prioritere fra Skov- og Naturstyrelsen og Miljøstyrelsens side. Dels, at de mangler ressourcer. Dels, at erhvervet er meget lidt forstående over for miljøkravene og sagsbehandlingsprocedurerne. - De forstår simpelthen ikke, at vi ikke bare skruer en miljøgodkendelse sammen over night Samspillet mellem aktører og syn på FVM/DFFE Godt samarbejde i branchen Politisk vision efterspørges Brancheforeningen Dansk Akvakultur er en central aktør, som samler de forskellige grene inden for akvakultur. Herudover taler mange om pionervirksomhederne, bl.a. inden for modeldambrug, havbrug og stordrift, som vigtige drivkræfter i branchen. Flere af pionervirksomhederne er samtidig aktive i Dansk Akvakultur. Samarbejdet internt i branchen får positive ord med på vejen: - Selvom vi er konkurrenter, hjælper vi hinanden Der er stadig begrænsede erfaringer med fælles udviklingsprojekter og netværkssamarbejde. Men holdningen er positiv. Flere aktører efterlyser, at politikerne kommer mere på banen i forhold til erhvervets udvikling. En klar politisk vision for akvakultursektoren efterspørges. Flere efterspørger, at fødevareministeren spiller en mere aktiv rolle på et område, hvor det i høj grad er miljømyndighederne, som branchen forholder sig til. - Fødevareministeren bør træde mere i karakter som modspil til miljøfolkene, som hidtil har styret udviklingen.vi savner en erhvervspolitisk strategi for sektoren.

10 Side 10 af 14 Lokal SWOT - akvakultur Styrker: Erhvervets generiske styrker produktionen kan planlægges Sunde, sikre fødevarer god kvalitet Stor efterspørgsel markedet skriger efter fisk Miljøteknologi (recirkulering, økologi) Svagheder: For mange små uprofessionelle enheder Dårligt image Produktionskæden hænger ikke ordentlig sammen, for lav forædlingsgrad, for dårlig produktionsplanlægning Mangel på markedsføring befolkningen, men også på eksportmarkederne slutbrugeren ved sjældent, at fisken er fra DK Mangler uddannelse Dialog med amterne i hårdknude Muligheder: Professionalisering både produktion, ledelse, integration i produktkæden, markedsføring og kontakt til myndigheder. Konsulentordning kunne bidrage. Videreudvikling af miljøteknologi Nye arter (dyrere arter) Bedre integration i kæden opdrættere og forarbejdere kommer til at eje hinanden Højforædlede produkter og diversificering Stærkere markedsføring og branding af danske akvakulturprodukter Styrket avlsarbejde Systemeksport miljøteknologi Uddannelse Modernisering af eksisterende, konventionelle anlæg Fiskeproduktion flyttes til industriområder med effektiv spildevandsbehandling Opdræt af rovfisk til bio-remediering af søer ol. Forskning i foder, nettyper osv. (havbrug) Kunstig reproduktion af ål Mikroorganismer t. medicinalindustrien (tang og alger, som laver fedtsyrer) Foder til klækkerier (foder til fiskelarver) Trusler: Hvis investorerne svigter/ikke tør Konflikten mellem amter og erhverv Konkurrence fra Østeuropa og andre lande, som har mere rigelige og billigere ressourcer

11 Side 11 af 14 Bilag - Udkast til spørgeguide akvakultur Indledning Goddag, jeg hedder. Jeg ringer på vegne af Direktoratet for FødevareErhverv, som gerne vil vide mere om udviklingen inden for dansk akvakultur. Vi snakker både med dambrugere, havbrugere, muslingeopdrættere og forskellige repræsentanter fra amter og andre organisationer, der har med akvakultur at gøre til daglig. Hvilke udfordringer ser du for erhvervet? Hvilke muligheder ser du? Har du ideer, der kan fremme udviklingen? Hvad er dit syn på problemstillinger om miljø og lokalisering? Styrker og svagheder. For en god ordens skyld skal du vide, at jeg er ansat i et firma, der hedder Operate. Vi hjælper Direktoratet FødevareErhverv med at gennemføre undersøgelsen. Vi ringer rundt til 10 personer, vi gerne vil have med i undersøgelsen. Der foregår på den måde, at jeg stiller dig nogle spørgsmål, som du bedes svare på. Jeg regner med, at interviewet tager ca minutter. Du skal vide, at du forbliver anonym i den færdige undersøgelse, som offentliggøres på Undersøgelsen skal indgå i den danske strategi for den Europæiske Fiskerifond fra 2007 til 2013, som er et EU-program, der skal støtte fiskeri og akvakultur i Danmark. Er der andet, du vil vide, inden vi går i gang?

12 Side 12 af 14 Spørgsmål: Erhvervet Personlig baggrund/syn på akvakultur i lokalsamfundet (spm. 1-4 kun til lokale fx dambrugeren) 1. Hvor længe har du boet i lokalområdet/været beskæftiget inden for akvakultur? Hvis du er tilflytter hvorfor er du flyttet til området? 2. Hvad kunne få dig til at flytte væk? 3. På en skala fra et til ti - hvor meget betyder akvakultur for udviklingen i dit lokalområde? (Et lavest ti højest) 4. Hvor enig er du i nedenstående udsagn? Akvakultur er en nødvendig katalysator for fortsat udvikling i mit lokalområde Meget enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Meget uenig 5. Hvordan fungerer samspillet mellem dig som dambruger/havbruger etc. og lokalsamfundet i øvrigt? Syn på udviklingen nu (styrker, svagheder, trusler) (Spm. 6-8 kun til beboere i lokalområdet fx dambrugeren) Generelt 6. Hvad er de største styrker generelt i dit lokalområde? (åbent spørgsmål) Naturværdier Turisme Teknologisk innovation Udvikling af regionale produkter/koncepter Nye virksomheder Nye beboere, fx fra byerne

13 Side 13 af 14 Tryghed og godt naboskab God infrastruktur 7. Hvad er de største svagheder/barrierer for udviklingen i dit lokalområde? (åbent spørgsmål) Mangel på arbejdspladser Fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft Mangel på risikovillig kapital Nedlægning/reduktion af offentlige services i nærmiljøet, fx skoler Mangel på produktudvikling Manglende balance mellem landbrug/akvakultur og miljø/natur Myndigheders regulering Dårlig infrastruktur Andet (skriv hvad) 8. Hvis du skulle pege på én ting, hvad anser du så for at være den allerstørste trussel mod dit lokalsamfund? Erhvervets styrker og svagheder 9. Hvad anser du for dit erhvervs største styrker i udviklingssammenhæng (lokalt, regionalt og nationalt og internationalt)? (åbent spørgsmål) 10. Hvad anser du for erhvervets største svagheder? (åbent spørgsmål) - miljø - lokalisering 11. Hvad er de største barrierer for/trusler mod fremtidig udviklingen inden for dit erhverv? (lokalisering, miljø, globalisering, osv..?) (åbent spørgsmål) Syn på fremtiden (muligheder/potentialer) Sektoren generelt 12. Hvad tror du kendetegner dansk akvakultur (dambrug/havbrug/muslingeopdræt) om 10 år? - Drømmescenariet

14 Side 14 af 14 - Det realitske scenarie - Hvad er ændret? 13. Hvor ser du de største muligheder for udvikling inden for dit erhverv? (åbent spørgsmål) - Innovation og produktudvikling - Miljø - Nye produktionsformer/arter - Arbejdspladser - Nye markeder/øget eksport 14. Hvilke hurdler skal overvindes og hvad skal der til for at skabe denne udvikling? (åbent spørgsmål) - Risikovillig kapital - Flere iværksættere - Ændret regulering - Støtte - Ny teknologi - Politiske initiativer - Andet? 15. Hvilke konkrete idéer har du til den fremtidige udvikling af akvakultur-sektoren? Syn på aktører 19. Hvem driver/burde drive udviklingen inden for dansk akvakultur? - Hvem er de centrale aktører i dag? - nye/kommende aktører (hvem burde spille større rolle?) - privat/offentlig - lokale aktørers rolle - regionale aktørers rolle - nationale aktørers rolle - internationale aktørers rolle - DFFE s rolle 20. Hvordan synes du samspillet mellem de forskellige interessenter i den danske akvakultursektor fungerer i dag? - evt. forslag til forbedringer?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år?

Markedsorientering i Dambrugsbranchen. En utopi eller realitet om føje år? Markedsorientering i Dambrugsbranchen En utopi eller realitet om føje år? Disponering Hvorfor så svag reaktion på rapporten Den markedsmæssige situation her og nu Hvor er branchen på vej hen Hvorfor ingen

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren inden for akvakultursektoren 2012 Fremme af bæredygtighed og værditilvækst inden for akvakultursektoren gennem erhvervsrettet rådgivning Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Rapport for projekt

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvor er Økologien på vej hen?

Hvor er Økologien på vej hen? Hvor er Økologien på vej hen? Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kirsten Holst, Koldkærgård d. 24. november 2014 Økologien i DK vokser eller gør den? Hvorfor fokus på vækst? Vækst for vækstens

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer

Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Forvaltning af akvakultur Nuværende samt fremtidige udfordringer Dansk selskab for marinbiologi Et realistisk fremtidsscenarie for dansk akvakultur et bæredygtigt erhverv i det marine miljø? 18. marts

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI

FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI FORSKNING OG UDVIKLING SKALDYROPDRÆT, FISKERI OG INDUSTRI DANSK SKALDYRCENTER UDNYTTER FJORDENS NATURLIGE RESSOURCER I Limfjorden er vækstbetingelserne for skaldyr optimale. I fjorden er der mange næringssalte

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen og Vibe Busk Larsen 4. februar 215. NOTAT Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø

Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø Miljøministeriets og DI s vision for fremtidens samspil om vækst og miljø Vækst og miljø skal gå hånd i hånd. Danmarks fremtidige vækst skal være bæredygtig, hvis vi skal fastholde vores styrkepositioner

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen

Endelave, den 11. januar 2014. Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Endelave, den 11. januar 2014 Endelave Havbrug Orientering 1 fra Beboerforeningen Kort før jul fik bestyrelsen i Endelave Beboerforening en henvendelse fra Anders Pedersen som ejer Hjarnø Havbrug, som

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011 Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension Forsikring & Pension 2007-2011 Visionen Den overordnede vision for F&P s udvikling i perioden 2007-2011 er at skabe en stærkere forhandlingsplatform,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon

Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon Blå vækstområder i Guldborgsund Kommune Leder af Marin Gruppe Per Dolmer Orbicon pdol@orbicon.dk 21347781 FN verdensmål 2030 Forbrug i EU Fokusområder Produktion af muslinger og tang Etablering eller

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER

ET PROBLEM MANGE LØSNINGER LEKTION 5E ET PROBLEM MANGE LØSNINGER DET SKAL I BRUGE Tegneredskaber LÆRINGSMÅL 1. (4. klasse) Livsgrundlag og produktion. I kan fortælle om, hvordan vores måde at leve på er forskellig alt efter, hvor

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF

Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Fiskeriudvikling Den Europæiske Fiskerifond EFF Af Lise Bomholt, udviklingsafdelingen Sammenfatning For at Bønnerup Havn skal kunne udvikle sig og overleve som erhvervshavn, skal der landes flere fisk,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur

Lovtidende A. Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur Lovtidende A Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur I medfør af 112, stk. 1, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere