Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T #2 c+ 11+8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8"

Transkript

1 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T #2 c Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB ISSN * Vol. 12 Oktober 1999 Nr. 96 Ansvarsbavende-, original- og teknisk redaktør/distribution General-, Originals- and Technical Editor: Leif Schmidt Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark. Løsningsredaktør/Solutions Editor: Holger Helledie OBS! NY ADRESSE Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. Kasserer /Treasurer: Steen Christensen Skodsborgvej 350, 2.tv., DK-2850 Nærum, Danmark L.C. Schade van Westrum 1-2 PR Young Comp.T Lars Larsen Skakbladet 1942/11 #3 c #3 C Det første udkast til 7598 i TO 1999/127 gjorde jeg i haven på en af de få varme sommerdage i Naboens fire-årige datter ville lege med mine brikker. Vi enedes om at sætte hd på h4; men da Bf6 var sort, tog nøglen 1 Dg4 et flugtfelt. Der gik tre uger, inden jeg fandt ud af, at et hjælpsomt sta6 kunne forbedre nøglen. Det morsomste er vel ep-slaget der kommer efter en spærring for Tc7. Det er et minus, at Sa4 opgiver garderingen af c3. Jeg gjorde store øjne, da jeg et par måneder senere så, hvor elegant den nylig afdøde hollandske forfatter mestrede denne en passant finesse Le1 tr 2 Th5 + 3 Lh4#. 1 - S- 2 Sd7 + 3 Sf4#; 1 - Sc5! 2 d4+ cxd4 ep. 3 Lc3#; 1 - Kxf6 2 Sd7 + Kg5 3 Tg3#. I 7814 kan Dh2 efter spærringen i 3. række frigøre sort dronning. Gamage-temaet. 1 b4 tr 2 Sf7 + 3 Tc5#. 1 - axb4 ep. 2 d4 + cxd4 ep. 3 Db2#; 1 - Sb3,Sd3 2

2 198 THEMA DANICUM nr. 96 THEMA DAN/CUM nr Lars Larsen & Sf3 + Sxf3 3 De2#; 1 - Kari Valtonen Walther Henneberger Txh4 2 d4+ 3 Dxg3#. Tre Suomen Shakki 1998/3-4 HO La Strategie gange spærrer sort for Ta Efter 1 c4+? bxc4 ep. går sort konge til d4. Det felt mister kongen efter 1 a4 tr 2 c Kc6 2 c4! bxc4 ep. 3 Sb4#; 1 - c6 2 e4+ fxe4 ep. 3 Sf4#. De to næste er hentet fra Fr. Chlubna's bog "VERSUN KENE SCHÅTZE", Problemkunst von , Wien Ved hjælp af gentagelser viser 7816 hele fire #3 c #3 C sorte kritiske træk. 1 Sf5 truer både 2 Dh1 + og 2 Da6; Dxe8 3 Dd6# Dxa1 2 c4+ bxc4 ep. 3 Leonid Kubbel Lars Larsen Sf6#; 1 - Tbxd3 2 c4 + 3 PR Tidskr. ftir Schack 1910 V. 2 PR Maaasinet 1942 bxc4 ep. 3 Da2#; 1 - Thxd3 2 e4+ fxe4 ep. 3 Dh1#; 1 - Lg1 2 e4+ fxe4 ep. 3 Sb6#; 1 - Dxe8 2 Sf6 + 3 Txe8#; 1 - Le3 2 Sxe3 + 3 Sb6# er, skriver Chlubna, "en af forfatterens typiske blandinger af logiske og bøhmiske elementer". 1 Le7? Sd3! eller g1d! 1 d4! Txa3 (trussel) 2 Td8 + 3 d5 + Kc7 4 Se6#; 1 - cxd4 ep. 2 e4+ fxe4 ep. 3 Le7 4 #4 C #4 C Tc5#; 2 - Ke5 3 Tc5 + Kxf6 4 Tf5#; 3 - Kd6 4 e5#. Tre modelmatter! Til slut et ungdomsarbejde, 7818, som viser Herpai-temaet. 1 e4 tr 2 Sc6 + 3 Tf5#. 1 - dxe4 ep. 2 Sxd3 + 3 Sb4+ Ke5/Kc4 4 d4/d3#; 1 - fxe4 ep. 2 Sxf3 + 3 Sg5 + 4 f4#; 1 - g6 2 Lxe7 tr 3 Lf6+ og 3 Kc5 (Kc7); 2 - e6 3 Kc7. Knud Harald Hannemann ( ) er født i Randers som søn af H. Hannemann, der var en stærk spiller og kendt probiernist. (Læs om faderen i SKAK BLADET 1935/79 og 1937/31). Knud debuterede som opgaveforfatter som 11-årig med en opgave han havde komponeret i samarbejde med sin far i SKAKBLADET 1914/33. Som tiden gik, komponerede Knud omkring 800 opgaver, hvoraf 101 kan ses i bogen "THE DANISH WIZARD", som den hollandske skakmæcen M. Niemeijer udgav i Også i FIDEalbummerne er Hannemann rigt repræsenteret. I de tre første har han hhv. 24, 7 og 6 opgaver med. I lmola, ved FIDE's problemkommissions møde i 1973, udnævntes han til Danmarks førtste internationale mester i problemskak. Hannemann var opgaveredaktør af SKAK BLADET , og medstifter af Dansk Skakproblem Klub i Ligeledes redigerede han skakspalten i NATIONAL TIDEN DE gennem adskillige år og også i DAGENS NYHEDERbl.a. i Hannemann opfandt begrebet trippelskæringspunkt og har skrevet utallige artikler om problemskak; således skrev han også om den ældste danske skakopgave, som vi her vil genoptrykke. Artiklen findes i Dansk Skakproblem Klubs AARSSKRIFT 1934/9. Efter trykningen har Hannemann selv vedføjet enkelte yderligere oplysninger i margenen af et eksemplar - disse oplysninger er vedføjet i kursiv til den oprindelige artikel. Selv om Skakspillets Vugge skal have staaet i Indien, har Spillet dog ogsaa her i Norden været kendt i mange hundrede Aar. Velkendt er saaledes Snorres Fortælling om Skakpartiet mellem Knud den Store og Ulf Jarl (1027), som fik saa sørgelige Følgerfor den sidstnævnte. Den historiske Korrekthed af denne Beretning er maaske nok lidt tvivlsom; men Fortællingen viser da i hvert Fald, at Skakspillet var kendt paa Island paa den Tid, da Snorre skrev sin Historie (ca. 1230). Ogsaa i de andre Sagaer finder vi adskillige Beretninger om Skakspillet. At ogsaa Opgavekunsten har været kendt i Danmark allerede i Middelalderen er sandsynligt i Betragtning af den Udbredelse, som den middelalderlige Skakopgave havde i andre Lande; men noget Bevis i saa Henseende synes de gamle Beretninger ikke at give os. Heller ikke fra de nærmest følgende Aarhundreder hører vi noget om Skakopgaver i Danmark, og det er først i 1773, at vi med Sikkerhed kan paavise Opgavekunsten herhjemme, idet der i dette Aar udkom en Skakbog i Viborg - den ældste danske Skakbog - som bl.a. indeholder et Udvalg af Araberen Stammas dengang saa yndede Opgaver. For at træffe Opgaver af danske Opgaveforfattere maa vi endnu længere frem i Tiden. Som den første danske Opgaveforfatter har man hidtil betragtet Henrik Christopher Hegelund Møller ( ). Den af Arnell og Sørensen udgivne Samling: "NORDISKE SKAKPRO BLEMER FRA TIDEN " er endog udtrykkelig tilegnet H. Møller som "Nordens første Problemforfatter". Som Eksempelpaa Møllers Kunst anfører "NORDISKE SKAK PROBLEMER", Opgave nr. 7819, som angives at være komponeret allerede i 1845, men først er publiceret 3 Aar senere i det tyske "SCHACHZEITUNG".

3 200 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr H. Møller Schachzeitung, Sept Mat i 6 Træk C Dg8+ Txg8 2 Sb7+ Kc7 3 Se6+ Kxd7 4 Sg7 + Te6 5 Lxe6 + Ke7 6 Ld6#. Møllers Opgave er et udmærket Problem, om end komponeret i en i vore Dage forældet Stil, og det vilde være særdeles tilfredsstillende for dansk Opgavekunst at kunne henvise til et saadant Problem som sit første Produkt. Allerede af "NORDISKE SKAKPROBLEMER"fremgaar det imidlertid, at Opgave Nr i hvert Fald ikke er den først publicerede nordiske Skakopgave, og dette bekræftes ved et Studium af Originalkilderne. Det er muligt, at Møller har publiceret andre Opgaver før Opgave Nr. 7819; men jeg vilde ikke anse det for sandsynligt. I hvert Fald har jeg ikke fundet nogen saadan Opgave; derimod har Magnus Oskar Møllerstrøm ( ) publiceret Opgave Nr allerede i April Noget andet er, at Møllers Opgave vel nok er komponeret før Møllerstrøms; dette vilde ogsaa stemme med, at Møllerstrøm i "NORDISKE SKAKPROBLEMER" betegnes som "Møllers ældste og dygtigste Elev i alle Spillets Brancher". Imidlertid er dette Spørgsmaal uden større Betydning, da der findes en Række andre danske Opgaver, som utvivlsomt er ældre end baade Møllers og Møllerstrøms. Allerede i 1844 har nemlig Julius Brede ( ) udgivet en Bog i Altona, med Titlen: "ALMANACH FUR FREUNDEVOM SCHACHSPIEL", som bl.a. indeholder ikke mindre end 112 Opgaver af Brede selv Lars Larsen efter M.0. Møllerstrøm Schachzeitung, April 1848 Mat i 5 Træk c Sf3 (tr 2 Th4/Sg5) h4 2 Txh4 e5 3 Sg5 e4 4 Sxe4 Lxa3/Lxc5 + 5 Sxc3/Sxc5#. 1 - e5 2 Sxe5 3 Sec4! hxg3 4 Kxg3 Lxa3/Lxc5 5 Sxa3/Sb6#. (Red.: Læs side 203). Man har hidtil udelukkende betragtet Brede som tysk Opgaveforfatter, og hans Bog er da ogsaa skrevet paa Tysk; men da Altona faktisk paa den Tid hørte ind under det danske Monarki, og da Brede ikke blot har udgivet sin Bog i Altona, men ogsaa var bosat i denne By, mener jeg mig berettiget til ogsaa at medtage ham blandt de danske Opgaveforfattere. Bredes Bog er et vigtigt Værk indenfor Problemkunstens Historie, ligesom han ved sine Opgaver har givet Navn til flere forskellige Opgavetemaer. De fleste af Bogens Opgaver er originale for denne, men enkelte af Opgaverne har Brede dog tidligere publiceret andetsteds, saaledes Opgave Nr. 7821, der turde være hans først publicerede Opgave. Allerede paa denne Tid forelaa der ogsaa paa Dansk adskillige Bøger om Skakspillet. De fleste af disse synes uden større Interesse for Efterforskningen af den danske Skakhistorie; men en enkelt af Bøgerne danner i saa Henseende en Undtagelse, nemlig den i København i 1815 udkomne "LOMMEBOG FORSKAKSPILLERE",som er "oversat af det Tydske ved H.V. Lundbye". Jeg skal derfor omtale denne Bog noget nærmere J. Brede Chess Player's Chronicle 1842 Ill. S. 65 Mat i 17 træk ved at tvinge Sort til at slaa alle de hvide Brikker undtagen Kongen og een Springer. 1 Df6 + Ke4 2 f3 + gxf3 3 De6 + Kf4 4 e3 + dxe3 5 Df6 + Ke4 6 d3 + cxd3 7 Tc4+ Sd4 8 Txd4+ cxd4 9 De6+ Kf410 Sd5 + cxd5 11 Ld6 + cxd6 12 Df6 + Ke4 13 Tg4+ Sf4 14 Txf4+ gxf4 15 Lf5+ gxf5 16 De5 + dxe5 17 Sd6,Sg5#. Lundbyes Lommebog har som Hovedindhold en Samling Skakopgaver, der som anført er "oversat" fra et tysk Værk, de i 1802 udgivne "NEUENTDECKTE SCHACH SPIELGEHEIMNISSE"(samlede af Montigny, men i de fleste Tilfælde taget fra ældre Kilder). I Forhold til moderne Opgavebøger er Lommebogen unægtelig noget primitiv. Opgaverne er ganske vist paa Diagrammer; men Diagrammerne har kun ensfarvede Felter, og deres Brikker - "Skakdukkerne", som de kaldes i Bogen - er angivet med Bogstaver, som tilmed er af samme Udseende for Hvid og Sort, saa at man kun ved Hjælp af Løsningerne kan bestemme de vigtigste Brikkers Farve. (Nyt til artiklen: Teksten til lommebog angiver, at de hvide Skakdukker er med røde Bogstaver, hvilket imidlertid ikke er Tilfældet i Det Kgl. Biblioteks Eksemplar, I et Eksemplar i Privateje er derimod, ved Haandkolorering de hvide Brikkers Bogstaver gjort røde, medens de "sorte" Felter i Opgavediagrammerne er gjort gule). Forfatterne til de enkelte Opgaver er ikke angivet, hvilket dog ikke kan regnes Oversætteren til Last, da de heller ikke findes i det tyske Værk. Det interessanteste ved Lommebogen er imidlertid en "Forerindring" og en Samling "Anmærkninger og Rettelser", begge hidrørende fra "Offenburg, kongelig Skakspillærerved Militair-lnstituterne i Kjøbenhavn". Skakspillet var altsaa dengang saa anset herhjemme, at der endog fandtes en kongeligt ansat Lærer i Spillet! Noget egentligt Undervisningsfag synes Spillet dog ikke at have været, saa Undervisningen i Skakspil har formentlig kun været af et ret begrænset Omfang. Ogsaa paa anden Maade har Jacob Joseph Offenburg nydt kongelig Bevaagenhed. Dette fremgaar af et Brev fra 1808, hvori Majestæten {Frederik Vil anmoder Grev v. Dernath om at hjælpe "Skakspilleren Offenburg" til at opnaa en Stilling som Lotterikollektør i Hamborg. Noget større Udbytte synes Offenburg dog ikke at have haft af denne Skrivelse, for allerede i 1809 træffer vi ham igen i København, hvor han boede til sin Død 22. Maj 1816 som kongelig Skakspillærer ved Landkadetakademiet samt Kollektør i Tallotteriet. Ogsaa Privatundervisning i Skakspillet synes Offenburg at have givet, han taler i Lommebogen om sine "høje og agtværdige Disciple af begge Kjøn". I sine "Anmærkninger og Rettelser" har Offenburg, foruden en Række Bemærkninger til Lommebogens Opgaver, tillige medtaget 11 andre Opgaver, som ikke findes i den oprindelige Samling. Ingen af disse Opgaver har Forfatternavn eller Kildeangivelse; men da Offenburg selv betegner sine Tilføjelser som "deels egne, deels af gode Venner erholdte Tillæg", laa det nær at formode, at de 11 Opgaver var Originalbidrag til Lommebogen. Dette er dog ikke Tilfældet; for 6 af Opgaverne har jeg kunnet paavise ældre Kilder, og det maa da antages, at ogsaa de 5 andre Opgaver muligvis kun er Reproduktioner. Originalt fra Offenburg er derimod efter al Sandsyndlighed et Ændringsforslag til en af de foreliggende Opgaver {Ka1 Lb2 - Ke4

4 202 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr Ld5 Ba2 Bb3 Bc Hvid trækker og gør Remis}, forøvrigt en Opgave, der oprindeligt hidrører fra Ercole del Rio (SOPRA IL GIUOCO DEGLI SCACCHI, 1750). Offenburg foreslaar her at placere Hvid Konge på b2 og Hvid Løber paa c3, hvorved Opgaven faar den ekstra Pointe, at Hvid maa passe at flytte Kongen til a1, før Sort ved a1d+ kan ødelægge Hvids Remischancer. Denne Ændring synes mig et saa væsentligt Fremskridt, at jeg har ment det berettiget i Opgave Nr at publicere den ændrede Form under Offenburgs Navn (dog naturligvis "efter del Rio"). Forøvrigt synes Offenburg ikke selv at have været klar over de fulde Konsekvenser af sit eget Ændringsforslag, idet han som Løsning angiver 1 Lf6 Kd3 2 Lg7 c5 3 Lf6 c4 4 Ka1 og tilføjer, at hvis Hvid ikke flytter Kongen til a1 i fjerde Træk, fortsætter Sort med 4 - a1d + 5 Kxa1 c3 og vinder. Sort kan imidlertid allerede spille 2 - a1d + 3 Kxa1 Kc2 saa for at redde Spillet maa Hvid allerede i andet (eller første) Træk spille Ka J.J. Offenburg efter E. del Rio Lommebog 1815 Hvid trækker og gør remis 2+5 Opgave Nr er altsaa den ældste danske Opgave, antedaterende de andre Opgaver med ca. 30 Aar. Efter moderne Begreber er Opgave Nr vel ikke særlig fremragende; men Opgavekunsten har jo gjort store Fremskridt i de sidste 100 Aar, og sammenligner man Offenburgs Opgave med de andre Opgaver fra den Tid, kan vi meget vel være den første danske Skakopgave bekendt. P.S.: Foruden de mere opgavemæssige Forhold, som er omtalt i ovenstaaende Artikel, skal jeg her tilføje nogle yderligere Oplysninger om de danske Skakforhold i første Halvdel af forrige Aarhundrede, hvad der formentlig kan være af Interesse for nogle af Læserne. Den ældste Skakklub indenfor det daværende danske Monarki synes at være en Skakklub i Altona, som blev stiftet i 1819; men som hovedsagelig beskæftigede sig med Firskakken. I 1847 havde Klubben 8 Medlemmer, som mødtes hver Torsdag Kl. 18 hos de forskellige Medlemmer efter Tur. Hvid.et Medlem udeblev eller blot mødte Y2 Time for sent, maatte han betale en større eller mindre Bøde til Foreningskassen; ligeledes medførte tabte Partier en passende Bødestraf. De samlede Bøder blev benyttede til Foreningens aarlige Udflugt. I Fyrrerne synes der at have været endnu en Skakklub i Altona, ligeledes af mere privat Karakter; men Altonaspillerne havde tillige Lejlighed til at dyrke Spillet i det nærliggende Hamburg, hvor der fandtes en større Skakforening. Ogsaa i Slesvig og i Gliickstadt fandtes der paa den Tid Skakklubber, som (fra 1843) spillede Korrespondancepartier med hinanden; disse Partier blev, under deres Udkæmpelse, publicerede i ALTONAER MERCUR med et Træk om Ugen. Indenfor det nuværende Danmark har jeg for det betragtede Tidsrum kun fundet Oplysninger om en Skakklub i København; Provinsklubberne synes først at begynde paa et noget senere Tidspunkt (Skakklubben i Korsør 1866, Skakklub "Aalborg" 1867 osv.). (Nyt til artiklen: 1862 omtales S.A. Sørensen som "Medlem af Skakforeningen Concordia i Vendsyssel"}. I NOR DISK SKAKTIDENDE 1873 Nr. 1 har A.S. (S.A. Sørensen) givet en interessant Skildring af de gamle københavnske Skakforhold, med morsomme Karakteristiker af de mere fremtrædende Spillere, og jeg skal her anføre de vigtigste Fakta, som jeg har uddraget af denne og andre Kilder. Allerede i Trediverne blev der spillet en Del Skak i København i den daværende Læseforening, hvis stærkeste Spillere var Blankensteiner og Holm. I 1836 udfordrede Brødrene C. og H. Møller - dengang teologiske Studenter - Læseforeningens Spillere til et Korrespondanceparti, som ogsaa fandt Sted og endte med Brødrene Møllers Sejr. Dette Parti var ikke det første Korrespondanceparti indenfor det danske Monarki, da Tyskeren Silberschmidt under et Ophold i Kiel i Begyndelsen af Trediverne havde spillet 2 Partier mod Skakklubben i Hamburg; men Partiet i 1836 turde være det første Korrespondanceparti mellem danske Spillere, og dansk Korrespondanceskak kan altsaa snart fejre sit 100 Aars Jubilæum. Partiet er samtidig det ældste danske Skakparti, som er bevaret for Efterverdenen; det er publiceret i NORDISK SKAKTIDENDE Fra Fyrrerne kendes flere Eksempler paa de danske Skakspilleres Præstationer. I Vinteren sluttede de københavnske Skakspillere sig sammen og stiftede den første københavnske Skakklub, under Navn af Kjøbenhavns Skakforening og med H. Møller som Formand og ca. 30 Medlemmer. (Nyt til artiklen: Ifølge de originale Foreningsprotokol/er fandt Stiftelsen Sted , og Kunsthandler Blankensteiner blev den første Formand. H. Møller valgtes paa en Generalforsamling til Formand fra ). H. Møller hvis Kvalifikationer som Opgaveforfatter er omtalt ovenfor, synes samtidig at have været Klubbens stærkeste Spiller, medens C. Møller, Blankensteiner og Holm var omtrent lige stærke. Af Klubbens øvrige Medlemmer kan nævnes Dreyer, en af Opfinderne af den nordiske Gambit, samt Opgaveforfatteren Møllerstrøm. I havde Klubben Møde 2 Gange om Ugen (Onsdag og Fredag}, og som Mødested angives: "Nr. 10 overfor det nye Museum", formentlig det nuværende Gammel Strand 40. De kraftige Begivenheder i 1848 var imidlertid for stærke for den unge Klub, den opløstes samme Aar, og det var først i 1865, at det skulde lykkes at stifte en Skakklub i København - den nuværende Københavns Skakforening - som kunde trodse Tidernes Ugunst og holde sig i Live til vore Dage. (Nyt til artiklen: Den egentlige Aarsag til Opløsningen var maaske en Klubskak, som førte til en Retssag. I 1862 fortæller B. Sørensen, at der "for nogen Tid siden har dannet sig en ny Skakforening i København". Foruden 8. Sørensen var bl.a. G. Nielsen, l.orck, Mathisen, Pritzel og From Medlemmer). Som ovenfor omtalt udkom den ældste danske Skakbog allerede i det attende Aarhundrede, og ved 1850 fandtes der henimod en halv Snes Skakbøger paa Dansk. Derimod turde de danske Skakblade og Skakspalter være af yngre Dato. Den første danske Skakspalte - Spalten i ILLU STRERETTIDENDE - begyndte i 1860, og det ældste danske Skakblad - NORDISK SKAKTIDENDE - blev først startet i 1873 (Nyt til artiklen: Det første Nummer udkom dog i Redaktionen er afsluttet ). Jeg skal slutte disse noget spredte Bemærkninger med at anføre det ovenfor omtalte Korrespondanceparti fra Partiet angives at være spillet i København pr. Korrespondance i Tiden 29. August Oktober 1836 mellem C. og H. Møller (Hvid) og Læseforeningens Spillere (Sort): 1 e4 e5 2 Lc4 c6 2 Dh5 De7 4 Sf3 d6 5 Sg5 Sh6 6 d3 g6 7 Dh4 f5 8 f4 Lg fxe4 10 dxe4 d5 11 Lb3 Le6 12 Sc3 Sd7 13 exd5 cxd5 14 Lxd5 Dc Df2 Lxd5 16 Dxc5 Sxc5 17 Sxd Td1 e4 19 Le3 Sa4 20 Lxa7 The8 21 Sb6 + Sxb6 22 Lxb6 Txd Txd1 e3 24 c3 Sf5 25 Sxh7 e2 26 Te1 Sd6 27 Ld4 Lxd4 28 cxd4 Sf5 29 d5 Sd4 30 Kf2 Te7 31 Sf8 opgivet. Red.: Den oprindelige stilling Møllerstrøm komponerede var biløselig ved 1 Sf4/Se2/ Se1, derfor bad redaktionen Lars Larsen om hjælp med opgaven. Det blev mesterværket 7820, der viser fire springermatter! Se evt. den oprindelige stilling i DSK's AARSSKRIFT 1934/10.

5 204 THEMA DAN/CUM nr.96 THEMA DANICUM nr Lars Larsen Efter H. Hermanson RO Springaren #2 C Lars Larsen HO Skakbladet #2 C Lars Larsen HO Skakbladet I 1970 gav Nils G. van Dijk H. Hermanson 1 PR for en elegant Meredith, Norsk All-round-turn år efter, påviste Roald Bukne en biløsning. Forspil: 1 - Sd4/Sf4 2 Tde3/Tfe3#. Forførelser: 1 Tf5? 2 Lf3#. 1 - Sd4/Sf4 2 Te3/Te5#, men 1 - Sg1! 1 Sg6? 2 De7#. 1 - Sc7/Sf4 2 Sd6/Txf4#, men 1 - Sd4! 1 Sxc6? Sd4 2 Txd4#, men 1 - Sf4! 1 Sd5? Sc7/Sd4/Sf4 2 Sf6/Sc3/Txf4#, men 1 - c5! Løsning: 1 Sf5! 2 De7#. 1 - c5 2 Db7#; 1 - Sc7/Sd4/Sf4 2 S5d6/Txd4/Sg3#. Jeg korrigerede og tilføjede forførelsen 1 Tf5?. "Overraskånde rikt innehåll"." (Lennart Larsson) Lf5. Truslen 2 Dh7# parerer sort ved blot at antiblokere g5. Men et "ligegyldigt" sort dronningetræk, 1 - Dg4 eller Dg2, udløser dobbeltskakken 2 Th3#. Denne undertrussel eliminerer sort dronning, ved at den som "fortsat forsvar" betræder h-linien. Herved opstår Micu/cakforsvaret, som lanceredes 1940: Sort parerer en truende dobbeltskak ved at spærre batteribrikkens kommende linie h3-h6. Samtidig frigør temabrikken en sort brik, Lh2, så at denne kan forsvare linien fra den hvide bagholdsbrik, c1-h Dg4,Dg2 2 Th3#; 1 - Dh4! 2 Dg6#; 1 - Dh5! 2 Dg7#; 1 - Dg3! 2 Txg3#; 1 - Dxe3 + /Dxf6 + 2 Lxe3/Te6# temaet fra 2. WCCT ( ): Hvid tilsigter i en tretrækker et "stille" 2. træk, som direkte frigør en bunden sort officer (Tg5). Dette tårn kan benytte frigørelsen til en ødelæggende parade: 1 Df7? Tg3 +! Hvid må først fremtvinge en sort spærring, som hindrer temabrikkens parade. Vi ser tre spærringer i 3. række, med dualforhindring. 1 e4 tr 2 Sxa6+ 3 Tc7#. 1 - dxe4 ep. 2 Df7 (2 Dxd1? Td5+!J; 1 - fxe4 ep. 2 Dxd1 (2 De8? g2-!j; 1 - f3 2 De8 g1d 3 Dc6# Lars Larsen 2 HO Springaren Skinspil: 1 - Ld3 + 2 Sxd3; 1-Dxe3+ 2Sxe3+. Løsning: 1 Se6 tr 2 Sb6 + 3 Dc5#. 1 - exd6 2 e4+ Lxe4 3 Se3#; 1 - Tc6 2 Sf4 + Dxf4 3 Le6#; 1 - Ld3+ 2 Kxd3; 1 - Dxe3+ 2 Kxe3; 1 - Lc2 2 Dxc Dommer Kjell Widlert: "Egentligen en rått enkel kombination, som lyfts av den fantastiskt vållvckade konstruktionen. Svart ftirsvarar genom att avskåra vita linjer". 3 olika 0-matter på den oppnade linjen med konsekvent dualftirhindring"." 1 Sb3 tr 2 Sd4# 1 - Se5/Se3/Sd2 2 Df4/De4/Dg4#; 1 - Dxb3 2 Df8#. 14 af turneringens 47 totrækkere belønnedes Sac5 2 Sb3#. En af mine kæpheste: antiblokade af et ugarderet felt. 1 - Lf3 2 gxf3#; 1 - Lg4 2 exd4#; Te7/e3 bevirker et indirekte batteri. 1 - Lh5 2 g4#; 1 - Le- 2 Dd1#; 1 - Tb2/Txc2/Df7 2 Dc1/De1/Se4#. To bondebatterier ved tre hvide bagholdsbrikker. Svensk løserkommentar: "Slipat som vanligt". 17 totrækkere placeredes. Dommeren Lennart Larsson: "I turneringen deltog 47 problem, men tvvårr endast ett fåtal från våra nordiska grannlander" Skinspil: 1 - Se3 2 Sd2#; 1 - Txe5 2 Dc6#. Forførelser: 1 Sg6,Sf7? (2 Df5#) Dc3!; 1 Sc6? Te5!. Løsning: 1 Sc4! 2 Df5#. 1 - Se3 2 Scd2#; 1 - Te5/Le5/Txc4 2 Sd6/Scd2/Dc6#. 1 - Txc4 viser Cristoffanini: Sort binder en hvid brik, som derpå gør mat på bindingslinien. "To ændrede matter i forbindelse med fortsat angreb. Gendrivelsen 1 Sc6? Te5! gør indtryk", skrev dommeren Jån Valuska. (45 totrækkere deltog) Lf4 tr 2 d5#. 1 - Dc6, sort dronning lader sig snedigt binde i håb om, at hvid frigør den, 2 d5 +? Dxc4! Men hvid udnytter i stedet, at Td7 nu garderer d5, og spiller 2 Dc2#. Denne gensidige snedighed, som kaldes Schiffmann-forsvar, gør opgaven fortjent til en belønning, mente dommeren Claude Wiedenhoff. 1 - Txf4/D,Sd5 2 Sg5/Dd3#; 1 - Dc5 2 dxc5#; 1 - Lf1/Dxd4 2 f3/dxd4#; 1 - Dxe5 2 De2#. 88 totrækkere deltog (på et halvår!) 18 belønnedes d6 Sxd6 (truer) 2 bxc8s + Ka6 3 Dc fxe4 2 Lb8 + Kxb8 3 bxc8d + Kc8 4 Te8#; 2 - Sxb8 + 3 bxc8s+ Kxa8 4 Sb6#; 3 - Ka6 4 Lb7#. Tre modelmatter Lars Larsen 5 HO Springaren Lars Larsen RO The Probiernist Lars Larsen 4 HO Sorinqaren #2 c Lars Larsen 4 RO Springaren #2 C Lars Larsen HO Skakbladet #3 C+7+14 #3 C Dommeren N. Dimitrov søgte, blandt 19 tretrækkere, "at udvælge de opgaver, som syntes at vise originale ideer". #2 C #2 c #4 c+ 1+12

6 206 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr Lars Larsen RO Skakbladet #2 B: Th2~t2 C Lars Larsen 3 HO Springaren S#3 c Lars Larsen RO Suomen Shakki #2 C Her blæser jeg på konventionerne, starter med slag og flere trusler. 1 Txg5 S- 2 Txg4#. 1 - Dxe4/Dxf3 2 Te5/Tg3#; 1 - Dh4/Df5/De6 2 Db6/Txf5/Tg6#; 1 - Dxh3/ Dg2/Dxg5 + 2 Th5/Tgxg2/Dxg5#; 1 - f5 2 Db6#. 1 Db6? Dg2! B: 1 Db6 Sb5,Sc6,Sc8 2 TxS#. 1 - Dxe4/De6 2 Te5/Tc6#; 1 - Dd7;Dxf3 2 Td5#; 1 - Dxh3 2 Tf5#. 1 Txg5? Dxh3! Min kommentar i SKAKBLADET: "Batterier og tvillinger kan lave mange løjer sammen". Og Lennart Larsson skrev: "Uppfinningsrikt, Bravo!" Tff6 tr 2 Te6 + dxe6 3 Lxf4 + gxf4#. 1 - Sb - (giver flugtfelt d2) 2 Dxc5 + 3 d4+ Dxd4#; 1 - Sd4! 2 Sg6+ Kd5 3 c4+ Sxc4#; 1 - Lxd3 2 Tf5+ Lxf5 3 Lxf4+ gxf4#. "Halvtangsling av vita bander + fortsatt fi:irsvar av ss"." (Kjell Widlert). "Bra genemfi:ird halvbinding"." skrev dommeren Hilding Frobsrq, som glædede sig over den høje standard for årets 37 selvmatter. Ti af disse placeredes, heriblandt kun tre nordiske (to svenske) Totrækstemaet fra Østersøturneringen: Sorte forsvarstræk til samme felt, og hvide mattræk på samme felt, se TD 71/150. Her er temafelterne d4 og e3. Forspil: 1 - Dd4 2 Ld5#. Løsning: 1 Sxd5 2 Tb4#. 1 - Kxd4 2 e3#; 1 - Dxd4 2 Sge3# 12 Sde3?); 1 - Lxd4 2 Sde3#; 1 - Dxd5 + 2 Lxd5#; 1 - Dxe6/Dxe2 2 Tc5/Sb4#. (Jeg ynder at notere utematiske forførelser: 1 Sa6? Dxe2! 1 De1? Ld4!) g8s 2 Df6#. 1 - Tf5 2 Df4+ Kd4 3 Td2#. Dommeren: "Denne variant indeholder tre tematiske træk". 2 Df4+ KxD 2 Sxg6#. 1 - Te6 2 Sd7 + 3 De3#; 1 - Kd4 2 Lxb2 + 3 Dc3#. Dommeren overså temavarianten 1 - Dd4 + 2 Lxd4+. Altså ialt fire tematiske træk: Tf5,Dd4 sorte, Df4,Td2 hvide Db2? Sb4! 1 Dxa5? Sd5! 1 Txc7? Sd5 2 Df3 Le4! 1 Dd6 med flere trusler. 1 - cxd6 2 Tb6; 1 - Sd5 2 Tb6 cxd6/sxb6 3 Tb8/Dc6#; 1 - Sb5 2 Txc7 SxD 3 Sb6#; 2 - Sxa7 3 Txa7#. Dommeren Lennart Larsson: "Fyra modellmatter. Utmårkt" Lars Larsen 5 RO Springarens juleturn #3 C Lars Larsen 1 HO Tidskrift for Schack #3 c+ 5+6 There were 45 helpmates in this tourney, 1 in 1 Y, maves, 24 in 2 maves, 2 in 2 Y, maves, 13 in 3 maves and 5 longer problems. One of the problems (7369, Wiehagen & Jonsson) is a partial reworking af my own 7099 (issue no.87) so I suggest that it should participate in the next informal tourney rather than this ane. Almost all of the works in the tourney were presentable and enjoyable. My thanks to the composers for the entertainment they provided and to the Dansk Skakproblem Klub for the invitation to aet as judge. lnformal helpmate tourneys have changed a good deal in recent years. Of course ane no longer finds cooked problems; and nowadays ane encounters relatively few problems af very poor quality, especially if, as in THEMA DANICUM, the editing is skilful. On the other hand, really outstanding works combining originality and good construction are becoming very rare indeed. I do not believe that that justifies lowering standards, however. There is good reason to continue to publish works showing familiar themes which are entertaining for salvers, but the composers of such works must content themselves with the appreciative comments and the pleasure af the composing process itself, they must not expect to win prizes tao! Please do not imagine, therefore, that because I have selected only 7 problems out af 44 to figure in this award, the standard is low. I would describe it as good average from the artistic aspect and even better from the salving point af view. Indeed were several works (such as no. 7527, Larsen ar no. 7531, Ersek) which lacked unltv ar other artistic qualities but were excellent value for the salver. Further evidence af good editing came in the absence af anticipations as such. However same af the most pleasing problems showed ideas which have become very well known, perhaps in schemes which have not exactly been seen befare but without original features to add genuine novelty. For example no. 7360, (Alaikow) is an attractive and elegant work but there are already over 150 examples af its theme in my collection! There were also several works (e.g. 7529, Pavlov; 7285, Henrych; 7366, Zheglov; 7533, Glass) which were pleasing in their simplicity but just not sophisticated enough to feature in an award nowadays. A number af works which initially came into consideration had to be eliminated on closer inspection but nevertheless deserve a comment: 7280 (Shire): One solution with excellent strategy, but symmetry adds nothing (Vladimirov & Nefedov): Merely an extension of the twomove Visserman theme (cf. my article in ORBIT 3/99); in addition the BSe1 can be saved by making a2 a WP (Bakcsi): A pointed theme as always with this composer but the confinement af the thematic BRand the dual motives for the captures detract quite strongly (Grudzinski): Differentiated hideaways by the BQ an the same diagonal. The subsequent interferences are not homogeneous but that does not disturb me as much as the capture of the Rf8 and the faet that the thematic WPg6 is idle in ane line. The idea is attractive but tao slight to carry both those defects. I am sure that the composer can produce an improved version, however, and I think it would be well worth the trouble (Jonsson): Nota new idea; among other settings readers af THEMA DANICUM may remember V. Zheglov's no in issue 82 (1996). The scheme is a good one, however, and would have earned a place in the award but for the distorting pin af the WR. The cooks which this prevents should rather be eliminated by a BPc5, enabling more balanced strategy and improved economy by batter use of the WK elsewhere (e.g. e1).

7 208 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr (Pankratiev & Muller): The idea is good but a way must be found to express it without displacing the thematic pieces for the twinning. Another idea which is well worth further work. And now at last the honoured problems: Viktor Bene Tilegnet G. Bakcsi 65 år 1 PR Thema Danicum La1 merely vacates one rules out the award of a prize. 1 Lxd5 La1 2 De4 Sc3 3 Kd4 Sd1#. 1 Dxc3 Td7 2 Te4 Sd6 3 Kd4 Sc4# Unto Heinonen Arpåd Molnår 2 HO e.æ. Thema Danicum 1998 Very enjoyable solving. I well understand the temptation to add the 1.Qe3 solution to the balanced pair with mates by the same WS but the constructional difficulties and motivational imbalance it causes detract powerfully from the achievement. 2 RO 7362 (Toma Garai, USA). Kg8 Te3 Ld7 Sb3 Ba3 Ba4 - Kc4 Dg3 Td8 Tf3 Ld2 Le8 Sc7 Bb6 Bd6 Bf7 Bg4. H#2 C B: Ba4-+b2. A: 1 Sd5 Lc6 2 Td7 Lb5#. B: 1 d5 Td3 2 Le3 Tc3#. Tempo hesitations, blocks and interferences in a homogeneous setting. 3 RO 7281 (Wenelin Alaikow, BG). Kg5 Tg3 Ld1 Bd3 Bd5 Be4 Bh3 Bh4 - Kb4 Ta2 Bd4 Bd6 Be7 Bh5. H#3 Duplex C Sort sættes mat: 1 Th2 Tg2 2 Kc3 Tb2 3 Td2 Tb3#, og hvid: 1 Tg1 Tg2 + 2 Kf5 Tg6 3 Tg5 Tf6#. I find the duplex form justified in only a very small proportion of the works in which it is used; however here the reciprocal effects between the two rooks are most appealing despite the familiarity of the theme and the slight awkwardness of the construction. H#2 C+ 8+5 B: BC5-+g3 C: Sc2-+e3 H# C+ 9+9 H#2 B: Db4~Bb3 C PR7452 (Viktor Bene, SJ. I was delighted (if a little surprised!) to find no anticipation of this fine work with its wealth of line effects in good construction. With apologies to those who do not know Latin I cannot resist saying not bene but optime (and a worthy victor)! A: 1 Sxe6 Txe4 2 Sg7 Dal#. B: 1 Sxe5 Ld7 2 Sg6 Da6# Toma Garai 1 HO Thema Danicum 1998 H# c HO 7282 (Toma Garai, USA). The most ambitious work in the tourney. The composer eases his task by the repeated king move, which is perhaps a forgivable licence, and it would be hard to blame him for the neccessary restrictive measures such as the WPs on the e-file. However the faet that 1 - Td7 crosses a critical square while 2 HO e.æ (Unto Heinonen, FIN) and 7364 (Årpåd Molnår, H). Although these two problems show very well known themes they exhibit a higher level of technique than most of the other competing problems and thus deserve this distinction. Heinonen shows one of the most rudimentary of all motivations for capture of white material and the white pawns themselves are not dynamic, but the opening of three lines for the same white piece by the same black piece strikes me as novel. Molnår is a victim of his own success. The composer of the finest cyclic Zilahi in existence (his Christmas Greeting 1993, a fivefold cycle as a pawnless Meredith) can no longer expect to win a prize with a fourfold setting having halt as many pieces again! But if you think the task is easy, please try it. 7525: A: 1 Dxg4 Tg7 2 Dg2 Sg3#. B: 1 Dxc4 Tb4 2 De2 Sh4#. C: 1 Dxe5 Te7 2 Dg3 Sd4#. 7364: 1 Txb6 Sb5 2 Le4 Ld4#. 1 Txb2 Te2 + 2 Kd4 Sb5#. 1 cxd6 Sd5 + 2 Ke4 Tf4#. 1 Lxf2 Lf6 2 Kf4 Sd5#. 1 RO 7532 (Toma Garai, USA). Kb7 Se4 Sg1 Ba5 Bb2 - Kc4 Dd4 Td3 Lg4 Sd5 Sd7 Bc3 Be5 Bf4 Bf5 Bg3. H#3 C Te3 Sxg3 2 Kd3 Sh1 3 Ke4 Sf2#. 1 De3 Sh3 2 Kd4 bxc3 + 3 Kxe4 Sg5#. 1 Se3 Sc5 2 Kd5 Sxd7 3 Ke4 Sf6#. Reproduktionsopgaverne er udvalgt af Leif Schmidt prøv at lade sort trække først! 7838 kendt tema på c en af Walther Jørgensens kæpheste en førstefremstilling bør ses af mange flere. Denne gang kun kommentarer til nogle få opgaver: 7844 er et pudsigt lille fund! 7859 overrasker med skinspil i den åbne bevægelige stilling. En meget original manøvre finder vi i I 7868 indleder hvid med et træk, hvorefter der er seriehjælpepat i 3. En Fers, her en løber, bevæger sig kun et felt ad gangen. Tårn- og Løberhopper i 7870 bevæger sig analogt med Græshoppen, dvs. kun i T- og L-baner. Jeg vil til slut gerne sige tak til de mange forfattere, der har sendt mig opgaver til bladet. Skønsmæssigt er det vel blevet til mere end opgaver, der er testet, bedømt, og oftest returneret med korte begrundelser. Det har været spændende at modtage breve fra et hav af forfattere fra mange lande, men når tiden og energien ikke længere slår til, er det tid at sige stop. Jeg fortsætter indtil videre som løsningsredaktør og ser frem til de næste løsninger med kommentarer! Holger Helledie Som ansvarshavende redaktør og overtager af jobbet som originalredaktør vil jeg også takke Holger for et godt samarbejde igennem mange år. Det var med megen beklagelse vi fik meddelelsen om hans fratrædelse. Glædeligt er det dog, at Holger fortsætter på den vanskelige post som løsningsredaktør. Tak for et godt arbejde Holger!!

8 210 THEMA DAN/CUM nr.96 THEMA DANICUM nr Hans Johner Neue ZOrcher Zeitung Paul Bakkelund RO Sjakknytt Thorstein Fjeld V. Hamar Arbeiderblad 1960 Mike Prcic Westlake Village (USA) Alexander Hildebrand Mårsta (S) Alexandr Azhusin Tver (RUS) S#2 C S#3 c S#5 C #2 C+ 9+6 #2 f C+ 7+5 #2 f c S. Ekstrem 1 HO Tidskrift f6r Schack Lars Larsen Skakbladet 1985/1 O G. Kozjura & E. Fomichev (UKR/RUS) Juri Lubkin Moskva (RUS) Unto Heinonen Helsinki (FIN) Nicolae Chivu Bukarest (R) S#9 9+4 H# C H# C+ 6+8 #2 c+ 9+7 Jukka Tuovinen Helsinki (FIN) #2* ff C+ 9+6 Jorma Pitkånen Lahti (FIN) #3 c Baldur Kozdon Flensburg (Dl Erik Hansen 7852_ Helsingør (DK) Henryk Kruk Gubin (PL) Aurel Karpati & Rolf Wiehagen (USA/D) #3 ff c+ 8+9 #4 B: Bc2->d2 c+ 3+1 #5 f C+5+11 H#2 4 løsninger C+ 3+5 H#2 B: Kg7-+d H#2 B: Se8-+e C+ 5+9

9 212 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr Viktor Tchepijnyi Moskva (RUS) Christopher Jones Bristol (GB) Toma Garai Van Nuys (USA) Zdenek Libis Kunstat (CZ) Alexander Hildebrand Mårsta (S) Nikolaj Zujev Klaipeda (LV) H# C+6+12 Wenelin Alaikov Sofia (BG) H#3 B: Ld1-+e c+ 5+9 Christer Jonsson Skarholmen ISl H#3 B: sbd5 C+6+11 C.J. Feather Stamford (GB} S#4 Max. C+ 4+5 Ion Murarasu Botosani (R) Serie-H#4 C+ 2+3 B: Kg1-+h1 C: Kg5~g4 og Tf5-+f4: Serie-H#3 Erich Bartel Augsburg (0} Serie-H= 13 Circe 3+3 Vaclav Kotåsovec Prag (CS) H#4 B: Be5~ C+ 3+9 Luigi Vitale S. Maria Capua Vetera (I) H#5* C+ 2+5 Verner Skovlund (+) H#6 c+ 2+9 Nils Bakke Stjørdal (N) H#2 Andernachskak B: Sg1-+f1 C: Bf2-+d2 D: Bf2-+e4 E: Sf6-+f4 M. Barth & Torsten Linss (0) 1h-+Serie-H = 3 Circe. B: Sc5-+d Henrik Juel efter Volet Kokkedal (OK) H# ". 3+3 Fers g4,d3 Gianni Donati Tilegnet Valery Liskovets Princeton (USA) H# C+ 2+3 S#3 Max. C+6+10 S#2 Max. C+ 4+3 B: Ka1~as C: Ka1~h8 D: Ka1-+h1 #9 Græs- a2,b6,c6, 7+9 Tårn- f6, Løberhopper a7,b3 Sidste 8 slag? Last 8 captures? H#2.5 (AP) 10+9

10 214 THEMA DANICUM nr (Ahues & Jensch): Forf: 1 e4? Th2! 1 Sge4? Dd8! 1 Sfe4? Dd7! Løsning: 1 Le4! tr 2 Dd5/Dc3#. 1 -Txe4/Lxe4 2 Dd5/Dc3#; 1 - Th2/Dd8/Dd7 2 Dxh2/Te6/Sxd7#. Nowotnyspærringer. Opvisning i konstruktionskunst (LL) (Heathcote): 1 c4! tr 2 Td5#. 1 - bxc4 ep/sc3 2 d4#; 1 - Dd4/e6/Le4 3 Txe7/Tb5/f4#. Solid gammel stil, med en selvspærring og tre blokader (LL). Indholdsrig, tiltrods for de få muligheder med to hvide tårne (HHe) (Hoffman): 1 Da8! Kd7/Kf7/e3/Ke5 2 c8d/g8d/e8 D/Dxe4#. ldealeruisu ngsspass for eine Rubrik in einer Tageszeitung! (HR). Mat med fire dronninger! Der er forførelser: 1 Db5? og 1 Dh5?, men åbenbart ikke værd at notere {LL). Forfatteren har i sin bog ikke anført disse forførelser, så det er forfatterens valg. Efter 1 Db5? har sort to valg: Gendrivelsen samt 1 - e4 hvorpå hvid har tre matttræk - måske derfor. løvrigt en morsom opgave! (HHe) (Mansfield): 1 Se7! tr 2 Dd5/Df5/ Dg4/De2, der følger enkeltvis efter 1 - Lxf6/Lxg3/Sxg3/Sxf2. Varianten 1 - Lg5 parerer alle trusler, men tillader 2 Dxh1 #. Fleck med fire trusler og ingen dualer (LL). Smuk enkel fremstilling af temaet {HHe) (Shire): 1 Le6! træktvang. 1 - a5/lb2 /Lc1 2 Lxa3/Lc3/Ld2#; 1 - Lxb4/b5/Kb5 2 Dxb4/Txa3/Ld7# Fin økonomi. I tre varianter benyttes både et direkte og et indirekte batteri (LL)... der ikke kan se skinspillet. Det kan jeg heller ikke, så der er nok ikke anden udvej end at beklage fejlen.!øvrigt ganske megen indhold (HHe) {Knuppert): Løsn. 1 Sf8! tr 2 Sxd7 + Sxd7 3 Dxd5#. 1 - Sc7 2 Dc3 + d4 3 Dxg3#; 2 - Kd6 3 La3#; 1 - dxc6 2 De3 + Kd6 3 Se8#; 1 - Lc4 2 De7 + Kd4 3 De3#; 1 - Lf3 2 Lb2 + Kf4 3 Dc1 #. Efter de første skridt i 60'erne med kombinationstretrækkere, kastede Knuppert sig over de logiske temaer, især Dresdner. Denne tilbagevenden til min egen fold er særdeles lovende, og vistnok forfatterens første studie i selvblokader, som der er hele fem af! Selvfølgelig skal læserne også fornøjes med en logisk detalje - en hvid romer: 1 Le3? tr 2 De7#. 1 - Sc7 2 Dc3 + d4 3 Dxd4#, men 2 - Kd6 3 Lc5 + Kc6! Også forførelsen 1 Db4? Sc4! bør noteres, den hænger lidt sammen med løsningens 1 - Lxc4. Tak for tilegnelsen (LL). De fire blokader er fjernblokader! (HHe) (Kuligin): 1 Sg7! truer 2 Dh6+ Kxh6 3 Le3#. 1 - Kf6 2 Dh4+ Kxe5 3 Dd4#; 1 - Sf2 2 Lxf2 Kf6 3 Lh4#; 2 - g1 D 3 Dh4#. Meget effektfuld, når altså den svære nøgle er fundet (HCH). Henledningen 2 Dh6 + er simpelthen den største fryd (SM). Tre modelmatter, ingen hvide bønder og sk mat på forsl<:ellige felter. Man må dog kunne nyde en sådan sød lille opgave (LL). Lars har sendt flere eksempler på modelmatopgaver med materialet DLSS. Vi bringer 7873, som er blevet en klassiker L. Knotek 1 PR UJCS 1948 #3 c Dh4! c3 2 Lxc3 Kb1/Kd1 3 De4/Da4#. 1 - Kd2 2 Df2 Kc2 3 Sc3#; 1 - Kxb2 2 Dxc4 Kb1 3 Da2# (Larsen): 1 Tg5! tr 2 SgB+ Kxd5 3 Se7#. 1 - Lxd3 2 Db2 -/Th4 3 Txe6/ Txf5#; 1 - exd3 2 Dg3 - /Sd - 3 Sg4/ Sxf3#; 1 - Sc6 2 Sxe4 + Kd5 3 Sc3#; 1 - Th4 2 Dg3 + Tf4 3 Sg4#; 1 - Tg4 2 Dxg4 og 3 Dg3/Dxe4#. I skinspillet besvares 1 - Tg4 med 2 Sxg4+. Inspireret af Ahues' og navnlig Shires totrækkere med binding af sort forsvarsbrik i flerfasede totrækkere {LL). Vil man se på bindinger, så er det her det sker! (HHe) (Nikitin): 1 Tc3! Ke5 2 Td3 Kf5 3 Td5#; 2 - d5 3 Te3#. Det er ikke bare noget, man gør på 5 minutter (EH). Rigtig THEMA DANICUM nr fiks og ret drilagtig miniature. Vi gamle drenge i DSK erindrer klubbens TT omkring med krav om sort træktvang i både 2. og 3. træk er inspireret af tematurneringen (LL) Lars Larsen 2 HO Schak. Nederland 1963 #3 c Sxf2! træktvang. 1 - Lb4/Lc3/Ld2/Le1 2 Tb6/Tc6/Lf4/Th1! Forf. 1 Lf4? f1 S! En anden opgave med samme ide, som i Nikitins opgave, er Det er dog ikke nogen forgænger (HHe) E. Brunner Deutsche Schachblåtter Lb6! Kd3 2 Tc5 Ke3 3 Tc3#. 1 - Kb2 2 Ld4+ Kb1 3 Ta1#. #3 C (Rachel: 1 Dxf4! truer 2 Df5/e5/ Txa3/b Lg5 2 Df5 og 3 e5#; 1 - Lxf6 2 e5 og 3 Df5#; 1 - b6 2 Txa3 og 3 b4#; 1 - b5 2 b4 og 3 Txa3#; 1 - a2 2 Txa2 og 3 Td2#. Flecktemaet igen (7689), men her i tretræksform. I de to første varianter ses desuden ombytning af hvids 2. og 3. træk. Desværre er nøglen temmelig forceret og svag (HHe) (Uppstrøm): 1 De3! (2 Df3#) g1s 2 Dd3 S-/Se2 3 Df3/Dxb3#. Forf. 1 De8? Th1! 1 De6? g1 Dl 1 De5? Th1! 1 De4? dxe4! Fire forførelser på e-linien, selvom nok de færreste ville forsøge De4? Truslen ændres til træktvang med et lille fortsat forsvar. Fin opgave med megen indhold (HHe) (Larsen): 1 Ta3 + Sxa3 (1 - Kxb2 2 Sc4#) 2 La5 + Kxb2 3 Lxe1 Sa-/Sc - 4 Sc4/Sd3#.1-Txa32Tc2+ Kb43Txc4#. En sand fornøjelse. Meget flot træktvangssituation (SM). Komponeret for fem år siden i anledning af en svensk nytårsturnering, som krævede bondeløse opgaver (LL). Herlig opgave! (HHe) (Backe): 1 Se8 + Kf5 2 f3 Sxf3 3 Sg7 + Kf6 4 DdB Lxd8 5 Sf2 og 6 Sxe4/ Sxg4#. Ikke 1 f3? Sd6! En frisk offeraffære {LL). 1fill.S. (Schreckenbach & Zucker): Straks 1 Te8? er pat, men også med 1 Ld6? exd6 2 exd6 e5 3 d7 e4 4 Te8 pat mangler hvid et tempo. Derfor løsningen 1 Lb8 + Ka8 2 Ld6 + Ka7 3 Te8! exd6 4 exd6 e5 5 d7 e4 6 d8l Ka8 7 Lb6#. Gav megen løserglæde {SM). I særlige tilfælde, især ved logiske #n, som min 7697 ikke kan henregnes til, er det fuldt acceptabelt at begynde med skak. En morsom flertrækker {LL). Beschåftigungslenkung, Inder und Phonix-Therna (forf.) (Olariu): Tilsigtet var 1 Sb3! tr 2 Sd4#. 1 - axb3 2 Lf1 Ke6 3 Lxh3 + Kd5 4 a3 Kc4 5 Lxd7 Kd5 6 Sa6 La2 7 Sc7 + Kc4 8 Lb5#, men desværre går også det, der skulle være en forførelse: 1 Lf1! Ke6 2 Lxh3 + Kd5 3 Sb3 axb3 4 a3 osv. som i løsningen; 3 - a3 4 bxa3 (tr 5 Sa5) Kc4 5 Lf1 + Kd5 6 Sd4-7 Sxd7; 3 - Kc4 4 Lf1 + Kd5 5 Sd4. Altså biløse/ig (lwanow): 1 Te2! tr 2 Ld5 + Kd3 3 De4+ Sxe4 4 Lc4+ Lxc4#. 1 - Ld5 2 Lc2 + (2 Lb1 +?) Le4 3 Df5 Sd2 4 Sc6 + bxc6#; 1 - Sd2 2 Lb1 + (2 Lc2+?) Se4 3 Tg8 c2 4 Dd6 + Sxd6#. Som alle selvmatter - svær (HCH). Varierende matsætninger med tre forskellige brikker samt gode motiver for valg af Lc2/Lb1 (HHe) {Gamnitzer): Som ofte før i forfatterens opgaver, er der en skadelig hvid brik. Uden hte4 spilles 1 Lc7 og 2 Dxe7 + Lxe7#. At flytte tårnet (Te?) er for langsomt. 1 Ld6 +? Kxd6 2 Tc4 tr 3 Dxe7 +, men strander på 2 - Sxc4! Løsning: 1 Shg2! tr 2 Sf4+ Txf4 3 Lc7 + Txe4 4 Dxe7 + Lxe7#. 1 - Txg2 2 f7! (tr 3 Dc6+ bxc6 4 Lf6+ Kd6 5 Lxe7+ Lxe7#) 2 - Sd4 (3 Dc6 +? Sxc6!) 3 Lxd4+ Kd6 4 Lc5 + bxc5

11 216 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DAN/CUM nr Tb6 + Dxb6#. Forfatteren kalder Dc6/ bxc6 og Lc5/bxc5 for Kraft-Masse-Transformation, hvilket må tolkes derhen, at den hvide kraft, der skal dække c6 og c5, konverteres til sort blokade. Forsøgene 1 Sd5? strander Tg2/Th2! og 1 f7? Txf7 2 Shg2 (tr 3 Sf4+) på 2 - Df1! Unægtelig noget kompleks (HHe). Imponerende! Det tog lang tid at finde løsningen (HCH). Meget svær (LL) (Smotrov): 1 Dd1 +? Lxd1 + 2 Kf4? Derfor først 1 De2+! Kg1 2 Lf2 + Kh2 3 De5+ Kh3 4 Df5+ Kh2 5 Df4+ Kh3 6 Dg4+ Kh2 7 Lg3+ Kg1 8 Lf4+! Kf1 9 Dg2+ Ke110Dd2+ Kf111 Dd1+ Lxd1#. Vanvittigt imponerende, hvad denne forfatter kan lave med ganske få brikker. Efter en forholdsvis enkel manøvre, kommer man tilbage til udgangsstillingen, blot med den forskel at hl står på f4. Forfatteren har medsendt to andre versioner har en ekstra manøvre: Sc1 skal til c3 for at spærre for Lb2, og hs blokerer på f4. Og i 7877 bruges natrvttør til blokade. Jeg finder dog, at 7703 med sin enkelhed er langt den bedste (HHe) Sergej Smotrov Original S# Se2+ Kf1 2 Sc3+ Kg1 3 Dd4+ Kf1 4 Se3+ Kg1 5 Sg2+ Kf1 6 Dd3+ Kg1 7 Lf2+ Kh2 8 Dd6+ Kh3 9 Sf4+ Kh2 10Lg3+ Kg111 Dd4+ Kf112Dd3+ Kg1 13 Sce2+ Kf1 14 Sc1 + Kg1 15 Dd1 + Lxd1# Sergej Smotrov Original S# Dd4+ Kf1 2 Ne3+Kg1 3 Lf2+ Kh2 4 Df4+ Kh3 5 Df5 + Kh2 6 Ng4+ Kh3 7 Nc6+ Kh2 8 Df4+ Kh3 9 Dg4+ Kh2 10 Lg3+ Kg111 Dd4+ Kf112Dd3+ Kg113 Ne2+ Kf114Nf4+ Kg115Dd1+ Lxd1# (Gurov): A: 1 Dg4 Lf1 + 2 Kh4 fxg3#. B: 1 Df4 Lxc6 + 2 Kg4 f3#. C: 1 Sh6 Le2+ 2 Df5 f4#. D: 1 De4 Le2+ 2 Kf4 fxe3#. En svær lille "Albino" (HCH). sk på fire forskellige felter i matterne. Indholdsrig, men et minus, at Le2 + gentages (LL). Man kan tilføje, at også sd bindes på fire forskellige felter. God opgave (HHe) (Vieira): A: 1 Kc3 Se5 2 Dc4 Sxc4#. B: 1 Kxd5 Sd3 2 Dc5 Sxc5#. Også en "sværvægter" (HCH). Det ses let (for den, som læser om strategierne), at denne harmonerer fint med mine eksempler i artiklen om indirekte binding. Tilskyndet af redaktørens forhåndskommentar løste jeg straks - med tilhørende besvær! - og nød originaliteten. Godt, at nogle søger nye veje! (LL) (Karpati): 1 Tb2 Tb5 2 Tb3 cxb3 3 axb3 Txa5# og 1 Txc3 Tb1 2 Tb3 Tb2 3 Tb4 Txa2#. Morsom; friske, gode ventetræk. Et begreb, som var på mode for nogle år siden, som en WCCT udløber (LL)... og ventetrækkene ses her hos både hvid og sort (HHe) (Makaronez & Shifrin): A: 1 Sc6 Lh5 2 Kd4 Lf6+ 3 Kd3 Sf2#. B: 1 Tc6 Ld8 2 Kc4 Sxd2 3 Kc3 La5#. Særdeles tiltalende; fint spil og overraskende linier: a8-h 1, f6-c3 og g6-c2 (LL). Gode præventive spærringer på c6 (HHe) (Jonsson): A: 1 dxe1t Ta4 (Tf2 +?) 2 Te6 Tf4+ 3 Ke5 Sd3#. B: 1 dxc1 L Ta7 (Tf2 +?) 2 Lh6 Tf7 + 3 Kg5 Sf3#. Fein gemacht! (HR). Effektivt hvidt tårn. Økonomisk (LL). I begge løsninger undgår hvid vejen over f2, da skakken ville tvinge sk til at spærre for blokadebrikken. Elegant konstruktion (HHe) (Wiehagen & Linss): A: 1 - Tf1 2 Tg4 Tf4 3 Sc6 Tb4 4 Tc4 Tb5#. B: 1 - Lf2 2 Lh2 Lg3 3 Lc6 LbB 4 Ld6 La7#. 2-mal s/w Bahnung (EB). To smukke baninger, hvor først sort baner vej for hvid - derefter hvid for sort. Dette set før, men de indledende træk Tf1 og Lf2, hvor hvid så at sige må på den rigtige side af sorts baningsbrik, er meget originalt og vist ikke set før. Meget vellykket ide og konstruktion - bravo! (HHe) (Jonsson): A: 1 Le5 Sc4 2 Lb2 Sd4 3 Te7 Sxe6 4 Sd7 Sxd6#. B: 1 Lf5 Sd4 2 Lc2 Sc4 3 Sg6 Sxd6 4 Se7 Sxe6#. Echo mit Entfesselung (EB). Alt synes perfekt; men jeg kan nu bedst lide det sorte spil. Det hvide virker mekanisk (LL). Jeg er enig med Lars mht. det hvide spil, men læg også mærke til motiverne for rækkefølgen af de hvide træk (HHe) (Krawczyk): 1 g5 Ld1 2 Kg6 f3 3 Kh5 Lxg5 4 g6 f4# og 1 Kf7 Le3 2 Kg8 f4 3 Kh7 Lxg6 + 4 Kh6 f5#. schonss Echo (EB). Noget af en hård nød - lang tid gik med en centrumsløsning, men der er et felt for meget! (SM). Når man både på papir og brættet søger at agitere for batterier, kan man da kun tage sådan en H# til sit hjerte (LL) (Fiebig): 1 Kb7 Lg1 2 Kc6 Lc5 3 Kd5 Ld6 4 exd6 e7 5 Ke6 Kg4 6 d5 e8d#. ldealmat EineArt Herlin mit Opter, trotzdem etwas mager (EB). Rart at se, at trækfølgen bliver entydig ganske "af sig selv" (LL). Pænlille opgave, men desværre er de første træk også ret åbenlyse (HHe) (Heinonen): 1 Le2 Dxd3 2 Kb2 Dxe4 3 Lc4 Dxe7 4 Dd3 Kg7 5 Kc3 Kf6 6 Kd4 De5#. Svær, men morsom slutning med de sidste 4 kongetræk, hvor de som kampklare boksere på vej mod ringmidten bliver stoppet af "Kamplederen" (HCH). Hverken hkc3 eller skf6 går, så de mødes på halvvejen (HJ). Schwieriges Entgegenkommen der beiden Konige um zum ldealmatt zu gelangen (EB). De tider er forbi, da opgaver udelukkende bedømtes efter løsningsvanskelighed; ellers ville denne brandhamrende gnistrende knasende H# få en særlig førstepræmie (LL). Forf. angiver 7713(v): hkh8-h7 og H#6,5. Med materialet hk+hd og sluttende med idealmat, er det en forbedring af den tidligere længderekord: 7878 J. Csåszår, MAGYAR SAKKV. 1945: Ka1 De7 - Kf8. H#6 (HHe) (Ersek): A: 1 fxg5 2 Kxf4 3 Te3 4 Lb3 5 Le6 6 Lg4 og g3#. B: 1 Lxe7 2 Kxe4 3 Kf5 4 Kxg6 5 Kh5 6 g6 og g4#. Verstellung Opferwechsel (EB). En hvid officer slås overraskende (HJ), men ellers uden noget egentligt indhold (HHe). - 2x3 p (Hildebrand): A: Sk. 1 - Sg7#. Løsn. 1 e5 5 e1l 8 Le7 Sg7#. B: Sk. 1 - Tf8#. Løsn. 1 e5 5 e1s 8 Sf7 Te6#. Pæn konstruktion (HJ). Exzelsior 2-mal mit schonern Umwandlungs- und Mattwechsel. Einfeines StOck! (EB). Ideelt ville det være, om matten i A også blev ændret, men det ville nok være for meget at forlange. Fin opgave (HHe). - 2x2 p (Zander & Glass): 1 Tc2! Lxc5 2 Ld4 Lf8 3 Le6 Lxb4 4 Tc7 + Le7 + 5 Kh5 b4 6 Lg4 Le8#. Einfache MattfGhrung mit zwei recht netten, echoartigen Schlusswendungen (EB). Uventet nøgle (HJ). - 3 p (Hansen): 1 La6 h5 2 Txb5 + Kxa6 3 Tb6 + Lxb6 4 Sc3 + La5 5 Ka4 Ld8 6 c7 Lf6 7 Db3 Lxc3 8 d4 Le1 9 Sd2 b5#, men desværre biløselig, f.eks. 1 Tb5 + Ka6 2 Txc5 b5 3 Txb5 Lxf2 4 Tb7 + Ka5 5 Txb4 La7 6 Ka3 Lg1 7 Txb2 La7 8 Lb3 Lg1 9 Sc5 Lxc5# p K. Erik Hansen S#9 Max La6 g5 2 Tb5 + Kxa6 3 Tb6 + Lxb6 4 d6 Ld8 5 Sc3 + La5 6 Ka4 Ld8 7 c7 Lf6 8 Tb3 Lxc3 9 bxc3 b5#. Håber, at denne holder (Backe): A: 1 Te4 Nc3+ 2 Kd4 Nb1#. B. 1 Tb6 Lc3 2 Kc5 Le5#. C: 1 Tf4 Tc3 2 Ke4 Td3#. Spærringer: S for L, LIT og T/S (HHe). Dreimal Verstellung, zwar altbekannt aber nichtsdestotrotz immer wieder hgbsch anzusehen (EB). Flotte cykliske batterier (HJ). 3xBrennpunkt c3! (HR). Dejlig opgave med fin åben stilling og gode matbilleder midt på brættet. En lille skønhedsplet er det måske, at hn kun virker som springer i B (HHe). - 3x2 p -.

12 218 THEMADANICUMnr.96 THEMADANICUM nr (Saukkola): 1 Ke8/Df2/Th2/Th3/Lh2 /Lf3/Sh2/Sh6/a2 Ke6 2 Kd8/De1/Tg2... a1s Kd7(1a4)#. 8-mal RGckkehr und 1-mal die witzige S-Umwandlung. Ein gut gelungener Task (EB)". Bravo!! (GN). Bonden kan ikke switch'e back og giver den bedste løsning (HJ). - 8x1 p (Heinonen): Inspireret af 7411 vises her hele fire tempotræk, hvoraf to dog blot er frem og tilbage med st. 1 d3! Sc6 2 d4 Se5 3 dxe5 Sf6 4 exf6 Tb8! 5 fxg7 f6! 6 gxh8d f5 7 Df6 Ta8! 8 Da6 bxa6 (HJ). - 3 p (Juel): Sidste træk var f2xg1 T +, så sort har slået a7xb6xc5xd4xe3xf2xg1, h7xg6 og hlf1 på f1. Hvid slog c2xd3, d2xe3, slf8 på f8 og sth8 på 8. række, så hbh2 må have slået h7xtg8 = D. sd må på plads før dette slag kan retraheres, så den fremkaldes ved uslag på d3. sk kan endnu ikke føres på plads, da ingen brik kan skærme på f8; først efter at hb er retraheret til h5, kan sk retraheres til g8 og senere bringes på plads ved urokade. Efter retraktion af h7xg6 kan både hta1 og hlc1 føres på plads; feltfarven viser, at hlc1 faldt på g 1. Først nu kan d2xe3 retraheres, og returvejen er fri for sba7. De sidste 6 slag var altså f2xlg 1=T +, c2xdd3, h7xtg8 = 0, h7xtg6, d2xte3 og e3xbf2. I tilgift er første og sidste træk af sk bestemt: 0-0 og Kh6-h p Mellemstilling Favoritter: H.C. Hansen: 7700, 7702, 7713, Henrik Juel: 7713, 7718, Sven Michelsen: 7692, 7712, Lars Larsen: 7686, 7691, 7692, 7705, 7707, Grundet stor arbejdsbyrde indenfor sit civile erhverv har Holger Helledie bedt om at blive fritaget for hvervet som originalredaktør. Derfor vil den ansvarlige redaktør fra det kommende nr. 97 overtage jobbet og beder forfatterne fremover sende originalopgaver og korrektioner til Leif Schmidt. Holger Helledie has in his civilian job tao much to do, therefore he would like to be released from the task as the originals editor. In the future please send your originals and corrections to Leif Schmidt, RaadmandBillesvej 25, DK-2610 Roedovre, Denmark. Holger Helledie hat in seine bgrgerliche Stellung zu viel zu tun, deshalb wunscht er ais Originalredakteur abzutreten. In Zukunft bitten wir Sie Originalproblemen und Korrektionen nach Leif Schmidt, Raadmand Billesvej 25, DK-2610 Roedovre, Dånemark zu schicken. LØSER TURNERINGEN Dir. opg S#+ H# Fant. opg lalt I 1999 I Total MAXIMUM nr (25) Pia Vissing Andersen (00) Erich Bartel, D. EB (05) Niels Danstrup (08) Henning Dysted HD (16) Juris Grudulis, LV (04) Børge Hansen (03) Erik Hansen EH (05) H.C.Hansen HCH (01) BentO.Kristensen (03) Kjeld Larsen (03) Lars Larsen LL (17) Michelsen, Sven SM (01) Gerhard Naujoks, S. GN (12) Harald ROdiger, D. HR (07) Steen Vestergaard (03) Sven-Arne Wallin. S ) Johannes Kohtz & Carl Kockelkorn HO Palamede-Turn. Paris er komponeret af det kendte makkerpar Johannes Kohtz ( ) og Carl Kockelkorn ( ). Opgaven viser KD-baning og blev sammenlignet med præstationen at bestige Mount Everest! I DIE SCHWALBE findes flere forsøg på at nå det maksimale trækantal med KD-baning. Fra mellemstillingen kan fremadspillet have været: 1.. exf2 + 2 Kf1 Te3 3 dxe Ld2 Sc6 5 Lc3 Se5 6 Td1 Sg6 7 Td6 Sh8 8 Tg6 hxg6 9 Le5 Kh7 10 Lh2 Kh6 11 h5 Kg5 12 h6 Tg8 13 h7 De8 14 hxg8d Df8 15Dh7Dg8 16Dh3Dh7 17Lg1Dh4 18a3 De4 19 Dh7 Dd3 20 Dg8 Kh6 21 De8 Kh7 22 cxd3 f2xg1t +. Tre af vore medlemmer når denne gang de magiske 600 point og dermed en bogpræmie. Det er Bent 0. Kristensen, Niels Danstrup og Lars Larsen for 17. gang. Vi gratulerer alle tre! Hæftets bedste løser blev Steen Vestergaard med 157 point. Det bliver spændende at se om han kan indhente Grudulis. #5 c Kh5! La2 2 Kh6 Lc4 3 Kh7 Lb5 4 Kh8 Lxc6 5 Dh7#. Det sorte tårn c2 kan ikke flytte, for det skal dække felterne c3 og f2, ellers sætter Sd1 mat. Har du forslag til en klassiker, så send den til redaktionen.

13 220 THEMA DANICUM nr.96 THEMA DANICUM nr Temakravet var opgaver, hvor diagramstillingen kun indeholdt de to konger. Der indkom 19 opgaver fra 12 forfattere, heriblandt desværre kun en enkelt dansker. Fire opgaver udgik pga. forskellige fejl, og blandt de resterende har jeg her medtaget hver forfatters bedste bidrag. De fleste er næsten umulige at teste, så der kan meget vel være flere fejl Mark Kirtley Alpine, USA Tilføj 3 B, S# Noam Livnat Lev-Hashomron, IL Tilføj ht og st, S#5.5 Max. I de første opgaver skal man tilføje nogle brikker, så der opstår en opgave med den angivne fordring. Hos Kirtley, 7880 tilføjes hbg7, sbg3 og sbh5; herefter kan hvid fremtvinge selvmat med 1 g8d g2 + 2 Kg1 Kh3 3 Dg5 h4 4 Dh5! Kg3 5 Df5 h3 6 De4 h2#. 1 - Kh3 2 Dg5 g2+ 3 Kg1 osv. (efter 2 - h4 er der dual med 3 Kg1,Dh5). Hos Livnat, 7881 tilføjes hth5 og sth8, og man har en selvmat-maximummer (hvor sort stedse skal gøre sit længste træk) med sort i trækket og denne løsning: Kh6 Tf1 3 Tg5 + Kf7 4 Tf5 + Txf5 5 Kh7 Ta5 6 Kh8 Th5#. (Hvis fordringen var i 6.0 træk med hkf4, ville rokaden have været ulovlig). Olin, 7882 er i det spøgefulde hjørne. Hvis der tilføjes hba6 og hbd6, kan sort blive pat i 3. træk: 1 Kc8 d7 + 2 Kb8 d8s 3 Ka8 Sc6 =. Men dette er blot en forførelse, for med græshopper (der ad dronningelinier hopper over en brik) fås en længere hjælpepat: Tilføj sga6 og sgd6; 1 Gd8 Kg6 2 Gh6 Kg7 3 Ghf8 Kf6 4 Ke8 Ke6 =! Per Olin Esbo, FIN Tilf~j.brikker på a6 og d6, længst mulige H= Paul Raican Tulcea, R Længden af korteste BP? B: Anti-Andernach Raican, 7883 har ladet sig inspirere af den bekendte opgave fra N.Y. Clipper 1895, hvor Sam. Loyd viste, at fra partiudgangsstillingen kan alle 30 ikke-konger slås væk på 17.0 træk: 1 c4 d5 2 cxd5 Dxd5 3 Dc2 Dxg2 4 Dxc7 Dxg1 5 Dxb7 Dxh2 6 Dxb8 De5 7 Dxc8 + Txc8 8 Txh7 Dxb2 9 Txh8 Dxa2 10 Txg8 Dxd Kxd2 Txc1 12 Txg7 Txb1 13 Txf7 Txf1 14 Txf8+ Kxf8 15 Txa7 Txf2 16 Txe7 Txe Kxe2 Kxe7. Forfatterens bidrag kommer i del B, hvor betingelsen Anti-Andernach indebærer, at brikker, der trækker uden at slå, skifter farve (bortset fra kongerne). Her tager det mærkeligt nok stadig 17.0 træk: 1 d4( =sb) d6( = hb) 2 Dxd4 Dxd6 3 Dxa7 Dxh2 4 Dxb8 Dxg2 5 Txh7 Txa2 6 Txh8 Txb2 7 Txg8 Txc2 8 Txg7 Txc1 + 9 Kd2 Txb1 10 Dxb7 Lxb7 11 Txb1 Dxg1 12 Txf7 Dxf1 13 Txf8 + Kxf8 14 Txb7 Dxf2 15 Txc7 Dxe Kxe2 Ke8 17 Txe7 + Kxe7. De næste opgaver fordrer, at man ved at tilføje de angivne brikker danner et såkaldt Illegal Cluster, hvilket er en illegal stilling, der bliver legal når der fjernes en vilkårlig brik (bortset fra en konge). Løsningerne er angivet til slut i dommen, så læseren selv kan prøve kræfter med opgaverne af Varnholt, 7884 og Donati Betingelsen Einstein indebærer, at en brik bliver stærkere når den slår: En slående B forvandles til S af samme farve lige efter slaget, S forvandles til L, L til T og T til D. Tilsvarende bliver en brik svagere, når den trækker uden at slå: D forvandles til T, T til L, L til S og S til B. En slående D og en ikke-slående B forvandles ikke, og det samme gælder kongerne. Den normale bondeforvandling er afskaffet, til gengæld kan man godt have bønder på 1. og 8. række Jorg Varnholt Gutersloh, D llleg. Cl" tilføj 9 hl 2 løsninger Janez Nastran Domzåle, Slovenien H#3 2 løsninger C+ Sentinelles Gianni Donati Princeton, USA Tilegnet DLB llleg. ci., Einstein Tilføj 5 hvide A: D. B: L. C: B Ronald Turnbull Thornhill, GB -hs, H#1 Transmuterende K B: skc2~c3 Vi har allerede mødt nogle sære betingelser, men det bliver værre endnu. Sentinelles indebærer, at hver gang en officer trækker, tilføjes en bonde af samme farve på det forladte felt (dog ikke på 1. og 8. række, og ej heller hvis der allerede findes 8 bønder af farven). Opgaven af Nastran, 7886 har løsningerne 1 Kg5( + sbf6) Kg2( + hbh3) 2 Kh5(+sBg5) Kh2(+hBg2) 3 Kh4(+sBh5) g3# og 1 Kg6( + sbf6) Kg4( + hbh3) 2 Kh6 (+sbg6) Kg3(+hBg4) 3 Kg5(+sBh6) h4#. Betingelsen transmuterende konger indebærer, at en konge, der står i skak, trækker som den skakgivende brik. Hos Turnbull, 7887 skal man først retrahere et hvidt og et sort træk, derefter fører et sort og et hvidt fremadtræk til at sort står mat. A: -1 Kf2xSe4 Sd2xTe4+, 1 Kd1 Te1#. B: -1 Kb1xDe4 Dc4xLe4 +, 1 Kb3 Lc2# (2 Dxc2?? er en illegal selvskak). Opgaven er version af forfatterens HO, VARIANT CHESS TT, 1997 (Kb5 - Ka3 B: hkb5~a5, samme fordring og betingelse), der ligeledes viser aluslag Stephen Emmerson Reading, GB H#6 på kongefløjen Sentinelles Ultra-Angevines Betingelsen Sentinelles Ultra-Angevines indebærer bondetilføjelse som i Sentinelles, men kræver desuden at alle stillinger skal være partimulige (bortset fra at i bevispartiet er kongerne ukongelige). Opgaven af Emmerson, 7889 har flere forførelser: 1 Kg2 Ka2 2 Kg3( + sbg2) Kb3( + hba2} 3 Kg4( + sbg3) Kc4( + hbb3) 4 Kg5( + sbg4) Kd5(+hBc4) 5 Kg6(+sBg5) Ke6(+hBd5) 6 Kg7( + sbg6} og nu ville 6 - Kf7( + hbe6) give mat, da sk ikke kan trække (f.eks. 7 Kh8( +sbg7) ville indebære en illegal stilling der kræver 11 sorte bondeslag, men der mangler kun 10 hvide brikker), hvis ikke 6 -Kf7( + hbe6)?? havde været en ulovlig selvskak, idet 7 Kxf7( +sbg7)! fører til en legal stilling (nu mangler 11 hvide brikker). 1 Kh2 Kb2 2 Kh3(+sBh2) Kc3(+hBb2) 3 Kh4( + sbh3) Kd4( + hbc3) 4 Kh5( + sbh4) Ke5(+hBd4) 5 Kh6(+sBh5) Kf6(+hBe5) 6 Kh7( + sbh6) Kg7( + hbf6) går heller ikke; ganske vist kan sk igen ikke trække, men han står slet ikke i skak, da Kxh7( + hbg7)

14 222 THEMA DANICUM nr. 96 THEMA DANICUM nr ville føre til en illegal stilling (10 sorte bondeslag, men kun 9 manglende hvide brikker). Så løsningen bliver: 1 Kh2 Kb1! 2 Kh3( +sbh2) Kc2 3 Kh4( +sbh3) Kd3 ( + hbc2) 4 Kh5( + s8h4) Ke4(+ hbd3) 5 Kh6( +sbh5) Kf5( + hbe4) 6 Kh7( +s8h6) Kg6( + hbf5)#. Nu kan sk igen ikke trække, selv Kxg6( + s8h7) er klart illegalt, og han står i skak, da Kxh7( + h8g6) er legalt. Ekstrabetingelsen om at matten skal ske på kongefløjen er desværre nødvendig for at undgå biløsninger som 1 Kg2 Ka2 2 Kf3 ( + sbg2) Kb2( + hba2) 3 Ke4( + s8f3) Kc3 ( + hbb2) 4 Kd5( + sbe4j Kc2( + hbc3j 5 Kc5(+sBd5) a4 6 Kc4(+sBc5) b3#. Mine favoritter var opgaverne af Olin, Varnholt, Donati, Turnbull og Emmerson. Bogpræmien tilfalder Jorg Varnholt. My favorites were the problems by Olin, Varnho/t, Donati, Turnbul/, and Emmerson. The smal/ book prize is awarded to Jiirg Varnholt. Foruden alle de medtagne forfattere takkes også Erik Hansen, Unto Heinonen og Juraj t.orlnc for deres bidrag. En særlig tak til Ronald Turnbull for domsberetningen fra VARIANT CHESS's tematurnering, hvor man forlangte opgaver med 2 brikker (ikke nødvendigvis konger). 7884a. LØSNINGER b I løsning 7884a kan man ikke flytte hlg3 til g4, da denne stilling er legal med dette retrospil: -1 Lf3xBg2 g3-g2 osv. I løsning 7884b kan man ikke flytte gruppen hle1, e3, f2, g3 mod NV, for så bliver stillingen legal:-1 b7xa8=l+ Kg1xSh1-2Sf2-h a b. 6+1 Stilling 7885a er illegal, da den normale bondeforvandling ikke findes i Einstein; Bg7xf8 ville give en hs på f8, og Bg7-g8 ville give en hb på g8. Stilling 7885b bliver legal, når hlf2 fjernes, med sidstetrækket Sf2xh1 =L+, og når<td-g1 fjernes (f.eks. Ta1-h 1 = L+ J. 7885c. I stilling 7885c står sk i illegal skak fra hbf1, men når hbd2 fjernes, bliver stillingen legal med sidstetrækket Sd2- f 1 =B+; ifølge forfatteren gælder noget tilsvarende, når en anden ikke skakgivende B fjernes; men del C er vistnok ukorrekt, da stillingen efter fjernelse af hbe3 stadig synes illegal. opslagstavlen ved Danny Kristiansen Patrick Of HUll Hull Times 191S = catssa' # es+ oxcs 2 Tb4+ CXb4 3 Dd4+ LXd4 4 LXd4+ KXC6 S Lb7 + KXb7 6 Sd8+ Kc8 7 Sc6+ Kd7 8Sb8+ Kd6 9 Td8+ Ke7 10 SC6+ Kf7 11 Td7 + Kg6 12 Se7+ Kf7 13 SdS+ Kg6 14 Sf4+ Kh6 1S Lg7+ Kh7 16 Lf6+ Lf7 17 TXf7 + Kg8 18 Tg7 + Kf8 19 Sg6+ Ke8 20 Tg8+ Kd7 21 ses+ Kd6 22 Td8+ KCS 23 Le7+ Kb6 24 Tb8+ KaS zs sc6+ KXa4 26Txb4+ Ka3 27 Sd4 Sb3+ 28TXb3+ Ka4 29 Tb4+ Ka3 30 Tc4+ es 31 LXCS#. God moves the player, he in turn the piece. But what god beyond God begins the round Of dust and time and sleep and agonies? Cb11s Jorge Luis Borgøs T.R. Dawson Stratford Express 1938 Hvid vinder Losing Chess Sd6 Lxd6 2 Kf3 Lxh2 3 Sg1 Lxg1 4 Lg2 Lxd4 5 Df6 Lxf6 6 Lf1 Lxh4 7 Kf2 Lxf2 8 e3 Lxe3 9 La6 med gevinst. Hvidt tempospil. Tips til nettet Det KongeligeBibliotek i Haag er som bekendt i besiddelse af Van der Linde+M. Niemeijers skaksamlinger.det skakbibliografiskestandardværk "BIBLIOTHECA VAN DER LINDE NIEMEIJERIANA" fra 1955 findes on-line. Fotografier fra biblioteket, plakater med skakmotiver, portrætter af forskellige skakpersonligheder + masser af historiske data. intro-en.html Filatelister blandt skakfolket er beriget med dennefremragendesite af Colin Rose, Australien - Chess on Stamps. "Problemschachein Hobbyftir das ganzeleben", Friedrich Chlubna præsenterer to af sine skakproblemer samt sælger sin bog "SCHACHFUR NUSSKNACKER".

15 224 THEMA DANICUM nr.96 Fra vort medlem i Silkeborg Jens Bæk Nielsen har vi modtaget flg. opgave Jens Bæk Nielsen Original Debut DSK sender de bedste ønsker og gratulationer til den kendte norske probiernist, Karl Skogsenden, Lindås der fylder 85 år den 1. november Skogsenden har en enkelt opgave i FIDEalbum /97 som vi her bringer. Opgaven viser fem blokader på c4 med alle briktyper, heraf er de tre blokadeinteferenser: 1 - Sc4/Lc4/dxc4. Løsning: 1 Txb6 tr 2 Tc6#. 1 - Kxc4 2 Tbxb4#; 1 - Sxc4 2 Sa6#; 1 - Dxc4 2 De7#; 1 - Txc4 2 Sb3#; 1 - p(<c4 2 Ta5#; 1 - Lxc4 2 axb4# Karl Skogsenden 3 PR Nynorsk Vekeblad 1952 H#2 K Kalnciems Skak 3+6 Løsningen er: 1 Se7 (blokerer e7 og frigør feltet d8) Kd8 (blokerer db og frigør Sb8) 2 Sa6 Sc7#. Som nævnt i TD 1999/1 26 må de samme briktyper ikke slå hinanden. Såfremt dette også inkluderer kongerne sætter man et "K" foran i fordringen. #2 c Poul Helweg Mikkelsen Apoteker, cand. pharm. Var SKAKBLADETs første problemredaktør fra Fra bogen "SPILLENES SPIL" af R.K. Kristensen 1920 har vi plukket titelopgaven. I bogen viser Niels Høeg en række kendte danske problemisters arbejde og kommentereropgaverne. 7812viserved interferenser (liniespærringer) et sort springerhjul: 1 Lh1 tr 2 Se4#. 1 - Sb4 2 cxb4#; 1 - Sb6 2 Ta5#; 1 - Sc7 2 Txc6#; 1 - Se7 2 Sd7#; 1 - Sf6 2 Se6#; 1 - Sf4 2 Dxg1 #; 1 - Se3 2 Ld4#; 1 - Sxc3 2 Dxc3#. Yderligere varianter: 1 - Dxd6 2 Lxd6#; 1 - D- 2 Se6#; 1 - Txb7 + 2 Sxb7#. Det er høje tid at indsende sine bedste skakopgaver fra perioden til evt. optagelse i FIDE-Albummet. Sidste frist Opgaverne skal sendes i fem eksemplarer i format A5 på diagram (ikke notation) samt forfatterens fulde navn, adresse samt kilde, år og evt. præmie. Fuldstændig løsning. For yderligere information om hvortil man skal sende opgaverne, ring eller skriv til Leif Schmidt.

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 #2 f c+ 4+3 Subscriptionfee for 2002 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878 #2 c+ 10+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavianmembers): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 Illegal Cluster Tilføj skdtlsb 3+0 B: Lc6~b7 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 THEMA DANICUM #3 c+ 8+6 Subscription fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 9773. Ernests Gize 2 PR Arbejder-Skak 1957 #3 C+6+11 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 9326. Vilhelm Nielsen 2 PR Berliner Schachztg. T 1869 #5 C+ 12+14 Subscription fee for 2004: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK95 3000 0006

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Klubblad nr. 1 April 2016

Klubblad nr. 1 April 2016 Klubblad nr. 1 April 2016 Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 www.oebroskak.dk Juniortræning: Mandag 15:30-18:00 Seniortræning: Mandag 18:00-19:00 Klubaften:

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie!

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie! Interne træk april 1996 årgang 32, nr. 4 God sommerferie! Interne træk april 1996, årgang 32, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Redaktion: Jens Bager Brøndby Nordvej 111, 3.h 2605 Brøndby Bjørn Enemark

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Organ for Viborg skakklub (april 2003)

Organ for Viborg skakklub (april 2003) Organ for Viborg skakklub (april 2003) Olav Dalgaards modstander, Gunnar Pedersen, har lige spillet det provokerende træk 8 b5. Olav blev fristet til at slå på e6, men blev det gjort, og hvis det blev

Læs mere

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN

31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN 31. årg. Nr. 2 20. august 2012 BRIKKEN FREM er stedet, hvor alle uanset spillestyrke er velkomne til at kigge forbi, det være sig til et uforpligtende parti eller blot til en hyggelig snak om vor fælles

Læs mere

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN 8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN SOMMER-SKAK! Siden sidste udgivelse af SKAK- POSTEN har redaktionen ligget underdrejet. Der har været meget at se til i den glade sommerog studentertid.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

8443. Ole Balslev Problemnoter 1965. #2 c+ 5+2

8443. Ole Balslev Problemnoter 1965. #2 c+ 5+2 8443. Ole Balslev Problemnoter 1965 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 200 l (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 TREMA DANICUM

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen?

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen? I dette nummer: Lederen Weekendturneringen Holdturneringen Hans Nissen Cup Klubturneringen Nordic Club Team Championship Massakren i Bilbao Nr. 6 - Hvor skal vi hen? SKAKKLUBBEN Skakklubben Centrum Bestyrelse:

Læs mere

.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig

.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig DANSK SKAKPROBLJEM KLUB ][11934.aret 1934 har fulgt i sine to Forgængeres Fodspor. Der har været almindelig Glæde over det forrige Aarsskrift, navnlig over K. Hannemanns gode A og klare Definitioner af

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c+ 12+6 Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Nr. 1 Februar Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier.

Nr. 1 Februar Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier. Nr. Februar 26 Nå, hvordan går det...? Tjae, jeg fik taget mit blodtryk, og nu tillades jeg kun at spille stille og rolige remisprægede partier. Side 2 Februar 26 Program MAR APR MAJ Sø. 5/3 K4 - Farum

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

Kvadratet (1) Hvid trækker

Kvadratet (1) Hvid trækker (1) Bondens kvadrat dannes af fire hjørner. Bondens eget felt (h6) er det første hjørne, bondens forvandlingsfelt er det næste (h1), hvorefter de to sidste hjørner bliver (c6 og c1), da der jo er tale

Læs mere

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 Subscriptionfee for 2001 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe:DEM 50 OutsideEurope: USD 35 Paymentsto postalaccount: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

7981. Hugo Knuppert RO Skakolympiaden Leipzig 1960 #2 C+ 7+5

7981. Hugo Knuppert RO Skakolympiaden Leipzig 1960 #2 C+ 7+5 7981. Hugo Knuppert RO Skakolympiaden Leipzig 1960 #2 C+ 7+5 Subscription fee for 2000 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Capenhagen640-3867

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2012 * 61. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 01 * 61. årgang DB EMT blev endnu en gang en succes klubhuset var fyldt med koncentrerede kombattanter 4 deltagere. Formandens kommentar

Læs mere