Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil?"

Transkript

1 1 Vindkraft og kraftvarme i konflikt eller samspil? I forbindelse med Energinet.dk s EcoGrid.dk projekt bemærkede jeg, at rigelighed af el forekommer på tidspunkter, hvor der efterspørges varme til fjernvarmesystemerne. Jeg gik så vidt som at hævde, at opvarmning af fjernvarmevand med overskuds-el kunne give det danske spotmarked den nødvendige fleksibilitet, især ved en høj andel af vindkraft. Jeg sandsynliggjorde det ved grafiske eksempler på timebasis. Men jeg kunne ikke bedømme potentialet kvantitativt. For Renewable Energy Foundation gennemførte jeg i 2009 en undersøgelse 1 af vindkraft og spotmarkeder i Danmark og Tyskland for årene 2006 til Dette arbejde afdækkede mange af de situationer, hvor vindkraftens tilfældige udsving skabte ekstreme markedssituationer, men det omfattede ikke kraftvarmeforsyningen, og det var ikke fremadrettet. Mange har hævdet, at det ikke vil blive noget problem at håndtere overskydende elektricitet, fordi det kan lægges på lager i Norge. Det skal man også gøre, når det er lønsomt, men det vil det ikke altid være. Nordmændene tager sig betalt for deres service, og prisen afhænger af de danske alternativer. Det er markedets vilkår. Derfor kan indenlandsk fleksibilitet være værdifuld. For at kunne studere samspillet mellem vindkraft, elforbrug og varmeforbrug gennem et helt år har jeg lavet en model på timebasis i form af et regneark. Kort om modellen Som udgangspunkt anvendes timeværdier for vindkraft og elbelastninger 2008 fra Energinet.dk s hjemmeside. Der anvendes data fra det vestlige Danmark, som hidtil har haft den højeste andel af vindkraft. Tidsserierne kan relativt let skiftes ud med mere aktuelle eller relevante data. Varmeforbruget fordeles på årets timer efter en profil. Det totale varmeforbrug, som forsynes fra henholdsvis centrale og decentrale kraftvarmeværker, er skønnet ud fra Energistyrelsens statistik 2. Her findes kun tal for hele landet. Det gør varmemodellens nøjagtighed usikker. Det er antaget, at forbruget vest for Storebælt er 60 % af hele landets forbrug. Det er velkendt, at samproduktion af el og varme sparer brændsel og dermed miljøbelastninger og penge i forhold til separate produktioner. Men det er kun en fordel, hvis der er et samtidigt behov for begge produkter. Det har taget mange år først at opnå bred accept af denne simple sammenhæng og derpå en ændret lovgivning til forhindring overflødig elproduktion og unødvendigt brændselsforbrug. Modellen rummer ingen økonomiske data og træffer ingen økonomiske valg. Der opretholdes et specificeret minimum for termisk produktion af el af hensyn til driftssikkerheden, hvorefter vindkraften sættes ind. Et eventuelt udækket elforbrug herefter forsynes i følgende rækkefølge: central kraftvarme, decentral kraftvarme og kondensproduktion. 1 Paul-Frederik Bach: The Effects of Wind Power on Spot Prices, Renewable Energy Foundation, London, March Energistyrelsen: Energistatistik 2008, side 14.

2 2 Varmtvandsakkumulatorer findes allerede i kraftvarmesystemerne. Derfor kan der skrues op for den decentrale kraftvarme, hvis der er udækket elbehov samt plads i varmtvandslageret. Udækket varmeforbrug herefter forudsættes dækket med spidslastkedler. Eventuel overskydende vindenergi forudsættes eksporteret. Den beskrevne driftsstrategi er forenklet. Den vil kunne forfines, men ikke til et realistisk niveau uden en model af markedsforholdene. Modellen består af to programmer. Et forberedelsesprogram danner tidsserier på grundlag af følgende supplerende data: Central kraftvarme: årligt varmeforbrug, minimum elproduktion og c M 3. Decentral kraftvarme: årligt varmeforbrug og c M. Faktor til op- og nedskalering af vindkraft Et simuleringsprogram danner resultater på årsbasis på grundlag af følgende supplerende data: Samlet kapacitet af varmtvandsakkumulatorer ved decentrale kraftvarmeværker Samlet kapacitet af elektriske vandvarmere ved decentrale kraftvarmeværker Samlet elektrisk kapacitet for decentrale kraftvarmeværker Eksempel med supplerende data og hovedresultater vises på bilag 1. Varmtvandslagre giver mulighed for mere samproduktion I 2008 var den producerede vindenergi vest for Storebælt 24 % af elforbruget. Muligheden for at oplagre energi i form af varmt vand findes i fjernvarmesystemerne. I modellen er der kun energilagre for decentrale værker, men i virkeligheden findes de også på centrale kraftvarmeværker. Eksemplet tyder på, at varmelagrene i 2008 kan halvere den kraftvarmemængde, som må henvises til spidslastkedler. Vi vil i det følgende forudsætte, at varmtvandslagrene kan udnyttes med op til 40 GWh. For lidt elforbrug til både vindkraft og kraftvarme En serie beregninger med varierende mængder af vindkraft og uden brug af elektriske vandvarmere viser, hvordan vindkraften griber ind i kraftvarmeproduktionen. På figuren er overskydende el og fjernvarme fra spidslastcentraler for sammenligningens skyld vist i samme enhed, nemlig GWh. Som det fremgår, begynder vindkraften at fortrænge kraftvarmeproduktion ved en vindenergiandel 3 cm er forholdet mellem elproduktion i MW og varmeproduktion i MJ/s ved ren modtryksproduktion

3 3 omkring 10 %. Ved 48 % må ca GWh vindenergi (eller 14 % af den producerede vindenergi) eksporteres. Over GWh fjernvarme (eller 18 % varmebehovet i kraftvarmesystemerne) må dækkes af spidslastcentraler, fordi der ikke er elforbrug nok til samproduktionen af el og varme. Man skal altså forstå, at både vindkraft og kraftvarme forudsætter elforbrug. Med en stor udbygning af både vindkraft og kraftvarme kommer disse aktiviteter til at konkurrere om elforbruget, som dermed bliver en knap ressource. I praksis løses problemet ved eksport. På grund af vindkraftens lave variable omkostninger og muligheden for samproduktion af el og varme kan der bydes meget billig el ind i det internationale marked. I eksemplet skal der eksporteres ca GWh el (nemlig GWh vindenergi og GWh kraftvarme-el eller ca. 15 % af elforbruget) for at få fuld udnyttelse af både vindkraft og samproduktion af el og varme. Det bedømmer jeg som en uheldig binding for danske markedsaktører og for Energinet.dk. I det følgende belyses virkningen af brug af vandvarmere til konvertering af el til varmt vand. Elvandvarmere til fordel for både vindenergi og kraftvarme En række beregninger er gennemført med både elopvarmet fjernvarmevand og varmtvandslagre. Den overskydende elektricitet ved 48 % vind energi rækker til ca. halvdelen af det udækkede varmebehov. Figuren viser, hvordan næsten hele den overskydende el kan udnyttes i fjernvarmeforsyningen, og at vandvarmerne kan tage markedsandele fra spidslastcentralerne. Det fremgår også, at varmelagrene udnyttes. Den relative rigelighed af el betyder, at lagrene i overvejende grad er fyldt op i hele den varme årstid. En mere raffineret driftsstrategi kan måske øge nytten af lagrene. Det ser ud til, at både vandvarmere og lagre bidrager til mindre brug af spidslastkedler, men at vandvarmerne står for det største bidrag. I eksemplet foran udnyttes vandvarmerkapaciteten på MW fuldt ud, men tilsyneladende er effekten af at installere vandvarmere ud over ca MW begrænset.

4 4 Samordning med kraftvarme halverer problemerne Formålet med disse regnestykker har været at demonstrere størrelsesordenen af de forbedringer, som kan opnås ret billigt og ukompliceret ved samordning af el- og kraftvarmeforsyning. Vindenergi og kraftvarme konkurrerer om elforbruget. Vindenergien fortrænger kraftvarme. Generelle elbesparelser gør situationen værre. Hvis man med det nuværende elforbrug øger andelen af vindenergi fra 10 til 50 %, flyttes ca. 20 % af fjernvarmen fra kraftvarmeværker til spidslastcentraler. Hvis man ikke udnytter eksisterende varmelagre ved decentrale værker, øges tallet til 24 %. Trods prioriteringen af vindkraften kan ca. 15 % af vindenergien ikke afsættes i Vestdanmark. Sættes ca MW elkedler ind sammen med fuld udnyttelse af varmtvandslagrene reduceres spidslastcentralernes bidrag til ca. 13 %, og eloverløbet reduceres til omkring en tredjedel. Elkedlerne vil få en benyttelsestid på lidt under timer svarende til en capacity factor på 11 %. Dette giver en lidt svag baggrund for brug af varmepumper. Hvis man skal eksportere sig ud af problemet, skal der på tidspunkter med overskud af el eksporteres ca GWh svarende til ca. 15 % af elforbruget. Modellen har sine mangler, men jeg synes ikke, der kan være tvivl om, at samordningen mellem el- og varmeforsyning rummer et betydeligt potentiale. Dette ene virkemiddel kan næsten halvere det problem, som opstår med 50 % vindenergi. Den beskrevne mulighed bør ikke medføre, at der slækkes på udviklingen af andre virkemidler. Jeg opfatter troen på, at problemerne vil drukne i det store europæiske ocean, som strudsepolitik. Jeg forventer en massiv international efterspørgsel efter reguleringsydelser i fremtiden. Markedet vil bestemme prisen i forhold til de forhåndenværende alternativer. Derfor vil enkle og effektive indenlandske virkemidler øge valgmulighederne for danske aktører til gavn for både dansk økonomi og dansk miljøpolitik.

5 5 Eksempel med forberedelse af data og beregning af hovedresultater Bilag 1 Central power plants Observed Residual Net exchange Thermal Electr. Heat demand TJ/year demand Import Export generation demand Min electric generation MW 350,00 hours GWh GWh GWh GWh GWh Counter pressure cm MW/MJ/s 0, Heat Central Local Local CHP plants model heat Max Min heat Max Heat demand, local TJ/year hours TJ MJ/s MJ/s TJ MJ/s Counter pressure cm MW/MJ/s 0, Adjusted Wind Residual demand Wind power power > 0 < 0 Correction Factor 2,00 hours GWh GWh GWh Hot water storages Simulation Thermal Wind Electr. Stored Overflow Balance Cond. Capacity MWh prod. prod. heat energy export electr. electr. hours GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh Local electric heaters Capacity MW Central heat Central Local heat Storage Local Local CHP plants CHP Other CHP-el. CHP Electr. Other ultimo CHP-el. Capacity MW 800 TJ TJ GWh TJ TJ TJ TJ GWh Max el. Max Max Max Max Max to heat charge discharge demand thermal wind MW MW MJ/s MW MW MW

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED

Resumé. Baggrund. ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED ELF ORS YN INGSSIK KE RH ED P Å VE J MO D FOSSIL U AF HÆN G IGH ED 11. marts 2013 J.nr. 2206/1198-0020 Ref. SLP Resumé. Notatet drøfter begrebet elforsyningssikkerhed og argumenterer for, at en probabilistisk

Læs mere

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges?

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? 22.8.1 Indledning Dette notat beskriver økonomien ved at lade individuelle

Læs mere

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus

Ea Energianalyse. Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus Ea Energianalyse Kombination af vindkraft og varmepumpe til Varmeplan Århus 22. marts 2010 1 Bidragydere: Søren Rygaard, Nordjysk Elhandel Per Lauritzen, Vindenergi Danmark Grethe Føns Hjortbak og Allan

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Forslag til dynamisk elafgift

Forslag til dynamisk elafgift Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision Forslag til dynamisk elafgift 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen Indhold 1.Opsummering... 1 2. Indledning... 3 3. Forslag til dynamisk elafgift... 5 4 Introdukt

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Strategisk energiplanlægning

Strategisk energiplanlægning Strategisk energiplanlægning Tekniske retningslinier for formålstjenlig national og kommunal planlægning Klaus Illum ECO-consult Juni 2012 Denne udredning findes på www.klausillum.dk Nedtrapning af CO2-udslippet.

Læs mere

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012

Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 Til Energinet.dk's analyseforudsætninger 2012-2035, juli 2012 24. juli 2012 CHR/CHR 1. Indledning... 2 2. Beregningsperiode... 2 3. Økonomiske nøgletal... 2 4. Brændselspriser... 3 5. CO 2 -kvotepriser...

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bilag:

Indholdsfortegnelse: Bilag: 1 Indholdsfortegnelse: 0.0 Resumé Side 3 1.0 Indledning Side 4 2.0 Hvad forstås ved prisfleksibelt elforbrug. Side 5 3.0 Hvorfor prisfleksibelt elforbrug? Side 6 4.0 Prisfleksibelt elforbrug og dets betydning

Læs mere

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11

Detailmarkedet for elektricitet. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Detailmarkedet for elektricitet Konkurrence- og Forbrugeranalyse 11.11 Forord Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har undersøgt markedet for el til forbrugerne. Det er et marked, som har stor betydning

Læs mere

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0

Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Elforsk Værktøj til økonomisk og miljømæssig analyse af hybridanlæg til fjernkøling og fjernvarme - Fjernkøl 2.0 Slutrapport og brugermanual April 2013 5 Køling og varme styret efter varme - med varme-

Læs mere

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD

Rapport. Superstrukturoptimering 2. April 2014. : Aarhus Kommune. : Jens Møller Andersen. Vedlagt : Kopi til : 1 INDHOLD Rapport Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Superstrukturoptimering 2. April 2014 Vores reference: 30.9098.01 Til Fra : Aarhus Kommune : Jens Møller Andersen

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006

Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 Til Baggrundsrapport til Miljøberetning 2006 1. maj 2006 khi/xdst Dokument nr. 250949 v4 KAREN HVID IPSEN 1/119 Indholdsfortegnelse 1. Miljørapport 2006 i resumé... 4 1.1 Status 2005... 4 1.2 Miljødeklarationer

Læs mere

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K

Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Energistyrelsen, Energiforsyning Amaliegade 44 1256 København K Frederiksberg D. 9. december 2013 Vedr. Høringssvar i relation til Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 1.0"

Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger fjernkøl 1.0 Elforsk Værktøj til vurdering af fjernkøleløsninger "fjernkøl 10" Slutrapport og brugermanual Maj 2010 Køling leveret pr dag, MWh 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Ikke leveret køling

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

DET DANSKE GAS- OG ELSYSTEM UDARBEJDET I EFP2005-PROJEKTET EN MODEL FOR OG ANALYSER AF ET SAMMENHÆNGENDE GAS- OG ELSYSTEM 2007.

DET DANSKE GAS- OG ELSYSTEM UDARBEJDET I EFP2005-PROJEKTET EN MODEL FOR OG ANALYSER AF ET SAMMENHÆNGENDE GAS- OG ELSYSTEM 2007. DET DANSKE GAS- OG ELSYSTEM UDARBEJDET I EFP2005-PROJEKTET EN MODEL FOR OG ANALYSER AF ET SAMMENHÆNGENDE GAS- OG ELSYSTEM 2007 Side 1 af 196 Side 2 af 196 Indholdsfortegnelse RESUMÉ.7 KAPITEL 1. INTRODUKTION...15

Læs mere