Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land"

Transkript

1 Udvikling af lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land

2 Kolofon Titel: Udvikling af lille, billigt, simpelt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land Emneord: Renseanlæg, åbne land, minirenseanlæg. Ansvarlig institution og udgiver: Naturstyrelsen Projekt udførende: DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling.www.disud.dk Forfatter: Karsten Krogh Andersen Anden bidragyder Halsnæs Spildevandsforsyning A/S Wavin A/S Sprog: Dansk År: 2011 ISBN nr. elektronisk version: Udgiverkategori: Statslig Resume: Et lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til det åbne land er færdigudviklet og testet på en ejendom. Testen viste bl.a. rensning af spildevand til en vandkvalitet som for store kommunale renseanlæg. Med en anlægspris på ca ekskl. moms og en driftsudgift på ca kr./år er anlægget prisbilligt. Må citeres med kildeangivelse. Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter inden for miljø-sektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold Resume... 3 Indledning... 5 Anlæggets opbygning og virkemåde... 6 Anlæggets færdigudvikling og frem-stilling... 8 Anlæggets drift og test Økonomi Konklusion Bilag 1 ETA-afgørelse vedrørende godkendelse

4 Resume Et lille, simpelt, billigt og driftsikkert renseanlæg til spildevand i det åbne land (kaldet et "Halsnæs anlæg" eller et " Biobrønd anlæg") blev færdigudviklet og testet på en privat ejendom udenfor Hundested i Halsnæs Kommune i Nordsjælland i vinterhalvåret Rensemetoden kan anvendes til en eller flere enkeltejendomme, sommerhuse, små erhvervsvirksomheder, landbrug og små bysamfund. Anlægget behøver ingen indløbspumpe eller nogen anden form for pumper og ventiler. Anlægget behøver heller ingen bundfældningstank eller septiktank før indløb, og udleder således ikke metan fra det bundfældede slam. Metan er en meget kraftig drivhusgas med en drivhuseffekt 22 gange stærkere end kuldioxid. Uden bundfældningstank skal anlægget dog have slamsuget overskudsslam ca. 2 gange om året, men kun ca. 1 gang om året med bundfældningstank. Anlægget består af en Ø 125 cm plastbrønd med kegle, hvori er indbygget en separator, diffusor, blæser, tidsur og kemikalierør. I terræn er det eneste synlige af anlægget et Ø 60 cm plastdæksel. Anlægget fungerer som et kontinuert lavt belastet aktiv slamanlæg. Anlægget (prototype 2) blev i driftsperioden drevet uden fosfor - og kvælstoffjernelse og overholdt kravene til renseklasse O og SO med god margen med udløbskoncentrationer i middel på 51 mg COD/l og 0,25 mg NH4-N/l. En tidligere udgave af anlægget (prototype 1) blev i 2002 i Græsted testet med kemisk fældning (aluminiumsulfat), hvorved anlægget også overholdt kravene til renseklasse OP og SOP samt Vandmiljøplanens udledningskrav til store renseanlæg til kvælstof og fosfor med udløbskoncentrationer i middel på 8 mg Tot-N/l og 0,7 mg Tot- P/l. Anlægget overholder udledningskravene og renser spildevand for organisk stof og ammoniak lige så godt som store kommunale renseanlæg af typen lavt belastet aktiv slamanlæg. Afløbets vandkvalitet er således bedre end for biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. På trods af den meget lange og kolde vinter opretholdt anlægget en stabil og fuldstændig fjernelse af ammoniak gennem hele vinterperioden. Det årlige elforbrug er omkring 200 kwh, og anlægget skal delvist tømmes for overskudsslam ca. 2 gange om året, hvis ingen septiktank foran anlægget og 1 gang om året med septiktank foran. Anlægget fungerede driftsikkert og stabilt og var uden behov for reparation eller lignende i testperioden. Anlæggets totale samlede nøglefærdige pris inklusive indbygning og installation er ca kr. ekskl. moms. Ved masseproduktion kan anlægsprisen formodentlig blive mindre. Driftsudgifterne er ca kr./år, hvis overskudsslam fjernes ved tømningsordning og ca kr./år, hvis overskudsslam udbringes på 3

5 landbrugsjord. Hvis der skal være kemisk fældning øges driftsudgifterne med ca. 500 kr/år. Overskudsslammet er stabilt og lugtfrit, og skal ikke behandles yderligere før afvanding. Overskudsslammet kan enten fjernes via tømningsordning eller udbringes direkte på landbrugsjord. Ved udbringning på landbrugsjord genbruges slammets indhold af næringssalte og organiske materiale. I følge afgørelse fra EU s certificeringsorgan skal anlægget ikke typegodkendes, da det er meget simpelt og delvist samles på stedet, se bilag 1. Anlægget skal i stedet godkendes kommunalt på baggrund af driftsanalyser fra lignende anlæg. Projektet er udført af DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling, i samarbejde med Halsnæs Spildevandsforsyning A/S og Wavin A/S. Anlægget er installeret og testet på Kongsgården i Hundested. I testperioden anvendtes ikke kemisk fældning. 4

6 Indledning Ved frit beliggende ejendomme og små erhvervsvirksomheder herunder landbrug vil det mange steder i verden være forbundet med store økonomiske omkostninger og administrative vanskeligheder at lede spildevand via kloakledninger til store centrale renseanlæg. I sådanne tilfælde vil det ofte være mere fordelagtigt at rense spildevandet lokalt ved ejendommen eller samlet for flere tæt liggende ejendomme. I Danmark skal spildevand renses vidtgående, og det er i 1999 besluttet, at spildevand fra enkeltejendomme enten skal renses vidtgående eller nedsives til grundvandet. 5

7 Anlæggets opbygning og virkemåde Spildevandet ledes direkte til anlægget (kaldet "Halsnæs anlægget" eller "Biobrønd anlægget") og skal ikke først passere en septiktank eller bundfældningstank. Anlægget består af en Ø125 cm plastbrønd med kegle og indeholder en separator, diffusor, blæser, tidsur og et kemikalierør. Tidsuret er placeret uden for anlægget, og den lille blæser er således den eneste mekanisk-elektriske instal-lation i anlægget. Dette gør anlægget ekstremt simpelt og driftssikkert. Blæseren kan imidlertid med fordel også placeres uden for anlægget ved - eller i - en nærliggende bygning. Fra blæseren fremføres luften i så fald til anlægget via en blæserslange. Herved vil anlægget overhovedet ikke indeholde nogen mekanisk-elektriske installationer og blæsernes holdbarhed og vedligehold vil forbedres. Spildevandet løber uden pumpning gennem anlægget. Anlægget stikker ca. 2 meter dybt i jorden afhængigt af hvor dybt kloakledningen ligger i jorden. Ønskes et anlæg som kun stikker ca. 1 meter dybt i jorden, må der etableres en lille indløbspumpestation først, men selve anlægget bliver da kun ca. 1,2 meter højt og dermed billigere i fremstilling og installation. Anlægget er et aktiv slamanlæg og fungerer i princippet som store kommunale renseanlæg til rensning af spildevand til vandmiljøplankrav - blot er anlægget meget simplere opbygget. Mikroorganismer - aktivt slam - omsætter i procestanken det organiske materiale i spildevandet til kuldioxid og nye mikroorganismer. Mikroorganismerne ånder ved forbrug af ilt, som tilføres fra atmosfæren ved hjælp af en diffusor i bunden af anlægget og en lille 50 watt blæser. Blæseren kører on/off i min af gangen og styres ved hjælp af et tidsur. Det således rensede spildevand løber ind i separatoren, hvor det rensede vand separeres fra mikroorganismerne. Det rensede vand ledes derpå ud af anlægget, medens mikroorganismerne løber retur til processtanken. Ca. 2 gange om året udtages ca. halvdelen af mikroorganismerne som overskudslam i forbindelse med den almindelige tømningsordning eller ved udbringning på landbrugsjord. Ved udbringning på landbrugsjord genbruges slammets næringsstoffer og organiske materiale. Såfremt, der kun ønskes udtag af overskudsslam 1 gang om året, placeres renseanlægget efter den eksisterende septiktank. Mikroorganismerne i anlægget omdanner ammoniak og kvælstof i spildevandet til nitrat ved den såkaldte nitrifikation. De nitrificerende mikroorganismer i anlægget kræver, at der i en tilstrækkelig lang tid i døgnet er overskud af ilt i anlægget. Dette sikres ved korrekt indstilling af tidsuret. 6

8 Kvælstof fjernes fra spildevandet ved, at den dannede nitrat omdannes af mikroorganismerne til atmosfærisk kvælstof ved den såkaldte denitrifikation. Denitrifikationen sker, når tidsuret står på "off", og der ikke indblæses luft i anlægget. Fosfor fjernes delvist fra anlægget af biologisk vej af mikroorganismerne. Er der krav om fosforfjernelse kan fosforfjernelsen øges ved supplerende kemisk fældning, idet der isættes kemicylindre af aluminiumssalte i kemikaliecylinderen. Fosforen akkumuleres i slammet ved både den biologiske og kemiske fosforfjernelse. Minirenseanlæg skal typegodkendes ved afprøvning på 4 forskellige ejendomme over 1 år, hvor det skal vises, at anlæggene lever op til rensekravene i tabel 3. Hvor typegodkendelse ikke foreligger, skal anlægstypen godkendes ved kommunen som et ingeniørprojekt ud fra driftsresultater. Ifølge afgørelse fra EU certificeringsorgan skal anlægget ikke typegodkendes, da det er meget simpelt og delvist samles på stedet. Anlægget skal i stedet godkendes kommunalt på baggrund af driftsanalyser fra lignende anlæg. 7

9 Anlæggets færdigudvikling og fremstilling Der har tidligere været testet en tidligere udgave af renseprincippet på Græsted Renseanlæg (Græsted anlægget, Prototype 1) i og efterfølgende på en ejendom i Helsinge i Nordsjælland. Dette anlæg rensede til Vandmiljøplankrav for både organisk stof, kvælstof og fosfor, men var for dyrt at fremstille og installere. I middel opnåedes 99% rensning for BOD, 98% nitrifikation og 92% rensning for fosfor. Afløbets kvalitet var i middel 15 mg COD/l, 1 mg BOD/l, 0,9 mg NH4-N/l, 8,4 mg Total N/l og 0,7 mg Total P/l med kemisk fældning, se tabel 1. Uden kemisk fældning var afløbets koncentrationer på 23 mg COD/l, 2mg BOD/l og 0,3 mg NH4-N/l. Afløbets kvalitet var som for store kommunale renseanlæg bygget som lavt belastede aktivslam anlæg. Vandkvaliteten af afløbet var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. Tabel 5.1 Analyse- og måleresultater fra forsøgskørsel med 1 diffusor. Dato La Tilløb Udløb Rensegrad Proces Luf t Te C Flow m 3 /d BOD g/d COD mg/l BOD mg/l TN mg/l NH 4 mg/l TP mg/l COD mg/l BOD mg/l NH 4 mg/l TN TP BOD % Nit % P % Te C Ilt mg SS g/l Bts g/gd Te C /l GG 148* * 42 7, FA 1,0 110* , GG 1, ** 22 0,5 14 2,7 4, Stei 1,0 57 1,8 21** 28 0, GG 1,0 135* * 40 7, ** 24 0,3 15 4, GG 1,0 6,5 0,4 0,4 3 0, GG 1,0 14 0,9 0, GG 1,0 0,3 17 0, GG 1,0 193* * ,3 4 8,5 1, FA 1, GG 1,0 1,8 15 1, GG 1,0 9,5 0,6 0, GG 1,0 125* * 0,4 5 0, GG 1,0 10 0,7 0, GG 1,0 33* 83 33* 9, FA 1, , GG 1,0 18 0, GG 1,0 179* * 40 7, GG 1,0 170* * 38 8, FA 1, ,6 Middel, fra ,0 128* , ,9 8,4 0, Udlederkrav Store anlæg Minianlæg:SOP Minianlæg: S Minianlæg: O 90 Designbelastning 1, GG: Græsted-Gilleleje laboratorium på spildevandscenteret, Holtvej 20 BOD beregnet ud fra COD med faktoren 2,8 på tilløb og faktoren 15 på afløb, hvilket er fundet som middelfaktorerne ud fra amtets analyser af tilløb og afløb på Græsted aktiverede slamanlæg. Tabel 1. Analyseresultater for test af prototype 1, 2002 på Græsted Renseanlæg 8

10 DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling har siden da videreudviklet anlægget, således, at det er blevet simplere og hermed billigere at fremstille og installere, samt mere enkelt at drive. En vigtig del af denne videreudvikling har været udviklingen af en mere effektiv separator. I dette projekt er anlægget ( Halsnæs anlægget" eller "Biobrønd anlægget") færdigudviklet (prototype 2). Wavin A/S har i foråret 2010 fremstillet en prototype på deres fabrik i Hammel. DISUD- Institut for Bæredygtig Udvikling har leveret en separator til Wavin, som har installeret denne i en Ø125 cm standardbrønd med kegle af sort plastik med en højde på 210 cm. Foto: I en ø125 cm standard plastbrønd med kegle monteres separator hos Wavin A/S i Hammel I det åbne land på Kongsgården, Ullerup Skovvej nr. 30, 3390 Hundested i Nordsjælland er anlægget derpå installeret med diffusor, blæser og tidsur. Entreprenørarbejdet foretoges af Vibehus Entreprenør Service ApS. Spildevandet ledes uden om den eksisterende septiktank direkte ind i det nye renseanlæg. Det rensede vand ledes til en fordelerbrønd, hvorfra det rensede vand nedsives via 2 sivestrenge. Årsagen til den efterfølgende nedsivning af det rensede vand er, at anlægget ligger tæt på en lille sø. 9

11 Foto: Anlægget ("Halsnæs anlægget") installeres på Kongsgården uden for Hundested i Halsnæs Kommune. I fordelerbrønden udtager Halsnæs Spildevandsforsyning A/S prøver af det rensede vand til analyse. 10

12 Anlæggets drift og test Anlægget blev installeret og sat i drift den 2.september 2010 på Kongsgården i Hundested. I testperioden har der boet 3 personer fast på Kongsgården. Anlæg installeret - brønddæksel højre hjørne for neden - ud for stuehuset på Kongsgården. En uge efter idriftsætning podedes anlægget med aktiv slam fra Melby Renseanlæg. I den her rapporterede første del af testperioden blev anlægget drevet uden kemisk fjernelse af fosfor. I den næste periode af testkørslen vil anlægget blive drevet med supplerende kemisk fældning af fosfor. Der anvendtes kemikaliecylindre med aluminiumsulfat fra KEMIRA A/S. Anlægget kørte upåklageligt uden driftsstop eller andre problemer i testperioden. Driftsperioden var i vinterhalvåret fra 1. sep 2010 til 23. marts Der foretoges ikke udpumpning af overskudsslam i denne driftsperiode. 11

13 I tabel 2 ses analyseresultaterne af afløbsprøverne i første del af testperioden uden kemisk fosforfjernelse.: COD BI5 NH4-N NO3-N TotN TotP År Måned Dag Kl mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 2010 sep ,72 15,1 nov ,2 20,8 nov ,09 98,5 15, jan ,3 3,17 feb ,13 69,7 79,3 11,3 mar 2 døgnprøve 39 0,07 96,4 98,8 15,1 mar 15 døgnprøve 70 0,23 32,3 38 8,69 I alt middelværdi 51 0, Krav renseklasser SO,SOP ,3 O,OP ,3 Krav vandmiljøplan ,5 Recipientkvalitetspl 2 Krav Fyns Amt 75 5 Tabel 2. Analyseresultaterne af afløbsprøverne i første del af testperioden uden kemisk fosforfjernelse. Af tabel 2 ses, at anlægget nitrificerede fuldstændigt og overholdt Vandmiljøplanens og recipientkvalitetsplanens udledningskrav til organisk stof og ammoniak samt kravene til renseklasserne O og SO. Kvælstof og fosfor blev fjernet delvis ved denitrifikation og biologisk fosforfjernelse. Anlægget blev i testperioden drevet uden kemisk fældning. Såfremt også rensekravet til fosfor skal overholdes skal anlægget en gang per måned forsynes med en kemikaliepatron af aluminiumsulfat. Vandkvaliteten af afløbet var som for store kommunale renseanlæg med lavt belastede aktivslam processer. Vandkvaliteten var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg. 12

14 Til sammenligning er Vandmiljøplanens udledningskrav for store fælles renseanlæg i Danmark: Store anlæg: >5.000 PE: Små anlæg: <2.000 PE: Spredt bebyggelse: <30 PE COD <75 mg/l BOD <20 mg/l NH 4 -N <2 mg/l Tot-N <8 mg/l Tot-P <1,5 mg/l COD <75 mg/l BOD <20 mg/l NH 4 -N <2 mg/l Tot-N <8 mg/l Tot-P <1,5 mg/l I Danmark er med Bekendtgørelse nr. 510 af 21. juni 1999 fastsat bestemmelser for, hvordan spildevand skal afledes og renses ved spredt bebyggelse i det åbne land. Kravene til rensningsgraden er opdelt i 4 renseklasser for anlæg i størrelsen op til 30 PE med krav til rensning for organisk stof, ammoniak og fosfor: Renseklasser BI 5 Total fosfor Nitrifikation SOP 95% 90% 90% SO 95% 90% OP 90% 90% O 90% O: Organisk stof P: Fosfor SO: Skærpet krav til organisk stof samt nitrifikation Tabel 3: Krav til rensningsgrad ved de forskellige renseklasser. Fyns Amt stillede følgende tilsvarende udledningskrav til små biologiske sandfiltre: COD <75 mg/l NH 4 -N <5 mg/l Tot-P <1,5 mg/l Da en personækvivalent indeholder ca. 127 gcod, 60 g BI5, 16 g N og 4 g P og vandforbruget gennemsnitligt er ca. 120 l/person/d, bliver tilløbets sammensætning ca. på: mg COD/l 500 mg BI5/l 133 mg tot-n/l 33 mg tot P/l 13

15 Såfremt disse tilløbsværdier anvendes til at beregne udløbskoncentrationerne i tabel 3`s procentvise rensekrav fås udledningskrav til rensning i det åbne land på: Renseklasser BI 5 Mg/l SOP 25 3,3 13 SO OP 50 3,3 O 50 Tabel 4. Udledningskrav ved omregning af rensegrader for de forskellige renseklasser. I testperioden var: Total fosfor Mg/l NH3+NH4 - N Mg/l Forbruget af el var først i testperioden 0,75 kwh/døgn svarende til 274 kwh/år og sidst i testperioden 0,60 kwh/døgn svarende til 219 kwh/år. Iltkoncentrationen var for høj i hele testperioden, og blæseren sættes efter endt projektperiode til at køre endnu mindre for at opnå bedre fjernelse af kvælstof og fosfor samt at spare på energien. Der forventes hermed et årligt elforbrug på mindre end 200 kwh/år. I de 7 måneders drift i testperioden udtoges ikke overskudsslam fra anlægget. Tilvæksten i slammængde indikerede imidlertid, at slamtømning bør ske ca. 2 gange pr. år af 1/4 af slammængden i anlægget per gang. Såfremt der kun ønskes slamtømning 1 gang pr. år installeres anlægget efter den eksisterende septiktank, således at anlægget belastes med forklaret spildevand. Overskudsslammet er stabilt og kræver ikke ekstra beluftning til stabilisering. Hvis anlæggets skal fjerne yderligere fosfor ved kemisk fældning isættes ca. 1 gang pr. måned en kemikaliecylinder Ø10x15 cm af aluminimumsalt i anlæggets kemikalierør. 14

16 Økonomi Anlægsudgiften inklusive installation er ca kr. ekskl. moms Anlægsudgiften vil ved masseproduktion formodentlig kunne reduceres. Driftsudgifterne uden supplerende kemisk fældning af fosfor er ca kr./år hvis fjernelse af overskudsslam ved tømningsordning. Driftsudgifterne består af: El: 400 kr./år Serviceordning: kr./år Tømningsordning: 500 kr./år Hvis der skal ske supplerende fosforfjernelse med kemisk fældning stiger driftsudgifterne med ca. 500 kr./år. Såfremt overskudsslammet bortskaffes direkte ved udbringning på landbrugsjord reduceres den samlede driftsudgift til ca kr./år. uden kemisk fosforfjernelse. Hvis overskudsslam fjernes ved tømningsordning belastes den efterfølgende behandling af slam fra tømningsordning mindre, idet overskudsslammet fra anlægget allerede er stabiliseret. 15

17 Konklusion Færdigudvikling og test viste, at det nye renseanlæg (kaldet "Halsnæs anlægget eller " Biobrønd anlægget"): overholder udledningskravene til renseklasse O og SO anlæg i vinterhalvåret med stor margen med udløbskoncentrationer i middel på 51 mg COD/l og 0,25 mg NH4-N/l renser for ammoniak fuldstændigt og stabilt selv i lange kolde vintre som vinteren renser spildevand til en vandkvalitet som for store kommunale renseanlæg af aktiv slam typen uden N og P-fjernelse. er forberedt til N og P-fjernelse med overholdelse af SOP rensekrav. Prototype 1 rensede til 8 mg N/l og 0,7 mg P/l. Vandkvaliteten var således bedre end tilsvarende fra biologiske filtre, som ofte anvendes i minirenseanlæg kræver ingen bundfældning (septiktank) før rensning og udleder ikke metan, men må da tømmes delvist ca. 2 gange om året. kræver bundfældning (septiktank) før anlægget, hvis delvis slamtømning kun 1 gang om året. er driftssikkert kræver minimum af pasning kræver minimum af reparation og service er billigt med en samlet anlægspris på ca ekskl. moms og en driftsudgift på ca kr./år. Overskudsslam er stabilt og lugtfrit og kan fjernes ved tømningsordning eller udbringes direkte på landbrugsjord. Ved udbringning af overskudsslam på landbrugsjord genbruges slammets indhold af næringssalte og organisk stof. Overskudsslammet må ikke anvendes til gødning af grøntsager, da der er smitstoffer i slammet. 16

18 Bilag 1 ETA-afgørelse vedrørende godkendelse 17

19

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Indholdsfortegnelse Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er:

Indholdsfortegnelse Hovedkonklusionerne af undersøgelsen er: Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Baggrund... 5 Tømning af bundfældningstanke med slamafvandingsbiler... 5 Undersøgelse af rejektvand... 5 Undersøgelse af tømning af bundfældningstank foran minirenseanlæg...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB ODDER RENSEANLÆG 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød

Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød Indhold: 2001 Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 1. Generelt... 2 1.1 Renseresultater for anlæggene... 2 1.2 Belastning af renseanlæggene... 3 1.3 Nye udledningstilladelser... 6 1.4

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

BioKube kan benyttes i et sommerhus.

BioKube kan benyttes i et sommerhus. BioKube kan benyttes i et sommerhus. Typegodkendelsen dækker ikke direkte brugen af minirenseanlæg i sommerhuse. By- og Landskabsstyrelsen udtaler at det er fabrikanten af den pågældende type minirenseanlæg,

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10.

Matr.nr. Anlægstype. 2.050 m 3 /d BI 5 780 kg/d H01, H02, P01, P02, P06-P10, P12-P14, R01-R04, R09. R10. Anlægsidentifikation Kommune Græsted-Gilleleje Anlægsnavn og nr. Udsholt Renseanlæg 213-27 Adresse Udsholt Strandvej 181 3230 Græsted Matr.nr. Anlægstype MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl.

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1

Grundejerforeningen Fredendal Mårup Østerstrand Nord 1 1 Samsø Kommune Teknisk Afdeling Søtofte 10 8305 Samsø 2. december 2012 Bemærkninger og ændringsforslag til: Udkast til Spildevandsplan 2012-2016 Grundejerforeningen Fredendal sender hermed sine spørgsmål,

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

6. november 2011. Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse 6. november 2011 Budget 2012 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse Indstilling Denne indstilling er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2015 Gribvand Spildevand A/S 2015 Januar 2016 Virksomhedsoplysninger Ny struktur for spildevandsrensningen 2020 Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse:

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke

information om tømning af samletanke og bundfældningstanke information om tømning af samletanke og bundfældningstanke 1 Tanken tømmes for at skåne miljø og grundvand I områder, der ikke har offentlig kloak i Gribskov Kommune, findes der typisk to forskellige slags

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 August 2001 Forord I mange år har de 5 største byer udenfor hovedstadsområdet - Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers - haft samarbejde omkring nøgletal.

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. todue/jacbe Den 15. januar 2016

Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. todue/jacbe Den 15. januar 2016 Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00041 Ref. todue/jacbe Den 15. januar 2016 Vejledning om minirenseanlæg efter ophævelse af typegodkendelsesordningen 1. Indledning Naturstyrelsen

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov. 2016 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Disposition Generelt om vådområder Vilsted Sø Proportioner

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE

Uponor Renseanlæg. Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Uponor Renseanlæg Minirenseanlæg - WehoMini - fra 5 til 30 PE Renseanlæg - WehoPuts - fra 31 til 1200 PE Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg

Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg Parkvej 99, 3250 Gilleleje 1. januar 2005 Sagsbehandler: MK Dokumentnavn: DATABLAD Godkendt af Frederiksborg Amtsråd, Udvalget for Teknik & Miljø Den 25. maj 2004 Renseanlæggets

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Decentral spildevandshåndtering som alternativ til den traditionelle løsning. Erfaringer med drift af over små decentrale renseanlæg

Decentral spildevandshåndtering som alternativ til den traditionelle løsning. Erfaringer med drift af over små decentrale renseanlæg Decentral spildevandshåndtering som alternativ til den traditionelle løsning Erfaringer med drift af over 2.000 små decentrale renseanlæg Se mere på www.biokube.dk for vores driftsresultater Disposition

Læs mere

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land

Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land Side 193 Bilag F Planlagte renseforanstaltninger i det åbne land I dette bilag findes først en beskrivelse af miljøstyrelsens kategoriseringssystem

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport

Renseanlæggene i Søllerød. Årsrapport Renseanlæggene i Søllerød Årsrapport 2004 Indhold: Årsrapport vedr. driften af renseanlæggene i Søllerød 2004 1. Generelt...3 1.1 Renseresultater for anlæggene...3 1.2 Belastning af renseanlæggene...3

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand

Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken. Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken Separering af Andi, afskæring af spildevand til Marbæk renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Gyvsbækken

Læs mere

Decentral spildevandsrensning Et stærkt økonomisk alternativ til centralkloakering

Decentral spildevandsrensning Et stærkt økonomisk alternativ til centralkloakering Decentral spildevandsrensning Et stærkt økonomisk alternativ til centralkloakering 20150610 Om BioKube BioKube Rent vand i det åbne land BioKube er et dansk firma, der siden 2004 har leveret miljøvenlige

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 10 Ordliste Vedtaget 15. maj 2012 2 3 Aerob proces: en biologisk proces, der foregår under forbrug af ilt. Afløbskoefficienten angiver, hvor stor en del

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG

UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG UDLEDNING FRA BIOKUBE RENSEANLÆG Renset spildevand fra et af BioKubes renseanlæg er så rent at det kan udledes direkte til recipient. Flere steder i udlandet, hvor der

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Generelt. Svanholm Gods Svanholm Gods 4A 4050 Skibby

Generelt. Svanholm Gods Svanholm Gods 4A 4050 Skibby Svanholm Gods Svanholm Gods 4A 4050 Skibby Dato 20. maj 2016 Sagsbehandler cimme Sagsnr. 06.01.05-K08-65-14 BY OG LANDSKAB Tilladelse til etablering af minirenseanlæg på Svanholm Gods 4A, Skibby, med udledning

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 1999 Juni 2000 Forord For bare 5-6 år siden var de fleste renseanlæg i Danmark mekanisk-biologiske. Målinger og registreringer blev nedskrevet i driftsjournaler,

Læs mere

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land

Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag. Renseløsninger, regler og økonomi. Spildevand i det åbne land Indstik i Hedeselskabets tidsskrift Vækst 3-2002 2. oplag Renseløsninger, regler og økonomi Spildevand i det åbne land Forord Vigtigt beslutningsgrundlag for grundejere og kommuner I løbet af de kommende

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg

Grønt regnskab 2013. Rudersdal Forsynings renseanlæg Grønt regnskab 213 Rudersdal Forsynings renseanlæg 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Spildevandssystemet... 2 Generelt om renseanlæggene... 4 Sjælsø Renseanlæg... 8 Bistrup Renseanlæg... 11 Vedbæk

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

Uponor Renseanlæg. WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE

Uponor Renseanlæg. WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE Uponor Renseanlæg WehoMini minirenseanlæg - fra 5 til 30 PE WehoPuts renseanlæg - fra 30 til 1200 PE Renseanlæg Rensning af spildevand i åbent land Indhold Uponor Infra er førende i Danmark, når det drejer

Læs mere

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator

Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Rensning af regnvand med nyt produkt HydroSeparator Udfordringer og erfaringer Arne Bonnerup, Bonnerup Consult ApS Vand i Byer Triple Helix stormøde 2-maj-2011 Baggrund Gamle havneområder i København Holmen,

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere