Forslag til RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 DA DA DA

2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den KOM(2010)278 endelig 2010/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer DA DA

3 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Kommissionen har med bistand fra Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål gennemgået alle ansøgninger om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er fremsendt af medlemsstaterne. Vedlagte forslag vedrører visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer. Suspensionsansøgningerne vedrørende de ovenfor anførte produkter er blevet vurderet på grundlag af kriterierne i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (jf. EFT C 128 af , s. 2). Kommissionen skønner på grundlag af denne gennemgang, at det vil være berettiget at suspendere erne for de produkter, der er anført i bilag I til vedlagte forslag til forordning. Produkter, for hvilke suspensionen ikke længere er i EU's økonomiske interesse, er trukket tilbage. Bilag I til forordningen indeholder en liste over produkter, for hvilke der foreslås suspension, eller hvis ordlyd skal ændres, og bilag II indeholder en liste over produkter, der er fjernet fra bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, og de varebeskrivelser, der skal afløses af de nye varebeskrivelser i bilag I. Foranstaltningen skal gælde fra 1. juli 2010 til 31. december 2014, så der kan foretages økonomiske undersøgelser af de individuelle suspensioner i denne periode. Suspensioner, som det i henhold til Kommissionen og Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål er nødvendigt at annullere eller videreføre, ophæves eller forlænges efter dette tidspunkt. Det er i EU's interesse at foretage hel eller delvis suspension af den fælles toldtarifs autonome er for en række nye produkter, der ikke er anført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer. Forslaget er i overensstemmelse med EU's politikker inden for landbrug, handel, erhverv, udvikling og eksterne forbindelser. Navnlig "koster" forslaget ikke noget for de lande, der har indgået en præferencehandelsaftale med EU (f.eks. GSP, AVS-ordning og (mulige) kandidatlande i det vestlige Balkan). 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål, som repræsenterer virksomhederne i de enkelte medlemsstater, er blevet hørt. Alle opførte suspensioner afspejler, hvad der blev aftalt under gruppens drøftelser. Der blev ikke påpeget potentielt alvorlige risici med uoprettelige følger. Forslaget fritager EU's industrivirksomheder for et toldbeløb på 29,2 mio. EUR om året og styrker derved deres konkurrenceevne over for virksomheder i tredjelande, der leverer færdige produkter til markedet i EU. Forslaget er i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter. Den foreslåede ændring bidrager til at bevare og oprette nye arbejdspladser i EU. Forslaget indgår i Kommissionens arbejds- og lovgivningsprogram for Forslaget vil blive lagt ud til åben høring. DA 2 DA

4 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Retsgrundlaget for forordningsforslaget er artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Subsidiaritetsprincippet finder ikke anvendelse, fordi forslaget hører under EU's enekompetence. Foranstaltningerne er i tråd med principperne om forenkling af procedurerne for erhvervsdrivende, der beskæftiger sig med udenrigshandel, og er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (C 128 af , s. 2). I henhold til artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal autonome toldsuspensioner og toldkontingenter fastsættes af Rådet, der med kvalificeret flertal træffer beslutning på forslag af Kommissionen. 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Ikkeopkrævet told svarende til et samlet beløb på EUR om året. 5. YDERLIGERE OPLYSNINGER Bilag I til forordningsforslaget indeholder en liste over nye toldsuspensioner. De udgåede toldsuspensioner er anført i bilag II. DA 3 DA

5 2010/0148 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING af [ ] om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industri- og landbrugsprodukter samt fiskevarer RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Det er i EU's interesse helt at suspendere den fælles toldtarifs autonome er for en række nye produkter, der ikke er opført i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 1255/96 1. (2) KN- og Taric-koderne , , , og for fire produkter, der for tiden er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96, bør slettes, da det ikke mere er i EU's interesse at opretholde den fælles toldtarifs autonome er for disse produkter. (3) Det er nødvendigt at ændre beskrivelsen af tolv suspensioner i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at tage hensyn til den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet. Disse suspensioner bør udgå af listen i bilaget og genindsættes som nye suspensioner med nye beskrivelser. Af hensyn til klarheden bør disse suspensioner markeres med en asterisk i første kolonne i bilag I og II til denne forordning. (4) Erfaringerne viser, at der bør fastsættes en udløbsdato for suspensionerne i bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 for at sikre, at der tages hensyn til den teknologiske og økonomiske udvikling. Det bør ikke udelukke, at visse foranstaltninger bringes til ophør før tiden eller videreføres efter denne periode, hvis der fremføres en økonomisk begrundelse herfor i overensstemmelse med principperne i Kommissionens meddelelse af 25. april 1998 om autonome toldsuspensioner og toldkontingenter 2. (5) Forordning (EF) nr. 1255/96 bør derfor ændres. 1 2 EFT L 158 af EFT C 128 af , s. 2. DA 4 DA

6 (6) Da de i denne forordning fastsatte suspensioner skal have virkning fra den 1. juli 2010, bør forordningen anvendes fra samme dato og straks træde i kraft VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I bilaget til forordning (EF) nr. 1255/96 foretages følgende ændringer: 1) rækkerne for de produkter, der er opført i bilag I til denne forordning, indsættes 2) rækkerne for de produkter, for hvilke KN- og Taric-koderne er opført i bilag II til denne forordning, udgår. Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. juli Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 5 DA

7 BILAG I Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 1 KN-kode ex Linolie med et jodtal på 190og derover, målt efter ISO-standard ex Raffineret, bleget, hydrogeneret sojabønneolie i form af flager af den art, der anvendes ved fremstilling af kosmetik ex Jojobaolie, hydrogeneret og interesterificeret, men ikke underkastet yderligere kemisk behandling eller en tekstureringsproces ex Tørrede tranebær, sødede ex ex Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker ex Samarium af renhed på 99,90 vægtprocent eller derover ex Natrium-p-styrensulfonat ex Natrium-2-methylprop-2-en-1-sulfonat ex ,6-Dimethylheptan-2-ol ex Dec-9-en-1-ol ex (Phenylmethoxy)naphthalen ex ,2-Bis(3-methylphenoxy)ethan ex Allylheptanoat ex Cobaltoxalat DA 6 DA

8 ex Dimethylmalonat ex Ethylenbrassylat ex Methyl-3-methoxyacrylat ex Allyl-(3-methylbutoxy)acetat ex ex Diethylaminotriethoxysilan ex (Dimethylamino)ethylbenzoat ex DL-asparaginsyre til fremstilling af kosttilskud(1) ex [2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanolhydrochlorid ex Chlor-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(propan-2-yloxymethyl)acetamid ex Methacrylonitril ex Ethyl-2-cyan-2-ethyl-3-methylhexanoat ex ,3 -Dimethylbiphenyl-4,4 -diyldiisocyanat ex Dinatrium-hexamethylen-1,6-bisthiosulfatdihydrat 3 % ex Chlor-4-methylsulfonylbenzoesyre DA 7 DA

9 ex Trimethylboran ex Kobberpyrithionpulver ex Fluazinam (ISO) ex Difluormethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)methyl]thio]-1H-benzimidazol ex (-)-Trans-4-(4 -fluorphenyl)-3-hydroxymethyl-n-methylpiperidin ex Flonicamid (ISO) ex [3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazin ex (2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol ex Thiopental (INNM) ex Chlormethyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octanbis(tetrafluorborat) ex (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chlor-5-fluor-pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorphenyl)-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochlorid ex ,3-Pentamethylen-4-butyrolactam ex [4 -(Brommethyl)biphenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol ex Chlor-5,10-dihydro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on ex Fosthiazat (ISO) DA 8 DA

10 ex Thiophen ex Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on ex Ethylester af [[4-[2-[[(3-ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1- yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbaminsyre ex Lysfølsom plade bestående af et fotopolymerlag på en polyesterfolie med en samlet tykkelse på over 0,43 mm, men ikke over 3,18 mm * ex ex Lysfølsom emulsion eller præparat, bestående af akrylat- og/eller metakrylatpolymerer, indeholdende 7 vægtprocent og derunder lysfølsomme syreprækursorer, der er opløst i et organisk opløsningsmiddel, som mindst indeholder 2-methoxy-1-methylethylacetat ex Polyethylentereftalatfolie i ruller belagt på den ene side med et tørt lag af en akryl-fotopolymerharpiks dækket med en beskyttende polyesterfolie ex Antirefleksmiddel, i form af en vandig opløsning, med indhold af: ikke over 2 % halogenfri alkylsulfonsyre ikke over 5 % fluorpolymer * ex Præparat bestående af en suspension i vand med indhold af pyrithionzink (INN) på: vægtprocent og derover, men ikke over 26 vægtprocent, eller 39 vægtprocent og derover, men ikke over 41 vægtprocent ex Præparater på basis af kobberpyrithion ex Herbicid indeholdende flazasulfuron (ISO) som aktiv bestanddel DA 9 DA

11 ex Præparat i form af granulat, med indhold af: gibberellin A3 på 38,8 vægtprocent eller derover, men ikke over 41,2 vægtprocent gibberellin A4 og A7 på 9,5 vægtprocent eller derover, men ikke over 10,5 vægtprocent ex Blanding af monomer af methylmetakrylat og monomer af butylakrylat i en opløsning af xylen og butylacetat, med et indhold af opløsningsmidler på over 54 vægtprocent, men ikke over 56 vægtprocent ex Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % og derover ex Blanding af divinylbenzenisomerer og ethylvinylbenzenisomerer med indhold af divinylbenzen på 56 vægtprocent eller derover, men ikke over 80 vægtprocent ex Blanding af phytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: beta-sitosteroler på 40 vægtprocent og derover, men ikke over 58 vægtprocent campesteroler på 20 vægtprocent og derover, men ikke over 28 vægtprocent stigmasteroler på 14 vægtprocent og derover, men ikke over 23 vægtprocent andre steroler på 0 vægtprocent og derover, men ikke over 15 vægtprocent ex Blanding af 2-propensyre-(1-methylethyliden)bis(4,1-phenylenoxy-2,1- ethandiyloxy-2,1-ethandiyl)ester med 2-propensyre-(2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin- 1,3,5(2H,4H,6H)-triyl)tri-2,1-ethandiylester og 1-hydroxycyclohexylphenylketon, opløst i methylethylketon og toluen ex Blanding af urethanakrylater, tripropylenglycoldiakrylat, ethoxyleret bisphenol A-akrylat og poly(ethylenglycol) 400-diakrylat * ex Blanding af fytosteroler, ikke i pulverform, med indhold af: 75 vægtprocent steroler eller derover ikke over 25 vægtprocent stanoler til brug ved fremstilling af stanoler/steroler eller stanol/sterolestere (1) DA 10 DA

12 ex Blanding af primære tert-alkylaminer ex Oligomert reaktionsprodukt, bestående af bis(4-hydroxyphenyl)sulfon og 1,1 - oxybis(2-chlorethan) * ex Polyethylen, i form af granulat, med en densitet på 0,925 (± 0,0015), et smelteindeks (melt flow index) på 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), bestemt til fremstilling af blæst folie med en sløringsværdi på ikke over 6 % og brudforlængelse (MD/TD) på 210/340(1) ex Ikke-hydogeneret 100 % alifatisk harpiks (polymer) med følgende kendetegn: flydende ved stuetemperatur fremstillet ved kationisk polymerisering af C 5 -alkenmonomerer med en antalsvægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mn) på 370 (± 50) med en massevægtet gennemsnitsmolekylvægt (Mw) på 500 (± 100) * ex Hvidt pulver af 1,2-ethandioldimethakrylat-methylmetakrylat-copolymer med partikelstørrelse ikke over 18 µm, uopløseligt i vand ex Diallylftalatprepolymer, i form af pulver ex Copolymer af poly(ethylentereftalat) og cyclohexandimethanol, med indhold af cyclohexandimethanol på over 10 vægtprocent ex Polydimetylsiloxan, også polyethylenglycol- og trifluorpropylsubstitueret, med metakrylatendegrupper ex Profiler af poly(vinylklorid) af den art, der anvendes til fremstilling af spunsvægge og beklædninger, med indhold af følgende additiver: titandioxid poly(metylmetakrylat) calciumkarbonat bindemidler ex Reflekterende folie, bestående af flere lag, herunder: poly(vinylklorid) DA 11 DA

13 polyuretan, forsynet på den ene side med mærker mod forfalskning, ændring eller udskiftning af data eller kopiering og på den anden side et lag med glasmikrokugler et lag indeholdende et sikkerhedsmærke og/eller et officielt mærke, som skifter udseende efter betragtningsvinklen aluminiummetallisering og klæbemiddel, på den ene side dækket med en slipfolie ex ex Polyesterfolie: på den ene side belagt med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 C eller derover, men ikke over 200 C, og en beskyttende polyesterfolie og på den anden side eventuelt belagt med et trykfølsomt akrylklæbemiddel eller med et varmefølsomt akrylklæbemiddel, der mister klæbeevnen ved en temperatur på 90 C eller derover, men ikke over 200 C, og en beskyttende polyesterfolie ex Polytetrafluorethylenfolie af tykkelse 110 µm eller derover med en elektrisk overflademodstand mellem 10 2 og ohm, bestemt ved metoden i ASTM D 257 belagt på den ene side med et trykfølsomt akrylklæbemiddel ex Polytetrafluorethylenfolie af tykkelse 100 µm eller derover med brudforlængelse ikke over 100 % belagt på den ene side med et trykfølsomt siliconeklæbemiddel * ex * ex Sort poly(vinylklorid)folie: med en glans på over 30 grader som bestemt ved ASTM D også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie DA 12 DA

14 * ex Transparent selvklæbende folie af poly(ethylentereftalat): uden urenheder eller fejl belagt på den ene side med et akrylbaseret trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttende folie og på den anden side med et antistatisk lag af en ionbaseret organisk cholinforbindelse også med et printbart, støvtæt lag af en modificeret organisk langkædet alkylforbindelse med en samlet tykkelse uden slipfolie på 54 µm og derover, men ikke over 64 µm, og en bredde på mm og derover, men ikke over mm ex Sort polypropylenfolie med en glans på ikke over 20 grader som bestemt ved metoden i ASTM D2457 også dækket på den ene side af en beskyttende polyethylentereftalatfolie og på den anden side af et trykfølsomt klæbemiddel med kanaler og en slipfolie ex Reflekterende lamineret folie: bestående af et epoxyakrylatlag, på en side præget med et regelmæssigt mønster på begge sider dækket af et eller flere lag plastmateriale på en side dækket af et klæbelag og en aftagelig beskyttelsesfolie ex Ethylenvinylacetatfolie: af tykkelse 100 µm eller derover på den ene side belagt med et trykfølsomt eller UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie ex Folie af poly(vinylklorid) eller polyethylen eller enhver anden polyolefin: DA 13 DA

15 af tykkelse 65 µm eller derover på den ene side belagt med et UV-følsomt akrylklæbemiddel og en beskyttende polyesterfolie * ex UV-følsom folie af poly(vinylklorid): af tykkelse 78 µm og derover på en side dækket af et klæbelag og en slipfolie med en klæbestyrke på mn/25 mm og derover ex Reflekterende laminatfolie, bestående af et epoxyakrylatlag, på den ene side forsynet med et ensartet præget mønster, på begge sider forsynet med et eller flere plastlag ex ex Folie af poly(ethylentereftalat) af tykkelse 186 µm eller derover, men ikke over 191 µm, belagt på den ene side med et akryllag i et matrixmønster * ex * ex Gennemsigtig polyethylentereftalatfolie: belagt på begge sider med lag af akrylbaserede organiske stoffer af tykkelse 7 nm eller derover, men ikke over 80 nm med en overfladespænding på 36 dyn/cm eller derover, men ikke over 39 dyn/cm med en lysgennemgang på mere end 93 % med en uklarhedsværdi på ikke over 1,3 % af samlet tykkelse 10 µm eller derover, men ikke over 350 µm af bredde 800 mm eller derover, men ikke over mm ex Folie af poly(vinylbutyral) indeholdende 25 vægtprocent triisobutylphosphat, men ikke over 28 vægtprocent, som blødgører ex Poly(vinylbutyral)folie: med indhold af triethylenglycol-bis(2-ethylhexanoat) på 26 vægtprocent og derover, men ikke over 30 vægtprocent, som blødgøringsmiddel DA 14 DA

16 af tykkelse 0,73 mm og derover, men ikke over 1,50 mm ex ex Prepreg-plader eller -ruller indeholdende polyimidharpiks ex Prepreg-plader eller -ruller indeholdende bromeret epoxyharpiks, forstærket med glasvæv, med en flow-værdi på ikke over 3,6 mm (bestemt efter IPC-TM ) og en glasovergangstemperatur (Tg) over 170 C (bestemt efter IPC- TM ) til brug ved fremstilling af trykte kredsløbskort (1) ex Kugler af siliciumnitrid (Si 3 N 4 ) ex Glastråd imprægneret med gummi eller plast, fremstillet af K- eller U- glasfilamenter, bestående af: 9 % og derover, men ikke over 16 % magnesiumoxid, 19 % og derover, men ikke over 25 % aluminiumoxid, 0 % og derover, men ikke over 2 % boronoxide uden calciumoxid, med en latexbelægning, der mindst omfatter en resorcinol- formaldehydharpiks og chlorsulfopolyethylen ex Ankerhoved af varmgalvaniseret smedbart støbejern af den art, der anvendes til fremstilling af jordankre * ex Folie af polyimid, også indeholdende epoxidharpiks og/eller glasfiber dækket på en eller begge sider med kobberfolie * ex Råblokke fra smeltning af titan og titanlegeringer, med en diameter på 380 mm og derunder ex Hermetiske eller halvhermetiske elektriske spiralkompressorer med variabel hastighed, med nominel effekt på 0,5 kw og derover, men ikke over 5 kw, med cylindervolumen på 35 cm 3 og derunder, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign DA 15 DA

17 ex Fordamper, bestående af aluminiumsfinner og en kobberrørslange, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign ex Kondensator, bestående af to koncentriske kobberrør, af den art, der anvendes til kølemaskiner og lign ex Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med: en flerfaset vinding, en ekstern diameter på 30 mm og derover, men ikke over 75 mm, en omdrejningshastighed på rpm og derunder, en effekt 45 W og derover, men ikke over 300 W, og en forsyningsspænding på 9 V og derover, men ikke over 25 V * ex Halvledereffektmoduler med: effekttransistorer, integrerede kredsløb, også indeholdende dioder og med/uden termistorer, en driftspænding på 600 V og derunder, højst tre elektriske udtag, der hver indeholder to effektafbrydere (enten MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor) eller IGBT (Insulated Gate Bi-polar Transistors)) og interne drev, og en RMS- (kvadratisk middel) strømstyrke på 15,7 A og derunder ex Ventilationsenhed til en elektrisk friturekoger: udstyret med en motor med effekt 8 W ved rpm, styret af et elektronisk kredsløb, fungerer ved en omgivende temperatur på 110 C og derover, udstyret med en termostat ex Digital video-optager: uden fast diskdrev, også med DVD-RW, DA 16 DA

18 med bevægelsesdetektor, med USB seriel indgang, til brug ved fremstilling af CCTV-overvågningssystemer(1) ex ex ex Komponent med trykte kredsløb bestående af: en radiotuner (der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten) uden mulighed for at behandle signalerne, en mikroprocessor, der kan modtage fjernkontrolbeskeder og kontrollere tunerchipsættet til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1) ex ex ex Komponent med trykte kredsløb bestående af: en radiotuner, der kan modtage og afkode radiosignaler og rundsende disse signaler i komponenten, med en signaldekoder, en radiofrekvens(rf)-fjernkontrolmodtager, en infrarød fjernkontrolsignalsender, en SCART-signalgenerator en TV-statorsensor til brug ved fremstilling af hjemmeunderholdningsanlæg(1) ex Infrarødt fjernkamera (svarende til ISO/TS 16949) med: en følsomhed i bølgelængdeområdet på 8 µm og derover, men ikke over 14 µm, en opløsning på pixels, en vægt på 400 g og derunder, dimensioner på 70 mm 67 mm 75 mm og derunder, et vandtæt kabinet og et automobilkvalificeret stik og en afvigelse i udgangssignalet over hele arbejdstemperaturskalaen på 20 % og derunder ex Billedskanderingskamera med: DA 17 DA

19 systemet Dynamic overlay lines et NTSC-billedudgangssignal en spænding på 6,5 V en lysstyrke på 0,5 lux og dero * ex Chassis med motor med kompressionstænding og slagvolumen på 8000 cm³ og derover, udstyret med førerhus og 3, 4 eller 5 hjul, akselafstand på 480 cm og derover, uden arbejdsredskaber (*) Ændret KN- eller Taric-kode eller varebeskrivelse. DA 18 DA

20 BILAG II Produkter omhandlet i artikel 1, stk. 2 KN-kode TARIC ex * ex * ex * ex * ex * ex ex * ex * ex * ex * ex * ex * ex ex * ex ex * ex * ex DA 19 DA

21 TARIC * ex ex (*) Suspension af en vare i bilaget til forordning nr. 1255/96, for hvilken KN- eller Taric-koden eller varebeskrivelsen er ændret ved nærværende forordning. DA 20 DA

22 FINANSIERINGSOVERSIGT TIL FORSLAG, SOM ALENE INDVIRKER PÅ BUDGETTETS INDTÆGTSSIDE 1. FORSLAGETS BETEGNELSE: Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs autonome er for visse industriog landbrugsprodukter samt fiskevarer. 2. BUDGETPOSTER: Kapitel og artikel: Kapitel 12, artikel 120. Budgetteret beløb for det pågældende år: EUR. 3. FINANSIELLE VIRKNINGER: Forslaget har ingen finansielle virkninger X Forslaget har ingen finansielle virkninger for udgifterne, men har følgende finansielle virkninger for indtægterne: (mio. EUR, 1 decimal) Budgetpost Indtægter 3 6 måneder fra den [Andet halvår af 2010] Artikel 120 Virkninger på EU's egne indtægter ,6 Situationen i de følgende år [ ] Artikel ,2 om året 4. FORHOLDSREGLER MOD SVIG Kontrol af det særlige anvendelsesformål for nogle af de produkter, der er omfattet af denne rådsforordning, vil blive foretaget i overensstemmelse med artikel 291 til 300 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om gennemførelsesbestemmelser til EF-toldkodeksen. 3 Hvad angår EU's traditionelle egne indtægter (landbrugsafgifter, sukkerafgifter og told), skal der være tale om nettobeløb, dvs. bruttobeløb med fradrag af opkrævningsomkostninger på 25 %. DA 21 DA

23 5. ANDRE BEMÆRKNINGER For at undgå en videreførelse af suspensioner, der ikke mere er nødvendige, er der fastsat en udløbsdato. Derved kan unødvendige budgetudgifter undgås, når der skal tages hensyn til disse foranstaltninger. Forslaget indeholder de ændringer, der må foretages i bilaget til den gældende forordning, for at tage hensyn til følgende: 1. nye anmodninger om suspension, som er indgivet og antaget 2. den tekniske produktudvikling og den økonomiske udvikling på markedet, som medfører ophævelse af visse eksisterende suspensioner. Tilføjelse Bilaget indeholder, foruden ændringer som følge af ændringer af varebeskrivelsen, 90 nye produkter. Ikkeopkrævet told svarende til disse suspensioner og beregnet på basis af den forventede import i den anmodende medlemsstat udgør for andet halvår af 2010 og perioden 2011 til 2014 i alt 22,1 mio. EUR om året. På grundlag af de foreliggende statistikker for de foregående år må dette tal imidlertid forhøjes med en gennemsnitsfaktor på 1,8 for at tage højde for import i andre medlemsstater, som benytter samme suspensioner. Dette betyder et indtægtstab på ca. 39,8 mio. EUR om året. Tilbagetrækning 4 produkter er trukket tilbage fra bilaget, fordi der er genindført told. Dette betyder en stigning i egne indtægter på 0,9 mio. EUR beregnet på basis af anmodninger om suspension eller foreliggende statistikker (2009). Anslåede omkostninger ved foranstaltningen På grundlag af de foreliggende statistikker (2009) kan det indtægtstab, der vil følge af forordningen, således anslås til 39,8 0,9 = 38,9 mio. EUR (brutto inkl. opkrævningsudgifter) x 0,75 = 29,2 mio. EUR om året for perioden Tabet af traditionelle egne indtægter vil blive opvejet af medlemsstaternes bidrag på basis af BNI. DA 22 DA

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3

14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 14.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 335/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1332/2013 af 13. december 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.11.2000 KOM(2000) 751 endelig 2000/0297 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) Nr.

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO. Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 4. august 2011 (12.08) (OR. en) 13407/11 PECHE 212 CADREFI 68 FORSLAG fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 1. august 2011 Komm. dok. nr.: KOM(2011) 484 endelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 11.1.2010 2009/0009(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 29.10.2012 2012/2276(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 25.10.2013 2013/2264(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133, under henvisning til forslag fra Kommissionen, og 2.8.2003 L 196/7 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER

BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER BESLUTNING Nr. 1044/99, TRUFFET AF GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET, OM ÅBNING FOR OFFENTLIGHEDEN AF RÅDETS HISTORISKE ARKIVER GENERALSEKRETÆREN FOR RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere