Energimærke. Adresse: Lemmestrupvej 29 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Lemmestrupvej 29 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 11 Adresse: Lemmestrupvej 29 Postnr./by: 8300 Odder BBR-nr.: Energikonsulent: Niels Høeg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: 999 kwh el 4,53 Ton træpiller, i Energimærket angiver varmeforbrug under standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild. Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som det fremgår af el- og varme-regninger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på B C D E F G D Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo i huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Efterisolering af let væg mod uopvarmet tagrum. -46 kwh el 0,36 Ton træpiller, i 500 kr kr. 19,8 år 2 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 237 kwh el 500 kr kr. 9,5 år

2 SIDE 2 AF 11 Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Forbruget er beregnet med standard-betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger. Eksempel på beregning af tilbagebetalingstid: Investering = kr. Besparelse = kr per år. Tilbagebetalingstid = 100/20 = 5 år. Hvis flere forslag gennemføres, bliver den samlede kke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme 468 kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 490 kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt 958 kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer. Og jo dyrere energi bliver, desto mere tjener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst, men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger.

3 SIDE 3 AF 11 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidig med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 3 Etablering af solvarme til varmbrugsvand 909 kwh el -0,05 Ton træpiller, i 4 Efterisolering ved udnytte tagetage -43 kwh el 0,34 Ton træpiller, i 5 Efterisolering af murret ydervægge -66 kwh el 0,53 Ton træpiller, i 6 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i tagvinduer 1 kwh el 0,02 Ton træpiller, i 7 Efterisolering af uudnyttet tagrum ved udnytte tagetage -11 kwh el 0,08 Ton træpiller, i 8 Udskiftning af dør til garage -3 kwh el 0,02 Ton træpiller, i kr. 500 kr. 800 kr. 32 kr. 200 kr. 34 kr.

4 SIDE 4 AF 11 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 9 Udskiftning af elementer med termoruder -6 kwh el 0,15 Ton træpiller, i 300 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen bør energiforbedres Der er rentable forslag og forslag ved renovering Bygningens energiforbrug til varme er over normen for nye bygninger. Rentable forslag med tilbagebetalingstid på mere end 10 år anbefales udført. Da det vil forbedrer komforten væsentligt i bygningen Øvrige forslag med tilbagebetalingstid på mere end 10 år anbefaledes udført ved renoverings arbejder. Dog anbefales det at der etableres solvarmeanlæg til varmbrugsvandsproduktion, herved spares el patron i varmvandsbeholder Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer skal klimaskærm og installationer bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i BR10 kap. 7 og bilag 6 Forslag ved renovering, anbefales udført ved renoveringsopgaver og øvrig vedligeholdelse Energimærket er beregnet på grundlag af opmålinger og inspektion i bygningen. Energimærke er beregnet efter reglerne i Håndbog for energikonsulent 2008 Oplysninger om isolering tykkelser er kontrolleret/skønnet på stedet. Der er udleveret tegningsmateriale. Der er ikke fortaget destruktive undersøgelser eller boreprøver til undersøgelser af isolerings tykkelser. Der er i beregningen brugt standart varmvands forbrug på 250liter/kvm./år Varmbrugsvand fra varmvandsbeholder. Værdier vinduer og døre er brugt Energikonsulents erfarings tal sammenholdt med tabeller i Håndbog for energikonsulenter. Der er 1 toilet/badeværelse i bygningen.

5 SIDE 5 AF 11 Der er supplerende opvarmning, brændeovn. Supplerende er medtaget i beregningen. Ifølge beregnings regler i håndbog. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 4: Forslag 7: Hanebåndsspær udnyttet tagetage. Vandret loft, skråvægge, lodret og vandret skunk isoleret med ca. 100mm mineraluldsisolering Vandret loft i tagrum ved udnyttet isoleret med mm mineraluldsisolering(her står en del indbo til opmagasinering). Vandret loft over bryggers isoleret med 350mm mineraluldsisolering. Vandretloft over køkken isoleret med 230mm mineraluldsisolering Efterisolering af vandret, skrå og lodrette og vandrette flader ved udnyttet tagetage med 200mm mineraluldsisolering kl.37 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 200mm. Inden efterisolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen. Ydervægge Forslag 1: Forslag 5: Gavl i køkken alrum mod vest, opmurret hulmur ½ sten ud og indvendig, hulrum isoleret med 75mm mineraluldsisolering. Oplyst af ejer Facade mod nord køkken 30cm hulmur uisoleret hulmur med indvendig letvæg isoleret med 200mm mineraluldsisolering. Oplyst af ejer Facade mod vest, gavl mod syd og facade mod øst(ved stue og værelser mv.) 30cm hulmur isoleret med indblæst Rockwool granulat (attest af ) Gavltrekant i tagetage 30cm hulmur skønnet uisoleret med indvendig letvæg isoleret med 200mm mineraluldsisolering Ydervæg mod uopvarmet (garage) 15cm massiv Leca væg med letvæg isoleret150mm mineraluldsisolering (oplyst af ejer) Letvæg mod uopvarmet tagrum isoleret med 100mm mineraluldsisolering Efterisolering af let væg mod uopvarmet tagrum. Væg efterisoleres med 200mm mineraluldsisolering kl. 37 opsat på tråd afsluttet med vindtæt afdækning. Udvendig efterisolering med 100mm opklæbet isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige

6 SIDE 6 AF 11 isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres ikke markant herved Vinduer, døre og ovenlys Dannebrogsvinduer med 2 lags termoruder mod vest. (ruder mærket ) Entredør træ/aluminium (Velfac) med 2 lags energitermoruder i gavl mod syd (element fra 2012) Dannebrogsvinduer med 2 lags termoruder mod øst. (ruder mærket 94.02) 2stk. Dannebrogsvinduer træ/aluminium (Velfac) med 2 lags energitermoruder, mod øst i badeværelse og værelse.(elementer fra 2012) Entredør træ/aluminium (Velfac) mod øst med 2 lags energitermoruder (element fra 2012) Entredør med 2 lags energitermorude mod syd (bryggers) Entredør med 2 lags termorude mod garage Isoleret BS60 dør mod fyrrum Staldvindue i fyrrum med energitermoruder Fastvindue med 2 lags energitermoruder mod vest (køkken) (isoleret aluminiums element) Træ/aluminiums vinduer med 2lags energitermoruder i gavl mod vest (køkken/alrum) Tagvindue i soveværelse Velux med 2 lags termorude Ved punkteret termoruder udskiftes altid til energiruder, max U-værdi for ruden 1,1 W/( m² K) Forslag 6: Udskiftning af 2 lags termoruder i tagvinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 8: Forslag 9: Dør fra bryggers mod garage, udskiftes til BD30/ klimadør. Elementer skal overholde minimumskrav i BR10 kapitel 7 Max U-værdi for hele elementet. 1,65W/( m² K) Træ dannebrogs vinduer mod vest (stue mv. 5stk.) og mod øst (2 stk.) udskiftes til nye elementer med minimum 2 lags energitermoruder, max U-værdi for ruden 1,1 W/( m² K) Gulve og terrændæk Terrændæk i køkken /alrum, bryggers, forgang og badeværelse med gulvvarme, isoleret med 160mm polystyren (Thermisol G bolig) på 150mm løs LECA, oplyst af ejer. Terrændæk i fyrrum isoleret med 160mm polystyren (Thermisol G bolig) på 150mm løs LECA, oplyst af ejer. Bjælkelag mod krybekælder i stue og værelser, isoleret med 120mm glasuld, oplyst af sælger

7 SIDE 7 AF 11 Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er aftræk fra emhætte i køkken. Mekanisk fugtstyret ventilation i badeværelse. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes med træpiller. Baxi Multi heat 1,5 15kW. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Med akkumuleringstank og automatisk fyring. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation. Der er ikke integreret varmvandsbeholder i kedlen Der er brændeovn Hvam Heat Design (ikke medtaget i beregningen) Varmt vand Forslag 3: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmbrugsvand fra Metro 110liters varmvandsbeholder, præisoleret. Beholder er med el patron til sommerdrift: Beholder er placeret indenfor opvarmet zone. Der er aftapning af varmbrugsvand. i bryggers, køkken og badeværelser. Håndvask i køkken er med 2 grebs blandingsbatteri. Øvrige aftapnings steder er med 1 grebs termostatsblandingsbatteri. Udskiftning af varmvandsbeholder og etablering af solvarme til varmbrugsvand Montering af plan solfanger på taget med 1 lag dækglas, og solvarmebeholder der placeres i fyrrum. Beholder skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpe som Grundfos Alpha Pro. Fordelingssystem Forslag 2: Varmefordelingsanlæg er 2 strengs. Gulvvarme i køkken/alrum, bryggers forgang og badeværelse. I øvrige rum er der pladeradiatorer. Der er termostatsventiler på alle installationer i regulering af temperaturer. På varmefordelingsanlægget er monteret Grundfos UPS cirkulationspumpe med trinregulering. Max effekt på 60W. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2.

8 SIDE 8 AF 11 Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vand Toiletter Der er 1 toilet med lille/stor skyllemængde Oplyst varmeforbrug Udgifter inkl. moms og afgifter: Forbrug: Aflæst periode: Kommentar: Der er udleveret faktura fra august 2012 på indkøb af 24ton træpiller (faktura pris ,- kr.)

9 SIDE 9 AF 11 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1922 År for væsentlig renovering: 2002 Varme: Kedel, Træpiller, i Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 179 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: 203 m² Anvendelse ifølge BBR: Parcelhus Kommentar til BBR-oplysninger: Oplysninger om bygningen er fra (BBR-ejermeddelelse) Fyrrum er medtaget i det opvarmet etage areal Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Træpiller, i : El: Fast afgift: 1.605,00 kr. pr. Ton 2,00 kr. pr. kwh 0,00 kr. pr. år

10 SIDE 10 AF 11 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

11 SIDE 11 AF 11 Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Yderligere oplysninger kan fås på Læs mere Energikonsulent Firma: bygge-konsulent.dk Adresse: Asylgade 15 2sal 8300 Odder Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Mejerigårdsvej 26 Postnr./by: 3630 Jægerspris BBR-nr.: 250-007317-001 Energikonsulent: Per Johansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Vellinggårdsvej 20 Postnr./by: 8970 Havndal BBR-nr.: 730-037019-001 Energikonsulent: Jens Henrik Lyngby Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Langstrupvej 45 Postnr./by: 3480 Fredensborg BBR-nr.: 210-002133-001 Energikonsulent: Tue Hansen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Løkkevej 70 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-249116-001 Energikonsulent: Carl P. Adolph Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af 20kvm solcelleanlæg 2.271 kwh el 4.600 kr. 84.000 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af 20kvm solcelleanlæg 2.271 kwh el 4.600 kr. 84.000 kr. SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballen Strandpark 18 Postnr./by: 8305 Samsø BBR-nr.: 741-045400-001 Energikonsulent: Bjarne Bilskov Jespersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Trælløsevej 48 Postnr./by: 4160 Herlufmagle BBR-nr.: 370-031277-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Udskiftning af cirkulationspumper. 640 kwh el 1.300 kr. 9.000 kr. 7,0 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Udskiftning af cirkulationspumper. 640 kwh el 1.300 kr. 9.000 kr. 7,0 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Dadevej 24 Postnr./by: 4171 Glumsø BBR-nr.: 370-029460-001 Energikonsulent: Christian Torrild Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Porsevej 17 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Porsevej 17 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Porsevej 17 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016827-001 Energikonsulent: Morten Hilsløv Petersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Nr Grimmelstrupvej 10 Postnr./by: 4840 Nørre Alslev BBR-nr.: 376-014311-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: SIDE 1 AF 8 Adresse: Ulsevej 45 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-083714-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Hemmingstrupvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-020267-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sibirien 7 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024587 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Adresse: Bøged Strandvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Bøged Strandvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Bøged Strandvej 8 Postnr./by: 4720 Præstø BBR-nr.: 390-012348-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018526-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk

Energimærkning Lundestrædet 55 4300 Holbæk Lundestrædet 55 4300 Holbæk Vermlandsgade 51 2. sal 2300 København S Tlf.: 70 26 22 42 Fax: 38 87 40 09 mail@byr.dk www.byr.dk SIDE 1 AF 14 Adresse: Lundestrædet 55 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013046-001

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndre Landevej 60 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025506 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Sollerupvej 22 Postnr./by: 5600 Faaborg BBR-nr.: 430-000000-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fredensgade 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-018534-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Felstedvej 14 Postnr./by: 6300 Gråsten BBR-nr.: 540-006377-001 Energikonsulent: Henrik R. Sørensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fyrvej 11 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-042047 Energikonsulent: Martin Jessen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Martin Jessen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Gemmet 2 Postnr./by: 6261 Bredebro BBR-nr.: 550-000345-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Tårngade 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Tårngade 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tårngade 8 Postnr./by: 7600 Struer BBR-nr.: 671-053419-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere