Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen"

Transkript

1 Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen Bonnevie CR, Thorlaksen SR. Udvikling af testbatteri til måling af voksne kørestolsbrugeres fysiske formåen (2009, 15. december). Forskning i Fysioterapi. ISSN årg. Side Webadresse: Baggrund Det er vigtigt for alle befolkningsgrupper at være fysisk aktive blandt andet for at bevare funktionsevnen. For behandlere kan en registrering af det fysiske aktivitetsniveau være med til at påvise fremgang eller tilbagegang i funktionsniveau hos borgere, der gennemgår et rehabiliteringsforløb. Dette gælder også personer, der er afhængige af en manuel kørestol. Der findes ingen opgørelser over, hvor mange personer i Danmark, der har brug for en kørestol. Diagnosegrupperne, der har mange kørestolsbrugere, inkluderer bl.a danskere med Spinal Cord Injury (SCI), ca personer med følger efter polio og personer med følger efter apopleksi (1-3). Forudsætningen, for at en kørestolsbruger kan være fysisk aktiv og kan klare sig selv i hverdagen, er bl.a., at de har fysiske forudsætninger, som kræves for at manøvrere kørestolen og forflytte sig til kørestolen. Der er derfor brug for en fysisk test, der afdækker disse forudsætninger. En fysisk test til kørestolsbrugere bør ideelt set kunne anvendes af alle diagnosegrupper, men i dette studie er målgruppen afgrænset til personer med SCI, polio, hemiplegi og crus/femur-amputation. Tidligere undersøgelser har vist, at en række parametre har indflydelse på fysisk formåen og muligheden for selv at kunne forflytte sig. Det drejer sig bl.a. aerob kapacitet, range of motion i skulderen, muskelstyrke og indstilling af kørestolen (4). Parametrene har ud over forflytning også betydning for PADL (Physical Activities of Daily Living) og IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Fysisk formåen kan testes på flere niveauer i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Det er vigtigt at eliminere udefrakommende faktorer for at få et klart billede af testparametrene, samtidig skal testpersonen kunne se et formål med testen. Ud fra disse overvejelser er det fundet mest operationelt at teste på aktivitetsniveau med relation til kropsniveau (5). Flere test bl.a. Senior Fitness Test, Wheelchair Skills Test og Functional Independence Measure inkluderer relevante parametre for fysisk formåen (6,7). Fælles for disse test er, at de måler komplekse aktiviteter, hvor de enkelte fysiske parametre er svære at isolere. Det gør det svært at finde den nøjagtige årsag til manglende fysisk formåen. Fysisk Test for Kørestolsbrugere (FTK) er udviklet, så den netop tester de fysiske parametre, som indgår i PADL og IADL. Testens teoretiske referenceramme defineres som de essentielle parametre (muskelstyrke, fleksibilitet, siddende balance og aerob kapacitet) for kørestolsbrugeres fysiske formåen, som udføres på aktivitetsniveau med mulighed for at relatere dem til kropsniveau (fig. 1). 1

2 Fysiske problemstillinger hos kørestolsbrugere Kørestolsbrugere anvender overekstremiteterne til en række vægtbærende aktiviteter. Overekstremiteterne er ikke skabt til at klare en kontinuerlig stor belastning, hvorfor nedslidning ofte er en uundgåelig følge af at anvende en manuel kørestol. På baggrund af en litteraturgennemgang findes testning af muskelstyrke, fleksibilitet, siddende balance, aerob kapacitet og indstilling af kørestolen at være relevant for udvikling af en test, der måler på fysisk formåen hos kørestolsbrugere. Muskelstyrke er essentielt for at opretholde uafhængighed. Nedsat muskelstyrke og stor belastning betyder, at kørestolsbrugere har høj risiko for overuseproblematikker i overekstremiteterne. Overbelastningsskader bør undgås for at bevare uafhængighed ved daglige aktiviteter (8,9). Fleksibilitet af muskler og led i overekstremiteterne er vigtig i forhold til PADL/IADL. Nedsat fleksibilitet bevirker, at leddene lettere kommer i yderstilling, hvilket øger risikoen for overbelastning (10). En mindre begrænsning af bevægeligheden i skulderleddet kan medføre et drastisk fald i funktionsevnen (4). Siddende balance er en forudsætning for PADL/ IADL og grundlæggende for alle voluntære bevægelser, desuden er aktivitet i trunkusmuskulaturen nødvendig for at opretholde stillingen (11-14). Aerob kapacitet påvirker kørestolsbrugeres fysiske formåen. Et studie har vist en omvendt korrelation mellem aerob kapacitet og fysisk belastning under PADL/IADL-aktiviteter, hvilket tyder på, at den aerobe kapacitet er vigtig for at opretholde uafhængighed (15). At kørestolen indstilles optimalt er en forudsætning for, at kørestolsbrugere kan være mobile og uafhængige af hjælp (16). Metode Studiet har en deduktiv tilgang og er baseret på testudvikling og validitetsvurdering med anvendelse af både kvalitative og kvantitative data. De enkelte items er udvalgt på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang og derefter korrigeret med hjælp fra fageksperter. De kvalitative data bestod af fageksperters vurdering af testen på baggrund af et spørgeskema (fig.5) med udgangspunkt i face validity og content validity. De kvantitative data består af resultater fra FTK gennemført på seks grupper af kørestolsbrugere. Disse data blev bearbejdet ved brug af deskriptiv og nonparametrisk statistik. Bedømmelsen af face validity blev baseret på seks fageksperters subjektive vurdering (17). Kropsniveau Aktivitetsniveau Deltagelsesniveau Muskelstyrke i Stem Forflytning til bil overekstremiteterne (item 1) Fleksibilitet i Tage pungen i tasken bagpå Klare sig ved indkøb overekstremiteterne (item 2) kørestolen Siddende balance (item 3) Række frem Tage vare i supermarkedet Aerob kapacitet (item 4) Kørestolskørsel Handle Komme til og fra arbejde Fig. 1: Fysiske parametre i FTK indsat i de tre ICF-niveauer. Inspireret af: Sundhedsstyrelsen. International Klassifikation af Funktionsevne Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. 1. udg. København: Munksgaard Danmark; s (1). 2

3 Fig. 2 Skema over FTK. Ved anvendelse af testen anbefales det, at rekvirere fuld testprotokol hos forfatterne. Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Procedure Fysisk Test for Kørestolsbrugere Item 1- Muskelstyrke Måling af muskelstyrken i skulderbæltet og OE. Testpersonen sidder i kørestol med fødderne understøttet. Armlænene fjernes og begge hænder placeres på det respektive drivhjul. Testpersonen løfter sig op i armene, således at regio glutealis og femur løftes fra kørestolen. Benene må ikke benyttes. Testpersonen stemmer sig op flest mulige gange i løbet af 30 sek. Hvis det ikke er muligt at udføre et stem, kan et modificeret stem anvendes. Antallet af stem testpersonen har fuldført på 30 sek. registreres. Item 2 Fleksibilitet Måling af fleksibiliteten i OE (art. glenohumeralis). Testpersonen sidder fremme i kørestolen, så ryggen er fri og fødderne understøttet. Testpersonen fører den ene arm op bag hovedet med albuen flekteret, fingrene ekstenderet og palmar siden af hånden vendende ind mod ryggen. Den anden arm føres bag ryggen nedefra, med albuen flekteret og dorsalsiden af hånden vendende ind mod ryggen, således at 3. finger på begge hænder forsøger at nå eller overlapper hinanden. Afstanden mellem spidsen af de to langfingre på hænderne måles. Der er negativ score, hvis, hvis de to langfingre ikke rører hinanden, 0 hvis de rører og positiv ved overlapning. Hvis testpersonen ikke kan ekstendere fingrene, måles fra det punkt på hånden, som er længst fremme. Item 3 Siddende balance Måling af den siddende balance. Den vinkelrette afstand fra gulv til øverste kant af højre skulder måles. Den målte skulderhøjde overføres til tre punkter, som afmærkes på en fri væg. Tommestokken placeres under punkterne. Testpersonen placerer sig, med højre side op ad væggen og kørestolen låst. Midten af testpersonens skulder placeres ud fra 0 cm på tommestokken. Testpersonen strækker højre arm frem i skulderhøjde og armlængden aflæses. Herefter læner testpersonen sig så langt frem som muligt. Rækkelængden aflæses ud for 3. finger, når testpersonen er længst muligt fremme. Det er tilladt at ramme 10 cm over eller under tommestokken. Armlængden trækkes fra rækkelængden og noteres. Item 4 Aerob kapacitet Måling af den aerobe kapacitet under 6 minutters kørsel på bane. Banens opbygning betyder, at manøvrering af kørestolen, samt at de- og accelerering af kørestolen indgår i testen. Banen afmærkes med en kegle i hver ende, med 25 meter imellem. Under keglerne og for hver 5 meter afmærkes der med tape eller kridt. Testpersonen skal køre længst muligt på 6 min., det er tilladt at holde pauser undervejs, men der fortsættes med tidtagning. Testpersonen skal køre højre om keglerne. For hvert minut fortælles, hvor lang tid der er tilbage. Efter 6 min. skal testpersonen stoppe og blive holdende, indtil testeren har opmålt den tilbagelagte distance. Resultatet beregnes ved at gange det noterede antal omgange med 50 meter. Hertil lægges antallet af passerede meter på sidste runde efter startlinjen. Item 5 Kørestolen Objektivisering af kørestolens indstillinger, så ændringer tydeligt fremgår i forhold til testretest. Kørestolens type og indstillinger noteres i Skema om kørestolen. Skemaet indeholder dele omhandlende type af kørestol, drivhjulet, driv-ringen, svinghjulet, sædet, rygstøtte, samt specielle indstillinger. 3

4 Eksperterne, der kom fra fem forskellige centre/ hospitaler, blev udvalgt ud fra kontakt pr. til kendte genoptræningssteder for de udvalgte diagnosegrupper. Herudover blev tre testpersoner fra pilottesten bedt om at give deres vurdering af relevansen af de enkelte items. Content validity blev vurderet på to forskellige måder; der blev gennemført en litteraturgennemgang og suppleret med de seks fageksperters gennemgang af testen i forhold til studiets teoretiske referenceramme (18). Fageksperterne var ikke blindet for hinanden, og to kom fra samme sted. Fageksperternes kommentarer blev sammenholdt med litteraturen, og den samlede vurdering afgjorde, hvorvidt der var content validity for testen. For at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige items i FTK og vurdere om testen var dækkende, blev der opstillet tre hypoteser. Afog bekræftelse af hypoteserne er baseret på de 49 inkluderede testresultater med anvendelse af korrelationskoefficienter. Hypotese 1: Der er ingen sammenhæng mellem score i muskelstyrke (item 1) og score i aerob kapacitet (item 4). Hypotese 2: Der er ingen sammenhæng mellem score i fleksibilitet (item 2) og score i aerob kapacitet (item 4). Hypotese 3: Der er ingen sammenhæng mellem score i fleksibilitet (item 2) og score i siddende balance (item 3). Fig. 4: Oversigt over middelværdi og standard deviation for alder i de enkelte diagnoser. Diagnoser (n = 49) Middelværdi for alder (range) Lav paraplegi (n = 9) Høj paraplegi (n = 9) Standard deviation (SD) 39,0 (23-77) +/- 16,2 58,9 (46-72) +/- 9,3 Tetraplegi (n = 9) 39,7 (25-70) +/- 15,0 Polio (n = 8) 71,9 (57-86) +/- 11,1 Hemiplegi 66,1 (28-87) +/- 17,6 (n = 8) Crus/femur amputation (n = 6) 57,2 (46-77) +/- 12,2 Fig. 3: Oversigt over in- og eksklusionskriterier for fageksperter og testpersoner. Testpersonerne blev fundet af en fysioterapeut evt. i samarbejde med en sygehjælper på genoptræningscentre og hospitaler. In- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier for fageksperter Fysioterapeut Arbejdet medkørestolsbrugere i minimum 5 år Tid og lyst til at gennemlæse testen Inklusionskriterier for testpersoner Kvinder og mænd over 18 år Diagnosegrupper: Spinal Cord Injury (SCI), polio, hemiplegi, crus-/femur amputation Afhængig af en manuel kørestol min. 40 timer pr. uge og være selvstændig i forflytninger Kunne kommunikere tilstrækkeligt på dansk til at gennemføre testen Have lyst til at deltage og give skriftligt samtykke hertil Eksklusionskriterier for testpersoner Nedsat kognitiv funktion (ikke i stand til at forstå og udføre en motorisk handling) Udført fysisk træning før testningen 4

5 Der blev inkluderet 54 testpersoner fra seks forskellige grupper af kørestolsbrugere (lav paraplegi, høj paraplegi, tetraplegi, polio, hemiplegi, crus/femur amputation). Heraf blev fem testpersoner ekskluderet (pga. træning før testning, ikke afhængig af kørestol, forkert diagnose, og for lavt kognitivt niveau). Der indgår derfor resultater fra 49 testpersoner, heraf 23 kvinder og 26 mænd, med en aldersvariation på år (middelværdi 54,8, SD +/- 18,4) (fig.4). Testresultaterne blev bearbejdet via Excel 2003 og SPSS Spearmans Rho blev anvendt til beregning af korrelationskoefficienter, da data er behandlet som nonparametriske. Betydningen af denne korrelation blev fastsat ud fra forfatternes faglige vurdering samt i forhold til kvartilinddeling omtalt af Portney & Watkins (19). Der er anvendt et signifikansniveau på 0,01 (2-tailed). Data blev rangeret og inddelt i fire grupper, som hver indeholdt 25 % af de målte scoringsresultater for hvert item. Floor- og ceiling effect blev beregnet som den procentvise andel af testpersoner, der henholdsvis scorede blandt de 25 % laveste og højeste. Signifikansniveauet er fastsat til 15 %. En floor- eller ceiling effect på mellem 15 og 20 % betegnes lav signifikant, over 20 % betegnes som høj signifikant. De etiske overvejelser er udviklet med udgangspunkt i Helsinki II-deklarationen (20,21). Testpersonerne underskrev informeret samtykke og blev informeret om deres rettigheder. Data på testpersonerne blev opbevaret anonymt og fortroligt og blev destrueret efter studiets endelige godkendelse. Resultater Face validity blev vurderet ud fra ét spørgsmål i et omfattende spørgeskema (fig. 5). Der blev anvendt seks fageksperter, heraf svarede en person ikke, og en blev ekskluderet, da denne vurderes ikke at have sat sig tilstrækkelig ind i testen. Af de resterende fire fageksperter fandt to testen face valid, en vidste ikke, og en fandt den ikke face valid. Da to af fageksperterne fandt testen face valid, og der ikke var konsensus mellem de to øvrige, vurderes testen face valid. Desuden blev kritikpunktet fra den ene fagekspert efterfølgende ændret, hvilket kan have en positiv indflydelse på vurderingen af face validity. Content validity blev vurderet ud fra fageksperternes besvarelse af et spørgeskema med fire spørgsmål. Fageksperternes besvarelse fremgår af fig. 5. Deres kritikpunkter blev efterfølgende modargumenteret af studiets forfattere med udgangspunkt i litteraturen og formålet med FTK. Et enkelt item blev ændret ud fra kritikken. Således blev item 1 ændret, så denne del af testen blev løft fra sædet frem for en ekstension i albuen. Et af de øvrige kritikpunkter blev bekræftet under testningen, da inkluderede testpersoner med tetraplegi ikke fik dyspnø under 6 minutters kørsel på bane (item 4), hvilket er et udtryk for, at denne del af FTK ikke tester den gruppes aerobe kapacitet. På trods af at denne del af FTK ikke tester det, som var formålet hos en gruppe tetraplegikere, vurderes FTK content valid. Hypotese 1 - Korrelationen mellem item 1 og 4 er rs = 0,678, p-værdi 0,000 (2-tailed), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen forkastes, da der vises en sammenhæng mellem score i item 1 og 4. Hypotese 2 - Korrelationen mellem item 2 og 4 er rs = 0,710, p-værdi 0,000 (2-talied), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen forkastes, da der er en sammenhæng mellem item 2 og 4. Hypotese 3 - Korrelationen mellem item 2 og 3 er rs = 0,433, p-værdi 0,002 (2-tailed), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen kan dermed statistisk forkastes, da der er en positiv sammenhæng mellem item 2 og 3. 5

6 Fig. 5: Antal fageksperter som er enige, ved ikke eller ikke enige i de fire spørgsmål. Spørgsmål Enig Ved ikke Ikke enig Er alle items relevante i forhold til test af fysisk formåen hos målgruppen? Er de enkelte items tydelige i formuleringerne, så det er muligt at gå ud og anvende dem, eller kan der være tvivlsspørgsmål? Findes modifikationen til hemiplegikere i item 1 (styrke i OE) relevant? Og virker denne modifikation realistisk? Er det muligt at svare præcist på spørgsmålene i skema om kørestolen og er der til- strækkeligt med svarmuligheder? Er der tilstrækkeligt med scoringsmuligheder i de enkelte items? Vi påtænker, på baggrund af anvendelse af testen, at udvikle en samlet score for items 1-4, hvor de enkelte items vægtes i betydning i forhold til ADL-funktioner. Finder du, at en sådan samlet score vil være relevant? Og kan du se, hvad den vil kunne benyttes til? Er testen relevant/fornuftig for målgruppen og dens anvendelsesområde? Dækker testen hele det teoretiske område for fysisk formåen blandt målgruppen? Er der overensstemmelse med det, vi måler, og det som vi ønsker at måle? Anser du testen for at være face-valid (dvs. om målemetodens belysning af centrale elementer umiddelbart virker fornuftigt, set i relation til målgruppen)?

7 Item 1 1 (Muskelstyrke ( i OE) i OE) Item Item 4 (Aerob 4 ( Aerob kapacitet) kapacitet) Korrelation m l. aer o b kapacitet og m u skels tyrke Korrelation ml. aerob kapacitet og muskelstyrke Item Item 44 ( (Aerob o b kapacitet) Korrelation m l. fleksibilitet og a erob k apacitet Korrelation ml. fleksibilitet og aerob kapacitet Item Item 22 ((Fleksibilitet i i OE) OE) Fig. 6: Korrelation mellem aerob kapacitet og muskelstyrke, r = 0,678, p =0,000. Fig. 7: Korrelation mellem fleksibilitet og aerob kapacitet, r = 0,710, p = 0,000. Korrelation ml. fleksib ilitet og s iddende b alance Korrelation ml. fleksibilitet og siddende ballance Item 3 (Siddende ballance) Item 3 ( Siddende b alance) ( ilite t i O Item 2 (Fleksibilitet i OE) Fig. 8: Korrelation mellem fleksibilitet og siddende balance, r = 0,433, p = 0,002. Item 1 - Middelværdi 20,22 og SD 13,56. Floor effect 36,7 % (høj signifikant), ceiling effect 8,2 %. Item 2 Middelværdi -23,4 og SD 23,8. Floor effect 4,1 %, ceiling effect 44,9 % (høj signifikant). Item 3 Middelværdi 25,9 og SD 14,8. Floor effect 30,6 % (høj signifikant), ceiling effect 2,0 %. Item 4 Middelværdi 430,3 og SD 219,1. Floor effect 22,5 % (høj signifikant), ceiling effect 16,3 % (lav signifiaknt). Diskussion En test af FTK viste, at FTK kunne gennemføres med hele målgruppen, men at den ikke var lige anvendelig til alle diagnosegrupper. I vurdering af face validity og content validity blev der taget udgangspunkt i 66,7 % af de adspurgte fageksperters vurderinger. De 66,7 % svarer til fire personer, hvilket er et spinkelt grundlag at konkludere ud fra. Et større antal ville stille face og content validity stærkere. Ud fra fire vurderinger anses face validity for at være et godt grundlag for en videreudvikling af testen. Item 1 blev i for- 7

8 bindelse med studiets opstartsfase ændret, så face validity blev stærkere, og testningerne er foretaget efter denne ændring. Fageksperternes vurderinger og en omfattende litteraturgennemgang peger på, at der er fundet content validity for FTK. Face og content validity har belyst stærke og svage sider ved testen, det er derfor på denne baggrund muligt at videreudvikle testen. Der er fundet en positiv sammenhæng mellem aerob kapacitet og muskelstyrke/fleksibilitet. Øget muskelstyrke er ensbetydende med større kapillarisering, hvilket har betydning for det lokale kredsløbs maksimale ydeevne og dermed for den aerobe kapacitet (22). Fleksibilitet i skulderleddet har betydning for køreteknikken, hvilket blev underbygget under testningen. Optimal køreteknik kræver ekstension i skulderleddet, dette influerer på kørehastigheden og derved indirekte på den aerobe kapacitet. Der er fundet statistisk signifikant sammenhæng mellem fleksibilitet og siddende balance. Testen viste, at testpersonernes siddende balance ikke blev påvirket, når fleksibiliteten i OE skulle testes. hele målgruppen med undtagelse af personer med tetraplegi, da de ikke kan udføre det beskrevne stem pga. omfattende parese/paralyse af overekstremitetens muskulatur. Disse personer forflytter sig ofte ved hjælp af andre strategier, og item 1 er derfor ikke et mål for den reelle styrke i funktionen, da der ikke testes på de muskelgrupper, som anvendes. Det er derfor nødvendigt med en modifikation, hvis gruppen skal kunne opnå en højere score end nul og dermed have et bredere scoringsspektrum. Test af fleksibilitet (item 2) er anvendelig til hele målgruppen med undtagelse af personer med tetraplegi og hemiplegi, da de har svært ved at få armene om bag ryggen og ekstendere fingrene. En ændring af testen, så målingen foregår fra processus styloideus ulnae i stedet for fra fingerspidserne, kan afhjælpe noget af problemet, men testen kræver yderligere omformulering for at være dækkende. Testen er ikke fundet valid i litteraturgennemgangen, men da det er den eneste på området, er den inddraget i dens nuværende form (7). Der blev heller ikke i litteraturgennemgangen fundet studier, der pegede på balancens indflydelse på fleksibiliteten. Der er derfor ikke klinisk signifikans for denne sammenhæng. Overordnet viser korrelationerne en positiv sammenhæng mellem de forskellige items. Dette bekræfter, at der testes på forskellige parametre, som samlet repræsenterer fysisk formåen, hvilket er hensigten med FTK. Der er i alle items fundet floor- og/eller ceiling effekt, som udtryk for, at FTK ikke er tilstrækkelig sensitiv i forhold til scoringsmuligheder. Det kan skyldes den valgte målgruppes manglende homogenitet i forhold til fysisk formåen og de inkluderedes varierende alder. Personer med polio og hemiparese scorede markant dårligere, hvilket tyder på, at testen er på for højt niveau for disse målgrupper. En omformulering af dele af testen menes at kunne afhjælpe dette, så testen fortsat er dækkende for den samlede målgruppe. Test af muskelstyrke (item 1) er anvendelig til Test af siddende balance (item 3) er anvendelig til hele målgruppen med undtagelse af personer med hemiplegi og crus- eller femuramputation. Sidstnævnte opnår en særlig fordel af forskydningen af tyngdepunktet, når kun den ene arm føres frem, hvilket er med til at sløre testresultatet. Ved at ændre testen til at begge arme føres frem mineres denne forskydning, og der opnås et mere nuanceret billede af den siddende balance i denne gruppe. Med denne ændring vil alle diagnosegrupper kunne udføre item 3. Test af aerob kapacitet (item 4) er anvendelig til hele målgruppen. Det bør undersøges, om testen måler aerob kapacitet eller udholdenhed i overekstremiteten ved at validere item 4 op imod Coopers 12 min. test på løbebånd, som tidligere er fundet anvendelig til måling af aerob kapacitet (23). Skemaet over kørestolen (item 5) er ikke blevet databearbejdet, da det udelukkende er inddraget med henblik på test-retest. Det blev i sam- 8

9 arbejde med konsulenter fra et kørestolsfirma og under testningen fundet, at skemaet er fyldestgørende, let at udfylde og ikke tidskrævende. Litteraturstudiet og resultaterne fra denne undersøgelse indikerer, at det er nødvendigt at justere FTK, hvis den skal benyttes til hele målgruppen. Derimod har studiets resultater vist, at testen samlet set er dækkende for fysisk formåen, men at enkelte items skal tilpasses for at få et mere validt resultat for hele målgruppen. En videreudvikling af FTK og et reliabilitets- og validitetsstudie på et bredere udsnit af kørestolsbrugere er nødvendig. Herudover kunne det være interessant at undersøge alderens og diagnosernes indflydelse på scoren i de enkelte items og samlet, da det har betydning for det samlede scoresystem og udvikling af percentiler. Perspektivering Formålet med dette studie var at udvikle et redskab til fysioterapeuter, der tester kørestolsbrugeres fysiske formåen, det vil sige de fysiske forudsætninger for selv at kunne udføre daglige aktiviteter. Studiet viser, at FTK er et relevant redskab, som kræver videreudvikling, og at den nuværende form ikke er tilstrækkeligt undersøgt til at kunne implementeres i praksis. FTK giver fysioterapeuten overblik over fremgang og tilbagegang i fysisk formåen hos kørestolsbrugere. Den fysioterapeutiske genoptræning kan dermed målrettes efter de forudsætninger, som kræves for at opnå ændringer på et mere komplekst ICF-niveau (5). Studiets resultater viser, at FTK kan teste fysisk formåen, men at den ikke er tilstrækkelig sensitiv, hvad angår scoring. Testen kan anvendes til at afdække nye problemområder og er derfor nyttig i planlægningen af behandling, men der er aspekter af individets funktionsniveau, testen ikke inddrager. Dette skyldes, at der testes på aktivitetsniveau i relation til kropsniveau, hvilket udelukker, at testpersonen kan anvende andre strategier ved udførelse af den givne aktivitet. På deltagelsesniveau er det derimod muligt at anvende andre strategier, men til gengæld synliggøres årsagen til problemerne ikke med testen. Med strukturreformen fik kommunerne ansvaret for regeringens vision om at flytte fokus fra sygdomsbehandling til sygdomsforebyggelse (24). For at kunne gennemføre visionen, er det nødvendigt, at kunne finde frem til, hvor det er relevant at forebygge. I den forbindelse kan FTK anvendes, da testen kan identificere problemområder, som forebyggelse eller behandling kan tage udgangspunkt i. For yderligere oplysninger og rekvirering af testprotokol kontakt Sigrid R. Thorlaksen: 9

10 Referenceliste 1. Hvad er RYK? [Set 2006 November 6]. Tilgængelig fra: 2. PTU s målgrupper. [Set 2006 November 1]. Tilgængelig fra: asp?webdataid= 3. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. København: Sundhedsstyrelsen; [Set 2006 November 25]. Tilgængelig fra: Apopl_refprg.pdf 4. Nyland J, Quigley P, Huang C, Iloyd J, Harrow J, Nelson A. Preserving transfer independence among individuals with spinal cord injury. Spinal Cord 2000;38: Sundhedsstyrelsen. International Klassifikation af Funktionsevne Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. 1. udg. København: Munksgaard Danmark; s Miller WC, Curt A, Elliott S, et al. SCIRE spinal cord injury rehabilitation evidence. Chapter [Cited 2006 October 30]. Available from: pdf/scire_ch22.pdf p Rikli RE, Jones CJ. Senior Fitness Test. Fysisk formåen hos ældre manual og referenceværdier. København: FADL s Forlag; Van Drongelen S, van der Woude LH, Janssen TW, Angenot EL, Chadwick EK, Veeger DH. Mechanical load on the upper extremity during wheelchair activities. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 2005;86(6): Umezu Y, Shiba N, Tajima F et al. Muscle endurance and power spectrum of the triceps brachii in wheelchair marathon racers with paraplegia. Spinal Cord 2003;41: Magnusson P. Øget tolerance giver øget bevægelighed. Danske Fysioterapeuter 1998;12: Huxham FE, Goldie PA, Patla AE. Theoretical considerations in balance assessment. Australian Journal of Physiotherapy 2001;47: Nichols DS, Miller L, Colby LA, Pease WS. Sitting balance: Its relation to function in individuals with hemiparesis. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 1996;77: Aissaoui R, Boucher C, Bourbonnais D, Lacoste M, Dansereau J. Effect of seat cushion on dynamic stability in sitting during a reaching task in wheelchair users with paraplegia. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 2001;82(2): Engström B. Ergonomi Sittande & rullstolar. Posturalis Books; s Dallmeijer AJ, Hopman MTE, Van As HHJ, Van der Woude LHV. Physical capacity and physical strain in persons with tetraplegia - The role of sport activity. Spinal Cord 1996;34: Bolin I, Bodin P, Kreuter M. Sitting position Posture and performance in C5-C6 tetraplegia. Spinal Cord 2000;38: Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Riis P. Videnskabsetik. I: Andersen D, Havsteen B, Riis P, Almind G, Bock E, Hørder M. Sundhedsvidenskabelig forskning en introduktion. 5. udg. København:FADL s Forlag; Helsinki II Declaration. Tilgængelig fra: pub/352/141.pdf Set oktober 15, Åstrand P, Rodahl K, Dahl HA, Strømme SB. Textbook of work physiology Physiological bases of exercise. 4th ed. Windsor: Hunam Kinetics; s Johnson DJ, Oliver RA, Terry JW. Regression equation for prediction of performance in the twelve minute run walk test. Sports medicine 1979;19: Aftale om strukturreform Sundhedsområdet. Indenrigs- og sundhedsministeriet [Set 2006 Oktober 24]. Tilgængelig fra: 10

11 Abstract Test development for measuring adult wheelchair users physical ability Background Wheelchair users have in the same degree as other population groups, a need for measuring and comparing physical ability. Physical ability is an expression for the capability to carry out PADL/IADL independently. An important aspect of personal independence is, among others, to manoeuvre a manual wheelchair, because of its influence on the persons opportunities for development (Middleton 2006). Purpose The purpose of this project was to develop a test for adult wheelchair users, measuring parameters within physical ability (muscle strength, flexibility, balance and aerobe capacity). Participants and Method In the development of the Physical Test for Wheelchair users (FTK), five experts are used and 49 test persons with the diagnosis: Spinal Cord Injury, polio, hemiplegia and crus/femur amputation is tested. The qualitative data from the experts is used to evaluate face- and content validity, and the quantitative data is used in the calculation of correlation coefficients, floor- and ceiling effects and in developing a total scoring system. the correlation coefficient is r = 0,661 (p 0,000) and r = 0,687 (p 0,000) between flexibility and aerobe capacity. For flexibility and sitting balance, the correlation coefficient is r = 0,370 (p 0.009). In all items there is floorand/or ceiling effect, which suggests that the FTK is not sensitive enough. In the total scoring system there is low significant (18,4%) ceiling effect. Conclusion The FTK has face- and content validity and there is a positive connection between muscle strength and aerobe capacity, and flexibility and aerobe capacity. Between flexibility and sitting balance, there is statistic significance, but not clinical significance. The FTK is not sensitive for differentiating between individual test persons physical capacity, but it is found possible to develop a test battery for wheelchair users. Perspective With the FTK it is possible to test physical ability of wheelchair users. This can be useful for wheelchair users, physiotherapists and the society, because of the different purposes for the test. Results For the FTK there is found face- and content validity. For muscle strength and aerobe capacity Keywords Wheelchair users, physical ability, test, validity, floor- and ceiling effect. 11

Fysiskformåen hos kørestolsbrugere Et projekt om testudvikling

Fysiskformåen hos kørestolsbrugere Et projekt om testudvikling Christina Bonnevie Sigrid Rahbek Pedersen Fysiskformåen hos kørestolsbrugere Et projekt om testudvikling Januar 2007 Opgavens titel: Fysisk formåen hos kørestolsbrugere - Et projekt om testudvikling Vejledere:

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89)

Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Barthel-100 (Shah-89) Vurderet af Annette Winkel, udviklingsfysioterapeut. M.Sc. Bente Holm, fysioterapeut M.Sc Vurderingen er afsluttet medio

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hjerteambulatorium Y3

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hjerteambulatorium Y3 Udvikling og validering af et redskab til identifikation af belastninger i hverdagslivet hos patienter med iskæmisk hjertesygdom - et instrumentudviklingsstudie Claudia Mercebach, sygeplejerske, master

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Videreudvikling af genoptræningen. Brug af ledelsesinformation

Videreudvikling af genoptræningen. Brug af ledelsesinformation Videreudvikling af genoptræningen Brug af ledelsesinformation Data er uinteressant - hvis det ikke anvendes til information og viden Baggrund MISSION Sundhed & Omsorg leverer maksimal velfærd for skattekronerne

Læs mere

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries

Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries Childhood motor performance as predictor of physical activity and physical activity related injuries The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study- DK The CHAMPS Study- DK Lisbeth Runge

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation.

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. Bilag 3 Målemanual Congenit Muskulær Torticollis - Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. - Muskelfunktion i lateral fleksorerne. - Hovedholdning og craniofascial

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

Vurdering af overekstremitetsfunktionen

Vurdering af overekstremitetsfunktionen Vurdering af overekstremitetsfunktionen Projekt om effekten af lycradragt - Ganganalyselaboritoriet - Melbourn Assessment of Unilateral Upper limp function Assisting Hand Assessment (AHA) Effekten af lycradragter

Læs mere

Master Down Under 2008

Master Down Under 2008 Master Down Under 2008 KASPER USSING MASTER OF MANIPULATIVE THERAPY RYGCENTER SYDDANMARK Fatigue characteristics of neck flexor and extensor muscles during isometric endurance tests in patients with postural

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ

STATUSRAPPORT 2012. Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ STATUSRAPPORT 2012 Årligt forebyggende hjemmebesøg Nyt initiativ +75 forebyggende hjemmebesøg Statusrapport 2012 Alle borgere i Frederikssund Kommune, der er fyldt 75 år, og ikke modtager både personlig

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Canadian Occupational Performance Measure

Canadian Occupational Performance Measure Canadian Occupational Performance Measure ERGO15 Odense, 12. november. 2015 Lektor, MScOT Ergoterapeutuddannelsen / Institut for Fysioterapi og Ergoterapi Et oversættelses og validerings projekt I 8 studier

Læs mere

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde

Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Apopleksi Stroke - Slagtilfælde Kom godt fra start hvordan kvalitetssikrer vi arbejdet med at beskrive funktionsevnen? Session 4: Skal vi kvalitetssikre beskrivelse af funktionsevnen i overgangen mellem sygehus og kommune for patienter/borgere

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne

ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne ICF-CY Som element for vurdering af og vidensdeling om barnet med nedsat funktionsevne 2013 Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

Kørestols ergonomi. Lone Skriver Rose, MPhil, Fys. National Spinal Injuries Centre Stoke Mandeville Hospital Aylesbury, UK

Kørestols ergonomi. Lone Skriver Rose, MPhil, Fys. National Spinal Injuries Centre Stoke Mandeville Hospital Aylesbury, UK Kørestols ergonomi Lone Skriver Rose, MPhil, Fys National Spinal Injuries Centre Stoke Mandeville Hospital Aylesbury, UK Odense 2014 Kørestols ergonomi - Komponenter: Kørestolen som en helhed Rammen Sæde

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Ikke-parametriske tests

Ikke-parametriske tests Ikke-parametriske tests 2 Dagens menu t testen Hvordan var det nu lige det var? Wilcoxson Mann Whitney U Kruskall Wallis Friedman Kendalls og Spearmans correlation 3 t-testen Patient Drug Placebo difference

Læs mere

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt

FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Afsluttende formidlingsmøde FINALE Forebyggende Intervention mod Nedslidning i Arbejdet; Langsigtet Effekt Professor Karen Søgaard, SDU Seniorforsker Andreas Holtermann, NFA 26. og 28. oktober 2011 Overordnet

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

Logbog Knæhold. Ølstykke Fysioterapi. Johannedalsvej 17. 3650 Ølstykke. olstykkefys.dk. Navn:

Logbog Knæhold. Ølstykke Fysioterapi. Johannedalsvej 17. 3650 Ølstykke. olstykkefys.dk. Navn: Logbog Knæhold Navn: Ølstykke Fysioterapi Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke olstykkefys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ølstykke Fysioterapi og Træning Johannedalsvej 17 3650 Ølstykke

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud

til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud T R Æ N I N G S G U I D E til patienter med hoftebrud 1Træningsguide til patienter med hoftebrud Træningsguide til patienter med hoftebrud Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt kommer i gang med

Læs mere

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne?

Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Hvad er effekten af rehabilitering til ældre med nedsat funktionsevne? Forskningsfysioterapeut Carsten Juhl, MPH, PhD. Forskningsenheden for musculoskeletal funktion og fysioterapi (FOF) Institut for idræt

Læs mere

Bilag 1: Søgestrategi for AMED

Bilag 1: Søgestrategi for AMED Bilag 1: Søgestrategi for AMED D.02.06.2014! 1! Bilag 2: CAIT Spørgeskema! 2! Bilag 3: Informeret samtykke til deltagelse! 3! Bilag 4: Protokol Protokol I protokollen har hver testperson fået tildelt en

Læs mere

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien v. fysioterapeut Louise Hærvig og fysioterapeut Dagsorden

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen Implementering av et testbatteri for å måle fysisk kapasitet på elitespillere i Danmark. Hvordan kan dette utnyttes til å styre og motivere den fysiske treningen fra 16-årsalder og opp til landslagsspill?

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital

Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital Implementering af systematisk testning med Motor Assessment Scale (MAS) af patienter med apopleksi i rehabiliteringsforløb på Glostrup Hospital Regions- og højtspecialiserede funktioner Østdanmark Neurorehabilitering

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau

Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat bevidsthedsniveau Validering af en smertevurderingsskala- PAStil patienter med nedsat Dansk Sygepleje Selskab (dasys) 16.november 2011 Forskning i sygepleje- resultater og krav Sygeplejerske Rikke Guldager, Afsnit for Højt

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger

Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Om at ledsage en synshandicappet kørestolsbruger Af Gill Levy 1 Denne pjece er lavet på baggund af RNIB's

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere

Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone. Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Jon G. Christensen Jonas B. Jakobsen Ammar Z. Lone Et interventionsstudie med henblik på, at øge kastehastigheden hos håndboldsspillere Indholdsfortegnelse Bilag 1 Opvarmningsprogram... 3 Armsving... 3

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen

Genoptræningen. Rapportering 2012. Udarbejdet: Marts 2013. Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Genoptræningen Rapportering 2012 Udarbejdet: Marts 2013 Udarbejdet af: Tina Riegels, Lillian Hansen, Helene Larsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsudviklingstiltag på baggrund af Test rapport

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Forskningsprojekt deltagerinformation:

Forskningsprojekt deltagerinformation: Forskningsprojekt deltagerinformation: Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Hvordan påvirkes balance, koordination, muskelstyrke og kondition hos kvinder, der oplever

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

MOTOR ASSESSMENT SCALE

MOTOR ASSESSMENT SCALE MOTOR ASSESSMENT SCALE af: Janet Carr & Roberta Shepherd School of Physiotherapy Faculty of Health Sciences The University of Sydney Dansk version ved Christina Andersen Af revideret udgave af 1994 Oprindelig

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

De nationale tests måleegenskaber

De nationale tests måleegenskaber De nationale tests måleegenskaber September 2016 De nationale tests måleegenskaber BAGGRUND De nationale test blev indført i 2010 for at forbedre evalueringskulturen i folkeskolen. Hensigten var bl.a.

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test

Genoptræning i Esbjerg Kommune. - Anvendelse af faglige standarder. - Implementering af Test Genoptræning i Esbjerg Kommune - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af Test Baggrund Øget krav i samfundet omkring dokumentation Ønske fra direktionen Sikre fortsat kvalitetsudvikling Formål

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen

ICF og kortlægning af ICF i Danmark. Susanne Hyldgaard & Claus Vinther Nielsen ICF og kortlægning af ICF i Danmark Deltagelsesevne / arbejdsevne hos 5 borgere med den samme sygdom Tid Sygdom Upåvirket Sygemeldt Opgiver sit arbejde Kan ikke arbejde mere Let artrose Patient 1 Patient

Læs mere

Hvordan får man raske ældre til at træne

Hvordan får man raske ældre til at træne Hvordan får man raske ældre til at træne Horsens 12. marts 2012 Lis Puggaard Hvorfor træne? Aktive leveår Fysisk aktivitet, håndbog om forebyggelse og behandling, SST, 2011 Den onde cirkel? Inaktivitet

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish

Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish Linguistic and cross-cultural translation of KOOS-child from Swedish to Danish The linguistic and cross-cultural adaptation process of KOOS-child from Swedish to Danish followed international guidelines

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning

Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning Raske ældre bør satse på forebyggende styrketræning En gruppe ældre forbedrede muskelfunktionen markant efter eksplosiv styrketræning. Evnen til at aktivere musklerne hurtigt er vigtig for at forebygge

Læs mere

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008

ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab. anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge ICF PILOTPROJEKT 2008 ICF som dokumentations- og monitoreringsredskab anvendt til primært og sekundært traumatiserede flygtninge 1 Overordnet ICF funderet i et konkret tværfagligt samarbejde Dokumentation er ikke så ligetil

Læs mere

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer

Fikseret ryg deformitet? Ja Nej Kommentarer Begrænsning af cervical rotation Venstre Højre Kommentarer Appendiks 1 Undersøgelse af Truncus Testpersonens navn: Ref #: Testerens navn: Dato: Niveau for manuel støtte Bækken-/lår- Sele benyttes undtagen som angivet Funktionsniveau Arme og hænder løftet undtagen

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge

ICF - CY. International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand og unge ICF - CY International Klassifikation af funktionsevne funktionsevnenedsættelse ttelse og Helbredstilstand hos børn b og unge WHO klassifikationer ICD-10 sygdomme -diagnoser ICF-CY funktionsevne ICF ICF

Læs mere

Vejledning til registrering i gå-gruppen FOREBYGGELSESPROJEKT PÅ ÆLDREOMRÅDET

Vejledning til registrering i gå-gruppen FOREBYGGELSESPROJEKT PÅ ÆLDREOMRÅDET Vejledning til registrering i gå-gruppen FOREBYGGELSESPROJEKT PÅ ÆLDREOMRÅDET Om denne vejledning Denne vejledning henvender sig til de personer, der afholder gå-grupper, dvs. facilitatorerne af indsatsen.

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere