Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm"

Transkript

1 Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

2 Kære Panasonic-Kunde! Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye LCDskærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 Batterier til fjernbetjeningen... 7 Loftmontering... 8 Tilslutninger... 9 Netledningstilslutning og fastgørelse, kabel-fastgørelse... 9 Tilslutning af videoudstyr AUDIO OUT-tilslutning VIDEO-, COMPONENT/RGB IN- og HDMI-tilslutning...11 DVI-D IN-, DVI-D OUT-tilslutning Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL Tænd og sluk for strømmen Valg af inputsignal Grundlæggende betjeningsfunktioner ASPECT-kontrol Digital Zoom Skærmmenuer vejledningen Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) Billedjusteringer Avancerede indstillinger (Advanced settings) Lydjustering SDI Sound Output (SDI-lydudgang) PRESENT TIME Setup / Set up TIMER PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet) Set up TIMER Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse) Indstilling af pauseskærmtider Wobbling No activity power off ECO Mode settings Brugertilpasning af inputangivelse Sådan vælger du sproget for skærmmenuerne Brugertilpasning af menuvisning på skærmen Opsætning til multi-skærmdisplay Sådan opsættes multi-skærmdisplay Funktion til fjernbetjenings-id Setup-menu for indgangssignaler Component / RGB-in select YUV / RGB-in select Menuen Signal D Y/C Filter Colour system Cinema reality XGA Mode Noise reduction Sync HDMI Range Indgangssignaldisplay Network Setup Indstilling af menuen Options (Indstillinger) Input Search (Indgangssøgning) Brug af netværksfunktion Eksempel på netværksforbindelse Kommandokontrol PJLink -protokollen Brug af webbrowser-kontrol Inden brug af webbrowser-kontrol Adgang fra webbrowseren Visningskontrol (skærmbilledet BASIC CONTROL/OPTION CONTROL) NETVÆRKSINDSTILLING (Skærmbillede for netværksopsætning) Adgangskodeindstilling (skærmbillede til adgangskodeopsætning) Fejl nding Mulige indgangssignaler Leveringstilstand Speci kationer

3 VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER ADVARSEL! 1) Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet (heller ikke på hylder osv. over apparatet). Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet. 2) Fjern ikke afskærmningen, da denne beskytter mod elektrisk stød. Der ndes ingen komponenter bag afskærmningen, som du selv kan reparere. Service bør udføres af kvali cerede fagfolk. 3) Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Det frarådes at omgå formålet med jordbenet. 4) For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Inc., USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker for Video Electronics Standard Association. Selv om der ikke er foretaget speciel fremhævning af rma- eller produktvaremærker i teksten, er disse varemærker fuldt ud blevet respekteret. HDMI, HDMI-logoet og High-De nition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande. Billedbiholdelse kan forekomme. Hvis du får vist et stillbillede i længere tid, forbliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog efter et stykke tid. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Setup Denne LCD-skærm er kun til brug sammen med følgende ekstra tilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Sokkel... TY-ST58P20 (til TH-70LF50E) TY-ST65P20 (til TH-80LF50E) Vægbeslag (lodret)...ty-wk70pv50 HD-SDI-terminalrække med audio...ty-fb10hd Beskyttelsesglas... TY-PG70LF50 (til TH-70LF50E) TY-PG80LF50 (til TH-80LF50E) Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som F.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med det og på den måde risikerer kvælning. Anbring ikke skærmen på skrå eller ustabile ader, og sørg for, at skærmen ikke hænger over basens kant. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på skærmen. Hvis der spildes vand på skærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i skærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.e. aviser, bordduger og forhænger. For tilstrækkelig ventilation; Lav et mellemrum på 10 cm eller derover foroven, til venstre og højre samt 7 cm eller derover bagved. Husk også at lave et mellemrum mellem skærmens bund og gulvets over ade. Forsigtighedsregler ved installation på en væg Installation på en væg bør udføres af en professionel installatør. Hvis skærmen installeres forkert, kan det medføre en ulykke med død eller alvorlig tilskadekomst til følge. Anvend det speci cerede, valgfrie tilbehør. Når skærmen monteres lodret, skal man huske at montere strømindikatoren på toppen af skærmen. Opmærksom ved loftmontering Loftmontering skal udføres af en installationsekspert. Hvis skærmen ikke monteres korrekt, kan det medføre ulykker, der resulterer i dødsfald eller alvorlig personskade. Installerér ikke produktet på et sted, hvor det er udsat for direkte sollys. Hvis skærmen udsættes for direkte sollys, på virkes det ydende krystalpanel muligvis. 4

5 Sikkerhedsforanstaltninger Brug af LCD-skærmen Skærmen er konstrueret til V AC, 50/60 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af skærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Skærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonicforhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsynings kilde. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det genereres høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. Anbring den ikke i nærheden af varme genstande. Undgå at vride den. Undgå at bøje den for meget. Undgå at trække i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres på et autoriseret servicecenter. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra skærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere skæmen, og ethvert uautoriseret indgreb medfører bortfald af enhver garanti skærmen. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i skærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af LCD-skærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på skærmens ventilationshuller. Der kommer varm luft ud af ventilationshullerne og toppen af skærmen er varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. Sørg for at trække alle kabler ud, inden skærmen yttes. Hvis skærmen yttes, mens nogle kabler stadig er tilsluttet, kan disse kabler blive beskadiget, hvilket kan medføre brand og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud, og tør det af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Rengøring og vedligeholdelse Forsiden af skærmpanelet har fået en special over adebehandling. Tør forsigtigt panelets over ade af med en blød, fnugfri klud. Hvis apparatets ydre er særligt snavset, skal det tørres af med en blød, fnugfri klud, som er dyppet i rent vand eller vand, i hvilket et neutralt rengøringsmiddel er fortyndet 100 gange, og tør derefter godt efter med en tør klud af den samme type, indtil apparatets ydre er tørt. Undgå at ridse eller ramme panelets over ade med ngernegle eller andre hårde genstande, da du ellers kan komme til at beskadige over aden. Undgå desuden at over aden kommer i kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da over aden ellers kan blive beskadiget. Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge den til at tørre kabinettet af med. Brug derefter en tør klud til at gøre over aden tør. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsmidler i direkte kontakt med skærmsen over ade. Hvis der kommer dråber ind i enheden, kan det give problemer under brug. Undgå kontakt med ygtige kemikalier, som for eksempel insektsprøjtemidler, opløsningsmidler og fortynder, da kabinettets over ade ellers kan blive beskadiget, eller belægningen kan skalle af. Lad heller ikke kabinettets over ade være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. Brug af kemisk klud Brug ikke en kemisk klud på panelets over ade. Følg instruktionerne for brug af den kemiske klud på skabet. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning CD-ROM (Betjeningsvejledning) Fjernbetjening N2QAYB Batterier til fjernbetjening (R6 (UM3)-størrelse 2) Netledning Spændet 1 TMME289 Batterier til fjernbetjeningen Kræver to R6 batterier. 1. Træk i og hold krogen, og åbn derefter batteridækslet. 2. Sæt batterierne i vær opmærksom på den rigtige polaritet (+ og -). 3. Sæt dækslet tilbage på plads. R6 (UM3) -størrelse Godt råd: Hvis man bruger fjernbetjeningen meget, kan det anbefales at udskifte de gamle batterier med alkaliske batterier, der holder længere. Advarsler i forbindelse med brug af batterier Forkert installation kan medføre udsivning af batterivæske og ætsning, som vil beskadige fjernbetjeningen. Bortskaffelse af batterier skal ske på en miljømæssigt forsvarlig måde. Overhold følgende forholdsregler: 1. Batterier skal altid udskiftes parvis. Brug altid nye batterier, når det gamle par udskiftes. 2. Brug ikke et gammelt batteri sammen med et nyt. 3. Bland ikke batterityperne (f.eks.: Zinc Carbon med Alkaline ). 4. Forsøg ikke at oplade, kortslutte, adskille, opvarme eller brænde brugte batterier. 5. Udskiftning af batterierne er påkrævet, når fjernbetjeningen kun virker sporadisk, eller ikke længere kan anvendes til at betjene skærmen. 6. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. 7

8 Loftmontering Du kan installere skærmen ved at fastgøre kommercielt tilgængelige øjebolte (M10) på den og hænge den fra loftet osv. Monteringsposition for øjebolt (ved vandret montering) Montering og installering skal udføres af en installationsekspert. Må ikke installeres vha. kun én øjebolt. Når skærmen monteres vandret, skal man huske at montere siden med strømindikatoren nedad og vende siden med strømindikatoren opad når den monteres lodret. Montér ledningen langs den lodrette side, når skærmen monteres. Monteringsposition for øjebolt (ved lodret montering) 8

9 Tilslutninger Netledningstilslutning og fastgørelse, kabel-fastgørelse Fastgøringsbånd til netledning Træk netledningen ud Sæt netledningen i displayenheden. Sæt netledningen i, indtil den klikker på plads. Sørg for, at netledningen er låst på både venstre og højre side. Brug af spændet Fastgør eventuelle overskydende kabler med spændet efter behov. Der følger en klemme med denne enhed. Ved fastgørelse af kablet på re steder bør de købes separat. TH-70LF50E TH-80LF50E Træk netledningen ud ved at trykke på de to knapper. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. 1 Monter spændet For at fjerne fra enheden: 2 Bind kablerne sammen Frigørelse: hul låse Sæt spændet ind i et hul. Blive ved med at trykke på låsen på begge sider kroge Sæt spidsen i krogene knap Bliv ved med at trykke på knappen 9

10 Tilslutninger Tilslutning af videoudstyr Eks. TH-80LF50E AV IN HDMI HDMI-indgangsterminal (se side 11) DVI-D IN, DVI-D OUT DVI-D indgangs-/ udgangsterminal (se side 12) SERIAL IN, SERIAL OUT SERIAL indgangs-/udgangsterminal Kontrollér skærmen ved at slutte den til PC. (se side 14) PC IN PCindgangsterminal (se side 13) AUDIO IN (COMPOSITE) Tilslut audiosignalet fra en enhed, der er tilsluttet til VIDEO. (se side 11) AUDIO IN (DVI-D / PC) Tilslut audiosignalet fra en enhed, der er sluttet til DVI-D IN, PC IN. (se side 12, 13) LAN: Sluttes til et netværk for at styre enheden. (se side 48) VIDEO Terminal til komposit-videoindgang (se side 11) COMPONENT/RGB IN Terminal til komponent/rgbvideo-indgang (se side 11) AUDIO OUT Tilslut til lydudstyr (se side 10) AUDIO IN (COMPONENT / RGB) Tilslut audiosignalet fra en enhed, der er sluttet til COMPONENT/RGB IN. (se side 11) AUDIO OUT-tilslutning Yderligere vist udstyr og kabler følger ikke med dette sæt. Stereofonisk lydkode Lydudstyr line in 10

11 Det viste ekstraudstyr, kabler og adapterstik følger ikke med dette sæt. [Pin-allokeringer og signalnavne for HDMI-terminal] Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse 1 T.M.D.S Data2+ 11 T.M.D.S ur afskærmet Dvd-afspiller VCR 2 T.M.D.S Data2 12 VIDEO OUT AUDIO OUT afskærmet T.M.D.S ur- L R 3 T.M.D.S Data2-13 CEC 4 T.M.D.S Data1+ Reserveret 14 5 T.M.D.S Data1 (N.C. på enhed) afskærmet 6 T.M.D.S Data1-15 SCL 7 T.M.D.S Data0+ 16 SDA 8 T.M.D.S Data0 afskærmet 17 DDC/CEC Jord 9 T.M.D.S Data V effekt 10 T.M.D.S ur+ 19 Hot Plug Detect Tilslutninger VIDEO-, COMPONENT/RGB IN- og HDMI-tilslutning RCA-BNC adapterstik HDMI-kabler RCA-BNC adapterstik HDMI AV OUT Dvd-afspiller Y PB PR OUT L R Ændr Component/RGB-in select indstillingen i menuen Setup til Component (ved komponentsignaltilslutning) eller til RGB (ved RGB-signaltilslutning). (se side 39) Modtager kun RGB-signaler fra COMPONENT/RGB IN-terminal med Sync on G. Computer RGB OUT AUDIO OUT RGB Camcorder Dvd-afspiller 11

12 Tilslutninger DVI-D IN-, DVI-D OUT-tilslutning Computer med DVI-D videoudgang Delt med PC IN. DVI-videokabel (inden for 5 m) Stereo mini-stik (M3) Serietilslutning Når man bruger multi-skærmdisplayet, kan ere LCD-skærme tilsluttes i serie. Første LCD-skærm Anden LCD-skærm Computer med DVI-D videoudgang * DVI-videokabel * * Tredje og følgende LCDskærme Der kan tilsluttes op til 10 skærme vha. serielle tilslutninger, men antallet af tilsluttede skærme kan være begrænset af det anvendte kabel, signal eller udstyr. HDCP-signaler kan behandles med op til 8 serietilsluttede skærme. Layout for DVI-D indgangs-/ udgangsstikben 9 1 Illustration af tilslutningsport Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse 1 T.M.D.S. data T.M.D.S. data V DC 3 T.M.D.S. data 2 afskærmet 15 Jord 4 16 Detektering af varmt stik 5 17 T.M.D.S. data 0-6 DDC ur 18 T.M.D.S. data 0+ 7 DDC data 19 T.M.D.S. data 0 afskærmet T.M.D.S. data T.M.D.S. data T.M.D.S. ur afskærmet 11 T.M.D.S. data 1 afskærmet 23 T.M.D.S. ur T.M.D.S. ur- 12

13 Tilslutninger Sådan tilslutter du PC-indgangsbøsningerne Computer (Hun) Adapter (om nødvendigt) RGB (Han) Delt med DVI-D IN. mini D-sub 15p Audio Stereo mini-stik (M3) Tilslut et kabel, der svarer til audioudgangsbøsningen på computeren. De computersignaler, som kan anvendes som indgangssignaler, er signaler med en horisontal scanningsfrekvens på mellem 30 og 110 khz og en vertikal scanningsfrekvens på mellem 48 og 120 Hz. (Hvis signalerne imidlertid overstiger linjer, vises billedet ikke korrekt.) Skærmopløsningen udgør maksimalt punkter når Aspect er indstillet til 4:3 og punkter når Aspect er indstillet til 16:9. Hvis opløsningen overstiger disse grænser, er det ikke sikkert, at det er muligt at vise ne detaljer tydeligt nok. PC-indgangsbøsningerne er DDC2B-kompatible. Hvis den tilsluttede computer ikke er DDC2B-kompatibel, skal du ændre computerens indstillinger i forbindelse med tilslutningen. Visse PC-modeller kan ikke sluttes til apparatet. Det er ikke nødvendigt at anvende en adapter til computere med en DOS/V-kompatibel mini D-sub 15P-bøsning. Den viste computer tjener udelukkende som eksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. De horisontale og vertilkale scanningsfrekvenser for PC-signaler må ikke indstilles, så de ligger over eller under det angivne frekvensområde. Signalbetegnelser for mini D-sub 15P-stik Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse Ben-nr. Signalbetegnelse R 6 GND (Jord) 11 NC (Ikke tilsluttet) G 7 GND (Jord) 12 SDA 3 B 8 GND (Jord) 13 HD/SYNC Benplacering 4 NC (Ikke tilsluttet) 9 +5 V DC 14 VD (PC IN bøsning) 5 GND (Jord) 10 GND (Jord) 15 SCL 13

14 Tilslutninger Sådan tilslutter du bøsningen SERIAL SERIAL-bøsningen bruges, når du styrer skærm ved hjælp af en computer. Hvis du vil benytte seriel kontrol til dette apparat, skal du sørge for at indstille Control I/F Select i menuen Network Setup til RS-232C. (se side 44) Computer RS-232C Lige kabel (Hun) (Han) D-sub 9p Desuden kan en bestemt LCD-skærm styres fra en PC, mens ere LCD-skærme er serietilsluttet. Computer D-sub 9p (Hun) Første LCD-skærm (Han) Anvend det lige kabel RS-232C til at slutte computeren til skærmen. Den viste computer tjener kun som illustrationseksempel. Det viste ekstratilbehør og de viste kabler følger ikke med apparatet. Når man bruger serietilslutning, skal man indstille Serial Daisy Chain i menuen Options. (se side 46) Ved serietilslutning skal du bruge et lige kabel, der er forbundet til stik 2 til 8. Anden LCD-skærm (Han) (Hun) (Hun) (Hun) (Hun) * * * * RS-232C Lige kabel Tredje LCDskærm (Han) Stikben-layout til SERIAL-terminal SERIAL-bøsningen opfylder RS-232C-interface speci kationen, så det er muligt at styre skærmen ved hjælp af en computer, som er sluttet til denne bøsning. Computeren kræver en software, som gør det muligt at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram, f.eks. et programmeringssprog, til at udvikle softwaren. Oplysninger om dette nder du i dokumentationen til computerprogrammet. Kommunikationsparametre Signalniveau RS-232C-kompatibel Synkronisering Asynkron Baud-hastighed 9600 bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bit Stop-bit 1 bit Flowkontrol - Signalnavne for terminalen SERIAL IN Ben-nr. Detaljer 2 R X D 3 T X D 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 (Afkortet i dette apparat) NC Disse signalnavne er dem i computer-speci kationerne. 14

15 Tilslutninger Basisformat for kontroldata Overførslen af kontroldata fra computeren starter med et STX-signal efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst et ETX-signal i nævnte rækkefølge. Hvis der ikke er nogen parametre, er det ikke nødvendigt at sende parametersignalet. STX C1 C2 C3 : P1 P2 P3 P4 P5 ETX Start (02h) Kolon 3-tegns kommando (3 bytes) Parameter/ parametre (1-5 bytes) End (03h) Hvis der transmitteres ere kommandoer, er det vigtigt, at du venter på denne enheds svar på den første kommando, inden den næste kommando sendes. Hvis den forkerte kommando sendes ved en fejltagelse, vil denne enhed sende en ER401 kommando tilbage til computeren. Kontakt et autoriseret servicecenter for detaljerede instruktioner i anført anvendelse. S1A og S1B i Command IMS er kun til rådighed, når et dobbelt indgangsterminalkort er tilsluttet. Kommando Kommando Parameter Kontroloplysninger PON Ingen Tændt POF Ingen Slukket AVL *** Lydstyrke AMT 0 Mute slået fra 1 Mute slået til IMS DAM Ingen SL1 S1A S1B AV1 AV2 HM1 DV1 PC1 Ingen ZOOM FULL NORM ZOM2 Valg af indgang (Toggle-skift) SLOT-indgang (SLOT INPUT) SLOT-indgang (SLOT INPUT A) SLOT-indgang (SLOT INPUT B) VIDEO-indgang (VIDEO) COMPONENT/RGB IN-indgang (Component) HDMI-indgang (HDMI) DVI-D IN-indgang (DVI) PC IN-indgang (PC) Valg af skærmindstilling (Toggle-skift) Zoom1 16:9 4:3 Zoom2 Når strømmen er slukket, reagerer denne skærm kun på PON kommando. 15

16 Tænd og sluk for strømmen Tilslutning af netledningen til skærmen. Sæt netstikket i en stikkontakt i væggen Formen på netstik varierer fra land til land. Netstikket, der er vist til højre, er derfor muligvis af samme type som det, der sidder på dit apparat. Når du tager netledningen ud af forbindelse, skal du sørge for at tage den ud af forbindelse ved stikkontakten først. Tryk på afbryderen på skærmen for at tænde for apparatet. Afbryderknap Statuslampe: Grøn Statuslampe Fjernbetjeningssensor Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at slukke skærmen. Statuslampe: Rød (standby) Tryk på afbryderknappen på fjernbetjeningen for at tænde skærmen. Statuslampe: Grøn Sluk for strømmen til skærmen ved at trykke på skærmen er tændt eller i Standby-indstilling. -kontakten på apparatet, når Mens den strømbesparende funktion Power management er i drift, lyser statuslampen Orange, når apparatet er i afbrudt tilstand. 16

17 Tænd og sluk for strømmen Når der tændes for apparatet for første gang Nedenstående skærm vil komme frem, når der tændes for apparatet for første gang. Vælg posterne med fjernbetjeningen. Knapperne på selve apparatet kan ikke anvendes. OSD Language (skærmmenusprog) 1 Vælg sproget. 2 Indstil. OSD Language English (UK) Deutsch Français Italiano Español ENGLISH (US) PRESENT TIME Setup (Indstilling af KLOKKESLÆT) 1 Vælg DAY eller PRESENT TIME. 2 Indstil DAY eller PRESENT TIME. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : 99 1 Vælg Set. 2 Indstil. PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY TUE PRESENT TIME 10 : 00 Når posterne først er indstillet, vil skærmene ikke komme frem, når der næste gang tændes for apparatet. Efter indstillingen kan posterne ændres i de følgende menuer. OSD Language (se side 36) PRESENT TIME Setup (se side 29) Advarselsmeddelelse for Strøm til Følgende meddelelse vises eventuelt, når der tændes for enheden: Forholdsregler for No activity power off No activity power off is enabled. Hvis No activity power off i Setup-menuerne står på Enable, vises der en advarselsmeddelelse, hver gang strømmen tændes. (se side 33) Visningen af denne meddelelse kan indstilles med følgende menu: Menuen Options Power On Message (se side 47) 17

18 INPUT Valg af inputsignal Tryk her for at vælge det inputsignal, der skal afspilles fra det udstyr, som er sluttet til skærmen. Indgangssignalerne ændres som følger: HDMI VIDEO Component* PC DVI HDMI: HDMI-indgangsterminal i AV IN (HDMI). VIDEO: Videoindgangsterminal i VIDEO. Component*: Komponent- eller RGB-indgangsterminal i COMPONENT/RGB IN. PC: PC-indgangsterminal i PC IN. DVI: DVI-indgangsterminal i DVI-D IN. * Component bliver muligvis vist som RGB afhængigt af indstillingen af Component/RGB-in select. (se side 39) Når der er installeret et terminalkort som ekstraudstyr: HDMI SLOT INPUT VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT: Indgangsterminal i terminalkort Når der installeres et terminalkort, som ikke er kompatibelt med skærmen, vises Non-Compatible Function Board. Når der installeres et terminalkort med dobbelt indgangsterminal: HDMI SLOT INPUT A SLOT INPUT B VIDEO Component PC DVI SLOT INPUT A, SLOT INPUT B: Dobbelt indgangsterminal i terminalkort. Det er også muligt at vælge ved at trykke på knappen INPUT på enheden. Vælg indstillingen, så denne passer med signalerne fra den kilde, der er tilsluttet til Component-/RGBindgangsbøsningerne.(se side 39) ENTER/ + / VOL - / MENU 18

19 Grundlæggende betjeningsfunktioner Hovedapparatet Fjernbetjeningssensor Statuslampe Statuslampen lyser. Slukket... Statuslampen lyser ikke (Enheden bliver ved med at forbruge en smule strøm, så længe netledningener sat i en tændt stikkontakt.) Standby... Rødt Orange (når Slot power er indstillet til On. Se side 46) Orange (afhængigt af den type funktionskort, der er installeret, når der tændes for strømmen til slottet) Orange (når Control I/F Select er indstillet til LAN. Se side 44) Tændt... Grøn PC Power management (DPMS)... Orange (Med PC-indgangssignal. Se side 34) DVI-D Power management... Orange (Med DVI-indgangssignal. Se side 34) Sensor for lysstyrke Detekterer lysstyrken i rummet. Knappen Enter / Aspect (se side 21, 23) SLOT: Holdere til isætning af terminalkort (ekstraudstyr) (se side 4) Stikket på oversiden er beregnet til en terminalrække med 2-stiks-bredde. Terminalrækken med 1-stiks-bredde fungerer ikke, når den er installeret i stikket på oversiden. ENTER/ + / VOL - / Lydstyrkeregulering Lydstyrke Op + Ned Når menuskærmen er vist: + : Tryk for at ytte markøren op : Tryk for at ytte markøren ned (se side 23) MENU INPUT MENU-skærmen TÆND / SLUK Menuskærmen tændes eller slukkes, hver gang der trykkes på MENU-knappen. (se side 23) Normal visning Picture (Skærmbillede) Sound (Lyd) Pos. /Size Setup INPUT-knap (Valg af indgangssignal) (se side 18) Hovedafbryder 19

20 Grundlæggende betjeningsfunktioner Fjernbetjeningssender ACTION-knap Tryk for af foretage valg. ASPECT-knap Tryk for at vise ASPECTmenuen. (se side 21) Standby-knap (TÆND / SLUK) Skærmens netledning ska l først sættes i en stikkontakt, og derefter skal der tændes på hovedafbryderen på skærmen, før denne knap virker efter dens hensigt (se side 16). Tryk på denne knap for at tænde for skærmen fra Standby-indstilling. Tryk på knappen igen for at slukke for skærmen til Standby-indstilling. Knappen POS. /SIZE (position/størrelse) (se side 24, 25) PICTURE-knap (se side 26, 27) OFF TIMER-knap Du kan indstille skærmen til at skifte til standby efter et bestemt tidsrum. Ved at trykke på knappen gentagne gange kan du skifte mellem 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter og 0 minutter (funktionen er deaktiveret). 30 min 60 min 90 min 0 min Når der er 3 minutter tilbage før et tidsrum udløber, vil teksten timer 3 min begynde at blinke. I tilfælde af et strømsvigt deaktiveres funktionen. AUTO SETUP-knap Justerer automatisk skærmens position/størrelse. (se side 24) SET UP-knap (se side 29-44) SOUND-knap (se side 28) Lyd til/fra (mute) Tryk på denne knap for at koble lyden ud. Tryk igen for at få lyden til at vende tilbage. Lyden aktiveres også igen, når der slukkes for strømmen, eller lydstyrken reguleres. N-knap (se side 25, 26, 27, 28) POSITION-knapper INPUT-knap Tryk for at vælge indgangssignal sekventielt. (se side 18) ECO MODE (ECO) Tryk for at skifte opsætningsstatus ECO MODE. (se side 34) Lydstyrkeregulering Tryk på knapperne lydstyrke op + eller lydstyrke ned for hhv. at hæve og sænke lydstyrken. R-knap (se side 23) Tryk på R knappen for at vende tilbage til den foregående menuskærm. RECALL-knap Tryk på knappen RECALL for at få vist systemets aktuelle status. 1 Indgangssignalangivelse 2 Aspect-tilstand (se side 21) 3 timer timer-indikatoren vises kun, når off timer er blevet aktiveret. 4 Urdisplay (se side 46) PC 4:3 1 2 FUNCTION-knapper (FUNCTION) (se side 47) 4 10:00 timer 90min 3 Digital Zoom (se side 22) 20

21 ASPECT-kontrol Skærmen giver dig mulighed for at se billedet i dets maksimale størrelse, herunder widescreen-biografformat. Vær opmærksom på, at hvis du anbringer skærmen på et offentligt sted i kommercielt øjemed eller til offentlig fremvisning og derefter anvender funktionen til valg af formatindstillinger til at mindske eller udvide billedet, kan du overtræde ophavsretten i loven om ophavsret. Det er forbudt at vise eller ændre ophavsretsligt beskyttet materiale, som tilhører andre personer, til kommercielle formål uden forudgående tilladelse fra ejeren af ophavsretten. Tryk ere gange for at ytte gennem aspektindstillingerne: 4:3 Zoom1 Zoom2 16:9 [fra apparatet] Over ade på højre side ENTER/ Aspektindstillingen skifter hver gang der trykkes på ENTER-knappen. + / VOL - / Aspektindstillingen huskes separat for hver indgangsbøsning. Formatindstilling Billede Forstørret skærm Beskrivelse 16:9 Visningen af billederne fylder hele skærmen. I tilfælde af SD-signaler, vil billeder med et 4:3 formatforhold blive horisontalt forstørret og vist. Denne indstilling er velegnet til visning af anamor ske billeder med et 16:9 formatforhold. Billeder med et 4:3 formatforhold vises med deres originale formatforhold. Sidepaneler vises ved venstre og højre kanter på skærmen. 4:3 Zoom1 Billeder med et 4:3 formatforhold blandt 16:9 formatforholdsignalerne vises med deres originale formatforhold. De venstre og højre kanter på billedet maskeres med sidepaneler. Letterbox-billeder med et 16:9 formatforhold forstørres vertikalt og horisontalt, således at visningen af dem udfylder skærmen. Top- og bundkanterne af billederne afskæres. Zoom2 Letterbox-billeder med et 16:9 formatforhold forstørres vertikalt og horisontalt, således at visningen af dem udfylder skærmen. Top- og bundkanterne såvel som de venstre og højre kanter af billederne afskæres. 21

22 Digital Zoom Dette viser en forstørrelse af den speci cerede del af det viste billede. 1 Vis betjeningsguiden. Tryk for at åbne Digital Zoom. Betjeningsguiden kommer frem. Exit 1 Under digital zoom er det kun de følgende knapper, der kan anvendes. [Fjernbetjening] POSITION / ACTION -knapper 2 Vælg den del af billedet, der skal forstørres. Tryk på delen, der skal forstørres, for at vælge denne. Markøren ytter. Exit 2 3 Vælg den forstørrelse, der ønskes for den forstørrede visning. Hver gang der trykkes her, skifter forstørrelsesfaktoren. Denne angives på det viste billede Vend tilbage til normal visning (kvit digital zoom). Tryk for at forlade Digital Zoom. Når der SLUKKES for strømmen (inklusive gennem Timer operation), annulleres Digital Zoom. Digital zoom-funktionen kan ikke vælges i de følgende betjeningstilstand: Når MULTI DISPLAY Setup er On (se side 37). Når Screensaver (pauseskærm) er aktiveret (se side 31). Når digital zoom er aktiveret, er det ikke muligt at Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse). 22

23 Skærmmenuer vejledningen Fjernbetjeningssender Enhed 1 Vis menuskærmen. Tryk for at vælge. (Eksempel: Billedmenu) + / VOL - / MENU Tryk ere gange. Menuskærmen tændes eller slukkes, hver gang der trykkes på MENU-knappen. Normal visning Picture (Skærmbillede) Setup Sound (Lyd) Pos. /Size 2 Vælg menupunktet. Vælg. Picture Normalise Normal Picture Mode Normal Backlight 100 Contrast 70 Brightness 50 Colour 50 Tint 50 Sharpness 50 White balance Normal Advanced settings (Eksempel: Billedmenu) 3 Indstil. Justér. ENTER/ + / VOL - / ENTER/ Tryk. Vælg. Tryk. + / VOL - / Justér. 4 Afslut menuen. Menuskærmliste Tryk. Tryk på for at gå tilbage til den foregående skærm. Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Menuen Picture Menuen Setup Menuen Pos./Size Menuen Sound Picture Setup 1/2 Pos. /Size + / VOL - / MENU Tryk ere gange. Sound 1/2 Normalise Normal Picture Mode Normal Backlight 100 Contrast 70 Brightness 50 Colour 50 Tint 50 Sharpness 50 White balance Normal Advanced settings se side 26, 27 Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language Setup RGB Disable English(UK) 2/2 Normalise Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode Normal se side 24, Normalise Normal Sound Mode Bass Treble Balance Surround SDI Sound Output Normal 2/2 Left Channel Channel 1 Right Channel Channel 1 Sound Out Level Meter MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Network Setup Menu Display Duration Menu Transparency 20 se side S se side 28 23

24 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) 1 Tryk for at vise menuen Pos. /Size (position/størrelse) Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Tryk for at indstille menuen. Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Pos. /Size Normalise Auto Setup H-Pos H-Size V-Pos V-Size Clock Phase Dot Clock 1:1 Pixel Mode Normal Ikke-justerbare menupunkter er nedtonet. Justerbare menupunkter er forskellige, afhængigt af indgangssignalet og visningstilstanden. Hvis Cue eller Rew signaler fra en videobåndoptager eller DVD-afspiller modtages, bevæger billedet sig op eller ned. Denne ændring af billedets placering kan ikke kontrolleres ved hjælp af Picture Pos./Size funktionen. Auto Setup H-Pos/V-Pos, H-Size/V-Size, Dot Clock og Clock Phase justeres automatisk, når der modtages et RGB- eller PC-signal. Denne indstilling virker kun, når et PC-signal eller et RGB-signal er tilsluttet og formatet er 16:9. Brug af fjernbetjeningen Når der trykkes på på fjernbetjeningen, udføres Auto Setup. Hvis Auto Setup ikke fungerer, vises Invalid. Auto Setup fungerer muligvis ikke, når der modtages et beskåret eller mørkt billede. Skift i så fald til et lyst billede, hvor kanter og andre genstande vises tydeligt, og forsøg at udføre automatisk opsætning igen. Afhængigt af signalet kan der forekomme fejljustering efter Auto Setup. Udfør nindstilling af position/ størrelse efter behov. Hvis Auto Setup ikke kan indstilles korrekt for et lodret frekvens 60 Hz XGA-signal (1024 Hz og 1366 Hz), kan forvalg af det enkelte signal i XGA Mode (se side 41) muligvis give korrekt Auto Setup. Auto Setup fungerer ikke godt, når et signal som f.eks. yderligere oplysninger indsættes uden for den gyldige billedperiode eller i intervaller mellem synkronisering, og billedsignaler er korte. Hvis Auto Setup ikke kan indstille korrekt, skal du vælge Normalise én gang og trykke på ACTION ( ) og derefter justere Pos. /Size manuelt. Hvis billedet forsvinder fra skærmen i lodret retning, fordi der udføres Auto Setup, skal du udføre justering af Dot Clock. 24

25 Indstilling af Pos. /Size (position/størrelse) H-Pos Juster den vandrette position. V-Pos Juster den lodrette position. H-Size Juster den vandrette størrelse. V-Size Juster den lodrette størrelse. Clock Phase Dot Clock Over scan (Under RGB og PC indgangssignal) Eliminerer imren og forvrængning. (Under RGB og PC indgangssignal) Periodisk stribet mønsterinterferens (støj) kan forekomme, når et stribet mønster vises. Hvis dette sker, skal der justeres således, at støjen minimeres. Indstil billede over scan til On/. Signaler, der kan kon gureres, er: 525i, 525p, 625i, 625p, 750/60p, 750/50p (Component Video, DVI, HDMI) 1:1 Pixel Mode On er kun effektiv i billedforholdet 16:9. Når indstilles, kan H-Size og V-Size ikke justeres. Indstil skærmstørrelsen, når 1125i eller 1125p signal indgår. On er kun effektiv i billedforholdet 16:9. Vælg On, hvis du vil genafspille indgangssignal. Anvendeligt indgangssignal; 1125 (1080) / 50i 60i 24sF 24p 25p 30p 50p 60p Vælg, hvis der er imren omkring billedet. H-Size og V-Size kan ikke justeres, når On er valgt. On Godt råd ( / Normalise Normalisering) Mens visningen af Pos. / Size er aktiv, hvis enten der trykkes på fjernbetjeningens N-knap eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, vil alle justeringsværdier (undtagen Clock Phase og Dot Clock ) blive indstillet til fabriksindstillingerne. 25

26 Billedjusteringer 1 2 Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk på knappen for at vise menuen Picture. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens billedet bag skærmmenuen betragtes. Menu, som ikke kan justeres, nedtones. Justerbar menu skifter, afhængigt af signal, indgang og menuindstilling. Picture Normalise Normal Picture Mode Backlight 100 Contrast 70 Brightness 50 Colour 50 Tint 50 Sharpness 50 White balance Advanced settings Normal Normal Tryk for at åbne Advanced settings (avancerede indstillinger). Advanced settings Giver mulighed for billedfinjustering på et professionelt niveau (se næste side). Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Cinema Dynamic Normal Ved brug under normale forhold (aftenbelysning). Dynamic Når skærmen bruges under forhold med meget lys. Cinema Til brug ved visning af tonefokuserede billeder med lysstyrken reduceret. Hvis man ønsker at ændre billedet og farven på den valgte Picture -menu til noget andet, kan det gøres ved at benytte punkterne på menuen Picture. (se næste side) Advanced settings Normalise Input level Gamma AGC W/B High R W/B High G W/B High B W/B Low R W/B Low G W/B Low B Normal Tryk på knappen eller for at skifte mellem indstillingerne. Normal Warm Cool Godt råd ( Hvis man, mens menuen Picture vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 26 / Normalise Normalisering)

27 Billedjusteringer Menupunkt Effekt Justeringer Backlight (Baggrundslys) Mørkere Lysere Contrast (kontrast) Mindre Mere Brightness (lysstyrke) Mørkere Lysere Colour (farvemætning) Mindre Mere Tint (tone) Rødlig Grønlig Sharpness (skarphed) Mindre Mere Justerer lystætheden af baggrundslyset. Vælger den passende lysstyrke og kontrast for værelset. Justerer så det bliver lettere at se mørke billeder, såsom natscener eller sort hår. Justerer til en anelse lysere farve. Justerer til en pæn hudfarvetone. Giver et skarpt billede. Indstillingen Colour kan justeres når et videosignal modtages. Du kan ændre niveauet for hver funktion (Backlight, Contrast, Brightness, Colour, Tint en Sharpness) for hver billedindstilling. Indstillingsoplysningerne for Normal, Dynamic og Cinema gemmes separat for hver indgangsbøsnings indstilling. Indstillingen af Tint kan kun justeres for NTSC Signal under indgangssignalet Video. Backlight kan justeres, når ECO Mode er indstillet til Custom, og Power save til. (se side 34) Avancerede indstillinger (Advanced settings) Menupunkt Effekt Detaljer Input level Mindre Mere Justerer dele, der er meget lyse og svære at se. Gamma Mindre Mere S Curve AGC Fra Til Øger automatisk lysstyrken på mørke signaler. W/B High R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyserøde områder. W/B High G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lysegrønne områder. W/B High B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for lyseblå områder. W/B Low R Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkerøde områder. W/B Low G Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkegrønne områder. W/B Low B Mindre Mere Regulerer hvidbalancen for mørkeblå områder. Udfør W/B justering som følger. 1. Juster hvidbalancen i de lyse dele med indstillingerne W/B High R, W/B High G og W/B High B. 2. Juster hvidbalancen i de mørke dele med indstillingerne W/B Low R, W/B Low G og W/B Low B. 3. Gentag punkt 1 og 2 for at foretage justering. Punkt 1 og 2 påvirker hinandens indstillinger, så gentag hvert punkt i rækkefølge for at foretage justeringen. De justerede værdier gemmes separat for hver indgangsbøsningsindstilling. Benyt indstillingsområdeværdierne som reference i forbindelse med justering. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Advanced settings vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. 27

28 Lydjustering 1 Tryk for at vise Sound skærmmenuen. Sound 1/2 2 Vælg punkter, der ønskes justeret. Tryk for at vælge menuen for det punkt, der ønskes justeret. Vælg det ønskede niveau, mens der lyttes til lyden. Normalise Sound Mode Bass Treble Balance Surround Normal Normal 3 Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Menupunkt Sound Mode Bass Treble Balance Surround Detaljer Normal: Udsender den oprindelige og original lyd. Dynamic: Fremhæver skarp lyd. Clear: Fremhæver menneskestemmer. Justerer baslyden. Justerer diskanten. Justerer balancen mellem lyden i venstre og højre kanal. Vælg On eller. Bass, Treble og Surround-indstillingerne gemmes separat for hver Sound Mode. Godt råd ( / Normalise Normalisering) Hvis man, mens menuen Sound vises, på noget tidspunkt trykker på N-knappen på fjernbetjeningen, eller på knappen ACTION ( ) under Normalise, nulstilles alle justerede værdier til fabriksindstillingerne. SDI Sound Output (SDI-lydudgang) Denne menu ndes kun, når man vælger et stik, hvor følgende terminalrække er installeret: HD-SDI-terminalkort med lyd (TY-FB10HD) SDI Sound Output 2/2 Menupunkt Detaljer Left Channel Channel 1 til Channel 16 (Venstre kanal) Vælger venstre lydkanal. Left Channel Channel 1 Right Channel Channel 1 Sound Out Level Meter Right Channel (Højre kanal) Sound Out (Lyd ud) Level Meter (Niveaumåler) Channel 1 til Channel 16 Vælger højre lydkanal. On On: : Muliggør lydudgang. Deaktiverer lydudgang. 1-8ch 9-16ch Indstiller lydkanalerne til at blive vist i lydniveaumåleren. 8 kanaler vises i lydniveaumåleren, nemlig 4 kanaler hver i både højre og venstre side af displayet. : Skjuler lydniveaumåleren. 1-8ch: Viser lydniveaumåleren (1-8ch). 9-16ch: Viser lydniveaumåleren (9-16ch). 28

29 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Timeren kan bruges til at tænde eller slukke skærmen. Før timerindstilling forsøges udført, skal man kontrollere PRESENT TIME, og justere klokkeslættet, hvis dette er påkrævet. Indstil derefter POWER ON Time / POWER OFF Time tidspunktet. 1 2 Tryk her for at få vist Setup skærmen. Tryk for at vælge Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Tryk for at vise skærmen Set up TIMER eller PRESENT TIME Setup. Setup MULTI DISPLAY Setup Set up TIMER PRESENT TIME Setup Network Setup Menu Display Duration Menu Transparency S 2/2 PRESENT TIME Setup (Indstilling af klokkeslættet) 1 2 Tryk for at vælge DAY eller PRESENT TIME. Tryk for at indstille DAY eller PRESENT TIME. knappen: Frem knappen: Tilbage PRESENT TIME Setup PRESENT TIME MON 99 : 99 Set DAY MON PRESENT TIME 99 : 99 Ved et enkelt tryk på knappen eller skifter PRESENT TIME i 1 minuts intervaller. Holdes knappen eller fortsat inde, skifter PRESENT TIME i 15 minutters intervaller. Tryk for at vælge Set. Tryk for at fuldføre PRESENT TIME Setup. Set kan ikke vælges med mindre PRESENT TIME er indstillet. Med mindre det aktuelle klokkeslæt stilles til noget andet end 99:99, kan DAY og PRESENT TIME ikke indstilles. Indstillingerne af DAY og PRESENT TIME nulstilles, hvis displayet efterlades slukket i omkring 7 dage af de følgende årsager: Tryk på knappen for at slukke for displayet. Udtagning af netledningen. Afbrydelse af strømforsyningen. 29

30 PRESENT TIME Setup / Set up TIMER Set up TIMER Indstil programmet for at slå strømmen On/, og vælge inputsignalet på det angivne tidspunkt. Der kan indstilles op til 20 programmer. [Eksempel på indstilling] Program 1, Hver mandag, 12:00, Strøm Til, Input: VIDEO Set up TIMER PRESENT TIME MON 0 : 03 Program 1 Timer Function On Day MON Power Mode Power On Time 12 : 00 Input VIDEO 1 Vælg 2 Justér 1 Indstil programnummeret. 2 For at vælge programmet, skal du indstille det på: On. Programmet deaktiveres, når det indstilles på:. 3 Indstil dagen. Programmet vælges hver dag, når det indstilles på: Everyday. 4 Indstil strømmen på On/. 5 Indstil tiden. Et enkelt tryk på eller knappen ændrer Time med 1 minut. Kontinuerlige tryk på eller knappen ændrer Time med 15 minutter. 6 Indstil indgangen. Denne funktion kan ikke indstilles, medmindre PRESENT TIME Setup er indstillet. Hvis mere end et program er indstillet til samme tidspunkt, aktiveres kun programmet med det laveste programnummer. 30

31 Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse) Lad ikke et stillbillede stå i længere tid, og især ikke i 4:3 indstilling. Hvis det er nødvendigt at lade skærmen stå tændt, skal der anvendes en pauseskærm. Når screensaveren er aktiv, vises følgende 5 mønstre i fuldskærmsvisning i hver 5 sekunder. Sort Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid 1 2 Tryk for at vise Setup menuskærmen. Tryk for at vælge Screensaver. Tryk her for at vise Screensaver skærmen. Setup Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language 1/2 RGB Disable English(UK) Screensaver PRESENT TIME MON 0 : 02 Start Mode 3 4 Driftsmåde valg. Start indstilling Tryk for at vælge Mode. Tryk for at vælge hvert punkt for indstilling af driftsmåde. (slukket) Interval : Går i funktion, når Periodic Time og Operating Time er indstillet, og de pågældende tidspunkter indtræffer. Time Designation : Går i funktion, når Start Time og Finish Time er indstillet, og de pågældende tidspunkter indtræffer. Standby after SCR Saver: Fungerer under Screensaver Duration, og skærmen går i standby-tilstand. On : Går i funktion, når Start er valgt, og der trykkes på ACTION ( ). Når Mode er indstillet til On, trykkes for at vælge Start. Tryk for at starte pauseskærmen. Menuskærmen forsvinder, og pauseskærmen aktiveres. For at stoppe Screensaver under On, trykkes på R-knappen eller en hvilken som helst knap på hovedapparatet. Når displayet er slukket, vil Screensaver blive deaktiveret. 31

32 Pauseskærm (Til forhindring af billedbibeholdelse) Indstilling af pauseskærmtider Efter at have valgt Time Designation, Interval eller Standby After SCR Saver, bliver den relevante Time Setup funktion tilgængelig til foretagelse af valg, og Operating Time kan indstilles. (Tiden kan ikke indstilles, når Mode er On eller.) Tryk for at vælge Start Time / Finish Time (når Time Designation er valgt). Tryk for at vælge Periodic Time / Operating Time (når Interval er valgt). Tryk for at vælge Screensaver duration (når Standby After SCR Saver er valgt). Tryk for at indstille. knap: Fremad knap: Bagud Et enkelt tryk på eller knappen skifter Time i 1 minut intervaller. [Skift sker dog hver 15 minutter, når Periodic Time er valgt.] Kontinuerlige tryk på eller knappen fortsat inde, skifter Time i 15 minutter intervaller. Screensaver Duration under Standby After SCR Saver kan indstilles mellem 0:00 og 23:59. Når den indstilles til 0:00, bliver Standby After SCR Saver ikke aktiveret. Timer-funktionen virker ikke, medmindre PRESENT TIME er blevet indstillet. Screensaver PRESENT TIME MON 15 : 00 Start Mode Time Designation Start Time 6 : 15 Finish Time 12 : 30 Screensaver PRESENT TIME MON 15 : 00 Start Mode Interval Periodic Time 12 : 00 Operating Time 3 : 00 Screensaver PRESENT TIME MON 15 : 00 Start Mode Standby after SCR Saver Screensaver duration 6 : 15 Wobbling Skifter automatisk skærmbilledet (derfor usynligt for øjet) for at forhindre billedbibeholdelse af skarpere omrids af billede Tryk her for at få vist Setup skærmen. Tryk for at vælge Wobbling. Tryk for at vælge On eller. On: Skifter placeringen af billedet i displayet med et fastsat tidsinterval. Tryk for at forlade indstillingen til foretagelse af justeringer. Setup Signal Screensaver Input label ECO Mode settings Wobbling Component/RGB-in select No activity power off OSD Language 1/2 RGB Disable English(UK) Hvis MULTI DISPLAY Setup er indstillet på On, virker denne funktion ikke. Når funktionen er aktiv, kan dele af skærmen se ud til at mangle. 32

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden. Kære Panasonic-Kunde

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768

Acer Videoprojektor. Type og model Type: PD120D dlp XGA 2000 lumen Model: DNX 0503 Max opløsning 1024 x 768 Acer Videoprojektor Denne vejledning er en sproglig forbedring af teksten i den danske manual. Billederne er udeladt for at gøre vejledningen lille og let overskuelig. Se evt. billederne i den danske manual.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide IP8372 Bullet Network Camera Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Nederlands Dansk Indonesia Outdoor Day & Night

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere