Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land"

Transkript

1 Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

2 Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne land, minirenseanlæg. Ansvarlig institution og udgiver: Naturstyrelsen Projekt udførende: DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling.www.disud.dk Forfatter: Karsten Krogh Andersen Anden bidragyder Halsnæs Spildevandsforsyning A/S Wavin A/S Sprog: Dansk År: 2011 ISBN nr. elektronisk version: Udgiverkategori: Statslig Resume: Et lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land er færdigudviklet og testet på en ejendom. Testen viste bl.a. rensning af spildevand til en vandkvalitet som for store kommunale renseanlæg. Med en anlægspris på ca ekskl. moms og en driftsudgift på ca kr./år er anlægget prisbilligt. Må citeres med kildeangivelse. Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljø-sektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold Resume... 3 Indledning... 5 Anlæggets opbygning og virkemåde... 6 Anlæggets færdigudvikling og frem-stilling... 8 Anlæggets drift og test Økonomi Konklusion Bilag 1 ETA-afgørelse vedrørende godkendelse

4 Resume Et lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til spildevand i det åbne land (kaldet et "Halsnæs anlæg" eller et " Biobrønd anlæg") blev færdigudviklet og testet på en privat ejendom udenfor Hundested i Halsnæs Kommune i Nordsjælland i vinterhalvåret Rensemetoden kan anvendes til en eller flere enkeltejendomme, sommerhuse, små erhvervsvirksomheder, landbrug og små bysamfund. Anlægget behøver ingen indløbspumpe eller nogen anden form for pumper og ventiler. Anlægget behøver heller ingen bundfældningstank eller septiktank før indløb, og udleder således ikke metan fra det bundfældede slam. Metan er en meget kraftig drivhusgas med en drivhuseffekt 22 gange stærkere end kuldioxid. Uden bundfældningstank skal anlægget dog have slamsuget overskudsslam ca. 2 gange om året, men kun ca. 1 gang om året med bundfældningstank. Anlægget består af en Ø 125 cm plastbrønd med kegle, hvori er indbygget en separator, diffusor, blæser, tidsur og kemikalierør. I terræn er det eneste synlige af anlægget et Ø 60 cm plastdæksel. Anlægget fungerer som et kontinuert lavt belastet aktiv slamanlæg. Anlægget (prototype 2) blev i driftsperioden drevet uden fosfor - og kvælstoffjernelse og overholdt kravene til renseklasse O og SO med god margen med udløbskoncentrationer i middel på 51 mg COD/l og 0,25 mg NH4-N/l. En tidligere udgave af anlægget (prototype 1) blev i 2002 i Græsted testet med kemisk fældning (aluminiumsulfat), hvorved anlægget også overholdt kravene til renseklasse OP og SOP samt Vandmiljøplanens udledningskrav til store renseanlæg til kvælstof og fosfor med udløbskoncentrationer i middel på 8 mg Tot-N/l og 0,7 mg Tot- P/l. Anlægget overholder udledningskravene og renser spildevand for organisk stof og ammoniak lige så godt som store kommunale renseanlæg af typen lavt belastet aktiv slamanlæg. Afløbets vandkvalitet er således bedre end for biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. På trods af den meget lange og kolde vinter opretholdt anlægget en stabil og fuldstændig fjernelse af ammoniak gennem hele vinterperioden. Det årlige elforbrug er omkring 200 kwh, og anlægget skal delvist tømmes for overskudsslam ca. 2 gange om året, hvis ingen septiktank foran anlægget og 1 gang om året med septiktank foran. Anlægget fungerede driftsikkert og stabilt og var uden behov for reparation eller lignende i testperioden. Anlæggets totale samlede nøglefærdige pris inklusive indbygning og installation er ca kr. ekskl. moms. Ved masseproduktion kan anlægsprisen formodentlig blive mindre. Driftsudgifterne er ca kr./år, hvis overskudsslam fjernes ved tømningsordning og ca kr./år, hvis overskudsslam udbringes på 3

5 landbrugsjord. Hvis der skal være kemisk fældning øges driftsudgifterne med ca. 500 kr/år. Overskudsslammet er stabilt og lugtfrit, og skal ikke behandles yderligere før afvanding. Overskudsslammet kan enten fjernes via tømningsordning eller udbringes direkte på landbrugsjord. Ved udbringning på landbrugsjord genbruges slammets indhold af næringssalte og organiske materiale. I følge afgørelse fra EU s certificeringsorgan skal anlægget ikke typegodkendes, da det er meget simpelt og delvist samles på stedet, se bilag 1. Anlægget skal i stedet godkendes kommunalt på baggrund af driftsanalyser fra lignende anlæg. Projektet er udført af DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling, i samarbejde med Halsnæs Spildevandsforsyning A/S og Wavin A/S. Anlægget er installeret og testet på Kongsgården i Hundested. I testperioden anvendtes ikke kemisk fældning. 4

6 Indledning Ved frit beliggende ejendomme og små erhvervsvirksomheder herunder landbrug vil det mange steder i verden være forbundet med store økonomiske omkostninger og administrative vanskeligheder at lede spildevand via kloakledninger til store centrale renseanlæg. I sådanne tilfælde vil det ofte være mere fordelagtigt at rense spildevandet lokalt ved ejendommen eller samlet for flere tæt liggende ejendomme. I Danmark skal spildevand renses vidtgående, og det er i 1999 besluttet, at spildevand fra enkeltejendomme enten skal renses vidtgående eller nedsives til grundvandet. 5

7 Anlæggets opbygning og virkemåde Spildevandet ledes direkte til anlægget (kaldet "Halsnæs anlægget" eller "Biobrønd anlægget") og skal ikke først passere en septiktank eller bundfældningstank. Anlægget består af en Ø125 cm plastbrønd med kegle og indeholder en separator, diffusor, blæser, tidsur og et kemikalierør. Tidsuret er placeret uden for anlægget, og den lille blæser er således den eneste mekanisk-elektriske instal-lation i anlægget. Dette gør anlægget ekstremt simpelt og driftssikkert. Blæseren kan imidlertid med fordel også placeres uden for anlægget ved - eller i - en nærliggende bygning. Fra blæseren fremføres luften i så fald til anlægget via en blæserslange. Herved vil anlægget overhovedet ikke indeholde nogen mekanisk-elektriske installationer og blæsernes holdbarhed og vedligehold vil forbedres. Spildevandet løber uden pumpning gennem anlægget. Anlægget stikker ca. 2 meter dybt i jorden afhængigt af hvor dybt kloakledningen ligger i jorden. Ønskes et anlæg som kun stikker ca. 1 meter dybt i jorden, må der etableres en lille indløbspumpestation først, men selve anlægget bliver da kun ca. 1,2 meter højt og dermed billigere i fremstilling og installation. Anlægget er et aktiv slamanlæg og fungerer i princippet som store kommunale renseanlæg til rensning af spildevand til vandmiljøplankrav - blot er anlægget meget simplere opbygget. Mikroorganismer - aktivt slam - omsætter i procestanken det organiske materiale i spildevandet til kuldioxid og nye mikroorganismer. Mikroorganismerne ånder ved forbrug af ilt, som tilføres fra atmosfæren ved hjælp af en diffusor i bunden af anlægget og en lille 50 watt blæser. Blæseren kører on/off i min af gangen og styres ved hjælp af et tidsur. Det således rensede spildevand løber ind i separatoren, hvor det rensede vand separeres fra mikroorganismerne. Det rensede vand ledes derpå ud af anlægget, medens mikroorganismerne løber retur til processtanken. Ca. 2 gange om året udtages ca. halvdelen af mikroorganismerne som overskudslam i forbindelse med den almindelige tømningsordning eller ved udbringning på landbrugsjord. Ved udbringning på landbrugsjord genbruges slammets næringsstoffer og organiske materiale. Såfremt, der kun ønskes udtag af overskudsslam 1 gang om året, placeres renseanlægget efter den eksisterende septiktank. Mikroorganismerne i anlægget omdanner ammoniak og kvælstof i spildevandet til nitrat ved den såkaldte nitrifikation. De nitrificerende mikroorganismer i anlægget kræver, at der i en tilstrækkelig lang tid i døgnet er overskud af ilt i anlægget. Dette sikres ved korrekt indstilling af tidsuret. 6

8 Kvælstof fjernes fra spildevandet ved, at den dannede nitrat omdannes af mikroorganismerne til atmosfærisk kvælstof ved den såkaldte denitrifikation. Denitrifikationen sker, når tidsuret står på "off", og der ikke indblæses luft i anlægget. Fosfor fjernes delvist fra anlægget af biologisk vej af mikroorganismerne. Er der krav om fosforfjernelse kan fosforfjernelsen øges ved supplerende kemisk fældning, idet der isættes kemicylindre af aluminiumssalte i kemikaliecylinderen. Fosforen akkumuleres i slammet ved både den biologiske og kemiske fosforfjernelse. Minirenseanlæg skal typegodkendes ved afprøvning på 4 forskellige ejendomme over 1 år, hvor det skal vises, at anlæggene lever op til rensekravene i tabel 3. Hvor typegodkendelse ikke foreligger, skal anlægstypen godkendes ved kommunen som et ingeniørprojekt ud fra driftsresultater. Ifølge afgørelse fra EU certificeringsorgan skal anlægget ikke typegodkendes, da det er meget simpelt og delvist samles på stedet. Anlægget skal i stedet godkendes kommunalt på baggrund af driftsanalyser fra lignende anlæg. 7

9 Anlæggets færdigudvikling og fremstilling Der har tidligere været testet en tidligere udgave af renseprincippet på Græsted Renseanlæg (Græsted anlægget, Prototype 1) i og efterfølgende på en ejendom i Helsinge i Nordsjælland. Dette anlæg rensede til Vandmiljøplankrav for både organisk stof, kvælstof og fosfor, men var for dyrt at fremstille og installere. I middel opnåedes 99% rensning for BOD, 98% nitrifikation og 92% rensning for fosfor. Afløbets kvalitet var i middel 15 mg COD/l, 1 mg BOD/l, 0,9 mg NH4-N/l, 8,4 mg Total N/l og 0,7 mg Total P/l med kemisk fældning, se tabel 1. Uden kemisk fældning var afløbets koncentrationer på 23 mg COD/l, 2mg BOD/l og 0,3 mg NH4-N/l. Afløbets kvalitet var som for store kommunale renseanlæg bygget som lavt belastede aktivslam anlæg. Vandkvaliteten af afløbet var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. Tabel 5.1 Analyse- og måleresultater fra forsøgskørsel med 1 diffusor. Dato La Tilløb Udløb Rensegrad Proces Luf t Te C Flow m 3 /d BOD g/d COD mg/l BOD mg/l TN mg/l NH 4 mg/l TP mg/l COD mg/l BOD mg/l NH 4 mg/l TN TP BOD % Nit % P % Te C Ilt mg SS g/l Bts g/gd Te C /l GG 148* * 42 7, FA 1,0 110* , GG 1, ** 22 0,5 14 2,7 4, Stei 1,0 57 1,8 21** 28 0, GG 1,0 135* * 40 7, ** 24 0,3 15 4, GG 1,0 6,5 0,4 0,4 3 0, GG 1,0 14 0,9 0, GG 1,0 0,3 17 0, GG 1,0 193* * ,3 4 8,5 1, FA 1, GG 1,0 1,8 15 1, GG 1,0 9,5 0,6 0, GG 1,0 125* * 0,4 5 0, GG 1,0 10 0,7 0, GG 1,0 33* 83 33* 9, FA 1, , GG 1,0 18 0, GG 1,0 179* * 40 7, GG 1,0 170* * 38 8, FA 1, ,6 Middel, fra ,0 128* , ,9 8,4 0, Udlederkrav Store anlæg Minianlæg:SOP Minianlæg: S Minianlæg: O 90 Designbelastning 1, GG: Græsted-Gilleleje laboratorium på spildevandscenteret, Holtvej 20 BOD beregnet ud fra COD med faktoren 2,8 på tilløb og faktoren 15 på afløb, hvilket er fundet som middelfaktorerne ud fra amtets analyser af tilløb og afløb på Græsted aktiverede slamanlæg. Tabel 1. Analyseresultater for test af prototype 1, 2002 på Græsted Renseanlæg 8

10 DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling har siden da videreudviklet anlægget, således, at det er blevet simplere og hermed billigere at fremstille og installere, samt mere enkelt at drive. En vigtig del af denne videreudvikling har været udviklingen af en mere effektiv separator. I dette projekt er anlægget ( Halsnæs anlægget" eller "Biobrønd anlægget") færdigudviklet (prototype 2). Wavin A/S har i foråret 2010 fremstillet en prototype på deres fabrik i Hammel. DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling har leveret en separator til Wavin, som har installeret denne i en Ø125 cm standardbrønd med kegle af sort plastik med en højde på 210 cm. Foto: I en ø125 cm standard plastbrønd med kegle monteres separator hos Wavin A/S i Hammel I det åbne land på Kongsgården, Ullerup Skovvej nr. 30, 3390 Hundested i Nordsjælland er anlægget derpå installeret med diffusor, blæser og tidsur. Entreprenørarbejdet foretoges af Vibehus Entreprenør Service ApS. Spildevandet ledes uden om den eksisterende septiktank direkte ind i det nye renseanlæg. Det rensede vand ledes til en fordelerbrønd, hvorfra det rensede vand nedsives via 2 sivestrenge. Årsagen til den efterfølgende nedsivning af det rensede vand er, at anlægget ligger tæt på en lille sø. 9

11 Foto: Anlægget ("Halsnæs anlægget") installeres på Kongsgården uden for Hundested i Halsnæs Kommune. I fordelerbrønden udtager Halsnæs Spildevandsforsyning A/S prøver af det rensede vand til analyse. 10

12 Anlæggets drift og test Anlægget blev installeret og sat i drift den 2.september 2010 på Kongsgården i Hundested. I testperioden har der boet 3 personer fast på Kongsgården. Anlæg installeret - brønddæksel højre hjørne for neden - ud for stuehuset på Kongsgården. En uge efter idriftsætning podedes anlægget med aktiv slam fra Melby Renseanlæg. I den her rapporterede første del af testperioden blev anlægget drevet uden kemisk fjernelse af fosfor. I den næste periode af testkørslen vil anlægget blive drevet med supplerende kemisk fældning af fosfor. Der anvendtes kemikaliecylindre med aluminiumsulfat fra KEMIRA A/S. Anlægget kørte upåklageligt uden driftsstop eller andre problemer i testperioden. Driftsperioden var i vinterhalvåret fra 1. sep 2010 til 23. marts Der foretoges ikke udpumpning af overskudsslam i denne driftsperiode. 11

13 I tabel 2 ses analyseresultaterne af afløbsprøverne i første del af testperioden uden kemisk fosforfjernelse.: COD BI5 NH4-N NO3-N TotN TotP År Måned Dag Kl mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2010 sep ,72 15,1 nov ,2 20,8 nov ,09 98,5 15, jan ,3 3,17 feb ,13 69,7 79,3 11,3 mar 2 døgnprøve 39 0,07 96,4 98,8 15,1 mar 15 døgnprøve 70 0,23 32,3 38 8,69 I alt middelværdi 51 0, Krav renseklasser SO,SOP ,3 O,OP ,3 Krav vandmiljøplan ,5 Recipientkvalitetspl 2 Krav Fyns Amt 75 5 Tabel 2. Analyseresultaterne af afløbsprøverne i første del af testperioden uden kemisk fosforfjernelse. Af tabel 2 ses, at anlægget nitrificerede fuldstændigt og overholdt Vandmiljøplanens og recipientkvalitetsplanens udledningskrav til organisk stof og ammoniak samt kravene til renseklasserne O og SO. Kvælstof og fosfor blev fjernet delvis ved denitrifikation og biologisk fosforfjernelse. Anlægget blev i testperioden drevet uden kemisk fældning. Såfremt også rensekravet til fosfor skal overholdes skal anlægget en gang per måned forsynes med en kemikaliepatron af aluminiumsulfat. Vandkvaliteten af afløbet var som for store kommunale renseanlæg med lavt belastede aktivslam processer. Vandkvaliteten var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. 12

14 Til sammenligning er Vandmiljøplanens udledningskrav for store fælles renseanlæg i Danmark: Store anlæg: >5.000 PE: Små anlæg: <2.000 PE: Spredt bebyggelse: <30 PE COD <75 mg/l BOD <20 mg/l NH 4 -N <2 mg/l Tot-N <8 mg/l Tot-P <1,5 mg/l COD <75 mg/l BOD <20 mg/l NH 4 -N <2 mg/l Tot-N <8 mg/l Tot-P <1,5 mg/l I Danmark er med Bekendtgørelse nr. 510 af 21. juni 1999 fastsat bestemmelser for, hvordan spildevand skal afledes og renses ved spredt bebyggelse i det åbne land. Kravene til rensningsgraden er opdelt i 4 renseklasser for anlæg i størrelsen op til 30 PE med krav til rensning for organisk stof, ammoniak og fosfor: Renseklasser BI 5 Total fosfor Nitrifikation SOP 95% 90% 90% SO 95% 90% OP 90% 90% O 90% O: Organisk stof P: Fosfor SO: Skærpet krav til organisk stof samt nitrifikation Tabel 3: Krav til rensningsgrad ved de forskellige renseklasser. Fyns Amt stillede følgende tilsvarende udledningskrav til små biologiske sandfiltre: COD <75 mg/l NH 4 -N <5 mg/l Tot-P <1,5 mg/l Da en personækvivalent indeholder ca. 127 gcod, 60 g BI5, 16 g N og 4 g P og vandforbruget gennemsnitligt er ca. 120 l/person/d, bliver tilløbets sammensætning ca. på: mg COD/l 500 mg BI5/l 133 mg tot-n/l 33 mg tot P/l 13

15 Såfremt disse tilløbsværdier anvendes til at beregne udløbskoncentrationerne i tabel 3`s procentvise rensekrav fås udledningskrav til rensning i det åbne land på: Renseklasser BI 5 Mg/l SOP 25 3,3 13 SO OP 50 3,3 O 50 Tabel 4. Udledningskrav ved omregning af rensegrader for de forskellige renseklasser. I testperioden var: Total fosfor Mg/l NH3+NH4 - N Mg/l Forbruget af el var først i testperioden 0,75 kwh/døgn svarende til 274 kwh/år og sidst i testperioden 0,60 kwh/døgn svarende til 219 kwh/år. Iltkoncentrationen var for høj i hele testperioden, og blæseren sættes efter endt projektperiode til at køre endnu mindre for at opnå bedre fjernelse af kvælstof og fosfor samt at spare på energien. Der forventes hermed et årligt elforbrug på mindre end 200 kwh/år. I de 7 måneders drift i testperioden udtoges ikke overskudsslam fra anlægget. Tilvæksten i slammængde indikerede imidlertid, at slamtømning bør ske ca. 2 gange pr. år af 1/4 af slammængden i anlægget per gang. Såfremt der kun ønskes slamtømning 1 gang pr. år installeres anlægget efter den eksisterende septiktank, således at anlægget belastes med forklaret spildevand. Overskudsslammet er stabilt og kræver ikke ekstra beluftning til stabilisering. Hvis anlæggets skal fjerne yderligere fosfor ved kemisk fældning isættes ca. 1 gang pr. måned en kemikaliecylinder Ø10x15 cm af aluminimumsalt i anlæggets kemikalierør. 14

16 Økonomi Anlægsudgiften inklusive installation er ca kr. ekskl. moms Anlægsudgiften vil ved masseproduktion formodentlig kunne reduceres. Driftsudgifterne uden supplerende kemisk fældning af fosfor er ca kr./år hvis fjernelse af overskudsslam ved tømningsordning. Driftsudgifterne består af: El: 400 kr./år Serviceordning: kr./år Tømningsordning: 500 kr./år Hvis der skal ske supplerende fosforfjernelse med kemisk fældning stiger driftsudgifterne med ca. 500 kr./år. Såfremt overskudsslammet bortskaffes direkte ved udbringning på landbrugsjord reduceres den samlede driftsudgift til ca kr./år. uden kemisk fosforfjernelse. Hvis overskudsslam fjernes ved tømningsordning belastes den efterfølgende behandling af slam fra tømningsordning mindre, idet overskudsslammet fra anlægget allerede er stabiliseret. 15

17 Konklusion Færdigudvikling og test viste, at det nye renseanlæg (kaldet "Halsnæs anlægget eller " Biobrønd anlægget"): overholder udledningskravene til renseklasse O og SO anlæg i vinterhalvåret med stor margen med udløbskoncentrationer i middel på 51 mg COD/l og 0,25 mg NH4-N/l renser for ammoniak fuldstændigt og stabilt selv i lange kolde vintre som vinteren renser spildevand til en vandkvalitet som for store kommunale renseanlæg af aktiv slam typen uden N og P-fjernelse. er forberedt til N og P-fjernelse med overholdelse af SOP rensekrav. Prototype 1 rensede til 8 mg N/l og 0,7 mg P/l. Vandkvaliteten var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg kræver ingen bundfældning (septiktank) før rensning og udleder ikke metan, men må da tømmes delvist ca. 2 gange om året. kræver bundfældning (septiktank) før anlægget, hvis delvis slamtømning kun 1 gang om året. er driftssikkert kræver minimum af pasning kræver minimum af reparation og service er billigt med en samlet anlægspris på ca ekskl. moms og en driftsudgift på ca kr./år. Overskudsslam er stabilt og lugtfrit og kan fjernes ved tømningsordning eller udbringes direkte på landbrugsjord. Ved udbringning af overskudsslam på landbrugsjord genbruges slammets indhold af næringssalte og organisk stof. Overskudsslammet må ikke anvendes til gødning af grøntsager, da der er smitstoffer i slammet. 16

18 Bilag 1 ETA-afgørelse vedrørende godkendelse 17

19

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

spildevandsplan 2014-2026

spildevandsplan 2014-2026 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ spildevandsplan 2014-2026 SEPTEMBER 2014 Figur 1: Separatkloakering 6 Tabel 1: Krav til indholdet i spildevandsplanen 8 Tabel 2: Status på indsatser fra spildevandsplan 2005-2012

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S

GRØNT REGNSKAB 2013. Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S GRØNT REGNSKAB 2013 Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand A/S Udarbejdet af konsulent Igor Konyk i 2014 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Beskrivelse af virksomheden... 3 Grønt regnskab

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik

Dambrugsteknologi. Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Dambrugsteknologi Afprøvning af mobilt slambehandlingsanlæg fra Staring Maskinfabrik Kaare Michelsen, Dansk Akvakultur Helge Poulsen, Danmarks Tekniske Universitet, Sektion for Akvakultur 1 Indhold Indhold...

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug

Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Slamafvanding og håndtering af afløbsvand på dambrug Teknologi til reduktion af udledning fra dambrug og opkoncentrering af slam på dambrug Gitte Lind Mogensen, Nordisk Aluminat A/S Kaare Michelsen, Dansk

Læs mere

Viborg Spildevand A/S

Viborg Spildevand A/S Viborg Spildevand A/S Optimering af Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Skitseprojekt Januar 2006 Rekvirent: Viborg Centralrenseanlæg - Bruunshåb Vibækvej 41, Bruunshåb 8800 Viborg Tlf: Fax: 89 29 29

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Modeldambrug Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen

Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anvendelse af sensorer i vandforsyningen Anders Lynggaard-Jensen DHI 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 1 INDLEDNING 11 2 KILDEPLADSER, FORSØGSFORMÅL OG OMBYGNINGSKRAV 13 2.1 KASTED

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere