Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen"

Transkript

1 Testbatteri til måling af voksne kørestolbrugeres fysiske formåen Bonnevie CR, Thorlaksen SR. Udvikling af testbatteri til måling af voksne kørestolsbrugeres fysiske formåen (2009, 15. december). Forskning i Fysioterapi. ISSN årg. Side Webadresse: Baggrund Det er vigtigt for alle befolkningsgrupper at være fysisk aktive blandt andet for at bevare funktionsevnen. For behandlere kan en registrering af det fysiske aktivitetsniveau være med til at påvise fremgang eller tilbagegang i funktionsniveau hos borgere, der gennemgår et rehabiliteringsforløb. Dette gælder også personer, der er afhængige af en manuel kørestol. Der findes ingen opgørelser over, hvor mange personer i Danmark, der har brug for en kørestol. Diagnosegrupperne, der har mange kørestolsbrugere, inkluderer bl.a danskere med Spinal Cord Injury (SCI), ca personer med følger efter polio og personer med følger efter apopleksi (1-3). Forudsætningen, for at en kørestolsbruger kan være fysisk aktiv og kan klare sig selv i hverdagen, er bl.a., at de har fysiske forudsætninger, som kræves for at manøvrere kørestolen og forflytte sig til kørestolen. Der er derfor brug for en fysisk test, der afdækker disse forudsætninger. En fysisk test til kørestolsbrugere bør ideelt set kunne anvendes af alle diagnosegrupper, men i dette studie er målgruppen afgrænset til personer med SCI, polio, hemiplegi og crus/femur-amputation. Tidligere undersøgelser har vist, at en række parametre har indflydelse på fysisk formåen og muligheden for selv at kunne forflytte sig. Det drejer sig bl.a. aerob kapacitet, range of motion i skulderen, muskelstyrke og indstilling af kørestolen (4). Parametrene har ud over forflytning også betydning for PADL (Physical Activities of Daily Living) og IADL (Instrumental Activities of Daily Living). Fysisk formåen kan testes på flere niveauer i ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Det er vigtigt at eliminere udefrakommende faktorer for at få et klart billede af testparametrene, samtidig skal testpersonen kunne se et formål med testen. Ud fra disse overvejelser er det fundet mest operationelt at teste på aktivitetsniveau med relation til kropsniveau (5). Flere test bl.a. Senior Fitness Test, Wheelchair Skills Test og Functional Independence Measure inkluderer relevante parametre for fysisk formåen (6,7). Fælles for disse test er, at de måler komplekse aktiviteter, hvor de enkelte fysiske parametre er svære at isolere. Det gør det svært at finde den nøjagtige årsag til manglende fysisk formåen. Fysisk Test for Kørestolsbrugere (FTK) er udviklet, så den netop tester de fysiske parametre, som indgår i PADL og IADL. Testens teoretiske referenceramme defineres som de essentielle parametre (muskelstyrke, fleksibilitet, siddende balance og aerob kapacitet) for kørestolsbrugeres fysiske formåen, som udføres på aktivitetsniveau med mulighed for at relatere dem til kropsniveau (fig. 1). 1

2 Fysiske problemstillinger hos kørestolsbrugere Kørestolsbrugere anvender overekstremiteterne til en række vægtbærende aktiviteter. Overekstremiteterne er ikke skabt til at klare en kontinuerlig stor belastning, hvorfor nedslidning ofte er en uundgåelig følge af at anvende en manuel kørestol. På baggrund af en litteraturgennemgang findes testning af muskelstyrke, fleksibilitet, siddende balance, aerob kapacitet og indstilling af kørestolen at være relevant for udvikling af en test, der måler på fysisk formåen hos kørestolsbrugere. Muskelstyrke er essentielt for at opretholde uafhængighed. Nedsat muskelstyrke og stor belastning betyder, at kørestolsbrugere har høj risiko for overuseproblematikker i overekstremiteterne. Overbelastningsskader bør undgås for at bevare uafhængighed ved daglige aktiviteter (8,9). Fleksibilitet af muskler og led i overekstremiteterne er vigtig i forhold til PADL/IADL. Nedsat fleksibilitet bevirker, at leddene lettere kommer i yderstilling, hvilket øger risikoen for overbelastning (10). En mindre begrænsning af bevægeligheden i skulderleddet kan medføre et drastisk fald i funktionsevnen (4). Siddende balance er en forudsætning for PADL/ IADL og grundlæggende for alle voluntære bevægelser, desuden er aktivitet i trunkusmuskulaturen nødvendig for at opretholde stillingen (11-14). Aerob kapacitet påvirker kørestolsbrugeres fysiske formåen. Et studie har vist en omvendt korrelation mellem aerob kapacitet og fysisk belastning under PADL/IADL-aktiviteter, hvilket tyder på, at den aerobe kapacitet er vigtig for at opretholde uafhængighed (15). At kørestolen indstilles optimalt er en forudsætning for, at kørestolsbrugere kan være mobile og uafhængige af hjælp (16). Metode Studiet har en deduktiv tilgang og er baseret på testudvikling og validitetsvurdering med anvendelse af både kvalitative og kvantitative data. De enkelte items er udvalgt på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang og derefter korrigeret med hjælp fra fageksperter. De kvalitative data bestod af fageksperters vurdering af testen på baggrund af et spørgeskema (fig.5) med udgangspunkt i face validity og content validity. De kvantitative data består af resultater fra FTK gennemført på seks grupper af kørestolsbrugere. Disse data blev bearbejdet ved brug af deskriptiv og nonparametrisk statistik. Bedømmelsen af face validity blev baseret på seks fageksperters subjektive vurdering (17). Kropsniveau Aktivitetsniveau Deltagelsesniveau Muskelstyrke i Stem Forflytning til bil overekstremiteterne (item 1) Fleksibilitet i Tage pungen i tasken bagpå Klare sig ved indkøb overekstremiteterne (item 2) kørestolen Siddende balance (item 3) Række frem Tage vare i supermarkedet Aerob kapacitet (item 4) Kørestolskørsel Handle Komme til og fra arbejde Fig. 1: Fysiske parametre i FTK indsat i de tre ICF-niveauer. Inspireret af: Sundhedsstyrelsen. International Klassifikation af Funktionsevne Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. 1. udg. København: Munksgaard Danmark; s (1). 2

3 Fig. 2 Skema over FTK. Ved anvendelse af testen anbefales det, at rekvirere fuld testprotokol hos forfatterne. Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Opstilling Procedure Scoring Formål Procedure Fysisk Test for Kørestolsbrugere Item 1- Muskelstyrke Måling af muskelstyrken i skulderbæltet og OE. Testpersonen sidder i kørestol med fødderne understøttet. Armlænene fjernes og begge hænder placeres på det respektive drivhjul. Testpersonen løfter sig op i armene, således at regio glutealis og femur løftes fra kørestolen. Benene må ikke benyttes. Testpersonen stemmer sig op flest mulige gange i løbet af 30 sek. Hvis det ikke er muligt at udføre et stem, kan et modificeret stem anvendes. Antallet af stem testpersonen har fuldført på 30 sek. registreres. Item 2 Fleksibilitet Måling af fleksibiliteten i OE (art. glenohumeralis). Testpersonen sidder fremme i kørestolen, så ryggen er fri og fødderne understøttet. Testpersonen fører den ene arm op bag hovedet med albuen flekteret, fingrene ekstenderet og palmar siden af hånden vendende ind mod ryggen. Den anden arm føres bag ryggen nedefra, med albuen flekteret og dorsalsiden af hånden vendende ind mod ryggen, således at 3. finger på begge hænder forsøger at nå eller overlapper hinanden. Afstanden mellem spidsen af de to langfingre på hænderne måles. Der er negativ score, hvis, hvis de to langfingre ikke rører hinanden, 0 hvis de rører og positiv ved overlapning. Hvis testpersonen ikke kan ekstendere fingrene, måles fra det punkt på hånden, som er længst fremme. Item 3 Siddende balance Måling af den siddende balance. Den vinkelrette afstand fra gulv til øverste kant af højre skulder måles. Den målte skulderhøjde overføres til tre punkter, som afmærkes på en fri væg. Tommestokken placeres under punkterne. Testpersonen placerer sig, med højre side op ad væggen og kørestolen låst. Midten af testpersonens skulder placeres ud fra 0 cm på tommestokken. Testpersonen strækker højre arm frem i skulderhøjde og armlængden aflæses. Herefter læner testpersonen sig så langt frem som muligt. Rækkelængden aflæses ud for 3. finger, når testpersonen er længst muligt fremme. Det er tilladt at ramme 10 cm over eller under tommestokken. Armlængden trækkes fra rækkelængden og noteres. Item 4 Aerob kapacitet Måling af den aerobe kapacitet under 6 minutters kørsel på bane. Banens opbygning betyder, at manøvrering af kørestolen, samt at de- og accelerering af kørestolen indgår i testen. Banen afmærkes med en kegle i hver ende, med 25 meter imellem. Under keglerne og for hver 5 meter afmærkes der med tape eller kridt. Testpersonen skal køre længst muligt på 6 min., det er tilladt at holde pauser undervejs, men der fortsættes med tidtagning. Testpersonen skal køre højre om keglerne. For hvert minut fortælles, hvor lang tid der er tilbage. Efter 6 min. skal testpersonen stoppe og blive holdende, indtil testeren har opmålt den tilbagelagte distance. Resultatet beregnes ved at gange det noterede antal omgange med 50 meter. Hertil lægges antallet af passerede meter på sidste runde efter startlinjen. Item 5 Kørestolen Objektivisering af kørestolens indstillinger, så ændringer tydeligt fremgår i forhold til testretest. Kørestolens type og indstillinger noteres i Skema om kørestolen. Skemaet indeholder dele omhandlende type af kørestol, drivhjulet, driv-ringen, svinghjulet, sædet, rygstøtte, samt specielle indstillinger. 3

4 Eksperterne, der kom fra fem forskellige centre/ hospitaler, blev udvalgt ud fra kontakt pr. til kendte genoptræningssteder for de udvalgte diagnosegrupper. Herudover blev tre testpersoner fra pilottesten bedt om at give deres vurdering af relevansen af de enkelte items. Content validity blev vurderet på to forskellige måder; der blev gennemført en litteraturgennemgang og suppleret med de seks fageksperters gennemgang af testen i forhold til studiets teoretiske referenceramme (18). Fageksperterne var ikke blindet for hinanden, og to kom fra samme sted. Fageksperternes kommentarer blev sammenholdt med litteraturen, og den samlede vurdering afgjorde, hvorvidt der var content validity for testen. For at tydeliggøre sammenhængen mellem de forskellige items i FTK og vurdere om testen var dækkende, blev der opstillet tre hypoteser. Afog bekræftelse af hypoteserne er baseret på de 49 inkluderede testresultater med anvendelse af korrelationskoefficienter. Hypotese 1: Der er ingen sammenhæng mellem score i muskelstyrke (item 1) og score i aerob kapacitet (item 4). Hypotese 2: Der er ingen sammenhæng mellem score i fleksibilitet (item 2) og score i aerob kapacitet (item 4). Hypotese 3: Der er ingen sammenhæng mellem score i fleksibilitet (item 2) og score i siddende balance (item 3). Fig. 4: Oversigt over middelværdi og standard deviation for alder i de enkelte diagnoser. Diagnoser (n = 49) Middelværdi for alder (range) Lav paraplegi (n = 9) Høj paraplegi (n = 9) Standard deviation (SD) 39,0 (23-77) +/- 16,2 58,9 (46-72) +/- 9,3 Tetraplegi (n = 9) 39,7 (25-70) +/- 15,0 Polio (n = 8) 71,9 (57-86) +/- 11,1 Hemiplegi 66,1 (28-87) +/- 17,6 (n = 8) Crus/femur amputation (n = 6) 57,2 (46-77) +/- 12,2 Fig. 3: Oversigt over in- og eksklusionskriterier for fageksperter og testpersoner. Testpersonerne blev fundet af en fysioterapeut evt. i samarbejde med en sygehjælper på genoptræningscentre og hospitaler. In- og eksklusionskriterier Inklusionskriterier for fageksperter Fysioterapeut Arbejdet medkørestolsbrugere i minimum 5 år Tid og lyst til at gennemlæse testen Inklusionskriterier for testpersoner Kvinder og mænd over 18 år Diagnosegrupper: Spinal Cord Injury (SCI), polio, hemiplegi, crus-/femur amputation Afhængig af en manuel kørestol min. 40 timer pr. uge og være selvstændig i forflytninger Kunne kommunikere tilstrækkeligt på dansk til at gennemføre testen Have lyst til at deltage og give skriftligt samtykke hertil Eksklusionskriterier for testpersoner Nedsat kognitiv funktion (ikke i stand til at forstå og udføre en motorisk handling) Udført fysisk træning før testningen 4

5 Der blev inkluderet 54 testpersoner fra seks forskellige grupper af kørestolsbrugere (lav paraplegi, høj paraplegi, tetraplegi, polio, hemiplegi, crus/femur amputation). Heraf blev fem testpersoner ekskluderet (pga. træning før testning, ikke afhængig af kørestol, forkert diagnose, og for lavt kognitivt niveau). Der indgår derfor resultater fra 49 testpersoner, heraf 23 kvinder og 26 mænd, med en aldersvariation på år (middelværdi 54,8, SD +/- 18,4) (fig.4). Testresultaterne blev bearbejdet via Excel 2003 og SPSS Spearmans Rho blev anvendt til beregning af korrelationskoefficienter, da data er behandlet som nonparametriske. Betydningen af denne korrelation blev fastsat ud fra forfatternes faglige vurdering samt i forhold til kvartilinddeling omtalt af Portney & Watkins (19). Der er anvendt et signifikansniveau på 0,01 (2-tailed). Data blev rangeret og inddelt i fire grupper, som hver indeholdt 25 % af de målte scoringsresultater for hvert item. Floor- og ceiling effect blev beregnet som den procentvise andel af testpersoner, der henholdsvis scorede blandt de 25 % laveste og højeste. Signifikansniveauet er fastsat til 15 %. En floor- eller ceiling effect på mellem 15 og 20 % betegnes lav signifikant, over 20 % betegnes som høj signifikant. De etiske overvejelser er udviklet med udgangspunkt i Helsinki II-deklarationen (20,21). Testpersonerne underskrev informeret samtykke og blev informeret om deres rettigheder. Data på testpersonerne blev opbevaret anonymt og fortroligt og blev destrueret efter studiets endelige godkendelse. Resultater Face validity blev vurderet ud fra ét spørgsmål i et omfattende spørgeskema (fig. 5). Der blev anvendt seks fageksperter, heraf svarede en person ikke, og en blev ekskluderet, da denne vurderes ikke at have sat sig tilstrækkelig ind i testen. Af de resterende fire fageksperter fandt to testen face valid, en vidste ikke, og en fandt den ikke face valid. Da to af fageksperterne fandt testen face valid, og der ikke var konsensus mellem de to øvrige, vurderes testen face valid. Desuden blev kritikpunktet fra den ene fagekspert efterfølgende ændret, hvilket kan have en positiv indflydelse på vurderingen af face validity. Content validity blev vurderet ud fra fageksperternes besvarelse af et spørgeskema med fire spørgsmål. Fageksperternes besvarelse fremgår af fig. 5. Deres kritikpunkter blev efterfølgende modargumenteret af studiets forfattere med udgangspunkt i litteraturen og formålet med FTK. Et enkelt item blev ændret ud fra kritikken. Således blev item 1 ændret, så denne del af testen blev løft fra sædet frem for en ekstension i albuen. Et af de øvrige kritikpunkter blev bekræftet under testningen, da inkluderede testpersoner med tetraplegi ikke fik dyspnø under 6 minutters kørsel på bane (item 4), hvilket er et udtryk for, at denne del af FTK ikke tester den gruppes aerobe kapacitet. På trods af at denne del af FTK ikke tester det, som var formålet hos en gruppe tetraplegikere, vurderes FTK content valid. Hypotese 1 - Korrelationen mellem item 1 og 4 er rs = 0,678, p-værdi 0,000 (2-tailed), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen forkastes, da der vises en sammenhæng mellem score i item 1 og 4. Hypotese 2 - Korrelationen mellem item 2 og 4 er rs = 0,710, p-værdi 0,000 (2-talied), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen forkastes, da der er en sammenhæng mellem item 2 og 4. Hypotese 3 - Korrelationen mellem item 2 og 3 er rs = 0,433, p-værdi 0,002 (2-tailed), korrelationen er dermed signifikant. Hypotesen kan dermed statistisk forkastes, da der er en positiv sammenhæng mellem item 2 og 3. 5

6 Fig. 5: Antal fageksperter som er enige, ved ikke eller ikke enige i de fire spørgsmål. Spørgsmål Enig Ved ikke Ikke enig Er alle items relevante i forhold til test af fysisk formåen hos målgruppen? Er de enkelte items tydelige i formuleringerne, så det er muligt at gå ud og anvende dem, eller kan der være tvivlsspørgsmål? Findes modifikationen til hemiplegikere i item 1 (styrke i OE) relevant? Og virker denne modifikation realistisk? Er det muligt at svare præcist på spørgsmålene i skema om kørestolen og er der til- strækkeligt med svarmuligheder? Er der tilstrækkeligt med scoringsmuligheder i de enkelte items? Vi påtænker, på baggrund af anvendelse af testen, at udvikle en samlet score for items 1-4, hvor de enkelte items vægtes i betydning i forhold til ADL-funktioner. Finder du, at en sådan samlet score vil være relevant? Og kan du se, hvad den vil kunne benyttes til? Er testen relevant/fornuftig for målgruppen og dens anvendelsesområde? Dækker testen hele det teoretiske område for fysisk formåen blandt målgruppen? Er der overensstemmelse med det, vi måler, og det som vi ønsker at måle? Anser du testen for at være face-valid (dvs. om målemetodens belysning af centrale elementer umiddelbart virker fornuftigt, set i relation til målgruppen)?

7 Item 1 1 (Muskelstyrke ( i OE) i OE) Item Item 4 (Aerob 4 ( Aerob kapacitet) kapacitet) Korrelation m l. aer o b kapacitet og m u skels tyrke Korrelation ml. aerob kapacitet og muskelstyrke Item Item 44 ( (Aerob o b kapacitet) Korrelation m l. fleksibilitet og a erob k apacitet Korrelation ml. fleksibilitet og aerob kapacitet Item Item 22 ((Fleksibilitet i i OE) OE) Fig. 6: Korrelation mellem aerob kapacitet og muskelstyrke, r = 0,678, p =0,000. Fig. 7: Korrelation mellem fleksibilitet og aerob kapacitet, r = 0,710, p = 0,000. Korrelation ml. fleksib ilitet og s iddende b alance Korrelation ml. fleksibilitet og siddende ballance Item 3 (Siddende ballance) Item 3 ( Siddende b alance) ( ilite t i O Item 2 (Fleksibilitet i OE) Fig. 8: Korrelation mellem fleksibilitet og siddende balance, r = 0,433, p = 0,002. Item 1 - Middelværdi 20,22 og SD 13,56. Floor effect 36,7 % (høj signifikant), ceiling effect 8,2 %. Item 2 Middelværdi -23,4 og SD 23,8. Floor effect 4,1 %, ceiling effect 44,9 % (høj signifikant). Item 3 Middelværdi 25,9 og SD 14,8. Floor effect 30,6 % (høj signifikant), ceiling effect 2,0 %. Item 4 Middelværdi 430,3 og SD 219,1. Floor effect 22,5 % (høj signifikant), ceiling effect 16,3 % (lav signifiaknt). Diskussion En test af FTK viste, at FTK kunne gennemføres med hele målgruppen, men at den ikke var lige anvendelig til alle diagnosegrupper. I vurdering af face validity og content validity blev der taget udgangspunkt i 66,7 % af de adspurgte fageksperters vurderinger. De 66,7 % svarer til fire personer, hvilket er et spinkelt grundlag at konkludere ud fra. Et større antal ville stille face og content validity stærkere. Ud fra fire vurderinger anses face validity for at være et godt grundlag for en videreudvikling af testen. Item 1 blev i for- 7

8 bindelse med studiets opstartsfase ændret, så face validity blev stærkere, og testningerne er foretaget efter denne ændring. Fageksperternes vurderinger og en omfattende litteraturgennemgang peger på, at der er fundet content validity for FTK. Face og content validity har belyst stærke og svage sider ved testen, det er derfor på denne baggrund muligt at videreudvikle testen. Der er fundet en positiv sammenhæng mellem aerob kapacitet og muskelstyrke/fleksibilitet. Øget muskelstyrke er ensbetydende med større kapillarisering, hvilket har betydning for det lokale kredsløbs maksimale ydeevne og dermed for den aerobe kapacitet (22). Fleksibilitet i skulderleddet har betydning for køreteknikken, hvilket blev underbygget under testningen. Optimal køreteknik kræver ekstension i skulderleddet, dette influerer på kørehastigheden og derved indirekte på den aerobe kapacitet. Der er fundet statistisk signifikant sammenhæng mellem fleksibilitet og siddende balance. Testen viste, at testpersonernes siddende balance ikke blev påvirket, når fleksibiliteten i OE skulle testes. hele målgruppen med undtagelse af personer med tetraplegi, da de ikke kan udføre det beskrevne stem pga. omfattende parese/paralyse af overekstremitetens muskulatur. Disse personer forflytter sig ofte ved hjælp af andre strategier, og item 1 er derfor ikke et mål for den reelle styrke i funktionen, da der ikke testes på de muskelgrupper, som anvendes. Det er derfor nødvendigt med en modifikation, hvis gruppen skal kunne opnå en højere score end nul og dermed have et bredere scoringsspektrum. Test af fleksibilitet (item 2) er anvendelig til hele målgruppen med undtagelse af personer med tetraplegi og hemiplegi, da de har svært ved at få armene om bag ryggen og ekstendere fingrene. En ændring af testen, så målingen foregår fra processus styloideus ulnae i stedet for fra fingerspidserne, kan afhjælpe noget af problemet, men testen kræver yderligere omformulering for at være dækkende. Testen er ikke fundet valid i litteraturgennemgangen, men da det er den eneste på området, er den inddraget i dens nuværende form (7). Der blev heller ikke i litteraturgennemgangen fundet studier, der pegede på balancens indflydelse på fleksibiliteten. Der er derfor ikke klinisk signifikans for denne sammenhæng. Overordnet viser korrelationerne en positiv sammenhæng mellem de forskellige items. Dette bekræfter, at der testes på forskellige parametre, som samlet repræsenterer fysisk formåen, hvilket er hensigten med FTK. Der er i alle items fundet floor- og/eller ceiling effekt, som udtryk for, at FTK ikke er tilstrækkelig sensitiv i forhold til scoringsmuligheder. Det kan skyldes den valgte målgruppes manglende homogenitet i forhold til fysisk formåen og de inkluderedes varierende alder. Personer med polio og hemiparese scorede markant dårligere, hvilket tyder på, at testen er på for højt niveau for disse målgrupper. En omformulering af dele af testen menes at kunne afhjælpe dette, så testen fortsat er dækkende for den samlede målgruppe. Test af muskelstyrke (item 1) er anvendelig til Test af siddende balance (item 3) er anvendelig til hele målgruppen med undtagelse af personer med hemiplegi og crus- eller femuramputation. Sidstnævnte opnår en særlig fordel af forskydningen af tyngdepunktet, når kun den ene arm føres frem, hvilket er med til at sløre testresultatet. Ved at ændre testen til at begge arme føres frem mineres denne forskydning, og der opnås et mere nuanceret billede af den siddende balance i denne gruppe. Med denne ændring vil alle diagnosegrupper kunne udføre item 3. Test af aerob kapacitet (item 4) er anvendelig til hele målgruppen. Det bør undersøges, om testen måler aerob kapacitet eller udholdenhed i overekstremiteten ved at validere item 4 op imod Coopers 12 min. test på løbebånd, som tidligere er fundet anvendelig til måling af aerob kapacitet (23). Skemaet over kørestolen (item 5) er ikke blevet databearbejdet, da det udelukkende er inddraget med henblik på test-retest. Det blev i sam- 8

9 arbejde med konsulenter fra et kørestolsfirma og under testningen fundet, at skemaet er fyldestgørende, let at udfylde og ikke tidskrævende. Litteraturstudiet og resultaterne fra denne undersøgelse indikerer, at det er nødvendigt at justere FTK, hvis den skal benyttes til hele målgruppen. Derimod har studiets resultater vist, at testen samlet set er dækkende for fysisk formåen, men at enkelte items skal tilpasses for at få et mere validt resultat for hele målgruppen. En videreudvikling af FTK og et reliabilitets- og validitetsstudie på et bredere udsnit af kørestolsbrugere er nødvendig. Herudover kunne det være interessant at undersøge alderens og diagnosernes indflydelse på scoren i de enkelte items og samlet, da det har betydning for det samlede scoresystem og udvikling af percentiler. Perspektivering Formålet med dette studie var at udvikle et redskab til fysioterapeuter, der tester kørestolsbrugeres fysiske formåen, det vil sige de fysiske forudsætninger for selv at kunne udføre daglige aktiviteter. Studiet viser, at FTK er et relevant redskab, som kræver videreudvikling, og at den nuværende form ikke er tilstrækkeligt undersøgt til at kunne implementeres i praksis. FTK giver fysioterapeuten overblik over fremgang og tilbagegang i fysisk formåen hos kørestolsbrugere. Den fysioterapeutiske genoptræning kan dermed målrettes efter de forudsætninger, som kræves for at opnå ændringer på et mere komplekst ICF-niveau (5). Studiets resultater viser, at FTK kan teste fysisk formåen, men at den ikke er tilstrækkelig sensitiv, hvad angår scoring. Testen kan anvendes til at afdække nye problemområder og er derfor nyttig i planlægningen af behandling, men der er aspekter af individets funktionsniveau, testen ikke inddrager. Dette skyldes, at der testes på aktivitetsniveau i relation til kropsniveau, hvilket udelukker, at testpersonen kan anvende andre strategier ved udførelse af den givne aktivitet. På deltagelsesniveau er det derimod muligt at anvende andre strategier, men til gengæld synliggøres årsagen til problemerne ikke med testen. Med strukturreformen fik kommunerne ansvaret for regeringens vision om at flytte fokus fra sygdomsbehandling til sygdomsforebyggelse (24). For at kunne gennemføre visionen, er det nødvendigt, at kunne finde frem til, hvor det er relevant at forebygge. I den forbindelse kan FTK anvendes, da testen kan identificere problemområder, som forebyggelse eller behandling kan tage udgangspunkt i. For yderligere oplysninger og rekvirering af testprotokol kontakt Sigrid R. Thorlaksen: 9

10 Referenceliste 1. Hvad er RYK? [Set 2006 November 6]. Tilgængelig fra: 2. PTU s målgrupper. [Set 2006 November 1]. Tilgængelig fra: asp?webdataid= 3. Sundhedsstyrelsen. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. København: Sundhedsstyrelsen; [Set 2006 November 25]. Tilgængelig fra: Apopl_refprg.pdf 4. Nyland J, Quigley P, Huang C, Iloyd J, Harrow J, Nelson A. Preserving transfer independence among individuals with spinal cord injury. Spinal Cord 2000;38: Sundhedsstyrelsen. International Klassifikation af Funktionsevne Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. 1. udg. København: Munksgaard Danmark; s Miller WC, Curt A, Elliott S, et al. SCIRE spinal cord injury rehabilitation evidence. Chapter [Cited 2006 October 30]. Available from: pdf/scire_ch22.pdf p Rikli RE, Jones CJ. Senior Fitness Test. Fysisk formåen hos ældre manual og referenceværdier. København: FADL s Forlag; Van Drongelen S, van der Woude LH, Janssen TW, Angenot EL, Chadwick EK, Veeger DH. Mechanical load on the upper extremity during wheelchair activities. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 2005;86(6): Umezu Y, Shiba N, Tajima F et al. Muscle endurance and power spectrum of the triceps brachii in wheelchair marathon racers with paraplegia. Spinal Cord 2003;41: Magnusson P. Øget tolerance giver øget bevægelighed. Danske Fysioterapeuter 1998;12: Huxham FE, Goldie PA, Patla AE. Theoretical considerations in balance assessment. Australian Journal of Physiotherapy 2001;47: Nichols DS, Miller L, Colby LA, Pease WS. Sitting balance: Its relation to function in individuals with hemiparesis. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 1996;77: Aissaoui R, Boucher C, Bourbonnais D, Lacoste M, Dansereau J. Effect of seat cushion on dynamic stability in sitting during a reaching task in wheelchair users with paraplegia. Archives of Physical Medicin and Rehabilitation 2001;82(2): Engström B. Ergonomi Sittande & rullstolar. Posturalis Books; s Dallmeijer AJ, Hopman MTE, Van As HHJ, Van der Woude LHV. Physical capacity and physical strain in persons with tetraplegia - The role of sport activity. Spinal Cord 1996;34: Bolin I, Bodin P, Kreuter M. Sitting position Posture and performance in C5-C6 tetraplegia. Spinal Cord 2000;38: Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research Applications to practice. 2nd ed. New Jersey:Prentice-Hall, Inc.;2000. p Riis P. Videnskabsetik. I: Andersen D, Havsteen B, Riis P, Almind G, Bock E, Hørder M. Sundhedsvidenskabelig forskning en introduktion. 5. udg. København:FADL s Forlag; Helsinki II Declaration. Tilgængelig fra: pub/352/141.pdf Set oktober 15, Åstrand P, Rodahl K, Dahl HA, Strømme SB. Textbook of work physiology Physiological bases of exercise. 4th ed. Windsor: Hunam Kinetics; s Johnson DJ, Oliver RA, Terry JW. Regression equation for prediction of performance in the twelve minute run walk test. Sports medicine 1979;19: Aftale om strukturreform Sundhedsområdet. Indenrigs- og sundhedsministeriet [Set 2006 Oktober 24]. Tilgængelig fra: 10

11 Abstract Test development for measuring adult wheelchair users physical ability Background Wheelchair users have in the same degree as other population groups, a need for measuring and comparing physical ability. Physical ability is an expression for the capability to carry out PADL/IADL independently. An important aspect of personal independence is, among others, to manoeuvre a manual wheelchair, because of its influence on the persons opportunities for development (Middleton 2006). Purpose The purpose of this project was to develop a test for adult wheelchair users, measuring parameters within physical ability (muscle strength, flexibility, balance and aerobe capacity). Participants and Method In the development of the Physical Test for Wheelchair users (FTK), five experts are used and 49 test persons with the diagnosis: Spinal Cord Injury, polio, hemiplegia and crus/femur amputation is tested. The qualitative data from the experts is used to evaluate face- and content validity, and the quantitative data is used in the calculation of correlation coefficients, floor- and ceiling effects and in developing a total scoring system. the correlation coefficient is r = 0,661 (p 0,000) and r = 0,687 (p 0,000) between flexibility and aerobe capacity. For flexibility and sitting balance, the correlation coefficient is r = 0,370 (p 0.009). In all items there is floorand/or ceiling effect, which suggests that the FTK is not sensitive enough. In the total scoring system there is low significant (18,4%) ceiling effect. Conclusion The FTK has face- and content validity and there is a positive connection between muscle strength and aerobe capacity, and flexibility and aerobe capacity. Between flexibility and sitting balance, there is statistic significance, but not clinical significance. The FTK is not sensitive for differentiating between individual test persons physical capacity, but it is found possible to develop a test battery for wheelchair users. Perspective With the FTK it is possible to test physical ability of wheelchair users. This can be useful for wheelchair users, physiotherapists and the society, because of the different purposes for the test. Results For the FTK there is found face- and content validity. For muscle strength and aerobe capacity Keywords Wheelchair users, physical ability, test, validity, floor- and ceiling effect. 11

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.

Manual til den danske version af. Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01. Manual til den danske version af Impact on Participation and Autonomy questionnaire (IPA-DK) Manual til IPA-DK, senest opdateret 02.01.14 Side 1 Indholdsfortegnelse Formål og målgruppe... 3 Beskrivelse

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved

Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved Kvalitetsudvikling af genoptræningen ved - Anvendelse af faglige standarder - Implementering af test Teamleder Lillian Hansen Udviklingsterapeut Helene R. Larsen Hvem er vi En ambulant genoptræningsenhed,

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN

SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN SVØMME TEKNIK & INDIVIDUEL FYSIK MOVEMENTLAB.DK JACOB IVERSEN JACOB IVERSEN UDDANNELSE -Træner -Fysioterapeut -Diploma Degree i Sports Fysioterapi & Performance, University of Bath, England (MSc stud.)

Læs mere

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen

Landholdsregi og klubregi Testresultater og konsekvenser Samspil mellem laboratorietest (Team Danmark) og fysprofilen Implementering av et testbatteri for å måle fysisk kapasitet på elitespillere i Danmark. Hvordan kan dette utnyttes til å styre og motivere den fysiske treningen fra 16-årsalder og opp til landslagsspill?

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter

Måleredskaber til KOL rehabilitering. Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Måleredskaber til KOL rehabilitering Thomas Ringbæk, ovl. Hvidovre Hospital Henrik Hansen, fysioterapeut, SCØ og Danske Fysioterapeuter Oversigt Beskrivelse af et måleredskab Fysiske test: 6 MWD ESWT ISWT

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Hvad er en Case Rapport

Hvad er en Case Rapport Hvad er en Case Rapport Syddansk Universitet 1 Det er på tide at trække forhænget til side 2 og dele vores erfaringer med hinanden på en konstruktiv måde. Et af redskaberne til erfaringsudveksling er case

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Epidemiologi og Biostatistik

Epidemiologi og Biostatistik Kapitel 1, Kliniske målinger Epidemiologi og Biostatistik Introduktion til skilder (varianskomponenter) måleusikkerhed sammenligning af målemetoder Mogens Erlandsen, Institut for Biostatistik Uge, torsdag

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater.

Det kan være en fordel at lave nogle strækøvelser hjemme og man behøver ikke bruge lang tid på det for at opnå positive resultater. Smidighed er vigtig for at kroppen kan fungere og præstere optimalt. Og der er en vis range of motion (ROM) i leddene, som er optimal for forskellige sportsgrene og aktiviteter. Men smidighed alene er

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Program dag 2 (11. april 2011)

Program dag 2 (11. april 2011) Program dag 2 (11. april 2011) Dag 2: 1) Hvordan kan man bearbejde data; 2) Undersøgelse af datamaterialet; 3) Forskellige typer statistik; 4) Indledende dataundersøgelser; 5) Hvad kan man sige om sammenhænge;

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006

Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 BILAG TIL MØDE I: SU 2006-12-04, pkt. 3,1 SU 2007-01-22, pkt. 4 Midtvejsevaluering af Nordjyllands Amts projekt Motion på Recept 2006 Udarbejdet af Thomas Gjelstrup Bredahl Center for Anvendt og Klinisk

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

NOTAT OM PILOTTEST AF

NOTAT OM PILOTTEST AF BRUGER INDFLYDELSE DK NOTAT OM PILOTTEST AF SPØRGESKEMA TIL AT MÅLE FORANDRINGER PÅ SYV OMRÅDER, NÅR SOCIALE TILBUD ARBEJDER MED BRUGERINDFLYDELSE Mål forandringerne på syv områder Mange bo- og dagtilbud

Læs mere

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom

Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Senfølger af Polio og Post Polio Syndrom Merete Bertelsen Afd. Fysioterapeut i poliogruppen / PTU PTUs Sundhedsdag d. 25.9.08 Polioens 4 faser 1. Akut fase 2. Rehabiliteringsfasen 3. Stabil fase 4. Senfølger

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

1.0 Indholdsfortegnelse

1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Indholdsfortegnelse...1 2.0 Problembaggrund...3 2.1 Inaktivitet som et stigende problem...3 2.2 Initiativer i forhold til inaktivitet...3 2.3 Foreningsliv...4 2.4 Fysioterapeutens

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

BEÆEDELIGHED KØRSEL. www.almirall.com. Solutions with you in mind

BEÆEDELIGHED KØRSEL. www.almirall.com. Solutions with you in mind BEÆEDELIGHED KØRSEL www.almirall.com Solutions with you in mind GENERELLE RÅD OM MOTION 1. Mobilitet Mobilitet defineres som vores evne til at bevæge os baseret på vores egen muskelkraft, koordination,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Patienter med kroniske smerter

Patienter med kroniske smerter Moderne smertefysiologi implementering i klinisk praksis Bjarne Rittig Rasmussen Fysioterapeut, Phd. studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Patienter med kroniske smerter

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen

Når arbejdet driller. Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Når arbejdet driller - ERGOTERAPEUTERS FACILITERING TIL, A T BORGERE MED DISKRETE KOGNITIVE DEFICITS KAN GENOPTAGE A RBEJDE Sara Bjerre Bjørklund, Katrine Haagensen, Julie Marie Hass & Sine Olesen Bachelorprojekt

Læs mere

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser

Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Dansk IPPA Et redskab til at afdække aktivitetsproblemer i hverdagen og evaluere indsatser Manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

TRASMO observationsredskab til børn

TRASMO observationsredskab til børn Af Birte Engmann, ergoterapeut, PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Frederikssund Kommune TRASMO observationsredskab til børn TRASMO er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling?

Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Hvordan vurderer vi fysisk aktivitetsniveau i forbindelse med forebyggelse og behandling? Danske fysioterapeuters Fagfestival Marts 2006 Mette Aadahl Klinik for Medicinsk Ortopædi og Rehabilitering, Rigshospitalet

Læs mere

Systematisk anvendt målsætning i træningen

Systematisk anvendt målsætning i træningen Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9 Denne

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet

Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Undersøgelse af spasticitet Fysioterapeuters vurdering af spasticitet Lisbeth Torp-Pedersen Helle Mätzke Rasmussen Program -indhold Kliniske tegn ved CP og vurderinger Modificeret Ashworth Scale Modificeret

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet.

Skulderbrud. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F. Patientinformation. Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Gentofte Hospital Medicinsk afdeling F Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Skulderbrud Ved et skulderbrud er knoglen i overarmen brækket tæt ved skulderleddet. Skulderbrud opstår oftest,

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008

Disability Rating Scale (DRS) VEJLEDNING. i brug af DRS. Disability Rating Scale. Hvidovre Hospital oktober 2008 1 VEJLEDNING i brug af DRS Disability Rating Scale Hvidovre Hospital oktober 2008 Oversættelsen af DRS er foretaget efter standardiseret metode (1): Oversat fra engelsk til dansk af Karin Spangsberg Kristensen

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Amager og Hvidovre Hospitaler SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Referenceramme 2014 Referenceramme for sygeplejen på Amager Hvidovre Hospitaler Sygeplejeteoretiker Hesook Suzie Kims (1) teori er referenceramme

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC)

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Dansk Oversættelse WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WORC) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med rotatorcuff lidelse Copyright 1998 (#474673) A. Kirkley MD, S. Griffin, CSS, C. Alvarez,

Læs mere

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud.

Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System. Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Kommunikation hos børn med CP Viking Speech Scale og Communication Function Classification System Gija Rackauskaite Neuropædiater, ph.d. stud. Klassifikation af kommunikation Klassifikation Communication

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere