Specielle bemærkninger til budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte børnepasser eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. Når barnet fylder 3 år, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 21 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 6 børn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejer og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder forskellige tilskud til disse private institutioner herunder drifts-, administrations- og bygningstilskud. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Specielle bemærkninger Side 25 af 22 Budget Dagtilbud

2 Fælles formål Fælles formål 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Søskendetilskud Tilskud til privat pasning Tilskud til børnepasningsorlov Tolkebistand Opdateringer/Justeringer Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning og tilskud til børnepasningsorlov. Der forventes et mindreforbrug i 28 på søskendetilsskud på 12. kr. På tilskud til privat pasning forventes et merforbrug på 37. kr. og på børnepasningsorlov forventes et merforbrug på 9. kr. Det forventes, at forbruget i 29 vil svare til forbruget i 28, som der hermed reguleres for en merudgift på i alt 34. kr. Politiske prioriteringer I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 12. kr. Beløbet er blevet udmøntet på tolkebistand. Dagpleje Dagpleje 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør Dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 26 af 22 Budget Dagtilbud

3 28 29 Antal Børn i dagplejen Antal dagplejere Udvikling i befolkningen Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 7, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 182 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 335. kr. Der har i 28 været en merudgift på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes, at der ved budgetlægningen for 28 var indregnet en besparelse for 29, idet der sidst i 27 blev oprettet en skovbørnehave i tilknytning til Halvrimmen Børnehave. Der var en forventning om, at børnene i skovbørnehaven ville komme fra dagplejen (ca. 2 børn) på grund af overbelægning her, men det har senere vist sig ikke at holde stik. Ydermere blev der indregnet et fald i dagplejebørn på 14 børn, som heller ikke er sket. Der er i budget 29 reguleret for disse forhold. Opdateringer/Justeringer Der forventes i 28 et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 1. kr., og vedrørende anbragte børn forventes et merforbrug på 46. kr. Det forventes, at forbruget i 29 vil svare til 28, som der hermed reguleres for - en merudgift på 36. kr. I den tidligere Brovst Kommune betalte fællesområderne for henholdsvis dagpleje, børnehaver og SFO'er et beløb til den centrale pladsanvisning. Indtægten er stadig budgetteret i Jammerbugt Kommune, men ordningen eksisterer ikke mere, hvorfor indtægten fjernes. Dette giver en mindreindtægt på 389. kr. Der regnes med en mindreudgift til fripladser i dagplejen på 85. kr. Der er taget udgangspunkt i regnskabet for 27, som udviser et forbrug på 1,8 mio. kr. Ved fremskrivning til 29-priser vil det give et forbrug på ca. 1,9 mio. kr. Taksten for et barn i dagpleje er i kr. pr. måned i 11 måneder. Taksten fremskrives til 29 med 4,5 pct. til 2.48 kr. Ved pasning af 7 børn giver det en indtægt på kr. Basisbudgettet for 29 er på kr., hvorved der forventes en mindreindtægt på 421. kr. Politiske prioriteringer Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet tilført pladsanvisningen yderligere ressourcer svarende til 38. kr. Tilførelsen er finansieret fra administrationen (kto. 6). Indtægten fra forældrebetalingen på dagplejeområdet er tilretttet det forventede børnetal og udviklingen i taksten. Dette svarer til forøgelse af indtægten på 375. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en reduktion af kontoen til tolkebistand og øvrige udgifter på området svarende til 196. kr. Specielle bemærkninger Side 27 af 22 Budget Dagtilbud

4 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 358. kr. Reduktionen er udmøntet ved en reduktion af pædagogiske timer på dagplejeområdet. Børnehaver Børnehaver 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jfr. dagtilbudsloven Antal Børnehaver Antal LBO er 8 8 Antal Børnehavebørn Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Dette svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet udregnes som 2.4 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 28 af 22 Budget Dagtilbud

5 Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 29 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration 36 Øvrig varekøb 32 Pædagogiske materialer 6 Elevaktiviteter 3 Forældresamarbejde 8 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 22 Øvrige personaleudgifter 8 29 Udvikling i befolkningen Der er regnet med en stigning i antallet af børn i børnehaver på 16 (indregnet udvikling i antallet af børn jævnfør Jammerbugt Kommunes befolkningsprognose), hvilket medfører en merudgift på kr. En direkte følge af et øget børnetal er en øget forældrebetaling, hvilket giver en merindtægt på kr. Opdateringer/Justeringer Ifølge en opgørelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen skal ovennævnte institutioner have tilført et beløb fra puljen til grønne områder, idet Teknik- og Miljøforvaltningen ikke udfører opgaver i så stort et omfang som beregnet - en merudgift på 79. kr. Korrektionerne på børnehaverne i henhold til ressourcemodellen og børnetalsændringen blev ved udarbejdelsen af basisbudget 29 modposteret på kassen. Der blev ved en fejl ikke foretaget nulstilling af budgetrammekontoen. Derfor nulstilles denne, hvilket resulterer i en mindreudgift på kr. Der er i forbindelse med udarbejdelsen af budget 28 sket en posteringsfejl på ovennævnte konti. Denne fejl er rettet efter, at basisbudgettet for 29 er udarbejdet. Dette giver en mindreudgift på 384. kr. Specielle bemærkninger Side 29 af 22 Budget Dagtilbud

6 Der regnes med en mindreudgift til fripladser i børnehaverne på kr. Der er taget udgangspunkt i regnskabet for 27, som udviser et forbrug på ca. 2,7 mio. kr. Ved fremskrivning til 29-priser vil det give et forbrug på ca Der er i basisbudgettet for 29 afsat kr. Pulje til udvendig vedligeholdelse på 46. kr. er flyttet til anlægsrammen. Forældrebetalinger fra Landsbyordningerne har været ført under politikområde 2: Undervisnings- og fritidstilbud. Indtægten på kr. er overført til politikområde 1: Børnepasning. Ved at ændre børnehavernes pasningsprocent fra 95 til 1 reguleres forælderbetalingen i børnehaverne med en merindtægt på kr. Politiske prioriteringer Indtægten fra forældrebetalingen på dagplejeområdet er tilretttet det forventede børnetal og udviklingen i taksten. Dette svarer til reduktion af indtægten på 955. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29, blev der truffet belutning om en reduktion af kontoen til tolkebistand på området svarende til 8. kr. Der er tilført området 3. kr. vedrørende fortsat drift af skovbørnehaven i Halvrimmen for perioden 1/1-31/ Der er tilført området 25. kr. til oprettelse af småbørnsgruppe i Nørhalne Børnehave. Der er tilført området 2. kr. til 3-partsinitiativer herunder voksenelever og PGU. Der er foretaget en reduktion af børnerelaterede konti på børnehaverne på 523. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29, blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 238. kr. Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 49, Specielle bemærkninger Side 3 af 22 Budget Dagtilbud

7 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 48, Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 51, Brovst Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 46, Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 47, Skovsgaard Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 46, Halvrimmen Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 44, Specielle bemærkninger Side 31 af 22 Budget Dagtilbud

8 Specialbørnehaven i Halvrimmen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Skovbørnehaven i Halmrimmen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn Aabybro Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 5, Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 55, Børnehuset, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 72, Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 7, Specielle bemærkninger Side 32 af 22 Budget Dagtilbud

9 Gjøl Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 39, Ulveskov Børnehave, Birkelse 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 27, Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 43, Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 45, Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 83, Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 41, Specielle bemærkninger Side 33 af 22 Budget Dagtilbud

10 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 6, Kås Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 36, Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 51, Saltum Børnehave 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn 26, Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jf. Dagtilbudsloven. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro Anlægsvejens Børnehave. Specielle bemærkninger Side 34 af 22 Budget Dagtilbud

11 Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Budgettet på Anlægsvejens Specialbørnehave er tilrettet det faktiske forbrug. Der har ikke tidligere været budgetteret med en udgift til kørsel med børnene. Det er børnehavens forpligtigelse at hente og bringe børnene. Forbruget var i 27 på 464. kr. og ved fremskrivning af dette beløb til 29-priser, giver det et forbrug på ca kr., hvilket budgettet reguleres med. Herudover er budgettet reguleret med 16. kr. på øvrige poster Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 3 Mariehønen 2 Abildgård 1 Birken 3 I alt Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Budgetteret antal børn Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er er derfor ca. nul. Specielle bemærkninger Side 35 af 22 Budget Dagtilbud

12 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje,private fritidshjem og private klubber efter dagtilbudsloven Antal Private daginstitutioner -2 årige 2 3 Antal Børn 15 4 Antal Puljeordninger -2 årige 6 5 Antal Børn Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal Børn Opdateringer/Justeringer Pr. 1/6-8 blev "Bamsehuset" ændret fra at være en puljeordning til at være en privat institution. Til budget 28 har der været budgetteret med 15 børn i private institutioner, men pr. 3/6-8 er der 4 børn, altså en stigning på 25 børn af 67.6 kr. - en merudgift på i alt kr. I aldersgruppen 3-6 årige har der til budget 28 været budgetteret med 75 børn, men pr. 3/6-8 er der 81 børn, altså en stigning på 6 børn af 47.9 kr. en merudgift på i alt kr. Politiske prioriteringer Som følge af øgede børnetal i de private institutioner, øges samtidig også administrationsog bygningstilskuddene med 412. kr. En samlet merudgift på private institutioner på kr. Trods det, at en puljeordning i Brovst overgår til at være en privat institution, mangler området stadig budget, som hermed tilrettes. Det skyldes, at der stadig er det samme antal børn i puljeordningerne, selv om en institution overgår til at være privat. Merudgift på 158. kr. I forbindelse med udarbejdelse af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 251. kr. Specielle bemærkninger Side 36 af 22 Budget Dagtilbud

13 Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler og en kommunal heldagsskole. Folkeskolen er opbygget af en et-årig børnehaveklasse og en ni-årig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 5 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Instrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et pasningstilbud. Pasningstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) eller Landsbyordninger (LBO). Hver SFO/LBO har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFOen/LBOen, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoler Folkeskoler 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Specielle bemærkninger Side 37 af 22 Budget Undervisning og fritid

14 Skoleåret 27/8 Skoleåret 28/9 Antal Folkeskoler Antal folkeskoleelever heraf normalundervisning heraf specialundervisning Antal klasser Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune Budgetterne på funktion Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærertid. Der arbejdes på også at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH Vejledende timetal ,75 25,75 25,75 26, I de tilfælde, hvor der er elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 1 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Specielle bemærkninger Side 38 af 22 Budget Undervisning og fritid

15 Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 6 pct. 4-7 elever 5 pct. 8-1 elever 4 pct elever 3 pct elever 15 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ antal elever pr klasse - 15 elever elever elever Ressourcer til specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. årgang,16 Specialundervisning årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, dvs. opgaver som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang årgang årgang 38 Antal timer pr. klasse Klasserelateret - 1 årgang årgang årgang 85 Ifølgende lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige årlige arbejdstid anvendes 281 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Specielle bemærkninger Side 39 af 22 Budget Undervisning og fritid

16 Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb Pr. skole Elevtal.-7.kl. pr. elev 4,5 Elevtal 8.-1.kl. pr. elev 6,3 Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb landsbyordning 73 Elevtal landsbyordning pr. elev 2,4 I alt Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; dvs, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. Pedeltid Der arbejdes i øjeblikket også på at definere de kriterier, som skal ligge til grund for tildelingen af ressourcer til pedeltid. På nuværende tidspunkt tildeles de enkelte skoler et budget på baggrund af skolernes kvadratmetre. - korrektioner Opdateringer/justeringer Skolerne skal ikke længere betale leje til hallerne for lån af svømme- og idrætshal. Samtlige budgetbeløb til leje er flyttet til tilskudskontiene for haltilskud. Et restbeløb på 7. kr., der tilbagestod på Fjerritslev Skole, er således flyttet til tilskudskontiene for haltilskud. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 4 af 22 Budget Undervisning og fritid

17 Samme leje til hallerne er også at finde på Halvrimmen Skole. Et beløb på 94. kr. flyttes til tilskudskontiene for haltilskud. Endvidere mangler der budget på Halvrimmen Skole til skatter og afgifter på 2. kr. Dette giver i alt en mindreudgift på Halvrimmen Skole på 74. kr. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 27 viste det sig, at Ingstrup Skole havde en voldsom stigning i deres varmeudgift grundet en uforholdsmæssigt stor prisstigning på varme. Det manglende budget for 29 er beregnet til 5. kr. Der var i første version af det tekniske budget for 29 afsat 4,1 mio. kr. som manglende budget til specialundervisning. Der er i ressourcemodellen for specialundervisning taget højde for denne stigning, hvorved de 4,1 mio. kr. allerede er afsat. Der afsættes i stedet 1, mio. kr. til dækning af forventet stigning i specialundervisningen, som på landsplan forventes at udgøre ca. 2 pct. I arbejdet med ressourcemodellen for skoleområdet for 28 skete der beklageligvis den fejl, at sprog-/læseklasserne i Skovsgård og Aabybro samt special- og aktivklasserne i Aabybro blev medtaget i modellen. Klasserne er samtidig budgetlagt under funktion 3.8, Kommunale Specialskoler, og medtages derfor i budget 28 og budget 29 to gange. Beregningen lyder på kr. i mindreudgift. Korrektionerne på skolerne i henhold til ressourcemodellen og elevtalsændringen blev i basisbudgettet for 29 modposteret på kassen. Der blev ved en fejl ikke tilbageholdt, hvad der allerede var afsat til styrkelse af indskolingen. Kun 75. kr. blev indregnet i budgettet, og der var forlods afsat 2, mio. kr. Der mangler således kr., som hermed tilbageføres. Endvidere er der i ressourcemodellen indregnet 1 ekstra historietime på 5. klassetrin, hvilket medfører en merudgift på 291. kr. En mindre helligdag i skoleåret 9/1 i forhold til indeværende skoleår betyder, at lærerne skal undervise én dag ekstra, hvilket betyder færre lærerstillinger og dermed en mindreudgift på kr. I alt en besparelse på 816. kr. Budgettet i 29 til den mellemkommunale betaling til undervisning i andre kommuners folkeskoler er tilrettet ud fra det forventede forbrug i 28. Dette svarer til kr. i udgift og kr. i indtægt, hvilket medfører en mindreudgift på kr., idet basisbudgettet udgør en nettoudgift på kr. I Jammerbugt Kommune er der indenfor det sidste år afsluttet en del anlægsarbejder, men der er ikke fulgt budget med til afledte driftsudgifter såsom, el, vand, varme og rengøring. Der er samlet set brug for 1 mio. kr. til afledte driftsudgifter til Aabybrohallen, Fjerritslev og Brovst skoler samt Solstrålen LBO ved Trekronerskolen. Der er i budgettet allerede afsat 7. kr., og der mangler således 3. kr. Der flyttes fra folkeskoleområdet et budget svarende til 922. kr. til en central pulje til udvendig vedligeholdelse. Puljen optages samtidig i anlægsrammen jævnfør budgettjekket for 28. Specielle bemærkninger Side 41 af 22 Budget Undervisning og fritid

18 På skoleområdet står en pulje til indskoling og udvikling på kr., som det ved budgettets vedtagelse blev besluttet at fjerne. Det er efterfølgede besluttet, at 665. kr. skal tages fra funktion Befordring, og de resterende 396. kr. skal udmøntes på sprogundervisning under politikområde 1 Børnepasning. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, IT m.v.) Diverse centrale puljer til bl.a. langvarig sygdom og barsel. MIV EUC Nord SSP-arbejde Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedr. skolebibliotekerne Fjerritslev skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 1. klasse. I skoleåret 8/9 er der dog ikke oprettet en 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksemplevis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. Specielle bemærkninger Side 42 af 22 Budget Undervisning og fritid

19 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Thorup-Klim skole Thorup-Klim Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Ørebroskolen Ørebroskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 43 af 22 Budget Undervisning og fritid

20 31115 Hjortdal Skole Hjortdal Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Trekronerskolen Trekronerskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Skolen varetager endvi- Specielle bemærkninger Side 44 af 22 Budget Undervisning og fritid

21 dere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksemplevis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse til og med 7. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Skovgårdsskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Specielle bemærkninger Side 45 af 22 Budget Undervisning og fritid

22 Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungsomsskolen. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Øland Langeslund Skole Øland-Langeslund Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 27/28 28/29 Antal elever normalundervisn Antal klasser Halvrimmen Skole Halvrimmen Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 46 af 22 Budget Undervisning og fritid

23 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Herudover har Aabybro Skole også en aktivklasse. Aktivklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6 14 år (svarende til. 7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i Sprog-læseklassen og Aktivklassen kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Gjøl Skole Gjøl Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 47 af 22 Budget Undervisning og fritid

24 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Ulveskov Skole Ulveskov Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en klasse til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Biersted Skole Biersted Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 48 af 22 Budget Undervisning og fritid

25 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Nørhalne Skole Nørhalne Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Specielle bemærkninger Side 49 af 22 Budget Undervisning og fritid

26 31162 Jetsmark Centralskole Jetsmark Centralskole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen år (svarende til klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Moseby Skole Moseby Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser 7 7 Specielle bemærkninger Side 5 af 22 Budget Undervisning og fritid

27 31166 Ingstrup Skole Ingstrup Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser V. Hjermitslev Skole V. Hjermitslev Skole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 51 af 22 Budget Undervisning og fritid

28 3117 Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til om med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 27/28 28/29 Antal elever Antal klasser Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3214 Nolshallen 3214 Nolshallen 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. F.eks pædagogiske centraler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion Hallen benyttes af Saltum Centralskole. Fremskrivning af budget 28. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af budget 29 blev der truffet beslutning om en rammereduktion på området svarende til 8. kr. Specielle bemærkninger Side 52 af 22 Budget Undervisning og fritid

29 Syge- og hjemmeundervisning Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23. Undervisning af elever i hjemmet samt undervisning af indlagte elever på Aalborg Sygehus. Aalborg Kommune har oplyst, at den forventede takst pr. dag pr. elev i 29 vil være 1.2 kr. Antallet af indlæggelsesdage skønnes til 25, hvilket var niveauet i 27. Herudover er er afsat 1. kr til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 355. kr, hvilket giver en regulering på kr i forhold til basisbudgettet for 29. Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger 1. kr. R27 B28 B29 BO21 BO211 BO Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. Skoleåret 27/8 Skoleåret 28/9 Antal børn i skolefritidsordning Antal SFO er Antal LBO er 8 8 Antal Special SFO er 3 3 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mel- Specielle bemærkninger Side 53 af 22 Budget Undervisning og fritid

30 lem SFO erne/lboerne, således at ænderinger i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,83 timer pr. barn pr. uge. Til forskel fra tildelingsmodellen på børnehaveområdet er der ikke indbygget en minimumsnormering. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet udregnes som 1.44 kr. pr. barn pr. år. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet udregnes som 21 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution, Nomering pr. barn 2,83 Minimumsnormering i antal børn, Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration 26 Øvrig varekøb 13 Pædagogiske materialer 5 Elevaktiviteter 24 Forældresamarbejde 8 Køb af IT, inventar og materiel Udgift til øvrige personaleudgifter Specielle bemærkninger Side 54 af 22 Budget Undervisning og fritid

31 Uddannelse 15 Øvrige personaleudgifter 8 21 LBO-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne også ressourcer til henholdsvis henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution, 134 Nomering pr. barn 2,83 5,8 Minimumsnormering i antal børn, 26,38 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 19,8 19,8 Gennemsnitsløn uuddannet personale Gennemsnitstimeløn uuddannet personale ,5 139,5 Udgift til børnetalsafhængig udgifter Administration,26 36 Øvrig varekøb,13 32 Pædagogiske materialer,5 6 Elevaktiviteter,24 3 Forældresamarbejde,8 8 Køb af IT, inventar og materiel, , Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse,15 22 Øvrige personaleudgifter,8 8, korrektioner Opdateringer/justeringer På SFO-området med søskendetilskud og fripladser er der justeringer på 3 konti. Der forventes et merforbrug på søskendetilskud på 34. kr., på fripladser et mindreforbrug på 4. kr., og på social pædagogiske fripladser forventes et merforbrug på 44. kr. I alt en nettomerudgift på 38. kr. Specielle bemærkninger Side 55 af 22 Budget Undervisning og fritid

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013

Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget

Specielle bemærkninger til budget Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014

Specielle bemærkninger til budget 2011-2014 Specielle bemærkninger til budget 211-214 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

REGNSKAB 2015 BIND 2

REGNSKAB 2015 BIND 2 REGNSKAB BIND 2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 201 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 203 Anlægsarbejder... 215 1 2 HOVEDOVERSIGT

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07 50.20. Undervisning (i mio.kr.) Antal Budget Forbrug 31/8-07 Budget 25 24 28 Svømmeundervisning 0,1 0,1 0,1 Syge.hjemme.Uv. 0,2 0,1 0,5 Befordring af elever 4,8 4,2 6,3 Bidrag private skoler 421 13,1 13,6

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO

Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Ny ressourcetildelingsmodel til SFO og LBO Notat til det fælles skoleledermøde torsdag den 11.12.2008 - skal drøftes under punktet økonomi. Notatet er udarbejdet på baggrund af arbejde i arbejdsgruppe

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

( "!"$!" + "" ( : # $"$" "" #( +!" # #) +==LLL=1 $7 =1 $="U%..=1 $7 4 $ " "$ #) #! "$ "# "! # $ 5 $" " #+ "

( !$! +  ( : # $$  #( +! # #) +==LLL=1 $7 =1 $=U%..=1 $7 4 $  $ #) #! $ # ! # $ 5 $  #+ ,! - $"# 6)#"$ -'" *$+ 6*$ K"*$"5 :)$$"#!)$ "$" "$5"$ 6+!#"!"$ $!""$ """!) $#"$ ( "!"$!" + "" ( $)"*!""$$"$" ""$:#+!$#"$ : # $"$" "" #( +!" # #) "$" ""$""" "!( # # +! +5 """ GW# "! $" # +"$"#) $"#"$" ""$$$"!G"

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Afvigelse

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013

Jammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013 ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere